of 14 /14

מנגן- Manganese

  • Upload
    pearl

  • View
    73

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

מנגן- Manganese. 25 Mn 54.938049(9). מגישה: מעיין יפת כיתה: י"4. מנגן-תעודת זהות. שם היסוד: מנגן- Manganese סימול היסוד: Mn איזוטופים: למנגן איזוטופ טבעי אחד Mn שמהווה כ-100%, ו-4 איזוטופים רדיואקטיביים, בעלי מספרי מסה 51, 52, 54 ו-56 שאחוזיהם אפסיים. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: מנגן- Manganese
Page 2: מנגן- Manganese

ManganeseManganeseמנגן-מנגן- שם היסוד:שם היסוד:

MnMn סימול היסוד:סימול היסוד:

למנגן איזוטופ טבעי למנגן איזוטופ טבעי איזוטופים:איזוטופים: 44, ו-, ו-100%100%שמהווה כ-שמהווה כ- MnMn אחד אחד

איזוטופים רדיואקטיביים, בעלי איזוטופים רדיואקטיביים, בעלי 5656 ו- ו-5454, , 5252, , 5151מספרי מסה מספרי מסה

שאחוזיהם אפסיים.שאחוזיהם אפסיים.

שמו נגזר מעיוות השם שמו נגזר מעיוות השם מקור השם:מקור השם:מגנזיה, דו-תחמוצת המגנזיום, או מגנזיה, דו-תחמוצת המגנזיום, או

MagnesMagnes.מגנט. - מגנט -

::מבנה האטום על פי בוהרמבנה האטום על פי בוהר2,8,13,22,8,13,2..

Page 3: מנגן- Manganese

הראשון שהצביע בברור הראשון שהצביע בברור על קיומו של המנגן היה על קיומו של המנגן היה

ק.ר-ל ש,ל,ה בשנת ק.ר-ל ש,ל,ה בשנת . באותה שנה . באותה שנה 17741774

בודד המנגן על יד בודד המנגן על יד תלמידו ג'ו1ה0ן ג0אן, על תלמידו ג'ו1ה0ן ג0אן, על

ידי הפחתה של ידי הפחתה של דו-התחמוצת דו-התחמוצת

)פירולוזיט( עם פחם.)פירולוזיט( עם פחם.

Page 4: מנגן- Manganese

במערכה המחזורית נמצא במערכה המחזורית נמצא המנגן בגוש מתכות המנגן בגוש מתכות

המעבר.המעבר.המנגן היינו הראשון ביסודות המנגן היינו הראשון ביסודות

במערכה במערכה VIIBVIIBהקבוצה הקבוצה המחזורית.המחזורית.

..44המנגן מצוי במחזור המנגן מצוי במחזור

Page 5: מנגן- Manganese

2,0972,097 נקודת רתיחה:נקודת רתיחה:מעלות צלזיוס.מעלות צלזיוס.

1,2441,244 נקודת היתוך:נקודת היתוך:מעלות צלזיוס.מעלות צלזיוס.

7.217.21 צפיפות:צפיפות:

המנגן היינו מתכת המנגן היינו מתכת צבע:צבע:אפורה-לבנה.אפורה-לבנה.

המנגן היינו מוליך המנגן היינו מוליך הולכה:הולכה:כמתכת.כמתכת.

::CC2525 מצב צבירה ב-מצב צבירה ב-מוצקמוצק

Page 6: מנגן- Manganese

מנגן מתחמצן באוויר, מגיב מנגן מתחמצן באוויר, מגיב עם מים חמים, ונמס בקלות עם מים חמים, ונמס בקלות

בחומצות מהולות.בחומצות מהולות.

תחמוצות המנגן הנמוכות תחמוצות המנגן הנמוכות MnOMnO-ו- ו MnMn22OO33 .הן בסיסיות.הן בסיסיות

MnOMnO22 אמפוטרית ומלחיה אמפוטרית ומלחיהאינם יציבים.אינם יציבים.

MnOMnO33התחמוצות הגבוהות התחמוצות הגבוהות הן חומציות. הן חומציות.MnMn220077 ו-ו-

Page 7: מנגן- Manganese

אנרגיית יינון אנרגיית יינון 717.4717.4 ראשונה:ראשונה:kJ/molekJ/mole

אנרגיית יינון שנייה:אנרגיית יינון שנייה:15091509 kJ/molekJ/mole

אנרגיית יינון שלישית:אנרגיית יינון שלישית:3248.33248.3 kJ/molekJ/mole

למנגן שלושה יונים למנגן שלושה יונים MnMn+2+2, , MnMn+4+4 נפוצים:נפוצים:

..MnMn+7+7ו-ו-MnMn+2+2 היינו מחזר )מרחיק היינו מחזר )מרחיק

חמצן( טוב. צבע מלחיו חמצן( טוב. צבע מלחיו היינו ורדרד.היינו ורדרד.

MnMn+4+4 .היינו מחמצן טוב.היינו מחמצן טובMnMn+7+7 היינו מהחומרים היינו מהחומרים

המחמצנים החזקים ביותר.המחמצנים החזקים ביותר.

Page 8: מנגן- Manganese

המנגן היינו יסוד המצוי בטבע בצורה של תחמוצות, אשר המנגן היינו יסוד המצוי בטבע בצורה של תחמוצות, אשר ..MnOMnO22החשוב מביניהן היינו המינרל השחור-פירולוזיט-החשוב מביניהן היינו המינרל השחור-פירולוזיט-

MnOMnO, , MnOMnO22, , MnMn22OO33, , MnMn22OO77תרכובות מחומצנות: תרכובות מחומצנות: ..MnMn33OO77ו-ו-

וצורה הן קשות וצורה הן קשות צורה צורה צורות א$לו!טרו!פ#"יו!ת: צורות א$לו!טרו!פ#"יו!ת: 44למנגן למנגן ושבירות. צורה וצורה הן רכות וחשילות. ושבירות. צורה וצורה הן רכות וחשילות.

ברשימת ברשימת 1313המנגן אינו נדיר, הוא תופס את המקום ה-המנגן אינו נדיר, הוא תופס את המקום ה-היסודות לפי תפוצתם.היסודות לפי תפוצתם.

α β γ δ

Page 9: מנגן- Manganese

ריכוזו הממוצע של המנגן בקרום כדור ריכוזו הממוצע של המנגן בקרום כדור 0.1%0.1%הארץ היינו הארץ היינו

על קרקעית הים מצויה שכבת מנגן על קרקעית הים מצויה שכבת מנגן טבעית.טבעית.

בסלעים הבסיסיים ריכוזו של המנגן היינו בסלעים הבסיסיים ריכוזו של המנגן היינו גרם לטון ובסלעים החמוצים גרם לטון ובסלעים החמוצים 1,5001,500כ-כ- גרם לטון. גרם לטון.400-500400-500כ-כ-

ריכוזי מנגן מופיעים בנחל תמנע ומוצאם ריכוזי מנגן מופיעים בנחל תמנע ומוצאם משקיעה של מלחי מנגן באגמים, שהיו משקיעה של מלחי מנגן באגמים, שהיו קיימים במקום זה בתקופות גיאולוגיות קיימים במקום זה בתקופות גיאולוגיות

קדומות. קדומות. המנגן מופיע כאן בצורת התחמוצת המנגן מופיע כאן בצורת התחמוצת

, מפוזרת בתוך סלע, , מפוזרת בתוך סלע, MnOMnO22השחורה השחורה ולעיתים בגושים כדוריים בגודל של ולעיתים בגושים כדוריים בגודל של

אגרוף.אגרוף.Fג-מ0ה Fג-מ0ה באזורנו נמצאו עפרות מנגן באGם בFו באזורנו נמצאו עפרות מנגן באGם בFו

שבחצי-האי סיני.שבחצי-האי סיני.

כמותהארץ

המועצות 9,405ברית

אפריקה הדרומית

2,500

2,150ברזיל

1,700הודו

1,550גבון

אחרות 2,979ארצות

בעולם" כ 20,284סה

כמותהארץ

המועצות 9,405ברית

אפריקה הדרומית

2,500

2,150ברזיל

1,700הודו

1,550גבון

אחרות 2,979ארצות

בעולם" כ 20,284סה

כמותהארץ

המועצות 9,405ברית

אפריקה הדרומית

2,500

2,150ברזיל

1,700הודו

1,550גבון

אחרות 2,979ארצות

בעולם" כ 20,284סה

Page 10: מנגן- Manganese

ישנן מספר דרכים להפקת מנגן:ישנן מספר דרכים להפקת מנגן:חיזור התחמוצות על ידי פחם בתנור חשמלי. המנגן המתקבל חיזור התחמוצות על ידי פחם בתנור חשמלי. המנגן המתקבל

בדרך זו אינו נקי, ומכיל פחם וק.רבHFידים.בדרך זו אינו נקי, ומכיל פחם וק.רבHFידים.בחיזור התחמוצות על ידי חמרן מתקבל מנגן בניקיון של בחיזור התחמוצות על ידי חמרן מתקבל מנגן בניקיון של

95.5%95.5%--97.9%97.9%חיזור מנגן כלורי על ידי נתרן או מגנזיום-שיטה שלא זכתה חיזור מנגן כלורי על ידי נתרן או מגנזיום-שיטה שלא זכתה

לשימוש רב.לשימוש רב.( מתקבל באלקטרוליזה של ( מתקבל באלקטרוליזה של 99.9%99.9%מנגן נקי )לפחות מנגן נקי )לפחות

תמיסות מנגן גפריתי או מנגן כלורי. האנודה היא נתך תמיסות מנגן גפריתי או מנגן כלורי. האנודה היא נתך כסף, והקתודה עשויה מפלדת אל-חלד או כסף, והקתודה עשויה מפלדת אל-חלד או 1%1%עופרת-עופרת-טיטניום.טיטניום.

Page 11: מנגן- Manganese

במנגן הטהור משתמשים רק לעיתים רחוקות, אך הוא חשוב מאוד במנגן הטהור משתמשים רק לעיתים רחוקות, אך הוא חשוב מאוד לייצור הפלדה.לייצור הפלדה.

רוב המנגן המופק בעולם מיועד להוספה לפלדה בכדי לשפר את רוב המנגן המופק בעולם מיועד להוספה לפלדה בכדי לשפר את מנגן מקנה לפלדה עמידות רבה מנגן מקנה לפלדה עמידות רבה 1%1%תכונותיה. תוספת של כ-תכונותיה. תוספת של כ-

יותר.יותר.תחמוצת המנגן משמשת בייצור סוללות חשמל וכחומר מחמצן תחמוצת המנגן משמשת בייצור סוללות חשמל וכחומר מחמצן

בסינתזות אורגניות.בסינתזות אורגניות..ט האשלגן, גרגירי מלח בצבע 0Fנ -ג נ ,ר-מ. Fט האשלגן, גרגירי מלח בצבע תרכובת נפוצה אחרת היינה פ. 0Fנ -ג נ ,ר-מ. Fתרכובת נפוצה אחרת היינה פ

סגול כהה, מסיסים במים. תמיסתם של גרגירים אלו במים היא סגול כהה, מסיסים במים. תמיסתם של גרגירים אלו במים היא -טHי )מונע או מסלק Fפ -טHיס, -טHי )מונע או מסלק חומר מחמצן, המשמש כחומר א.נ Fפ -טHיס, חומר מחמצן, המשמש כחומר א.נ

זיהומים( ולחיטוי מים, ירקות ופירות.זיהומים( ולחיטוי מים, ירקות ופירות.תרכובות המנגן משמשות בתעשיית תאים חשמליים, זכוכית, תרכובות המנגן משמשות בתעשיית תאים חשמליים, זכוכית,

אמייל, צבעים, צביעת טקסטיל, קראמיקה, דשנים, מזון ותרופות.אמייל, צבעים, צביעת טקסטיל, קראמיקה, דשנים, מזון ותרופות.

Page 12: מנגן- Manganese

מנגן היינו יסוד החשוב לקיומם של צמחים ובעלי חיים. העדר מנגן היינו יסוד החשוב לקיומם של צמחים ובעלי חיים. העדר מנגן במזון גורם בבעלי חיים לשיבושים בהתפתחות, בפעולת מנגן במזון גורם בבעלי חיים לשיבושים בהתפתחות, בפעולת

בלוטת המין ובגידול העצמות.בלוטת המין ובגידול העצמות.המנגן היינו גורם חשוב בהפעלתם של א,נזימים רבים, ומהווה המנגן היינו גורם חשוב בהפעלתם של א,נזימים רבים, ומהווה

חלק מן המבנה של חלקם.חלק מן המבנה של חלקם. מ"ג מנגן. מ"ג מנגן.1212בגוף האדם יש כ-בגוף האדם יש כ-

ומעניק חוזק ומעניק חוזק BBבין היתר, משמש המנגן כמרכיב של ויטמין בין היתר, משמש המנגן כמרכיב של ויטמין לעצמות.לעצמות.

בליעת מלחי מנגן, אפילו בכמויות קטנות, גורמת לאנמיה, בליעת מלחי מנגן, אפילו בכמויות קטנות, גורמת לאנמיה, מפני שהם מפריעים בניצול הברזל במזון.מפני שהם מפריעים בניצול הברזל במזון.

הרעלת מנגן הנגרמת על ידי שאיפה של אבק המתכת או הרעלת מנגן הנגרמת על ידי שאיפה של אבק המתכת או בליעת מלחייה מתבטאת בהפרעות של מערכת העצבים בליעת מלחייה מתבטאת בהפרעות של מערכת העצבים

המזכירות את מחלת הפרקינסון.המזכירות את מחלת הפרקינסון.

Page 13: מנגן- Manganese

מ"ג של מנגן בכל יום מאוכל. מ"ג של מנגן בכל יום מאוכל.44האדם מקבל כ-האדם מקבל כ-

מזון המספק מנגן:מזון המספק מנגן:

אגוזיםאגוזים

סוביןסובין

דגניםדגנים

תהתה

פטרוזיליה פטרוזיליה

Page 14: מנגן- Manganese

, הוצאת "ספריית , הוצאת "ספריית 938-940938-940, עמודים , עמודים 2323"האנציקלופדיה העברית", כרך "האנציקלופדיה העברית", כרך ..19881988פועלים" פועלים"

, "כתר הוצאה לאור"., "כתר הוצאה לאור".8383, עמוד , עמוד 1111"הבריטניקה החדשה לנוער", כרך "הבריטניקה החדשה לנוער", כרך , הוצאת "הקיבוץ , הוצאת "הקיבוץ 443-445443-445"כימיה כללית", זכריה נצר, חלק שני, עמודים "כימיה כללית", זכריה נצר, חלק שני, עמודים

..19751975המאוחד" המאוחד" ..19911991, ערך מנגן, הוצאת "דביר" , ערך מנגן, הוצאת "דביר" 132132"לקסיקון דביר כימיה", עמוד "לקסיקון דביר כימיה", עמוד

, הוצאת , הוצאת 4343"הכימיה של היום", כרך "יסודות, מולקולות, תרכובות", עמוד "הכימיה של היום", כרך "יסודות, מולקולות, תרכובות", עמוד ..19931993"כתר" "כתר"

..19931993, הוצאת "מסדה" , הוצאת "מסדה" 24262426, עמוד , עמוד 1111"אנציקלופדיית אביב", כרך "אנציקלופדיית אביב", כרך ..19971997, הוצאת "יבנה" , הוצאת "יבנה" 2525,עמוד ,עמוד 1010"יבנה הציקלופדיה לנוער", כרך "יבנה הציקלופדיה לנוער", כרך

http://www.chemsoc.org/viselements/pages/manganese.htmlhttp://www.chemsoc.org/viselements/pages/manganese.html

http://chemlab.pc.maircopa.edu/periodic/Mn.htmlhttp://chemlab.pc.maircopa.edu/periodic/Mn.html

http://www.chemicool.com/elements/manganese.htmlhttp://www.chemicool.com/elements/manganese.html

http://www.ort.org.ilhttp://www.ort.org.il

http://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/25.htmlhttp://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/25.html