30
Hållbar IT - Potential för Innovationer 29/11 2013 Carl-Harald Andersson Christina Hjort

Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hållbar IT spelar en allt mer betydelsefull roll i utvecklingen av framtidens affärsmodeller och verksamheter. Miljöperspektivet kan hjälpa er att minska kostnader, locka nya medarbetare och kunder samt öka era intäkter. Hållbar IT skapar kreativa IT-lösningar och nya affärer. Carl-Harald och Christina tar upp exempel på lyckade projekt och beskriver en ny svensk standard inom Grön IT. Se även videon av föredraget: http://www.youtube.com/watch?v=N4Hytpwl2M0&feature=share&list=PLsW4-2oyWnurjYdGf9gx50MxnP_STlAxt&index=4

Citation preview

Page 1: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Hållbar IT -

Potential för

Innovationer

29/11 2013

Carl-Harald Andersson

Christina Hjort

Page 2: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Christina Hjort

Kvalitets- & miljöchef på Sigma AO IT&M sen 2009

Lång erfarenhet som konsult och projektledare, bl a på Telia

samt kvalitetssäkring & koordinering av projekt på Volvo

IPMA B Certifierad senior projektledare

Deltar i ISO-standardutveckling inom projektledning ISO

21500, portfölj- & programstyrning

Page 3: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Carl-Harald Andersson

Managementkonsult på Sigma sedan juni 2013

Tidigare bl.a. Hållbarhetschef, AO-chef, medlem i Tietos koncernledning

Internationellt arbete i 14 länder (Nordamerika, Europa, Asien)

Strategi, förvärv, organisations- & affärsutveckling på affärsenhet,

affärsområde såväl som koncernnivå (18.000 anst. 27 länder)

Medlem i SIS/TK550, tekniska kommittén för en ny Hållbar IT-standard

Page 5: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Definition av Innovation

en Innovation är något som

människor använder (tagits i bruk)

medan en uppfinning bara behöver

vara en teoretisk tanke

En innovation är resultatet av en

innovationsprocess, och kan vara nya

framgångsrika produkter, tjänster eller

processer.

Enligt Vinnova:

Page 6: Hållbar IT - Stor potential för innovationer
Page 7: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

IT - Olika miljöproblem

Hårdvaran kräver

råvaror, energi,

mänskliga resurser,

transporter…

Användningen av IT i samhället

orsakar CO2- utsläpp & skapar avfall

Page 8: Hållbar IT - Stor potential för innovationer
Page 9: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

IT och hoten mot välfärden idag

IT förbrukar redan nu lika mycket energi som flyget

Brist på de specifika metaller som behövs – konflikthärdar bildas

Människor skadas vid okontrollerad manuell återvinning

Klimatförändringar pågår, liksom annan miljöpåverkan

Energi-/Klimatkriser kan ge ekonomiska kriser

Prognos*: 3 ggr mer CO2 från IT 2020

(*GeSI)

Page 10: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

IT och hoten mot välfärden idag

IT förbrukar redan nu lika mycket energi som flyget

Brist på de specifika metaller som behövs – konflikthärdar bildas

Människor skadas vid okontrollerad manuell återvinning

Klimatförändringar pågår, liksom annan miljöpåverkan

Energi-/Klimatkriser kan ge ekonomiska kriser

Prognos*: 3 ggr mer CO2 från IT 2020, men IT kan spara 7 ggr

mer i andra sektorer (*GeSI)

Vi måste möta hoten med riktade åtgärder

IT har en bra potential att bidra!

Page 11: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Alla åtgärder som gör att nettopåverkan

på klimat och miljö från IT blir positiv

Negativ påverkan minimeras,

positiva möjligheter stärks

Hållbart – även sociala frågor

Ambition, mål & krav höjs med tiden

Vad är Hållbar IT/Grön IT?

Page 13: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Framtiden för grönt enligt Forrester

Page 14: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Fakta: CSR-trenden fortsätter

Carbon Disclosure Project (CDP) S&P 500: 92% styrelse/verkställande nivå 2012 behandlar miljö/klimatfrågor (2011 – 86% )

83% av CDP S&P 500 har integrerat klimatförändringar i sin riskhantering 2012 (75% - 2011)

74% har identifierat substantiella affärsmöjligheter inom klimat-området 2012 (69% - 2011)

>95% av de 150 största europeiska företagen har hållbarhetsrapportering på sin hemsida

Page 15: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Hållbara investeringar i Europa (~70%)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2002 2005 2007 2009 2011

SRI i EU, Miljarder €

Källa: Eurosif, European SRI Study 2010 and 2012

Page 16: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

God CO2-hantering ger ökat börsvärde?

Ekonomisk avkastning (värde, utdelning etc.) Nordic CDLI jämfört med Nordic 260

Page 18: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Hållbarhetsarbete & rapportering,

hur kommer man igång?

1. Gör en väsentlighetsanalys (intern & extern)

2. Involvera era viktigaste intressegrupper

3. Fastställ hållbarhetsmål på kort, medium & lång sikt

4. Välj indikatorer, mät och följ upp

5. Engagera & utbilda personalen, skapa incitament

6. Ställ krav på leverantörerna

7. Sätt samman en balanserad rapport som redovisar

hållbarhetsarbetet, mål/visioner, resultat och framtida

planer. Återkoppla till tidigare mål/rapport. -> 1

Page 19: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Svensk standard för Hållbar IT

SIS TK 550 startade hösten 2010

Mål – ”Uppmuntra & ta fram den enorma potential som

finns för att förbättra miljöprestanda med hjälp av IT”

Direkt - ”Hållbara IT system”

Indirekt - ”Användning av Hållbar IT”

15 organisationer deltar. Klar i början av 2014

Är förberedd för en internationell fortsättning och

samarbete med internationella organ är inledd

m/sis-tk-550

Page 20: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Exempel – e-learning till Folktandvården

Nytt arbetssätt pga ny lag skulle kommuniceras till alla anställda

Lösning: en mobil e-learning med hög flexibilitet

Besparing (miljö & ekonomi): ca 24 500 arbetstimmar för 7000

anställda, plus resor

Mervärde: e-learningen är fortsatt tillgänglig för alla, t ex

nyanställda, på Folktandvårdens hemsida

Page 21: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Vad gör Telia?

Eftersom Telia hela tiden följer upp resultaten av miljöarbetet så finns det

mängder av statistik. Här är några nyckeltal för perioden 2001–2008:

Minskat tjänsteresandet med 50 %

Minskat kontorsytan per anställd med 50 %

Minskat koldioxidutsläppen med 70 %

Sänkt den årliga resekostnaden med över 130 miljoner kronor

Sänkt den totala energiförbrukningen med mer än 30 %

Page 22: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

IT i grön verksamhetsutveckling

Distansarbete & distansmöten – IT-stöd för globalt samarbete

Mobilitet – appar, smartphone/platta minskar transporter

BYOD – privat IT-utrustning höjer effektivitet & minskar volymer

Aktivitetsbaserad arbetsplats minskar ytbehoven

Molnbaserade tjänster optimerar applikation & drift

Innovativa IT-lösningar ger nya hållbara affärsmodeller

Page 23: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

IT i grönare energiförsörjning

Smart Grid– Mätning & optimering av nät

– Tvåvägskommunikation mellan producent & konsument

– Smart prissättning som stödjer optimeringen & ”smarta hem”

– Jämnar ut belastningen (minskar toppbelastning och därmed produktion)

Smart Buildings– Bra energivärden i grunden & kanske solpaneler på taket

– Anslutet & del av smart nät

– Använder IT för att styra el, ventilation, värme, solskydd, belysning etc

– IT-stöd för förvaltning & underhåll

– Kommunicerar mätvärden för att påverka vanor

Page 24: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Gröna datacenter

Använd frikyla (kall utomhusluft vintertid)

Använd kallt havs- eller sjövatten för kylning

Återvinn energi, ta vara på värmen från servrar och annan

utrustning direkt eller via fjärrvärmenät

Ett datacenter kan förse ett helt bostadsområde (1500

småhus) med värme. >50% av datacentrets totala

energiförbrukning kan återvinnas

Använd rörelseenergi (svänghjul) för backup

Page 25: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Vilka gröna IT-möjligheter lockar?

Kostnader för energi, transporter, arbetstid – kan sänkas!

Långsiktiga risker för produktion och marknad minskar

Kunder, samhälle, anställda & ägare kräver ansvarstagande – och gynnar

de företag & organisationer som tar ansvar

Innovationer och nya affärsmöjligheter skapas när IT befruktar andra

verksamheter

Page 26: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Hindren?

Befintlig affärsmodell/affärslogik

Vanans makt

Mer naturligt ”tjäna nya pengar” än att spara

Befintliga avtalsupplägg, t ex el ingår i hyra

Befintliga installationer/automatik (för t ex belysning)

Befintliga anställningsvillkor

Investeringar kan behövas

Se hindren som outforskade affärsmöjligheter! Med IT och nya processer

kan man utnyttja dem för att nå nya positioner

Page 27: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Innovationsmöjligheterna är stora*:

E-handel

Mobilitet, distansaktiviteter & virtuella möten

En timmas flygresa = 7 års telefonmöte (telefonisystemets livscykel) i CO2

”Virtuella varor” (t ex e-böcker)

Intelligenta transportsystem

Smart avfallshantering & återvinning

Smarta byggnader & IT i fastighetsförvaltning

IT-styrd energiförsörjning

IT i produktionssystemen

* Områden med hög potential enligt bla a Gartner 2006, Climate Group 2008

Page 28: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

[email protected]

[email protected]

Install hope, utställning på Landvetter flygplats feb-mars 2014 om hållbar utveckling

Tack för ordet !

Page 29: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Några viktiga begrepp & förkortningar

CSR = CR = Hållbarhet = Corporate Social Responsibility, miljömässigt,

social & ekonomisk ansvar

UN Global Compact = 10 viktiga principer från FN

CoC = Code of Conduct (uppförandekod)

GRI = Global Reporting Initiative, global redovisningsstandard

CoP = Communication on progress, Global Compac’s

redovisningsstandard

ISO 14001 = global miljöledningsstandard

EMAS = Europeisk miljöledningsstandard

ISO 26001 = Global standard för social ansvarstagande

CDP = Carbon Disclosure Project, miljörankingsinstitut (> 5000 )

CDLI = Leadership Index (lista av de 10% med högst CDP poäng)

DJSI = Dow Jones Sustainable Index

FTSE 4 Good = Engelskt hållbarhets index

Page 30: Hållbar IT - Stor potential för innovationer

Web-sidor

Hållbar IT-standard: http://www.sis.se/ledningssystem/sis-tk-550

IT- & Telekomföretagens sajt om Grön IT: http://www.anvandgronit.se/

Miljöstyrningsrådet, med bl a info om upphandling: http://www.msr.se/

Business Region Gbg, med bl a bra exjobbrapport:– http://www.businessregion.se/huvudmeny/branschutveckling/ict/regionalspetskompetens/gro

nithallbarit.4.59d0b2e412ba93bef408000181.html

Install Hope, hållbarhetsinitiativ http://www.installhope.com/

Carbon Disclosure Project https://www.cdp.net

Hållbart företagande: http://www.regeringen.se/sb/d/2657

UN Global Compact initiative: www.unglobalcompact.org/

GeSi, Global e-Sustainability Initiative: http://gesi.org/About_ICT_sustainability