of 227 /227
www.birikimkablo.com www.birikimkablo.com Birikim kablo; ürün kalitesinden ödün vermeyen, rekabetçi fyat politikası ve koşulsuz müşteri memnuniyeti esasıyla hizmet vermek amacıyla 2012 yılı Eylül ayında kurulmuştur. İstanbul Esenyurt’ta, konusunda uzman ve dinamik ekibiyle, modern makine ve ekipmanlarıyla zayıf akım kabloları üretimi yapmaktadır. Deneyimli yöneticileri ve satış ekibi ile sürekli izlenebilen stokları, depo sistemi ve lojistik yapısı ile müşterilerimize hizmet sunmaktayız. BİRİKİM KABLO SAN. VE TİC. A.Ş; 2012 Yılında BİRİKİM KABLO ® markasıyla başladığı zayıf akım kabloları üretimine, 2014 yılında yaptığı ar-ge ve yatırım çalışmaları ile profesyonel ses ve görüntü kablolarını IVOX CABLE ® markası ile üretmeye başlamıştır. Sektöre yeni bir sinerji kazandıran IVOX CA- BLE® , Yurt içi ve yurtdışında referans projelerde yer alması ile bu alanda çok kısa sürede kendisini ispat etmiş ve sektörde hak ettiği yeri almıştır. Birikim kablo, kalite ve çevre bilinciyle sistem alt yapısını oluşturmuş ve kısa sürede ISO 9001 :2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi sertifkalarını almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi ve koşulsuz müşteri mem- nuniyeti ilkesine istinaden ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sis- temi sertifkalarına da sahiptir. Ayrıca üretimini yaptığı ürünlerin belge sertif- kasyon işlemlerini tamamlayarak TSEK ve GOST-R belgelerini almıştır. Kalitesinden ödün vermeyen Birikim Kablo; ürün izlenebilirliği ve güvenliği için modern bir kontrol sistemine ve ürün standartlarının gereği tüm testlerin yapılabildiği cihazlarla donatılmış laboratuvara sahiptir. Sektördeki deneyimimiz, kalitemiz, teknolojik alt yapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız; bizleri kısa süre içerisinde aranılan ve güvenilen bir konuma getirmiştir. Deneyimli AR-GE departmanımız ile her zaman daha iyisini üretmenin, çalışanlarımıza sürekli vermiş olduğumuz eğitimlerle onları da bu kalite yolculuğuna dahil etmenin heyecanını yaşıyoruz. Hakkımızda

Birikim kablo; ürün kalitesinden ödün vermeyen, rekabetçi iyat politikası ve koşulsuz müşteri memnuniyeti esasıyla hizmet vermek amacıyla 2012 yıl

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Birikim kablo; ürün kalitesinden ödün vermeyen, rekabetçi iyat politikası ve koşulsuz...

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com

  Birikim kablo; ürün kalitesinden ödün vermeyen, rekabetçi fiyatpolitikasıvekoşulsuzmüşterimemnuniyetiesasıylahizmetvermekamacıyla2012 yılı Eylül ayında kurulmuştur. İstanbul Esenyurt’ta, konusunda uzmanve dinamik ekibiyle, modernmakine ve ekipmanlarıyla zayıf akım kablolarıüretimiyapmaktadır.Deneyimliyöneticilerivesatışekibiilesürekliizlenebilenstokları,deposistemivelojistikyapısıilemüşterilerimizehizmetsunmaktayız.

  BİRİKİM KABLO SAN. VE TİC. A.Ş; 2012 Yılında BİRİKİM KABLO®

  markasıylabaşladığızayıfakımkablolarıüretimine,2014yılındayaptığıar-geveyatırımçalışmalarıileprofesyonelsesvegörüntükablolarınıIVOXCABLE® markasıileüretmeyebaşlamıştır.SektöreyenibirsinerjikazandıranIVOXCA-BLE®,Yurtiçiveyurtdışındareferansprojelerdeyeralmasıilebualandaçokkısasüredekendisiniispatetmişvesektördehakettiğiyerialmıştır.

  Birikimkablo,kaliteveçevrebilinciylesistemaltyapısınıoluşturmuşvekısasüredeISO9001:2008KaliteYönetimSistemiveISO14001:2004ÇevreYönetimSistemisertifikalarınıalmayahakkazanmıştır.AynızamandaOHSAS18001:2007İşSağlığıveGüvenliğiYönetimiSistemivekoşulsuzmüşterimem-nuniyetiilkesineistinadenISO10002:2004MüşteriMemnuniyetiYönetimSis-temisertifikalarınadasahiptir.Ayrıcaüretiminiyaptığıürünlerinbelgesertifi-kasyonişlemlerinitamamlayarakTSEKveGOST-Rbelgelerinialmıştır.

  Kalitesinden ödün vermeyen Birikim Kablo; ürün izlenebilirliği vegüvenliğiiçinmodernbirkontrolsistemineveürünstandartlarınıngereğitümtestlerinyapılabildiğicihazlarladonatılmışlaboratuvarasahiptir.

  Sektördeki deneyimimiz, kalitemiz, teknolojik alt yapımız vemüşteriodaklı hizmet anlayışımız; bizleri kısa süre içerisinde aranılan ve güvenilenbirkonumagetirmiştir.DeneyimliAR-GEdepartmanımızileherzamandahaiyisiniüretmenin,çalışanlarımızasüreklivermişolduğumuzeğitimlerleonlarıdabukaliteyolculuğunadahiletmeninheyecanınıyaşıyoruz.

  Hakkımızda

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com2

  RG58C/URG58C/UHFFRRG174/URG213/URG213/UHFFRRG214/URG214/UHFFR

  456

  78910

  42-4344-4546-4748-4950-5152-5354-5556-5758-5960-6162-6364-6566-6768-6970-7172-737475

  76-7778-7980-8182-83

  84-8586-8788-8990-9192-9394-9596-9798-99

  11

  12

  13141516

  17181920

  21

  22

  23242526

  272829303132333435363738

  394041

  RG59/U-4F(Cu/Al)RG59/U-4FHF(Cu/Al)RG59/U-4F(CCS/Al)RG59/U-4FHF(CCS/Al)RG59/U-4F(Cu/SnCu)RG59/U-4FHF(Cu/SnCu)RG59/U-6F(Cu/Cu)RG59/U-6FHF(Cu/Cu)RG6/U-4F(Cu/Al)RG6/U-4FHF(Cu/Al)RG6/U-4FP(Cu/Al)RG6/U-4FTrishield(Cu/Al)RG6/U-4F(CCS/Al)RG6/U-4FTrishield(CCS/Al)RG6/U-4F(Cu/SnCu)RG6/U-4FHF(Cu/SnCu)RG6/U-4FP(Cu/SnCu)RG6/U-6F(Cu/Cu)RG6/U-6FHF(Cu/Cu)RG6/U-6FP(Cu/Cu)RG11/U-4F(CCS/Al)RG11/U-6F(CCS/Cu)RG11/U-4F(Cu/SnCu)RG11/U-4FHF(Cu/SnCu)RG11/U-4FP(Cu/SnCu)RG11/U-6F(Cu/Cu)RG11/U-6FHF(Cu/Cu)RG11/U-6FP(Cu/Cu)

  LIYYLIHHLIYY-TPLIHH-TPLIYCYLIHCHLIYCY-TPLIHCH-TPLIY(ST)YLIH(ST)HLIY(St)Y-TPLIH(St)H-TPLIY(St)CYLIH(St)CHLIY(St)CY-TPLIH(St)CH-TPLIYCY-CYLIHCH-CHYSLY-JZHSLH-JZYSLYCY-JZHSLHCH-JZ

  DiyafonKablosuCCTVCCTVHFFR

  50 ohm KOAKSİYEL KABLOLAR SİNYAL VE KONTROL KABLOLARI

  TELEFON VE YANGIN ALARM KABLOLARI

  75 ohm KOAKSİYEL KABLOLAR

  CCTV - DİYAFON KABLOLARI

  İÇİNDEKİLER INDEX

  VBV,VBV-KPDV,PDV-KHBH.HBH-KVBAPV,VBAPV-KPDAPV,PDAPV-KHBAPH,HBAPH-KJ-Y(St)Y…LgJ-H(St)H…Lg

 • www.birikimkablo.com 3www.birikimkablo.com

  CAT5eUTPCAT5eUTPLSZHCAT5eUTPPECAT5eFUTPCAT5eFUTPLSZHCAT5eFUTPPECAT5eSFUTPCAT5eSFUTPLSZHCAT5eSFUTPPECAT6UTPCAT6UTPLSZHCAT6UTPPECAT6FUTPLSZHCAT6FUTPPECAT6SFUTPCAT6SFUTPLSZHCAT6SFUTPPELI2Y(St)Y-TPPIMFRS232/422LI2Y(St)H-TPPIMFRS232/422LI2Y(St)CY-TPRS232/422LI2Y(St)CH-TPRS232/422LI2Y(St)CY-TPPIMFRS232/422LI2Y(St)CH-TPPIMFRS232/422LI02Y(St)Y-TPPIMFRS485LI02Y(St)H-TPPIMFRS485LI02Y(St)CY-TPRS485LI02Y(St)CY-TPPIMFRS485LI02Y(St)CH-TPPIMFRS485

  100

  101

  102

  103104105106

  107108109110

  111

  112

  113114115116

  117118119120

  121

  122

  123124125126

  127

  152153154

  155156157158159160

  161

  162

  163164165

  166-167168-169170-171172-173174-175176-177178-179180-181182-183184-185186-187188-189190-191192-193194-195196-197198-199200-201202-203204-205

  128129130131132133

  134-135136-137138-139140-141142-143144-145146-147148-149150-151

  JE-H(St)H…BdFE180PH120LIHHFE180PH120LIHH-TPFE180PH120LIHCHFE180PH120LIHCH-TPFE180PH120LIH(St)HFE180PH120LIH(St)H-TPFE180PH120LIH(St)CHFE180PH120LIH(St)CH-TPFE180PH120

  YSL11YPURFLEXIBLEYSLC11YPURFLEXIBLEYSLYC11YPURFLEXIBLEYSL11YC11YPURFLEXIBLE2YSL11YPURFLEXIBLE2YSLC11YPURFLEXIBLE2YSLYC11YPURFLEXIBLE2YSL11YC11YPURFLEXIBLE11YSL11YPURFLEXIBLE11YSLC11YPURFLEXIBLE11YSL11YC11YPURFLEXIBLE

  RE-Y(St)YRE-2Y(St)YRE-2X(St)YRE-2Y(St)HRE-2X(St)HRE-Y(St)Y-PIMF/TIMFRE-2Y(St)Y-PIMF/TIMFRE-2X(St)Y-PIMF/TIMFRE-2Y(St)H-PIMF/TIMFRE-2X(St)H-PIMF/TIMFRE-Y(St)YSWBYRE-2Y(St)YSWBYRE-2X(St)YSWBYRE-2Y(St)HSWBHRE-2X(St)HSWBHRE-Y(St)YSWBY-PIMF/TIMFRE-2Y(St)YSWBY-PIMF/TIMFRE-2X(St)YSWBY-PIMF/TIMFRE-2Y(St)HSWBH-PIMF/TIMFRE-2X(St)HSWBH-PIMF/TIMF

  VERİ İLETİŞİM KABLOLARI

  BUS VE BİNA OTOMASYON KABLOLARI

  YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR

  SIMHSIMHC1SIMHC2

  SİLİKON KABLOLARI

  PUR FLEXIBLE KABLOLAR

  ENSTRUMANTASYON KABLOLARI

  PROFIBUSL2PROFIBUSL2PEINSTABUSEIBBUSINSTABUSEIBBUSHFFRCANBUSPROFIBUSPA

  İÇİNDEKİLER INDEX

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com4

  RG 58 C/U 50 ohm KOAKSİYEL Telsiz ve haberleşme sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  19x0,18mm Kalay kaplı elektrolitik tavlı bakır / 19x0,18mm Stranded tinned copper wire

  İletken / Conductor

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı /Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  10 x kablo çapı / cable diameter

  40 (kg/km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Kalay kaplı elektrolitik tavlı mono bakır tel den örgü / Tinned copper wire braiding

  Ekran / Screen

  RAL 9005 Siyah / RAL 9005 BlackKablo RengiOuther Sheath Colour

  5,00 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)Dış Kılıf / Outher sheath

  2,95 mm Solid Polietilen /2,95 mm Solid polyethylene Yalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables at wireless and data communication systems.

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  100 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 5 kV

  2,5 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  50 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  37 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  Zayıflamalar / Attenuations

  1002004006008001000

  162333404654

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.com 5www.birikimkablo.com

  RG 58 C/U HFFR 50 ohm KOAKSİYEL

  19x0,18mm Kalay kaplı elektrolitik tavlı bakır / 19x0,18mm Stranded tinned copper wire

  İletken / Conductor

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature RangeDuman Yoğunluğu / Smoke DensityHalojen Gazı Tayini /Corressive Gas

  Kablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)IEC 61034-2, EN 61034-2IEC 60754-1 ,EN 50267-2

  41 (kg / km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  10 x kablo çapı / cable diameter

  Kalay kaplı elektrolitik tavlı mono bakır tel den örgü / Tinned copper wire braiding

  Ekran / Screen

  RAL 9005 Siyah / RAL 9005 BlackKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  5,00 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)Dış Kılıf / Outher sheath

  2,95 mm Solid Polietilen /2,95 mm Solid polyethylene Yalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıTelsiz ve haberleşme sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogenfree flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, in-san sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  They are used as connection cables at wireless and data communication systems. These cables with halogenfree flame retardant characteristic due to their structures are used in public places such as hotels,schools,hospitals,shopping centers etc. They have low smoke density and they don’t emit poisonous and corrosive gases during a fire therefore they don’t harm human health. .

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  100 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 5 kV

  2,5 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  50 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  37 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  Zayıflamalar / Attenuations

  1002004006008001000

  162333404654

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com6

  RG 174/U 50 ohm KOAKSİYEL Telsiz ve haberleşme sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  7x0,16mm Elektrolitik tavlı bakır / 7x0,16mm Stranded copper wireİletken / Conductor

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı /Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  10 x kablo çapı / cable diameter

  13 (kg/km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Kalay kaplı elektrolitik tavlı mono bakır tel den örgü / Tinned copper wire braiding

  Ekran / Screen

  RAL 9005 Siyah / RAL 9005 BlackKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  2,80 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)Dış Kılıf / Outher sheath

  1,50 mm Solid Polietilen /1,50 mm Solid polyethylene Yalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables at wireless and data communication systems.

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  100 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 3 kV

  1,5 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  50 Ω

  Teknik Özellikler / SpecificationsZayıflamalar / Attenuations

  1020501002005008001000

  9,513,521,630,9447291

  105

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.com 7www.birikimkablo.com

  RG 213 U 50 ohm KOAKSİYEL

  7x0,75 mm Elektrolitik tavlı bakır / 7x0,75 mm Electrolytic annealed copper

  İletken / Conductor

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature RangeMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending RadiusHalojen Gazı Tayini /Corressive Gas

  Kablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)20 x kablo çapı / cable diameterIEC 60754-1 ,EN 50267-2

  160 (kg/km)100 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Tahta Makara / Wood Spool1000 m Tahta Makara / Wood Spool

  10 x kablo çapı / cable diameter

  Elektrolitik tavlı bakır tel den örgü / Copper wire braidingEkran / Screen

  RAL 9005 Siyah / RAL 9005 BlackKablo Rengi Outher Sheath Colour

  10,20 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)Dış Kılıf / Outher sheath

  7,25 mm Solid Polietilen /7,25 mm Solid polyethylene Yalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıTelsiz ve haberleşme sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  They are used as connection cables at wireless and data communication systems.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  100 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 10 kV

  5 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  50 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  6 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  Zayıflamalar / Attenuations

  1002004006008001000

  79,4

  14,5192325

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com8

  RG 213 U HFFR 50 ohm KOAKSİYEL Telsiz ve haberleşme sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogenfree flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, in-san sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  7x0,75 mm Elektrolitik tavlı bakır / 7x0,75 mm Electrolytic annealed copper

  İletken / Conductor

  Test Gerilimi / Test VoltageÇalışma Sıcaklığı / Temperature RangeDuman Yoğunluğu / Smoke DensityHalojen Gazı Tayini / Corressive GasMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending RadiusKablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  10 kV -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)IEC 61034-2, EN 61034-2IEC 60754-1 ,EN 50267-220 x kablo çapı / cable diameter165 (kg/km)100 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Tahta Makara / Wood Spool1000 m Tahta Makara / Wood Spool

  Elektrolitik tavlı bakır tel den örgü / Copper wire braidingEkran / Screen

  RAL 9005 Siyah / RAL 9005 BlackKablo Rengi Outher Sheath Colour

  10,20 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)Dış Kılıf / Outher sheath

  7,25 mm Solid Polietilen /7,25 mm Solid polyethylene Yalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables at wireless and data communication systems. These cables with halogen-free flame retardant characteristic due to their struc-tures are used in public places such as hotels,schools,hospitals,shopping centers etc. They have low smoke density and they don’t emit poisonous and corrosive gases during a fire therefore they don’t harm human health. .

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  100 pF/m

  İletken Direnci Conductor Resistance

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage 5 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  6 Ω/km(max.)

  50 Ω

  Teknik Özellikler / Specifications

  Zayıflamalar / Attenuations

  1002004006008001000

  79,414,5192325

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.com 9www.birikimkablo.com

  RG 214 U 50 ohm KOAKSİYEL

  7x0,75 mm Gümüş kaplı elektrolitik tavlı bakır / Silver coated copper

  İletken / Conductor

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature RangeMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending RadiusHalojen Gazı Tayini /Corressive Gas

  Kablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)20 x kablo çapı / cable diameterIEC 60754-1 ,EN 50267-2

  198 (kg/km)100 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Tahta Makara / Wood Spool1000 m Tahta Makara / Wood Spool

  10 x kablo çapı / cable diameter

  Gümüş kaplı bakır telden örgü / Silver coated copper wire braiding

  1.Ekran / Screen

  10,80 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)RAL 9005 Siyah / RAL 9005 Black

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Gümüş kaplı bakır telden örgü / Silver coated copper wire braiding2.Ekran / Screen

  7,25 mm Solid Polietilen /7,25 mm Solid polyethylene Yalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıTelsiz ve haberleşme sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  They are used as connection cables at wireless and data communication systems.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  100 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 10 kV

  5 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  50 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  6 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  Zayıflamalar / Attenuations

  1002004006008001000

  6,28,8

  13,517

  20,524

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com10

  RG 214 U HFFR 50 ohm KOAKSİYEL Telsiz ve haberleşme sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogenfree flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, in-san sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  7x0,75 mm Gümüş kaplı elektrolitik tavlı bakır / Silver coated copper

  İletken / Conductor

  Test Gerilimi / Test VoltageÇalışma Sıcaklığı / Temperature RangeDuman Yoğunluğu / Smoke DensityHalojen Gazı Tayini / Corressive GasMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending RadiusKablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  10 kV -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)IEC 61034-2, EN 61034-2IEC 60754-1 ,EN 50267-220 x kablo çapı / cable diameter200 (kg/km)100 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Tahta Makara / Wood Spool1000 m Tahta Makara / Wood Spool

  Gümüş kaplı bakır telden örgü / Silver coated copper wire braiding1.Ekran / Screen

  10,80 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)

  RAL 9005 Siyah / RAL 9005 Black

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Gümüş kaplı bakır telden örgü / Silver coated copper wire braiding2.Ekran / Screen

  7,25 mm Solid Polietilen /7,25 mm Solid polyethylene Yalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables at wireless and data communication systems. These cables with halogen-free flame retardant characteristic due to their struc-tures are used in public places such as hotels,schools,hospitals,shopping centers etc. They have low smoke density and they don’t emit poisonous and corrosive gases during a fire therefore they don’t harm human health. .

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  100 pF/m

  İletken Direnci Conductor Resistance

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage 5 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  6 Ω/km(max.)

  50 Ω

  Teknik Özellikler / SpecificationsZayıflamalar / Attenuations

  1002004006008001000

  6,28,813,517

  20,524

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.com 11www.birikimkablo.com

  RG 59/U-4 F (Cu/Al) 75 ohm KOAKSİYEL

  0,81 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 0,81 mm Electrolytic annealed copper

  İletken / Conductor

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  10 x kablo çapı / cable diameter

  34 (kg/km)

  100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  5,80 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Alüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  3,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /3,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıBina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemler-inin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 2,5 kV

  1,1 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  36 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / SpecificationsZayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  1319

  25,528

  34,541

  44,550

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  201816

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com12

  RG 59/U-4 FHF (Cu/Al) 75 ohm KOAKSİYEL Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistem-lerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogen-free flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  0,81 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 0,81 mm Electrolytic annealed copper

  İletken / Conductor

  Test Gerilimi / Test Voltage

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature RangeDuman Yoğunluğu / Smoke DensityHalojen Gazı Tayini / Corressive Gas TestMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending RadiusKablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  2,5 kV

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)IEC 61034-2, EN 61034-2IEC 60754-1 ,EN 50267-210 x kablo çapı / cable diameter35 (kg/km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  5,80 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Alüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  3,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /3,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables indoor at CATV, cable TV, satellite systems. These cables with halo-genfree flame reterdant characteristic due to their structures are used in public places such as hotels, schools, hospitals, shopping centers etc. They have low smoke density and they don’t emit poisonous and corrosive gases during a fire therefore they don’t harm human health..

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İletken Direnci Conductor Resistance

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage 1,1 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  36 Ω/km(max.)

  75 Ω

  Teknik Özellikler / Specifications Zayıflamalar / Attenuations23047086010001500200024003000

  1319

  25,528

  34,541

  44,550

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  201816

  5-470470-862

  862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.com 13www.birikimkablo.com

  RG 59/U-4 F (CCS/Al) 75 ohm KOAKSİYEL

  0,81 mm Bakır kaplı çelik tel / 0,81 mm Copper clad steel wireİletken / Conductor

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  10 x kablo çapı / cable diameter

  34 (kg/km)

  100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  5,80 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Alüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  3,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /3,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıBina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemler-inin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 2,5 kV

  1,1 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  146 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / SpecificationsZayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  13,5202629

  35,542,54652

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  13,52026

  230470860

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com14

  RG 59/U-4 FHF (CCS/Al) 75 ohm KOAKSİYEL Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemler-inin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogenfree flame retardant) özelliği ile yanma du-rumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  0,81 mm Bakır kaplı çelik tel / 0,81 mm Copper clad steel wireİletken / Conductor

  Test Gerilimi / Test Voltage

  Duman Yoğunluğu / Smoke DensityHalojen Gazı Tayini / Corressive Gas TestMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending RadiusKablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  2,5 kV

  IEC 61034-2, EN 61034-2IEC 60754-1 ,EN 50267-210 x kablo çapı / cable diameter35 (kg/km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  5,80 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Alüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  3,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /3,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables indoor at CATV, cable TV, satellite systems. These cables with halogenfree flame reterdant char-acteristic due to their structures are used in public places such as hotels, schools, hospitals, shopping centers etc. They have low smoke density and they don’t emit poisonous and corrosive gases during a fire therefore they don’t harm human health..

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İletken Direnci Conductor Resistance

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage 1,1 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  146 Ω/km(max.)

  75 Ω

  Teknik Özellikler / Specifications Zayıflamalar / Attenuations230470860

  10001500200024003000

  13,5202629

  35,542,54652

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  13,52026

  230470860

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.com 15www.birikimkablo.com

  RG 59/U-4 F (Cu/SnCu) 75 ohm KOAKSİYEL

  0,81 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 0,81 mm Electrolytic annealed copper

  İletken / Conductor

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  10 x kablo çapı / cable diameter

  38 (kg/km)

  100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  5,80 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Kalay kaplı bakır telden örgü / Tinned copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  3,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /3,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıBina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemler-inin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 2,5 kV

  1,1 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  36 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / SpecificationsZayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  1319

  25,5 (2834,541

  44,550

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  201816

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com16

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  1319

  25,528

  34,541

  44,550

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  RG 59/U-4 FHF (Cu/SnCu) 75 ohm KOAKSİYEL

  Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistem-lerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogen-free flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  0,81 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 0,81 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Test Gerilimi / Test Voltage

  Duman Yoğunluğu / Smoke DensityÇalışma Sıcaklığı / Temperature Range

  Halojen Gazı Tayini / Corressive Gas TestMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending RadiusKablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  2,5 kV

  IEC 61034-2, EN 61034-2-30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  IEC 60754-1 ,EN 50267-210 x kablo çapı / cable diameter39 (kg/km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  5,80 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Kalay kaplı bakır telden örgü / Tinned copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  3,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /3,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables indoor at CATV, cable TV, satellite systems. These cables with halo-genfree flame reterdant characteristic due to their structures are used in public places such as hotels, schools, hospitals, shopping centers etc. They have low smoke density and they don’t emit poisonous and corrosive gases during a fire therefore they don’t harm human health..

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İletken Direnci Conductor Resistance

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage 1,1 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  36 Ω/km(max.)

  75 Ω

  Teknik Özellikler / Specifications

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  201816

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.com 17www.birikimkablo.com

  RG 59/U-6 F (Cu/Cu) 75 ohm KOAKSİYEL

  0,81 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 0,81 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  10 x kablo çapı / cable diameter

  39 (kg/km)

  100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Bakır Polyester Bant / Copper foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  5,80 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü / Copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  3,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /3,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıBina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemler-inin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 2,5 kV

  1,1 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  36 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / SpecificationsZayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  131925,52834,54144,550

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  201816

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com18

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  131925,52834,54144,550

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  RG 59/U-6 FHF (Cu/Cu) 75 ohm KOAKSİYEL Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistem-lerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogen-free flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  0,81 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 0,81 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Test Gerilimi / Test Voltage

  Duman Yoğunluğu / Smoke DensityÇalışma Sıcaklığı / Temperature Range

  Halojen Gazı Tayini / Corressive Gas TestMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending RadiusKablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  2,5 kV

  IEC 61034-2, EN 61034-2-30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  IEC 60754-1 ,EN 50267-210 x kablo çapı / cable diameter40 (kg/km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Bakır Polyester Bant / Copper foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  5,80 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü / Copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  3,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /3,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables indoor at CATV, cable TV, satellite systems. These cables with halo-genfree flame reterdant characteristic due to their structures are used in public places such as hotels, schools, hospitals, shopping centers etc. They have low smoke density and they don’t emit poisonous and corrosive gases during a fire therefore they don’t harm human health..

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İletken Direnci Conductor Resistance

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage 1,1 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  36 Ω/km(max.)

  75 Ω

  Teknik Özellikler / Specifications

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  201816

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.com 19www.birikimkablo.com

  RG 6/U-4 F (Cu/Al) 75 ohm KOAKSİYEL

  1,02 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,02 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  10 x kablo çapı / cable diameter

  43 (kg/km)

  100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  6,90 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Alüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /4,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıBina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 3 kV

  1,3 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  22 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / SpecificationsZayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  10,514,52022

  27,8333742

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  232018

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com20

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  10,514,52022

  27,8333742

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  RG 6/U-4 FHF (Cu/Al) 75 ohm KOAKSİYEL Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistem-lerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogen-free flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  1,02 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,02 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Test Gerilimi / Test Voltage

  Duman Yoğunluğu / Smoke DensityÇalışma Sıcaklığı / Temperature Range

  Halojen Gazı Tayini / Corressive Gas TestMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending RadiusKablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  3 kV

  IEC 61034-2, EN 61034-2-30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  IEC 60754-1 ,EN 50267-210 x kablo çapı / cable diameter44 (kg/km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  6,90 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Alüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /4,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables indoor at CATV, cable TV, satellite systems. These cables with halo-genfree flame reterdant characteristic due to their structures are used in public places such as hotels, schools, hospitals, shopping centers etc. They have low smoke density and they don’t emit poisonous and corrosive gases during a fire therefore they don’t harm human health..

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İletken Direnci Conductor Resistance

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage 1,3 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  22 Ω/km(max.)

  75 Ω

  Teknik Özellikler / Specifications

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  232018

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.com 21www.birikimkablo.com

  RG 6/U-4 FP (Cu/Al) 75 ohm KOAKSİYEL

  1,02 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,02 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature RangeDuman Yoğunluğu/ Smoke DensityHalojen Gazı Tayini / Corressive Gas TestMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending RadiusKablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)IEC 61034-2, EN 61034-2IEC 60754-1 ,EN 50267-210 x kablo çapı / cable diameter38 (kg/km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  6,90 mm PE | EN 50290-2-24RAL 9005 Siyah / RAL 9005 Black

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Alüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /4,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıThey are used as connection cables in outdoorand underground at CATV, cable TV, satellite systems.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 3 kV

  1,3 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  22 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / SpecificationsZayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  10,514,52022

  27,8333742

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  232018

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Dış ortam ve yeraltı CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com22

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  10,514,52022

  27,8333742

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  RG 6/U-4 F Trishield (Cu/Al) 75 ohm KOAKSİYEL

  Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  1,02 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,02 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Test Gerilimi / Test Voltage

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature RangeMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  3 kV

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)10 x kablo çapı / cable diameter

  44 (kg/km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverage

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverage

  1. Folyo ekran / Foil Screen

  2. Folyo ekran / Foil Screen7,00 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Alüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /4,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İletken Direnci Conductor Resistance

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage 1,3 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  22 Ω/km(max.)

  75 Ω

  Teknik Özellikler / Specifications

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  232018

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.com 23www.birikimkablo.com

  RG 6/U-4 F (CCS/Al) 75 ohm KOAKSİYEL

  1,02 mm Bakır kaplı çelik tel / 1,02 mm Copper clad steel wireİletken / Conductor

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature RangeMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending RadiusKablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)10 x kablo çapı / cable diameter42 (kg/km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  6,90 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Alüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /4,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıBina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 3 kV

  1,3 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  105 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / SpecificationsZayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  1217232530384043

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  232018

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com24

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  1217232530384043

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  RG 6/U-4 F Trishield (CCS/Al) 75 ohm KOAKSİYEL

  Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  1,02 mm Bakır kaplı çelik tel / 1,02 mm Copper clad steel wireİletken / Conductor

  Test Gerilimi / Test Voltage

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature RangeMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  3 kV

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)10 x kablo çapı / cable diameter

  43 (kg/km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverage

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverage

  1. Folyo ekran / Foil Screen

  2. Folyo ekran / Foil Screen7,00 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Alüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /4,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İletken Direnci Conductor Resistance

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage 1,3 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  105 Ω/km(max.)

  75 Ω

  Teknik Özellikler / Specifications

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  232018

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.com 25www.birikimkablo.com

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  10,514,52022

  27,8333742

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  RG 6/U-4 F (Cu/SnCu) 75 ohm KOAKSİYEL Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  1,02 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,02 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Test Gerilimi / Test Voltage

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature RangeMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı / Cable Weight

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  3 kV

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)10 x kablo çapı / cable diameter

  48,5 (kg/km)100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  6,90 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Kalay kaplı bakır telden örgü / Tinned copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /4,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Empedans / Impedance

  Efektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İletken Direnci Conductor Resistance

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage 1,3 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  22 Ω/km(max.)

  75 Ω

  Teknik Özellikler / Specifications

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  232018

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com26

  RG 6/U-4 FHF (Cu/SnCu) 75 ohm KOAKSİYEL

  1,02 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,02 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  6,90 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)RAL 9003 Beyaz / RAL 9005 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Kalay kaplı bakır telden örgü / Tinned copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /4,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıBina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistem-lerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogen-free flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  They are used as connection cables indoor at CATV, ca-ble TV, satellite systems. These cables with halogenfree flame reterdant characteristic due to their structures are used in public places such as hotels, schools, hospitals, shopping centers etc. They have low smoke density and they don’t emit poisonous and corrosive gases during a fire therefore they don’t harm human health..

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

  Duman YoğunluğuSmoke Density

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı Cable Weight

  Halojen Gazı Tayini Corressive Gas Test

  Standart Ambalaj Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  IEC 61034-2, EN 61034-2

  10 x kablo çapı / cable diameter

  49 (kg/km)

  IEC 60754-1 ,EN 50267-2

  100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 3 kV

  1,3 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  22 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  10,514,52022

  27,8333742

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  232018

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

 • www.birikimkablo.com 27www.birikimkablo.com

  Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

  Duman YoğunluğuSmoke Density

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı Cable Weight

  Halojen Gazı Tayini Corressive Gas Test

  Standart Ambalaj Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  IEC 61034-2, EN 61034-2

  10 x kablo çapı / cable diameter

  43 (kg/km)

  IEC 60754-1 ,EN 50267-2

  100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 3 kV

  1,3 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  22 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  RG 6/U-4 FP (Cu/SnCu) 75 ohm KOAKSİYEL Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  1,02 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,02 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  6,90 mm PE | EN 50290-2-24

  RAL 9005 Siyah / RAL 9005 Black

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Kalay kaplı bakır telden örgü / Tinned copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /4,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  10,514,52022

  27,8333742

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)232018

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com28

  RG 6/U-6 F (Cu/Cu) 75 ohm KOAKSİYEL

  1,02 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,02 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Bakır Polyester Bant / Copper foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  6,90 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)RAL 9003 Beyaz - Siyah/yeşil / RAL 9003 White - Black /Green

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü / Copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /4,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıBina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı Cable Weight

  Standart Ambalaj Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  10 x kablo çapı / cable diameter

  50,5 (kg/km)

  100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 3 kV

  1,3 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  22 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / SpecificationsZayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  10,514,52022

  27,8333742

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  232018

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

 • www.birikimkablo.com 29www.birikimkablo.com

  Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

  Duman YoğunluğuSmoke Density

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı Cable Weight

  Halojen Gazı Tayini Corressive Gas Test

  Standart Ambalaj Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  IEC 61034-2, EN 61034-2

  10 x kablo çapı / cable diameter

  51 (kg/km)

  IEC 60754-1 ,EN 50267-2

  100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 3 kV

  1,3 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  22 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  RG 6/U-6 FHF (Cu/Cu) 75 ohm KOAKSİYEL Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistem-lerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogen-free flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  1,02 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,02 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Bakır Polyester Bant / Copper foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  6,90 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü / Copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /4,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables indoor at CATV, cable TV, satellite systems. These cables with halo-genfree flame reterdant characteristic due to their structures are used in public places such as hotels, schools, hospitals, shopping centers etc. They have low smoke density and they don’t emit poisonous and corrosive gases during a fire therefore they don’t harm human health..

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  10,514,52022

  27,8333742

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)232018

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com30

  RG 6/U-6 FP (Cu/Cu) 75 ohm KOAKSİYEL

  1,02 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,02 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Bakır Polyester Bant / Copper foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  6,90 mm PE | EN 50290-2-24RAL 9005 Siyah / RAL 9005 Black

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü / Copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /4,60 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıBina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  10,514,52022

  27,8333742

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  232018

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

  Duman YoğunluğuSmoke Density

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı Cable Weight

  Halojen Gazı Tayini Corressive Gas Test

  Standart Ambalaj Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  IEC 61034-2, EN 61034-2

  10 x kablo çapı / cable diameter

  45 (kg/km)

  IEC 60754-1 ,EN 50267-2

  100 m Kangal / PVC Makara / Roll / PVC Spool300 m Kontrplak Makara / Plywood Spool500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 3 kV

  1,3 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  22 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

 • www.birikimkablo.com 31www.birikimkablo.com

  Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı Cable Weight

  Standart Ambalaj Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  20 x kablo çapı / cable diameter

  92 (kg/km)

  500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 5 kV

  2 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  41 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  RG 11/U-4 F (CCS/Al) 75 ohm KOAKSİYEL Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  1,63 mm Bakır kaplı çelik tel / 1,63 mm Copper clad steel wireİletken / Conductor

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  10,00 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Alüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  7,10 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /7,10 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  7,2101517

  22,4262933

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)252219

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com32

  RG 11/U-6 F (CCS/Cu) 75 ohm KOAKSİYEL

  1,63 mm Bakır kaplı çelik tel / 1,63 mm Copper clad steel wireİletken / Conductor

  Bakır Polyester Bant / Copper foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  10,00 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü / Copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  7,10 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /7,10 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıBina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemler-inin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  7,2101517

  22,4262933

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  252219

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı Cable Weight

  Standart Ambalaj Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  20 x kablo çapı / cable diameter

  110 (kg/km)

  500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage

  5 kV

  2 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  41 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

 • www.birikimkablo.com 33www.birikimkablo.com

  Çalışma Sıcaklığı Temperature Range -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 5 kV

  2 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  8,8 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  RG 11/U-4 F (Cu/SnCu) 75 ohm KOAKSİYEL Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemler-inin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  1,63 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,63 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  10,00 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Kalaylı bakır telden örgü / Tinned copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  7,10 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /7,10 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  6,59,514162124

  26,531

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)252219

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı Cable Weight

  Standart Ambalaj Standard Packing

  20 x kablo çapı / cable diameter

  107 (kg/km)

  500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com34

  RG 11/U-4 FHF (Cu/SnCu) 75 ohm KOAKSİYEL

  1,63 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,63 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  10,00 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Kalaylı bakır telden örgü / Tinned copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  7,10 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /7,10 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıBina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistem-lerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogen-free flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

  Duman YoğunluğuSmoke Density

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı Cable Weight

  Halojen Gazı Tayini Corressive Gas Test

  Standart Ambalaj Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  IEC 61034-2, EN 61034-2

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  6,59,514162124

  26,531

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  252219

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  20 x kablo çapı / cable diameter

  107 (kg/km)

  IEC 60754-1 ,EN 50267-2

  500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 5 kV

  2 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  8,8 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  They are used as connection cables indoor at CATV, cable TV, satellite systems. These cables with halo-genfree flame reterdant characteristic due to their structures are used in public places such as hotels, schools, hospitals, shopping centers etc. They have low smoke density and they don’t emit poisonous and corrosive gases during a fire therefore they don’t harm human health..

 • www.birikimkablo.com 35www.birikimkablo.com

  Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending RadiusKablo Ağırlığı Cable Weight

  Standart Ambalaj Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  20 x kablo çapı / cable diameter

  85 (kg/km)

  500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 5 kV

  2 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  8,8 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  RG 11/U-4 FP (Cu/SnCu)75 ohm KOAKSİYEL Dış ortam ve yeraltı CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  1,63 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,63 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  10,00 mm PE | EN 50290-2-24

  RAL 9005 Siyah / RAL 9005 Black

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Kalaylı bakır telden örgü / Tinned copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  7,10 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /7,10 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables in outdoor and underground at CATV, cable TV, satellite systems.

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Zayıflamalar / Attenuations

  23047086010001500200024003000

  6,59,514162124

  26,531

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  252219

  5-470470-862

  862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)Duman YoğunluğuSmoke Density

  Halojen Gazı Tayini Corressive Gas Test

  IEC 61034-2, EN 61034-2

  IEC 60754-1 ,EN 50267-2

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com36

  RG 11/U-6 F (Cu/Cu) 75 ohm KOAKSİYEL

  1,63 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,63 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Bakır Polyester Bant / Copper foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  10,00 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)RAL 9003 Beyaz - Siyah/yeşil / RAL 9003 White - Black /Green

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü / Copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  7,10 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /7,10 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıBina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemler-inin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  6,59,514162124

  26,531

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  252219

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius

  Kablo Ağırlığı Cable Weight

  Standart Ambalaj Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  20 x kablo çapı / cable diameter

  110 (kg/km)500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 5 kV

  2 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  8,8 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  They are used as connection cables in indoor at CATV, cable TV, satellite systems.

 • www.birikimkablo.com 37www.birikimkablo.com

  RG 11/U-6 FHF (Cu/Cu) 75 ohm KOAKSİYEL Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistem-lerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogen-free flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  1,63 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,63 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Bakır Polyester Bant / Copper foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  10,00 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü / Copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  7,10 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /7,10 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  They are used as connection cables indoor at CATV, cable TV, satellite systems. These cables with halo-genfree flame reterdant characteristic due to their structures are used in public places such as hotels, schools, hospitals, shopping centers etc. They have low smoke density and they don’t emit poisonous and corrosive gases during a fire therefore they don’t harm human health..

  Kullanım Alanları Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  6,59,514162124

  26,531

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)252219

  Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending RadiusKablo Ağırlığı Cable Weight

  Standart Ambalaj Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  20 x kablo çapı / cable diameter

  115 (kg/km)

  500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 5 kV

  2 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  8,8 Ω/km(max.)

  Teknik Özellikler / Specifications

  Duman YoğunluğuSmoke Density

  Halojen Gazı Tayini Corressive Gas Test

  IEC 61034-2, EN 61034-2

  IEC 60754-1 ,EN 50267-2

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com38

  RG 11/U-6 FP (Cu/Cu) 75 ohm KOAKSİYEL

  1,63 mm Elektrolitik tavlı mono bakır / 1,63 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Bakır Polyester Bant / Copper foil 100% coverageFolyo ekran / Foil Screen

  10,00 mm PE | EN 50290-2-24RAL 9005 Siyah / RAL 9005 Black

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi Outher Sheath Colour

  Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü / Copper wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  7,10 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen /7,10 mm Physical foamed polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kullanım AlanlarıDış ortam ve yeraltı CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır.

  Application

  Kablo Yapısı / Construction

  Zayıflamalar / Attenuations

  230470860

  10001500200024003000

  6,59,514162124

  26,531

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Geri Dönüş Kaybı / Return Loss

  252219

  5-470470-862862-1000

  Frekans / Frequency (MHz) (dB/100m)

  Teknik Özellikler / Specifications

  They are used as connection cables in outdoor and underground at CATV, cable TV, satellite systems.

  Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

  Min. Bükme Yarıçapı Min. Bending RadiusKablo Ağırlığı Cable Weight

  Standart Ambalaj Standard Packing

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)

  20 x kablo çapı / cable diameter

  88 (kg/km)

  500 m Kontrplak Makara / Plywood Spool1000 m Kontrplak Makara / Plywood Spool

  Empedans / ImpedanceEfektif Kapasite Mutual Capacitance

  54 pF/m

  İzolasyon DirenciInsulation Resistance

  Çalışma GerilimiOperating Voltage

  Test Gerilimi Test Voltage 5 kV

  2 kV (max.)

  >2000MΩ.km

  75 Ω

  İletken Direnci Conductor Resistance

  8,8 Ω/km(max.)

  Duman YoğunluğuSmoke Density

  Halojen Gazı Tayini Corressive Gas Test

  IEC 61034-2, EN 61034-2

  IEC 60754-1 ,EN 50267-2

 • www.birikimkablo.com 39www.birikimkablo.com

  Diyafon KablosuEsnek ve düşük bükülme yarıçapı sayesinde uygulamada kolaylık sağlar. Dâhili uygulamalar için uygundur, harici uygulamalarda kullanılmaz. Elektronik kontrol sistemler-inde görüntü, ses ve sinyal iletiminde kullanılır.

  With their flexible construction,they can easily be used in applications. İt is suitable for indoor applica-tion, it isn’t used in outdoor. These cables are used in electronic control systems for video, audio and signal transmission.

  Kullanım Alanları Application

  Çalışma Sıcaklığı / Temperature RangeMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  -30°C – +70°C (Sabit) / (fixed)7,5 x kablo çapı / cable diameter

  İzolasyon Direnci / Insulation Resistance

  İletken Direnci / Conductor Resistance

  Çalışma Gerilimi / Operating Voltage

  Test Gerilimi / Test Voltage

  Teknik Özellikler / Specifications

  IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5 Elektrolitik tavlı bükülü bakır / IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5 Stranded electrolytic annealed copper wireİletken / Conductor

  Renk kodlamasına uygun katlar halinde / Cores stranded in layersBüküm Şekli / Lay up

  RAL 9003 Beyaz / RAL 9003 White

  >200MΩ.km

  Kesit / Cross Section (mm2)0,140,220,25

  Ω/km (max.)14896

  79,9

  Kesit/Cross Section (mm2)0,14-0,22-0,25Kesit/Cross Section (mm2)0,14-0,22-0,25

  250 V

  800 V

  Kablo Rengi / Outher Sheath Colour

  PVC Dış Kılıf / Outher sheath

  PVC | EN 50290-2-21 (TI52), VDE0207(YI2) Yalıtkan / Insulation

  Kablo Yapısı / Construction

  Ürün Kodu / Product Code375000020837500002123750000304375000030637500003083750000312

  DT-8 (8x0,22mm²)DT-12 (12x0,22mm²)DT-4 (4x0,25mm²)DT-6 (6x0,25mm²)DT-8 (8x0,25mm²)DT-12 (12x0,25mm²)

  Ürün Kodu / Product Code375000010437500001063750000108375000011237500002043750000206

  DT-4 (4x0,14mm²)DT-6 (6x0,14mm²)DT-8 (8x0,14mm²)DT-12 (12x0,14mm²)DT-4 (4x0,22mm²)DT-6 (6x0,22mm²)

 • www.birikimkablo.comwww.birikimkablo.com40

  CCTV Kapalı devre kamera uygulamalarında; görüntü iletiminde kullanılır. Ses ve sinyal iletimi için farklı kesitlerde üretile-bilmektedir.

  They are used in closed-circuit TV and camera sys-tems.These cables are produced in different sections for video, audio and signal transmission.

  Kullanım Alanları Application

  7x0,20 mm Elektrolitik tavlı bükülü bakır / 7x0,20 mm Electrolytic annealed copper

  İletken / Conductor

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil ScreenAlüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  2,60 mmØ Köpüklü Polietilen /2,60 mmØ Foam polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kablo Yapısı / Construction

  İletken Direnci / Conductor ResistanceÇalışma Gerilimi / Operating Voltage 220 V

  İzolasyon Direnci / Insulation Resistance

  Efektif Kapasite / Mutual Capacitance

  Yalıtkan / Insulation

  Renk Kodlaması / Colour Code

  İzolasyon Direnci / Insulation ResistanceÇalışma Sıcaklığı / Temperature RangeMin. Bükme Yarıçapı Min. Bending Radius

  Dış Kılıf / Outher sheath

  Kablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Standart Ambalaj Standard Packing

  Test Gerilimi / Test Voltage 1000 V>2000MΩ.km

  54 pF/m

  PVC | EN 50290-2-21 (TI52), VDE0207 (YI2)

  Kırmızı, Siyah, Sarı, Yeşil / Red,Black,Yellow,Green

  > 200 MΩ.km-40°C – +70°C (Sabit) /(Fixed)

  10 x kablo çapı /cable diameter

  PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207 (YM2)RAL 7032 Gri / RAL 7032 GreyVDE0207 (YM2)100 m Roll / PVC Spool500 m Plywood Spool1000 m Plywood Spool

  96 Ω/km(max.)

  Empedans / Impedance 75 Ω

  Teknik Özellikler / Specifications

  İletken Kesiti (mm²) / Conductor Cross Section (mm²)İletken Direnci (Ω/km - Max.) / Conductor Resistance (Ω/km Max.)

  0,14

  148

  0,25

  79,9

  0,50

  38,9

  0,22

  96

  0,34

  53

  0,75

  36

  1,00

  19,5

  1,50

  13,3

 • www.birikimkablo.com 41www.birikimkablo.com

  7x0,20 mm Elektrolitik tavlı bükülü bakır / 7x0,20 mm Electrolytic annealed copperİletken / Conductor

  Alüminyum Polyester Bant / Aluminium foil 100% coverageFolyo ekran / Foil ScreenAlüminyum telden örgü / Aluminium wire braidingÖrgü ekran / Braid Screen

  2,60 mmØ Köpüklü Polietilen /2,60 mmØ Foam polyethyleneYalıtkan / Insulation

  Kablo Yapısı / Construction

  İletken Direnci / Conductor ResistanceÇalışma Gerilimi / Operating Voltage 220 V

  İzolasyon Direnci / Insulation Resistance

  Efektif Kapasite / Mutual Capacitance

  Yalıtkan / InsulationRenk Kodlaması / Colour Codeİzolasyon Direnci / Insulation ResistanceÇalışma Sıcaklığı / Temperature RangeMin. Bükme Yarıçapı / Min. Bending Radius

  Duman Yoğunluğu / Smoke DensityHalojen Gazı Tayini / Corressive Gas Test

  Dış Kılıf / Outher sheathKablo Rengi / Outher Sheath Colour

  Standart Ambalaj / Standard Packing

  Test Gerilimi / Test Voltage 1000 V>2000MΩ.km

  54 pF/m

  HFFR | EN 50290-2-26, VDE0207 (HI2)Kırmızı, Siyah, Sarı, Yeşil / Red,Black,Yellow,Green> 200 MΩ.km-40°C – +70°C (Sabit) /(Fixed)10 x kablo çapı /cable diameter

  IEC 61034-2, EN 61034-2IEC 60754-1 ,EN 50267-2

  HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)VDE0207 (YM2)RAL 7032 Gri / RAL 7032 GreyVDE0207 (YM2)

  100 m Roll / PVC Spool500 m Plywood Spool1000 m Plywood Spool

  96 Ω/km(max.)

  Empedans / Impedance 75 Ω

  Teknik Özellikler / Specifications

  İletken Kesiti (mm²) / Conductor Cross Section (mm²)İletken Direnci (Ω/km - Max.) / Conductor Resistance (Ω/km Max.)

  0,14

  148

  0,25

  79,9

  0,50

  38,9

  0,22

  96

  0,34

  53

  0,75

  36

  1,00

  19,5

  1,50

  13,3

  CCTV HFFRKapalı devre kamera uygulamalarında; görüntü ileti-minde kullanılır. Ses ve sinyal iletimi için farklı kesitlerde üretilebilmektedir. HFFR (halojensiz, alev yaymayan) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir.

  They are used in closed-circuit TV and camera sys-tems.These cables are produced in different sections for video, audio and signal transmission. These cables with halogenfree flame retardant characteristic due to their structu