of 22 /22
BQYTE CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc Ha N6i, ngay 18 thong 10 nam 2019 S6: 4888/QD-BYT QUYETDINH Phe duyet D~ an irng dung va phat tri~n cong ngh~ thong tin y t~ thong minh giai doan 2019 -2025 BQ TRUONG BQ Y TE Can cir Nghi quyet s6 52-NQ/TW ngay 27 thang 09 nam 2019 cua BQ Chinh tri v@mot s6 chu chuong, chinh sach chu dong tharn gia cuoc Cach mang cong nghiep l~n thir tir; Can cir Nghi dinh s6 75/20 17/ND-CP ngay 20 ngay 6 thang 2017 cua Chinh phu Quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc cua BQ Y t~; Can cir Chi thi s6 16/CT - TTg ngay 04 thang 5 narn 2017 cua Thu nrong Chinh phu [email protected] tang cuong nang hrc ti~p c~n cuoc Cach mang cong nghiep l~n thir tir; Thea [email protected] cua Cue tnrong Cue Cong nghe thong tin, QUYET DINH: Di~u 1. Phe duy~t kern thea quy~t dinh nay [email protected] ung dl,lng va phlit tri~n cong ngh~ thong tin y t~ thong rninh giai da~n 2019-2025. Di~u 2. Quy~t dinh nay c6 hi~u l\fc k~ tu ngay ky, ban hanh. Di~u 3. Cac Ong (Ba): Chanh Van phong BQ, Cl,lCtru&ng Cl,lCCong ngh~ thong tin, Vl,ltru&ng Vl,lK~ ha~ch Tai chinh, Chanh Thanh tra BQ, cac Thu tru&ng cac Vl,l,Cl,lC,T6ng Cl,lC thuQc BQva Thu tru&ng cac don vi tf\fCthuQc BQ, cac Giam d6c Sa Y t~ cac tinh, thanh ph6 tf\fc thuQc trung uong, Thu tru&ng Y t~ BQ,Nganh va Thu tru&ng cac don vi c61ien quan chiu trach nhi~rn thi hanh Quy~t diM nay.!. NO'inh(in: - Nhu £)i~u3; - Thl! tuong va cae Ph6 Thll tlfong CP; - Ban Kinh t~ trung lfO'ng; - Van phong Chfnh phll; - B9 Thong tin va Truy~n thong; - Bao hi~m xii h9i Vi~t Nam; - B9 truang, Thl!'truang BYT; - C6ng thong tin di~n tl!'BYT; - Luu: VT, CNTT. ----------- _. - - ------------ --------

HOA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HOA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM

BQYTE CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM. . . DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc
Ha N6i, ngay 18 thong 10 nam 2019S6: 4888/QD-BYT
QUYETDINH Phe duyet D~ an irng dung va phat tri~n cong ngh~ thong tin y t~ thong minh
giai doan 2019 -2025
BQ TRUONG BQ Y TE
Can cir Nghi quyet s6 52-NQ/TW ngay 27 thang 09 nam 2019 cua BQ Chinh tri [email protected] s6 chu chuong, chinh sach chu dong tharn gia cuoc Cach mang cong nghiep l~n thir tir;
Can cir Nghi dinh s6 75/20 17/ND-CP ngay 20 ngay 6 thang 2017 cua Chinh phu Quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc cua BQY t~;
Can cir Chi thi s6 16/CT -TTg ngay 04 thang 5 narn 2017 cua Thu nrong Chinh phu [email protected] tang cuong nang hrc ti~p c~n cuoc Cach mang cong nghiep l~n thir tir;
Thea [email protected] cua Cue tnrong Cue Cong nghe thong tin,
QUYET DINH:
Di~u 1.Phe duy~t kern thea quy~t dinh nay [email protected] ung dl,lng va phlit tri~n cong ngh~ thong tin y t~ thong rninh giai da~n 2019-2025.
Di~u 2. Quy~t dinh nay c6 hi~u l\fc k~ tu ngay ky, ban hanh.
Di~u 3. Cac Ong (Ba): Chanh Van phong BQ, Cl,lCtru&ng Cl,lCCong ngh~ thong tin, Vl,ltru&ng Vl,lK~ ha~ch Tai chinh, Chanh Thanh tra BQ, cac Thu tru&ng cac Vl,l,Cl,lC,T6ng Cl,lCthuQc BQva Thu tru&ng cac don vi tf\fCthuQc BQ, cac Giam d6c Sa Y t~ cac tinh, thanh ph6 tf\fc thuQc trung uong, Thu tru&ng Y t~ BQ,Nganh va Thu tru&ng cac don vi c61ien quan chiu trach nhi~rn thi hanh Quy~t diM nay.!.
----------- _. - - ------------ --------
BQYTE CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM. . . DQc I~p - TV do - H~nh phuc
DE AN UNG Dl)NG vA PHAT TRIEN CONG NGH~ THONG TIN Y TE THONG MINH
GIAI DO~N 2019-2025 (Ban hanh kern thea Quyet dinh s6 4888IQD-BYT ngay 18 thang 10 ndm 2019
cua B(j truong Bo Y ti)
Phfin thir nh§t
BOI CANH xAY DVNG DE AN
I. XUmrONG pHAT TRIEN TRONG THOl D~ CONG NG~P SO
1.TAng quan v~ cUQCeach m~ng cong nghiep Ifin tlur nr
CUQcCach mang cong nghiep l~n thir 4 la met xu thS Ian hoi tu [email protected] cong nghe tren nen tang s6 hoa cua cuoc each mang cong nghiep l~n thir 3 voi sir phat trien dot pha cua cong nghe Internet van V?t, tri tue nhan tao, xu ly du lieu Ion, dien toan dam may va cac cong ngh~ s6 khac dS thuc hien sieu kSt n6i, tich hop cac h~ thong sf> hoa - V?t ly - sinh h9C, gitra thS gioi thirc va khong gian s6 t(;10ra lvc lugng s~mxu§.tva qu<inh~ san xu§.tmai, chuySn d6i toan di~n tren t§.t ca cac m~t cua cUQcs6ng, til t6 chuc san xu§.t, cung lIng dich V\1,phuong thuc kinh doanh dSn cach thuc tieu dung, giao tiSp xa hQi, th?m chi thay d6i chinh ban than con nguoi
Cong ngh~ s6 dang phM triSn m(;1nhme va tac dQng sau rQng dSn m9i m?t cua dai s6ng kinh tS - xa hQi tren toan c~u. Nhung thay d6i mang tinh cach m~mg [email protected] h9C, dQt pha cua cong ngh~ sf> dftn tai xu huang phat triSn va yeu c~u thay d6i m(;1nhme [email protected] c§.u,mo hinh kinh tS, xa hQi qu6c gia cling nhu h~ th6ng quan ly cua cac nganh, lInh vvc.
a) Bi~n toan dam may (Cloud computing)
Bi~n toan dam may cho phep cung c~p khong giai h(;1nva thea nhu c~u cua tUng dan vi thea kiSu cung c§.pdich V\1ba g6m dich V\1h(;1t~ng luu tru, dich V\1nSn tang phat triSn va dich V\1ph~n [email protected]@umlY cho phep cac dan vi co thS su d\lng di~n toan dam may cho quan ly, luu tru ung d\lng, du li~u lan, phuc tC;lPrna khong m§.tqua [email protected] gian, cong suc dS quan ly, rna rQng, t6i uu.
1
b) Du li~u Ion (Bigdata)
Dtr lieu IOn la mot thuat ngir cho viec quan ly, luu trtr, khai thac, phan tich, du bao dira tren mot t?P hop du lieu nit Ian va phirc tap rna cac img dung xu Iy du lieu truyen thong khong xu Iy dtroc.
Kha nang xu Iy du lieu Ion, tri tu~ nhan tao h6 tro d~c lire cho nganh y tS trong nhiSu hoat dong khac nhau nhu thea doi, kiSm soat dich benh, thong ke y tS, kham chua benh, quan tri y tS.
c) Tri tue nhan tao (AI)
Tri tu~ nhan tao la mot thuat ngu chi viec con nguoi phat trien cac ling dung tren may tinh cho phep may tinh co thS tu dong thirc hien cac hanh vi thong minh nhu con nguoi.
MQt s6 ling dung cua tri tu~ nhan t~o trong nganh y tS nhu h6 trQ' chfin doan hinh anh b~nh Iy, h6 trQ'phan tich, danh gia kSt qua xet nghi~m, ph~u thu?t b~ng robot.
d) Internet kSt n6i v~n V?t (loT)
Internet kSt n6i v~n V?t (loT) la mQt thu?t ngu chi vi~c kSt n6i va trao d6i giua cac thiSt bi V?t Iy nhu cac may tinh' di~n tho~i di dQng, thiSt bi di~n tu, cam biSn, xe cQ,d6 gia dVng di~n tu ...
e) Cong ngh~ chu6i kh6i (Blockchain)
Blockchain la cong ngh~ quan Iy cO"sa du li~u phan tan, ghi I~i ffiQithong tin, giao dich trong cac block (kh6i) trong mQt chu6i thai gian vai d~c diSm la khi giao dich da:duQ'c ghi vao cac kh6i thi khong ai co thS thay d6i hay lam gia m~o. Tinh nang nay dam bao khong thay d6i hay gia m~o lien quan dSn "an toan" cho ca h~ th6ng. Cong ngh~ chu6i kh6i g~n day duQ'ccoi nhu la m9t cong ngh~ hi~u qua trong vi~c dam bao an toan, tinh rieng tu trong h6 sO"suc khoe nguai dan.
g) Cong ngh~ in 3D
Cong ngh~ in 3D la Sl,l'phat triSn t~m cao cua cong ngh~ in, lam cho nguai ta co thS san xu~t ra nhfrng san phfim co c~u truc tuang d6i phuc t~p nhung l~i duQ'cgoi thanh mQt kh6i duy nh~t.
Trong lInh Vl,l'Cy tS va cham soc suc khoe, cong ngh~ in 3D giup t~o ra nhiSu san phfim nhu cac dVng cv y tS, cac mo hinh trong kham chua b~nh' cac phv tung gia, xuang, s\ln tai, van tim, cac mo, mo hinh cO"thS nguai, ... , duQ'csu dVng kha ph6 biSn trong nhfrng nam g~n day.
2
2. Chii trurrng, chinh sach cua Vi~t Nam chii dQng tham gia eUQeeach mang eong nghi~p l~n thu 4
6 mroc ta, Cach mang cong nghiep l~n thir 4 dil va dang tac oQng ngay cang manh me dSn t~t ca Iinh V\ICtir kinh tS, van hoa, xil hQi dSn chinh tri, quoc phong, an ninh va moi tnrong, Ngay tir d~u nhiem ky, BQ Chinh tri khoa XII ail chi dao nam b~t vS Cach mang cong nghiep l~n thtr 4. Hang loat cac cong trinh nghien ciru, diSn dan, hoi thao dil diroc t6 clnrc dS lam r5 ban ch~t, phan tich va du bao tac dong cua Cach mang cong nghiep l~n thir 4 toi cac nganh, linh V\IC kinh tS - xil hoi. Tai Nghi quyet s6 231NQ-TW ngay 22/3/2018 vS " Dinh huang xay d\Ing chinh sach phM triSn cong nghi~p qu6c gia dSn nam 2030 va t~m nhin dSn nam 2045", BQ Chinh tri dil chi d~o nghien CUuxay d\fllg va triSn khai ChiSn luQ'ctiSp c~n va chu dQng tham gia cUQcCach m~ng cong nghi~p l~n thu 4 cua Vi~t Nam, ChiSn luQ'cchuySn d6i s6 qu6c gia va nhiSu ca chS, chinh sach va giai phap phat triSn phil hQ'pvai diSu ki~n Cach m~ng cong nghi~p l~n thu 4, Thu tuang Chinh phu dil ban hanh Chi thi s6 16-CT/TTg ngay 4/5/2017 vS tang cucmg nang l\Ic tiSp c~n cUQcCach m~ng cong nghi~p l~n thu 4. Tren ca sa do, cac BQ,nganh va dja phuang triSn khai, xay d\Ing cac chinh sach cv thS.
II. TiNH cAp THIET CVADE AN
1.Mrre dQ s~n sang rrng dl}ng eong ngh~ sB trong nganh y t~
a) Muc a(J s8n sang vJ hg tang kY thugt s6 nganh y ti Nganh y tS dang xay d\Ing trung tam dfr li~u y tS qu6c gia, o~u tu h~ t~ng
phong may chu d~t tieu chufin Tier2 tra len; hinh thanh trvc tich hqp cho cac h~ th6ng thong tin quy mo qu6c gia; hoan thi~n h~ th6ng dich vv cong tr\Ic tuySn; dua van v~n hanh h~ th6ng th6ng ke y ts di~n tu va h6 sa suc khoe di~n tu toan dan; ... H~ t~ng ky thu~t dang duQ'c xay d\Ing dap Ung yeu c~u ung dVng cong ngh~ thong tin trong cac ca quan trong nganh y tS va duy tri, nang c~p, cai t~o duQ'cm~ng trvc chinh, m~ng wifi ... oUQ'cth\Ic hi~n hang nam.
b) Muc a(J s8n sang zmg d1:lngcong ngh? s6 trang linh v1:l'cY ti Nganh y tS ail tiSp c~n cac cong ngh~ s6 nhu v~n v~t y tS kSt n6i, tri tu~
nhan t~o trong y tS, th\Ic tS a~, di~n toan dam may, di oQng, phan tich dfr li~u lan ...
Thu nhdt, aay mgnh zmg d1:lngcong ngh? thong tin trang kham chua b?nh: h~u hSt cac b~nh vi~n oil triSn khai h~ th6ng thong tin b~nh vi~n. MQt s6 b~nh vi~n ail su dVng m~ng xil hQi trong tuang tac b~nh nhan nhu Ha NQi, Da N~ng, TP. H6 Chi Minh; phat triSn ung dVng b~nh an di~n tu cho b~nh nhan; ung dVng oi~n toan dam may a Ngh~ An, TiSn Giang, Kon Tum, ....
3
BQY tS phoi hQ'Pvoi Bao hiem xa hQi Vi~t Nam da trien khai thanh cong trong viec kSt n6i lien thong gifra cac co sa kham chua benh ca nuoc voi co quan Bao hiSm xa hoi. Cho toi nay da co 99.5% cac co sa kham chua benh tren ca mroc da kSt n6i lien thong voi h~ thong giam dinh cua Bao hiem xa hQi Viet Nam.
Thic hai, xdy dung h¢ thong tu vein kham, chua benh tit xa va kit noi van vdt trang y d. Nganh y tS co kS hoach xay dung D\I an Telemedicine dSn cac benh vien hat nhan thuoc DS an Benh vien v~ tinh. KSt n6i thiet bi dien tir va truyen tai du lieu len h~ thong, kSt n6i h~ thong HIS-LIS-RIS, PACS-EMR, dinh dang nguoi b~nh qua rna vc;tch,cam biSn, RFID.
Thu ba, tridn khai zmg d1:lngr6-b6t trang y d. Nganh y tS hi~n dang co 4 h~ th6ng ro-b6t n6i b?t du9'c (mg dVng trong y h9C hi~n dc;ti.Ro-b6t ph~u thu?t nQi soi Da vinci, ro b6t ph~u thu?t cQt s6ng Renaissance, ro-b6t ph~u thu?t khap g6i va khap hang Makoplasty va ro b6t ph~u thu?t th~n kinh Rosa.
Thu tu, zmg d1:lngtri tu¢ nhdn tga. Nganh y tS da thi diSm dua ling dVng "di~n toan biSt nh?n thlic" h6 tr9' ung thu tc;timQt s6 b~nh vi~n. B~nh vi~n K nam 2017, B~nh vi~n da khoa Phu th9 nam 20 18, B~nh vi~n da khoa Quang Ninh nam 2018. Vng dVng ra quySt dinh Him sang trong cac h~ th6ng thong tin b~nh vi~n, canh bao tuang tac thu6c b~nh vi~n; h6 tr9' tu v&n - Chatbot; nh?n d?ng tiSng noi dS nh?p du li~u vao h~ th6ng thong tin b~nh vi~n.
c) Muc a(j san sang v~ quan If nha nuac va djch V1:ly d BQ Y tS da ban hanh nhiSu van ban quy phc;tmphap lu?t, van ban huang
d~n vS phat [email protected] dVng cong ngh~ thong tin chuyen nganh y tS nhu Thong tu s6 46/2018/TT-BYT ngay 28112/2018 cua BQ truang BQ Y tS quy dinh h6 sa b~nh an di~n tu; Thong tu s6 54/20 17/TT-BYT ngay 29112/2017 cua BQ truang BQY tS ban hanh bQ tieu chi ling dVng cong ngh~ thong tin tc;ticac ca sa kham b~nh, chua b~nh; Thong tu 49/2017/T-BYT ngay 28/12/2017 cua BQ truang BQ Y tS quy dinh hoc;tt dQng y tS til xa; Thong tu s6 53/2014/TT-BYT ngay 29112/2014 cua BQ truang BQ Y tS quy dinh diSu ki~n hoc;ttdQng y tS tren moi truang mc;tngva cac van ban chuyen mon khac trong linh V\ICan toan thong tin, chu ky s6, ....
d) Thu tu, muc a(j san sang v~ chiin IU(Jc,chuang trinh hanh a(jng, ki hagch va cac nhi¢m V1:llien quan din each mgng cong nghi¢p Ian thu tu cua ngimhy d
Nganh y tS da ban hanh Khung kiSn truc Chinh phu di~n tu phien ban 1.0 tc;tiBQY tS til nam 20 15 nh~m tang cuang kha nang kSt n6i, lien thong, tich h9'P,
4
chia se su dung lai thong tin, co sa ha tftng thong tin d6ng b(_);tang cirong chi dao irng dung cong nghe thong tin trong cai each hanh chinh, trien khai thanh cong va co hieu qua nhiSu dich vu cong true tuyen, Trong thai gian toi, B(_)Y tS t~p trung thuc hien 3 chuang trinh y tS dien nr: Chuang trinh 1. Xay dung co sa ha tftng, [email protected] thong ke y ts dien tu [email protected] buoc hinh thanh Trung tam dtr lieu quoc gia vS y tS. Chuang trinh 2. Thirc hien h6 so sire khoe dien tir, benh an di~n nr va phan mem quan Iy tram y tS xa thea tieu chuan, Chuang trinh 3. Xay dung va van hanh h~ thong dich vu cong true tuyen mot cira cua B(_)Y tS.
a) Muc a(Js3n sang v~t6 chuc b(Jmay va nhdn 11;ics6 nganh y td DS dam bao th6ng nh~t quan ly ho?t d(_)ngling d\lng va [email protected] cong
ngh~ thong tin trong ho?t d(_)ngcua cac co quan, dan vi sl,Inghi~p, nganh y tS da thanh l~p C\lCCong ngh~ thong tin nam 2012. Cac dan vi trong nganh Y tS, cac b~nh vi~n dSu hinh thanh t6 chuc chuyen trach cong ngh~ thong tin va can b(_) ph\l trach vS ling d\lng cong ngh~ thong tin.
2. Tac d{>ngcua cong ngh~ sa t6'i ngimh y t~
Qua nhfrng phan tich xu huang phat [email protected] cong ngh~ s6 va sl,Is~n sang ung d\lng cong ngh~ s6 trong nganh y tS, co [email protected]~y vi~c phat [email protected] ngh~ s6 se tac d(_)ngco tinh thay d6i c6t l5i dSn nganh y tS thea ba goc d(_):
Thu nhcit, tac d(_)ngdSn cach thuc quan ly, chi d?o diSu hanh trong n(_)ib(_) cua cac co quan trong B(_) Y tS, huang dSn cach thuc quan ly cong vi~c tren nSn tang cong ngh~ s6 cua cu(_)cCMCN 4.0.
Thu hai, tac d(_)ngdSn trl,Ic tiSp dSn cac d6i tm;mg va cac dich V\lcung c~p cua nganh y tS: thay d6i cach tiSp nh~n cac dich V\l y tS truySn th6ng sang cac dich V\ly tS s6 rna nSn tang la dfr li~u s6.
Thu ba, co [email protected]<),cxem la quan tr9ng nh~t, la cach thuc thl,Ic hi~n cac ho?t d(_)ngchuyen mon, nghi~p V\l: Qua trinh [email protected] s6 se thuc d~y cac co quan quan ly, cac co sa y tS phai dftu tu vao s6 hoa dfr li~u va ung d\lng CNTT m?nh me. Trong m(_)tmoi truang rna cac t6 chuc du<)'cdinh huang bai dfr li~u va cach thuc lam vi~c mai thi tuong lai cua nganh y tS g~n liSn vai kha nang kSt n6i, trao d6i, su d\lng va phan tich dfr li~u, diSu nay (toi hoi nganh y tS phai thay d6i cach thuc lam vi~c, thay vi lam vi~c tren gi~y ta thea phuong phap truySn th6ng phai chuySn d6i sang lam vi~c tren dfr li~u s6; va tUng buac hoan hi~n vi~c kSt n6i, trao d6i, su d\lng va phan tich dfr li~u s6.
Vai nhfrng thay d6i Ian lao tren, vi~c xay dl,l'llgDS an ung d\lng va phat [email protected] ngh~ thong tin y tS thong minh la r~t cftn thiSt [email protected] chong ling
5
dung cong nghe s6, cong nghe thong minh trong nganh y tS, huang toi h6 tro d6i moi hoat dong cua nganh y tS thea huang hien dai, thong minh.
III. CAN err I>HAp LY Nghi quyet s6 20-NQ/TW ngay 25110/20 17 cua Ban Chap hanh Trung
uong vS tang cirong cong tac bao v~, cham soc va nang eao sire khoe nhan dan
trong tinh hinh moi;
Nghi quyet s6 36-NQ/TW ngay 01/7/2014 cua B<)Chinh tri (khoa XI) vS dAymanh ling dung, phat trien cong nghe thong tin dap ling yeu e~u phat [email protected]
bSn vfmg va h<)inhap quoc tS;
Nghi quyet s6 52-NQ/TW ngay 27/09/2019 cua B<)Chinh tri vS mot s6 chu chuang, chinh sach chu dong tham gia cuoc Cach mang cong nghiep l~n thir tu;
, , Nghi quyet so 26/NQ-CP ngay 15/04/2015 cua Chinh phu ban hanh
Chuang trinh hanh dong cua Chinh phu thl.re hi~n Nghi quySt s6 36-NQ/TW ngay 01/7/2014 eua B<)Chinh tri vS dAym?nh ling dVng, phM [email protected] ngh~ thong tin dap ling ySu e~u phM [email protected] vfrng va h<)inh~p qu6e tS;
Nghi quySt s6 17/NQ-CP ngay 07/03/2019 eua Chinh phu vS m<)t s6 nhi~m vv, giai phap tr9ng tam phM [email protected] phu di~n tu giai do?n 2019-2020, dinh huang 2025.
QuySt dinh s6 1819IQ:8-TTg ngay 26110/20 15 eua Thu tu6ng Chinh phu vS vi~e phS duy~t Chuang trinh qu6e gia vS ling dVng eong ngh~ thong tin trong ho?t d<)ngeua ea quan nha nuae giai do?n 2016 - 2020;
QuySt dinh s6 153/Q:8-TTg ngay 3010112018 eua Thu tu6ng ehinh phu vS phS duy~t Chuang trinh five tiSu eong ngh~ thong tin giai do?n 2016 -2020;
Chi thi s6 161CT-TTg ngay 04/5/2017 eua Thu tuang Chinh phu vS "Tang eucmg nang h.retiSp e~n eu<)eCaeh m?ng eong nghi~p l~n thli 4";
QuySt dinh s6 445/Q:8-BYT ngay 05/02/2016 eua B<)truemg B9 Y tS phS duy~t kS ho?eh ling dVng va phat [email protected] ngh~ thong tin giai do?n 2016-2020 eua B9 Y tS.
6
I. NGUYEN TAC
Thu nhdt, cac nci dung cua dS an phai phu hop voi chu tnrong, chinh sach cua Dang va Nha mroc vS phat trien chinh phu dien tir, chinh phu s6 va cac dinh huang, chien hroc, quy hoach, kS hoach, chuong trinh cham soc sire khoe nhan dan cua BQY tS.
Thtr hai, chu trong ling dung cac thanh qua khoa hoc cong nghe trong cuoc Cach mang cong nghiep l~n thir 4, ling dung tri tu~ nhan tao va cac cong nghe thong minh gop phan d6i rnoi, nang cao hieu qua trong quan ly nha mroc nganh y tS cling nhu cong tac cham soc sire khoe nhan dan.
Thu ba, viec ling dung va phat triSn cong nghe s6, cong nghe thong minh trong y tS gop phan xay dl,lng h~ th6ng y tS Vi~t Nam hi~n d~i la trach nhi~m cua cac c~p uy dang, chinh quySn dia phuong, trong do BQ Y tS dong vai tro diSu ph6i, xay dl,lTIgco chS thu~n 19i, chu dQng t6 chuc triSn khai thu th~p, kSt n6i, chia se thong tin y ts va khuYSn khich cac doanh nghi~p cling tham gia xay dVng, phat triSn cac ling dl,lngthong minh trong y tS.
II. MOT s6 KHA.I NIEM. . 1. Y t~ di~n tir (e-health)
Theo T6 chuc Y tS ThS giai, Y tS di~n tir la vi~c ling dl,lng cong ngh~ thong tin va truySn thong trong cham soc suc khoe thea 05 IInh vvc chiSn lugc g6m: diSu tri, nghien clru, dao t~o, thea d5i dich b~nh va giam sat y ts cong cQng. Noi mQt cach khac, e-health la vi~c ung dl,lngcong ngh~ thong tin (CNTT) trong vi~c l~p kS ho~ch, quan ly va triSn khai cac dich Vl,ly tS.
2. Y t~ sa (digital health)
Y tS s6 la buac phat triSn tiSp thea cua y tS di~n tu trong do t~p trung vao vi~c thu th~p, khai thac, sir dl,lng dfr li~u y tS bing cac cong ngh~ s6 ling dl,lng trong cac ho~t dQng cua nganh y tS.
Cac cong ngh~ s6 bao g6m cac d~ng cong ngh~ nhu:
- Cac cam biSn v~t Iy dS thu th~p dfr li~u til moi trucmg xung quanh.
- Kha nang luu trfr, Hnh toan va phan tich dfr li~u Ian thu th~p dugc.
- Cac ho~t dQng tv dQng co thS h6 trg nguai sir dl,lng ra quySt dinh dva tren cac dfr li~u thu th~p dugc.
7
- Cac cong nghe s6 khac trong viec khai thac, sir dung dfr lieu y tS.
3. y t~ thong minh (smart health)
Y tS thong minh la viec tang cirong cac cong nghe t17dong va tri tu~ nhan tao trong phat triSn y tS s6 nh~m dS t17dong hoa cac hoat dong y tS, tao ra cac biroc dQtpha trong viec cham soc sire khoe nguoi dan.
III. MlJC TIED
1.Muc tieu chung
Vng dung va phat trien cong nghe s6, cong nghe thong minh trong y tS gop phan xay dung h~ thong y tS Vi~t Nam hien dai, ch§t hrong, cong bang, hieu qua va hQi nhap quoc tS; h6 tro nguoi dan dS dang tiep can thong tin y tS dS str dung cac dich VI,! y tS co hieu qua cao va duoc bao v~, cham soc, nang cao sire khoe lien tuc, su6t dai.
2. Ml}c tieu cl} th~
Ml}c tieu 1: Xay d17ngva tUng buac hinh thanh h~ th6ng cham soc suc khoe va phong b~nh thong minh, gop phAn th17chi~n t6t Chuang trinh suc khoe Vi~t Nam.
Ml}c tieu 2: f)~y mc;tnhung d\lng cong ngh~ thong tin tc;ticac ca sa kham, chua b~nh gop phAn cai cach hanh chinh va giam qua tai b~nh vi~n; su d\lng h6 sa b~nh an di~n tu tiSn tai khong su d\lng b~nh an gi§y, thanh toan vi~n phi di~n tu, hinh thanh cac b~nh vi~n thong minh.
Ml}c tieu 3: Tang cuang ung d\lng cong ngh~ thong tin trong cong tac quan ly y tS, triSn khai h~ th6ng van phong di~n tu, c6ng dich VI,! cong va h~ th6ng thong tin mQt cua di~n tu vS thu t\lC hanh chinh, d~y mc;tnhcac dich V\l cong tr17ctuySn muc 3, 4, xay d17ngnSn quan tri y tS thong minh.
Ph~n thu ba
NHI~M VlJ, GIAI PHAp
1. H03n thi~n h~ th8ng van ban quy ph~m phap lu~t, cac tieu chuan, quy chuan, dinh muc kinh t~ - ky thu~t
a) Xay d17ng,ban hanh kiSn trUc y tS di~n tu dS quy hoc;tchvi~c triSn khai cong ngh~ thong tin trong nganh y tS.
b) Xay d17ng,ban hanh quy dinh vS s6 dinh danh (ID) y tS cho m6i cong dan Vi~t Nam.
8
c) Xay dung, ban hanh cac tieu chuan, quy chu~n vS kSt n6i lien thong giira cac phdn mSm trong nganh y tS (Phan mem quan 1;' tram y tS xa, phuong, phan mSm benh an dien tir, ph~n mem h6 sa sire khoe dien nr).
d) Xay dung, ban hanh dinh mire kinh tS - ky thuat cong nghe thong tin y tS; tinh gia dich vu cong nghe thong tin trong gia dich vu y tS.
d) Xay dung, ban hanh quy dinh vS quan ly, su dung danh muc dung chung dien nr trong nganh y tS.
e) Xay dung, ban hanh quy chS sir dung h6 sa sire khoe dien ur.
g) Xay dung, ban hanh cac quy dinh vS bao dam an toan, an ninh; bao dam tinh rieng tir cua thong tin y tS tren moi tnrong mang.
h) Nghien ciru, xay dVng cO'chS, chinh sach cho can b(>lam CNTT y tS.
2. Phat tri~n h~ tAng cong ngh~ thong tin y t~
a) Phat triSn trung tam du li~u y tS qu6c gia bao dam co thS luu tru, qwin ly du cac s6 li~u t~p trung cua nganh y tS:
- Th6ng nh~t, t~p trung cac d~u m6i thong tin y tS dS hinh thanh cO'sa du li~u y tS qu6c gia.
- Xay dvng trung tam du li~u y tS qu6c gia d~t t6i thiSu muc 2 thea quy dinh cua B(>Thong tin va TruYSnthong.
- Bao dam ngu6n nhan Ivc ch~t IUQ11gcao ph\lc V\l v~n hanh, khai thac, khai pha du li~u IOnUng d\lng trong y tS.
b) Xay dvng cac trung tam du li~u y tS chuyen nganh
Can cu van nhu c~u va thvc tiSn, cac cO'sa y tS chuyen sau (tim m~ch, ho h~p, xuO'ng khap, ung thu, san nhi, ... ) l~p cac d\1'an d~u tu xay d\1'ngcac trung tam du li~u IOn cua chuyen nganh lam nSn tang ung d\lng va phlit triSn tri tu~ nhan t~o.
c) Xay d\l'llg trung tam du li~u gen (ADN) nguai Vi~t Nam
- Xay d\l'llg h~ t~ng ky thu~t hi~n d~i, thS h~ mai dS giai rna trinh t\1'gene ph\lc v\lluu tru, t~i truang £)~i hQcY Ha N(>iho~c £)~i hQcY DuQ'cTP. H6 Chi Minh.
- Ung d\lng cac cong ngh~ tien tiSn nhu du li~u lOn, tri tu~ nhan t~o dS xay d\1'ng,quan 1;' cO'sa du li~u gene.
- Bao dam ngu6n nhan l\1'cchuyen sau dS khai thac du li~u vS gen ph\lc V\l cong tac phong b~nh va kham chua b~nh.
d) Phat triSn h~ th6ng thu th~p s6 li~u y tS tren m~ng (tf\lC tich hgp du li~u y tS).
9
d) TriSn khai s6 hoa cac van ban, tai lieu cua nganh y tS.
e) TriSn khai h~ thong giam sat an toan, an ninh thong tin nganh y tS.
g) Nang c~p h~ thong cong nghe thong tin ca quan B(>Y tS.
h) Xay dung, nang c~p ha tang cong nghe thong tin tai cac co sa y tS.
i) TriSn khai h~ thong chtr ky s6, chfr ky dien tir tai co quan B(>Y ts va ,
cac co sa y teo 3. Xay d\fng h~ thBng cham soc sire khoe va phong b~nh thong minh,
gop phAn thuc hi~n thanh cong chuong trinh sire khoe Vi~t Nam
a) Xay dung va trien khai h6 sa sire khoe di~n tir toan dan: H6 sa sire khoe dien tir ghi lai va hru trfr thong tin tom tilt cac dot kham chua benh xuyen suot thea thai gian song cua nguoi dan thea Quyet dinh s6 831/QD-BYT ngay 11/03/2017 cua B(>truang B(>Y tS [email protected]~c ban hanh mftu h6 sa quan ly suc khoe ca nhan ph\lc V\l cham soc suc khoe ban d~u. Ph~n d~u dSn nam 2025 bao dam 100% nguai dan co h6 sa suc khoe di~n tu.
b) Tin h9C hoa ho~t d(>ngtr~m y tS: Xay dVng, triSn khai ph~n [email protected] ly ho~t d(>ng tr~m y ts thea quy dinh t~i QuySt dinh s6 6110IQD-BYT ngay 19/12/2017 cua B(>truang B(>Y tS ban hanh huang dftn xay dvng va triSn khai h~ th6ng thong tin quan ly tr~m y tS, xa, phuang, thi tran va QuySt dinh s6 61111QD-BYT ngay 19/12/2017 cua B(>truang B(>Y tS [email protected] duy~t [email protected] tin h9C hoa y tS ca sa, bao dam kSt n6i va chia se thong tin vai cac h~ thfmg thong tin b~nh vi~n, h6 sa suc khoe di~n tu, h~ th6ng giam dinh va thanh toan bao hiSm y tS, h~ th6ng th6ng ke y tS di~n tu trong toan qu6c.
c) Vng d\lng tri tu~ nhan t~o va cac cong ngh~ thong minh trong phong b~nh, moi truang, an toan thvc ph~m, dinh du5ng va phong ch6ng HIV/AIDS. Ifu tien triSn khai cac ung d\lng tri tu~ nhan t~o trong vi~c thea d5i, canh bao dich b~nh tren ca nuac.
d) PhM triSn cac ung d\lng cung c~p tri thuc phong b~nh, kham b~nh, chua b~nh, cham soc suc khoe nguai dan; cac thong tin [email protected] sa y tS, bac sl, dich V\ly tS tren moi truang web, di d(>ng,giup nguai dan co thS tra cUu thong tin y tS dS dang, hi~u qua, kip thai, m9i luc, m9i nai, kSt n6i vai h~ tri thuc Vi~t s6 hoa.
d) PhM triSn cac ung d\lng thong minh cho phep cung c~p cac dich V\l thea d5i, trq giup, cham soc suc khoe nguai dan til xa, kSt n6i trvc tuySn giua nguai b~nh, cac thiSt bi thea d5i suc khoe va can b(>y tS.
e) Vng d\lng tri tu~ nhan t~o trong nghien cuu va san xu~t Duqc ph~m.
10
4. Xfiy dl}'ng h~ thBng kham, chua b~nh thong minh
a) Hoan thien cac phan mem quan ly va s6 hoa benh vien:
- Tri~n khai h~ thong phan mem HIS, LIS, RIS/P ACS, EMR tuan thu cac tieu chuan trong mroc va quoc tS bao dam kha nang kSt n6i lien thong, chia se, tich hop du lieu, d6ng thai bao dam kha nang kSt n6i lien thong voi t~t ca cac trang thiSt bi hien co trong co sa kham benh, chua benh (may xet nghiem, may ch~n doan hinh anh, cac man hinh nrong tac, cac thiet bi c~m tay ca nhan, ... ) tren mang nham nang cao kha nang tv dong hoa,
- D6ng b9 rna s6 dinh danh (ID) ngiroi benh: B9 Y tS va Bao hiem xa hoi Viet Nam thong nhat sir dung rna s6 BHYT d~ lam ID nguoi benh va trien khai thuc hien tren toan qu6c.
- Xay dvng "b~nh vi~n thong minh": Cac co sa kham, chua b~nh can cu Thong tu s6 54/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 cua B9 Y tS v~ vi~c ban hanh b9 tieu chi ung dVng cong ngh~ thong tin t~i cac co sa kham, chua b~nh d~ xay dvng 19trinh dap ung "b~nh vi~n thong minh" (Muc 6 cua Thong tu 54).
b) Tri~n khai h6 so b~nh an di~n tu t~i t~t ca cac co sa kham b~nh, chua b~nh thea 19 trinh quy dinh t~i Thong tu s6 46/2018/TT-BYT ngay 28/12/2018 cua B9 Y tS quy dinh v~ h6 so b~nh an di~n tu, tiSn tai khong su dVng b~nh an gi~y, thanh toan vi~n phi di~n tU.
c) Xay dVng va phat tri~n cac cay (KIOS) thong tin t~i b~nh vi~n.
d) Phat tri~n ung dVng tri tu~ nhan t~o trong kham chua b~nh, Uti tien m9t s6 lInh vvc sau:
- Xay dVng chu~n kSt n6i cac thiSt bi lien quan dSn cham soc suc khoe thea nguyen ly v~n v~t y tS kSt n6i (Internet of Medical Things - IoMT) lam n~n tang xay dvng cac h~ th6ng chuyen gia h6 trg ra quySt dinh lam sang.
- Phat tri~n h~ th6ng h6 trg ra quySt dinh lam sang kSt hqp ch~t che va thvc hi~n tuc thai (real-time) cung vai h6 so suc khoe di~n tu.
- H6 trg ch~n doan hinh anh.
- H6 trg phftu thu~t.
- KhuySn khich cac doanh nghi~p, co sa kham chua b~nh xay dVng h~ th6ng du li~u Ian vai cac thu~t toan phan tich nhanh h6 trg ra quySt dinh lam sang dva tren trf tu~ nhan t~o.
- Ch~n doan, di~u tri va dv phong b&ngy dugc c6 truy~n.
-lrng dVng tri tu~ nhan t~o trong cac chuyen nganh sau nhu tim m~ch, ho h~p, xuang khap, ung thu, san nhi ....
11
5. Xay d1}.'ngn~n quan tr] y t~ thong minh
a) TriSn khai n~n hanh chinh y t~ dien tir:
- TriSn khai, hoan thien cac irng dung cong nghe thong tin trong quan ly, di~u hanh dien tir, han ch~ viec sir dung gi~y to tai co quan B9 Y t~ va cac dan vi trong nganh, (J'ng dung phat trien giao dich dien tir, xac thuc dien nr, van phong di~n tu a cac co quan, dan vi.
- Hoan thanh cong dich vu cong true tuyen va h~ thong thong tin mot cira dien nr v~ thu tuc hanh chinh trong nam 2020. Tang cuong xay dung, triSn khai cac dich vu cong true tuyen cua B9 Y t~ k~t n6i h~ thong mot cira quoc gia, mot cira ASEAN, bao dam 50% s6 dich vu cong trvc tuy~n cua B9 Y t~ co s6 IUQ11g h6 so Ian dc;ttmuc 3, 4 vao nam 2020, 100% vao nam 2025.
b) TriSn khai th6ng ke y t~ di~n tu thu th~p s6 li~u hoc;ttd9ng cua nganh y, te tren ca nuac:
- Xay dvng ph~n m~m th6ng ke y t~ triSn khai tren toan qu6c.
- Thvc hi~n trao d6i, lien thong dfr li~u giua ph~n m~m Th6ng ke y t~ va cac ph~n m~m khac (quan ly y t~ xa phuang, h6 so suc kh6e di~n tu, b~nh an di~n tu).
- TriSn khai th6ng ke y t~ di~n tu tren toan qu6c, ph~n d~u d~n nam 2020 cong tac th6ng ke y t~ t6ng hqp co ban duqc thvc hi~n tren moi truang mc;tng.
- Hinh thanh co sa dfr li~u th6ng ke y t~, cung c~p s6 li~u ph\lc V\l cho cong tac quan ly, hoc;tchdinh chinh sach cua nganh y t~.
c) Hoan thanh co sa du li~u y t~ qu6c gia, Ung d\lng cac cong ngh~ thong minh dS phan tich s6 li~u v~ hoc;ttd9ng y t~ kip thai, chinh xac, giup dv bao v~ di~n bi~n tinh trc;tngsuc kh6e, b~nh t~t trong c9ng d6ng, tu do co cac chinh sach quan ly y t~ phu hqp.
d) Xay d\fllg va phM triSn h~ th6ng thong tin quan ly ngu6n nhan Ivc y t~.
d) Xay d\fllg va phat triSn h~ th6ng thong tin quan ly cung Ung thu6c, kiSm nghi~m thu6c va tieu chu~n k9 thu~t nganh duqc.
e) Xay dvng va phat triSn h~ th6ng thong tin quan ly trang thi~t bi y t~.
g) Xay dvng va phat triSn h~ th6ng thong tin qUlin ly cac co sa y t~, triSn khai tren h~ th6ng ban d6 s6, h6 trq nguai dan tim ki~m cac co sa y t~ phu hqp duqc thu?n lqi, d~ dang.
h) (J'ng d\lng phan dch dfr li~u Ian va tri tu~ nhan tc;totc;tONang cao nang Ivc rna hoa lam sang.
12
6. Xfiy dl}'ng, phat tri~n ngu6n nhan h.rc
a) D6i voi nhan hrc chuyen trach cong nghe thong tin:
- PhM trien nguon nhan lire chuyen trach cong nghe thong tin tai C\lC Cong nghe thong tin du s6 Iuong, ch~t hrong theo vi tri viec lam cu thS, dap irng viec triSn khai y tS thong minh.
- Tang cirong dao tao, b6i dirong, nang cao nang lire chuyen men cho dQi ngii chuyen trach cong nghe thong tin, trong do chu trong dao tao chuyen sau va c~p nhat cong nghe moi, dao tao "ky su phan rnem'', "ky su quan tri h~ thong", "ky su phan tich dfr lieu" dS khai thac va du kha nang quan ly, van hanh va phat trien h~ thong cong nghe thong tin cua nganh y tS trong thai ky each mang l~n thu 4.
- D6i vai cac dan vi tn.rc thuQc BQY tS, cac Sa Y tS; cac cO'sa y tS: hinh thanh cac bQ ph~n chuyen trach vS cong ngh~ thong tin ho~c co trach nhi~m b6 tri can bQ co chuyen mon vS cong ngh~ thong tin dS giup Thu truang dan vi triSn khai cac ho~t dQng cong ngh~ thong tin t~i dan vi minh.
- Xay dVng cac chinh sach Uti dffi cho can bQ chuyen trach cong ngh~ thong tin, chinh sach thu hut nhan Ivc cao vS cong ngh~ thong tin vS lam vi~c t~i nganh y tS.
b) Dao t~o, b6i du5ng can bQ, cong chuc:
Tang cuang cong tac dao t~o, b6i du5ng cong chuc, vien chuc va nguai lao dQng cua nganh y tS su d\lng thanh th~o cac ph~n mSm ung d\lng trong cong vi~c; Nang cao ky nang ung d\lng cong ngh~ thong tin, bao dam an toan, bao m~t trong qua trinh v~n hanh, khai thac h~ dng, ung d\lng trong cong vi~c cua can bQ, cong chuc nganh y tS trong vi~c xu ly cac cong vi~c hang ngay.
c) Xay dVng m~ng luai lien kSt gifra cac cO'sa dao t~o, cac vi~n, trung tam nghien cUu, doanh nghi~p trong phat triSn y tS thong minh. Thuc d~y vi~c dao t~o cong ngh~ thong tin y tS trong cac cO'sa dao t~o nhan Ivc y tS.
7. DAy m~nh nghien c.ru, phat tri~n, .rng d1}ng cac cong ngh~ thong minh trong y t~
- KhuySn khich, thuc d~y cac doanh nghi~p va cac dan vi nghien CUukhoa h9C trong nuac nghien CUu,xay d\fllg, triSn khai cac Ung d\mg thong minh trong y tS. KhuySn khich hqp tac qu&ctS trong nghien cUu, phM triSn y tS thong minh.
-Ifu tien b6 tri ngan sach khoa h9C cong ngh~ cho cac dS tai nghien cUu vS y tS thong minh.
13
8. HQ'p tac quac t~
- D~y manh hop tac quoc tS, tham quan, hoc tap, giao luu hoc hoi kinh nghiem, cong nghe, mo hinh trien khai y tS thong minh tai cac quoc gia tren thS gioi, T6 chirc cac hQi thao, cac diSn dim quoc tS vS trao d6i, chia se vS y tS thong minh.
- Tranh thu su giup do cua cac t6 chirc qucc tS trong phat trien y tS thong minh. Khuyen khich d~u tu nuoc ngoai vS y tS thong minh tai Viet Nam.
9. Tuyen truyen, phB bi~n nang cao nh~n tlnrc v~ y t~ thong minh
- D~y manh tuyen truyen nang cao nhan thirc cua cac co quan quan ly, cac co sa y tS, doanh nghiep, cong d6ng vS vai tro va 19i ich cua y tS thong minh; tuyen truyen tren cac phuang tien thong tin dai chung vS y nghia, vai tro cua cong ngh~ thong tin y tS.
- TriSn khai cac kenh h6 trg tr\fc tiSp, tr\fc tuySn dS h6 trg doanh nghi~p, cQng d6ng khi su d\lng cac dich V\ly tS tn!c tuySn.
- T6 chuc cac S\f ki~n vS y tS thong minh nh~m cung c~p thong tin cling nhu thu hut S\fquan tam cua doanh nghi~p, cQng d6ng.
- [email protected], khen thuang cac t6 chuc, ca nhan co thanh tich tieu biSu trong phat triSn y tS thong minh.
PhAn thtf tll' TO CHUC THVC HI:¢N
1. Cl]C cong ngh~ thong tin - Chu tri xay d\fng, trinh ban hanh kS ho~ch triSn khai chi tiSt DS an hang
nam; t6 chuc kiSm tra, danh gia vi~c th\fc hi~n DS an.
- Lam d~u m6i ph6i hgp cac dan vi lien quan xay d\fng van ban quy ph~m phap lu~t, cac tieu chu~n, quy chu~n cong ngh~ thong tin y tS; [email protected] h6 sa suc khoe di~n tu, th6ng ke y tS di~n tu, h~ th6ng cac dich V\l cong tn.rc tuySn muc 3, 4 va hi~n d~i hoa hanh chinh ca quan BQY tS.
- Lam d~u m6i xay d\fng trung tam du li~u y ts va ca sa du li~u y tS qu6c gIa.
- Huang d~n cac ca sa kham b~nh, chua b~nh [email protected] h6 sa b~nh an di~n tu tiSn t6i khong su d\lng b~nh an gi~y, thanh toan vi~n phi di~n tu.
14
2. VI}K~ hoach - Tai chinh
- Chu tri, phoi hop voi C\lCCong nghe thong tin xay dung cac chinh sach, co [email protected] chinh cho irng dung, phat trien cong nghe thong tin y t@.
- Chu tri thuc hien ra soat, sua d6i danh muc h~ thong chi tieu, h~ thong bieu mftu, bao cao thong ke y [email protected] cac tuyen, Ph6i hop voi C\lC Cong nghe thong tin trong viec trien khai thong ke y [email protected]~n tir. Sir dung co sa dtr lieu y t@ quoc gia de ket xu~t s6 lieu phuc vu cho cong tac [email protected], quan Iy nganh Y t@.
- Tham rmru, [email protected]~t voi BQ tnrong [email protected] b6 nguon von bao dam kinh phi de triSn khai thirc hien cac dir an, nhiem vu trong [email protected].
3. Van phong BQ Y t~ - Xay dung [email protected]?ch va triSn khai nang c~p ph~n [email protected] [email protected]
van ban di~n tu cua BQ Y t@,dch hgp chu ky s6 trong vi~c ban hanh van ban, [email protected] [email protected] chinh khong gi~y tao
- Ph6i hgp vai Cvc Cong ngh~ thong tin trong vi~c triSn khai c6ng dich vv cong va h~ th6ng thong tin mQt cua di~n tu [email protected] t\lChanh chinh t?i co quan BQYt@.
- Ph6i hgp vai Cvc cong ngh~ thong tin trong vi~c xay dvng, triSn khai cac nhi~m V\[email protected]~n d?i hoa hanh chinh va quan tri y [email protected] minh t?i co quan BQY t@.
4. el}c Y t~ dl}'phong
- Chu trl triSn khai cac ung dVng tri tu~ nhan t?O trong vi~c thea d5i, canh bao dich b~nh tren ca nuac.
- Ph6i hgp vai Cvc cong ngh~ thong tin trong vi~c triSn khai phong b~nh va cham soc suc khoe thong minh.
5. el}c Quan Iy Kham, chua b~nh
- Chu tri, ph6i hgp vai Vv Suc khoe Ba my - Tre em, C\lC Quan 1y Y, Dugc c6 [email protected] cac dan vi lien quan ra soat va hoan chinh cac quy dinh [email protected] so b~nh an, ban tom t~t qua trinh kham chua b~nh cua nguai b~nh khi [email protected] dgt [email protected] dS 1uu tru van h6 so suc khoe di~n tu.
- Ph6i hgp vai Cvc cong ngh~ thong tin trong vi~c trien khai kham, chua b~nh thong minh.
6. el}c Khoa h<}ccong ngh~ va <lao t~o
- Quan 1yvi~c t6 chuc nghien cUu, san xu~t thu nghi~m, chuySn giao cong ngh~ y [email protected] minh nhu robot, nanorobot, cong ngh~ sinh h9C,..
15
- Ph6i hop voi C\lC cong nghe thong tin va cac co quan, dan vi co lien quan t6 chirc trien khai dao tao, t~p huan can b9 dS dap irng kha nang quan tri, van hanh va sir dung co hieu qua cac h~ thong thong tin.
7. Cac ve, C\lC, TAng C\lCDan sa va Thanh tra BQ
Can cir vao chirc nang, nhiem vu duoc giao xay dung kS hoach va trien khai y tS thong minh tai dan vi va linh vue phu trach.
8. Trunng D~i hoc Y Ha NQi, D~i hoc Y DU'Q'cTP HB Chi Minh
Chu tri, phci hop voi cac dan vi lien quan xay dung trung tam du lieu vS gen (ADN) nguoi Vi~t Nam.
9. Cac SO'Y t~
Can cir dS an trng dung va phat triSn cong nghe thong tin y tS thong minh cua B9 Y tS chu dong xay dung dS an phat triSn cong nghe thong tin y tS thong minh cua dia phirong trinh Chu tich Uy ban nhan dan tinh phe duy~t va t6 chuc thvc hi~n DS an sau khi duQ'cphe duy~t.
Tham muu, dS xu:1tv6i Uy ban nhan dan tinh, thanh ph6 trvc thu9c trung uang thanh l~p Ban chi d:;tothvc hi~n DS an dia phuang do Hinh d:;toUy ban nhan dan c:1ptinh lam trucmg ban.
10. Y t~ bQ nganh va cac do'n vi trong nganh y t~
- Chu d9ng Ung d\lng cong ngh~ thong tin, tri tu~ nhan t:;tova cac cong ngh~ thong minh thea n9i dung trong DS an.
- Vu tien b6 tri kinh phi cho phat triSn cong ngh~ thong tin trong nganh, dan vi.
Ph§n th.r nam
HI~U QuA KINH TE - xX HOI
DS an ung d\lng va phM triSn cong ngh~ thong y tS thong minh duQ'ctriSn khai se hinh thanh h~ th6ng phong b~nh va cham soc suc khoe thong minh, giup nguai dan chu d9ng phong b~nh, dS dang tiSp c~n cac thong tin y tS, d6ng thai duQ'ctu v:1n,giup dO'cham soc suc khoe kip thai, hi~u qua.
V6i h~ th6ng kham b~nh, chua b~nh thong minh, nguai dan se duQ'c sir d\lng cac dich V\1 kham chua b~nh tien tiSn va thu~n IQ'i,h:;tnchS cac rui ro, tai biSn khi diSu tri, tiSt ki~m duQ'c thai gian va chi phi kham chua b~nh. H~ th6ng kham b~nh, chua b~nh thong minh se gop ph~n giam tai b~nh vi~n, nang cao ch:1t IUQ'llgkham b~nh, chua b~nh cua b~nh vi~n, giam thiSu t6i da cac 16i b:1t cAncua con nguai. Gop ph~n xay dvng hinh anh m6i cua b~nh vi~n: van minh,
16
hien dai, h~t long vi benh nhan. Quan ly, khai thac thong tin benh vien nhanh ch6ng, hieu qua, thuan tien.
H~ thong quan tri y t~ thong minh se giup cho cac co quan quan ly y t~ ra quyet dinh chinh sach kip thai dua tren kha nang phan tich dfr lieu Ion, quan ly, thea d5i hieu qua hoat dQng cua toan bQmang hroi dich vu y t~ tren toan quoc, tang kha nang irng ph6 nhanh voi cac tinh huong bdt ngo nhu: kiem soat, khong ch€ dich benh, chia se phirong phap di~u tri moi, dao tao ill xa, giup cho h~ thong y t~ Viet nam d€ dang lien thong, hoi nhap voi th~ gioi.
Hinh thanh h~ thong y t~ thong minh, g6p phan nang cao hinh anh, chdt hrong dich vu y t~ tai Viet Nam, tang S\I tin nrong cua ngiroi dan, doanh nghi~p khi su d\lng cae dich V\lYt~, huang d~n n~n Yt~ Vi~t Nam hi~n d~i, chdt lugng, cong bAng, hi~u qua va h9i nh~p qu6c t~
17
PHULUC DANH MVC NHI~M vu tiu TIEN THVCH~N
"DE ANUNG Dl)NG vA PIlAT TruEN CONG NGH~ THONG TIN Y TE THONG MINH GIAI DO~N 2019 - 2025"
(Kern thea Quyet dinh s6 4888/QD-BYTngay 18 thang 10 narn 2019 cua Be; truong Be; Yfli)
STT Nhdm nhiem V\l iru tien va nQi
CO'quan chu tri CO'quan ph8i hQ11 ThOi gian D1! ki~n
dung chinh thuc hi~n nguBn KP ~ Xiy~4:Yng~"~€ll1Atlgphofig'b~nl1 \1i c~am-'s6c,.s6ct'f9i:A~'t~a~gpiinlf·~I(;% ': ~Jc~ 1{'C4Wf:~i?A "~7 "if :4'''i~\ ",,~ ,,~- ilitfri ::~+fi\:itf~\ "~f'c~.,\ !lJ'l't~I· I ';Cot,,~,~ ;. •·',.F ,""
1 Tri~n khai phan mem quan ly h6 so Cue Cong nghe thong tin Cue Quan ly Kham, chua benh,
2019 - 2021 NSNN cac Sa Y t€ va cac don vi lien quan
sire khoe dien nr
Xay dung h~ thong thea doi, canh NSNN
2 Cue Y t€ dir phong Cue Cong nghe thong tin,
2019 -2021 ODA bao dich benh cac Sa Y t€ va cac don vi lien quan
XiihQi hoa
PMt trien cac (rug dung cung cap tri thirc phong benh, kham benh, chua benh, cham soc sire khoe nguoi dan;
Sa Y t€, Vv, Cvc, Tang cvc va cac NSNN
, bac
Cvc Cong ngh~ thong tin 2019 -2025 ODA3 cac thong tin ve cO' sa y te, si,
dich vv y t€ tren moi truOng web, di dO'llvi lien quan
Xii hQi hoa dQng k€t noi v6i M tri thuc Vi~t so hoa
Tri~n khai (rug dVng tri tu~ nhan t~o NSNN ODA
4 trong cac linh V\fC phong b~nh, cham Cac V\J}Cvc lien quan Cvc Cong ngh~ thong tin 2019-2025 Xii hQi hoa
soc suc khoe thong minh, duQ'cph:1m
18
dung chinh CO' quan chii tri CO' quan ph6i hop
Dl}.' nguon Kl'
-,----.,.,.L-;-==~~~rl
Cue Cong nghe thong tin, NSNN 5 benh true tuyen; Tri~n khai benh an Cac co So' KCB Cue Quan ly Kham, chua benh 2019-2023 aDA
dien nr, benh vien khong gic1yto, va cac dan vi lien quan Xa hQih6a khong ti~nmat.
Ung dung tri tu~ nhan tao trong cac Cue Cong nghe thong tin, NSNN
6 Cac co So' KCB Cue Quan ly Kham, chua benh 2019-2025 ODA co So' kham benh, chua benh
va cac dan vi lien quan XahQi h6a ng dung tri tu~ nhan tao trong
Cue Quill ly Cue Cong nghe thong tin va cac dan NSNN
7 doan, di~u tri va dir phong bang y 2019-2025 ODA Y, Duoc c6 truyen vi lien quan
8
Tri~n khai, hoan thien cac irng dung cong ngh~ thong tin trong quan ly, diSu hanh di~n tu; tri~n khai C6ng Cvc Cong ngM thong tin dich vv cong BQY t~; tri~n khai dich V\l cong tr\lc tuy~nmuc dQ3, 4
Cvc Khoa hQccong ngh~ va dao t;;tO 2019-2025 Cvc Y t~ d\l phong
Cvc Phong, ch6ng HIV/AIDS Cvc Quan ly Y, DuQ'cc6 truYSn
Vv Trang thi~t bi va Cong trinh y t~ va cac dan vi c6 lien quan
Van phong BQ, Cue An toan thuc pham Cue Quill ly Duoc
Cue Quan ly Moi truang y t~ Cvc Quan ly Kham, chua b~nh NSNN
ODA Xa hQih6a
thong tin mQt 9 VanphongBQ
Cvc Cong ngh~ thong tin va cac dan vi lien quan
NSNN2019
19
dung ehinh Thiri gian thu'c hi~n
Dl}' ngu6nKP
CO'quan chu tri CO'quan phBi hop
dien nr; hinh hoach - Tai chinh va cac don Cue Cong nghe thong tin 2019 -2021 NSNN
Xfiy dung h~ van ban quy pham phap lu~t, cac tieu ehu Xay dung, ban hanh dinh mire dinh
11 mire kinh t~ - ky thuat cong nghe
Vu K~ hoach - Tai chinh Cue Cong nghe thong tin va cac don
2019 NSNNthong tin y t~; tinh gia dich vu cong vi lien quan nghe thong tin trong gia dich vu y t~. Xay dung, ban hanh cac tieu quy chucln v~ k~t n6i lien thong gitra
12 cac h~ thong phan mem trong nganh
Cue Cong nghe thong tin Bao hiem xii hoi Vi~t Nam, cac Vv, 2019-2020 NSNNy t~; kien true y t~ dien tir; quy dinh Cue
v~ dam bao an toan, an ninh, tinh rieng tu cua thong tin y t~ Xay d\ffig, ban hanh quy dinh Bao xii hQi Vi~t Nam,
13 dinh danh (ID) Y t~ cho m6i cong Cvc Quan If Kham, chua b~nh,
2019-2020 NSNNdan Vi~t Nam; xay d\ffig quy ch~ su Cvc Cong ngh~ thong tin Cvc y t~ dlJ phong va cac don vi lien dVng h6 sa suc khoe di~n tu quan
B Phit h~ ky thu~t nganh y
14 Phat tri€n trung tam du li~u y t~
Cvc Cong ngh~ thong tin Cac Vv, Cvc, Tfmg cvc, Van phong 2019 -2021 NSNNquoc gia BQ,Thanh tra BQ
15 Xay d\ffig trung tam du li~u gen TruOng D?i h9CY Ha NQi
Cac don vi lien quan 2019 -2025 NSNN(ADN) nguai Vi~t Nam D?i h9c Y Duqc TPHCM ODA
20
STT Nh6m nhiem vu tru tien va nQi
CO'quan chu tri CO'quan phai hop ThOi gian D1! ki~n
dung chinh thuc hi~n ngulln KP Xa h9i hoa
16 Nang dp M thong cong nghe thong
Cue Cong nghe thong tin Van phong B9 va cac don vi lien
2019-2025 NSNN tin co quan B9 Y t~ quan
C Sao tao Trien khai cac lap dao t<;10,boi duong
VV T6 chirc can b9 va cac don vi 17 cong nghe thong tin y t~ thong minh 2019-2025 NSNN
hang nam Cue Cong nghe thong tin lien quan
D Truyen thong Trien khai cac chuong trinh truyen
Vu Truyen thong va Thi dua, khen 18 thong vS cong nghe thong tin y t~ 2019-2025 NSNN
thong minh Cue Cong nghe thong tin thuong va cac don vi lien quan
f) Kiem tra, danh gia
19 Xay dung tieu chi danh gia thirc hien
Cue Cong nghe thong tin Vu Truyen thong va Thi dua, khen
2019-2020 NSNN cac nhiem vu thirong va cac don vi lien quan
20 Thuc hien kiern tra, danh gia dinh ky
Cvc Cong ngM thong tin Vu Truyen thong va Thi dua, khen
2019-2025 NSNN vi~c th\Ic hi~n dS an thm'mg va cac don vi lien quan
21