Ensenyament 2013

  • View
    63

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Ensenyament 2013

  1. 1. 08ENSENYAMENT BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 2013LapoblaciescolarcatalanacreixerenleducaciprimriaisecundriaA lESO es preveu un creixement continuat durant cada curs fins arribar a la campanya 2023-2024REDACCI. LLEIDALapoblaciescolaraCatalunyacreixer el proper curs, concre-tament en leducaci primria ienlasecundria,enquencen-trespblicsescrearan317nousgrupsaprimriai32alESO. El74% daquest creixement de lapoblaciescolarshaprogramaten centres pblics.No obstant, a P3 el nombredalumnesserlleugeramentin-ferior a causa de la disminucidemogrfica i sha previst unadisminuci de 61 grups a la p-blica i dentre 10 i 12 a la con-certada, va anunciar la conse-llera dEnsenyament, Irene Ri-gau.CREIXEMENT CONTINUAT CADACURS FINS AL 2023-2024El creixement de la poblaciescolar en la secundria es tra-duir en una nova oferta de 32nou grups en centres pblics. Ams,enlESOespreveuuncrei-xementcontinuatcadacursfinsel 2023-2024, que compor-tarlacreacidenousgrupsperdonar la resposta adequada,segons Rigau.PelquefaaP3,segonsRigau,el nombre dalumnes ser infe-rior perqu el cens demogrficha assenyalat una davallada dems de 800 alumnes daquestaedat,quecomportarlareduc-ci de 61 grups en lensenya-ment pblic i de 10 a 12 en elscentres concertats.ALUMNES AMB NECESSITATSEDUCATIVES ESPECIALSEn aquest sentit, la titulardEnsenyament va explicar quecadavegadaquesanalitzaiesretocalaprogramacidegrups,no noms tenim en compte laEl nombre dalumnes dESO creixer durant la propera dcadaPUBLICITATDisminuci delsalumnes a P-3El curs passat van ser89.024 a Catalunya i elque ve seran uns 84.015Alumnes ambnecesitats especialsLa programaci de grupsha de tenir en comptetotes les particularitatsdidonetatdelescolaritzacienletapa que pertoca, sin tambladistribucidalumnesambne-cessitats educatives especialsque tamb s un criteri presenti que ha estat molt present perpoder millorar la situaci en de-terminades poblacions.Respecte a levoluci delnombredalumnatdeP3,elcurspassat va ser de 89.024 alum-nes, el curs actual s de 84.894i el curs vinent hi ha una previ-si de 84.015, per tant, s de-mostrar una tendncia a la dis-minuci del nombre dalumnesde preescolar.ELS POLMICS MDULSEn resposta a la situaci deprovisionalitat dalguns centresqueconviuenenmduls,lacon-sellera va advertir que el finan-amentpodriaevitaraquestasi-tuaci: Si volem substituir elsprop de 1.000 mduls per edifi-cis convenients, la pregunta ssitenimelfinanament.Perquno podem tenir aquest finana-ment? I perqu sens est esca-nyant des daquest punt de vis-ta com a pas? Demanem entretots aquest finanament.RIGAU PLANTEJA LA PLANIFICACITENINTEN COMPTE LA DEMOGRAFIALaconselleradEnsenyamentdelaGeneralitat,IreneRigau,vadeclarardiesenrerequelademografia s una de lesclaus per entendre la planifi-caci escolar del proper cursescolar 2013-2014.Enaquestsentit,Rigauvaafirmar que la davallada de-mogrfica ha obligat a agru-parleslniesescolarsencen-tres consolidats i a aprofitarel parc dedificis que actual-ment es troben disponibles.Tanmateix,laconselleravadestacar la importncia queuna bona planificaci pot te-nir en la gesti futura, ja quesi no planifiquem tenint encomptelademografia,daqua2o3anysfaltaranaulesdesecundria.LaconselleraRi-gau va recordar que hemestudiat poblaci per pobla-ci, i hemvolgut afavorir elrepartiment equitatiu de laimmigracientretotselscen-tres escolars.Rigau ultima la planificaci per al proper curs (2013-2014)HemdevitarquefaltinaulesdESO
  2. 2. BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 201309ENSENYAMENTPUBLICITATREDACCI. LLEIDAElGovernjaesttreballantenlafutura llei de formaci professi-onal i el 3r Pla de formaci pro-fessional (FP) per dona un im-puls a locupaci que generenelsestudistcnicsielsoficis.Ai-x,elconsellerdEmpresaiOcu-paci, Felip Puig, considera elnou pla de FP 2013-2016 comun pas per avanar duna ve-gadapertotescapaunnoumo-deldeformaciprofessionalquegeneriocupacipelsestudiantsi competitivitat per les empre-ses. La consellera dEnsenya-ment, Irene Rigau, va avanarquelanovalleideFPcercaaug-mentar el percentatge destudi-ants que trien aquest itinerari ila seva inserci en el mn labo-ral. SegonPuigiRigau,limpac-te pressupostari del pla estarassumit pels departamentsdEnsenyament, que comptaamb 420 milions deuros dedi-catsalaformaciinicial,idEm-presa i Ocupaci, que preveudestinar al voltant dels 300 mi-lions a programes de FP.PerunaFP quegenerifeinaalsestudiantsicompetitivitatlaboralFutura llei i nou pla dFP del Govern per impulsar locupaciLobjectiu s que els estudiants de lFP estiguin cada cop ms preparats per facilitar la seva integraci laboralREDACCI. LLEIDALa matriculaci tindr lloc entreel10iel14dejunyperalsalum-nes dinfantil, primria i primerdESOientreel25iel28dejunyper als de segon, tercer i quartdESO. Per segon any consecu-tiu,lamatriculacidelsalumnesdESOquerealitzinelsexmensde setembre ser del 6 al 10 deSegons una enquesta delCentredEstudisdOpinim-nibus de la 2a onada de2012,elsaspectesquelesfam-lies consideren ms importantsen relaci amb els centres edu-catiussn,enprimerlloc,elpro-jecteeducatiu,seguitdelprofes-sorat, la direcci, les installaci-onsielsserveiscomplementaris.AspectesvaloratsalesfamliesapreinscripciProjecte, professorat, direcci i installacionsConveniperpromourelescolaruralaLleidaREDACCI. LLEIDALaconselleraRigauvasignarunconveni per promoure lescolaruralamblAjuntamentdeVerdi la Universitat de Lleida (UdL),a travs de la Coordinaci delsEstudis i la Innovaci de lEsco-la Rural. La CEIER (Coordinacidels Estudis i la Innovaci delEscolaRural)hadimpulsaridi-fondre la coordinaci dels estu-dis, la interpretaci i la innova-ci de lescola rural. Tamb voldifondren els recursos, orga-nitzaractivitatsformativesadre-adesalasevescomunitatsedu-cativesiperalasevaprpiapro-jecci. Ensenyament, a travsdaquest acord, facilitar lacollaboraci i suport dels Ser-veis Educatius, especialmentde lUrgell i de la resta de la de-marcaci lleidatana.