28
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И И ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА СРЕДСТАВА ЗА ЗА РАД РАД УЛОГА И ЗНАЧАЈ ТЕХНИЧКОГ ЗАКОНOДАВСТВА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД. УЛОГА И ЗНАЧАЈ ТЕХНИЧКОГ ЗАКОН O ДАВСТВА. ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТОВАЊА Задовољење захтева корисника Задовољење захтева техничких прописа и стандарда ( квалитет , перформансе ) - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРОЈЕКТОВАЊЕПРОЈЕКТОВАЊЕ ИИ ПРОИЗВОДЊАПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХБЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВАСРЕДСТАВА ЗАЗА РАДРАД

УЛОГА И ЗНАЧАЈТЕХНИЧКОГ ЗАКОНOДАВСТВА

Page 2: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТОВАЊА• Задовољење захтева корисника• Задовољење захтева техничких прописа и стандарда (квалитет, перформансе)• Задовољење захтева у погледу безбедности • Погодност за производњу и одржавање• Дозвољени трошкови

ЗАХТЕВАНЕ ФУНКЦИЈЕ СИСТЕМА• Основне функције• Помоћне функције• Заштитне функције

– Безбедносне функције– Функције за заштиту животне средине

• Информационе функције (показивачи, индикатори, аларми, праћење стања ..)

Ефикасно пројектовање безбедносних функција је ИНТЕГРИСАНО у систем пројектовања

Page 3: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

Европска Унија је почетком деведесетих година прошлог века, кроз увођење Новог приступа (New Approach) техничкој хармонизацији и стандардизацији, интегрисала безбедност производа у процес развоја и пројектовања.

• “СТАРИ ПРИСТУП”Детаљне техничке спецификацијеНеобавезни Европски стандарди (модификовани од стране појединих држава)Контрола од стране државе

• “НОВИ ПРИСТУП”дефинисан 1985 године Резолуцијом Савета ЕУДирективе ЕУ које дефинишу основне захтеве за производеХармонизовани стандарди дају претпоставку о усаглашеностиОграничене интервенције државе на испуњавање основних захтева

Page 4: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

Принципи новог приступа • Законодавна хармонизација је ограничена на БИТНЕ ЗАХТЕВЕ које мора да испуни

производ који се пласира на тржиште Уније;

• Техничке спецификације за производе којима се испуњавају битни захтеви постављени у ДИРЕКТИВИ за производе успостављене су у ХАРМОНИЗОВАНИМ СТАНДАРДИМА;

• Примена хармонизованих стандарда је ДОБРОВОЉНА и произвођач може увек да примени друге техничке спецификације којима се испуњавају битни захтеви;

• Производи који су усаглашени са хармонизованим стандардима имају ПРЕДНОСТ уколико су усаглашени са одговарајућим битним захтевима.

Page 5: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД ЛИСТА ДИРЕКТИВА

ОПРЕМАMD 2006/42/ЕC - МашинеАТЕX 94/9/ЕC – Опрема и заштитни системи којi се користe у потeнцијалнo eксплoзивнoј aтмoсфeриPPE 89/686/ЕЕC – Средства личнe зaштитe

МАТЕРИЈАЛИ, ПРОИЗВОДИГрађевински производи (89/106/ЕЕC)Безбедност производа (92/59/ЕЕC)Процена ризика нових материјала (93/67/ЕЕC)

РАДНИ ПРОСТОРРадни простор (89/654/ЕC),Емисија буке од градилишта и опреме (79/113/ЕЕC)Ниво јачине звука компресора (84/533/ЕЕC)Ниво јачине звука бушилица за бетон (84/537/ЕЕC)Ниво јачине звука дизалица (84/534/ЕЕC)

Page 6: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

• ЦиљЦиљ директивадиректива НовогНовог приступаприступа јеје дада сесе заштитизаштити јавнијавни интересинтерес::-- здрављездравље ии безбедностбезбедност људиљуди - - заштитазаштита потрошачапотрошача//корисникакорисника - - заштитазаштита имовинеимовине ии пословнихпословних трансакцијатрансакција - - заштитазаштита животнеживотне срединесредине

• Директиве дефинишу Битне здравствене и безбедносне захтеве (EHSR) које сваки производ мора да задовољи пре појаве на тржишту.

• CE CE ознакаознака којакоја јеје постављенапостављена нана производпроизвод јеје изјаваизјава произвођачапроизвођача илиили одговорногодговорног лицалица дада јеје производпроизвод усаглашенусаглашен саса свимсвим прописимапрописима којикоји сесе примењујупримењују уу ЕУЕУ, , ии дада сусу извршенеизвршене одговарајућеодговарајуће процедурепроцедуре оцењивањаоцењивања усаглашеностиусаглашености..

• Директиве уводе обавезу процене ризика која мора да се спроведе у фази развоја и пројектовања. У Анексу I Директиве о машинама 2006/42/ЕC, стоји:”Произвођач је у обавези да оцени опасности које се односе на машину и на бази тих оцена да пројектује и изради машину”

Page 7: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ОЦЕНА РИЗИКА у директивама Новог приступа базира на следећим принципима:

• Обавеза је произвођача или његовог овлашћеног представника да идентификује све ризике од производа;

• Ризици који су покривени хармонизованим европским стандардима не захтевају даље активности

• За остале ризике треба смањити ризике у фази пројектовања (производи морају да буду пројектовани и конструисани узимајући у обзир резултате оцене ризика)

• Користити итеративни процес оцене и смањења ризика;• Описати имплементиране заштитне мере да би се елиминисале идентификоване

опасности или смањили ризици и указати на заостале ризике везане за производе у упутству за употребу машине.

Page 8: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ХАРМОНИЗОВАНИ СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ МАШИНЕ

А – ОСНОВНИ СТАНДАРДИ БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА Стандарди типа А дефинишу основне појмове и опште принципе за конструисање (EN 12100 који је заменио EN 292), принципе оцене ризика (EN 14121 који је заменио EN 1050), терминологију (EN 1070 је повучeн).Б – ГРУПНИ СТАНДАРДИ БЕЗБЕДНОСТИ

• Б1 – мере безбедности од опасности сличне природе (безбедносна растојања, бука, вибрације, температура површина)

• Б2 – слични или исти безбедносни уређаји различитих машина (ограде, светлосна сигнализација, фото-ћелије, прекидачи итд.)

Ц – СТАНДАРДИ БЕЗБЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА. Стандарди типа Ц обухватају све видове опасности и односе се на конкретне машине

Хармонизовани стандарди су европски стандарди, које су усвојиле европске организације за стандардизaцију – CEN i CENELEC, и припремљени су у складу са Општим смерницама договореним између Комисије и европских организација за стандардизацију.

Page 9: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ХАРМОНИЗОВАНИ СТАНДАРДИ

ОсновниОсновни стандардистандарди безбедностибезбедности машинамашина

ГрупниГрупни стандардистандарди безбедностибезбедности

СтандардиСтандарди безбедностибезбедности производапроизвода

Page 10: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ Оцењивање усаглашености је поступак којим се

ДОКАЗУЈЕ ДА ПРОИЗВОД ЗАДОВОЉАВА ЗАХТЕВЕ одговарајуће ДИРЕКТИВЕ

Оцењивање усаглашености је:

– Испитивање производа– Еталонирање мерне опреме– Сертификација производа– Контролисање производа

Page 11: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

11

Uprošćeni dijagram toka procedura ocenjivanja usaglašenostiUprošćeni dijagram toka procedura ocenjivanja usaglašenosti

ПРОИЗВОЂАЧ

МОДУЛ B(ЕЦ-преглед типа)

МОДУЛ C(усаглашеност са типом)

МОДУЛ А(унутрашња контрола производње)

МОДУЛ D*(квалитет производње)

МОДУЛ E*(квалитет производа)

МОДУЛ H*(обезбеђeњe квалитета)

МОДУЛ G(провера јединице)

МОДУЛ F(провера производа)

ФАЗА ПРОЈЕКТОВАЊА ФАЗА ПРОИЗВОДЊЕ

ПРОИЗВОЂАЧИЗВОДИ САМ

САРАЂУЈЕОВЛАШЋЕНО ТЕЛО

* ISO 9001:2000значи претпоставку оусаглашености

МодулеМодуле АА ии C C обављаобавља произвођачпроизвођач самосталносамосталноМодулиМодули D, D, ЕЕ ии H H заснованизасновани сусу нана техникаматехникама обезбеђобезбеђeeња ња QMSQMS

Page 12: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

12

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

CЕ означавање Директиве Новог приступа обавезују све земље чланице ЕУ да донесу

одговарајућу националну регулативу Регулатива захтева од произвођача да нанесу CЕ знак на своје производе,

паковање и пратећу документацију Када производ подлеже захтевима директиве, продаја производа без CЕ знака

је ПРЕКРШАЈ Произвођач је законски одговоран да производ са CЕ знаком задовољава

захтеве директиве. CЕ знак је за већину потрошача СИМБОЛ КВАЛИТЕТА CЕ знак, често, вреди више од милиона долара уложених у ТВ рекламуCЕ знак се третира као ПАСОШ за јединствено ЕУ тржиште

Page 13: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

13

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО

Лабораторије за испитивање

Сертификациона тела

Контролна тела

Оцењивање усглашености производаПРОИЗВОЂАЧ

ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО

Законска основа акредитације

Овлашћивање

Преношење захтева директива

Тела за оцењивање усаглашености

ТРЖИШТЕ

Page 14: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРОЈЕКТОВАЊЕПРОЈЕКТОВАЊЕ ИИ ПРОИЗВОДЊАПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХБЕЗБЕДНИХ

СРЕДСТАВАСРЕДСТАВА ЗАЗА РАДРАДТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО

Србије

Page 15: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

15

EU PRAVNI SISTEM

PROCES HARMONIZACIJE

NACIONALNOZAKONODAVSTVO

Direktivanovog pristupa

Prip

ada

ju

Harmonizovanistandardi

su u vezi sa direktivom

sadržajnopreneti

doslovnopreneti

Direktivanovog pristupa

Nacionalniharmonizovani

standardi

Prilo imazsu dati bitni ahteviz

Opis tehničkih specifikacija proizvodakoji ispunjava bitne zahteve iz direktive

VEZA IZMEĐU DIREKTIVA NOVOG PRISTUPA , NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA I HARMONIZOVANIH STANDARDA

Prilo imazsu dati bitni ahteviz

PRIMENA NIJE OBAVEZNA

OBAVEZNA PRIMENA

Page 16: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

16

ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО СРБИЈЕ

У процесу хармонизације техничког законодавства Србије са законодавством ЕУ донети су закони који регулишу област оцењивања усаглашености:

• Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености производа с прописаним захтевима, „Сл. Гласник РС”, бр 36/09 од 15. маја 2009. године

• Закон о метрологији „Сл. Гласник РС”, бр 36/09 од 15. маја 2010. године

• Закон о стандардизацији „Сл. Гласник РС”, бр 36/09 од 15. маја 2009. године

• Закон о акредитацији (усвојен на Влади, у поступку усвајања у Скупштини)

Page 17: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

17

ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО СРБИЈЕ чине

• Секторски закони

• Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

• Прописи за извршење закона (уредбе, наредбе и правилници)

• Наредбе о обавезном атестирању производа

• Стандарди, Технички прописи

Page 18: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

18

НАРЕДБЕ О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ ПРОИЗВОДА

Тренутно је на снази 48 наредби, односно правилника о обавезном атестирању појединих врста производа и уређаја

– Наредбе о обавезном атестирању су објављени у периоду од 1980. до 1995. године (на основу тада важећих закона о стандардизацији из 1988, 1991. и 1994. године.

– од 48 наредби/правилника о обавезном атестирању који су на снази• за 34 наредби/правилника постоје акредитована сертификациона тела• за 4 наредбе постоје акредитоване лабораторије које могу да раде испитивање

типа (типска испитивања)• за 10 наредби/правилника не постоје акредитоване организације за

сертификације производа

– Обавезно атестирање, како је прописано у још увек важећим наредбама и правилницима се састоји од испитивања типа и издавање атеста за производ, на основу резултата испитивања.

Page 19: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА („Службени гласник РС”, број 36/09) према директиви МD 2006/42/ЕC – Машине

Члан 1. Овим правилником прописују се:

• Битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на пројектовање и израду машина, као и други захтеви и услови који морају да буду испуњени за стављање на тржиште и/или употребу;

• Садржина Декларације о усаглашености машине; садржина техничке документације;• Поступци за оцењивање усаглашености;• Захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за

оцењивање усаглашености;• Знак усаглашености и означавање усаглашености; поверљивост података и заштитна клаузула.

Page 20: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

Даном ступања на снагу Правилника о безбедности машина престали су да важе:

• 1) Правилник о техничким нормативима за фасадне лифтове на електрични погон („Службени лист СФРЈ”, број 19/86);

2) Правилник о техничким нормативима за висеће скеле на електрични погон („Службени лист СФРЈ”, број 19/86);

• 3) Правилник о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз терета са кабином у коју није могућ приступ људи („Службени лист СФРЈ”, број 55/87);

• 4) Правилник о техничким нормативима за дизалице („Службени лист СФРЈ”, број

65/91);

Page 21: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА

• Одредбом члана 22. Правилника предвиђена је могућност да произвођачи, њихови заступници, односно увозници могу да стављају на тржиште и/или употребу до 1. јануара 2012. године машине које су пројектоване и израђене и чија усаглашеност је оцењена у складу са захтевима из прописа који су престали да важе, с тим што се у исправи о усаглашености која се издаје за такву машину обавезно наводе подаци о пропису који је примењен и са којим је та машина усаглашена.

• Исправе које је потребно обезбедити приликом увоза машина, на које се примењује овај правилник, довољно је да увозник, по свом избору, обезбеди и предочи надлежном царинском органу:

– Сертификат, – Потврду о усаглашености или– извод из евиденције о издатим Потврдама о усаглашености.

Page 22: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

22

Примењује се увекПримењује се где је то могуће

Тачка 1опште напомене

Тачка 4подизање

(у општем смислу)

Тачка 5подземни радови

Тачка 3покретност

Тачка 2храна, дрво, ручни

алат ...

Тачка 6подизање лица

Page 23: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

23

БИТНИ ЗАХТЕВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ (ПРИЛОГ 1. директиве МД)

Тачка 1. приказује основне здравствене и безбедносне захтеве који се односе на пројектовање и израду машина - дефиниције појмова (опасност, зона опасности, ризик, ....)- принципи интегрисања безбедности (осветљење, ергономија ...)- безбедност и поузданост командних система и уређаја,- заштита од механичких опасности (ризик од губитка стабилности, ризик од лома током рада, ризици од падања ....)- захтеване карактеристике заштитнике и заштитних уређаја- ризици од осталих опасности (напајање електричном енергијом, пожар, експлозија, бука, вибрације, зрачење ...)- одржавање машина и електричних извора, као и интервенције руковаоца- обавезне информације: упозорења на машини, информације о преосталим ризицима, означавање машине, упутства ...)

Page 24: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

24

Тачка 2. приказује допунске основне здравственe и безбедносне захтевe за одређeне категорије машина, Тачка 3. приказује допунске основне здравственe и безбедносне захтевe за отклањaње опасности услед мобилности машине

Тачка 4. приказује допунске основне здравственe и безбедносне захтевe за отклањaње опасности узрокoваних операцијом покретањa

Тачка 5. приказује допунске основне здравственe и безбедносне захтевe за машине намењeне за подземни рад

Тачка 6. приказује допунске основне здравственe и безбедносне захтевe за машине које представљају посебне опасности због подизањa лица.

Page 25: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ЗАКЉУЧАК

• Ефикасно пројектовање безбедносних функција опреме мора да буде интегрисано у систем пројектовања

• Европска Унија је почетком деведесетих година прошлог века, кроз увођење Новог приступа (New Approach) техничкој хармонизацији и стандардизацији, захтеве за безбедност производа интегрисала у процес развоја и пројектовања

• Захтеви Директива

– битни здравствени и безбедносни захтеви (EHSR) које сваки производ, на који се директива односи, мора да задовољи пре појаве на тржишту

– Процена ризика још у фази пројектовања (обавеза је произвођача или његовог овлашћеног представника да идентификује све ризике од производа и да опише примењене мере заштите као и преостале ризике

• CE знак је потврда о безбедности производа (“пасош за Европску унију”) и добија се у поступку ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ (испитивање, сертификација). Оцењивање усаглашености спроводе ОВЛАШЋЕНА ТЕЛА (Notified body)

25

Page 26: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

26

ПРОИЗВОЂАЧ Прилог IV –Машина

Машина није наведена у Прилогу IV

Машина није наведена у Прилогу IVи реализована према хармонизованом ЕН

стандарду (Избор произвођача)

Машина је наведена у ПрилогуIV и или је делимично реализована према хармонизованом ЕН стандарду

Интерна процедура ПРОИЗВОЂАЧА (Прилог VIII)

Систем обезбеђења квалитета ПРОИЗВОЂАЧА(Прилог X)

Интерна процедура ПРОИЗВОЂАЧА(Прилог VIII)

ЕС испитивање типа (Прилог IX) - СЕРТИФИКАТ

Систем обезбеђења квалитета ПРОИЗВОЂАЧА(Прилог X)

EС изјава о усаглашености

(Прилог II)

МАШИНА

ЕС испитивање Tипа (Прилог IX) - СЕРТИФИКАТ

Page 27: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

27

Page 28: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД

ЗАКЉУЧАК

• Сарадња са земљама Европске уније ЗАХТЕВА примену техничке регулативе Европске уније

• Грађевинарство у Србији, као и друге области, има ИНТЕРЕС да наши грађевински производи буду УСАГЛАШЕНИ са захтевима европских стандарда, због

– инвестиционих улагања– извоза грађевинских производа и услуга

• Опрема за рад мора да буде пројектована и произведена у складу са техничким законодавством Европске уније

• Даљи развој техничког законодавства у Србији треба да омогући усаглашавање са правилима Споразума о техничким препрекама у трговини (ТБТ) Светске трговинске организације (СТО), и техничким законодавством Европске уније (ЕУ).

28