Autorizovaný překlad WCAG 2.0

  • View
    1.034

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slidy z workshopu pořádaného Seznamem u příležitosti WebExpo 2011. Přednášeli a přístupnost předváděli: Radek Pavlíček, Roman Kabelka a Lukáš Marvan.

Text of Autorizovaný překlad WCAG 2.0

  • 1. Autorizovanpeklad WCAG 2.0Web Content AccessibilityGuidelines 2.0

2. Pednet budou Radek Pavlek@radlicek Roman Kabelka@cjneti Luk Marvan@bobmarvan 3. Program 9:30 10:00 vod a sndan 10:15 11:45 Pedstaven pekladu WCAG 2.0 12:00 13:30 Praktick pklady Vyzkouen vlastnch web 4. Autorizovan peklad WCAG 2.01. vod 5. Pro autorizovan peklad? Protoe m vhu. Protoe je univerzln. Pstupn i pro ty, kte um jen esky. 6. Pro jsme v Seznamu? Pstupnost nm nen ciz! Seznam.cz se zpstupovn svch slueb vnujedlouhodob ji od roku 2005 ve spoluprci sCentrem Tereza. Doposud jsme pouvali internPravidla pstupnho Seznamu. 7. Autorizovan peklad WCAG 2.02. Pedstaven pekladu 8. Kdo se na nm podl? RHO MVR FI MUNI v Brn Pecka Design Martin Hassman Seznam.cz Helpnet.cz Petr Stanek Google R Teiresias QCM, s.r.o. 9. Co mu pedchzelo a na conavazuje? 10. WCAG 1.0 5. kvtna 1999 14 pravidel s jednotlivmikontroln body priorita (1 a 3) -> dleitost (mus,ml by, me) 11. Principy nebopravidla? 12. Pravidla Didaktick formulace. Strach z pochyben. Magick poet (3, 7, 9, 10, 12). Nepipoutj vjimky. Zastarvaj. Relativn snadno se ov jejich splnn. 13. Principy Formuluj problm v abstraktn rovin. Vce monch (sprvnch) vklad. Dlouh ivotnost. Zodpovdnost. Erudovanost. He se testuje jejich splnn. 14. Guideline Direktiva. Smrnice. Nvod. Vodtko. Doporuen postup. 15. WCAG 2.0 Reakce na dnes ji v mnoha ohledechnevyhovujc WCAG 1.0. 25. ledna 2001 prvn veejnpracovn verze. Nsledovalo dalch 11 pracovnchverz. Finln verze vydna 11. prosince2008. 16. WCAG 2.0 struktura metodiky Princip pravidlo kritrium technika 4 principy Vnmatelnost. Ovladatelnost. Srozumitelnost. Robustnost. 17. WCAG 2.0 struktura metodiky Kad princip je dle lenn na nkolik pravidel(celkem je jich 12). Kad pravidlo m nkolik kritri, kter maj optpiazeny priority (A, AA, AAA) a jejich ne/splnnlze ovit. K pravidlm a kritrim jsou piazeny techniky postaujc, poradensk. 18. WCAG 2.0 v rychlosti - vnmatelnost Textov alternativy. Titulky a alternativy. pizpsobiteln obsah. Dostaten kontrast. 19. WCAG 2.0 v rychlosti - ovladatelnost Pstupnost z klvesnice. Dostatek asu na peten a prci sobsahem strnky. Pozor na zchvaty. Navigace a snadn nalezen obsahu. 20. WCAG 2.0 v rychlosti -srozumitelnost iteln a srozumiteln texty. Obsah se zobrazuje a funguje tak,jak uivatel pedpokld. Pomozte uivatelm vyvarovat sechyb a opravit je. 21. WCAG 2.0 v rychlosti - robustnost Maximln kompatibilita sestvajcmi i budoucmitechnologiemi, vetn asistivnchtechnologi. 22. WCAG 1.0 vs. WCAG 2.0 Kompletn srovnn cca 35 normostran. http://www.w3.org/WAI/WCAG20/from10/comparison/ 21 naprosto novch poadavk/kritri. Ostatn (svm zpsobem) odpovdajpravidlm WCAG 1.0. 23. WCAG 2.0Co je novho? 24. Progresivn pstup k vci. 25. Soulad s aktulnmi trendy. 26. Flexibilita, pizpsobivost anadasovost. 27. Mitelnj vsledky. 28. Nezvislost na technologii. 29. Orientace na uivatele. 30. Zklady jsou pod stejn. 31. Zmna pohledu na pstupnost Draz na uivatele vs. Technicistn pohled napstupnost. Pstupnost nen ernobl. Jen soulad s metodikou nesta (guideline =nvod, ne dogma). 32. Pr rad zvrem Zvyky a chovn uivatel se mn. Mn se i asistivn technologie. Sledujte trendy, on-line zdroje. Komunikujte s uivateli. Pouvejte zdrav selsk rozum. 33. WCAG 2.0 dal zdroje originln verze www.w3.org/TR/WCAG20 esk peklad www.blindfriendly.cz/wcag20 st dokumentu, neautorizovan peklad seril na Zdrojk.cz http://zdrojak.root.cz/serialy/wcag-2-0 WCAG 2.0 Checklist www.webaim.org/standards/wcag/checklist WCAG 2.0 Checklist esk verze www.blindfriendly.cz/wcag20checklist 34. Autorizovan peklad WCAG 2.03. Praktick pklady 35. Problematick prvky Alternativy Titulky Nadpisy Seznamy Nevhodn pouit Javascriptu Nedostaten kontrast barev Mal vchoz psmo Tabulky Formule 36. Alternativy 1.1.1 Netextov obsah: Kad netextov obsah,kter je uivateli prezentovn, m svou textovoualternativu, slouc stejnmu elu. http://www.ibm.com/cz/cs/ 37. Titulky 2.4.2 Strnky maj titulek: Kad webov strnkam titulek, vystihujc jej tma i el. http://vspj.cz/ 38. Nadpisy 2.4.6 Nadpisy a popisky: Nadpisy a popiskyodpovdaj svmu elu nebo tmatu. 2.4.10 Zhlav jednotlivch st: Zhlavjednotlivch st slou k uspodn obsahu. http://novinky.cz/ 39. Seznamy 1.3.1 Informace a vzjemn vztahy: Informace,strukturu a vzjemn vztahy obsaen vprezentaci lze programov urit nebo jsoudostupn ve form textu. http://www.superkoderi.cz/ 40. Nevhodn pouit Javascriptu 2.1.1 Klvesnice: Vechny funkce obsahu lzeobsluhovat pes rozhran klvesnice, ani by bylonutn jednotliv hozy zvlt asovat, vjimkutvo ppad, kdy vstup dan funkce reaguje nazpsob pohybu pi zadvn a jeho prbh. http://pipni.cz/ 41. Nevhodn pouit Javascriptu 2.1.2 dn past na klvesy: Jestlie je monpesunout fokus na urit prvek na strnceprostednictvm klvesnice, pak je tak monpouze prostednictvm klvesnice fokus opt zprvku pesunout pry. Je-li k tomu zapotebpout jinch klves ne ipek, tabultoru snezmnnou funkc i jinch klves standardnpouvanch pro nvrat, je uivatel pouen ozpsobu, jm lze fokus z prvku odstranit. 42. Nedostaten kontrast barev 1.4.3 Minimln kontrast: Text i text ve formobrzku m vi svmu pozad kontrastminimln 4,5:1. http://www.apple.com/cz/ 43. Mal vchoz psmo 1.4.4 Zmna velikosti textu: S vjimkou titulk atext ve form obrzk me bt text zvten a o200% bez pomoci asistivnch technologi, anidojde ke ztrt obsahu i poruen funknosti. http://www.skype.com/intl/en-gb/home 44. Tabulky 1.3.2 Srozumiteln poad: Jestlie m poadinformac, v nm jsou prezentovny, vliv na jejichsrozumitelnost, me bt sprvn poad, v nmmaj bt informace teny, programov ureno. http://www.gymta.cz/ 45. Formule 3.3.2 Popisky nebo pokyny: Je-li vyadovnvstup uivatele, m uivatel k dispozici popiskynebo pokyny. http://registrace.seznam.cz/ 46. Kruciln otzky: Co je patn na vaem webu? Co udlte pro zlepen pstupnostivaeho webu? 47. Dkujeme za pozornost Radek Pavlek@radlicek Roman Kabelka@cjneti Luk Marvan@bobmarvan