182
12 , ,

กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

������������� � � �

������� ������ �������� ���������������������� ������

12

�"##� $

�������� ��� � � ��������

��������� ������� ��������

�������� �������� �������

!������ ������ � �����

�"# ���� ��� � � �# �����

��������� $������� "���%��

� ���# �� ��&������ �''����

(������� �)# ��!�" ��+��$)�

��# �� ��&������ �#'���

�������"� "���"��� ����$,

�������"� -.��'''� ��+�$)� ��&�����$ "������� �����/���

�������, ����,��(��0&� �&!"��"& ������'1 ��"&������ ����'���%�

���"������ ������� !���(�

�''���� �%�������� �������

Page 2: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�"��"�����%���

��+ �� 2�4��� �&�������1

�������� +�� ������

�����2� ���������- 2������

'�'����6 ��1(����� ���&7�!

$"������ ��2�$�� ����$!�0��

$��7!�� �������� ��������

���������9 ��- �"�� �������

����!�"�! +��$+� $��'�&:

Page 3: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����0����:

��;��� ���� � ���-��

�'��������� ��9�%�(�� ����2�&�

����"� ��"���� ��!��&�

!�������&� #������ '������

""���$�;�����$�4���""

������� '(�)�� �*������

���"+��� ���"+�� ������"�� ����� ������ ��� �"�� ������"� *����% �%)��-.�-

"")��� )���""

)���� ��0 �1�� 1)����"2�

�"3�"� 1�*� ������ �

���"3� 1�'���� *���0 �� �

4������� � ���1�� 4��(�'".

Page 4: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

""�(� �(4���""

�(��� �)1�� ���&)-��# �('��4��� %����&7 �&�7�� �����

����(� ��)��� �!�/�� ;���&��� ����( "���("4���

"";��1�'�""

;��1�'�� �?

...........................

;��1�'� ������� �����!�����

� ��������� $��� �� ����������

!�� �- � �� �;��1�'�(� ��9�)� ��

������������ !�������� �������

;��1�'� $)��� "�����!��������"

""'��#��>&""

'��#��>& � �+ ��9 ��'��1>

������'1 ����� ������

��9��(�� ����,����� �)�#�#��

����,$�,�!9( ����"�� �����!���

('��#��>& � �+ ��9#�� �������� � ���������� )

Page 5: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

""���9�0���" ���@������9(A""

���9�0���" ���� ����������

�� ������! �)�&�7 ���&7��" �9$���� �"�� � �����

���+�&+�� ��&���� '��!�

���@������9( ���� ����&�B�"

�� ��0���" -.�����C�� ������� $"������ 4���� ��0��0 $"��� $���� !)//�

���@������9( ���� ���!����

search������ 4���'�1��� �!�D��

4������ �������9( ���00�A

��!�"�� ��9(��� ������-4���

" "��� �..."

�����"�� ��� � �9� �"� $������� �)���� "�+��

���������� �)�"����>: )��!��>��

����&�;��� �)�������� ��'�1�

�0)//� ������ !������9

���������� ��C��� ��9��� ����)��!�� ���7�� ������� $��!�� �������! �������

Page 6: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

"���� G ����

....................................

�����"�� 7������ ����7��!

� ����(��� �!7�� ����!2

��//�:)��1 �����&� �&!��2

�)#'� � ��//�:��( �����(��

��� �"�� �������7� �7��!��

$""��� ����� "��1.�>�

"������.�� ������� )��!%����:�("��$((�)��+�) ����//� ������+�� ��"�����

� �"���� ��2 � ���� "��7���! �)$ �$����

�������� )��!%��- ��:��

�����7"��� ����9� � �����

"�����$(( ������� ������9

"������) �������! ������

"��$((� �������0� ���������

�&������� ��� �� "���&���

"��$((� ������� ��))��!%�� ("��$((���)��+�) "��!�!� ������� "���&7��" ����!�) "���) ��� ��

�'����&��� ���������( �(��'�

�"����� ��"������ �)����(

��������( �������! ������

����!��/ ���)0�//� �"����

�����&(�� '������ !�� "��

Page 7: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

'��'&�4�!������.�-.�����"��

'��'&�4��� ����� �����.�

"�.�"���.� -.�����"�� ����������

� ��!��/ �"� ��)����

��9'��� $��������( ��()//�

'���� � �-��� �����.�

"��"���.� ����"�� ����7�� ����!9��� ������� '�!��:�

���'&�4� (������ �������) .....................................

������-.� ����"�� �(����

��������� ������ ������ 7!��� � ;���" ��4���

�������/ ������&� ��&���

�����!��/ ���4� !�"$����

��)//� $�����& !��&7��

�"�'��� �&������ �'���'���

!��&�� ����� �9�(��

......................................

Page 8: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���������'�!�:�����"��

+ ���'�!��:�����"�� !��(���'���...

�'���!��� )����� '�������

!�"���! �������� �'���1.�>�

�'������ 0���"� ����:�

���;�(�� ������� �)� ���

!����� )������& (&/�&1�

!��'���'� ������ ����%��%��

!������� (&//� ��� ���

!����� �+���+� �!� ���

!��)+ ��9�$�� � $�!�"

�&���� 0���"�! ����(�

!��)+ ��� ��������

)������L� ����"�� ��'�!���

............................................

�����'������" ...........................

������� '������" �� �1'

"��0�"�#' ������� ���&7��" �'�����91' ��� ���9"�� ��+�'��

�'�������)/-/�/�: ����9!���

��������� ���� �0����" ������� ���#' )���(���

����)//� ���� ���� !���

�&7$�(��� �&1����� ����''�

............................

Page 9: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

(&''��! (&''��: ��"��

�����������-"���"��� ��"�� !�"�� �"����"����������..?

........................

��!��"�� "���! � ���-��

"��!����� ��(����7� �7��&��

"���"�����! ���� ��-.���

�'���%�� �"��������! ������

������.�� ������� !�(���� ���!�"�! ������ ������-� !���� ����"���.� )��'M"��� ������ �������� �!�������

�0�� ���� ������ '��� ����

!���� �&��� ������

�&��"� ���!��!� !��������

��������� "�����'��� �����!

�������� "����� ����7�� ������� "��(�� �������� ������� 4����� "�����)

�������� ������!�" '��!�

�������� "��"�� �������

-.������ "����(&/ �&��&� ���-.��� -.�1�� -���2��2 ���!� �� ����&1� '#��'�

Page 10: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�������� ��"�� ���0� !�"!��� $"�&7 �&���

!��)�� � )�;�� ��;1���" !�0 �(� ���"� ���������

.......................................

����"�� �������������.��� �....+ �����)����� 0 ����+ ��"��

.......................

+ "���! ��)����� )����10��

+ D���� D��"� ���+���+�

+ ����� '�!��:� ���7����

+ "���! �������� )��'M"�4���

���$��� !�� + ��"��

�������� "��'!� 7��'������ ��"��!�� ������ ��������

0���"��� 4������!& �&�(��

......................................

����"���������������.��� �...+ )����� 0 ���� + "��$��

���+ ��� ���)����� '���'���+��

������� ���& (&/�&1�

)���0���" ��(������� '�� ���

����' ������ "��!���� ..........................................

'���"����>: �&)""� �������7.

����)D "����(� �)�� ��/ �&)��� "���� $����(�)

"���7��! �"�� � �����

Page 11: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����)�.� �)"�� !�"D�+ �

-.�!��&�7 ���"�;+� �� �;����

������&7 ������;�� ;)��� ��

�'�������� ���9�) ��� "��

......................................

���>:�7�����7��

�&)��� ����7. �&�� ����

L�"��� "���� ��� �# +�

#������( $"����� �;���

'�!��:� ��$�(��� �����

���$��� ���>:� 7�����7�� �� ������ ������� ����(�

�'�����"�� ���-� L�"���

������' !.�;����� ��������

����)�'��� + � � ������(

��������( '���&( ��&���������

� $"���( �������� ��� ��'������

�����&��7� $��$"��) ��!���� ..........................................

'�!��:����7���&!2����

!�� ��� � 2���� ���2��2 ��� ����# � ��� ��� �+���

$"����� # +�� ��'��#�� � )���(���� ������ ���(#��'��

���7����� !���9 �)�0�

�9��� ��� ��(2���� ����&�7��

������7. ���'�� �9���'��

��!���� ���7�� �����

Page 12: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

.........................................

'�!��:����7���&!'��($��

� 0���" ����� ���( '���($��

�����$+� ��"���� �)���7�� $"���'�� �����) ���� �

)//�/�: ��9�0� ���&7!��� ....................................................

"��!!� ��"� ���7��� �&))�������4����;

�&))00�"��� ��&00�"� �"��� � )�;� �&;7"

$)����������

��!!� ���7�� ����������

�������� '���&( (&(����

�������$�� ��!���� '�������

����7��) ��(���7�� '��&7!��� .......................................

��!���� ��"� ��� ��;� )�L���� ��4�����"� %&P;P ���)"���//�;: ���"-�� �� ����������

$)����������

����� ���� !�����

���!���� "��$�� �$+���

(���C�� ����� -��'�&4�

)��1��//�: �&!���� ������

........................................

Page 13: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

""�������""

������� ��&���� �)����$)�+�

� $���� ����( ��(�� ����

������� +��/��"� C����"��

"������ "���� �&�������

)!!&(� ���� ���( #�'���"�

'���0� �9���(���� "���)+� "������ �9������� ������ +�(���� �)��� ������ 0����'�

"��"��$�� 0 �������� '��)���Q

�)#�''! 0�&���� ���1.�>�

���2 �2�� �� �����%� ����;���

0��)��0� ����� 0��������

""�&�7���" �""

........................

�� ������!9( ��9�%�� ;����(��

�� ���'��� ������� ���������

���"���!9( ���.�� ��-.�"��

!�����! �����&7 �&�7���" �

Page 14: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" �7�'��>�..."

�7�'��>�� ��7"��6 + �����'������

����� �!����) ���������!�$����$��

�)0�����'��!�1.�> "��)��'M"��;$!�

#����� '��$�� :���0�()����(�&:

��;���������� �&�����!��&��&

��)���1���'���' ��((&/'�������

7��0�/�&��&��� !��7����)���:�

"���!�������� ��'��&��$�������

������������'�"�� ��'�>��'�1���

!�+��������) �'��>��"������ �

������ �������6 "���!"���������� �

(�0�!��$0�0 � �����&7�)� : '��"����

���(&/���!�"$!� �� '��$�� : �� ����

"���!'��'M"�"�� 4������������!���/..

Page 15: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" �������"..."

��7���� ����� ���7��!�

����&��7� '��� �%�

�� 7��7�� �!�7�� �������" �������! ������ $��)�

�!��&�7 "��� ��0 ����

�!�;�� '�4&0����� ����� �����& )��.�� �.���� ���������� ����)'�� )���� �

0����)#�' ���$)�� $�������

��9$��'��"� ����� ��(- �

������! ��) ��B�B �

"��)�(� � ��������� '���0���

��#�' ������ ��(�� $"���(�� �!���� '��&7��" ������ ����� ������

$"����� ���(����" '���!���

�����"&+� ���� ������!�

!.������ �&��7� �!��&����

�� ����!� - ������� �����"��

$��!�(�!� �������� ��!����!

$"�#�' ��� �����

�!������ �'���$��"� �����

� ����)A ���(������ ����"9��!

������� ����� � �� ����0�

Page 16: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�� ����!� $���� "���!�7��

���$�� ���� )��7�

�� ������ �'������� ����

����'��(� $"0�"��� ������

$"������ �9�)#�' )��()� ��

����&�� ������ �'��' "�������

!�����!��� �0�"� '�!��:�

������� '��'��� $"��)���

�4���(� ���(���� ���$�� ������� ��(�!�7�� '��������

�������) ��"'�� ��$����

��(���0�� !��� "�'����

'�����(�� �0�������� �7�)��0��

������!�" ����� ����� D��D��

'���"�� �9������ �)�����

��������� (&//� ���������

���)��� �4���(� '!� �)���'�� ���� -.��7��

$"�)�� ��� ��!!��� ���'��4���

�)����L� ����� ��������

���!���� ����� ���!��7��

���" ���� ���"� �������

7����� ���7��� ������ ������� �&����: �������

7��#�� ������ ��0�(���

�'������0 �!"��� �������

������ ��'��! ���!�""��

������� $��!���9 �����)!���

Page 17: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" ���A/�..."

���A- ��7�� � �);#0� �- ��4���� �)$���� ���A- 7���2 �����

�- 7��$���� '����"��

���A - 7���2 ��0���"

�- ��!�" ���������

���A - �)��� ���� � � �������

�- !�"�� 7����� ���� � �� �"4���"

" ;��4��� S ..."

;��4��� ����� �������

����!�" 0�(�! ���������

������ ����!�" "�����)��

�������� !��� �0)//�

!����1 �� ����1 ;)�����(�-��

!���#���� �� ��� �����# ���(�-����

���)�'��� ��!!�� ������

����(�)���� ������ )//��

!��&7�&�7 ��� �������/

�������'�� ���� �� ���� ����)�'��� '�0�" '��!� ������� ����� '���(��

������� ���7� !��(����

����'����� "���� ��������

Page 18: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�&��������� �9������9� ��"&)!!��

������ �)�� ��$)�����

!����>� ����! ����+��

���7��7�� #��� ������%�

������! �9���2 �� ��(�.

" !�@�C�..."

��!�@�C� ������� ���"���

�����0 "��)#�' ����(�

������ !�@�C��� ��������

7��&�� ��9(������ ����������

��9(�#�� ���"���� �0 ������!�"

��"����"� !�"�� �� � �&:����

�'������� ����//� ����������

��!�"�� ��"��� �� �� �������

����6( 0�"

'��!��� ���'9/ ��6� ��'�� ��(�� ��-� �� ���� (���'9/ ������ '��1��A ;���� ��!!4���

$�'�� ����" ����A

�&""� '"�� '������ �.��'� ������ ����(��

���'���� ;���� )���;��7

Page 19: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

������ ���(�) ���)��

"����� (����� ��;��

�!��/ �&1� ���;)��

��;1� �1������ $��!�"

���"��� ������� ��-�

������ ��#�: ��!�"� ����&� ������ (��'0�"

"��!�" ��� 7��!

������ ������ + � �

C �� � �!�" +����

!���� 7���� ������ ����L�� ���0 ��:�

������� ����� + � �

��0 � ���� �)'�� ��������� ���$� ����� ������� ������ ������

)���- ;��7�- �����1��

� �-�� '���! �&7� ������ ����� �-���� ���� !�"��� ����

��� � "���� '&�4� ���� ������� ���"���

+��- � '����� 0�0��

4���� ��"�"� ���

Page 20: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���) ' L� 4���� ������� !��� %���� ���� ���4��� !��� !�"&- ���� ��-��'9/

���D�� '��4��� �����

$��� ��� �&�7�79/

������ '��� (���'9/

��(��� ���&�7 �&7�����

" ������L� G"

����L� ��7���! ������� �'������� ������� ���+����

�)���D�- D� � #���

��'�&�- 7#�� �!0&���9

��������.�� ��-- ������L�

����)�� ��(#�� ����&�7�79/

�&�D��! ��!�!� (����:

������) ���!�" '��!�

���������� ��)��� ������L�

����)�� D��! �&���� �������: !�������1 '��!� ������ #��� ��� "��

�����)��� ���� �� )!!&(�

���$)�+� �����'�� ���>:����

���$)��)���� ��&�������� ���� "��

�������9 ����� "���)!���

Page 21: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�"�� � ����� )!!&(���"& "������� ���)//� '��&����

�������� '���'��� !������!���

���4� $(��� ��������

���"�� ���" !���&��� ����!� $")!!&(� ������

�������9 ���>:���� "��)!!��

���,���� !�",4���� ��� "��

........................................................

������L� ����!�(�� 2�����!�"

����)��" ��$"+�� ������1�� ��(�&�7;1� ;��#�� �;��� 0��7���� !�"������� ������

$��!���9 ����!��� ����������

������� ���4��� '������ �� �)���(���� �������� ��9)��) !�"����� $!���� �&��: 4���

" '&�4)����"�"

!��0���" �>�"��� "��'���'���

���9!!�� ��� � )��7�

��������9 ��!!�� ���7�����

�����9��� �������&7 �&�7���" �

������ ��(�"� �������

�&������� ���+���� �������� �

���7���� ��:P�� %���' ��

���������� �� ��0�-� �����"��

Page 22: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�������� '������� !+��+��

�������� ����#�"" ������ ���(���'9/ �&����� ��$��) $"���� $��'�&�7 �)�&7!���

��������( %������ +�'��1�

'�����'� ����#�"" !��+ �/��

��0T��� )��(�"� ������!���

���������� ��4���� '�����"��

���)��(�"� ��0T��� ���������

������'1 ��������� ��������

�����9���� ����!��� ��������

����&�"�� ���!�" � �''�

��������� ���0 ����&7

���0��&�7 0�#�� ������ ���"��� ��7" �������� �����+� ������� ��'�)

"����/��(��"

.������ ��� � � ������/ "�����! ��$79� $����(-�

����(�� � ������ �����(��

�����7� �% ����� ����%'�����

�)���(��� ��0 4���� '&�4�!�

(������� ��� �� � ��- ����

"����7� )���(0�" ���������

�������� ����(�� "����(!�

Page 23: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่
Page 24: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" #��>&+ ������������ "

7����� � )���/ $��'��:P �.!��� ��&� � �&������

!����4��� �)� '��������

�.!���'��� ���$�;�� ��;��#��

: ��$� )���/ ������;'

�&����� $����� 4�������

�&�����&�7 (�(�� (��!�"�!

���4��� ���4���/ �����

��#��>& ��:� )//��.�

�&�� �.� ������! ��'��:P ��-� �)L� +����

'�����() ��)��� ������

�����!�" $�$ ��$)�+�

� "��4��� ���!�" '�0�"���

� �.�C.� ������$�( $��� )��

�����7�� � �"����>: ��'�����

��� ������ ����� �������

��)���� ���)//� �����+�

� $!�4��� ���&�7 �&7!�����

������� ����� �� $")!!&(�

������ +��) ����� ����� �� �� '��&7��" �����$�� ����� ��'����� ��� �� $"���!�" �"��

��"�!!� 4������ "��)��0��

� �!�" "��"�� 4����&���

Page 25: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���,���� 4���,!�" '��!� ������� ��)�&�$"� $)����//�

�� �-�� ��� ���� -��

�"���� ���!�"� � ���7�� ���$�D�� !��" �������

!.�� �� ����� -��)���

���(-�� ��!�"� ���1��)1��"� ������! � �� ��+��

�������� ����� ����'��

�&�$"�� ���!�" "��"���)

�� ������� ���!�"��� !�������

�!���!� ����:����� ����������

-.��� ����� �������C( ����(���

!.�� �� ����" ($��)��������

�)��� 4���(� 4���'!1��� ��;���� ���$"��� ��1.�>�

�' ���� ��4��� (������1 ��)���

!��'��)� ���:P �� (���

....................

(��7:� ���!�" ����:�����

���������� �9��( '(�&7�

"������: 7�!� �������

�!"� ���0 ������

��-� /�:�� !�"��(

��)��� '�)���( '(�&7� �����( ���� �� ���� (������ (������� �������

Page 26: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

(����'( ������� �!+��$+�

(����$��� ���:�� '��1������

���)��� )���"- "��������

����)7�� )����"� ��'��'�

����� '&�4��� ������� ����)��!�� ��'�� ����-�

����7�T� ���2 ����7���

��� �� ;��2��� ������

�������� ��� ���'���� "��1.�>�

���!�"� ��"����9 �)�0� )��(�"� �&��.� 1.�>��� ������� �)�&)��: (�����4���

"��)��(�"� �����7�7 )�&��M> ���������� ��!!���9 �)�� ���7��

��!!��!� ����$)����� �������

'('��4��� "�������� ��������!

)����"� � �$)� �)$+��� )��(�"� �9�� ����$)����� $"�� ����� ������� ���������

�������� ��������� (������

����)�� - )����� �)��"&+��/

�����/�: �9���&� ����%&��%�

��������� �������� ������'��

"���+0�/ ��(�������� �� ����"��

�������� "��$��� ���$��� ��(1��"� �� ������� ���������

���)"� ����( ����� ��'��'��

��������� ���� (��( )��('����

Page 27: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

"�����)��( �������� ������� ���4��� ����) ���&7��" )//�'�� "��"��"�� )��0����

���4� ������� � ���)

���"� ����� �� �)���

����� ������ ������/ � ���� ���� !�",4����

�"��)��/ �)��(�"� !�0����

...........................................

7�7�(�&: 0��'&�4 ���+&�+��

��4������ # ��)//� ��+��

�����&���� �9$������ �����

��'���'�� �!���! ��)���

�)���$� ���� ������ ����+ ��! ���1.�>�

����4��� ����� �&��)���

�)����� ������� �������

������"& )��'�4���9(4������

Page 28: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

"7��0�/���)��(�"�4���" 7��0�/��� ���(&/ ���'��>�

��)��� $��)� ����D�D

���C���� �(��!�" �&��1"

�&7��� D����� )!!��"��

��)���- )������ ����!2��

!�"������ ����&)����� ��������

�������� ������� ���&����

!�"������ �����( '('��4���

�&)4�- ����� ��1!�����

�� ������ ����,�! ��7������

�"��.�� ��'�.�'��� )//�"��

���1�&���� ����!!� �������

����1�� - )������ �!+��$+�

"��"��$� '���&�" ���&7��" '���#�� - )������ ���������

�;�4� '����'����&7 ���&�7�� �

��������� 2�4��� ��)//�

��4�����- ����� �������� �

������ !�!� '�����" �

���$0�0 � !������� �(��"

���������� �� - )������

�������! ����� ���+�

������� � ��$79�$��� $��7��"

������ ���0�� !�)�����

Page 29: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

7��0�/0� D������ �����(��

�)���D�� !�"�! ��"�����

����0�"� 0���" !�"0 �(�

�)����� ���������1 )������L���......

.....................................

($"������������(&1�A!��;������)��(�"�4��� ����������� VW,VX.VS "&���� YG)

+"��5�")��

!������� )���� ���2���

���7����� ��;(� ����+�

!������;�� ��(���� ��������

���-��� -.�� ��� ��� ����

!�(���� �����>� ������.�

'�����.� -.�� �'�� ���������

���)� " 4���� � "����

+��!���) �!��� �� �������

������ � !���) �!��������

��"���� ������ �)�����

;-� ���� �D�� $� $"����

"��!���� �)��� �!����:

��� �!�� ��� 7��/����

�������� �!��&� �&����-�

�!�������� ������ �&����� �����'� �����"� ���� ��)

Page 30: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

!����� -.���� ����)���

;�� ���� ����� ��9 �)�%

���)����1 1��� �)������ �� ��L�� $����� � $��&�7�

"������ '���7�� 7��� �(��

"����� 7����� ������D

�� ���� � 7��$� $����

�&�7���� ��+ ���� $�

�� ���� � ���+���� '&�41�� !.�)����1 + ���+�� "�����$�

�� ����&�7 ���� ���� ���� $�

� �7��$� !.�����(�) �����(��

����������4��

���� '��) !������7"

� )����1 ������� �������!

!&���&����� �' ��"���! �))����1

'&�;4��� 4������ ������

��������� �������� D�������

"��������, �)���&�, !&��&�����,

4���� ", ����(�&, �� ����,

"��"���), ����� , �� "��$�,

$��$"(&/ , ����, ���������,

�'�����(��, � )� ����$�,

�'�������, �����), �0�� ��$�,

�'���(����� , �9$�$� , $���� �,

Page 31: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

$"(��� ), �(��, �������, ����-�, 0���", ����(�&,

�����!, ��������, ���� �� �,

- ��)(&/- �4� ���"��"��,

$"(��� ) , $�$�, $������,

��������, �&�7;���� , D����,

$"����/, �9�(�� ���������

��"��"�� �)����1 ���74���

��)����1 ��!4��� "��$�'&�4

�������&"� ����� ����� 7��'������ ��0����� �������1 )����14���

����"�� '��������� "����� �

�������������)"

�������� 4��� )���.��

�)��C.�� ��)��0&� ������

��!���-�� ��7� ;�������

(�����) ���)��0&� ��&�1�>��

��)��0&� ����� %�!���� �������� �����"� ��11.�>�

����(� !�����"� 7������"�

���;���� !���� ��� ��� �

!������"� ����"� ����

!���� ��M� �� �!���� �

�������� �������� ������" �

��$0�0 � !������"� )��(�"�"

Page 32: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����"�" � $"�0�"� �� �)�!

#����! ����� ����D�D

�������"� �)$((���� ��������

)� ���� �� ������9 0���!�!

-.�����"� $)���(��� ���������"� ������� $+������ ���������

'��������( ��1�>� ����!

(������� ����������� 2�0���!

"�������� 2�0�� ���$""

����)� ������ �� ���������9

�)'���&� �����"���� ��(���'9/

����"��79 '������ "������

����"�- � �������� �)$((����

�)$���� ��� �1�>� ���1.�>�

�����.�� ����"�0� ;��(�P�

$"����"� ������ 7�� "��

��(�� ����������� "���9��

������� ��������� ��7�7���

������� ��������� -.�"��"��

�������� �!��������9� �&!�'0����

-.����& $)���(��� ��(���$��

��������$�� "����� �&!������

$"����"� ���2� �� �&����

�&��7���� ��������"� )��(�"�"

��(������ ��� %�)��()� �

������ � " "� ������

;�����"� 0�������� �������

����) ))���;��7 ��;��2�

Page 33: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�������� ������� ���2���

���)���� ������ ����������

��!!� 7�����&� �&�������

���(����� 2�����"� !�(�"��

���2��) ����) �!���

�������� ����! ��!&�����

'����"� ��!���� �'��������

���������� �!)� � 0 ����

�)�&:�� ���������/ ����'(

"���(( ������� �'���D�D

7������"� + �����! ��!�

�����) ))���;��7 -�����

�)�"� $((���� ���������

$�� �1�>� ���)���( '(��9�� 0�����0�� ��"�����"� '�����

)����(�! �� �������� ��������

����"���� ���1��)1��"� )����10��

����)�� )��'�4 ��D�D

�)����1 ��)�L� �-.�0

�����!� -.��&� )!!&(�

���)��� )�.�>� ���00���6

��- �4� ������ '������"

��������� �&��)�� ��������"

Page 34: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���)7��/ �������! ���"��$�

�)1 ���� $��!�"�! �����1

���)�7" )����14��� ������ �$�

�)��;'4�[ '��4���� " 0&�"��$�

���)$� �)������� '����>4���

0����- �#��>& + ���������

+ �"9��)�� ���������- ����%��

��+��� �������� ��������

�&�!�'���� !����! '��:�

7���&�� +��� �������

�)����)� $����� ���2��2�

�)���&�� ��� �(��� 7������"�

��)��0� ��(� ) 0��A

���)��0&� �(�� ���'���"��

�����!� ����"� '��&7�

-.����� ���0�� !�"'����

$"����� ;������� ��� $�

Page 35: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����2� ����"���� )���;��7

����4� ��������A ���+�$+

����%� �������"�0� ����$�

���(��$� 7�� � �&$"����

����"��� ��;���� ���'���"��

��'���4� ����� �����

"���0���A ��;�>��:P ���&�"�

"������ '������ ��!���

�);���� ��������� ��7����

$��' ����"� 4���� " (&"�'��1��A

���+�$+ '��4��� �������

������� ������ ��� �� ���7�����A

($"�-�������"�0� �� ����������������&��( S\ ) '.1. GYYG)

Page 36: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

)����"�����"�0� (0���]�)])�"]"�) ............

�������� ��-&� ���2���

: �� ����/ ��'� �7��7�

�� �������� ��""�/ + � �

(�;'��� -���&(�"� '��'�_�

�����$)� $��������� )������

�&�)������L )%� � ��1�

0 ����1����[ 4�����" �&(�"���

���6�� ��('���� '������

��(���) ���$)�1 � �&��D��

�7�1.�>� ��>�� �'���D�D

:;������ (�;'��� ������

����!�(! !()���� "�������

)$)���� !��"����� !��;������

�.�(������ 0���" ���1.�>�

"�����! ����'1 (��'0�

���'M>#� 7������ �7�(�0�:�

����!��(�0 (��'0� �7����� �9"���! ���)��(�"� "���&�7�79/

#�>�4��� #�>�7�� ���(���'9/

"���7���� "����� � � �(�����

)��"�)�� � �(����� ��>���)��

"��!����� ��"��� ������'��

�������" ���)���;��7 ;7��'���'��� ���!������ ����!!( ����(���

���(���� ���)���;�7 ;7��!!(

��� ���'( )��//� '��&7��"

Page 37: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

)���;��7 ;7�������9! ��(�!9���

������ �������4& �&��"�

���$)��� "���!�� '���;'���

����)"�� ����! ����D��

�������� 4��;���� '��1���

!.������ (�;'��� �������

���;'4�[$�� ������� ����&�����

�'����)��� ���1.�>� �����

!.�D��!�" 0���"�:� (���'9/"

�����D�D ������4��� �' �������

����:� ��1����[ 4�����" ���D���� ���!��� �����������

���;'4�[$�� �%��0�& 7&�'���

��������� �:����� !&�$������

�)���$�� ���1.�>� ���7�(�

0������� '!1�� D�����7��

������!�� ��)��(�"� ���'���'��� ���!������ ����!!( ������(���

�:����! ��4���"�� ���;'4�[$��

�������9$�� ����� �������D

��9+��"+� ���� ����� 7��� ��

������� ���1�� ���+���

!(4���"�� ���;'4�[$�� $������

�:���"� "��$)� $+1.�>�

�' ����+� "�� ��� �� ���4����

���"���� ����"� .4.;�

!(4���;� ��M�� ���$)��!9�

��9(+���9� ���1.�>� ����;7

Page 38: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��� ���$+ ������� ����!�;0� �� ��;� ���� �� �����!

����!����� ��4������ �%��� �

$�(��� �� ���� ��%

������� ���!�� �� "��)

"�����! ������� �� ��4���

�)�� �� ��4���"�� ���;'4�[$��

���$� 4����� ����� 7��'������A

����� �1�>� ������!& $���&��

�����"�� "�����(�� '��1����

.......................

�&)��(�

�������(�� ����� )$)�$)�

)��7$2� ��7� ����������

����:� ��1����[ �������

���-��� ���1�� )����1"

����'1 ������ ��:� �7�(�0'�� ���.� �"����D�D

"��(��(��� �!�" �&��1"

!������ '&�41�� ������!��

���;'4�[$�� �)�-� ����&)��(�

�7"����� ������ "��)����� �������� �����9! �!"!���� �������� ���9!(����� 0���];�

����!��(�0'��$��

�&)��(� ���9!�� -�������

�!�9��� �������� �'���D�D

Page 39: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

"�����! �7���&���'A �7"0&�0

�� ������ ������ �����)��

)$)�$)� ��9(����)� ���������

�&��)"�� ����� �������D

-.���&���' �� ����/ �������

�� ������� �$��� �0$�����

������4�"& �����/ �����'��

�D�2 �2� �����(�� ����������

!(4������ (��� ����!

'�����(�� �)���/��� ����D���

�����) ����� ��� ���4�"& ������� ���'��0� ��'�1�

��������1 �����4��� �����'�

�+�$+�� ��'��1�� D�������

�� "��� �&)00�� ���������

��������� 0�������� #�����

�����(�) 0���� ��������

����#����-0��� ���(�����

!��(����� ������� ��!����

��!.�'��� 0���&��� ���%���

������� ��������� ���"��"��

�+�$+�'��� �����)��(�"� ��)���

�(�)'�� � )$�� ���0��� ������� +������� ��1.�>�

���((����� �)������� '�_�

0���� (� '�_�1�� ����1���

D� ������� +����� ��9)��!��> �����1����[ 0����� ������

Page 40: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����� ��'��! '�0�"�!

4������ �������0��� ��+���

���'���:� ;��/�"� )��0/$CC��

�)'����� ���0��� ���&71�"�[ ��������� )��(�"��! ����

��������� '&�4(&"� '��&�4�[���...

......................................................

$"�..�' ����&��$��( 0��&:7������"� ����!"����(���&�4�[ ��������������� �� ��������� �� ������9"�� �97����(�#���� : �������

�����������'����� �

����������

............

!�����$�� 4���� " (&"�'������A

+ ���� ���;�#� �����

��(�����&�7 ����7�� �����

�&�!�7� ��������� ��������

�������(��� "&��A ����!�� ()GYYV) ����'���C�� ���7��� �&��: D��+��� �����"�)����"� '�_��: �������: $������� ����� �

��� ��'���#�' ������ �����'��

�)����"� ��7�"� ���&��&

��� �+��� ���������/ ��((&/

$+!��� / ��;��� ���!���)

Page 41: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���"���� ��������� �"�����+�$+ ���7��$� ;���&����� ����%

7������ �)��� ������"

��:#�� ���&�� �������

��!���! ���/�"�;�� 7����!�"

�&�0���" ���!���� "��)����� ;����7�� ��!!�� ����)��

0�"����� '(�� ��!�����

���������� ��������� 1���4��

����&�� ���4���� " ���&�����

���+��� ������� D�������

��������1�� 7��0��'&�4 �&������

!��)�� �-��� �����

����&�� !����-.� �:.���

'�����4��� !����" )���

!�7�"�� )����(�� ��� ��� �

Page 42: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�� ��%�(�0

............

������!9� ��-&� 7���(�0

���D���� #��� �+���� ��

�����4� �������(��� �����)� ��

��� �� ��� 7����6 + ����&:

��)��+� 7����"� /�"��&�)� �

������ � ��� %��(�&

���+� �)��( "�($��&:

�' ���'���' �"�/ � ��$�

����� �&����� �����������

���������� ������ 7�����$�

-.�!����� �����1 �7""��$�

������$�� 7�"��!�" �&��1"

���7��� ���$� ;�$����

�'�������� ��(#�>� '���(�

#�>���� (��� �0�(��

�������! 7��� �� �(7���

���1���4� �"�/ 7�� �� ���"���! D����� �'���1.�>�

�����&� 7������ �������

�&)��)��-�)�;7 ;0�������

��7�(�0 ������� �������

�)����� /�"�+ ��/ ���&7� 7�$"�0&� ������� 7����� �0� '�����(�� 7(�$� 7�$����

Page 43: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

7�- �!�( 7.����� 0��������

���)���� ���(�� ��$��%�

��$��� ��� %������

�&�!���� !���� '��:�

%���(�0 �������� '�!���� $�����/ �����&�)� � 0 ����>�

��/�"�;�� )��0/��"� !�"��""�

"���!�� ����� �������

����!��(�0 ���+� ������ ���)'�� �(���! ����(�

'��������� �7���� ������

���D�D ����� �� ����

Meditation %���� �����+��

�� �D���� ���!���� +��+�� (����+���+���) �������" ���D���� ��)���

�)���� 7�� ������ '���������'���

����(�� '��4��� �������&7

���&�7 ��(��� ������� �

7�"���! )��(�"� ���'���'��� ���!������ 7������ �� �����

7������ ����� ��7����6 �&������ '������ ��1.�>�

����/�"�;�� ��4& �&��"�

��!!� 7�"���.�A .��������

�������� �)��6 ���&"� �'���7�� ����! ����!���

%�������'�4 ������ ����)� �����

���"���) �������� ;����0

Page 44: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

7��#�� 0��'&�4 �&��&���

�������� ����� �������

7���� ���� �����

�'������ �������� $�������

��7��� ;���� ��!!����(

7�7���( �����!� ��$��7

���(&//� ������ )"��)

%����� ���(��(�0 �� ���)

��7��.�A 7�# ���! ���)��1 �"��4�����7 �����(��� '��&7� -.������1 ��0�� -��-�� $"7��� ����# ���! ��$��&:

%������ ��'�$� $��)/�"� ��('��1�� 7��'��1��A ���&1�

������� ���(��('&�4 ���&�4�[�&:

%��(�& �����7� 7�����

7�7�(�&: '����!��� ��������

+ ������ ���� '��&7� 7����(�� ;��/�"� )��0/+ �� ��'�&�� "����"� 7�!����

-.�%��) %���� �9$"���

$"����� ����������� �'���1.�>�

%������ ���!�" 0�������

%�7��� $���� 7������

Page 45: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�����'�������)��

............

���)+ ������� � 1��"� ���))��0/ (��� ���D�D

�)��)���!��� ��4��� ������

�)'��) ))���;��7 -�����

7�$������� ����� �!���

�� ��)���� 4���� " (&"�'��1��A

��#�' !����� �)����� ������ ;�������� !.�7���

7������ �!9(��� "��7����(

�������( ���(��� ��+��

�� ��� 7�� ��;��� ��(�P�

����9���- ��"�( �(������

�"�)�L� �� �� �9$� �����$+ ��!!��//� �����7�� )�����& �&�����'��� !���������

����L� �7���( '(������

��!���) ������( '(����

������� 4���� "� ���������/

����#�1 ��� �&7�&�7�'��

'(������ )���0���" ��7�")��

��!���) �������� ����(

���(��!( �.����>� ���)����� )����� ��"��!�� �������

����'����6 ;��/�"� )��0/�����

Page 46: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

'��4���� " ����������� �������

� -.���� ��� ��:�����

7���//�: �����)�� "��!�����

"������� ��������1 �7��7""

���)+ ������� � 1��"� ���))��0/ (��� ���D�D

�)��)���!��� ��4��� ������

�)'��) ))���;��7 -�����

�)+ �� 4�����7 ���7:)!! + D���� ����L� +���� �����

�)� "�� 4������ 7��!���"�A

�)�����! 7��0��'&�4 ���&"���

7���&�� ����� -�����

�)����� ��!�� �&��: �)����� ���� ��!��!� !�����: -.����� ��� � �

......................................................

7�������:#�'7��'�������)�� !]��:];:

http://thaitemple.iirt.net/index.php?name=news&file=readnews&id=221

Page 47: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���$� ............

$���� ��� �� ��� 7��

�&�)����� ����! �� ������9

�/��0�� ��"��)� ��� ������ ����-�79 �����!� ��1���!

7������� ;�� ���� �������'(

�� ��(� � ����"�( ������

� ���(�)���� ������& �&���)

!�&���� ���;�)��� �����$'

� ����� $�������� ����������

��������� � ������� ��$�$�

���" ����� ��� ���� $�

�����$� 7��'���(&/ �(�&�!

-.�!��� ����$�$� $���(

$�7�� �'������ !��� ��

-.�!��� 7����('��� �+9�)���

$�7�"�� ���� �� � ����&�7�

7�$��� ��(� ��� ���������

$��)�/�� 0�� ������

$�7�'�� ����! �������

!���( ���� ���� "��

� ���2� ������� ����$� �)�/��$� ����� ���� ����������

� ����# �!��9� ��9������

'�����(�� �������9�C�� ���+���

Page 48: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�����D 7.�- ���#��� '����9+�� ���) �����7�

0������(�) ������/ ����""�

�������� ������� �������

�����!� (�- ���"�� ������ 0�"����� ����%

����������� ���C�� �������!

��������� )����� ��!��!�

� ������ ������� ���7��

�������� + ������ � �����

���"�/ � �&: �&���� 7�$"���� ��������� �'���)//�

���+ �� ���+ �.�� C.����$� 7���$+ ��������� �������

!�������� �&��& �&:�����

$��(&//� !���� �&�����"

!�)���( ���������9! �'0�!�����

���'�� ��"��"�� ����$���

�)�#�- 0�"� )&""0

!���+� �!��/�&7 �&��� �����/

Page 49: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

""0���"�:�""

............

!��0���" ��9�(�� $���#�'

���!��( �������� �'���1.�>�

�����& ���!����� ���)//�

�������� �)�)�� �1������!

!.���(��� �7�-��� '���"���" 0��7!�� �(�� (�����

���'�����7�� �������� '���'����)

����!��� ����� !.�� �

0���"�:� ���(�� ��!�� "��"�� ��(������� �'���D�D

-.�!����� ���) �0�!

� ��� "��) ������

Page 50: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

"")����"�MK""

()����"�+ �/����.��C.���)+ ��"��MK ���;�����)

!��!������ 0���� )����1� �7���� ��&���� �����������

�)$����� ;�(�&� �&�������

��������� �/�����9� �)�'0����

�&������ �&������� �����&���

��(�!� �!��� �����

������ (��(�� '�����

������7�� ������ ����� ���� "��

��� ������ ��"� )�����

�� ��� ���)�� (��!�7��

�)���+� )��0 ���(��

)��&���� ���2C � ���� �"

!��0 ���� 0 ��!� -�����"��

)��9��� �00 ���� '�D�D

0 ��MK ������ ������

!�&�� �7�� �� ���

����$�� )�������1 �)�$)�C� )��+�� ��$C( $((+��

���� �"& "���� ������

payof�� �������9! ��9�!���,

����&:)� ����&� %&����� �� ��! ! ������� ���&����

0��)�)� �������� �����!���

�����)���� ��)� �!����

Page 51: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����C9���� ���'��� ����9� )�7.� (��� ����+���

)��&���� �&��! �' ��������- �!� ��� '��� ���� �����!���

� "������ �� )�����

�������! ��7���� (�������

"���!�� ��������! ��)�����

�(�)���� )������� �������

�� "��� ����� ������ ���������/ 7����� ���1�>L� (������� ���&�� ����� 0������� ��&:)� ���"��)

)���.� )�.�>�� � �&��'���

�&����� ���"�� �����/ -.������ ����&�� ����������� �9!���� '����! ������

"($"��� ����� �������� )��($"��� ������ � ����� !�������"�� !��;"� '���+�) )�B.�� ����� ��� ��

$��$��)� �9��� �������9!

� "�����9� ��!�� ����&7��" � "��&�� ���� ��0����

������� ������� �������

!���.���� ����� $������

���� ��7��� "��)����� ���������� �� ����� ������

)�(��!� ����D ������

Page 52: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

!����� -.���� �&��)�

������1� ������� )�����

"��Mk ����&���� �����7"���

� ��� Mk)� ����

)!!&(� ��������� ��7��� ��������� ����1� �����

������0 �� ��Mk ����0�

7�0 ��0� )��� 7������

............................................................

((�����7�$"�������� $����&�� �&:)������� ��6;" + !���))

Page 53: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

"����"�x��0������ �""

����(� � ����+�� ���(����� "������ ��� ����/ �������%���

�&��� �&�7�� "���)������

7������"�x�� ����9� �� $��)

�0����7� "���)$+� $'��&�;��

�9����- �� �� ���� ��9(�����( )$���� �97���� ���'��� ����0��7� �&��(��!

������� #���� 1���������

�)+ �)�� 4����� �)����

0�(��(�"� ���� '��+��)

'����9�� ���:�'� ��!�0

�����.�� ������� ���&����

�����/�� $�$� $�7���

�� �+�7�� ����&��7� �1�����

� ����� 7�(7�� ���������

'�����(��� �!� ���$�($��

(�����$�� ��7�� ���1������

� ����� �����!� ��"���

���)����� � �'� �����(��

������� #���� �����

$����� ����� )�-���

"������"�x�� ��9���� )�������

������ ����� )��&�7"

'�����((�� ��"��) �������

!������� ������ �������

Page 54: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

!����� ���$�� � ����&�7�

�9$��� ������� ���������

��$��� ���$�� � ���&�(��

"������ ����������� �����7�

$�����&� )������ !.�!���

'�����"� �����+���� �!�(��

�����() +��) ���������

�����0�� ���$�� � �������

������ ����� ��)������!

������� #������ ������:

�� "��� 7������"�x�� ���������

7������� ��������� �!���-�

�1�>L��! ������ ��7��"�

�&��/����� �� ������ ����� ��

������� #���� -.����$� ���(��$ �� ����7�"� !2���� ��

���0��� �9����� $�(����� �

' ������� � �� ���-�$� $�7����

�-�$�M�4�[ 7����"�� ��'���7�

'�&���0� ������ ���7 �7�

�'��������� � ����� �������

����� �'�� ���"��!�� ��� C�

��9(7��7�� ��� �������"�x�� �!��������

$����� ������� �����1�� ;�� � � �&���� ������� ������� ���0��7� !�(�"��

�7:� ��������� ��9(7���

� �9'�� ��������� ���������

Page 55: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

7�����"�x�� ���� 0����/��/ !.�����) "������� ����������

�!�7������� ����������� �������

'��������� )���"� ��������

����&��� ����� ��(�����

��� ����� ��������� � �7���

������� #���� (�����&

��� ��� �� � ���� ����&7� ����)� ��������� ����� �����"�� ���)��� ���'�����

������"�x�� ���� �!������

����� �/������� �9(��

0������"�x�� �����/��/ �(��.��

������� ��� ���� ����D���

������� #���� ��)�����

�������� "���� ��)�����

���9� � ���$�� � �&����

������7� ������"�x�� ����������

�/������� ��(����� ������ �

��"��� %��� ��C ���

�'���'���&: ���0��%� ��(� ���

���-.���� %�������� 7�0���

������ $������"�x�� ����������

0������� ������$�( $�(���

������� #���� ���������

�&�!�D ��"�"� ��������

Page 56: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

������� !���0��� ���������� ��9�'��� ����� : $�����

������9 ��� �������

����)��� 0��!�!( ��'(��

""������"������"��""

�&;�- �� �����$��

�' ���)$� �&��: ��� (��

��.�-.� )&//�&��: ������

����'���+� ���� �� ��))���

�������!�� 7����� �' ������(

$�+ ���) ���&1� ������

�)+��� /�"�'���� 7��������A

��-��� ����� +���4���

)����(�! �1���4� �#����

�������� ���6� �&)-��# ��������'� )����#�"" ��)��!��

�&)#��# ;������A ���+���

(/�"�;����������0��"���C� -���#�""�����'������ �� ��0���(��A���+���) �����&;���������

Page 57: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

""'��������';���""

'������ -��';��� 1������1

+ )���1 ����10 �����

��(&��(�� ������� '��4���� (��������������� �����) �������� ������A �� ��

�������� ���������/ �����7"

�����1 ������0 ����1�� ������" ����)� ��������� '������ 4��������� �����0

���)�& (&��(�� �)����'&�4

��('��&�4�[ -4��������� �� ����D

�&�$����� $���! �����0

���&�� - ���:����� )����14���

�&��� �+�$+ $�0��'&�4

�����&"� 4����� ����� 7��'������ -.��� ������ �0�� "���!���

�&)-�# '��1�� ����1���

������&�7 ������ ��(0��'&�4

�����$"�&� �����(�� ������

��)�4� 4���!��� ���'���!

)������ ��!�7" ����10

����$� ;(��: �� !��

���)�� '�_� ����&1�

������1��"� ���1��) )���

���'��0� ���� �� ��

Page 58: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�)��!�"-����� ���)��0/ ������)����1 4���������L ������ �&������ ����1�� )����1�� ��';��� �-���6 + ���4���

�)��;'4�[ �������� 7��;��/�"� ��()����1 1��� '��&7��" �)$���� ����4���� " 0&������/

�)��� �7��/ �������! ���"��$�

�)�&!$�� ������� #�����

�)����� ������ ������ �$�

$�0��'&�4 ������ ����"��$�

��$$2 �4��� �����0

"%(�( $((���� �������� �������� ��� �� D�D

��)���':� ��_4������ ������

����10 D������9 �������

������� ������/ �����'��

�)������� �)L���� �����

�)1 ���� !�"�! �������

������L-��� ������A �� ��

�(�)��� 0���" 7��'����0A

�������� ��������� ����1�� ��������� ������������ ���&�) -.�!��� ;�������� �����!

���� ������ �!����

������ ������ 4��������

����9������� )����1� �� ��������� -.������� ����-�79/ '���'9/"

Page 59: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���)�'0� 7������ 0��4���� "

���'��&�4�[ �)$((���� ���D�D

�)7��/�! ������ ���0

� ��� ��������! )����14���

7�$"���� ��&�� ;����-�

�)��!� ������� ��������� (���� =��) �' ���0��0 '����0A �'0���9����

'������ + ����! ���!���)

7�'����0A !����( ���(��

7�!����� ��������� �����1��

!�����! ���(���� ����������� $��!��) � ����� �''����/A

""���������������""

��!!� '��� �!���

$����� ��� �� �%

�� ������9 #�'7�� �������!

��&����� ��$"���� �������

���� ���� �� �� �$�� $7�����

7 !����� ��6�" 2��������

$��+ �� '������ ����������

�&������ ��B)��� ��������

"������� '������ � �$ �����$� (����!�� ��7����

***�� ���� �� � �� �$�� $7������

��������� ������ ������" �

Page 60: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

������� !��� ��&� %&������ �������� �0���� � �0 ���% �

����'� )7�� ���),�� �

�������)� �&�0�� �������

7��-��� ����� "����(

7����'( ��(��� "��'����6 7�������� �!��9��9 �0'����� 4��������� '��$+�� ������

����!���9 �������� %�'����

����!���9 ���)������ �������1�� ����!���9 ������( '(�&� ������� ��4������ $������!

����!���9 #�')��(�"� ��������

������9� �������� ���+����

����!���9 ������� ��������

����!�(�� ����� �������

.....................................

Page 61: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

""����'����00�A""

'�� - (�:P�" ;�������6 + ���1�� ��' - 4���)���A '�������� �+����

��""� - 1�'� �� ���� � ��( ����

;�#: -� ����1� 4����#�:

�))���&7 ���00���6 �������1

)���1� ���14��� '���������

�������� ������� �� ����� �)���� (�����+� �����!

�!9���(�!9� ���&7�� ������/�

�������0 "��)����1 ��1-���

��( 0� �-���6 �����0��

��������! -�����6 + ����&:

����'����6 4���� " (&"�'������ 7����� ������'� ���&��&

7�'����0A !�������/ �)�((&/

0�����!& '&�41�� ��������

7�'����0 !��� ���!��;��

�����&�7;1� ���� !�����

7�!�2 � ��� ���������

'�������! ���$��� $��M�4�

7�!��� � ����1 �7""����1

�� � 1�>� 4���� " (&"�'��1��A

�� � � ���(&//� (���� '����� ����� -���'���&:A

7�'��4��� ���'����0A �'0�7��1�>� !��-�"� �!��� ���&��&

Page 62: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

7����� �&�;����� �����!&

��'���&:A �� � � +�'�#��

7�'����0 �����$� $����7�� !�� ��� � � � ����

!���!��/ ���0�� '��!���"� �� � �) ������ � ���00�A

!�7�(��� �� ��4��� �������� ����&�) ��������1 �7"��1�

�))���.�� ������ ���

��;��� ����($�� ���$��"

����4���� " �&����� ����!0��

'�������� 0������'�A ������+�

�&����� �&�0���" �&��1"

�' ������ ������'� �9'��!

��������9( ��9(7�� � �&��&����

�)$���� ��9(�'0� 7.��9(�C" ��4���� ���������� 7��!���"� 4����� 7��!��)��0/ '��1����

���������� �������� ����%��%��

'��:��� '�������� �'������@���

�������&� 2&��)���� �������

����;��� ��4���� '���'�����

7�-��� +���� $�'����0A

+ )���1 ����1� �7��

4���� " $��/�"�;�� ���#���� 7������ ��(��$ $�'���&:A

..................................

Page 63: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

""'/������""

('��4���� " �)���(����('/������ ������?)

.............

�!�'/� + '����> ����)�>� $������� !������ +�����

+ �)��/ �7&�7� �D�'�

����#� ����1���� ��������

���&:4��� ��������/ �����7�

'/�� � (�� ������+�

� ���4� ������ ��� �������

7��&�� "��"����� "�"��)

'/�� !�7�� ��������� ��

��$+�+ �� � �� !�"����

�D��)��� � ��� + �����!

�������� -�� ����� ���

���"���� ���#�� ��$�� �

!�"D�+ � ����� ��� ������

������� ���(�& $�� ���

������ +��) !��/;"

� ��&�"�� �"�(��/ ������+�

"��C&�C (������ ����(�;+

�����9$� ;++� (�;%(;0� "������;+ (�7�� "�������

'/�� (��� �' ����� �

����(�&� )�&��! ��-��

����(� ���;! ��;+��

-.����� � ���� !��;(�(�

Page 64: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

� �'/� �������� '���2�

"���9��� �"��$"��� ���+���

(��"����� ���"���"��� �"����!�(�

(��"���� $���� "�!�����

"�����$79� $���� )���7.2�

"�����$�� ����� ����������

"��"���� 0��� �9#��'��

D���)�� ��� �������� ��������

�&������ ���$������� !�)�����(

�&������ ���!���( "��)����� !.�)����� � �"���� ��)���)��

�'���)����� � ����$79� $������

�)���()���&! 0���"��� �D�D�D

� ��� ����(� �D�7��

!.�!���� )���#�� ��;�>��:P ��+ ��� )������ '������

��� �� �� ������ �����4�

����-� 0�$!� $-���7

�)"��� '/������� ��( ����

������ ��� �"�(��/ )�����"��

�� ��� ��� ������� ������ �' ��"�� �&)���� ����������

)���� ��� �������'�� ������!

������� �������/ �'�'�

'��4���� " �9�0�� +����� �����$�� ����!�� �D1.�>�

!.���(+� #��!�"� #���

� #����0�- ����� ���������

Page 65: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��+ ��� ��$� ��$+�+ ��

���� ��2� ������� �����������

!.�-.���� - ������ �������

�������� ����� ���(�������

" �&(����&(������ ����?"

+ ����� ������ �����'�� ��(#��� ���� �����%�

���>�1�� $)�,�� ��2�4��� �������� ����� �D�� �!

�&(��� ;��+ 0�� �������� ����)+ '�4+ � - �'���� ��������� ����4�4��� ���!���

��-��� ���� $� $������

�&(����� ;��+ �/�� ���!���$� + �+ ��$+ �&������� �9�����

'��7����� � ���� ������

��)�� �������� 0��� $�

�&(��� �&(����� ������ �9� �+ �&)-��# 1���

�������� �&���� ���1���

#��� ����� � '���:�

Page 66: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" '���&:$�"

0���"��9� ��C ����'���

'�$�)��� �7��� ���������� �� �����!�" ;1��1�� ���������

'�$��� )��(��� 7��/0���

'�$�� -�� ���������� �

� ��+ � ;���� �������

�&����� ���0���" !�"��//�: ������ +��) ��������

������! '�$� ��$"� �

!�"'�4+ � � ��� ���&7� -.�'�$� ���&7 �&�7��� 0���"� '����� � �&�����

!�� ����� ����� ��' ��� �

!�"D�+ � � ��� ��1.�>�

���'�$� ��(��� ����� �������

��7���� � �� '���(��

����� ��� � ���0 ��2� ��'�$� �!9(�!$� '�$�� 7��/����

'�$�� ����� ��� �� ���7���!

$"�&���� � ����� �������

$"���� � �)��� �������&7

���&�7 �#���� ��)����� $"�� ����� � ����� ��'�����

'������ $������� �����""�

....................

Page 67: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

'���&:$� G

!�7����� '��:� '���&:$� �����"��$" $��&���� )�����1�� $���&�7 �&�'���� 0��0��� �!���� '����� � �D�+ �'�4

$��&���� )������ � �&�������

$����(�� �!��� ���&7��" (������$� "��" � 7.%�('��

�'���� �� ����� ��� ����!

$������� �)�� �����(��

�!9()����� +����� ��+����

��C���+ �� �� ��D�� $�7���)

�#��� ))� 0���"��

(������$� �!9($� $����

$���� �!��� ���&7��

���'��� ��+�� �����(�

$��&�7"�� �' ��� ��� + �����!

(������$� �� ��***� ���!����

$��)�� �$+ "��$��7

(��������( $��� ��� �� ���7���!

$��&�7 ���>����# ������ �

������ � � �"� ��� ;��

$��&�7;1� C����� ������� �

$������ ������� ������� �

$��)���(��� � "�$��� $���(��

������ ���� ��� $����&�7 $����&7 �'����� ����:����

Page 68: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���� ���� � �"�� $(0�����

-�����! � � ��� '�������

� ������� $�'��� -�������

�� ����������� �'������ � ���&7� ��!��" ��!�"�� '���4&�� $�)��:� '������ �����)�

-.��� ����� � ���� )��������

� �$���� ���$�( $(7�

���� ��1�� �����! ��0 �(�

$������ )��(!�" ���'�>#��

�� ������ $�� '����� �

-.�!��&�7 ���(�� ���$���

$��9� ������ "�������

�' ��!��� � ���� "�����

(������� � �!9()�� ���;�����

������� $��9�� ������>�

!(������ $�"����� �������"�

�'���� ��� $������( 7�("��

-.��� ����� � ��� '����"�(��/ $������ �������� �'���D���

�7�;������ �7���.�� �������: $������� ��� ��� ��������)

��� ��7��$� $"����� �����' ��� �

!�"D�+ � ���" ������

$����&: �&��� +������'

$������! ��� ��� � - �����

Page 69: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" '���&:$� z "

"$�"�� ������ "���! !���� �

!�"'�4+ � ��'�!� �D���7�

���-��M�> M� � )����

�������� � �� � - �M�>���

****************

������ ���(��( $�C�(C�

��&�L� ���#"�� �����(-��

$�$'��� �����&�7 ;���&����

$"�!��� �'���������� #����[� ���

*******************

$��&����# ��$�� �9�����

�������� �� ���� ����-��

'�� ����� )���#�� ���!���

$�!.�'��� �����" �)"0�" *****************

������� "��!��� ��!�

$�!��� !&(������� !����1� ��� ��� ���� ";"��"�" + )��� )��(7��/ ������!

***************

������$�� $��$�� $+��+����

��9�!�� ������� �9���� $����� ��������� ��������

!.�������� ���������� "+ ������ " *****************

���'�7��$� $��'� "����7�

$�!��D� �&����� )�)����

Page 70: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����!���� D�)� � � ��0��0 ����� ��&���1 ������

**************

$����(�� ����79/ !��9����

�&���'���� ��������� ��������7�

������ � ����;� � �� �(�&����

�������/ �� ������ �� �������

********************

'�� ��"�( ;"��/ ���$���&

����������& ���0 � ����� �&������9 ����9�� ��0���

$��90�� �� ���� �������� ****************

�'���%�� (�:P�" ����&:$� �&���$� ��������� ��������/ ����� �+�,�����,���� (�� ��(����,��������,���7��

" ���!�+ ������ "

����9#�' ���$� 0�$����

��� �.� ����! �)�����

;��� �&:�� �����

� ;�������� ���� �� ������ .....................................

��(���7�� ��� !"���� �&��� ������ '�'(��9

��"&�% ���-.� '.������9/

���"���� ���� �������

.....................................

Page 71: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

� ������� ���� �7��)��

$������� ������ ��-���

��� ��'����� (�)��� ���0���

���� ��� (�� ���+&'��

..............................

��(��&�'� ��7�� ������ �

��"����� 7��� ��� �� "��"��$�� ����7.��� � ��(��� �����

���" ����� ���"���

-.�!��&�7 ������ �����7�

������ ���� � �� ����(

����2 ����� � �&��� ��

!�� � ����� !���!

..............................................

���2&"(�" ��(� ��''�

������7�� $�(��� '��"���

�&����� ���� � ��� ��'������

���C(�C� ����!�" ������;��

D��0���" ��(����� ����22�

�'���"��7� �&�$� $����;��

0���"� 0���&� �&�!�;��

������$��;�� "�D�D�� ���-��!

.......................

Page 72: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����&��� ����� +��!����

7�!��� C �7����� 0���-����

4����� 7���4& �&��"�

�' ����%&� �.�0��� ���!�..���

..............................

)!!����� �����( ��(������� ��

4�����" � ����9 �)�&�7��

������� ��0���&� �&�!�'��

���!!�� ���7�� �����

�&�7�- ���>:� )����0��

��!!� �9)����� �����+�

��""� ���>:� �������

������ ��90�� ������!

�)������ "����1�� )!!��� �����!�" ��� �� �%

"��1.�>� 4���� '��!���"� �#��� #���� C���������

.................

�������! "���� ����� �))!!�� ���(� ���� ��&

���&���� � $� $+!��� /

��"�& (&/�4� ��;����

�������(&/ �7���� )��(�"�4���

����9��� ����!��� ������

��9������ ��� ����� ���7���

-.�0�� �!���$��� ���$��(&/

Page 73: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

7�D���" � �!�$� �� �$�$��

�����$��� �7���� ��(�&

�&�D���� )��(�"�4��� !�!��� /

�������& (&/�4� !�"��"��

..................

" ������"���( "

7�;���� �������� "����$� ���+ ��$+ $�4������ ������9

(������1 �����>� ���(�����(

� �)���� �'����$� $!���!���

(������ 0 ����� ����"���(

!.�����( ���� ��9�����

�����( ��(������ ��)�����

����9���� 4���7���!� ����0

�������� ��������� �������'(

���)���( '�$�� � 0&�D�D

������ ���+�� "������

������! ��"���� ��������

;���%'�� %��'�$� $�"�(��

$"��!�� ������ �� ����D�

�&��� ������ � �&�7;�����

����&!��� �D�+�� +�'#��

!(��� � �;"��/ �����+�

���&�� �����7� �������

���������� ������� ������'

�����! ������&: �&�������

Page 74: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

-.����"� '�$� $�� ����

$"���!�" �����(�� ���)����

������� � $��0���" !�"��//�:

�&������ ������ � )� �0���

������! 7��'�$�� ��$"� �

!�$��&�7 ������ ��-���

7��'���� � 7���� �����

!�� /�� ����� �������/

..............................................

7�;���� $C���� ����$� ���+ ��$+ ���� ������9

(������1 �����>� ���(�����(

� �)���� �'����$� $!���!���

(������ 0 ����� ����"���(

!.�����( ���� ��9�����

�����( ��(������ ��)�����

����9���� 4���7���!� ����0

�������� ��������� �������'(

���)���( '�$�� � 0&�D�D

������ ���+�� "������

������! ��"���� ��������

;���%'�� %��'�$� $�"�(��

$"��!�� ������ �� ����D�

�&��� ������ � �&�7;�����

����&!��� �D�+�� +�'#��

Page 75: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

!(��� � �;"��/ �����+�

���&�� �����7� �������

���������� ������� ������'

�����! ������&: �&�������

-.����"� '�$� $�� ����

$"���!�" �����(�� ���)����

������� � $��0���" !�"��//�:

�&������ ������ � )� �0���

������! 7��'�$�� ��$"� �

!�$��&�7 ������ ��-���

7��'���� � 7���� �����

!�� /�� ����� �������/

Page 76: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" '��$�7����� "

�/�����;������ '����� �������'��(���� ;���.��

��(������������� '���!��/ �����B�

'������������������C�(C.� ����� -���'��'�

Page 77: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" �����$�"

�������(�� "&���� �����&�7 �!��� � ����( 0�'��(���

�������"& ��""�-���(�"���

7��/���� ����&�7 �&�0���

$��&����/ ���� ��������

�&�!���� ����� ������ �&7������ �������� ���$��) ��-.��� ����� �������"�

$��&"��� ���������� ������ � �

�������" ������- � ��;����

������� � ;1��1�� �����&��

$������ )��(!�" ���'�>#��

������� � ��C ����'���

$����)��� �7��� ��������� ���� ���� $������ ������!

� ������� $������ �&�����

������!�" 0���"� ��$"� �

$�����&�7 ���� ���������

������ � "���� ���� �)����

������ ���0���" ��)���)��

������� ��'��� ���7��$� ���$�� ���"�� ��)����� ���� ����� /�"���"� !(0�'��

�)+&�+� � �� -��'�&4�

�������&�7 �������� ��(��$� ������$+ ��������� �!�����

Page 78: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����&) !(��� ��������

�&�!��� ����$��7 ����&�7�

�&�!��'���� ����� ����0��

�&�!�)�� ������� ����(�

�&�!��&�7 �&�!�'���� ���&��

�&�!�� �&�!���� �+��!�

������!� $��7 ��$��� �

������!� ���&7 ���&�7� ������!� ���(2 � ���� ������!� ����� ���0�

������!� '�����'���� �������� �

�0 ����+ � ���� ��������

������!� � �� � $��&�7"��

������!� �&�7� "��0���

7�!����( ���(�� � �0��$� "������$� ��������� ���&7� ���+��� -.����&7 �&�7��� !��)�� �-���� �������:

������� "���&�7 + �!�"$� ��� ��'���$" ����!�� ������

�)"��� �������� � �&����� �������: ����� �&������

()��'�4��;��"&� �������� �0��"��)

Page 79: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

")� G "����"

............

�����(7�� ���"���� ��- �)�

!��'��;!� �!;%� ������'���

���"���� ��L�� ��!���

��9(���'��� ���(� ����

7��-.�� '��;!� 0%��;%�

�������� )�"���� ������

� /����� ������� "������

�������� ������ ���0����

)���������� ��� �9'���

�������� )�C�� ���������

�.�(�/0� 4���� �������/

'�������� �����(����� �������)

���"���� � /� ����� ��������

"���&�7� 7��� ��� �� ���'������� ��9(����) �!���)

�������� ;!��!��� �������

�����'.�� �&���� "����$� ��� ��'���$" ������! �� �-&�

4����#�: ��!�" ���$")��

�������� -.�)���� �������

� 7��$�� �9� �.� .������ !.�7��� ���� � ����&7� �)� $� ����� 0������ '�����!� ������ ����2�

Page 80: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���� ���� � $��� ����������

����"�� ������"&���: ���&�7��

���)����� ���� "�����'��

�)0����� ���� '��7��" �

"������'���&��'&�4�����1"

���)��4����00���6��������L�������

............

'�� - + �� 1��4��� ��'��1�� �&�� - ��! �)���� ����������

'&�4� - 4��� ��)��(�"� �������!

����1 - �� �(�& �&0� ��

� ������ ���������1 ��������

7����(��� �&:'��'&�4 '��&�4�[1�� �������&: '��4��� �������� �&:������ ������6 �����0��

)����>L� �&����� )��'����0A

0��)���1 ���� ����� !�+����

�����&�7;1� !�)��1 '��1�)

�)�����! ����4��� ��)��0

7�!��) '���� 1����9�C��

'����)����1 )��4��� ��9%���D

!��)$�� $����""� ��0

0 ���� ��������( C�(C.��!

Page 81: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�)��;'4�[ �������� 7��)��'&�4

�����&"� 4������ ���+����

$!�!��4��� ���� ����� 7��!���"� 7!��) ������1� #���

�)���'.�� ���0 �7��"��

�������� ���� ��� �����(�

�)$��4��� ���!�" '�0�"��

�������0 7�-��� '�0�����/

0���"���$"�"��

�4������� ������ �'����&�

%���&�7 ���������� 7��-

�4�������� �&7��" ���&��

%�"��� ������ $�����;C

�4���'� ����4� ���!��

$"%��� $�$� $����;7

�4����� ����;��$ � $C�B;C

%�'&�;� �����C�� (�����

...........................

�4��(�& ;��&� &��� �2 �

%����� � ���� �$� $������

�4������ '������ �4�����

%���� )����� 7����

�4���� �������� �������

%��0 ��)� ���+ � C&�����0 ���7���4� 7��&� ���&������

���%��C� ���) ���)�� �

Page 82: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

..................................

����$"�"�� ������ ���;'�"�� �� ����!�� ��- �!&� '&�41���

�)�'���+� 7������ ����'�

��7�"�� ������ +�7������

������(&/ ���� ����)���1

�9(������ �-���� ����&7���� '�����#�1 �'���' ����&��

�&7"��"�� �������/ �'������

$"������ ��&1� �����0���

�9'�"�� "��(�� ���&7� '����1>���� ������ ��M�>�� ����0�"�� !.������� �����"��

�1>��(�� ������� "��"��"��

��0���" "�"��� �����7�

���)���( ���'#�� ���0�

0�"�7� ��$�$� $������9/

7�0��'&�4 ������) �0#�';'�" !������ (&/�������� ����&�7�79/

!�"���! ���>�(&/ �&(���'9/

������� �&����� ��"�����/

Page 83: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

6������"*����'�-���� �%�7��

;���- 6�"���� ������"

(&�)��0�� ��������� ���7������

"����� ������� ���'��;�� ���'���A���

/�"�;��"�� ������"� ��������

��"&���:� ����7. �� �.��

�)� C.�� �� ���( ����(���

0��"���� �&�� ���(�(��

��+ ��� �7������ �����"��

��!�'�� !�($7�'� �����(

;�������( 0�"����� ����0� ����:� ��9����$� '���$�0� ���)��� !������ '��������A

�����)��� ������ �&�)�)��

�� ���9�� � ��' � ���(���

��������� 7�0���" ����7���!

������ ��!�" �����9�

���!��( ��(��� ����������

������'��� ����� ���� !�"��� ����&���� )��1��// ���� �0�-.�� ;������� ��"���

;����'����- �&:���� -.�����1��

��$���� '��;�� ��������

��� ��'������ �������� �� �� ���)���

����7��7�� ������� ������ �

Page 84: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

$������ '��4���� " 0&�)����1A

���- �6�" ��:� �������� �

������ ) �!���������/ �������" �

"������' �� $�;��/�"� !��!����

���!��(� )����1��� �����7"

��)����1 �� ��+ �� �����7�

��"�� )����14��� '�������A

��!!� ;�6�"�� �������

����:� $�0� $����9����

+ )��(�"� ��������� "��'����6 "����)��� 0�'��� ���������

����'����6 ;��/�"� )��0/�����

;���%'�� ���'���- �&:����

��"��"�� ���(&/ �&�����

�' ���&��1 (&/� (�� �����

'������� 0 ����� ���������

���9� � "��(&//� �������.�" �' ����.� ��0 �����

+ ��������� ������ �&�)���

���(&/"�� ���� !��)��

7��0�/0� �&��� ��� �����

!�����: -.��� ���� �)����� ������'���A �����) (������� ���;C� ��������

������$"�� � ��.���)���&"�L� $"�����������! $�!�9� � �&��- �6������� �!"����$"����� �9�' �����.�-.�+ !���) $��$"��' ���������$�+ !���) 7����&������//�:!��)� �&�"�

Page 85: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��+ *'�(�8��

��9�7��� ���� 7������

�)�' ����� ����! ��)����

��9���.�� "�(���� !�7���

��)���� ���' ������� ����&���

�� "��� �' ��"�(�� !����&�7�

;�������� )����� ���&7��" �' ��"��� (���' ���� !�7���

!�)���� !��� ��2� �+ ��$+���

��9�"��� ����� ������� �7����� ���1�� �����&��!�

�' ��"��� �����()��( ���(�����

��(����� (��7��� ���"��

�' ��"�(�� ��2� (��0���-��

��!����1 ������ ��-���

�!�!�(�� ���>:� ��!���

��-.��� 7��� �)�0��

�' ��"��� (��7��� ����7��

&������ ����� ������

�' ��"�(�� !.����� 7������� !�0���7 )/�� ��7���

�����.�� �' ��"��� !�0���

��!�(� ������7�� �' ������� ��$0�0 � ���' ��!�( �(������ (����� ��7�� �!�� ���

�' ��"�(�� ���� �� ( �������

(�����' � ��7����� ��� �������

Page 86: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�������&� � ���7�� ���0�(!��

��������� �'���� �� ����!���

�������.�� �' ��"��� ������"��

��'���"� �����1.�> .�-���

��'��' �� ������0�� ����#�'!�" �' �������� 0������!&� '���' �!�

���������� (����0�� �)�����

���������� ���� �� ( �&(���7�

(����0�� �)������ ��� �����

�'���� �� 0��"���� �0����

�����"'����: ............

�������" )� ��0 ����

��;���- ������ ��7���� �

������)( (&)+� �������� �

'������� � # >� �&������

��� �7�� - ���(��� �)�����(

� �C��!�( ����� ��������

������ �)����� �&������

��"����� )��1� ���2�

)��1� �������" ������ + �)��/ �� ������! ���(������

'���!����� ����&� �&7#��'��

!�"��� 7������$'� $7���!

������ �!���� ������M"� !�7����"� ������! ����(�

Page 87: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���0 ��- � ����� �����

# ���� �������� �2�&����

4���0�"� !��������� '����&(�"� ���'�� �&(�"���"& �&��7"7��

���"����� 0���" !�"�����

!����"�� �����1�� '��1����

�.��- �1�� $)��� ��&�(������

'�����(��� ����L� ���-����

�������" ��(!�" �&�����

���(&//� (������ � �!"

�������� �0� ��������

!���'� 0���"�) ����(�

!����' ���M"���/ �(����

!���+� ���&7��" �����

......................................

Page 88: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

)��0&����00�A����������$��)�

............

�������(�!9� 'M>#� )��1 � ���'���' ���� ���&1�

��0&�&� 1���4� ��4&0

����" �#���� ��4&��� (�#���� = ���� ��'���)

�)���� �����1 ������+�

�������A $��)� '�)����

'���/�"�;�� �&�D�� ��!����

������: ������� ���)(&/

�.��)��0&� ���00�A �������6 + ������ '&�44��� ���&��&

4���� " "��)����1 �!"!��� /

���'���' )��0&�4��� )��!��)

�������� 7����� !��"�� ���

�9� ��� ��� 7��'�� '��4��� ('��4��� ���� '������) ��D�� � ���"��1 �7"����� ������ ������� ����6���

��-.��� ����� ��.����

'��"����� (��� ������������

��'��;�� �9�(�& "���&��

���7���� ���'�� !����(���

(���)��( ���(� -����� ���!��

(��!��(��� 7����� ��7��7��

Page 89: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

(��!��;"� !������� �����(���

(��!��7�� ���'� ������

(��� �D& �"����!�-�� ������ �"������('�� "����L ���+��

�"����;������ �"����Hall��/ ���0��

�"����-��� ������ ��CD

�"����+ �+� )����( '�(�)0�

"��0���� �&�D�� ��'�-� ������/ ���+�9! �����9!�� '������� ;�������� �������

������/ �������"� $��)�!��

����'�� ������� A �����7�

"��"��.� �.����&� �&�"����� � ��+� ���&1� ���0�

'������1 �&"�&: �&��&!��

������� ��0&�0��� �������

�)���(����'� $������� ��'���'��

�'�����(� ��/�&1� ����4���

��(���'9/ ����:�� �������.�

��"���"�.� -.������ ����&7���� �&�)� �D� �������& �� ��&��

���0�(4��� ����� �������

����"���� �������� ����������1

�������� ��4��� ���&7� �)����� �������� �'��������� �)1����[1�� $�1��/��� 7!��#��

������;(�- �&�� ���'����6 ��������� �&��: (��&���

Page 90: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��(���'9/ �����4��� ���&7�!

$����� �"��1�� '��1����

����D�� +��� 0�)L�

�)(�� ����� ���1>���

�&0 �&���� ���"�.�"��

����'� 1���4���� ���"���.............

)��0&����00�A������'���A

............

���)��0&� ���00�A ������/

)��0&��� ������'���A ��1����[1�� �'��������� ��'('� ���&�) !������ )��0&�'��- � "����

)���.�� C.��!�� ��'��1>

�������1 '����&:� '�����

4���� " �������� !��$����

"���������� �))��0&� �&�������

�������(�� ������� �&��M�> �)���)� ����� '�)����

���)��0&� ��4����� !�"0 �(�

�(�)�� ���+��+&� 4���� "���

�'������� ���0�( ������� �'���1����[1�� '��4���� " ���&�4�[��

������ $�������� �!�"�!

���)���� ��� "��� ��������

Page 91: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����� � )�.�>� � "���!

���0�(��"� ����&�����: ���%���

��"��"�� +��� ����"��"��

�����'��� �)����- :���4���

�������� ���!�" ����������

�������� 4���� "��� ���&7���� �������� ����0 ������� ��(���4���

$��'����� � ���"� ���0

��+��� 4���� " ��&���

��;��� '��! ��%�

�&�����: ������ �����!�

��# ���� �.����&� 4���� "���

������� ���00� �������� �'������ �"�����&� �&�����

�)��'�� 0��� 4����������� �)�����! '��4���� " ����&�"��

���)��0&� ���+��� �������

�)�� ���!��� ����"�0� ���&71�"�[ ��������� - ��! �������

(��)���� ���������� �)���)��)����[

-.���(�� $���� !�"����(

�9��( �����"&+� ����1�� ��9!&�"�� ��!&���� ��������� �)���� 4������ ���1>��� .........................................................

� (������1���)��0&������� ����������������� http://thaitemple.iirt.net/?name=webboard&file=read&id

=64

Page 92: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��������� ............

����(��� �&�#�A �������� '��7��� ����� )�����

��������� ����&��� ��!�

������� ������� ������&:

!����>� �����);� ��;��� ������ ������ ����� '���&��&

��$!��� ��0&���9 �0�((&/

'����&��& �&�!��! � �� �����

��������� ���������� ��� !��

�0������� '&�41�� 1��������

7�0��'&�4 !����>� �� ����� ����� $������ 0��� $�

���������� ���'�$� $�����

!����>� ���!�� '��$�$�

��������� �������� "����9�$�� "��� $� �������! �����

���������� ����&:�� $����!��� � �1�>�� �����0�� ������� "���!���� �'���1.�>� �7����� $��"���� ������ ���'���'���

����' ��D � "������� 0��������"� ���>�!�" ��$��� �����' �

����� 0�� ������� ���������

!�'���'��� ���1.�>� ��0����

Page 93: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

!������� ����'�"�� 0���")���

���������� ����� ���!��/

!����>� 0���" !�"0 �(�

��� �� �&��� � �������

���)����1 ��(�#�#�� ���"� �������� $"�������� �����(�%�

���#�� "���!��� ��������

�������� $'0� ����������

���'&�41�� ;����'&�4 '��&�4�[���

!������� ��1�� ����L�

������0��� ����� ������

!�-.��� $��������� 0����$�

� +'�-'����

............

7�7�(�&:;��$��)� ����&�������!

/�"�;������/��0�� ��-������� $�

������&��������' �:��(;���+ ��$+ ��)��;���9$2� ��� $��� �&���

4���� "�&�� ))� � �� ����� ��$����%�

"���!�(���� '����!(��("�����

"���#���� ����(������

������9����� ����L��9��( �: !����9!�����9!�� $��)�������&��&

4���� "7�7�(�&: ���&�!�!�!��

���'�;��$��)� �&��&����������

)��1�&�7�&7�&�� '���'��4���!����>�

Page 94: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

$����������'#�� ����!�/���������

�)�������&��'� 1����&��� �����/..

$"�������)�(��'��4���� " ) \| �&��� VG ���(�����9!

" �� �'���� "

����������( ��>� 7���$��

��� ��'���$� �������!�� ��'������

����� �!( ��(�� �� ����

'�-.���� !���) �!����:

��/�"�;�� ����D� ����!�� ����!��� �������� �������

'��4���� " �)���� 7���!� ���� ����� (���� ���'���!

�����%� �����#�� ���;���

��1��� �����"������ ���������

��!�@����!�� ������ ���'��'� ����"���9� ��"���/ �'�

����//�: )�� ����7�

������ ����� �������

�����D ���'��'���� %����&��

��2��2� ���� -����( �:

��"� ����������� �&�)���2�

������ ����1����[���4�[ �-�"1 � �����'����: (��&�� $����( �: 7���1 � '�_�1�� 7�!����

Page 95: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��� )��� � ��!���'� ��"�&���:

+ ������� ����)��0/ '��1���

+ (&��(�� $��)� "�����

��'M�>� ������� !��!��!�

���&�� ����� ���������

������� ����'�� �&��: ��!���) ���� �!����: ������! �� ����� ��!����

-��)$�� "���! ���)��(

$��!����( "����//� ��������� '��4���� " �&�� ) ���� ���

7�!����� ��$��� $��)����.....

" ��"�'����"

............

$��)!� )��7� 7�����

�'���"��!� ������&� !&��&�����

�� ����� � ��� ���"� ���0�����

!������ $��)��� ��� �� �

$��)��� ���� ������������

������� ������ ���!���� �

������� ���7(%� ������" �

���(�& ��� � �' ��� �!

$��)��� �� ����� (����'��

��������� #���� �������

������1 ���� ��9%����!

������ ����� � 0

Page 96: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��;���� �������D� ����!�� ������0 $�!�"�! �����D

���!������ ���7�� ���&��

�����0� �������� �)���4��

����(( ���1�'� ���!���

��!������ �������� �����)����

��!�@����!�� )�������� ��������

���7���)�� ���7�(7� ������'�

������ ��� ���/�'��7�(

�&�!��( ���'������� �����7��7

���-����� '�4&�2� � �'���!

��$���� �(/!� ��'�4&

��"� �������� �&�)���2�

� ��� ��� ���' �������� ������� ��"�/� ������� ��M� ���'���+� �&�(�����

$��)�!� '��4���� " 7���$��

��� ��'���$� #�'��� �����������

!�!�!�� $��)� !��"��

0�'����� ���-.��� ��� � �

$"�������)�(��'��4���� " ) \| �&��� VG ���(�����9!

Page 97: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

"�(��#����0����"

............

���������������� ���'������'���

�����������.�)���� ������������"���� ���������

��������������� �����������.�D�D

��!������� �����9������ ��������

���'�����������!��� ����('('�

���0�(���0�����0� ����.�������������������

����������� !����������D�D

�' ��)//�0 $"�$"�����0���"

�����)�%��0(�:P�" !.�����&��1

���&7�&�7� D�2 ��!(���� ���� �D

�&!�.��'��!��� )��1��6� ����)�(��

�����(� ���������� 7��)�0���

��������$����(���...

$"�������)�(��'��4���� " ) \| �&��� VG ���(�����9!

Page 98: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

"�(��#��!�"#���"

............

#����4��- : )��� +����9!��

�7�� -�� ����L� ���&���

��(�� ����� ����� C((��

������� !�"� �� '��'�

�� ���� '��$�� ����$��)�

�� )�) $���/�� !�"����

!�@����!�� !������ �������� ��"�����/ ����C9�$C $+�����

���!�� "������� -.���!��" ���!��) "���!!� �������

���!���� �����!�" �"����

'���&(�� �)�' �� ���0 �$0

���!�� "����9� �'������

����9'�� ��9�&(��( !�"$�$ ���"� �&�� �� ��+�$)� ��"�!!�A �+ ��$+ ���$�!�"

������- �����1�� � �-��'��

�&�"����� )����&�4�[ ���&"�-���

)���;��7 ���������� ��'��#�� !�(!�� )�%�� #��!�"#���

$"�������)�(��'��4���� " ) \| �&��� VG ���(�����9!

Page 99: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

"�(��#��������"

............

��4��- : )��� ������D

�&�D�2 ���� ���&1�

����� � (�� �������

4���� " D�D !0���/

7&���&���� ���7�"� ���4�(��

��� �������� ��(��� �!)����

+�����7&� +�����0�� ��)����� � ��+� )������� �������

��;������ ���) 0� ������(

0������( ���� ��'�-�A

(������ ����L ��"���"�� �+��!� ��4��� ���&7�!

�&�"�����9� �����9� �09��������

-.�!������� �������� ������

+��) %�() �&�$���!

(��"���2 ������ '����0��

"���$(( $((����� ���� �����

���� ��� ������ �!���

$(��)D�� )���� ��������

�����'�� �'�������� "�����9�������

(��� )�!9( "������ � ����'���

(��� )���� -��� ������������

(��� )"�� "�) � �)������

���'����'��� )���(���: ���&��

Page 100: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����������( ���&���� �9��-.�

�)��C.�� '��'�� "���!�D

��������9( ��9(#��� �����

����)��D )����� "���&���

�&������� "��D� '������� "����9���� ���&��&� �&�7�7���

���) ' %�() ���&���

"��)��" (����9��� ���)���

����)�� $���� �)���>� ����0�� ���9�$�� $���%��

$������ ����0� �)�����

0������ 7.� ��� ����7���

��7��(��� �)� )'�� ���7�����4�[ � ����! �����( '(�&7� � )�(;'4�[ 7������ ������� '������� ����� � �'���!

�����(��9� "���� �����9!��

�&����� �7���&� -.�!&�����

���!����9! �&������� �9�� �("��

��-��� �!��&:��0A )��0/7�����

��� �������� ��' �� -��$��)�

(������D (������$�� �9$+��+�

(�������� '�)����� ���C(�C�

(���������� ���'�( ���(����

�&����6 ������ �����9!��

��-��� �&��(��� "��)����� ��;�;� ������� "��!���� !&�����(��!� ������� �������

Page 101: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

"������� � "���������$��)�

���&�� ����9 �)1����[1�� 4���� " �&��(��� ��������� �)����:�� 4���� " 0&�7�����

$"�������)�(��'��4���� " ) \| �&��� VG ���(�����9!

" *��0� �����������"

������� -�'�� � )���D

���D�2 ����+ ��$+ ���$��7

-.����� ���"����� ��������

$������ �' ��4���� " �&�(�����

!�!�!�� ������ ����������

!������� ���& -.�!&�����

!����D ���������1 �%���%��

D��+��� ����� �;���

���� ��� � �' ���' ����� �D��(�&

�' ������& 7����� �D������

���� ���� )��/�: ���+���

�&��(��� 7������� ���!����

"��)� ���� '�����$��

��� ��'���$� ������ ������D

7�!���� #���� ������

$��!����� ��$��� $��)����

Page 102: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�&���&��:�&"

�����(�� '�����9! �+�9!��

����� �-� ���&7� 0 ���&�� '����0 ��";��� + �)1�� ���!&}�A ��������

���� �����9! ����%�� � �7�0&�

'��4���� " �&��(��� !�"+����

"����4& �&��"� '�0 ��!

��-��� �&����6 + ���4���

����- ��&��: (�'��!�"

7��������"� �' ��4���� " (&"�'������ �&��(��� 7����� �D��&��

)����14��� 7��!��)��0/ '��1����

�� "����� "��)����1 "���7"7�:P � $���� +��) ��;����

����� ���$+�-�� ��������

)����("�� $���� ��������

Page 103: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" ���)��!���& '��4���� "

���"��)����1 �&��� VG".

'��- )����1 ��!!4��� ���'��'&�4

4���- '��&�4�[ '&�4��� ����� �����

� "- $��4��� 0���� �������

���- ���'�4 �0 ���! ����0

"��)����1- "��0� "�����:� �&- �'�� $)���( ����(�

��(- )���� ����� ����9���"

���- �%���0 ������0� ����()

" ���� ��&�����/������?"

���� ��& �&�! �� ������9

�'������) ���� � � ����������

�&��: ���� � � ������!

������ +��) ���)�

Page 104: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

;�;��& VG "

��7��(��� �)� )'�� ���7�����4�[ � ����! �����( '(�&7� � )�(;'4�[ 7������ ������� '������� ����� � �'���!

"�%�����"88���64��" ���00�- ��6��� ���)���

!.���0�� �)����� ���&��&

����'� �����4��� ������!&

�' ���'���' ����4��� ��)//�

�)4��;�- ;��� ���������(

��)���!0�( '��&�4�[ '&�41���

�)0����� '����6 ���00�A

!����� '()� ��('��4���

�)0����� )����14��� ���+�$+

��(��$ $�+ 2� �������

Page 105: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�&��&�;�� 2��� ���7"���

�9"�0 ���"�� 4����0 ����! ����2�

�)4���� � ;� ;0�(�9"

��� ���9(�'0� 4������$�� $��&7��

��)����( ���"���9" �+9!'���

�)0����� ���$�4��� �����0

�)���$� D���� ������0��

�����!�� �����1������ ����D�D

-.�����1 (4����� �����"����

�!"!���� )������� ;����(&/

'����&1� $�����2� ����������

�&��"9��)�� ��''4��� ���&��&

�)7��7��/ ���00� ���'���'

����'��&: ����2� ��'���'��

7�/�"�;�� ����(2� �&���� �

�'������ � ���'���! ������+�

Page 106: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

������) 2��) ������

0 ���� +����� ���&7�!

����)���9( ���00� ��(���A

��� ����� ���)��0�� !�"����

��� ����$�( $(4��� ���&7�!

�� $���� �9���&�7 �&7'�����

......................................................

""�&�hot-.�!���9����)""

............

�� ����;�������� http://board.palungjit.com/showthread.php?t=170425

���&��.��C� ���"���C� ��(����&��&����! 7����

��(�/�����'������� �)��� ����

�&(�"���"&"��)���0�'�� ����$��� -.���

..................................

��������.�� ................................

��(�&��&������� ����

���- ��-(�)���� �����

Page 107: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���+�- ����0����//�: ����� 0�'��(

�� ��� ����;��$���C� �"���� '�!��:�

+�����������'�"�� ���'�

�������������� !�� ���"������&7��" ������� ����

��)���!�"�� ��(�� ������

""��"�����""

............

%�������� !���� �' ��7����

��������� ���������� �' �����-

����"��$�� ��������� ���!���)

� �� ����/ ����� �!�����

��!���) �' ��"���.�� C.��!���� �!�- ��� ��7.�- ��7�7�

�7������ ����������� �(���(���

��9��"� 7���' ��� ��"����

�-�7� � �' ��7��( ��'�(�����

'������(������ ����� ��%���

�7������ "�7�( ��(��(��

!����9 ��(7�(��� �� ���' ���)

������ �$�� �' ��!���) ����&���

-.�������"� ������ ���2���

�7�����' �� %�� �)�����

%������� -.��' ���� ��� ����

Page 108: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�� ����� �' ������ '������ $""�� �' ����� �� ���

�������� �&����� �1�������

������- ��� ������ �

$"��� ���� ������������

0������� �������/ �������� �

$""�� M����� �!����� ��

%����' �� �" �)��( �����(��

;��' ��!� �� �� �!��������

���!���� �' �������( ���(����

!���� ������ ����&��

������ +��) ��$"���

" ���1��"�"

!�7����� ����� ���$)�� $�����9(���

�' ���" ��! + ��� �� �����

���+��1�� ����� "��������

�)����� ���1��) -����9(4���

��0���/�� � �.�� C.��� !��

�����$����� ������! ��0��0��

������/ �������� '����'�������

-.������ �0�� ������

�������� ����L�� '���9��9

��� ������ ����)� C���7���

�� ���� �� ���� #����

�9-.���� ����"& ���'1#��

Page 109: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

� ���.�� #���� ���("�7���

�������� ���� ������(���

����" � ��'( �9"��!

'������(��� �"���� �����0�

#���� "�$�� ���$��M�4�[ ���9��� ������" )����7���

���������)�� "���� ��������

��� ��/��$� 0�� ��'�)

'�����(��� �"�� ���)���(

����'�( )��1��>� +����� ��� ���� (�(7��( !�(�#� ���M�4� ������� ���6��

������� ���'����� ���!�""�

������� "��! ��+��

2��������� ������ 7��#����

��� ���//�: - ����C�� !��0���

������� �������� � ����' ��(�

����C�C� ��//�:��� ��������

7��/����!�� ������ 7������

���������� ���9�� "���7���

'�$�� � - �!�($�� $���( ��"

�'����&�� ����� 7��/+��

����) ���� #����

- ����>� $��� �� ������

���(������ ������ ��������

��������� ������ �!���������

��2 �2� ���#���� ��������

���(�)����� )�! ��������

Page 110: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

D���������� ����.� �.�������4�[ �����M�4�[ ���'�4� �����+����

�)����� 1��"���� �����'���

������ ������� ��������

D�������� �0���� �9������A

�' ���.��! ���� �&�����

������� ��� ���7��"

�������" ���.�� �.�����

!.�������"& ���'1��� ����0���"

������!�" 6��7 ���0� 7��&��� ������� ���'��� �)��� �&����: �' �����!

���� ���!��� �������'( )���(�7�

������� ��� '�!���� ���������� ����� ����������

����"��) ��!$"�"� ���'��� (����) .......................................................

7�$"�"���!(..

�������+�� - �!��$� $������ �'������� ����� ��������

+ �)���� ����!��" !�"�&���

'��/�"��� ���� ;��'��(��

������ �����$� �$���

��� �+���� ���������9 �7!��+��/

�������� �7�!� � $��&����

�����7"��� �7�� ���� �)

� ������� /�"������� ���� $� ����$ ����� C���&�7�79/

Page 111: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�&���� %����� ��������)

� ��� ��0 ;��&:��� �������

D������ �$� ��9$0��

�����(�� !�"7�� � ����1�� "�������� ��C�� !�"���� (������ +�"����� ��������

���������9 "��"��"�� �����&��&�

�����' � "��7��� �����������

�������$�� ��� ������+� �����2�

$��(������ �9����'�� '�����$��

$�������+� �� ���� �����

;�����'���� ������� �����$�($��

$�!�""� ��� �������$��

��(���$�� $���������� ���� ��

�����" ������ ��)�)��

��!�� � ��' ����� D

������ +��) ��������

����+� ���� �������

$"�&���� �!������ ����'����� !.�'��) ���>� ������ ���������� )��1���� � �7��� '������ ��0���� !.�)���#��

)!!&(� +��������� �������$��

���(� � �� �$�� $��+����

�� '����� '�$�� � �&7�(��

�����" ���D��! ������ �

Page 112: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

.............................................................

���1��"� �� �.� ����.���(

����)�( ���������/ ������9

'&�4 1��"� �����( 0����(��� ��������9 $��+�� 0��������

" �������!"

�� �������� ������$� $�������

������� �!��� !�"�1������

��9'��'&�4 ����� � �� �����

����7��7�� �����! ����'��

!����.� ���'����� ������� ��('���� ������ ��7�7��/

"�'����� ���(���'9/ ;��74��� !'���� ����/� �� ���)

���"��� �0'����� ��������

4����#�: 7�"�4��� ������

"����� ����0�� '��!���"� �������� ����/ ���7���

��9���'&�4 "����94��� !�������1

!�)�����9L ��$���9 �)�����

��9���� ��"��!�" '�!��:�

���)//� ����$�(�� ������

Page 113: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" ��9(�C"���00���6���"

thaitemple .org ��"���� 1 �����! 0��'&�4 (&"�'������ ��������� 4���� " 0&������/

��������� �����&���� ���$���!

������� ���)��0&� ����&�� �

��� �� � ���� �����

���:� �.�.0. ���������� + �)��/ (����� ��'��4���

'������� ���� ��(��9(

���!����9( �)$���� ����%��

��4���� !����6 �����4���

�������� �����1 �7")�����

���4���� " 0&�)��(�"� '��4��!

1 ����!�" ����! ������+��

�������� 1��)1��"� ���������

�)������� ���1��) -����9(4���

����9((��� ������� 7�������"� "��)��0�� ������0&� (&"�'������ �������� #�'�����"� ��!����

��(����� (�4���� � "����

����9(���� ����;� ;0�����9

#�'����� ������� ���������

����&#� ������� �'�������!

��;������ 4����������� ����/!�

Page 114: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

������ �����/ ��'&�41�� ��)����1 ������"�� ���&��: ��7����� �������/ ���&�"�

�(�)(� ������� �7�� �

����1�� (��9( �'0��%��%��

4������!�� �����7!� (�����+�

�(�)� �� ������ ������

�������0 ������� � �� ����2�

7��0�/0� �&��� ������@�

�'��������� ���� ���&7��

������) �!�&7� ��'���

!��&���� �92��� thaitemple.org

" �(�����'���"��"

�������� 4��� ���M�> �)���)� ;������A ��� ����� ���������� � "��� �������

�' ��� (�� ���� )�'��4���

'����!��� ���-�� ��'��1>

��������9� �)�;������A �����1���

��;��� ���!��� ����������

'����&�� ����&��� �� ;������

�������� -.���(��� )���.��

�)��C.�� ��������C� ��7����� ����" '��������� �������

�;������A ������� �'�����4�

Page 115: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�7��(�� ���;-;���1��"� �' ������)��0/ 1��� ���1�� ���)+ � �0� �� � ���4� �������� -������� �0�9"�)

'��4���� " ������L �������

'�������� ������9(�C" ��;����9

��+��� ���� )�"����

��;���� �)0&�0&� 4���� "���

'�������� ��9����� ��������

!���1��� (�9" �'0���9���

��)//� ;��/�"� )����1���

4����� 7�������! '��1����

�)4���� Delivery ��-.�(�

4����� ��)����1 1���

�' �������&7 $����� 0��)��0�

����� ����� ������&:

;���������9! ���������� ��"���)�A

��������� �7������ ���&��&

��&���0��"� ��C� ���(&/

�����!& ;������ +�'#��

7�7�(�&: /�"�;�� �&��&���

������� �&��� �����

����0��'� )����'�� )�:���

�&����! ��1��'&�4�[ '��&�4�[���...

Page 116: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" �&���&)���� )YG"

�����(��� ����� )�����

������+�� ���#� 2�"����

����'������� )�������: +�'���&���

������� ����"����� �����"�

��"&�'������� ���;�!� 7���������

�������!� ��"��$( $((�����

'������"� ���!��� $��;���

;�!��� ������)$-� $��������

'������"� '����/ ������.�

�'�����.� ������ �������

$"��� �����9;�� �� �&���

��1!��� !��������� �������

Page 117: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

!���(���� "������" �������������

�������(��� '��'��(�� ���)�����

$��0��;�� ��"��! �������

����� �� %�!�!�� '���'���)

D��'��;�� (��!���!� !����-��

'�������!�� !������ $((0�����

����)��� ���7� ��������

���������� �)��$-� $��������

" 8��"*��'�����"

������� ��"���� �� ��$��)�

������ ����� �������

��4���� ������1 ����������� ���������� �-�"�� � �����

(����: ����� � ;���

�� 'M�>� ;���� �"9����

���-����� '�";�� � �����

$C����)��� ���'��� ���������

Page 118: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�� ������ ���;!�" ��9������

������� ������ � �&7��

'�4&(&)+� ����(� "�����0�

������� ;0�'�� )����(�!

0����������"���� �� ��$��)� (����0�� G) ������� ��"���� �� ��$��)�

������ ����� �������

������� ���-�� �������

'M�>��'� �������� ������

'�4��;�� �������� �������

�)�� �7"7�:P ���//���� $C����)��� ����� �"9�# �� �7���7!� ����/� � �0�

�� ������ ���;!�" ��9������

�� ��� ������ � �&7��

���";'4�[ ���+ � ������

��"�� �� ����9 � ��9"�

$���)��� �)2��2 �� �������

�' ��)����1 �������� �����>�

���$��� ����9 ��9"��)��

����(D� ���C C� 0����

Page 119: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

-��$��� 7.�) �������

!�)��!��> �������1��� ������� �&;(�- ������� �����0��0 ��HALL��/ ������ �� �����

�&����6 "��"����� �� ����

�7"���6�- ������� �����1��

'&�41��) -���� #�>����

�� ����� ����7"��6 �� "����

������� ��"���� �� ��$��)�

�� ������ ����9 �)�&7��" ���!����� ���) �0�&���

��D�2 ����� ��������

7��0�/0� /�"�;�� �)0����

)��(�"� 4���� '�)����

��)��� ������� ��;������ 4������/ ������� �����)���

......................................................

Page 120: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" )��0&��������$��)�"

��)��0&�������� $��)�

�������(�!9� 'M>#� )��1 � ���'���' ���� ���&1�

��0&�&� 1���4� ��4&0

����" �#���� ��4&��� �)���� �����1 ������+�

�������A $��)� '�)����

'���/�"�;�� �&�D�� ��!����

������: ������� ���)(&/

�.��)��0&� ���00�A �������6 + ������ '&�44��� ���&��&

4���� " "��)����1 �!"!��� /

���'���' )��0&�4��� )��!��) �������� 7����� !��"�� ���

�9� ��� ��� 7��'�� '��4��� ��D�� � ���"��1 �7"�����

������ ������� ����6���

��-.��� ����� ��.����

'��"����� (��� ������������

��'��;�� �9�(�& "���&��

���7���� ���'�� !����(���

Page 121: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

(���)��( ���(� -����� ���!��

(��!��(��� 7����� ��7��7��

(��!��;"� !������� �����(���

(��!��7�� ���'� ������

(��� �D& �"����!�-�� ������ �"������('�� "����L ���+��

�"����;������ �"����Hall��/ ���0��

�"����-��� ������ ��CD

�"����+ �+� )����( '�(�)0�

"��0���� �&�D�� ��'�-� ������/ ���+�9! �����9!��

'������� ;�������� �������

������/ �������"� $��)�!��

����'�� ������� A �����7�

"��"��.� �.����&� �&�"�����

� ��+� ���&1� ���0�

'������1 �&"�&: �&��&!��

������� ��0&�0��� �������

�)���(����'� $������� ��'���'��

�'�����(� ��/�&1� ����4���

��(���'9/ ����:�� �������.�

Page 122: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��"���"�.� -.������ ����&7���� �&�)� �D� �������& �� ��&��

���0�(4��� ����� ������� ����"���� �������� ����������1

�������� ��4��� ���&7� �)����� �������� �'���������

�)1����[1�� $�1��/��� 7!��#��

������;(�- �&�� ���'����6 ��������� �&��: (��&���

��(���'9/ �����4��� ���&7�!

$����� �"��1�� '��1����

����D�� +��� 0�)L�

�)(�� ����� ���1>���

�&0 �&���� ���"�.�"��

����'� 1���4���� ���"���.............

Page 123: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

" )��0&����������'�&�"

4���� "0&�����1 �7�� �7"�������A

�' ����������&1� ����:P�'��4����

�-��!��"����1 �����!�"�&��"�

'������������� �&!�"��������!

�������!�)���&:A + ��( ��������

���!�"�&��1��� -�����6+ ����&:

���6������� ��������)��0&�

��)���!�"�!��� / ��7��1��)����14���

���������� ��)�.�>�������

0�$!�$-����� ���:����00�A

��������������� �������!����!�

���������#�� ���4���7���� ��

��D���� ��������� ��������������� ���

��!�"��������)� �� ���7��7����������!

��(������)/�� ������&���!��$����

��4�������� ���:�'����(���

(��� )������7. ����D���)�����

���)"�������� ����������6���

�)#�'���)��()� � ���!�� ������/ ����M�>�����(��0�� �����������

������'�&� ���������!�"��

!����������� �0 �0���)���� �����/�����1 ��:��7"�7���7!� "�����(# �� ��������������

��;(�-�������&� �7"���- ����&����A

�)�7"'&�4���� � ������)����0��

�!�������&��&���� ���)�������������� +.��� �����! �����1����10

)����1�����)'&�4 1��'��&�4�[����4�+�

Page 124: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

$!�0������!� ��������&��"�

������!��"���( ��� �!��(�:�

��������))��� ���!�������������

!�������0� �"�������7�

��������0���� ����)�.��C.�!���!���

������'�&� ��;��������&����

����(���)����� "��������0����� ���

4����$'���'�� ����������������

������������� �' ����������&:������ ��4&�&��"� ������������� ���&(&/0��� �&���� ����'��:�

� )4�����9������ ��)����$����"�

(��9(���00�A ;)�����@���������� ...

""C�"���+�(+� �������""

;���- 1'���� ���"����(

C�"���+�( - ���� ������

�� �������� "��������� �� ��� ����

������� 1'$��� �2$����9�

""""""""""""""""""""""""""""""""

��!�"�� ���&� ���&�������

$��������� %���) ���&7��" �������'�� ����" �)'����

��� ������ (�&>� �&�!��

Page 125: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��!!� ���������� 0���&�

�2;���&� ;����� �������7��

������������ �������� ��!�����

�2;����� ������� ����!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!������� (�� -�����>�

0���'��("� ��������� �2�&�;��

�����(���� �)�� �2�&�;C

�&�!�� �&���� "��'�����

�&�!��'���� ������� �����0��

�&����� ����2;�� ����&7��" �&������ �����;�� �����

"������� ������� �C(�2

"""""""""""""""""""""""""""""""""""

������-��� ������ �������

����������� + )���(#�� �!�����

;��;������� + �� �(!�� ������"��

�2;����� ���&��& ��&���

"""""""""""""""""""""""""""""""""

�&��: �" ��! ��C�"���A

��""��� ��"��+�( ������(���

�&�(���&� $��������� �'���7���

�����! ������� �'���)//�

�&������� ���$"��� ���7�(�7"

!.�������"& ���'1#�� ��+��

�&�(����� ��(���&� �&�)//�

���-.���� ���������� �2�+��

Page 126: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

������ ��"���� ���2��� ����)���#�� ����� �����

�&�$"��� ����� ���)��)�

������ ;��2C�� ����7�����

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

���@��7��� �������� �0���9(

�������9( (����� �'���1.�>�

������� ���������� �'���)//�

C����� +�(����� ���;�����

)!!&(� -.�C�"��� !�)���

�9����� ������� D����������

���"��"� ��������"& ���'1#��� #�'�������� ��������� �����!

�����//�: ����������� ���������

!�"����� �C����� ��"����

���;���� 0���� �� 7���

D������� �������� (��������

$+��""� C����� ��//�:+�(

7�!����( "������� ���������

���"���"�� ������� ��(�����

���;1��1�� ������"� �������:

7��&��1 ���&1� +�(&/�� !�"���! ����$���� ������-�

"������� ��-���� ������� "�����: �9�'�����"& ���'1#��

Page 127: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

7�!��) � ����� ��"�7"

!�"����1 (��)��� 0�'"��>��

!����!�" ����( '('���"�A

$��!��) #'# ���� ���0�(���/

1�>��! ($"�� �������� )

�����(�� '�����$� �� $)���A

!���)���� '��'��� �������>� ����� � C.� -.�����: �&����>� �&�$)'��' )��������!

7����.� -.��� + )�����

��7����� � �1�>� ��'�1���

���&��� ��""� #����

���!���! �������� � �' ��1�>�"

����(���� �������� ������� �

�����'����' �� 1�>��(�� ��7���

�����""� ������� � + �!�""

���� ��$"�� ������

�������� !��;������ ��>��7��

�����1�>� ;���� �������

"�������� ����' ���� $���� (�

��!!� 1�>�!��� !.�'�������

���"��� $�(C&� �� �&�".�

�����.� -.����" ���7���7��

������"�� ����' �� �);������

0���"���� ���� �� )����

Page 128: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�����)��9� ��������� "��)����&�

'���!�&� �&������ �������

������� ������� �������

��!!� ����� ������������

!���� !�� ��������

!.�"�����4�[ ������ ��7���7��

���7�(�0 ����:� (���'9/�'��� ;�������� !.��� ��C(���

����!�(�� �&:�� �� ��������

$"�9��� ���) �!����(����

������+� ;������ �'�����9���

7���� ��� ����� �' ��2 �!

��!!� (��'0� '������

�� ���� !��+�� ����%

����� �������� ���)������!

�������) +�������� ������������

-.��� !�� ���� ��� �-��

��1�>����� ���$�� $��'%��

�� ���� +������� '����""���

-����! �'��'&�4A '��&�4�[���

����� �� ��$� ��$�$��

7�'�$�� �������� ��"���

!�)���� �&7��� ���!""��

!������ ����!�" �"������

Page 129: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่
Page 130: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���!�-.����"�7��������0��;�����&"����)��)��� �7�� )�����$�� ���!.�7�������� �.�7��(&�������� ����������� 2 �����D�� ���)���!���� 2 ���������� �)������� '������#�'����)(&���4�>L�)����(... ................................ ���"�7�����$�����7��������� …............................................... ���7�(��� 7����� ����$�� )���$!� ����� ������

Page 131: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���&�'��� �.��'.1.����� �����&� ��(��!( '(������ $"��� �!�)��� �!�+�� "���!� $������� 7��/+�� �'��������!� ����$���� ����&�� ����0�� ��)��:� ������� � -.����� )������ �90���-�� 4����9���� �&����� ���)�' �� �&)��� ����7. ��� ��.���" � ��"����� �� �)����+� �&����) !�L�"� "���� ��� ;�� !��);�� ���� !������� ��!���� '���&����� �������� -���(�� �)C�� D��;���" �&:4��� ������ ������ ��� �������� ���������- �����!�� ��9(D���� +��� +�� �� ��;��� ���.�-.� C.�������� ����) !.���� ������.� ����.� ���+��� ��"�� !�0���� � ������ 0�������� -.�"�� 7���& �� ������? ���'(�� ������ �����.� ����)��'M"� ��'��&�4�[ ��!&����� !����� ���� ���"��)

Page 132: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

"������ ������ )+��� ��������� ���'��� )�����+�� 7������ �)(����� �'���1.�>� ���)�� ��" ����'� ������� '������ )�������� 7�!��� �������� �)��"� ����0����� ��! ���&7��" !���� ��()��� ������� ���7��7� � )��� �������/....

Page 133: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�������0���"7��������.�� C.��+����������� $"���� ���� ���+�+��/�����&77�����)����� ��� ��'������$������&�7 ����� ����"���� ���� �)7��7��/0���" (#�'��)�'���#�')����( ������������7����(� ���$")�������)

Page 134: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

������!�"��.. .......................... ��!��� )��� 7����-.� �����.� 0���"��� �������7� �����/�� $�0�� �� 0�� � ��+� �����&�7 �&�0��� ����"�� �)�&�� �� �����;�� ����9�� �� �� ���� �� ��(� � $����� ����) �&�7��� �!�)/�� �:��( � ����� "���&�� �)(����� ����9��� ��(� ���"���( ������� � �"���� �������'� �������( ��!��� ����"��.. ����/��0�� ����'��� �����7�� ��"��� ����� �!���� ���7;�� 7���(� �)������� ���)7�� �' ��"��! ����'�� �!��#�' ���� � �� �&��� �&�"��� ������ �)����� ����!��� �9!!�" ��!!� � ����7� ����,(���� �� ������

Page 135: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�������� �����"� -.����$� "��$$ 0���"��� �!������ +������ ���� � �� �&��� ��'����� ���� 0��7��� �����������/ �����"� ���!�� ������� �&:'��4��� ���&7� �&:'��'&�4 '����6��� 0��� ��� 0���"� �&���� � �$")�� )���(����� ������������ ������ !.�-.��� ������ ��)����� ���"��'� 0�"��� ������� �������� ��(0���" ��!!� �&"�������� � ���� )��!7�� ������(�� �������! �������� �������� �� �����9� ��9(���"�� �' ������ ������ ���� +�'#�� ���&�+� ���7�� )�������&� �' ������ � ��(� � ���� ��� ������� ������ ����7���! �' ����9(�� ��� ���� ������ ��-�� ���������� ��������� � -.�!��&�7 ����! ����9'��� ����(�� ������� ���'��� $"��'��� !�� ��� $�� �������� ���.�� ����'.��� � ������C&� � ���� ���&7$�

Page 136: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����'��+� "�(�)��� "���$2 -.�$�$� �)(�� �90���� ��!!� � ����;" ;�6��)�� '������� "���� ��7�� ���"������ "����(� (�'� �&�7;���� �+��� � ��� ��(�� �����.� ���$��&: ����&�� � ��!&�! � + ��'���&: �&���� �00���" �'����'�� �������! �����&���� ���"����� �������"� ����� � � �������( "�($��� ����� � "�($��! ������� ����� � � ��"�/ � ����� ����� � ����( 0� ����"�(;" ����� � ? � �7��7��/ ��)��� ����� � ? � ��������! ��/���;7 ����� �? � ������� �������;0� ����� � � �����;� ���;0��� ��$���� �? �&���� �������( ��$���� �? ������( ��(;1�1��� ��$���� �? � �������� ������� ��$���� �? � ��� �������

Page 137: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

7��)� �� ����!�" 0���"��� 7���(�� ����!��� ���'�1� 7����� 0���"��� ����D��� �����&7�� 7������ ����� $)���(��� 7����� ���!����( 7�����( �������! ����� 7�� ���� !������� '��0��0 !���(� 0���"��� ���9��� 7�!������ 0���"�� '.1.��� '�������! ���(���&�4�[ �����&7��" �� ��(��� � ��� ����" �)7��7��/ )� �&7����..... .......................................................................... 7���(���� ����-.�0���"7�������� ��()��� ����)$�� ���$�)���$��)���!�+��)������� ���)�9"�� ������ �9������������&7�'���"��)��� "����7�� ��("������!�"��" �'���� ����"����(� ��� ����!�)������� �)#�����(���� ������������������������9$������(� ����������(��������)���>:����������������� ���7������������$�.. �� �������������!($�� 7�������)� 7���.�-.�0���"+ ��'���&:��� ������ �&7�(������ ��)�� ��#������(�����������������(��? ����� �90�������$��7����(�� �'���'�$� ) ��"���� ���������(������� �������0�������� ��$"� �,�������"���,��$������!�"������4��������� ��� !���������������

Page 138: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�����&"�4���� �9������������....�97�!(��$"�'�������

��� ���(������7��;�� ................. ������� �)�#�'4��� �����&� ����!&� ���"��� ������� �)�#�' )���"- ��""�

Page 139: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��� �� ������� �� �)�� �) ���� �) ��� ������ �)���"� ��9�'��� )���� ��(�0� ������ ��� ���(��� ������ �������� ��&���� �7������ �7�!�� �������"� $�����!��� ;�!��� �)��������& ���&�� �������� �������"� ;�!��) ����� �C� � ���!��� �;�!� �������"� ��������1 �������� �����!��� �7.$�� $����� �� ���) �9�&(�"� '�_���'� ����� ���!��� ��'���� �� "��� �&>� �&�%��� �9��)�� � ���'��� ���)���� $���!��� ����� � !&�"������ ������� ������� $��"��� �� ������� �"9����� ����(�� ����clock �}��� ����� �� ������� �7���'��� �7���� $��!�� ����&�Work ��������� �� "��� '�_���� ��&������� �&>��)�� )//� '�)���� �����+��" ��� ���!����� �)+��� �������� (������ �����

Page 140: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��+��" ��� ���(�@�!�( (������ ������}��� ������ � ����� $"�0 ����� �}��� ������ $"���� ����� � ������ $"��� �}��� ������� ������� �)���� !��%�� �}��� ��'��� �7������ ����%�� ��������� ����$)� �� ���� ��� (������ '���� !���&�� ���"��� ��"�$+ ������ +������ ���� $� �)���$� �7�)��� ��� ���...

Page 141: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�����(��� 4��� )��$D� ��$��$�� ����� �������� ������� � 4��� ��������� ����(7�� 4���� " �&������ �������"& ���'1��� �-�������� �)�"&'��� 1���4�'&�4 �&������� '��)����1 4������ 7���� ����� �����7�� !���) ����� � '������ ) )��!���7" �������M>

Page 142: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���&��1 0���"-��� ���&��& ������ ���� �����!& ��� � �� � ����;��/�"� )����14��� �������� ��'��&�4�[ '��'&�4�� �������: !��) �����1��� $��)����1 '&�4'! (�'��4��� !����"�� ���(�� '��1���� �)������� !�����'&�4 ���&�B�" !.��&��1 0���"� �� ��1� ������ ;��/�"� !������� 7��7�(2� � ����1 �7"+ �� �&�)����1 ��!!4��� ��0��'&�4 ��('��&�4�[ 4����� ����� 7��'��1��A �&(�"���"& �#�#�� ������ �(�)��� �&������ ������: !��)�� �-��� '�������� ��������� �������� "������� !��)��� ��� ��������� 4����#�: "��"��"� ��//�:��( ���(� ��� ���"���.� �&)��� �����7�� ����/��� ����� !����� 7������!9( ������� �����) ��(����! � ����7" )����1��� �������� ��(0��'&�4 �����&�C.� ������.� �!���� ��;1��1�� ����$�'�� � ��4��� '������

Page 143: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

'�$��1�� ����� ���� �����"� 7���//�: ������ 7��)����1 �7�� �7" �� ����� ���&7� 7�!�"�� ��������� ���7��� "��;1�� ����� ���!��!� )!%��(� '!��� ���&���� 7����0�� �������� 7�����-� ���"���.� ����� ������� !��)(� ����&7��" ��������/... ....................................................... ������"&: �����"(�" �)#�>����� $)��� "�-����"

#�'���%� ���9" (facebook � �������&�7 ���������! �� ����� � ��)����1 ���!���) 7���� (� ��:� �&(�""� ���� ���� ����0��'&�4 �&���� � �&���;'�" ������ ��(��"&���: �&���7��� ��$��� ��������� -.����� �������� �����7�� ��!��!�z

Page 144: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��� ��'������ �������� D������� ��� ��'����1�� 0��'&�4 �&�7��� ��� ��'������� !�"��� � �� ����� ��� ������ 7���� �!���) ��� ��'���#�' 4���� " �&��: ��� ��'������ ����� ���(�� ��� ��'����&�7 7��'�$� $������ �&�$��7 ��0��'&�4 �&�(�����.. ��� ��'���'���� ��!� �����)���( ��� ���������( �������� ������� ��� �$"���( ��"� ��������� ��!���) �����( �����(�� �&�!�'���� ��!� ����;'�" �&�!��� ����'����'� �&�� �� �&�!��'���� ���������� ��������� �&�!�� � ���� �������

Page 145: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���)���$�� 7�������������� ��-.��&:��$��0���"$�����������D�� '�����(#�'���" ������&������ $��' ��,(facebook�&��� ;����0 ��#�'��"�)�����������$�� �����$��������' 0���" �����) ��� ������� ��;��0�.. ....................................................................

Page 146: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

������� �&���� �)����$)�+� � $���� ����( ��(�� ���� ������� +��/��"� C����"�� "������ "���� �&�������..

)!!&(� ���� ���( #�'���"� '���0� �9���(���� "���)+� "������& �������� ��������� +�(���� �)��� ������ 0����'� "��"��$�� 0 �������� '��)���� �)#�''! 0�&���� ���1.�>� ���2 �2�� �� �����%� ����;��� 0��)��0� ����� 0��������.

Page 147: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

;�>7��������� (+��"+�7������������"���)

0�"�&��"�������L� ������� +����� ���"��0� "���������%� ���$�� $������"� ���&>� �9������.� -.���!�" ;�0�� '�0�"����� ����������

Page 148: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่
Page 149: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

'&�4�- &��"� ����L� - ��)�� 7���! �����-.� ���'&�4- ����� �����'.� �(�)�.�� �����7�-4�������� �� �������� ������$� $������� ������� �!��� !�"�1������ ��9'��'&�4 ����� � �� ����� ����7��7�� �����! ����'�� !����.� ���'����� ������� ��('���� ������ ��7�7��/ "�'����� ���(���'9/ ;��74��� !'���� ����/� �� ���) ���"��� �0'����� �������� 4����#�: 7�"�4��� ������ "����� ����0�� '��!���"� �������� ����/ ���7��� ��9���'&�4 "����94��� !�������1 !�)�����9L ��$���9 �)����� ��9���� ��"��!�" '�!��:� ���)//� ����$�(�� ������

Page 150: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��������)�����

��(&�&> ��.�� C.�������� $����(�� $�$� $�7��� ��'����� '���� � �&�7��� �� ��(����� ���7�� ��������� !���� ���.�� � �� ���.�� C.�����;' � ��� �&�� ��� ���)���7 +������&� ��(#���� ��$"��� ������ ����� �9������ ������$�� ���$�'� $���� ��� �� ����!7�� '����)�� ���������� �����$�($�� �����$�� #���� 7����$�� -.����$'�� 7�!��� ���� ��� #���� �+���+� ��������� ������� ����)�� ��� �� ������(��� '������� � �����)����� ���������) #���� ������ $�(���)��: '�$�0�� !���!!��� ���� ��� "������ $�(���!�" �����7�� ����7�� ;����'� ������� -.�;�(�� "��� ��.�� C.�����(&/

Page 151: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�!�7��(� ;�(�� ���7�� '���������!� �&�7 ������7& )������ ��)����( ������&: � �(�& ���!!� ���;0��� ������� #���� ��)����� �����2�� ����� ������ �����)��� ��;�)�� ��!��� !����� ���������� �������� �!�7��(� ;�(�� �����!�" !.������( ����� ������� ������� ������ ��(����) '�����(��� ���� !����� ��������� ������ �������7�� ����7��- �!)��� 0�'"��>�� ����0���" ���� ������ ��//�:�� !&"� �������� �������� 7����� �!�7��(� ��;�(�� ������� ������%� �'�����1�� !�"�)�& ����&��� ��������� �����)��� �����"�� 0���"� �����)��� 0�"�� �������� (���/ ������� �)������ 7���;" ��;�(�� + ����� �)�!�� -��'���� ��;�(�� ��"'�� ��)��!�� �&��0����� �9�)��� )�L�� '�����(�� �&�7 "��"����

Page 152: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

'�_� D�����7� �D���9� �����.�� �7��0 �������� �)������ ��"'�� ����� ���90�( ���;��+�� ������0 $"�0�"� ��"'�� ��%��'� ���.���( ��(!��� �����'�� �&��� ���! �������9 '����9�� $�� � ����� !.������ �������(���� ������7����� ������� ����� ��� �.� ��!�.� ��������� �������� �������9 '���!� ���7���� ��������� �7����7.� �.�!��� ������� �0� ����)��� ��2 �2� 1���4� �&��: '������ ��� ����� �����7��"� !.������ ���-.� )���.��� ���������� �%�"�� ���!7�� �������! �������� �D�D�D �������� ����� "����(&/ ���! �!& (&/�4� "��"��'�� �)�����) ��'(&"� ;6���� ������� �� (������ ��'"���� ����+� (&/��" �� ����� "��(���& �� �(��

Page 153: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��������'M1!����;�����(&1�A

+ +��+&�����!"�����&1� ���&���)!!��������

Page 154: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����&1�(&/�L�)(&//� �)�L��������0������� �

��$+�+ ���� �� ��&�!���� �)�&1��&��&�&�1���4�

����� ����/�����!�. ���2�������������"����������

�������"-���(&/�&�����) �))�$+$���������1���

����&:�4�������� ����(&/. ���������������6"��0��'��

��0��������!���&��& ��-���+��L�-���((&/

�����&������������ ��� (����_4�����0��'&�4

��'�� !1���4����1�� ��)� �D�������������

��� ����"��)����1���1>!�� !�7��������"�������L�

�7�� -��������-.�D� �' ���)��+��������)�(��

�)'����'���)//���4&0 ��#��>&��&���/����"

Page 155: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�� !���"�7�'��>����(� ���'��>�!��)�' ������

�1'����)��0/������&: ��������)��L���-����"-�

(# ��������������DA ���7.(������"��+!/

�)���;��!���!!���� !.��)��)�!���'��7���&�����

�(�)�������'��������1.�>� ���'���"���9#��>&���!���

���������)��&�7" !.��&/�"��"��)���)����+�

'�-.�������'��>�������D ��#��>&$�������"-�"

$�����'����������+��� $�����+�������9("��

�&��"���(���!)���� $�#��>&�0+�����������

!�������������������4� !&��&����������������"���

'��������!"�������+�� ������������������������

Page 156: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��(�����$"(���&��(�&�! ��'����6��+���)����

��9("����$�����'�������A �)������$���"��4�)�"�

���$���!$�������'��� )!!&(�;��/�"�������(&/

!.����&������������� ��(#�����+���������

�)������ (&/�&������� ������0��'����6�����(��

(��!��)!!�����0��)���� �' ��$)�� ))!!���0������

$��$"��!����)�0- ���� 7�7�(�&:�&�������

�����������D��D�!)���� ����������������

����+���������������� 7����'��&�����)�&7

��������&�77&7��!�+����

!��)� $���"��(���

Page 157: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����$���&7���������/.A ...........................................................................

��!���� ��"� ��� ��;� )�L���� �4������"� %&P];P ���)"���//�;: ���"-���� ����������. ����� ���� !����� ���!���� "��$�� �$+��� (���C�� ����� -��'�&4� )��1��//�: �&!���� ������.

��!]!� ��"� ���7��� �&))�������4����; �&)00�"��� ��&0]T�"� �"��� � )���;� �&;7. ��!!� ���7�� ���������� �������� '���&( (&(���� �� ������$�� ��!���� '������

Page 158: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����7��) ��(���7�� ��&7!���. '��# �� ��:#�' �� ��� ����� G �&�#�'�4 GYYW

"��)��)”���$C�7��'��4���� " ���"��)����1 �&��� 12” ����7���(����(���;������7����������������!&}�����:��0�������� �� ��)'&�41����0 2549 �' ���)������.�.�-.������&��' ��'�� !.���$"�����7.�' ���)�&��:

���$C�'��4���� ""

: (��� !����(�� ��4�$C�

'��)$� !����//� #�>�7��

+ ��� ������ �)����� !������ �

7��' ���' �� ����( ��� ������

(V) ���������� '���� 1��A '���(��V

'�����C.� ��������� ���!���� ������� ��7��-� "�7��!

�������� $"�9��� !���!!���

(G) '���(��G '������ ���)�!�@�

����&����� ��0�(��� 0�(�&����

' ��� ����� ���0�����9� �����!���

)������ + �+����� - ��$�

(z) !������� : ����'�� ��-��

$������ ��0���� �������$�

( ������ ���)���&�� ��&���$�

��0�($� ��0�(�7 �);������

Page 159: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

(\)��)� �4� ��� 0�� ��(��'���

-.������ ���7��� )���9�%�

������>: $ �(��� $79�;)����

���)���)�� Oregon (� Live in

(Y) ����!��� �����&�� %&����� ������ Computer 0����1��) ��(���� '����Web 1��)

$+�1��) 7�����) ��"��"��

(W)���� !��� �:�P��� �C������1 �������� )��0����'�4 ����������

�����&��.� ������ !�(!�"�!

��4��1�� ��� ��� ����1���4�

(X)��)������ ������� �����'������

� �)��� +���' �� ����#�>�

�������� ��0���� ��)���

'�������� ��������( ������(�

(S) -.���!��� ��� �0�� ��"�����

��0�("�� C&��������� !�������

'M"����� $"��� �&:� ���� �+�)�+ -����� !�� ��

(|) ��� ��� '����/��� 0�0L��� �� $� ���4� ���� �� �� �� Frankfort ������ D��0��� ������ !�'����� (���(�

(V�) ��-.���� $��� ��� ���)

����&�0� 0���&����� ��7��7

���"��$79� (������� �!�����

��0���� ���9� � Speak well

Page 160: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

(VV) ����&� :�L��&_� �9�&�C.�

� �+ �.�� �������(��� ��$����� ��

������ ���9��� �������9�

Very well �&��������( ' �!���!

(VG)����� !����� ������$���

����&����� ���9!$�� ����������

������ ) ���9��0 ��� ����������

��� OT. ������� !���(�

(Vz) ��:���0 ���� )������ ����:�� ' ������ �������

�' ����B� )����� ���&�7�!

������L� ���(����� ���C ��� C.�

(V\) ����!��� ����� ��)(�

)������ ����! � ���7�.�

#��!�"� #��� ��"�C.�

0���&�C.� '&�44��� %����� ��!

(VY) ����!��� 0�0���� �������

���9��� ������2�� ���$����

#��!�"� #��� $�(���(�

��# ���! �)����1 �7"'&�4���

(VW) ����� �"�� �����.��

��� C.� ��)��� (��&����

���� � ��� "����� ������

!.�"��� ��(��! � ������

(VX) ���! � ��"����9� $"�!��/ ������� ��"������ �����������

$"����� ���'� ���&����

�)��0�� ��)��� ����&�

Page 161: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

(VS) ��!���0�"� � %��� ��������

���&����� +��) ��7&���&�

������L� ���9���( �%��(���&�

��7���& 4���� " '&�44���

(V|) ����!��� ��'� ���'��0��

����&��� � 0���� 0�������� ���� ����� ����(�� ����'�

���9!��9�'�� �&���& �(�&�!

(G�) ����!��� ��&�"�� ���22�

���;���) �������� ��4��1��

(&���� ��� �� ��9$"���

"�C����� "%(�( ��()����

(GV) ��)���" ������ ����9���

����:���� � ��&7B� ����7��

C&�7�(����� �&��1�&: (&/�����

/�:0��0�� �����C.� -.� America

(GG) ��'� ����&�� "��� !��

������� ���22� ��(����

�������� "��� )��� ���(���

+������ )������ ���)���C9"

(Gz) 4��'�1 ���0�� �������(

������( ������ C��&��79/

�������L ��"�1����[ ���$���C9�

���9��� )���;��7 )��;�0���

(G\) ����!��� �&���� �9����

0�����(!�( ����'� ����������

��1���� ������9�'��� �����!

; ��-��� �� Money Very well

Page 162: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

(GY) �� Doctor 0�"�� ���&����

0��"��� ����&��� �������� He can help some body continue

To be will, but Thinking over cloud.

(GW) ����"�� �.�C.��� �� ���4���� ����� �� �����!�( ��(����� 7��

������ �������� ��$(��(�

��)��7� '��(�� ���9���

(GX) ����!��� #��1&�4�[ ���&��!�

��������� ���%��� ������%�

������!��� ����� (� '�(+����

������!��/ ���%�� �&�����:

(GS) !��;0"� �"����9� $"�!��/ �������� ��������:� �)��7�

C.����(�.� $"����$��� ��������

�&�����: ����-�� �������

(G|) ��(&/0�� �!!&�! � ��� ��!�

�!��"� !����_ $�(!���� (&���� ��9��9 � �9$"���

������� 7���(�� 0�(!���!���

(z�) ���-�"� �(��� +����

#���&(�� '���� ���&����

���>:� �&7&���� $"���!���

��0���� ���9���� � !���!��

(zV) ����!��� '�:;� ��������

� ��!��� �������� !� 7���

' ��9�� ����9�� ��������

� !���!�� 7�����( ���(��0��

Page 163: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

)�. ������ �����!��������&��!����)��"����( ��"

(zG) '��(&/��� ��� ������ �� �(!�����(

����� �� ���- �!�( "���Q����

�'������� ��� ������ ������"��

$"#��� ����! �������

(zz) '����� ��)�� !�������� ���)'�� ������ ���)����� ���1��"�1��) �� -���� ����� ����� +��7���� ������� � ���$�

(z\) ����1$�� ���� ���������&�4

���' � 0&�+/� ���)$�

!������ �� �������9� �'0����$�

�����$2 �� ��$�� $������2�

(zY) � �0>L ����7� �"9�'����

��-�� ������ ���� D

���(�� ��-�� �������

"�������� �����! � �(�&�!

(zW) !���)�"� �!���� ������� L

�����' � �.�������� ������

�����$+� ��1��) -��'���!

��������/ �&�����: ����!!�

(zX) '��+ �� ������� �����'�������

'������! "���6�� ��������

����7�� 0��0�� ����&;��� ' ���� �;�� ��7� �����!���

(zS) ������" ��"���� ���C ��C ��

���� � !������ �&�!����

Page 164: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��0���� ���(�� ���!!���

%�������� �� ����9 �)0 ��!

(z|) !���'�_'�> ����&� ��������� ����)�� �&7&� �������

"���( '(C.� -.������

����) �� ��;�"� ������:

(\�) '����� �'0���� ������(

7�����) !��� ��+��

�.��(���� )��;����� �7��(��

����"�� 1��)1��"� ��������

(\V) �����"� ��� �9�0���

������ ��9(7�� � �&:)����� ������7� ����'�� ��!����

������� 7�� ��& �&�������

(\G) '����� (&/�� 1������>

�����1> #�>�7�� !��+��

0�(���� ���� �4��� ����!��: ��������� �)����� ��"�'.��'�

(\z) ����1$�� ��#�// 0�()�����

�)������� ;���� 0����>�

1 �����! �&(��� �&(�����

����� �';�! ;��;)��)��

(\\) ��!�����_ %��� ;';��'�� ���&���� �BB� '�)����

���/��)& ;';����� 1��;������ ������+� ���>� �BB���

(\Y) :�L'�> )//� �0�;� ����;0� !���0���B�� � )���D

Page 165: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

!��)�� 4���� �������

$���!���� �� ��� ��������!

(\Y) '���'4 �7�� ������'�� ��4���� ����4��� ������

" �$"�0� �7������ ����%�(��

����!�� '���-�� �������

(\W) '������� ����7� �����"9����

������ ' �!� �&����: ���' ���� ���9)��( )����&�"�

'������(�� ������� '���"���

(\S) '����� �&P_�4��A ���#��� ��(��'�� 4���� " (&"�'��1��A

���&- ;��� �(���� ��+ �� ������ ��2� $���� �� �

(\|) ��0 ���� $"����! ��������9

��������9/ ��('����� �D��&��&

����� ������ (��(��( �: ������& ��������( ��('�����

(Y�) �������� '������9! ��9(%���

-.�"��+�� �9��� ��������

�� ��(��� ���� -.�"��0�

���(&/���� ����� �7�C���

(YV) �&'&�4��� ������� �����$�(� ����� ���&�7 �&���

��������� ���� ��������

'������ )����(!�" ��"���"��

(YG) '����� # ��#��� ����4��;�

� ���;� $"��;� ;0��&7�

Page 166: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

��������� ��&������ ������� $"�9�� ((�� �)(������

(Yz) '��������� ��"�1����[ ����1$�� ����$+ ��������/ 0������

;0��������� ����� �)��������

������2� �9������� ����������

(Y\)'������� ��"�4������ + +��+��

������ ������! ��)����

�������& ����� ������

+�;������ 4���� " �&�������

(YY)0 ���&�� $"���� �� �&(�

���)� ����� ���� �%�

�������� �����9 �90��0�

������ ��(��� �' ����$2

(YW)'����� ���!��� +�$��)�

���)� !�������1 �'0����$��

0�(!�(��� ������� � ����$�

�����$2 �09������� ����!�2�

(YX)'����� ������[ ������

������ �)����9� ������������

-������ ������� � � ��(�����

���� ��& ����� ����(���

(YS)��0�"�0�� ���!�� ������ ���)'�� ���� ���1������

����&� 7����� ����(���

0������ �����"�� ������

(Y|):���0�� ��" ���&7��" �&��&��� �� ���(�� �����

Page 167: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���C�� ���;)�� ���� � ���� ���� ��)!���

(W�)� )�9��� ���9�'��� ����$���

����$�� �� ������A ����&����

4�//����>: ��� � � �0 ��!���

�������� ���D� ������&�

(WV)+ ����� ��"� $��"�C.�

���)�.�� �;������ +�%�&�

����(�� �)������ 7����&�

��(&/�� ��7&��&� �&�� ������

(WG)'������&'�_ �&#�];�

���;0� +����� ��$�������

���C��� ���.��& �&������

���'����'��� +��� �0���!

(Wz)'������� 0������ ����)�

������� 0��;������ ��&�7�79/

�������2�� �&������0� �D������9

������� !.��� �&�������

(W\)'����� )�� )��;�����

��7���� + �C.� -.�"����

���&�&� $"�&��.� ��.�"��

�� ��-.����� ������M" )��0�����

(WY)'���&_�'�> �!����! ��!��;! ���;0� ��������� �������

��7���� �9"��� �� ������ $"�% ������( )���("�

(WW)'����� ���� +��&���;�

��0��!��� ����;� ;0��� ���

Page 168: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�����(�� ���� ���0����

����0� !�������( ��(����

(WX)'����� :�����0" ����0���A

���)'�� 4���� " � �&7� �'������� ���0�( ��)������ ��1��)�� 1��"��9�� �))����

(WS)'����� ���"�� ��&��&�

�)��&0 �������� '��&7��" �������9 �9��0 � �&�� ��

������ �!����� )��0/0 �0�

(W|)'��)��� �&_�0�� ������

���)�� 0���� ��������

�)������ �&��(��� "��7�0�

������� "�)� �������)��!��

(X�)'��'�� 7��/�! '��4���� "

+ �)� " ��)�� '���������

��$��"� 1���4���� ����&��

������� �!������ �������

(XV)'����� ;�1� ��������(

����%��( �� ������A )��)����� $"(������ ���9� � -.������

�!����� ��������� �������

(XG) '���"0�� �!��9 �0������

�������� ��1��)�� !+��+��

L���� �������� �)0����

���C�� D� �1��) ��;������A

(Xz) '������! ����! ������� ���+� ;��/4��� �����!��/

Page 169: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

'��'�4&7 �������/ �������

���)���� ��������� �����!���,

(X\) '����� ������� �������

�)'����� �!D���� ���&����

))���;��7 ;7�����! ��)�����

��� ������� �&��� �7���0��

(XY) '����� 1����['�0�" ��"�4���� "

�����' � ��$"�� �������

��� �- � ���.�� ��C.��!

+����� �'������� �);)�;�A

(XW) '����� �&��1 '���&��� 0�(�(�� ����� ��;�;�

�)��' � ��)�L� '�����;0� ��������� ���;� ;0�����

(XX) '����1����[ �' ����� '��4���� "

���' � �����$�(&� �&��1� �)����� )���� ��'�4� ���)1�� ;������A +�'��

)����"�'����������&�� 4�]���;� ;������7) .....................................

Page 170: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่
Page 171: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

������� ������ �������� (�����)

���& 41 '��>� 20 ������!���� 25 'M>#��� 2507 : (������� ".������ �.����&�1�� !.��}��4& �)(&"�7����'�4& ����� $���� �� ����� �)(&"����� Y �(����'���������� S � � �

V. ��(&/!��� ����� G. ��(��(� ����� z. �������/ ����� \. ������� ����'9�

Y. '����������&�� �����

Page 172: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

W. ���'����� ����� X. ��!���$�� ����� S. �����$�� �����

+���8�

(��'0��� ������� 17 ��-&�� '&�41����0 2524

: '��4���� (����)� �� ".����'�� �.�&�#��) !.�&��4�� ;���� '����0����"�;��� (�����) (��:#�'$��) ��:1����[�����!���:�#�'� �

'��4���)����"�;��� ���"�!��:�#�� 8 (�����)

Page 173: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

�����0T������ �.�� �� !.�&��4�� �)'���&)0T��

����+�

�&)��(��� ������� 28 'M>#��� 2528 : '��4���� �����0T������ !. �&��4�� ;����'��4���)����"�;��� �!��:�#�� 8 �)'���&)0T�� '���� ���6���>��-��� �)'��������!�!��� '���� ��&�-��� �)'���&��� �!��� ��%����� "4�]���;�" #�>���� "4������"

Page 174: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����"�%���53�

2524 ��(����4���0�"�� ���������������� !.�&��4�� 2525-2526 ��(����4���0�;�,��� ��������0T������ !.�&��4�� 2530 ��(��).4.1-2 ��������0T������

2531 ��(���)���/4��� 3 )��;�� ��������0T������

2534 ��(���)���/4��� 4 )��;�� ���������;�� �.�����;�� !.�&;7���

Page 175: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

2536 ��(���)���/4��� 5 )��;�� ������;��'� �. �� �� !."��

2540 !('&�41�"�(�:P�" ���(�}�'���"�)�� ���������7"(���1.�>�'&�;6� !.��)L� $�� 2540 !()����1��(�"���0�0�'�� ���������7"(���1.�>�'&�4;6� !.��)L�

Page 176: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

����� -����(;��'� �� ������(�0'�����, )'&�41����0 2528

Page 177: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

2541 ��(���)���/4��� 6 )��;��

����"�%���(����

2534-2535 �)�� ����4���0���� ����������;'4�[ !.�&"���"- 2535 �)�� ��(����������������������;'4�[ !.�&"���"- 2535 -2549 �)�� ��(���7��������1���

2536 �)�������"��!4����������

2537-2540 � )�� ����4��� ���������������[��'&_���� !.��)L�

2541 �) �� ��������;����������������� ��&���'����� 2541-2548 �)�� ��(����������������� ��&���'�����

Page 178: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

2547-2548 �)+ 0��'����)���!���)��!������(������������� �7"(���7-!"&!��� ����(��)��!���7"(���7 - !"&!��� ��&���'����� 2549 - )!!&(� �)'��4���� "���"��)����1 �&��� 12

)!!&(�������)��(�"�1����!�� ���)����1����L�������

'��������=�%��3: - ���'���"�� - �7����9(�C" - $"����

- ���#�'

Page 179: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่
Page 180: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่
Page 181: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่
Page 182: กลอนธรรมะ จาก พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่

���(&1�4�������� 2�������� ��9�C�� ������� �������� )��!���)!!&(�