?· MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA MIROSŁAWA PRAJSNER 2 Spis treści Opis badania 1. Podstawowe…

Embed Size (px)

Text of ?· MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA MIROSŁAWA PRAJSNER 2 Spis treści Opis badania 1....

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA

MIROSAWA PRAJSNER

Raport z badania

Problemy zwizane z piciem alkoholu,

uywaniem narkotykw

i przemoc rwienicz w szkole

w ocenie rodzicw

Badanie wykonane

na zlecenie Urzdu Miejskiego w Policach

przez

Pracowni Badawczo Psychologiczn MIRABO

Warszawa, lipiec 2015 roku

Warszawa, lipiec 2

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA

MIROSAWA PRAJSNER2

Spis treci

Opis badania 1. Podstawowe dane o projekcie ... 6

2. Cele badania .......................... 7

3. Metodologia badania ... 8

4. Charakterystyka osb badanych: wiek, pe, wyksztacenie,

status zawodowy, warunki materialne rodziny .. 15 .

Prezentacja wynikw5. Sytuacja w rodzinie ........ 22

5.1 Czy mamy czas dla swoich dzieci ........ 23

5.2 Atmosfera panujca w domu ..... 24

5.3 Czy nasze dzieci s szczliwe ? ..... 25

5.4 Czy mamy czas dla swoich dzieci porwnanie z wynikami badania z 2007 i 2011 roku .... 26

6. Problemy wychowawcze

6.1 Subiektywne przekonania rodzicw dotyczce rnych problemw wychowawczych ......... 28

6.2 Kopoty wychowawcze w cigu ostatnich 12 miesicy .. 36

6.3 Komu najbardziej ufaj nasze dzieci w opinii rodzicw ..................................... 37

6.4 Konflikty rodzicw z dziemi ......... 40

6.5 Sytuacja rodzinna najczstsze powody ktni rodzicw z dziemi ... 41

7. Uywanie substancji psychoaktywnych przez modzie opinie rodzicw

7.1 Problem picia alkoholu przez modzie w rodowisku szkolnym ..... 47

7.2 Problem uywania narkotykw przez modzie w rodowisku szkolnym .............. 49

7.3 Rozpowszechnienie palenia papierosw wrd uczniw .... 51

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA

MIROSAWA PRAJSNER3

Spis treci

7.4. Rozpowszechnienie picia alkoholu przez uczniw 52

7.5. Rozpowszechnienie zjawiska upijania si uczniw 53

7.6. Eksperymentowanie z narkotykami wrd uczniw .. 54

7.7. Rozpowszechnienie uywania narkotykw wrd uczniw . 56

7.8. Rozpowszechnienie uywanie dopalaczy wrd uczniw ... 58

7.9. Uywanie substancji psychoaktywnych wrd uczniw w ocenie rodzicw- porwnanie z wynikami bada z 2007 i 2011 r. . 60

8. Problem przemocy opinie rodzicw

8.1. Rozpowszechnienie przemocy w szkole w ocenie rodzicw......................... 64

8.2. Problem agresji i przemocy ze strony nauczycieli ... 66

8.3. Dowiadczenia ofiar przemocy w szkole perspektywa rodzicw 67

8.4. Stosunek rodzicw do rnych form agresji i przemocy . 71

9. Ryzykowne zachowania modzie y dowiadczenia rodzicw

9. Dowiadczenia rodzicw zwizane z ryzykownymi zachowaniami uczniw9.1. - picie napojw alkoholowych .... 79

9.2. - przychodzenie do domu pod wpywem alkoholu .. 80

9.3. - upijanie si ...... 81

9.4. - palenie papierosw ... 82

9.5. - eksperymentowanie z narkotykami .... 83

9.6. - uywanie dopalaczy .. 84

9.7. Picie alkoholu przez modzie opinie rodzicw a deklaracje uczniw ... 85

9.8. Zjawisko upijania si modziey opinie rodzicw a deklaracje uczniw ....... 86

9.9. Uywanie narkotykw przez modzie opinie rodzicw a deklaracje uczniw ..87

9.10. Rozpowszechnienie uywania substancji przez uczniw porwnanie deklaracji rodzicw z 2007, 2011 i 2015 r. ... 88

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA

MIROSAWA PRAJSNER4

Spis treci

10. Ocena dost pnoci substancji psychoaktywnych

10.1 Dostpno substancji psychoaktywnych opinie rodzicw ... 90

11. Szkolny program profilaktyki oraz profilaktyka do mowa

11.1 Czstotliwo spotka z nauczycielami ... 96

11.2 Szkolny program profilaktyki - Co na ten temat wiedz rodzice? 97

11.3 Szkolny program profilaktyki - zajcia dla modziey . 98

11.4 Szkolny program profilaktyki - zajcia dla rodzicw z udziaem specjalisty . 101

11.5 Zajcia dla rodzicw z udziaem specjalisty - porwnanie z wynikami badania z 2007, 2011 i 2015 roku ... 104

11.6 Profilaktyka domowa rozmowy nt. szkodliwoci picia alkoholu .. 106

11.6 Profilaktyka domowa rozmowy nt. szkodliwoci uywania narkotykw ....107

11.6 Profilaktyka domowa rozmowy nt. szkodliwoci palenia papierosw .108

11.6 Profilaktyka domowa rozmowy nt. przemocy i agresji wrd modziey .. 109

11.7 Profilaktyka domowa przyzwolenie rodzicw na picie i palenie . 110

12. Korzystanie z pomocy specjalistw

12.1 Czstotliwo kontaktw rodzicw ze specjalistami 113

12.2 Czstotliwo kontaktw rodzicw ze specjalistami - porwnanie wynikw bada z 2007, 2011 i 2015 r. .. 116

13. System kar i konsekwencji stosowany przez rodzicw

13.1 Repertuar kar i zachowa stosowanych przez rodzicw 118

14. Najwaniejsze wyniki badania .. 123

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA

MIROSAWA PRAJSNER

Opis badania

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA

MIROSAWA PRAJSNER6

1. Podstawowe dane o projekcie

Projekt badawczy: Problemy zwizane z piciem alkoholu, uywaniem narkotykw i przemoc rwienicz w szkole w ocenie rodzicw

Klient: Urzd Miejski w Policach

Wykonawca: Pracownia Badawczo Psychologiczna MIRABO

Autor raportu: Pracownia Badawczo - Psychologiczna MIRABO

Mirosawa Prajsner

Metoda badawcza: badanie ilociowe w formie ankiety audytoryjnej

(z zapewnieniem anonimowoci)

Prba badawcza: rodzice uczniw szstych klas szk podstawowych oraz

pierwszych i trzecich klas gimnazjw

Realizacja bada terenowych: kwiecie 2015

Liczba badanych : 387

119 rodzicw uczniw szstych klas szkoy podstawowej (10 klas)

144 rodzicw uczniw pierwszych klas gimnazjum (10 klas)

125 rodzicw uczniw trzecich klas gimnazjum (10 klas)

Liczba badanych klas: 30

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA

MIROSAWA PRAJSNER7

2. Cele badania

Badanie rodzicw, podobnie jak projekt zrealizowany w Policach w 2007 oraz

w 2011roku, miao kilka podstawowych celw:

Po pierwsze suyo ono poznaniu opinii i przekona rodzicw na temat skali

problemw i zagroe, jakie wystpuj w szkoach, w ktrych ucz si ich dzieci.

Byo take narzdziem sucym do samooceny dokonywanej przez rodzicw

w sferze problemw wychowawczych, z jakimi spotykaj si w swoim codziennym

yciu.

Dziki realizacji projektu mona oszacowa, jak wielu rodzicw ma mniej lub

bardziej powane problemy wychowawcze ze swoimi dziemi, jak czsto czuj si

bezradni wobec tych problemw, jak wielu z nich korzystao ju ze specjalistycznej

pomocy rnych instytucji.

Badanie pozwolio zobaczy problem picia i uywania narkotykw przez modzie

z perspektywy rodzicw i zestawi te informacje z wynikami badania

przeprowadzonego wrd modziey.

Dziki badaniu dowiadujemy si, jaka jest wiedza rodzicw uczniw polickich szk

na temat szkolnego programu profilaktyki, jego podstawowych celw i zaoe.

Badanie pozwala take przyjrze si niektrym aspektom procesu

wychowawczego, zobaczy jaka cz populacji rodzicw rozmawiaa ze swoimi

dziemi na temat ryzyka zwizanego z uywaniem substancji psychoaktywnych, ilu

z nich ustalio w tej sprawie jasne zasady i konsekwencje i jakie najczciej stosuj

kary.

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA

MIROSAWA PRAJSNER

3. Metodologia badania

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA

MIROSAWA PRAJSNER

Badani rodzice Liczba badanychOdsetek wszystkich

badanych

6 klasy szk podstawowych 119 30,67%

1 klasy gimnazjum 144 37,11%

3 klasy gimnazjum 125 32,22%

Razem 388 100%

3.1. Osoby badane

Badanie przeprowadzono na prbie rodzicw uczniw 30 klas (w tym 10 klasszstych szkoy podstawowej, 10 klas pierwszych gimnazjum i 10 klas trzecichgimnazjum). Ankieta zostaa wypeniona przez 390 rodzicw, ze zbioruwyeliminowano 2 ankiety z uwagi na znaczn liczb nieuzasadnionych brakwdanych (ponad 50% w caej ankiecie). Analizie poddano wi c 388 ankiet.W badaniu uczestniczy jeden rodzic ka dego z uczniw, obecny na zebraniuklasowym.

Prb badawcz uczniw wylosowano na podstawie danych o strukturze

populacji uczniw szk znajduj cych si na terenie gminy Police

przekazanych przez Zleceniodawc . Losowanie przebiegao dwustopniowo.

W pierwszym etapie losowano szkoy uwzgldniajc wielko populacji uczniw

uczszczajcych do kadej ze szk. Prawdopodobiestwo wylosowania szkoy

zaleao od udziau uczniw danej szkoy w caoci populacji uczniw danego typu

klas w caym miecie im wicej uczniw uczszczao do danej szkoy, tym

wiksze byo prawdopodobiestwo znalezienia si tej szkoy w prbie. Po

wylosowaniu prby szk uczestniczcych w badaniu dokonano losowania klas

wewntrz poszczeglnych szk. Badano uczniw w tych wanie klasach oraz ich

rodzicw. redni bd oszacowania wynosi +/- 6,8%.

9

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA

MIROSAWA PRAJSNER

3.2. Metoda badawcza

W badaniu zastosowano kwestionariusz skadajcy si z 37 pyta; wikszostanowiy pytania zamknite (z moliwoci wyboru jednej lub kilku odpowiedzi zgodniez instrukcja zawart w kadym pytaniu). Na kocu kwestionariusza zamieszczonometryczk, w ktrej uczestnicy badania okrelali swoj pe, wiek, sytuacj rodzinn,sytuacj zawodow oraz ocen sytuacji materialnej swojej rodziny. Ankiet otwieraopytanie dotyczce ocen iloci czasu, jak rodzice maj na rozmow ze swoimidziemi. Badanych zapytano take o to czy w ich ocenie ycie ich dzieci jestszczli