of 45 /45
GOD ADVOKATSKIK II FORBEREDELSE TIL ADVOKATEKSAMEN Advokat Andreas Christensen 21. marts 2014

God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Præsentation af Advokat Andreas Christensen, Horten Advokatpartnerselskab, 21.3.2014.

Citation preview

Page 1: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

GOD ADVOKATSKIK II FORBEREDELSE TIL ADVOKATEKSAMEN

Advokat Andreas Christensen

21. marts 2014

Page 2: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 2

• Advokatansvar og disciplinært ansvar - advokatnævnet

• Salær

• Interessekonflikt

• Tavshedspligt

• Advokatens stilling i samfundet

• Beskikkelse og advokatselskabsreglerne

EMNER: ADVOKATSKIK II

Page 3: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 3

Fredag den 21. marts 2014 blev der stillet følgende spørgsmål:

1. Kan andre end advokaten selv indbringe en disciplinærsag for domstolene?

Svar: Nej, som udgangspunkt er det kun advokaten selv der kan indbringe sagen for domstolene, jf. rpl. § 247 d.

Ved grov overtrædelse sine pligter eller frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed efter rpl. § 147 c, stk. 3 og stk. 4, skal anmodningen om sagsanlæg fremsættes overfor Justitsministeriet, som herefter anlægger sag mod advokaten, jf. rpl. § 247 e, stk. 2.

SVAR OG SPØRGSMÅL

Page 4: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 4

Kendelse af 28. november 2011 – vedrørende firmaskift http://viden.advokatsamfundet.dk/sager/340/?get_pdf=1

Kendelse af 3. oktober 2012 – vedrørende firmaskift http://viden.advokatsamfundet.dk/sager/338/?get_pdf=1

Inhabilitet, byretsdommeren fra Helsingør U 2011.3374/3H (se jeres materialesamling)

DOMME OG KENDELSER

Page 5: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 5

• Disponér tiden til eksamen efter opgavernes vægtning (15 %, 40 % mv.)

• Brug ”forskrevne” introduktioner til emnerne

• Læs opgaven grundigt og besvar alle spørgsmål

• Find nye kendelser vedrørende emnerne på advokatnævnets hjemmeside

FIF OG TRICKS

Page 6: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 6

RPL kap. 15, 15a og 15b

1. Erstatningsansvar

2. Advokatnævnet (Bkg. 20/2008 )

• Sammensætning, kredsbestyrelser mm.

• Kompetenceområder

• Klagefrister og klageberettigelse

3. Salærklager

4. Disciplinærklager

• Sanktionsmuligheder?

ADVOKATANSVAR OG DISCIPLINÆRT ANSVAR - ADVOKATNÆVNET

Page 7: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 7

− RPL § 126, stk. 2

− AER 16.1-16.9

− Artikel i Advokaten nr. 8 /2007: ”Nævnets afgørelser om prisoplysning” og Advokaten nr. 9/2012 ”Ingen a la carte når det gælder retshjælpsforsikring”

− Advokatetik – Ret og Rammer af Martin Lavesen og Lars Økjær Jørgensen

− Advokatnævnskendelser

SALÆR

Page 8: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 8

Retsplejelovens § 126, stk. 2:

− ”En advokat må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.”

AER 16.1:

− ”En advokat må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt, jf. rpl. § 126, stk. 2.”

SALÆRETS STØRRELSE

Page 9: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 9

― Sagens værdi eller betydning for klienten,

― Arbejdets omfang og vanskelighed

― Sagens udfald

― Den anvendte tid

― Arbejdets art, herunder om arbejdet har måtte ydes uden for normal arbejdstid eller om der har været tale om en hastesag

― Det med sagen forbundne ansvar for advokaten, og

― Sociale hensyn

PARAMETRE FOR SALÆRFASTSÆTTELSE

Page 10: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 10

Hvad kan medtages på regningen/til hvilken takst?

− Sekretærens tidsforbrug? UP: Nej

- U 2012.1259 Ø og ANK 5.7.2012 (sekretær/selvstændigt præg?)

− Advokatfuldmægtigens tidsforbrug? Nej

− Transporttid? Delvist

− Udlæg til porto, kopiering, honorar til forbindelsesadvokat og sagkyndig? Ja

SALÆRFASTSÆTTELSE

Page 11: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 11

− Afgrænsning i forhold til ”almindelige overslag”

− Gyldighed – kun rimeligt honorar.

− Er No cure, no pay tilladt?

− Honorar som andel af beløb af tilkendt erstatning/godtgørelse?

− Hvad med succesfee – er det tilladt?

SALÆRAFTALER

Page 12: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 12

Retsplejelovens §§ 146 og 147a

− Advokaters salærberegning er undergivet advokatmyndighedernes kontrol med rekurs til domstolene

− Udgangspunkt: Aftalefrihed mellem advokat og klient vedrørende salæret

− Modifikation: Honorar kan vurderes af advokatmyndighederne inden for rammerne af retsplejelovens § 126

SALÆRETS STØRRELSE – KLAGEMULIGHEDER (I)

Page 13: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 13

Vestre Landsret - U 2010.974

Advokatfirma A lagde sag an mod N A/S for manglende betaling af faktura. Efter at sagen var anlagt, indbragte N spørgsmålet om salærets størrelse for Advokatnævnet. N gjorde derfor gældende, at retten skulle ophæve sagen, med henvisning til rpl § 361, stk. 5.

Advokatfirma A gjorde gældende, at rpl. § 361, stk. 5 ikke fandt anvendelse på sager erhvervsklienters salærklager.

Landsretten:

”selv om bestemmelsen nu er placeret i en bestemmelse, der i øvrigt handler om forbrugere, findes der efter forarbejderne ikke anledning til alene at lade bestemmelsen finde anvendelse på klager fra forbrugere over advokatsalærer.”

SALÆRETS STØRRELSE – KLAGEMULIGHEDER (II)

Page 14: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 14

AER 16.3:

”Klienten skal have oplysning om ethvert honorar, advokaten beregner sig”.

− Der gælder et forbud mod skjult salærberegning

− Kan advokaten fradrag sit salær i et modtaget beløb inden der udbetales til klienten?

SALÆR – AFREGNING (I)

Page 15: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 15

U.2000.903H - skjult salærberegning

Advokat idømt en bøde på 50.000 kr. for tilsidesættelse af regler for god advokatskik.

− Advokat A udtog på en norsk klient K's vegne stævning mod Skatteministeriet S med påstand om betaling af 432.301 kr. Efter at S havde taget bekræftende til genmæle for så vidt angår 426.285 kr. med tillæg af renter, fremsendte S en check på i alt 779.681 kr. til A. Denne meddelte K, der til A havde betalt et acontosalær på 35.000 kr. ekskl. moms, at S havde taget bekræftende til genmæle over for påstanden om 432.301 kr. og vedlagde en check på dette beløb til K. Da K ønskede yderligere oplysning om sagen, sendte A et yderligere beløb på ca. 128.000 kr. til K, idet han beregnede sig et yderligere salær på 219.000 kr. A fandtes groft at have tilsidesat reglerne for god advokatskik ved ikke at have oplyst, at S i alt havde indbetalt 779.681 kr. og ved - uanset at retssagen mod S var endeligt afregnet - efterfølgende at have debiteret et salærtilgodehavende på 219.000 kr. A blev derfor pålagt en bøde på 50.000 kr.

SALÆR – AFREGNING (I)

Page 16: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 16

AER 16.4.

”Afregning skal foretages uden unødigt ophold. Afregningen skal indeholde den efter forholdene fornødne beskrivelse af det arbejde, som kræves honoreret.

Advokaten må foretage modregning, når advokaten har faktureret klienten, medmindre der foreligger særlige forhold, der gør, at modregning vil være urimelig.”

− Løbende/afsluttende afregning => skal dette være aftalt med klienten på forhånd?

SALÆR – AFREGNING (II)

Page 17: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 17

Ved afregning gives fyldestgørende redegørelse over for klienten, således at klienten kan

− (a) konstatere, hvilket arbejde der er udført, samt

− (b) se, hvorvidt opdraget fuldført, dvs. udført og debiteret (således, at klienten ikke senere mødes med et yderligere krav)

Sammenhæng med opgavebekræftelse/prisoplysninger

SALÆR – AFREGNING (II)

Page 18: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 18

− Ej krav at advokaten fører timeregnskab, men skal kunne redegøre for dato, sagsbehandler og sagsekspeditioner

− Pligt til at fremsende detaljeret redegørelse for ovenstående ved afregning eller alene efter klientens anmodning herom?

− Betalingsidentifikationer, angivelse af frist for rettidig betaling

SALÆR – AFREGNING (II)

Page 19: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 23

− RPL § 126

− AER 12.2, 12.6, 12.7

− CCBEs Code of Conduct

− U 2011.3374/3H , U 1998.1105/2H, U 2001.1030 , U 2003.1577H og U 2009.1SH

− Advokaten 2 – Firmaskift og interessekonflikter og Advokaten nr. 8/ 2012 – Forsvarerne og interessekonflikt

− Advokatetik – Ret og Rammer af Martin Lavesen og Lars Økjær Jørgensen

− Advokatnævnskendelser

INTERESSEKONFLIKT

Page 20: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 24

AER 12.2 er den generelle regel:

”En advokat må ikke bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger en nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår.”

AER 12.2 pkt. 1-11 er eksempler på interessekonflikter:

Pkt. 1-7: Ubetingede interessekonflikter (”Sådanne situationer foreligger, når….)

Pkt. 8-11: Betingede interessekonflikter (”Sådanne situationer kan endvidere foreligge, når…..”)

AER 12.2

Page 21: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 25

Pkt. 1: Dobbeltrepræsentation ”samme sag” ”modstridende interesser”

• => Klassisk interessekonflikt

• Undtagelse: Forberedende retsmøder, når ingen protesterer

Pkt. 2: Sideskift ”tidligere bistand til modpart”

• gælder også ved tidsforskydning

• Ingen tidsmæssige grænser

Pkt. 3: Forbundne sager på samme tid ”flere sager”

• Forbindelse med hinanden

• Risiko for at fortrolige oplysninger fra den ene sag kan benyttes i den anden sag

• Tidsmæssig forskydning uden betydning

AER 12.2, PKT. 1, 2 OG 3 (UBETINGEDE)

Page 22: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 26

Pkt. 4: Advokatens forbindelse til modparten ”modstridende interesser med klienten”

• ”Familiemæssige bånd”

• ”Økonomiske eller erhvervsmæssige”

• ”Andre tætte forbindelser”

• Eksempler? o Testamente til nære familiemedlemmer o Berigtigelse af hushandel for kollega

Pkt. 5: Økonomisk eller erhvervsmæssig interesse ”forretningsmæssig eller andre forbindelse”

Pkt. 6: Modtagelse af salær i form af aktier mv. (konkretisering af pkt. 5)

• UP: Ok

• U: Ikke acceptabelt, når udfaldet af sagen vil påvirke aktiernes værdi eller advokatens uafhængighed eller personlige integritet.

AER 12.2, PKT. 4, 5 OG 6 (UBETINGEDE)

Page 23: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 27

Pkt. 7: Advokatens efterfølgende bistand til én af parterne

”En advokat, som for parterne har medvirket til stiftelse eller berigtigelse af et retsforhold, efterfølgende bistår en af parterne vedrørende samme retsforhold, hvis bistanden har eller kan have betydning for den anden part”.

Pkt. 1-7: kan ikke fraviges ved samtykke!

AER 12.2, PKT. 7 (UBETINGEDE)

Page 24: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 28

Pkt. 8: Fast klient er modpart

• Definition af fast klient: Antal sager, tid, andet (afregningsaftale)

• Kan advokaten fortsætte?: Hvor ”fast” er klienten? Informeret klientsamtykke?

Pkt. 9: Bistår konkurrerende virksomheder i uafhængige sager

• Forhold der kan påvirke bedømmelsen: o Styrken af konkurrencen o Behovet for fortrolighed o Informeret klientsamtykke

Pkt. 10: Advokaten bistår begge parter med kontrakt (notarreglen)

• Enighed mellem parterne o om alle vilkår o opnået uden advokatens medvirken o Ingen efterfølgende repræsentation af en af parterne om retsforholdet, hvis betydning for den anden part.

AER 12.2, PKT. 8, 9 OG 10 (BETINGEDE)

Page 25: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 29

Pkt. 11: Forbundne sager

”En advokat bistår en klient i en sag efter tidligere at have bistået en klient i en anden sag, når sager har forbindelse til hinanden, og der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som advokaten har modtaget i en af sagerne, kan have betydning i en anden af sagerne”.

Bestemmelsen overlapper med AER 12.2, pkt. 3 => ”kan” reglen vs. ”skal” reglen

Pkt. 8-11: kan fraviges ved samtykke!

AER 12.2, PKT. 11 (BETINGEDE)

Page 26: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 30

Advokaten må ikke både virke som mellemmand og som partsrepræsentant i sagen –heller ikke tidsforskudt

Interessekonflikter ”smitter af” i advokatfællesskaber

− Advokatfirmaer –advokatselskaber

− Kontorfællesskaber (U.1998.1105/2H)

− Særlig rettet mod kædesamarbejder –fremtræden vigtig

− ”Fremtræden”

− Hovedsagelig udadtil: brevpapir, hjemmeside etc.

− (U.2005.1403VLK)

AER 12.3 OG 12.4

Page 27: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 31

− Reaktionen over for interessekonflikt er udtræden

− Hvordan?

− Hvornår?

− Klientens ekstraomkostninger pga. advokatens udtræden skal dækkes af advokaten, hvis advokaten kan bebrejdes

− Betingelse: Interessekonflikten skal være opstået ”udelukkende eller i hovedsagen som følge af advokatens forhold”

− Ekstraomkostninger, der skal dækkes: Ny advokats salærkrav for oprettelse og gennemgang af sagen.

− Retningslinier for indsats mod interessekonflikter

AER 12.6, 12.7 OG 12.8

Page 28: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 32 OVERBLIK

Er forholdet omfattet af AER 12.2, pkt. 1-7, eller AER 12.3, (12.4)?

Interessekonflikt Er forholdet omfattet af AER 12.2, pkt. 8-11 (husk det

grundlæggende krav om opstået eller nærliggende risiko for)

Ikke interessekonflikt i medfør af AER 12.2. Husk, at tavshedspligten kan

forhindre repræsentation

Informeret samtykke kan tillægges betydning

JA NEJ

JA NEJ

Page 29: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 33 OVERBLIK

Interessekonflikt/nærliggende risiko

herfor konstateret

Interessekonflikt forårsaget af AER 12.2, pkt. 1,2,3,8 eller 9?

Alene modtaget ”væsentlige oplysninger i forhold til nogle af klienterne”?

Udtræden kan begrænses til de øvrige klienter UP: Straks U: Hvis retstab => afvente (AER, pkt. 11)

Pligt til at udtræde i forhold til alle klienter HR: Straks U: Hvis retstab => afvente (AER, pkt. 11)

NEJ NEJ JA

JA

Page 30: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 35

− AER 5.1-5.4

− RPL §§ 168 – 173

− Strfl §§ 152 – 152f

− CCBEs Code of Conduct

− Hvidvaskloven

− U 2002.1531 H og U 2009.2615 H

− Advokatetik – Ret og Rammer af Martin Lavesen og Lars Økjær Jørgensen

− Advokatnævnskendelser

TAVSHEDSPLIGT

Page 31: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 36

AER 5.1:

”Fortrolighed er en betingelse for advokatens virke og en grundlæggende pligt og ret, som skal respekteres ikke kun i det enkelte individs, men også i retssamfundets interesse.

Det er derfor afgørende, at en advokat kan modtage oplysninger om forhold, som klienten ikke ville betro andre, og at advokaten kan gøres bekendt med oplysningerne i fortrolighed.

Advokaten skal behandle alle oplysninger, han som led i sit virke bliver bekendt med, fortroligt.”

TAVSHEDSPLIGT (II)

Page 32: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 37

Afgørende forudsætning for advokatens virke:

− Kan være afgørende for sagens oplysning (modvirker klientens tilbageholdenhed med at fremkomme med oplysninger)

− Er afgørende for klientens tillid til advokatens virke

− Er nødvendig for opretholdelse af advokatens særlige stilling i retssamfundet og uafhængighed af statsmagten

TAVSHEDSPLIGT (III)

Page 33: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 38

Tavshedspligt og hensynet til materiel retssikkerhed:

− Understøtter sagens oplysning

− Forhindrer, at advokaten tvinges til at fremkomme med oplysninger (medmindre der gives vidnepålæg)

− => dilemma?

TAVSHEDSPLIGT (IV)

Page 34: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 39

Hensynet til klienten:

− Tavshedspligt afgørende for den nødvendige tillid i forholdet mellem advokat og klient

− I klientens interesse

TAVSHEDSPLIGT (V)

Page 35: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 40

Hovedregel: Alle oplysninger, herunder også

− (a) allerede offentliggjorte oplysninger

− (b) oplysninger af privat karakter uden sammenhæng med sagen

− (c) oplysninger af privat karakter

− Tidsubegrænset pligt

− Hvilke undtagelser er der til hovedreglen?

1. Anonymiserede oplysninger (forudsætter, at anonymiseringen er effektiv)

2. Referat af offentligt retsmøde

TAVSHEDSPLIGT - OMFANG

Page 36: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 41

− Pligt til åbenhed i forhold til klienten (Forudsat at sådanne oplysninger ikke er omfattet af tavshedspligt i forhold til andre klienter)

− Sammenhæng med AER 17.1, hvorefter advokaten ikke ved varetagelsen af en sag må gå videre end berettiget hensyn til varetagelse af klienten interesser tilsiger

Er kommunikation med andre advokater tilladt?

− (a) sparring med en kontorkollega er i klientens interesse og er tilladt

− (b) kollegialitet må altid vige for klientinteresse ved interessekonflikt

− (c) Ej udvises så stor fortrolighed over for en kollega, at denne sættes i et dilemma over for egen klient

TAVSHEDSPLIGT – OMFANG (II)

Page 37: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 42

− Straffelovens § 152(b-c) , jf. retsplejelovens § 129: Gælder direkte for advokater og advokatfuldmægtige

− Aftaleretlig tavshedspligt over for øvrigt personale er sædvanligt i ansættelsesforhold

− AER 5.3 og 5.4: Alt personale og kontorfællesskab omfattet af tavshedspligten. Generel identifikationsregel for advokatkontorer samt kontorfællesskaber

TAVSHEDSPLIGT - PLIGTSUBJEKTER

Page 38: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 43

(a) Klientsamtykke til videregivelse – klienten har rådigheden over oplysningen og kan derfor bestemme om den må videregives

(b) Herudover er udgangspunktet, at fravigelse af tavshedspligten kræver lovhjemmel:

− Retsplejeloven § 170 – vidneoplæg (ikke forsvarere)

− Straffelovens § 152e – varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv

− Hvidvaskningsloven

UNDTAGELSER

Page 39: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 44

(c) Grønborg-sagen (U.2002.1531.H) – hvad var det Landsretten og Højesteret lagde vægt på?

- Tungtvejende samfundsmæssige interesser kan begrunde undtagelser fra forbuddet mod videregivelse

- Konkret begrundet

- Ej angivelse/definition af, hvilke samfundsmæssige hensyn, som kan tænkes at begrunde undtagelse

- Muligvis relevant i hvilket omfang modtageren er forpligtet at tavshedspligt

UNDTAGELSER (II)

Page 40: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 45

Hvad er sanktionen?

(a) Disciplinært ansvar, uagtsomhed er tilstrækkeligt – typisk bøde

(b) Strafferetligt ansvar, straffelovens § 129 (tillige advokatfuldmægtige)

SANKTIONER

Page 41: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 46

Kender vi anden relevant lovgivning?

− Markedsføringsloven § 19 – forbud mod videregivelse af erhvervshemmeligheder

− Persondatalovens § 6 – samtykke til behandling og videregivelse

− Konkurrenceretligt – legal privilege

− Værdipapirhandelsloven/børsetiske regler

SÆRLIGE RETSOMRÅDER

Page 42: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 47

Fysisk beskyttelse af fortroligt materiale:

• Ej lade materiale ligge frit fremme

• Afsendelse af e-mails til forkerte modtagere

• Fax til forkert modtager

IT-sikkerhed:

• (a) ej uagtsom håndtering af e-mails, således at følsomme oplysninger ikke ender hos andre modtagere end tilsigtet

• (b) Advokatrådet hat i den forbindelse udsendt en IT-sikkerhedsguide til advokatvirksomheder

PRAKTISKE PROBLEMER OG FORHOLDSREGLER

Page 43: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 48

Telefonsamtaler i offentligt rum:

• (a) Stor påpasselighed

• (b) Videregivelse af anonymiserede oplysninger => anonymiseringen skal være effektiv. Ej omtale af sager mv., såfremt det er omstændighederne er klart, hvilke sager/personer der er tale om.

PRAKTISKE PROBLEMER OG FORHOLDSREGLER (II)

Page 44: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

side 49

GOD LÆSELYST!

Page 45: God advokatskik II - forberedelse til advokateksamen

Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 DK-2900 Hellerup, Copenhagen Tel. 3334 4000 Fax 3334 4001 [email protected] horten.dk