24
96 ภาคผนวก 2 รายการยาเภสัชตํารับโรงพยาบาล (ที่เปนยาแผนปจจุบัน) 1. สูตรตํารับยาของเภสัชตํารับโรงพยาบาล CREAMS Betamethasone Dipropionate Cream (0.05%w/w of betamethasone) Betamethasone Dipropionate (equivalent to Betamethasone 0.05 g) 0.0643 g Non-ionic Buffered Cream Base q.s. 100.00 g Group : 13.4 Topical Corticosteroids Betamethasone Valerate Cream (0.1%w/w of betamethasone) Betamethasone Valerate (equivalent to Betamethasone 0.1g) 0.1214 g Non-ionic Buffered Cream Base q.s. 100.00 g Group : 13.4 Topical Corticosteroids Hydrocortisone Acetate Cream (1%w/w of Hydrocortisone acetate) Hydrocortisone Acetate 1.00 g Non-ionic Buffered Cream Base q.s. 100.00 g Group : 13.4 Topical Corticosteroids Methyl Salicylate Cream Compound Methyl Salicylate 15.00 ml Menthol 6.00 g Eugenol 2.00 ml Cajuput Oil 1.20 ml Turpentine Oil 1.50 ml Cetyl Alcohol 1.75 g Stearyl Alcohol 1.75 g Glyceryl Stearate and PEG-100 Stearate mixture (Aracel ® 165) 2.00 g White Beeswax (White Wax) 2.00 g Liquid Paraffin 2.00 ml Carbomer 940 0.80 g Propylene Glycol 5.00 ml Sodium Lauril Sulfate (Sodium Lauryl Sulfate) 1.00 g Triethanolamine q.s. Preservatives q.s. Purified Water q.s. 100.00 g Group : 10.3 Drugs for the relief of soft-tissue inflammation

เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2549 v3_0.pdf

Citation preview

Page 1: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

96

ภาคผนวก 2รายการยาเภสัชตํารับโรงพยาบาล (ที่เปนยาแผนปจจุบัน)

1. สูตรตํารับยาของเภสัชตํารับโรงพยาบาล

CREAMSBetamethasone Dipropionate Cream (0.05%w/w of betamethasone)

Betamethasone Dipropionate(equivalent to Betamethasone 0.05 g)

0.0643 g

Non-ionic Buffered Cream Base q.s. 100.00 gGroup : 13.4 Topical Corticosteroids

Betamethasone Valerate Cream (0.1%w/w of betamethasone)Betamethasone Valerate (equivalent to Betamethasone 0.1g) 0.1214 g

Non-ionic Buffered Cream Base q.s. 100.00 gGroup : 13.4 Topical Corticosteroids

Hydrocortisone Acetate Cream (1%w/w of Hydrocortisone acetate)Hydrocortisone Acetate 1.00 gNon-ionic Buffered Cream Base q.s. 100.00 g

Group : 13.4 Topical Corticosteroids

Methyl Salicylate Cream CompoundMethyl Salicylate 15.00 mlMenthol 6.00 gEugenol 2.00 mlCajuput Oil 1.20 mlTurpentine Oil 1.50 mlCetyl Alcohol 1.75 gStearyl Alcohol 1.75 gGlyceryl Stearate and PEG-100 Stearate mixture (Aracel® 165) 2.00 gWhite Beeswax (White Wax) 2.00 gLiquid Paraffin 2.00 mlCarbomer 940 0.80 gPropylene Glycol 5.00 mlSodium Lauril Sulfate (Sodium Lauryl Sulfate) 1.00 gTriethanolamine q.s.Preservatives q.s.Purified Water q.s. 100.00 g

Group : 10.3 Drugs for the relief of soft-tissue inflammation

Page 2: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

97

Prednisolone CreamPrednisolone 0.50 gNon-ionic Buffered Cream Base q.s. 100.00 g

Group : 13.4 Topical Corticosteroids

Sulfadiazine Silver (Silver Sulfadiazine) CreamSulfadiazine Silver 1.00 gCarbomer 940 0.30 gTriethanolamine 0.30 mlPropylene Glycol 2.50 mlCetyl Alcohol 7.00 gLiquid Paraffin 23.50 mlPolysorbate 80 6.50 mlWool Fat 1.00 gParaben Conc 1.00 mlPurified Water q.s. 100.00 g

Group : 13.1.1 Antibacterial Preparations

Triamcinolone Acetonide CreamTriamcinolone Acetonide 0.02 หรือ 0.10 gNon-ionic Buffered Cream Base q.s. 100.00 g

Group : 13.4 Topical Corticosteroids

Urea CreamUrea 5.00-40.00 gNon-ionic Buffered Cream Base q.s. 100.00 g

Group : 13.2 Emollient and Barrier Preparations

EAR DROPSSodium Bicarbonate Ear Drop

Sodium Bicarbonate 5.00 gGlycerol (Glycerin) 30.00 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 12.1 Drugs Acting on the EarNote : ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายไุมเกิน 4 สัปดาห

หลังเตรียมยา

Page 3: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

98

ELIXIRSPotassium Chloride Elixir

Potassium Chloride 10.00 gEthyl Alcohol 95% 3.20 mlAspartame 0.03 gCream Soda 0.03 mlEdicol Apple Green 1% 0.3 mlSimple Syrup 50.00 mlParaben Conc 1.00 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 9.2 Fluids and ElectrolytesNote : 15 ml ประกอบดวย Potassium 20 mEq

LOTIONSBenzyl Benzoate Lotion

Benzyl Benzoate 25.00 gEmulsifying Wax B.P. 2.00 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 13.1.3 Parasiticidal Preparations

Calamine LotionCalamine, in fine powder 15.00 gZinc Oxide, in fine powder 5.00 gBentonite 3.00 gSodium Citrate 0.50 gGlycerol (Glycerin) 5.00 mlFlavouring Agent q.s.Purified Water q.s. 100.00 mlในตํารับอาจเพิ่มLiquified Phenol 0.50 gCamphor 0.10 gMenthol 0.10 g

Group : 13.3 Topical Antipruritics

Salicylic Acid LotionSalicylic Acid 3.00 gEthyl Alcohol 95% 25.00 mlPurified Water 25.00 ml

Page 4: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

99

Propylene Glycol q.s. 100.00 mlGroup : Other Preparations for Psoriasis (excluding Topical Corticosteroids)

Note : อาจเติม Lactic acid, Urea อยางละ 1 % และยานี้จะมีอายุไมเกิน 4 สัปดาห หลังเตรียมยา

Triamcinolone Acetonide LotionTriamcinolone Acetonide 0.10 gLactic Acid 10.00 mlAcetone 1.00 mlEthyl Alcohol 95% 5.00 mlPropylene Glycol 50.00 mlParaben Conc 1.00 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 13.4 Topical Corticosteroids

Zinc Sulfate LotionSynonyms : White Lotion

Zinc Sulfate 4.00 gSulfurated Potash 4.00 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 13.2 Emollient and Barrier PreparationsNote : - เขยาขวดกอนใช

- ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายุไมเกิน 4 สัปดาหหลังเตรียมยา

MIXTURESAmmonium Carbonate and Senega Mixture

Ammonium Carbonate 0.80 gIpecacuanha Tincture 2.00 mlSenega Tincture 6.66 mlMethyl Hydroxybenzoate (Methylparaben) 0.10 gPropyl Hydroxybenzoate (Propylparaben) 0.02 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 3.6.2 Expectorant and Demulcent Cough PreparationsNote : กอนจายยาใหเจือจางดวยน้ําเชือ่มในอัตราสวน 1 : 1

Page 5: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

100

Compound Cardamom MixtureSynonyms : Compound Cardamom Mixture ; Mist Carminative

Compound Cardamom Tincture 1.20 mlCapsicum Tincture (Capsic Tincture) 0.40 mlGinger Tincture 0.80 mlCamphor 0.20 mlEthyl Alcohol 95% 13.45 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 1.1 Antacids and Other Drugs for Dyspepsia

Magnesium Sulfate MixtureSynonyms : Mist. Alba ; White Mixture

Magnesium Sulfate 40.00 gLight Magnesium Carbonate 5.00 gPeppermint Spirit 2.50 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 1.6 LaxativesNote : - ระมัดระวังการใชในผูปวยโรคไตและตบั

- ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายุไมเกิน 4 สัปดาหหลังเตรียมยา

Opium and Glycyrrhiza Mixture CompoundSynonyms : Brown Mixture ; Mist. Tussis

Glycyrrhiza Fluidextract 12.00 mlAntimony Potassium Tartrate 24.00 mgCamphorated Opium Tincture 12.00 mlGlycerol (Glycerin) 12.00 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 3.6.1 Cough Suppressants

Squill and Ammonia MixtureAmmonium Carbonate 2.00 gSquill Tincture 3.40 mlCamphorated Opium Tincture 13.33 mlSenega Tincture 12.00 mlSyrup 6.70 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 3.6.1 Cough Suppressants

Page 6: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

101

NASAL DROPSEphedrine Hydrochloride Nasal Drop

Ephedrine Hydrochloride 0.50-3.00 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 12.2.2 Topical Nasal DecongestantsNote : ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายไุมเกิน 4 สัปดาห

หลังเตรียมยา

OINTMENTSBenzoic Acid and Salicylic Acid OintmentSynonyms : Whitfield’s Ointment

Benzoic Acid, fine powder 6.00 gSalicylic Acid, in fine powder 3.00 gHydrophilic Ointment Base q.s. 100.00 g

Group : 13.1.2 Antifungal Preparations

Coal Tar OintmentCoal Tar 3.00-5.00 gPolysorbate 80 0.50 gHydrophilic Ointment Base q.s. 100.00 g

Group : Other Preparations for Psoriasis (Excluding Topical Corticosteroids)

Dithranol (Anthralin) OintmentDithranol 0.10-1.00 gLassar’ s Paste q.s. 100.00 g

Lassar’ s PasteZinc Oxide 24.00 gCorn Starch 24.00 gSalicylic Acid 1.00 gWhite Soft Paraffin 50.00 g

Group : Other Preparations for Psoriasis (Excluding Topical Corticosteroids)

Methyl Salicylate Ointment CompoundSynonyms : Analgesic Balm

Methyl Salicylate 25.00 mlHard Paraffin 15.20 gWhite Beeswax (White Wax) 7.00 gWhite Vaseline 33.00 g

Page 7: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

102

Menthol 10.00 gCamphor 5.00 gPeppermint Oil 0.45 gEucalyptus Oil 2.75 gClove Oil 0.10 gCapsicum Tincture (Capsic Tincture) 1.50 g

Group : 10.3 Drugs for the relief of soft-tissue inflammation

Nitrofural (Nitrofurazone) OintmentSynonyms : Nitrofurazone Soluble Dressing

Nitrofurazone 0.20 gPolyethylene Glycol 400 66.60 mlPolyethylene Glycol 4000 33.30 g

Group : 5.6 Antiseptics

Salicylic Acid OintmentSalicylic Acid 3.00-5.00 gHydrophilic Ointment Base q.s. 100.00 g

Group : 13.6 Preparations for Warts and Calluses

Sulfur (Sulphur) OintmentPrecipitated Sulfur 6.00-10.00 gLuquid paraffin (Mineral Oil) 10.00 mlWhite Ointment q.s. 100.00 g

White OintmentWhite Beeswax (White Wax) 5.00 gWhite Soft Paraffin 95.00 g

Group : 13.1.3 Parasiticidal Preparations

Urea OintmentUrea 20.00-40.00 gHydrophilic Ointment Base q.s. 100.00 g

Group : 13.2 Emollient and Barrier Preparations

Page 8: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

103

PAINTSIodine Paint, CompoundSynonyms : Mandl's Paint

Iodine 1.25 gPotassium lodide 2.50 gPurified Water 2.50 mlPeppermint Oil 0.40 mlGlycerol (Glycerin) q.s. 100.00 ml

Group : 12.3.1 Oropharyngeal Antiseptics

Podophyllin Paint (Podophyllum Resin)Synonyms : Podophyllin Paint, Compound

Podophyllum Resin 10.00-25.00 gCompound Benzoin Tincture q.s. 100.00 ml

Group : 13.6 Preparations for Warts and Calluses

PASTESSalicylic Acid Paste

Salicylic Acid 3.40 gGlycerol (Glycerin) 5.00 gZinc Oxide, fine powder 25.00 gStarch 25.00 gWhite Soft Paraffin q.s. 100.00 g

Group : 13.6 Preparations for Warts and Calluses

Zinc Oxide PasteZinc Oxide , fine powder 25.00 gStarch , fine powder 25.00 gWhite Soft Paraffin q.s. 100.00 g

Group : 13.2 Emollient and Barrier Preparations

Page 9: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

104

POWDERSMacrogol Oral PowderSynonyms : Polyethylene Glycol ; PEG Lavage

Polyethylene Glycol 4000 5.50 gPotassium Chloride 0.07 gSodium Chloride 0.15 gSodium Bicarbonate 0.17 gSodium Sulfate 0.57 g

Group : 1.6 LaxativesNote : ผสมน้าํ 100 ml

Oral Rehydration SaltsSynonyms : O.R.S.

Sodium Chloride 2.60 gTrisodium Citrate Dihydrate 2.90 gPotassium Chloride 1.50 gGlucose 13.50 g

Group : 1.4 Drugs Used in Acute DiarrhoeaNote : เปนสูตรเตรียมผงเกลือแรสําหรับผสมน้ํา 1 ลิตร เมื่อผสมน้ํา 1 ลิตรแลวจะมี

Glucose 75 mEq, Sodium 75 mEq (mmol), Chloride 65 mEq (mmol),Potassium 20 mEq (mmol), Citrate 10 mEq (mmol),Osmolarity 245 mOsm

SCRUBSPovidone-Iodine Scrub

Povidone-iodine 7.50 gSodium Lauril Sulfate (Sodium Lauryl Sulfate) (LZV) 20.00 gCocamide DEA 3.00 mlIsopropyl Myristate 0.75 mlPropylene Glycol 1.50 mlSodium Chloride 0.25 gPreservative q.s.Citric Acid q.s. to pH 4.5-5.0EDTA 0.075 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 5.6 Antiseptics

Page 10: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

105

SHAMPOOSTar Shampoo

Coal Tar Solution 5.00 mlShampoo Base q.s. 100.00 ml

Shampoo BaseSodium Lauryl Ether Sulfate 20.00 gmSodium Lauril Sulfate (Sodium Lauryl Sulfate) Needle 20.00 gmEDTA 0.10 gmPolysorbate 80 1.00 mlCocamidopropyl Betaine 4.00 mlCocamide diethanolamide (Cocamide DEA) 4.00 mlPolyethylene Glycol 400 4.00 mlPropylene Glycol 3.00 mlGlycerol (Glycerin) 3.00 mlPanthenol (D-panthenol) 0.20 mlSodium Chloride 2.00 gmMethyl Hydroxybenzoate (Methylparaben) 0.10 gmPropyl Hydroxybenzoate (Propylparaben) 0.02 gmCitric Acid q.s. to pH 4.5-5.5Deionized Water q.s. 100.00 ml

Group : 13.5 Other Preparations for Psoriasis (Excluding Topical Corticosteroids)Note : อาจเติม Salicylic Acid 3.0% ได

SOLUTIONSAluminium Acetate SolutionSynonyms : Burow's Solution

Aluminium Subacetate Solution 54.50 mlGlacial Acetic Acid 1.50 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Aluminium Subacetate SolutionAluminium Sulfate 14.50 gAcetic Acid 16.00 mlPrecipitated Calcium Carbonate 7.00 gPurified Water q.s. 100.00 ml

ในตํารับอาจมี Boric Acid 0.90 gGroup : 13.2 Emollient and Barrier PreparationsNote : กอนใชใหเจือจางดวยน้ํา 1:10 - 1:40

Page 11: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

106

Cloral Hydrate Oral SolutionSynonyms : Chloral Hydrate Oral Solution; Chloral Hydrate Mixture, Pediatric

Cloral Hydrate (Chloral hydrate) 10.00 gCitric Acid, Monohydrate 0.75 gParaben Conc 1.00 mlGlycerol (Glycerin) 10.00 mlPurified Water 20.00 mlColor, Flavor q.s.Simple Syrup q.s. 100.00 ml

Group : 4.1 Hypnotics and AnxiolyticsStorage : ควรใชภายใน 3 เดือน เมื่อเก็บยาที่อุณหภูมิหองNote : ขอหามใช 1. Hypersentivity 2. Severe hepatic impairment 3. Severe renal impairment

4. gastritis

Copper Sulfate Sterile SolutionCopper (II) sulfate (CuSO4. 5H2O) 0.157 gDistilled Water q.s. 100.00 ml

Group : 9.5 Minerals

Ethyl Alcohol SolutionSynonyms : Ethyl Alcohol 70%

Ethyl Alcohol 95% 73.70 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 5.6 AntisepticsNote : ควรแตงสีดวย Brilliant Blue

Glycerol Oral SolutionGlycerol (Glycerin) 50.00 mlPeppermint Spirit, Color q.s.Purified Water q.s. 100.00 ml

Group : 11.4 Drugs for Treatment of Glaucoma

Intraperitoneal Dialysis Solution (Isotonic Solution) (1.5% Dextrose in Dialysis)Dextrose, anhydrous 15.00 gSodium Chloride 5.56 gSodium Acetate 4.49 gCalcium Chloride 0.257 gMagnesium Chloride 0.05-0.10 g

Page 12: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

107

Sodium Metabisulfite 0.01 gWater for Injection q.s. 1000.00 ml

Group : 9.2 Fluids and Electrolytes

Intraperitoneal Dialysis Solution (2.5% Dextrose in Dialysis)Anhydrous Dextrose 25.00 gSodium Chloride 5.56 gSodium Lactate 4.49 gCalcium Chloride 0.257 gMagnesium Chloride 0.05-0.10 gSodium Metabisulfite 0.01 gWater for Injection q.s. 1000.00 ml

Group : 9.2 Fluids and Electrolytes

Intraperitoneal Dialysis Solution (4.25% Dextrose in Dialysis)Anhydrous Dextrose 42.50 gSodium Chloride 5.56 gSodium Lactate 4.49 gCalcium Chloride 0.257 gMagnesium Chloride 0.05-0.10 gSodium Metabisulfite 0.01 gWater for Injection q.s. 1000.00 ml

Group : 9.2 Fluids and Electrolytes

Lugol's SolutionSynonyms : Aqueous Iodine Oral Solution , Strong Iodine Solution

Iodine 5.00 gPotassium Iodide 10.00 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 6.2.2 Antithyroid Drugs

Magnesium Sulfate SolutionSynonyms : Saturated Magnesium Sulfate Solution

Magnesium Sulfate 50.00 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 1.6 LaxativesNote : ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายไุมเกิน 4 สัปดาห

หลังเตรียมยา

Page 13: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

108

Neutral Phosphate Oral SolutionDibasic Sodium Phosphate (Disodium Hydrogen Phosphate) 0.539 gPotassium Dihydrogen Phosphate 1.30 gMonobasic Sodium Phosphate Dihydrate(Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate)

0.297 g

Glycerol (Glycerin) 5.00 mlSimple Syrup 40.00 mlParaben Conc 1.00 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 9.5 MineralsNote : 5 ml ประกอบดวย Sodium, Potassium อยางละ 0.475 mEq และ Phosphate 0.95 mEq

Potassium Acetate Sterile SolutionPotassium Acetate 2.95 gWater for Injection q.s 10.00 ml

Group : 9.2 Fluids and ElectrolytesNote : - 5 ml ประกอบดวย Potassium 15 mEq

- ควรใชอยางระมัดระวังในผูปวยโรคหัวใจ- ไมควรใชในผูปวยที่การทาํงานของไตบกพรองและมีอาการปสสาวะนอย ไมมีปสสาวะ ภาวะเลือดค่ังไนโตรเจน (Azotemia) Addison’s Disease ภาวะที่มีโปแตสเซียมในเลือดสูง

- ไมควรใชยาในผูปวยที่ไดรับ Potassium-sparing Diuretics- ยาฉีดเขาหลอดเลือดดําควรใหอยางชา ๆ เพราะถาความเขมขนของโปแตสเซียมในเลือดสูง จะมีผลตอการทํางานของหัวใจ ภาวะ Peripheral และ Pulmonary Edema

Potassium Citrate Oral SolutionPotassium Citrate 6.60 gOrange Powder 0.005 gParaben Conc 1.00 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 7.4.3 Drugs Used in Alkalinisation of Urine และ 9.2 Fluids and Electrolytes

Povidone-Iodine SolutionPovidone-Iodine 10.00 gPropylene Glycol 0.25 mlPolyethylene Glycol 400 0.50 mlDibasic Sodium Phosphate(Sodium Phosphate, Disodium Phosphate)

1.32 g

Page 14: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

109

Citric Acid 0.92 gCetomacrogol 1000 หรือ Nonoxinol 9 0.02 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 5.6 AntisepticsNote : ยามี pH = 4-5

Saturated Solution of Potassium Iodide Oral Solution (SSKI)Potassium Iodide 100.00 gSodium Thiosulfate 0.05 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 6.2.2 Antithyroid Drugs

Sodium Acetate Sterile SolutionSodium Acetate 4.07 gWater for Injection q.s 10.00 ml

Group : 9.2 Fluids and ElectrolytesNote : - 5 ml ประกอบดวย Sodium 20 mEq

- ใชอยางระมัดระวังในผูปวยโรคหัวใจลมเหลว ความดันโลหิตสูง การทํางานของไตบกพรอง ภาวะ Peripheral และ Pulmonary Edema

Sodium Citrate and Citric Acid Oral SolutionSynonyms : Shohl’s solution

Methyl Hydroxybenzoate (Methylparaben) 0.035 gPropyl Hydroxybenzoate (Propylparaben) 0.025 gEthyl Alcohol 95% 1.50 mlSucrose 5.00 gSodium Citrate dihydrate 10.00 gCitric Acid anhydrous 6.00 gLemon Oil q.s.Color q.s.Purified Water q.s. 100.00 ml

Group : 7.4.3 Drugs Used in Alkalinisation of UrineNote : 5 ml ประกอบดวย Sodium 5 mEq ซึ่งให bicarbonate ประมาณ 5 mEq

Sodium Citrate and Potassium Citrate Oral SolutionSodium Citrate 24.80 gPotassium Citrate 27.20 gPropylene Glycol 10.00 ml

Page 15: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

110

Simple Syrup 20.00 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 7.4.3 Drugs Used in Alkalinisation of UrineNote : 5 ml ประกอบดวย Sodium, Potassium อยางละ 12.65 mEq

Sodium Thiosulfate SolutionSodium Thiosulfate 20.00 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 13.1.2 Antifungal PreparationsNote : ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายไุมเกิน 4 สัปดาห

หลังเตรียมยา

Tincture of Iodine Solution (Iodine in Alcohol)Synonyms : Weak Iodine Solution ; Iodine Tincture

Iodine 2.50 gPotassium Iodine 2.50 gPurified Water 2.50 mlEthyl Alcohol 95% q.s. 100.00 ml

Group : 5.6 Antiseptics

Trace Element Solution (Oral Solution)Zinc Sulfate (ZnSO4 .7H2O) 5.719 gManganese sulfate (MnSO4 . H2O) 0.923 gCopper (II) sulfate pentahydrate (CuSO4 . 5H2O) 0.707 gPotassium Iodine (KI) 0.026 gChromic Trichloride (CrCl3 . 6H2O) 0.012 gSodium Molybdate (Na2MoO4 . 2H2O) 0.008 gCobalt (II) sulfate Heptahydrate (CoSO4 . 7H2O) 0.008 gDistilled Water q.s. 1000.00 ml

Group : 9.5 MineralsNote : Distilled Water ที่ใชเตรียมยากลุม Minerals ตองปราศจาก Minerals

Zinc Sulfate Sterile SolutionZinc Sulfate (ZnSo4 . 7H2O) 0.44 gDistilled Water q.s. 100.00 ml

Group : 9.5 Minerals

Page 16: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

111

SPIRITSAromatic Ammonia Spirit

Ammonium Carbonate 3.20 gAmmonia Solution 30% 3.50 mlLemon Oil 1.00 mlLavender Oil 0.10 mlEthyl Alcohol 95% 70.00 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 3.8 Other respiratory preparations

SUSPENSIONSAluminium Hydroxide and Magnesium Hydroxide SuspensionSynonyms : Alumina and Magnesia Oral Suspension

Aluminium Hydroxide Compressed Gel equivalent to Aluminium Oxide 3.56 g

Magnesium Hydroxide Paste equivalent to Magnesium Hydroxide 1.80 gSorbitol Solution 70% 10.00 mlSyrup U.S.P. 5.00 mlParaben Conc 1.00 mlPeppermint Oil q.s.Color q.s.Purified Water q.s. 100.00 ml

Group : 1.1 Antacids and Other Drugs for DyspepsiaNote : ใหมีสวนประกอบ Al2O3 = 3.1-4.0 % w/w , Mg(OH)2 = 1.4-2.2 % w/w

Aluminium Hydroxide SuspensionSynonyms : Aluminium Hydroxide Gel ; Colloidal Aluminium Hydroxide ;

Aluminium Hydroxide MixtureAluminium Hydroxide Paste equivalent to Aluminium Oxide 4.00 g

Glycerol (Glycerin) 9.33 mlSorbitol Solution 5.00 mlPeppermint Oil 0.026 mlMethyl Hydroxybenzoate (Methylparaben) 0.10 gPropyl Hydroxybenzoate (Propylparaben) 0.02 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia และ 9.5 Minerals

Note : ปรับความหนืดดวย Suspending Agent ตามความเหมาะสม

Page 17: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

112

Bentonite Magma SuspensionSynonyms : Bentonite Magma

Bentonite 7.00 gGlycerol (Glycerin) 20.00 mlParaben Conc 1.00 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 16. AntidotesNote : ยานี้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส จะมีอายไุมเกิน 4 สัปดาห

หลังเตรียมยา

Magnesium Hydroxide SuspensionSynonyms : Milk of Magnesia

Magnesium Hydroxide 7.50 gGlycerol (Glycerin) 9.33 mlSorbitol Solution 5.00 mlPeppermint oil 0.026 mlMethyl Hydroxybenzoate (Methylparaben) 0.10 gPropyl Hydroxybenzoate (Propylparaben) 0.02 gCitric Acid 0.10 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 1.1 Antacids and Other Drugs for Dyspepsia , 1.6 Laxatives และ 9.5 Minerals

Note : ปรับความหนืดดวย Suspending Agent ตามความเหมาะสม

Mebendazole SuspensionMebendazole 2.00 gCarboxymethyl Cellulose Sodium (medium viscosity grade) 1.00 g

Citric Acid 0.30 gSorbitol Solution 10.00 mlSyrup 12.00 mlParaben Conc 1.00 mlFlavouring Agent q.s.Purified Water q.s. 100.00 ml

Group : 5.5 AnthelminticsNote : แตงสีและกลิน่ไดตามที่เห็นเหมาะสม

Page 18: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

113

SYRUPSAcetaminophen (Paracetamol) SyrupSynonyms : Acetaminophen (Paracetamol) Syrup, Pediatric

Acetaminophen (Paracetamol) 24.00 gPolyethylene Glycol 1500 75.00 gGlycerol (Glycerin) 150.00 mlEDTA 0.10 gMethyl Hydroxybenzoate (Methylparaben) 1.00 gPropyl Hydroxybenzoate (Propylparaben) 0.20 gSyrup 400.00 mlSorbitol Solution 70% 100.00 mlCitric Acid 0.30 gSodium Citrate 1.00 gSodium Chloride 0.20 gColor, Flavor q.s.Purified Water q.s. 1,000.00 ml

Group : 4.6 Analgesics and Antipyretics

Chlorpheniramine Maleate SyrupSynonyms : Chlorpheniramine Syrup , Pediatric

Chlorpheniramine Maleate 0.04 gSimple Syrup 40.00 mlSorbitol Solution 10.00 mlParaben Conc 1.00 mlColor, Flavor q.s.Purified Water q.s. 100.00 mlpH = 4 - 5

Group : 3.4 AntihistaminesNote : เพิ่มความหนืด แตงสีและกลิ่นไดตามความเหมาะสม

Ferrous Sulfate DropsFerrous Sulfate 12.50 gCitric Acid 0.20 gParaben Conc 1.00 mlSyrup q.s. 100.00 ml

Group : 9.5 MineralsStorage : เก็บใหพนแสง ใหบรรจุในขวดสีชาNote : 100 ml ประกอบดวย ferrous ion 2.5 g

Page 19: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

114

Glyceryl Guaiacolate SyrupGuaifenesin (Glyceryl Guaiacolate) 2.00 gCitric Acid 0.80 gSodium Citrate 0.05 gSodium Chloride 0.50 gMenthol 0.03 gParaben Conc 1.00 mlGlycerol (Glycerin) 10.00 mlPolyethylene Glycol 4000 10.00 gSyrup 50.00 mlEthyl Alcohol 95% 0.03 mlColor, Flavor q.s.Purified Water q.s. 100.00 ml

Group : 3.6.2 Expectorant and Demulcent Cough Preparations

Potassium Chloride SyrupPotassium Chloride 10.00 gCitric Acid 0.60 gAspartame 0.10 gMenthol 0.01 gMethyl Hydroxybenzoate (Methylparaben) 0.10 gPropyl Hydroxybenzoate (Propylparaben) 0.02 gSorbitol Solution 20.00 mlPurified Water 30.00 mlFlavoring Agent q.s.Syrup q.s. 100.00 ml

Group : 9.2 Fluids and ElectrolytesNote : 15 ml ประกอบดวย Potassium 20 mEq

TINCTURESThiomersal (Thimerosal) Tincture

Thiomersal (Thimerosal) 0.10 gEthyl Alcohol 95% 52.50 mlAcetone 10.00 mlEthylenediamine 0.02 gMonoethanolamine 0.10 gMerbromin (Mercurochrome) 0.40 gPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 5.6 Antiseptics

Page 20: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

115

DENTAL PREPARATIONSArtificial Saliva Solution (Saliva Substitutes)

Carboxymethyl Cellulose Sodium 0.30 gMagnesium Sulfate 0.003 gPotassium Chloride 0.06 gMonobasic Sodium Phosphate Dihydrate(Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate)

0.05 g

Glycerol (Glycerin) 2.00 mlParaben Conc 1.00 mlPurified Water q.s. 100.00 ml

Group : 12.3.3 Other Dental PreparationsStorage : เก็บในภาชนะปดสนทิ ในตูเย็น

Camphorated Parachlorophenol SolutionSynonyms : Chlorocamphene

Camphor 21.00 gParachlorophenol (4-Chlorophenol ) 9.00 g

Group : 12.3.1 Oropharyngeal AntisepticsStorage : เก็บในภาชนะปดสนทิ ปองกันแสงแดดNote : - ระคายเคืองผิวหนังและเนื้อเยื่อ

- เตรียมยาตัวนี้ใน Hood ตลอดข้ันตอน และสวมถุงมือ

Camphorated Phenol SolutionSynonyms : Camphophenol

Phenol 30.00 gCamphor 60.00 gLiquid Paraffin q.s. 100.00 ml

Group : 12.3.1 Oropharyngeal AntisepticsStorage : เก็บในภาชนะปดสนทิ ปองกันแสงแดดNote : - ระคายเคืองผิวหนังและเนื้อเยื่อ

- เตรียมยาตัวนี้ใน Hood ตลอดข้ันตอน และสวมถุงมือ

Carnoy’s SolutionAbsolute Ethyl Alcohol 6.00 mlChloroform 3.00 mlGlacial Acetic Acid 1.00 mlFerric Chloride 1.00 g

Group : 12.3.3 Other Dental Preparations

Page 21: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

116

Storage : เก็บในขวดแกวสีชา ปองกันแสงแดดNote : - สวนประกอบเปนสารมีพิษ ตองระมัดระวังในการใช

- สารระเหยของ Absolute Ethyl Alcohol เปนสารไวไฟ

EDTA SolutionEDTA 14.30 gCetrimide 0.083 gSodium Hydroxide 1.00 gDistilled Water q.s. 100.00 ml

Group : 12.3.3 Other Dental PreparationsStorage : เก็บในภาชนะทีไ่มเปนโลหะหนกัNote : - ไมใหใชที่ผิวฟน (tooth surface) เพราะอาจทําใหฟนสูญเสียแคลเซียม (Tooth

Decalcification)- ใหเตรียมใชขณะนั้นเลย (Freshly Prepared)- ตํารับนี้ตองระวังเก่ียวกับน้าํทีใ่ช เพราะ EDTA เปน Chealating Agent น้ําตองบริสุทธิ์มาก ๆ

Fluocinolone Acetonide GelFluocinolone Acetonide 0.18 gEthyl Alcohol 95% 1.82 mlPropylene Glycol 45.45 mlPolyethylene Glycol 400 36.36 mlParaben Conc 1.82 mlCarboxymethylcellulose 1500 4.36 gGlycerol (Glycerin) 14.55 mlHot Water 100.00 ml

Group : 12.3.3 Other Dental Preparations

Fluocinolone Acetonide SolutionFluocinolone Acetonide 0.18 gEthyl Alcohol 95% 1.82 mlPropylene Glycol 45.45 mlPolyethylene Glycol 400 36.36 mlParaben Conc 1.82 mlCarboxymethylcellulose 1500 0.91 gGlycerol (Glycerin) 3.64 mlHot Water 100.00 ml

Group : 12.3.3 Other Dental Preparations

Page 22: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

117

Formaldehyde and Cresol SolutionSynonyms : Cresolated Formaldehyde; Formocresol

Formocresol ConcFormaldehyde (Formalin) 37-38 % 19.00 mlCresol 35.00 mlGlycerol (Glycerin) 25.00 mlSteriled Water 21.00 ml

ใหเก็บ Formocresol Conc ในขวดแกวสีชา กอนนํามาใชใหเจือจางกอนดวย Glycerol และ Waterใน อัตราสวน Glycerol : Water : Formocresol Conc = 3:1:1 (240 ml : 80 ml : 80 ml)

Group : 12.3.1 Oropharyngeal AntisepticsStorage : เก็บในภาชนะปดสนทิ ปองกันแสงแดดNote : - เตรียมยาใน Hood เนื่องจากมีสวนประกอบของ Formaldehyde

- อันตรายของ Formaldehyde ไอระเหยจะทําใหระคายเคืองตา จมูก ระบบทางเดินหายใจและอาจทําใหเกิดการไอ กลืนลําบาก (Dysphagia) ทางเดนิหายใจเกิดการหดเกร็งและบวม ปอดบวม หอบหากสารละลายที่เขมขนสงูๆ ถูกผิวหนังทําใหผิวหนงัขาวและแข็งดาน ทําใหเกิดผื่นแพสัมผสัและอาการแพ

- Glycerol ชวยปองกันการเกิดตะกอนที่เกิดจาก Polymerization ของ Formaldehyde เปน Solid Paraformaldehyde

Talbot’s SolutionSynonyms : Iodine and Zinc Iodide Glycerite

Zinc Iodide 4.00 gIodine, Crystal 3.00 gGlycerol (Glycerin) 60.00 mlPurified Water 40.00 ml

Group : 12.3.1 Oropharyngeal AntisepticsStorage : เก็บในภาชนะทีป่ดสนิท ปองกันแสงและควรเก็บในที่เย็นเพราะ Iodine เปนสารระเหิด

Whitehead’s VarnishSynonyms : Compound Paint of Iodoform BPC.

Benzoin, powder 10.00 gIodoform 10.00 gStorax (Styrax prepared) 7.50 gTolu Balsam 5.00 gDiethyl Ether 100.00 ml

Group : 12.3.3 Other Dental PreparationsStorage : เก็บในภาชนะปดสนทิ ปองกันแสงแดด และเก็บในตูเย็น

Page 23: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

118

Zinc Oxide+ Zinc Acetate PowderSynonyms : Compound Zinc Oxide Cavity Bases

Zinc Acetate 1.00 gZinc Oxide Powder q.s. 100.00 g

Group : 12.3.3 Other Dental PreparationsStorage : เก็บในภาชนะปดสนทิ

Page 24: เภสัชตำรับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน จาก สมุนไพร 49 v3 0

119

2. สูตรตํารับของสารชวยในเภสัชตํารับโรงพยาบาล

CREAM BASESNon-ionic Buffered Cream Base

Cetostearyl Alcohol 10.00 gCetomacrogol 1000 3.00 gWhite Soft Paraffin 10.00 gLiquid Paraffin 10.00 gMonobasic Sodium Phosphate(Sodium Dihydrogen Phosphate)

2.50 g

Citric Acid, Monohydrate 0.50 gEDTA 0.01 gPropylene Glycol 5.00 mlChlorocresol 0.15 gPurified Water q.s. 100.00 g

Note : ยามี pH 5-6

OINTMENT BASESHydrophilic Ointment Base

Stearyl Alcohol 25.00 gWhite Soft Paraffin 25.00 gLiquid Paraffin 10.00 gSodium Lauril Sulfate (Sodium Lauryl Sulfate) 1.00 gPropylene Glycol 10.00 mlParaben Conc 1.00 mlPurified Water q.s. 100.00 g

PRESERVATIVESParaben Conc

Methyl Hydroxybenzoate (Methylparaben) 10.00 gPropyl Hydroxybenzoate (Propylparaben) 2.00 gPropylene Glycol q.s. 100.00 ml