µ™±ç”µ¤§¸‰é—¨­¦é™¢ é’»¥ç»´

 • View
  88

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

关系运算. 浙江电大三门学院 钟以维. 复习. 1. 什么是关系? 2. 什么是关系的元组? 3. 什么是关系的属性?. 问题. 学生关系 S. 选课关系 SC. 课程关系 C. 例 1 :在三个关系:学生、课程和选课构成的关系数据库中,查询出姓名( Sname )为 lhy 的学生的学号、所选课程的每门课程号及相应成绩。. 一、传统的集合运算. 包括并、交、差和笛卡儿积等四种运算(运算符∪、∩、-、 × ) 比较运算符:大于(>)、小于(<)、大于等于(>=)、小于等于(<=)、等于(=)、不等于(<>),又称 θ 运算符 - PowerPoint PPT Presentation

Text of µ™±ç”µ¤§¸‰é—¨­¦é™¢...

 • www.open.com.cn

 • 1.

  2.

  3.

  www.open.com.cn

 • 1SnamelhySCSC

  SnumSnameSageSdeptJ0301zjt18JsjJ0302wmh19JsjD0301lhy20DzD0302wjm19DzX0301xps19Xx

  CnumCnameCcred001Comp4002Prog3003Math6

  SnumCnumGradeJ030100178D030100182D030100273D030200390X030100165X030100277X030100382

  www.open.com.cn

 • www.open.com.cn

 • 1.R S RS 3 2 2 1 2 1 2 2 3 1 4 2 1 3 2 2 3

  www.open.com.cn

 • RSRSRSRSRSRSRS RS{t|tRtS}RS SR

  www.open.com.cn

 • 2.R S RS 3 2 2 1 2 2 3 1 4 2 2 1 1

  www.open.com.cn

 • RSRSRSRSRSRS RS{t|tRtS}RS SR

  www.open.com.cn

 • 3.R S R-S 3 2 2 3 2 2 3 1 4 2 2 1 1

  www.open.com.cn

 • RSRSRSRSRRSR-S R-S{t|tRtS}R-SS-R

  www.open.com.cn

 • 4.nRmSRSnRmSn+mRSRSRS RS{tRtS|tRRtSS}RSSR

  www.open.com.cn

 • R S RS 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1

  www.open.com.cn

 • www.open.com.cn

 • 1.RRRF(t)F(t)R)={t|tR F(t)=TRUE}F(t)TRUEt

  www.open.com.cn

 • R 2 2 3 1 4 1 2 2 t.1t.=2(R)

  www.open.com.cn

 • 2.RRtRARt.AtARAA(R)={t.A|tR

  www.open.com.cn

 • R (R)22314(R)22314

  www.open.com.cn

 • 3.RSRSABRSttRtStRStR.AtS.Bt tR.AtS.BR.AS.BtRSR R.AS.BS R R.AS.BS=R.AS.B(RS={t|tRRtSRR.AS.B=TRUE}

  www.open.com.cn

 • RSABAB15CC30XCWR1820XK1220GL2530SF43351530XCWR1820XK1220GL2530SF4335152030152030TTTFFFTTTFFFCCCDR R.B>S.CSR.AR.BR.CS.CS.D1515TTTT1515TTTT1515TTTT1530XC1530XC20TF20TFGL2530GL2530SF4335SF4335SF4335SF4335SF4335SF4335

  www.open.com.cn

 • RSABAB15CC30XCWR1820XK1220GL2530SF43351530XCWR1820XK1220GL2530SF4335152030152030TTTFFFTTTFFFCCCDR R.C=S.CSR.AR.BR.CS.CS.D1515TTTT1515TTTT1515TTTT1530XC1530XC20TF20TFGL2530GL2530SF4335SF4335SF4335SF4335SF4335SF4335

  www.open.com.cn

 • 3.R S(A B) C=A (B C)

  www.open.com.cn

 • SnamelhySCSC

  SnumSnameSageSdeptJ0301zjt18JsjJ0302wmh19JsjD0301lhy20DzD0302wjm19DzX0301xps19Xx

  CnumCnameCcred001Comp4002Prog3003Math6

  SnumCnumGradeJ030100178D030100182D030100273D030200390X030100165X030100277X030100382

  www.open.com.cn

 • 1 kk20010023

  www.open.com.cn

 • www.open.com.cn

 • 8-13

  www.open.com.cn

 • www.open.com.cn