62
MAŠINSKI ELEMENTI - NASTAVNE PREZENTACIJE - OSNOVE KONSTRUISANJA MAŠINSKIH ELEMENATA - STEPENI SIGURNOSTI – Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

I, stepeni sigurnosti.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: I, stepeni sigurnosti.pdf

MAŠINSKI ELEMENTI

- NASTAVNE PREZENTACIJE -

OSNOVE KONSTRUISANJA MAŠINSKIH ELEMENATA- STEPENI SIGURNOSTI –

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 2: I, stepeni sigurnosti.pdf

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Bijana markoviProf. dr Bijana markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAVrste opterećenja

Код прорачуна и избора димензија мора бити обезбеђено да машински део може да пренесе

оптерећења у експлоатационим условима без

појаве граничних стања.

То ће бити обезбеђено уколико у критичним

пресецима радни напони не прекораче дозвољене

вредности.

Дозвољени напон зависи углавном од врсте материјала, врсте напрезања, карактера промене оптерећења, али и од геометријског облика делова и осталих утицаја у

експлоатационим условима (температура, заостали

напони, слаба места у материјалу, корозија, итд.).

Page 3: I, stepeni sigurnosti.pdf

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAVrste opterećenja

Димензионисање делова врши се према врсти граничног стања, односно када део није више у стању да врши

задату функцију. Најчешћа гранична стања (оштећења) су:недозвољено велике деформације,насилни лом,заморни лом,ширење прслина (механика лома),нестабилност (нпр. динамичка, извијање),механичка оштећења (нпр. хабање, скидање),хемијска оштећења (нпр. корозија).

Page 4: I, stepeni sigurnosti.pdf

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAVrste opterećenja

Page 5: I, stepeni sigurnosti.pdf

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAVrste opterećenja

Page 6: I, stepeni sigurnosti.pdf

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi

Напони који доводе до појаве критичних стања у машинском делу називају се критичникритични напонинапони.

СтатичкоСтатичко разарањеразарање (лом) настаје при статичком

или прогресивно растућем оптерећењу и одликује се крупном и тамном структуром прелома са

траговима чупања кристала.

Page 7: I, stepeni sigurnosti.pdf

Динамички лом од савијања

код обртних делова Динамички лом од

увијања

Динамички лом од

савијања

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATATipični oblici razaranja

Page 8: I, stepeni sigurnosti.pdf

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi

ДинамичкоДинамичко разарањеразарање делова настаје код вишекратне

промене напона. Издржљивост материјала зависи од

расподеле напона у попречном пресеку дела.

Услед геометријског или металуршког зареза долази до неравномерне расподеле односно концентрације

напона и локалног замора материјала.

Последица тога је појава микро напрслине, која се

постепено шири све док на крају не дође до насилног

лома преосталог дела.

Page 9: I, stepeni sigurnosti.pdf

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi statički opterećenih delova

KritiKritiččni naponi statini naponi statiččki optereki optereććenih enih dijelovadijelova

Page 10: I, stepeni sigurnosti.pdf

ХипотезаХипотеза оо највећемнајвећем нормалномнормалном напонунапону (HN) (HN) заза кртекрте материјалематеријале

krkr//krkr=1=1

ОвдеОвде сесе уводиуводи претпоставкапретпоставка дада ломлом настајенастаје нормалнонормално нана правацправац највећегнајвећег нормалногнормалног напонанапона. . УколикоУколико напоннапон прекорачипрекорачи меродавнумеродавну карактеристикукарактеристику чврстоћечврстоће материјаламатеријала ( (RRmm) ) настајенастаје ломлом..

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAHipoteze o čvrstoći materijala

22 45,0 v

Page 11: I, stepeni sigurnosti.pdf

ХипотезаХипотеза укупногукупног радарада заза изазивањеизазивање одговарајућеодговарајуће деформациједеформације (HDR) (HDR) заза жилавежилаве материјалематеријале ((krkr//krkr=1,73).=1,73). ОвдеОвде јеје критеријумкритеријум укупнеукупне енергијеенергије утрошенеутрошене нана еластичнуеластичну деформацијудеформацију елементаелемента телатела. . УколикоУколико сесе прекорачипрекорачи дозвољенадозвољена вредноствредност, , ондаонда долазидолази додо пластичнихпластичних деформацијадеформација. . УУ поређењупоређењу саса експерименталнимексперименталним резултатимарезултатима оваова хипотезахипотеза даједајенајбољенајбоље резултатерезултате..

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAHipoteze o čvrstoći materijala

22 3 v

Page 12: I, stepeni sigurnosti.pdf

ХипотезаХипотеза највећегнајвећег тангентногтангентног напонанапона (HS) (HS) заза жилавежилаве материјалематеријале саса јаснојасно израженомизраженом границомграницом течењатечења, ,

krkr//krkr==22

КодКод овеове хипотезехипотезе додо ломалома ((смицањасмицања) ) долазидолази уследуслед највећегнајвећег тангентногтангентног напонанапона..

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAHipoteze o čvrstoći materijala

22 4 v

Page 13: I, stepeni sigurnosti.pdf

Ako se ekvivalentni napon svodi na normaln napon, onda se uvodi odnos kritičnih napona α0 kao:

•• Te se prema hipotezama HDR i HN dobijaTe se prema hipotezama HDR i HN dobija

20

2 45,0 ffv

doz

doz

kr

kr

..0

202 3 tfv HDR HDR

HV HV

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAHipoteze o čvrstoći materijala

Page 14: I, stepeni sigurnosti.pdf

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAHipoteze o čvrstoći materijala

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 15: I, stepeni sigurnosti.pdf

D N const=m .

N

N

D

NDlog N

log N

D

ND

N

n

DinamiDinamiččka izdrka izdržžljivost ljivost –– Velerova kriva Velerova kriva

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 16: I, stepeni sigurnosti.pdf

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 17: I, stepeni sigurnosti.pdf

Smitov dijagram – područje dozvoljenih napona

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 18: I, stepeni sigurnosti.pdf

ПараметриПараметри трајнетрајне динамичкединамичке издржљивостииздржљивости

•• приближнеприближне вредностивредности –– књигакњига, , табелатабела 13.3. , 13.3. , заза затезањезатезање, , смицањесмицање, , савијањесавијање ии

•• увијањеувијање•• ЗаЗа реалнереалне материјалематеријале ии практичнупрактичну применупримену користитикористити СмитовеСмитове дијаграмедијаграме ПП13-1313-13

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 19: I, stepeni sigurnosti.pdf

F

F

k

k

Re

..

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

+ 1

Koncentracija naponaKoncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI DrDr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI

Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 20: I, stepeni sigurnosti.pdf

Efekat zareza na tehniEfekat zareza na tehniččkim komponentamakim komponentama

M t

F

F

F

F

zarezi

presovanje

FF

spojevi

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI DrDr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI

Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 21: I, stepeni sigurnosti.pdf

Tok silnica na zarezanoj epruvetiTok silnica na zarezanoj epruvetiusljed zatezanjausljed zatezanja

F F

F F

a b

a) Vanjski zarez

b) Unutrašnji zarez

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 22: I, stepeni sigurnosti.pdf

uključak

Površine• hrapavost• ogrebotine• inicijalne pukotine

Unutrašnja oštećenja• šupljine• pukotine • naslage• uključci

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 23: I, stepeni sigurnosti.pdf

F

F

A0

Ak

nk

Mogući efekti sa stanovišta sigurnosti:a) Povećanje nominalnih naponab) Smanjenje sekundarnih naponac) Prekomjerni naponi na korjenu zareza d) Višeosno stanje napona

Napomena a) uticaj redukcije preseka

nominalni napon u odnosu na najmanju površinu

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 24: I, stepeni sigurnosti.pdf

F

znk

S

Akbnk

F

nk

max

F

c) koncentracija napona na korjenu zareza

b) Razvoj sekundarnog napona

Napon na savijanje usljed zareza sa jedne strane

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 25: I, stepeni sigurnosti.pdf

c) Multiosno stanje napona u području zareza

F

F

A0

Ak

nk x

y

z

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 26: I, stepeni sigurnosti.pdf

Definicija faktora koncentracije napona Definicija faktora koncentracije napona za zatezanjeza zatezanje, , savijanjesavijanje i uvijanjei uvijanje

tnk

t max

bnk

b max

tor nk

tor max

Mt

Mt

Mb

Mb

F

F

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 27: I, stepeni sigurnosti.pdf

Poprečni presek korena zareza

maxn

Uvijanje Tt

Kružni poprečni presek sa zarezom

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 28: I, stepeni sigurnosti.pdf

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATARadni naponi

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 29: I, stepeni sigurnosti.pdf

max

debljina s << d

b

8

8

n

o

o

k

d/b0 0,5 1

2,0

2,5

3,0

s b F ; d)-(b s

F on

nkmax (For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)

Grafik konc. napona

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 30: I, stepeni sigurnosti.pdf

a2 BF n

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

/t 0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,15

0,20

0,250,30

0,400,450,500,751,00

2,002,503,00

Ploča sa 2 U-zarezapod naponom na zatezanje

H

B

2a F

t

2a/H

0,35

1,50

4,00

F

Grafik faktora konc. napona

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 31: I, stepeni sigurnosti.pdf

K.5.5.4.6.1 101_1011 E 000112 31

Faktor koncentracije naponaFaktor koncentracije napona

= 3

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 32: I, stepeni sigurnosti.pdf

K.5.5.4.6.1 101_1010 E 000112 32

Faktor koncentracije naponaFaktor koncentracije napona

2

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 33: I, stepeni sigurnosti.pdf

K.5.5.4.6.1 101_1009 E 000112 33

Faktor koncentracije naponaFaktor koncentracije napona KtKt

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 34: I, stepeni sigurnosti.pdf

K.5.5.4.6.1 101_1008 E 000112 34

Faktor koncentracije napona Kt

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 35: I, stepeni sigurnosti.pdf

K.5.5.4.6.1 101_1005 E 000112 35

Grafik koncentracije napona

= 0°

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 36: I, stepeni sigurnosti.pdf

Rotaciono simetrični štap izložen savijanju sa zarezom po obodu

0 90 120 140 160 180

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

t/(a+t)0,00

0,10

0,20

0,300,400,500,600,700,800,90

t/

M M

ta

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 37: I, stepeni sigurnosti.pdf

Rotaciono simetrični štap izložen zatezanju sa zarezom po oboduOmega in degrees0

90 120 140 160 180

8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8

7

6

5

4

3

2

1

t/(a+t)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,400,500,600,700,800,90

t/

F F

ta

Grafik konc. napona

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 38: I, stepeni sigurnosti.pdf

K.5.5.4.6.1 101_1007 E 000112 38

Faktor koncentracije naponaFaktor koncentracije napona Kb

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 39: I, stepeni sigurnosti.pdf

K.5.5.4.6.1 101_1006 E 000112 39

Faktor koncentracije napona Kz

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. drr Biljana Markovi Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 40: I, stepeni sigurnosti.pdf

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Da bi maDa bi maššinski deo ispravno i sigurno vrinski deo ispravno i sigurno vrššio svoju io svoju funkciju, u toku rada ne sme da dofunkciju, u toku rada ne sme da dođđe do pojave e do pojave kritikritiččnog stanja. To je ispunjeno ukoliko je radni nog stanja. To je ispunjeno ukoliko je radni napon manji od kritinapon manji od kritiččnog. nog.

Zbog toga se uvodi stepen sigurnosti kao odnos Zbog toga se uvodi stepen sigurnosti kao odnos kritikritiččnog nog [] i radnog napona i radnog napona

S Smin=1,25

Stepen sigurnosti i dozvoljeni naponStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Page 41: I, stepeni sigurnosti.pdf

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Kod statiKod statiččki optereki optereććenih maenih maššinskih delova inskih delova kritikritiččni napon ni napon (zavisno od vrste materijala) (zavisno od vrste materijala) je je jednak granici tejednak granici teččenja enja RRee, pa se stati, pa se statiččki ki stepen sigurnosti odrestepen sigurnosti određđuje prema: uje prema:

e

TRS

- - merodavnimerodavni radni naponradni napon

ST = 1,2 - 1,8

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 42: I, stepeni sigurnosti.pdf

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

КодКод статичкистатички оптерећенихоптерећених машинскихмашинских деловаделова критикритичнични напоннапон жилавихжилавих материјаламатеријала јеје једнакједнак границиграници течтечењаења

((номиналнаноминална вредноствредност) ) RReeNN, , аа кртихкртих материјаламатеријала статичстатичкојкој чврстоћичврстоћи ((номиналнаноминална вредноствредност)) RRmmNN

Стварне вредности су: RRmm == ККt t ·· RRmmNN ККt t –– tehnolo tehnološški faktor ki faktor –– uticaj veli uticaj veliččine preseka na statiine preseka na statiččku ku ččvrstovrstoćću dela, u dela, odn. granicu teodn. granicu teččenja enja ПП13-1813-18

8,1....2,1minmax

FNe

F SR

S

течење

0,3....5,1minmax

BNm

B SR

Sлом

maxmax - максимални статички радни напон

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 43: I, stepeni sigurnosti.pdf

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Nosivost Nosivost mamaššinskog dela je najveinskog dela je najvećće e optereoptereććenje koje maenje koje maššinski deo moinski deo možže prenositi e prenositi u radnom veku, pod odreu radnom veku, pod određđenim uslovima sa enim uslovima sa sigurnosigurnošćšću da neu da nećće nastupiti kritie nastupiti kritiččno stanje.no stanje.

To je optereTo je optereććenje koje odgovara dozvoljenom enje koje odgovara dozvoljenom naponunaponu.

Sdoz

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 44: I, stepeni sigurnosti.pdf

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

DinamiDinamiččki stepen sigurnostiki stepen sigurnosti

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 45: I, stepeni sigurnosti.pdf

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

a

AMA

g

DMD S;S

DinamiDinamiččki stepen sigurnostiki stepen sigurnosti

k

DDM

k

DDM ;

321321

SD = 1,25 - 2,0

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 46: I, stepeni sigurnosti.pdf

Uticajni parametri na dinamiUticajni parametri na dinamiččku izdrku izdržžljivostljivost• β = efektivni faktor koncentracije napona, obrasci u knjizi

13.20., 13.21., 13.22., 13.23.• Kvalitet površine delova (uticaja hrapavosti površine) - ξ2 Sada faktor Ko – П13-17• ξ1 - Veličina delova, tehnološki faktor- Kt (П13-18a,b),

geometrijski faktor veličine - Kg (П13-18в, savijanje i uvijanje, 1- za zatezanje/pritisak), geometrijski faktor oblika Kα (П13-18г).

• ξ3 - faktor uticaja stanja površinskog sloja (ojačanja površinskog sloja), - Kv – П13-19.

• Faktor konstrukcije KDσ i KDτ, knjiga, obrasci 13.24 i 13.25

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 47: I, stepeni sigurnosti.pdf

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

SSloložženo naprezanjeno naprezanje e –– prvo se izra prvo se izraččunavaju parcijalni unavaju parcijalni stepeni, pa ukupan stepen sigurnosti stepeni, pa ukupan stepen sigurnosti

IIstorodnstorodnaa naprezanja naprezanja:: zt

zt

fz

fz

SSSSS;

SSSS

S

Kod raznorodnih naprezanjaKod raznorodnih naprezanja ukupni stepen sigurnosti ukupni stepen sigurnosti za za žžilaveilave (HDR) (HDR) i krtei krte (HN) (HN) materijalematerijale iznosiiznosi

22

SS

SSS

22 42

SSS

SSS

HDRHDR HNHN

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 48: I, stepeni sigurnosti.pdf

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Ukupni stepen sigurnosti se moUkupni stepen sigurnosti se možže izrae izraččunati i preko unati i preko hipoteze o ekvivalentnimhipoteze o ekvivalentnim naponima naponima

EkvivalentniEkvivalentni napon sveden na zatezanje napon sveden na zatezanje::

fkr

zkrfzv

;

v

zkrS

Ukupni stepen sigurnosti iznosiUkupni stepen sigurnosti iznosi

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 49: I, stepeni sigurnosti.pdf

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Kod tangentnih i normalnih napona, Kod tangentnih i normalnih napona, ekvivalentniekvivalentni napon sveden na normalni naponnapon sveden na normalni napon::

202 3 tfv

2

02 45,0 tffv

HDRHDR

HNHN

v

krS

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 50: I, stepeni sigurnosti.pdf

Uvod

Kapacitet opterećenja (otpornost) R

Određivanje na bazi testova

OdreOdređđivanje kapaciteta optereivanje kapaciteta optereććenja Renja R

Zahtjevani prototipovi, često nedostupni Ispitivanja komponeneti, zahtjevani novi testovi

u slučaju modifikacije! Visoki troškovi! Veliki utrošak vremena! Visoka sigurnost!

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 51: I, stepeni sigurnosti.pdf

Određivanje karakteristika materijala i konverzija u geometriju I stanje napona:

u praksi je veoma čest proces! teorijski izvodljivo nesigurnost tokom modeliranja (pojednostavljenja) niži troškovi (ali savremene metode mogu biti skupe!) moguće bez prototipova čuvanje vremena

Problem:

Uticaj kapaciteta opterećenja R je često poznat, ali transfer funkcija između karakterisitika materijala eksperimentalno određenih proizvoljnih komponeneti je još uvijek predmet istraživanja!

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 52: I, stepeni sigurnosti.pdf

Materijal• vrsta• stanje

Vrsta opterećenja• zatezanje/pritisak• savijanje• uvijanje• kombinacija

Priroda opterećenja• konstantno• kontinuirano • promjenjivo• udarno

Stanje napona• višeosni naponi• gradijent napona• zaostali naponi

Sredina• temperatura• sredstvo• zračenja • ili drugi uticaji

Uticaj zavisan od komponente• površina• veličina• tehnološki uticaj

Kapacitet opterećenja R?

Uticaj kapaciteta optereUticaj kapaciteta optereććenja komponentienja komponenti

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 53: I, stepeni sigurnosti.pdf

Stepen sigurnosti S

- Višestrukim ograničenjem se pokazuje da u praksi često nije moguće točno odrediti kapacitet opterećenja-R! - Zato se primjenjuje faktor sigurnosti, prilagođen pojedinačnim slučajevima!

- Veličina ovog faktor je dakle izraz je nesigurnosti u dimenzionisanju!

Stepen sigurnosti SStepen sigurnosti S

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 54: I, stepeni sigurnosti.pdf

54

Apsolutna sigirnost nije moguća!!

Ne postoje generalno validovana pravila za određivanaje stepena sigurnosti!

Ovdje je samo par preporuka!!!

Stepen sigurnosti SStepen sigurnosti S

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 55: I, stepeni sigurnosti.pdf

Preporuke za određivanje stepena sigurnosti:- Ne postoji opšte važeće pravilo za određivanje zahtjevanog stepena sigurnosti S. Ako je S stepen nije definisan u propisima, tada se odluka zahtjeva u svakom pojedinačnom slučaju.ČČek lista za odreek lista za određđivanje stepena S:ivanje stepena S: 1) Koje su posljedice otkaza ove komponente? 2) Koja je sigurnost opterećenja (sila) ? 3) Koji je tačan metod za proračun ? 4) Šta je poznato od konstanti vezanih za materijal ?- rasipanje rezultata ? - garancija minimalne vrijednosti? - sertifikat za metarijal? - zaostali napon? - da li su dostupni kratkoročni ili dugoročni testovi? - promjena oblika ponašanja (prekid izduženja)?5) materijal- ili poluproizvod napr. x- zraci, ultrazvučni testovi

Stepen sigurnosti SStepen sigurnosti S

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 56: I, stepeni sigurnosti.pdf

Stepen sigurnosti SStepen sigurnosti S 6) kontrola proizvodnje ? napr. Provjera zavarenih spojeva (X-zraci)

termička obrada (zapisivanje temperature?) mašinska obrada? stanje površine

7) kontrola montaže (sklopova) ? 8) provjera pritiska (mjerne trake) ? 9) rizik od korozije, anti-korozivno prekrivanje?10) moguće operativne greške ? 11) neki vid opterećenja tokom operacije, drugačiji od onog koji je ukuljučen u proračun? 12) sigurnosni uređaji za ograničavanje opterećenja i temperature? 13) termalni naponi (širenje) tokom opreacije?

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 57: I, stepeni sigurnosti.pdf

nSSSSS ......21min

Pojedinačna nesigurnost se može razmatrati određivanjem odgovarajućih stepena sigurnosti. To čini proces dimenzionosanja više transparentnim.

Pristup za odrePristup za određđivanje razliivanje različčitih uticaja na Sitih uticaja na S

Na primjer:S1 - nesigurnost vezana za prepostavljeno opterećenjeS2 - raspršivanje vrijednosti konstanti materijalaS3 - zahtjev za sigurnost tokom korištenja opreme

(napr. sigurnost ljudi)... - ....

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 58: I, stepeni sigurnosti.pdf

Izraziti izduženje u % !

Statiči napon T < TG R za kratke periode ispitivanja

2,150/A2S 5min,F

Prema VDI-uputstvu 2226

Uputstvo za odreUputstvo za određđivanje Sivanje S

- Ne koristiti šematski pristup! - Koristiti niže vrijednosti za Smin

- Lom Rm : SF = 2 ... 4

- Deformacija Re , RD : SY = 1,2 ... 2 (1,1)

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 59: I, stepeni sigurnosti.pdf

R testovi kratki-period ispitivanja extrapolacija ( napr. za 105 h )

za Rp1/105 : Sf min 1 1

1% - 100 000 h – granica permanentnog izduženja

R za realne (duži- period) testove

StatiStatičči napon i napon T > T T > TG G puzanjepuzanje

- lom Rm/105 : SB = 1,5 ... 2- deformacija Rp1/105 : SF = 1,2 ... 1,5

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 60: I, stepeni sigurnosti.pdf

Zamorni otkaz RA (m )SD = 2 ... 3

NaizmjeniNaizmjeniččni naponini naponi

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 61: I, stepeni sigurnosti.pdf

Oblikovanje s obzirom na materijalOblikovanje s obzirom na materijalIzbor materijala zavisi od:• Naprezanje• Funkcija• Izrada• ReciklažaČelici: nisko i visoko legirani čelici (sadržaj C < ili > 5%)Opšti konstrukcioni čeliciČelici za poboljšanjeČelici za cementacijuLiveno gvožđe (sivi liv, nodularni liv) Čelični liv (karakteristike čelike i livenog gvožđa)Temper liv (beli i crni temper)Sinterovani materijali (ne mogu topljenjem, delovi za ležaje i filtere)

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.

Page 62: I, stepeni sigurnosti.pdf

Oblikovanje u kalupuma

•Livenje•Sinterovanje

Skidanjestrugotina

•Probijanje•Prosecanje•Struganje•Glodanje•Bušenje•Brušenje•Honovanje•Erodiranje

Spajanje

•Zavarivanje•Lemljenje•Lepljenje

Deformacija

•Kovanje•Valjanje•Savijanje•Izvlačenje•Istiskivanje

Posebna obrada

•Otvrdnjavanje•Magnetiziranje

POSTUPCI IZRADE prema DIN 8580

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAPostupci izrade

Oblikovanje sa aspekta izrade (tehnologiOblikovanje sa aspekta izrade (tehnologiččnost)nost)

MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing. dipl. ing.