of 20 /20
4500 : تیراژ دینار1000 نرخیش دەکاتوێنە دابەڤ پەیک ئاای ب کۆمپانی3201274 : تهلهفۆنی شۆڕشی کوڕانر ئامادهیهرامبه ب-ۆڕشڕهکی ش: سلێمانی گهیشان ناون گشتییهی سیاسیهكی رۆژنامهیهریدهکاتای ئاوێنه د کۆمپانی)426( ژماره2014/4/29 مە سێشەمwww.awene.com 12 »» 17 »» هرێمتی ه پۆستی وهزاره توركیا پارتی بهفهرمانی بهیهكگرتونی داوهوهكاوچه دابڕا بۆ كاروباری نا یهکگرتواو پارتیو تورکی» 12 »» 17 »» هن، بهڵكونی ناكی سهردا ئاسایهر كهسانی هكهنردانی ده حكومیش سه حزبیویپرسانی با بهریهكانهێنشتهو نی نوقمان، پیاو شێخ لو17»» انی عێراقوێنهرهڵبژاردنی ئهنجومهنی ن ههڵبژاردنوکانی ه بهپێی بازنه کورسییهکان دابهشکردنیدیدهکانو ژمارهی کان کورسیهکان جۆری2 »» 5 / 2 رسانیهڵگیادی ه ی شهڕی ناوخۆم ریک18 12 نداردنهكاهڵبژاكاتی ه كوردی لهی حزبیو بێمتمانهیی شپرزهیینگەو مێژودا لەپاشکۆی ژ ئەپرێل30 هەڵبژاردنیڕاویهڵس���و هره قهنی م���ه س���هفیام بهمری گ���ۆڕان دهڵێ���ت "زگم دیاو پیاوهل س���وتا، چونكه ئ���ه ج���هیدیۆی ڤیه گرتهی ش���ێوهی مهزنه بهووه"،كهنه بچوكی دهوهوكهن���هوده بی ئهحمهدهرامبهریش���دا س���هعد لهباس���ی سی ئهندامی مهكتهبی پی���رهحهتبون ناڕهڵێت "ئهوانهكێتی ده یهیانه درۆكانیه، چونكدیۆی بهو گرته ڤیلام جه دهیان���وت مرك���هوت كه دهجهدایه".و لهسهماوه نهبارهت س���ه���هت بهئاوێن���ه: تایب���ی تاڵهبان���ی س���هرۆكركهوتنده به گش���تیی عێراقو س���كرتێری كۆماری���دادیۆی ڤیهك���ی لهگرتهیهكێت���ی ی،4/28 ن���ێ ك���ه ب���ۆ یهكهمجار دوێوههكێتیه یاندنی راگهی لهكهناڵهكانیره ق���هنی م���ه،س���هفیوهوكرایه ب���ن زۆرمگهیان���د "موێن���هی را بهئاوجۆرهل بهام ج���ه پێناخۆش بو مهكی ماوهیوهیندرا، لهبهرئ���ه پیش���ال ئیشمانكردوه،ام جه زۆر لهگهڵ ماوێكیر ب���وه، پیكی تێكۆش���ه پیاوێه زۆر بچوكیانم ئهوان، بهره بوه گهو لهپێناویكهن لێدهو غهدریوهته كردوه بچوكی حزبیرژهوهندیهندێ���ك به هن".ستیبهێندهی بهوه بۆ ئه وت���ی "ئهگ���هر ئهوانره قه م���هیدۆی ڤیۆی گرت���هیهیانهوێت به دهان زی���اد بكهنول دهنگیام ج���ه مهڵهدانهن، ئ���هوا له لێببین س���ودی نیه، لهگهڵی���چ كاریگهری هی چونكههكی باشهندروستیوای تشدا هیوه ئهل دهخوازم".ام جه بۆ بهرێز می ئهحمهدهرامبهریش���دا سهعد لهبگهیان���د ك���هوێن���هی را بهئا پی���رهامی مدۆی ڤیی گرت���هیوهوكردنه بهندێكگ���دان "هكاتی دهن لهل ج���ه، چونكهت ك���ردوهحهس���ی ناڕه كه". ئ���هو وتیش���كرابوی���ان ئا درۆكانهنگیداوهل دام جهوه میهای "بهدڵنیمانی، نیش���تیهكێت���ی یس���تی بهلی باسیش���م بۆ ئهو كهس���انهیمی وهجهیهو لهسهماوهكرد نهوهیان ده ئههمو درۆیان هنه قسهكانیه ئهواوه ئه دهرچو".كهیڕاوههڵسوی هت بهقسهباره سه گۆڕانی���ش ك���ه "ئهمهوهی بزوتن���هل���ه"،���ام جهوهی مكردن���ه بچوك بهو گرتهادهره وتی "ئهو ب���ر پی���رهحهته بۆیهل ناڕهام جههی میدیۆی ڤی دهكات". ئهو قسانهی ئهو گرتهوهوكردنهش���ی "ب وتیر دهنگیگهری لهس���هه كارییدیۆی ڤیات خهڵك���ی دهبێ���تو وا دهك یهكێت بهش���داری زیاترهوهنێكی بهگ���ڕو تیهكێتینگ بهین ب���كاتو دههنگدا لهد بدهن".ن داوای كردوهی كوردستا دیموكرات پارتیی پهرلهمان بدرێتی س���كرتێر كه پۆس���تهرامبهریش���داس���امی، لهب ئی بهكۆمهڵیمیا ئێس���تا وهس���امی ت ئی كۆمهڵ���یهكێتیهو ی " چونكه پۆس���تیوهتهداوه نهیگهران بێت". نایانهوێت نهكانییاری زانی بهپێ���یهولێر:، ه ئاوێنه سكرتێری پۆستیوهیه، بۆ پڕكردنه ئاوێنی پهرلهمان،هكانیش���تن لهدان پهرلهم���انسامی كردوه، ئی لهكۆمهڵی داوای پارتیهكێتی ی تا ئهو كاتهیبگرێت وهر ئهو پۆستهمهتوكردنی لهحكوبێت بهبهشداری ڕازی ده پۆستهكهی لهپهرلهمان.گرتنی وهر كۆمهڵی عومهر پهرلهمانتاری س���ۆرانی پشتڕاستكردهوهوهواڵهكهس���امی ه ئیردهستیته بهزه خراوه "ئهو پێش���نیا وتیاكو ئێستا ئێمه تمسامی، به ئی كۆمهڵیی هۆكاریباره"، لهوهتهداوه نهم���انم وه هیی "ئهم پۆس���تهكه، وتوههدانهمن وههكێتیاگرین كه یو پۆستێك وهرنهكێتیه یگرتنیش���ی "وهر"، وتیبێ���تیگ���هران ب نوهی كاتیهو پڕكردنههكی بۆماوهی پۆستهكه ڕازیهكێتی یه، ت���ا ئهوكات���هیی بۆش���ای سكرتێریو پۆستیه حكومهت بێت دهبێتبگرێت".مانیش وهر پهرلهان گۆڕانوهك���هی نێوی ڕێككهوتن بهپێ، سهرۆكی ئاینده پارتی لهسهر حكومهتیی گۆڕان���هووه ب���ۆ بزوتن���ه پهرلهم���انو س���كرتێریش بۆ بۆ پارتیك���هی جێگرهی دهبێت. یهكێتل سوتاام جه بهمره: زگم قهنی مه سهفیركهوتیان دهه درۆكان چونكحهتبون ناڕهیهدیۆی: بهو گرته ڤی پیره سهعدیل رهمزی كارتالی گهكی كۆنگره سهرۆندهقیكات ك���ه خهوه ده ب���ه ئاماژهقدانهندهیه خه مهعنهوی لهڕوی پارتیردو ك���و تاك���یهتی لهس���ایكۆلۆژی ه،1996 ئابی ی٣1 وهیكردنه دوبارهسیه بۆ سهرتی مهترو دهڵێت "پار ئهوا".رو ڕۆژئا باكو رهم���زی كارتال���هت بهئاوێنه: تایبوێنهداهت بهئا تایب لهچاوپێكهوتنێكیش���كراان���د ك���ه "پارت���ی بهئا رایگهیی دهكات،وهیژی نهتهراتیی ست دژایهتندا گهلیهمو پارچهكانی كوردستاه لهم پارتیخوازێت، بهكبون ده كورد یه. پارت���ی خهنجهر داب���ڕان دهخوازێت"، ئ���هو وتیی ك���ورد دهدات لهپش���تمانی گ���هل داوا كۆنگره وهك "ئێم���هاس���هتیس���ت لهسیتی كرد ده لهپارندهقهڵكهندنی خههیو لهوهینهته دژه لهسهر ڕێبازیم پارتیگرێت، بههڵب هم���ه، پارتیردهوا خ���ۆی به���ی مێژوی كۆنهكهیر كوردههێ���ت كورد هیهو دهران بێت". جا "مهبهس���ت لهكوردی كۆنشی وتیوڵهتانیده بهوربون���ی ك���ورده مهجب كورده دژیان���یكارهێن دراوس���ێ، بهكی كاس���یهكی كورد، ئهم���ه گهمهیكهری كوردس���تانه، داگیروڵهتانی دهكه، چا دۆخهداو ج���ۆره پارتیش لهمه نوێی���هدارده پارت���ی ل���هم س���هوارو ڕۆژئاس���یه بۆ س���هر باك���و مهتره بۆ سهر باشوری مهترس���یهنانهت تاسهتهكانیوردستانیش، چونكه سی كی٣1كات، چۆن لهجێ ده توركیا جێبهاس���هتی ئهوكاتی سی ئاب خزمهت���یم حس���ێنی كرد، ئێس���تاش س���هدداق خزم���هتن���دههڵكهندن���ی خهه بهوركیا دهكات".اسهتهكانی ت بهسیوهیهی بزوتنه كۆی مهكۆی ئهندامێكیهكێتی یهنگرانیی گهیهنێت گۆڕان رایدهندانه تهقه بهس���هر مهكۆكهیا ش���هوا كۆیهششی ئاسایبهریرێوهكهن، به ده بانگهشهی "تهقهكردن لهكاتی دهڵێتیه". ئاسایهڵبژاردن شتێكی هوهیڕاوی بزوتنههڵسو ه ئاوێنه، كۆیه:ر بهئاوێنهیار موشیان لهكۆیه، بڕی گۆڕ مهكۆیردهمند كه "شهوانه لهبهگهیا راهكێتی یهنگرانیی ،وهی گۆڕان بزوتنهكهنوروستدهوهمان بۆ دژا كێش���هو ئانداگاكهمار باره دواتریش تهقه بهس���هكهن". دهی���هكان���ه ئهمنیهن" ئ���هو وت���یم، بهوهیهو دیاردهم ئ���هدهاتون به هوههمبكهنهیه كو دیارده لهنتوانیوه نهیاهنگرانیی ، چونكهی بكهنێگری یان ر خۆیانهییهكان به ئهمنێزهكێتی ه یهن". دهزاناندنی راگهیپرسی بهرهرامبهریشدا، لهب "ئاریهكێتی یهی كۆیی14 مهڵبهندیاند "هیچ راگهی" بهئاوێن���هی فهی���زو فهقیروهنده لهكوردس���تان ئهزێك هێوه بكرێتوگایهر باره نیه تهقه بهس���هورهیهكی گ���ه نهیكات���ه بانگهش���هیاندنهكانی پێ گهرمهڵبژاردنو راگهی هی چهندوهۆی ئهه"، ئهو وتی "به نهكاتوه ناو گهڕاونهتههكی گۆڕانكردهی سهر كهس���وكاریانهربۆیه خزموكێتی ه یهكهن". ده لهخۆشیدا تهقه تهقهكردنیاردهیت بهدیباره س���ه كۆیهو تهقهكردننه لهش���اری ش���هواب���هریرێوه به گ���ۆڕان، لهمهك���ۆیس���وهد حاجی كۆی���ه ئهش���ی ئاسایا ئێس���تا "من تگهیهنێت رایده م���هوهی تهقه لهمهكۆی بزوتنهمبیستوه نه ئ���هو تهقانهی گ���ۆڕان بكرێت، بهڵكو نیه"،وهندی بهوان���هیوهكرێ���ت په دههندێ���ك حاڵهتی هی "راس���ته ئهو وتمهیه، به ه كۆیهدن لهشاری تهقهكرهموهیكهن، لهجن دههندێك گهن هوه ئههیه، بۆیه هانیش ئهو حاڵهته كوردستوهشدام لهگهڵ ئهیه، به ئاسای شتێكی باشه نهكرێت". وا مهترسیه پارتی رهمزی كارتال:وارو ڕۆژئا بۆ سهر باكو تهقهكردن لهكاتی كۆیه:شی ئاساییهردن ئاسایهڵبژای ه بانگهشهوه به قادر ئاماژه س���هید مس���تهفای وهزارهتییهوهامهیان ئهكات كهبهرن دهمهتوهزارهتی حكو پێشمهرگه بكهنه وو دهڵێت "نابێت ئۆرگانیتی، ئه هاوو وهزارهتیاس���ی لهناتنو سی رێكخس پێشمهرگه بمێنێت". سهید مس���تهفایهت بهئاوێنه: تایبتی پێشمهرگه پۆستی وهزاره قادر، كههمی حكومهت���یهش���تی ه لهكابین���هدهگرێ���ت،ردس���تان وهرهرێم���ی كو هوێنهداهت بهئا تایب لهچاوپێكهوتنێكیتی پێش���مهرگه "وهزارهیگهیاند كه رایوزراوهیتێك���ی دامه وهزارهكهینه دهنی���دارهكاهم���و بواه چاكس���ازی لهندا،یهكاكهی���ن، لهیهكه س���هربازی دهش���یندا لهخانهنیدا س���هربازیهپلهی لهموو وتی "ههندامیش���دا"، ئه لهكهمئوهزارهتن، ئهو پێش���مهرگانهی سهر بهێكبخرێنونی وهزارهتدا ربێ لهیهكهكا ده بمینێت،هكی حزبیچ یهكهی نابێت هیاسی���تنو سیت ئۆرگانی رێكخس نابێی پێش���مهرگه بمێنێت،و وهزارهت لهنا پێش���مهرگه لهكاتیم هێ���زی ب���هدهرهوهیه گش���تیهكانو ل���ههنگدان دكێ دهدهنونگ بهزادن دهرهت ئا وهزااس���ی سیهنیی ���ی بۆ كامیهنگری كهن". دهتی بهبێ " پێموای���ه یهكێش���ی وتی بهش���داریتێكی ئهمنی پێدانی وهزارهكهن".ت ده لهحكومه قادر: سهید مستهفایی رێكخستنو نابێت ئۆرگانو وهزارهتیاسی لهنا سی پێشمهرگه بمێنێتمی ئیس كۆمهڵی داواكراوههكێتی یادی سی پۆستێكیبگرێت وهر3_2 دیۆیهکههک لهگرته ڤی وێنهی3 3

ژماره 426

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of ژماره 426

 • : - : 4721023 0001 : 0054

  (624) 92/4/4102

  m o c . e n e w a . w w w

  71 21

  71 21 2

  71

  2

  2/5

  81

  21

  03

  " " "

  ". :

  82/4 "

  ". "

  ". " ". "

  ". " " "

  ". "

  ".

  "

  ". :

  .

  " " " " "

  ".

  .

  : :

  1 6991 "

  ". : "

  . " "

  ".

  "

  1

  ".

  "

  ". : "

  ".

  "

  ". 41 " " "

  " "

  ".

  " " "

  ".

  :

  :

  "

  ". : "

  " "

  ". "

  ".

  :

  2_3

  3

  3

 • )624) 92/4/41022

  :

  .

  "

  ". "

  ".

  " " "

  ".

  . 71/21/2102

  . "

  ".

  :

  041

  .

  .

  " . "

  ".

  "

  ". "

  041 041

  ". "

  041

  ". " ".

  "

  ". " 041

  ".

  :

  " "

  .voG 14990414115161librE128191372405151rabnA2712065777605252harsaB354011551508181ainamialuS4211282493301111aisidaQ5444118512077anahtuM618122203302121fajaN7061314375407171libaB888902328033711129617dadhgaB97226983111121kuohiD0178012792404141alayD11081174156509191raQ-ihT 2146361722302121nid halaS 3158122603301111alabraK41886224133112131kukriK5145051402300101nasyaM61531223754811131343aweneN71711792414301111tissaW81

  latoT 7062234693093811158023823

  @ib @[email protected]

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  4102

  4102

  cehi

 • :

  "

  ".

  :

  :

  .:

  :

  .:

  : ()

  .:

  :

  .

  :

  :

  :

  :

  .:

  :..

  .:

  :

  .:

  : .:

  :

  .

  :

  .

  .

  :.

  .:. . ... .......

  :

  : .......

  .:

  :.......

  .: ..

  :. .

  .

  :

  : ....

  . .

  :

  :.

  :

  :

  :

  : ..

  .:

  :"""".. .. ..

  .

  [email protected]

  3()//

  :

  .

  :

  " "

  :

  "

  ""

  ".

  :

  :

  .:

  :

  .:

  :

  .:

  :

  .

  :

 • )624) 92/4/41024

  "

  ".

  . (51) (26) (2752) ( ) (2 651 681) (1 861 991) 03 (14 ) 81 81

  23 . 12/9/3102 )208 084) (333 169) (26.14%) (432 252) )91.92%) 12/9 (29 005) (35.11%) )48 18 ) (84.01%) 12/9 (15

  252) )93.6%)

  . 2991 3102 2991 (062 792) )54.95% ) 3102 (432 252) (91.92%) 2991 3102 )03%) 2991 )29 944) (6.62%) 3102 (29 005) )35.11%) 2991

  3102 (51%) . 2991 3102 64% 2991 68% 3102 (04%)

  .

  . 3 : (05 + 1) )03) (05 + 1) 23 71 71

  . 12/9/3102 (208 084) (333 169) (41) (432 252) (8) (29 005) (3) )48 18) (3) (15 582)

  )2) . 03 )2 651 681) (1 861 991) 57% )678 941) 23 (72 973)

  (51 71 ) (7 9) (3 4) (3 4) (2 3) ( )

  . 71 71

  .

  :

  3

  .

  .

  OGN

  . 72

  . 72

  OGN

  . 72

  "

  ". . 52% 72 "

  ".

  723

  23

  71

  71

  72

 • 5)624) 92/4/4102

  :

  "

  ". . 4991

  .

  3991 "

  ". " ".

  " :

  ". 2/5 4991 " " .

  .

  13

  6991

 • :

  041

  5002 " "

  .

  85 041 5002

  . 4002 " (041) .

  85 ". " 85

  ". 5002 "

  ".

  : 1996ARAKNA40

  :

  .

  :

  : 61 4002:

  : 51 . .

  .

  85 . . 85

  . 03 .

  . : .

  . : 6496ARAKNA40

  :

  :

  : 41 4002

  :

  : 41

  : . . 03 . . 31 .

  .

  .

  .

  : . .

  .

  31 . 03 5002. 85 .

  .

  :

  .

  " " " " .

  041 . 041

  . 7002

  .

  03/1/5002 14 62 ( 4.36%) (6.63% )

  . 7/3/0102 755 73 ( ) 602

  245 (73%) 6 21 112 633 9.73% 6 .

  82 87 1 . 602 245 872 071 (9.94%) 63 455 42 472 7 571 3 793 07 (64 914)

  . 5002 0102 (4.36%) (9.94%) ( 5.31% )

  .

  (624) 92/4/410266

  041

  " "

  4002

  1

  2

  5002

  4.36%

  6.63%

  1

  2

  0102

  9.94%

  05%

 • . (5002) (572) (85) (12%) (35)

  (72.91%). : (3.59%) (29%) (2.48%) (1.68%) (2.07%) (9.47%) (4.67%) . : (29726) (70795) (20335) (07056) (55584)

  (16915) . . (91)

  . (0102) (523) (75) (5.71%) . (34)

  (42.31%). . (67%) (08%) (37%) (66%) (26%)

  (4.26%) . : (00684) (17424) (37094) (91464) (59933) (27704) .

  . (0102) (21) . (31) . (13)

  . (0102)

  . (03/4/4102) (823) . (44) : (81) (51) (11) . (06 - 26) (3.81% -

  9.81%).

  (624) 92/4/4102 7

  :

  .

  "

  ".

  .

  .

  "

  ". "

  ". (17) (303)

  (003) (65) . (17) (2)

  (006) . "

  ".

  . "

  ". "

  ". "

  ".

  .. :

  :

  . "

  (8691)".

  (3002) (85) (5002) (041) (85) (7002) .

  . . "

  ". " (23%)

  ". (041)

  . . ( ) " ".

  .

  . "

  ". . "

  ". . "

  ".

  . " ". "

  ". (8691). " (8691)

  ".

 • :

  0263

  .

  0263

  .

  720263.

  71010101

  . .71

  .

  "99%

  1%02

  ".

  "

  0263 52

  ".

  4102088" 3451".

  .

  :

  .

  ."

  ".

  .

  ...

  "

  ".."

  "."

  ".

  "

  ". "".

  36 065551

  .

  1791" ()

  ". .

  .

  8 (624)92/4/4102

  0263

  "":

  3

  451

  4102

  088

  :

  :

 • )624) 92/4/4102 9

  :

  3102

  43 (043 )

  000001

  "

  ".

  101 02

  .

  101 000001 "

  ".

  08 (8 ) " 002 (02 ) ". 051 (51)

  701 501 01 . "

  ".

  ( ) 101 02 "

  ".

  02 " 42

  ".

  6 " 500001 05

  ".

  :

  "

  ".

  "

  ". "

  ".

  " ".

  " ".

  " ". "

  ". "

  ". 31/4/4102 6 "

  ". . "

  ".

  002

  :

  :

  500001 05

  :

 • )624) 92/4/4102 [email protected]

  .

  .

  .

  : .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  11

  " "

  " " "

  "! " " "

  ".

  :

  "

  ".

  523 "

  ". "

  ". "

  ".

  "

  ". "

  ".

  ( ) : : : : .

  . ( ) ( ) 4102

  .

  . " " "

  ".

  : .

  .

  .

  :

  :( )

  " "

  .

  " )somev son otsoga nE) 05

  .

 • [email protected] )624) 92/4/4102

  .

  .

  .

  : .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  01

  :

  08

  .

  5391

  . "

  ".

  .

  . " 61

  ".

  . " " .

  :

  . 2491 "

  ". " ". "

  ".

  "

  7691 ". " 511

  :

  :

  ". " 9 3

  ". "

  ". 11 "

  ".

  :

  2891

  . ( ) 4002

  . .

  4002. " "

  " "

 • [email protected] )624) 92/4/410221

  :

  . . ( ) .

  . . . .. () . . . . . 102 .

  .

  ( ) . . . " . ).

  . . . 0/40/4102 .

  .

  . ( ) . . . 2991 . 2991 0/40/4102 . ( ) () ( ) ( ) () (lanoitisnart ecitsuj (

  . ( ) 01 02 ( ) " ( )

  .. . . ). ( ) () . ( ) .

  ... . (

  ). . .

  .

  . . . . . . .

  . . . . .

  . . "" "" . "" . ""

  . . .

  . . . . "" . . . . .

  . . . .

  91 91

 • . .. . . .

  :..:(): () . (( :)).():(( )):().:

  . . .... .

  .

  . : .:.: :. . ()

  :: ....( ) .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ::

  .:

  .:

  .

  . ()().. :

  . ( ) .

  ( )

  [email protected] )2)2//2 31

  :

  .

 • 9881 6791 ... . ..()..

  33915491.() . 1591.... ..().. . . (

  ). .

  .. ..-.. .. ..

  .. . ........

  .

  .

  .(). .

  ..() . .

  .. . .

  . .

  .()

  .

  .... .:().

  .. ..

  .

  :

  .

  .

  .

  .

  71/

  41 (624)92/4/4102

  91

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ...

  :

 • [email protected] )624) 92/4/4102 51

  3-3

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . . ... 51 25 . .

  .

  3102 . ( ) " " .

  .

  . .

  .

  :

  :

  : .

  . :

  : .

  . :

  .: .

  . . . . .

  . :

  :

  .

  ( )

  .1- . 01 .

  .

  2- .

  .3- . .

  .4- .

  .

  .5- . .

  .6- . .

  .

  :* . .

  .

  * .

  .* . 51 .

  .* .

  .* . 1

  .

  5

 • :

  ...

  ()()()

  "".""." "

  . " "

  . . ...() "

  ". " 01

  ". :" . .

  ". :"

  ". ..

  . :"

  ".:"

  ".

  " ..

  ". """

  ". .

  .

  "

  ".""

  . ""

  . :"

  ".:"

  ".

  (624)92/4/410261

  " "

 • 71 )624) 92/4/4102

  .

  .

  "

  ". .

  .

  . . .

  .

  . "

  ". " " " " " " "

  ". . "

  ". ( ) . " . . .

  ". (

  ) . " " "

  ". "

  ". " -

  ". . "

  ". . "

  ".

  49 " " 49 ! 49 . ! 49

  . " . .

  ". "

  . .

  ".

  . " . .

  ". ( )

  . .

  .

  !:

  1 .2

  .

  [email protected]

  :

  "

  "

  .

  . 03

  . 2 3 . " 2991 " 1002

  . 51 .

  " ".

  :

  ... 93

  : : . "

  ".

  : .

  . (. ) 62

  3102 6 " 8 ". 4 ()

  . " ". () 001 002

  .

  . " "

  . . " " . " 6102 ".

  !

 • (022) ... . ( ) () . ( ) 2002 . .

  . . 1991 .

  . . ( ) . . : ..

  . (4) . . . .

  . . . (32) . . ( ) 4991-7991 .. . () ( )

  ( -

  ) . (0002) () . () 52/7/9002 52/7/9002 12/9/3102 022 12/9/3102 03/4/4102 9191 32 (11) (005) . . (32) ... .

  . . . . . (32) .

  .

  (4151) . .... . . . - - - . - - - .

  (624) 92/4/410281

 • 91 )624) 92/4/4102

  . . . .

  . . ( ) ... . . . . 7181 91 02

  .

  22 . 05 . (01) . .

  . (0052) 0052

  .

  . : . .

  ...

  ...

  ...

  . 0391 0491 0021 . .

  . .

  . - .

  . .

  .

  .

  . 03/40/4102 .

  . . .

  .

  "" .

  .

  . .

  . .

  .

  * ( )

  . * ( )

  . * ( )

  .

  237 2

  82/4/4102 ( ) ( / ) 42/4/4102 ( ) (33) (8991) (51) ..

  ............. /2 82/4/4102

  : 1/ _ _ 1 _ / 52

  2/ _ _ / 62 3/ ( ) _ / 72

  4/ _ _ _ / 03 5/ _ _ _ / 92

  6/ _ _ / 13 7/ / _ _ / 82

 • . .

  . !

  .

  .

  927400997400

  [email protected]

  :

  :

  . 82/4/4102