presentation 'bout music :3

Embed Size (px)

Text of presentation 'bout music :3

  • 1. c nh Hng n Phng Mai My B

2. c m nhc l mt b mn ngh thut dng m thanh (cht ging) din t tnh cm, xc cm ca con ngi. N c chia ra hai th loi chnh: thanh nhc v kh nhc. Thanh nhc l m nhc da trn li ht th hin r tng v tnh cm. Cn kh nhc l m nhc da trn m thanh thun tu ca cc nhc c, nn tru tng, gy cm gic v s lin tng 3. c m nhc c nh hng n i sng con ngi. Cc nghin cu ch ra, m nhc, c bit l nhc giao hng c tc dng tt, kch thch s pht trin tr no. Do ngi ta khuyn cho tr nghe nhc pht trin tr tu ca chng. Trong chin tranh, m nhc c bit n nh mt sc mnh tinh thn cho ng i: "ting ht t ting bom". Ch trong giy lt, m nhc c th lm cho con ngi chuyn i t trng thi ny sang trng thi khc, v d nh vui, bun, phn chn... Ngi ta cng cho rng m nhc lm du tinh thn. Mt liu php cha bnh c p dng kt hp cho cc bnh nhn tm thn l dng m nhc lm gim cc cn phn khch, a ngi bnh vo trng thi bun ng. 4. m nhc ci thin kh nng ngn ng v tr nh Hc chi mt nhc c no s gip tr nng cao ng k k nng ngn ng ca chng v thm ch c th gip khi phc tr nh nhng ngi b tn thng no. Cc nh tm l hc ti i hc Trung Quc Hongkong va tuyn b nh vy trn tp ch Neuropsychology 5. Nghin cu c tin hnh trn 90 nam hc sinh, tui t 6-15. Mt na trong s c o to v m nhc trong dn nhc dy ca trng trong vng 1-5 nm. Na cn li cha h hc qua v m nhc. Tt c cc cu b ny c kim tra v tr nh t. Ngi ta s c cho chng nghe mt danh sch cc t v yu cu chng c li cng nhiu cng tt sau 10 pht v 30 pht. Tip , mi em c xem mt seri nh v c yu cu nh nhng nh ny. Mi em c kim tra 3 ln 6. c Nhc c in Nhc truyn thng Nhc i chng 7. n Nhc c in l dng nhc ngh thut c sn xut, hoc c bt ngun t truyn thng t l phng Ty v nhc th tc, bao gm mt khong thi gian rng ln t khong th k th 11 n thi im hin ti. Cc tiu chun chnh ca loi nhc truyn thng ny c h thng ha gia nhng nm 1550 v 1900, gi l giai on thc hnh chung. 8. ng Dn ca truyn thng c nh ngha theo nhiu cch khc nhau: m nhc truyn khu; m nhc ca tng lp thp; m nhc m ngi sng tc v danh. Nhng iu ny tng phn vi cc th loi m nhc thng mi v c in. C ngi nh ngha dn ca l nhng bi ht c khng r ngi sng tc; ngi khc cho rng l loi hnh m nhc c lu truyn v pht trin bng cch truyn khu hoc c biu din theo phong tc trong mt thi gian di 9. ng Nhc i chng hay m nhc i chng thuc v bt k th loi nhc no "c sc ht rng khpv thng c phn phi n lng khn gi ln thng qua ngnh cng nghip m nhc. N tri ngc vi nhc ngh thut v nhc c truyn, nhng th loi nhc m thng c ph bin thng qua hc tp hay hnh thc truyn ming hng ti lng khn gi nh hn, mang tnh a phng. Mc d nhc i chng i khi c hiu nh l "nhc pop" nhng hai thut ng ny khng th hon i cho nhau c. Nhc i chng l mt thut ng chung v m nhc ca mi la tui hng ti nhng th hiu ph thng, i chng,trong khi nhc pop thng ch n mt th loi m nhc c th. 10. Thanks for your attention