of 80 /80
KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS ŽUVININKYSTĖS VERSLO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43083101, M44083101 Suteikiama kvalifikacija: žuvininkystės verslo darbuotojas Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV Programos trukmė: 1,5 metų Programos apimtis kreditais: 90 kreditų Būtinas minimalus išsilavinimas: - įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje arba - baigta vidurinio ugdymo programa Reikalavimai asmens pasirengimui mokytis: - Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamybos sektorinio profesinio komiteto sprendimas: aprobuoti Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą, sprendimą įteisinančio posėdžio, 1

Web viewModulio „Žuvų biologija, sveikata ir gyvenamoji aplinka“ aprašas12. 5.2.2. Modulio „Žuvų šėrimas“ aprašas16. ... Word, Power Point)

Embed Size (px)

Text of Web viewModulio „Žuvų biologija, sveikata ir gyvenamoji aplinka“ aprašas12....

KVALIFIKACIJ IR PROFESINIO MOKYMO PLTROS CENTRAS

uvininkysts verslo darbuotojo MODULIN PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Programos valstybinis kodas: M43083101, M44083101

Suteikiama kvalifikacija: uvininkysts verslo darbuotojas

Europos mokymosi vis gyvenim kvalifikacij lygis: IV

Lietuvos kvalifikacij lygis: IV

Programos trukm: 1,5 met

Programos apimtis kreditais: 90 kredit

Btinas minimalus isilavinimas:

- gytas pagrindinis isilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

arba

- baigta vidurinio ugdymo programa

Reikalavimai asmens pasirengimui mokytis: -

ems kio, mikininkysts ir uvininkysts ir maisto produkt, grim ir tabako gamini gamybos sektorinio profesinio komiteto sprendimas: aprobuoti uvininkysts verslo darbuotojo modulin profesinio mokymo program, sprendim teisinanio posdio, vykusio 2015 m. rugpjio 20 d., protokolo Nr. ST2-36.

Programa parengta gyvendinant Europos Sjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudeto lomis finansuojam projekt Kvalifikacij formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos krimas (projekto Nr. VP1-2.2-MM-04-V-03-001).

TURINYS

1. VADAS3

2. PAGRINDINIAI MODULINS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS PARAMETRAI5

3. KREDIT PRISKYRIMAS MOKYMOSI MODULIAMS (REKOMENDACIJOS)7

4. PROGRAMOS STRUKTRA8

4.1. PRIVALOMJ PROFESINIO MOKYMO MODULI SRAAS8

4.2. PASIRENKAMJ, SU KVALIFIKACIJA SUSIJUSI, MODULI SRAAS9

4.3. GALIMA KITAIS TEISS AKTAIS REGLAMENTUOT KOMPETENCIJ GIJIMO APIMTIS KREDITAIS9

5. MODULI APRAAI10

5.1. vadinis modulis10

5.2. Privalomj moduli apraai12

5.2.1. Modulio uv biologija, sveikata ir gyvenamoji aplinka apraas12

5.2.2. Modulio uv rimas apraas16

5.2.3. Modulio Gyv uv gabenimas apraas19

5.2.4. Modulio Udarosios akvakultros sistem ranga, rengimas ir prieira apraas23

5.2.5. Modulio uv veisimas apraas26

5.2.6. Modulio uv auginimas udarosios akvakultros sistemose apraas30

5.2.7. Modulio uv auginimas tvenkiniuose apraas32

5.2.8. Modulio Akvakultros verslas ir jo organizavimas apraas36

5.3. Baigiamasis modulis39

5.4. Pasirenkamj, su kvalifikacija susijusi moduli, apraai40

5.4.1. Modulio Maj laiv ir vejybini vali valdymas apraas40

5.4.2. Modulio Rekreacins uvininkysts organizavimas apraas43

5.4.3. Modulis Pirminis uv apdirbimas apraas46

1. VADAS

1.1. Programos tikslas ir paskirtis

Programos tikslas parengti kvalifikuot darbuotoj uvininkysts verslo monms.

Programos paskirtis sudaryti galimybes gyti profesines kompetencijas akvakultros rengini prieiros, uv veisimo darbams ir uv auginimui vykdyti.

1.2. gyjamos kompetencijos

Privalomosios kompetencijos:

1. Vykdyti uv ir gamybinio vandens laboratorin prieir.

2. Parinkti ir ruoti paarus, erti uvis.

3. Gabenti gyvas uvis.

4. Valdyti udarosios akvakultros sistemos rang.

5. Veisti uvis.

6. Auginti uvis udarosios akvakultros sistemose.

7. Auginti uvis tvenkiniuose.

8. Organizuoti ir vykdyti akvakultros versl.

Pasirenkamosios kompetencijos:

1. Valdyti ir priirti vidaus vanden mauosius laivus ir valtis.

2. Teikti rekreacins uvininkysts paslaugas vartotojui.

3. Atlikti pirmin uvies apdirbim ir aptarnauti technologinius rengimus.

1.3. Ugdomos bendrosios kompetencijos

1.Pasirengimas tobulinti savo profesines inias.

2.Mokjimas mokytis.

3.Bendravimas ir bendradarbiavimas.

4.Painimas.

5.Gamtins aplinkos ir alies kultros puoseljimas.

6.Iniciatyvumas ir krybingumas.

7.Verslumas.

8.Kritinis mstymas.

9.Gebjimas sprsti problemas.

10.Atsakingumas.

11.Siningumo.

1.4. Kvalifikacijos vertinimo turinys

Asmens gyt kompetencij vertinimo metu demonstruojamos ios kompetencijos: gebjimas parinkti uv r, uv veisimo bei auginimo sistem, ivardyti technologins rangos srankos elementus, paruoti uv veisimo ir auginimo technologini proces apraus, nuosekliai idstyti technologines operacijas, parinkti paarus ir apskaiiuoti uv rimo norm vienam uv auginimo vienetui, apibdinti gyv uv gabenimo transport ir rang, apibdinti technologinius uv gabenimo rodiklius (apskaiiuoti vandens ir uv kiek), ivardyti antistresines mediagas, naudojamas uv gabenimo sistemose. Vis kit kompetencij gijimas vertinamas ini ir supratimo pagrindu.

1.5. Bsimo darbo ypatumai

Asmenys, gij uvininkysts verslo darbuotojo kvalifikacij, gals dirbti udarosios akvakultros uv auginimo sistemose (fermose), tvenkini kiuose, vejybos monse, veisimo monse uvidse, biologini tyrim laboratorijose. Verslus uvininkysts verslo darbuotojas gals kurti nuosav uvies veisimo, auginimo, perdirbimo mon, teikti rekreacins uvininkysts paslaugas.

1.6. Programos rengjai

Grups vadovas Arvydas Bdvytis, nariai: Jonas Dyglys, Evelina Oelien, Vygant Jukniuvien.

2. PAGRINDINIAI MODULINS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS PARAMETRAI

Eil. Nr.

Kompetencija

Mokymosi rezultatai

Programos moduliai

Privalomos kompetencijos

1.

Vykdyti uv ir gamybinio vandens laboratorin prieir

1.1. Susipainti su uv sistematikos ir taksonomijos pagrindais.

1.2. Imanyti uv anatomij.

1.3. Imanyti sergani uv poymius.

1.4. Imanyti pagrindinius vandens hidrocheminius parametrus.

1.5. Atpainti ir iskirti serganias uvis, taikyti pirmines karantino priemones.

1.6. Apibdinti pagrindinius vandens kokybs parametrus ir tyrimo bdus.

1.7. Paimti vandens mgin ir atlikti tyrim.

1.8. Paimti uv kno dali mgin.

uv biologija, sveikata ir gyvenamoji aplinka

2.

Parinkti ir ruoti paarus, erti uvis

2.1. Imanyti paarus ir j ruoim.

2.2. Imanyti rimo rang.

2.3. Paruoti paarus rimui.

2.4. vertinti paar kokyb.

2.5. erti uvis, naudojant rimo rang.

uv rimas

3.

Gabenti gyvas uvis

3.1. Imanyti gyv uv gabenim lemianius veiksnius.

3.2. Imanyti gyv uv gabenimo priemones.

3.3. Pakrauti gyvas uvis.

3.4. Perveti gyvas uvis.

3.5. Gabenti uv lervutes

3.6. Pildyti perveimui reikalingus dokumentus.

Gyv uv gabenimas

4.

Valdyti udarosios akvakultros sistemos rang

4.1. Imanyti udarosios akvakultros sistemos rengimus.

4.2. Imanyti udarosios akvakultros sistemos komplektavimo principus.

4.3. Komplektuoti udarosios akvakultros sistem rengimus.

4.4. Valdyti udarosios akvakultros sistem rengimus.

4.5. vertinti udarosios akvakultros sistem efektyvum.

Udarosios akvakultros sistem ranga, rengimas ir prieira

5.

Veisti uvis

5.1. Imanyti uv veisimo proces.

5.2. Imanyti uv veisimo rang.

5.3. Atlikti iltavandeni uv narinim ir ikr inkubavim.

5.4. Atlikti altavandeni uv narinim ir ikr inkubavim.

5.5. Paruoti uv lervutes gabenimui.

uv veisimas

6.

Auginti uvis udarosios akvakultros sistemose

6.1. Imanyti uv auginimo technologijas.

6.2. Pradti udarosios akvakultros sistemos eksploatavim uv auginimui.

6.3. Auginti uvis udarosios akvakultros sistemose pagal auginimo technologijas.

uv auginimas udarosios akvakultros sistemose

7.

Auginti uvis tvenkiniuose

7.1. Imanyti tvenkinins uvininkysts reikm ir dabartin bkl.

7.2. Imanyti veterinarinius reikalavimus auginamoms uvims.

7.3. Imanyti tvenkini vietos parinkim.

7.4. Atrinkti uvis, tinkamas auginti tvenkiniuose.

7.5. Sudaryti iltavandeni uv kio model.

7.6. Sudaryti altavandeni uv kio model.

7.7. Auginti uvis tvenkiniuose.

uv auginimas tvenkiniuose

8.

Organizuoti ir vykdyti akvakultros versl.

8.1. Imanyti akvakultros ekonomines veiklos kryptis.

8.2. Parengti akvakultros verslo vieneto verslo plan.

8.3. Parengti akvakultros verslo vieneto rinkodaros plan.

8.4. Parengti akvakultros verslo vieneto finansines atskaitomybes.

Akvakultros verslas ir jo organizavimas

Pasirenkamosios kompetencijos, susijusios su kvalifikacija

9.

Valdyti ir priirti vidaus vanden mauosius laivus ir valtis.

9.1. Imanyti vidaus vanden maj laiv ir vali konstrukcij ir valdym.

9.2. Imanyti hidrometeorologijos pagrindus.

9.3. Imanyti vidaus vanden laivybos taisykles.

9.4. Valdyti laiv.

9.5. Teikti pirmin medicinin pagalb.

9.6. Sudaryti marrut ir planuoti kelion.

Maj laiv ir vejybini vali valdymas

10.

Teikti rekreacins uvininkysts paslaugas vartotojui

10.1. Imanyti rekreacin uvininkyst, jos aplink ir rang.

10.2. Imanyti saugos reikalavimus.

10.3. Teikti pirmin medicinin pagalb.

10.4. Sudaryti rekreacins uvininkysts paslaug teikjo verslo plan.

10.5. Teikti rekreacins uvininkysts paslaugas.

Rekreacins uvininkysts organizavimas

11.

Atlikti pirmin uvies apdirbim ir aptarnauti technologinius rengimus.

11.1. Imanyti uv perdirbimo technologijas.

11.2. Imanyti kokybs reikalavimus.

11.3. Laikytis darbo saugos ir sanitarini reikalavim.

13.4. Paruoti rang pirminiam uv perdirbimui.

13.5. Atlikti pirmin uvies apdirbim pagal perdirbimo technologijas.

Pirminis uv apdirbimas

3. KREDIT PRISKYRIMAS MOKYMOSI MODULIAMS (REKOMENDACIJOS)

Mokymo

organizavimas

Kompetencija/

mokymosi rezultatas

Kontaktins val.

Konsultacijos

Savarankikas mokymasis

Vertinimas

Teorinis mokymas/is

praktinis mokymas/is

v