¸ˆµ œ¸€¾»°² ˆ¾²°½¾²¸› ±µ· ¸… odbora, od tendera do tendera, od afere do afere malo ispucali,

 • View
  228

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of ¸ˆµ œ¸€¾»°²...

 • II, 59 24. 2010. www.kragujevacke.rs 50 .9 7 7 1 8 2 1 1 5 5 0 0 2

  ISSN 1821-1550

  8. 14. 19.

  Samo jedan kriv

  Kraj {kolskih godina, otkad je sistem - i obrazovni, ivrednosni i svaki drugi o kome se stara ~ovek - oti{aou lepu materinu, obavezno je ru`no dramati~an. Radostzavr{etka ciklusa u kome treba da se u~i i ne{to nau~iuvek kvari milion sitnica s kojima bi {kola, ve} podefiniciji, morala da bude nespojiva.

  Junski eksces u Kragujevcu, koji je po na{kim pravil-ima dospeo u centar javne pa`we, dogodio se u Po-litehni~koj {koli (nekada{wem VI[-u, paSaobra}ajno-tehni~koj), po~etkom pro{le nedeqe, kadaje otac u~enika koji je pao na maturi izvre|ao profe-sorku i na kraju joj pripretio. Slu~aj je, po medijskiminterpretacijama, stigao do policije i sudije zaprekr{aje, a pretpostavqa se da }e oti}i i pred re-dovni sud.

  [ta re}i osim onoga {to je ve} re~eno: ru`no,neprimereno, necivilizovano. U pravnom smislu ne-dozvoqeno, odnosno ka`wivo. Me|utim, da li bi svebilo toliko javno eksponirano i dramati~no saop{tenoda doti~ni nesre}nik otac po profesiji i slu`bi nije -policajac? Tvrdim da ne bi, mada navodno izgovorenere~i profesorki da zna {ta ona radi i da }e pratitiwen rad ne zvu~e isto kada ih izgovori inspektorMUP-a kao kada bi isto to rekao neki {loser, seqak,ili mo`e biti doktor ili intelektualac, iako ostajeda je uvreda uvreda, a pretwa - pretwa.

  Ho}u da ka`em, kamo lepe sre}e da je verbalni inci-dent u Politehni~koj {koli bio izuzetak, pa da se naizgrednika svi ostrve, da prvi i najja~i {amar dobijeod javnosti, a onda i sudsko sledovawe, kaznu na poslu i{ta je ve} sve mogu}e i propisano. Ali, na `alost,izuzetak nije, ve} je to postao sticajem okolnosti i po{ablonu proizvodwe afera i aferica.

  Mnogo je {ira pri~a i dru{tveno porazna, moralnonakazna i vaspitno destruktivna o roditeqskoj briziza decu koja ima ta~nu vremensku odrednicu - mesec jun,odnosno kraj {kolske godine, i jasan ciq da svog r|avog|aka u~ini mawe r|avim, dobrog jo{ boqim, pa ~ak iodli~nog jo{ odli~nijim, prema jedinom kriterijumu -{kolskim ocenama.

  Mo`e biti da je nare~eni otac - policajac izabraobrutalnije sredstvo od mnogih drugih bri`nih tata imama, ali wegov surov nastup u krajwem podvla~ewucrte i ne razlikuje se mnogo od finih, ugla|enih,mole}ivih, snishodqivih, pa i plate`no raspolo`enihroditeqa koji opsedaju {kole i nastavnike kad do|evreme za zakqu~ivawe ocena. Perfidnost svih vrstakoja se tada koristi, od hvatawa veza i vezica, posrednogstupawa u kontakt sa drugom stranom, kori{}ewa utica-jnih faca, do direktnog nastupa pred nastavnicima, wi-hovim kolegama ili wima nadre|enima, uz raznolikemolbe i ponude, e to je slika i prilika na{e tu`nezbiqe pred posledwe {kolsko zvono.

  Znaju svi, dugo ve} to traje, a na povr{inu povremenoizbije neki eksces poput ovog kragujeva~kog ili, jo{goreg, kad tatino i mamino dete stvar uzme u svojeruke i samo se obra~una sa profesorom. Svojevremenoje jedan autoritativni direktor ovda{we sredwe {kolezabranio dolazak roditeqima i kontakte sa nas-tavnicima tokom dve posledwe {kolske sedmice, ali jeto br`e-boqe progla{eno za represivnu inedemokratsku metodu. Dodu{e, u eri komunikacija nadaqinu i bez vi|ewa ova zabrana danas ne bi imalanikakvu svrhu.

  Nema svrhu ni ovo pisawe, jer sve je ve} pro{lo i,~ini se, olako }e prolaziti, jer ne mo`emo imati boqu{kolu nego {to je dru{tvo, ~iji su deo i roditeqi i|aci i nastavnici. Jedino je qigav epilog jednogmasovnog de{avawa: toliko grbavih, a samo jedan kriv.

  Za{to se Desimirov~ani qute

  Ra~a iz doba Jure

  Prava kragujeva~ka{kola roka

  SOLO PROJEKAT ^IPI I INDUSTRIJA

  DAN U VARO[ICI KOREJANACA

  SANIRAWE POSLEDICANEVREMENA

  ,

 • 2 , 24. 2010. www.kragujevacke.rs

  DejanStamenkovi},trgovac:- Ekstra, jer znamda }e u letwimmesecima da sepove}a tr`wakwiga kojeprodajem.

  RadmilaManojlovi},penzioner:- Ja sam uvekraspolo`ena, bezobzira nagodi{we doba.

  RadivojeBi{evac,estradniumetnik:- U odli~nom,mnogo volim letoi sunce.

  Branko Mini},preduzetnik:- Super, mnogovolim kada jetoplo i lepovreme.

  Milica Pauli},studentkiwavi{emedicinske:- U odli~nom, jersam zavr{ila ovugodinu i idemku}i u ^a~ak.

  VeronikaMini}, ekonom.tehni~ar:- Sti`e sezonagodi{wihodmora, tako dasam mnogo sre}na{to je po~elo leto.

  Marija Stoli},studentkiwavi{emedicinske:- Mnogo samsre}na jer samo~istila drugugodinu ipo~iwem sasta`om 1. jula.

  GordanaJovanovi},konfekcionar:- Mnogo tu`nozbog lo{egvremena i slabeprodajeigra~kica. Vi{e

  sam prodavala kada je padao sneg.

  MilanStani{i},radnik:- Nikako, kokicekoje prodajemskoro da niko nekupuje.

  Karikatura: Goran Milenkovi}

  Po~e}u od Gospoda Boga. Ako on upravqa i ovim vremenskimresursima, tj. ako ovako vedri i obla~i, onda je, kanda, i wegaizdalo strpqewe te je re{io da nas {to pre zatre. U svaki oblakovih dana je nagurao sante leda, pa gde to izru~i na zemqu, tuvi{e ne raste ni trava ni bilo koja druga poqoprivrednakultura. Ako je i od wega, dosta je, vala!

  No, {ta rade ovozemaqski akteri kojima se posre}ilo da vodebrigu o nama? Oni, normalno, protiv Boga ne mogu, a i ne smeju.Da nisu bogoboja`qivi i smerni u svemu, neki od wih bi sedeli iu sedam upravnih odbora, a ne samo u ~etiri ili bi biliupleteni u duplo vi{e afera nego {to su stvarno ume{ani.Wihova je nezgoda {to su se u toj jurwavi, od jednog do drugogupravnog odbora, od tendera do tendera, od afere do afere maloispucali, pala im je koncentracija, i onda su zaboravili dasirotim seqacima obezbede dovoqno protivgradnih raketa.

  Sad, normalno opet, mogu samo da im izjave iskreno sau~e{}ena uni{tenoj letini. Uz obe}awe da }e i Gospoda Boga, koji je odnas digao ruke, do kraja svog mandata svakako vratiti na praviput. Ako se popravi, mo`da i wega uvedu u Evropu!

  Grad, dakle, po celoj Srbiji ubija sve namrtvo jer su se, rekoh,na{i evropejci malo ispucali na drugoj strani, pa sad nemajudovoqno municije za tu}i po oblacima. Onomad je tako stradao ina{ Desimirovac sa jo{ nekoliko okolnih sela. Dok gradski~elnici zidaju krst nebu pod oblake, Gospod Bog ne samo da`muri pred tom ~iwenicom nego je odozgo po~eo da nas ga|asantama leda kakve jo{ niko nije video.

  O~igledno zna da wegovim oblacima ne mo`emo ni{ta, pare zarakete oti{le na drugu stranu, pa re{io da svojim hirovimapusti na voqu.

  Nije, me|utim, ni on svemogu}. Jeste po Desimirovcu iokolini napravio rusvaj, ali je zato monumetalni krst odoleosvim isku{ewima. Kad do|e vreme za wegovo sve~ano pu{tawe ubo`ji saobra}aj, mo`da tom ~inu prisustvuju i ugrudvaniDesimirov~ani ako prodajom svoje letine sakupe pare za autobus.Mogu tamo i pe{ke, preko opusto{enih poqa, taman da nabijukondiciju za ono {to nas ~eka. A ~eka nas, kao {to je poznato,dugo putovawe u Jevropu. S obzirom na cene goriva i vozni parkkojim raspola`emo, nije iskqu~eno da i tamo u|emo pe{ke!

  Naravno da gradski ~elnici nisu sedeli skr{tenih ruku negosu postradalim Desimirov~anima odmah pritekli u pomo}.Spakovali su u xep svoje kamermane i iza{li na lice mesta. Koima televizor sve je video. U tri kadra oni, u ~etvrtom polupanikrovovi. Moglo je i obrnuto, ali bi onda razmera wihove brigebila dovedena u pitawe.

  Postradalima je pomo} odobrena u gra|evinskom materijalu(crep i salonit), a poklonu se ne gleda u zube. Ako onaprevazilazi vrednost spomiwanoga krsta, dodatno skidam kapu,ali bi bilo po`eqno da red tih veli~ina svi znamo. A da su parekoje je za ovaj monumentalni objekat, svejedno kako se do wihdo{lo, upotrebqene za nabavku dovoqnog broja protivgradnihraketa ili za osnivawe nekog fonda koji bi pomagao u le~ewusirote dece, pred krsta{ima bih bio spreman da se skinem i dogole ko`e. Mislim da bi nas onda i Bog mo`da malo boqepogledao, a krst je mogao da sa~eka neka boqa vremena.

  Francusku grad bije jednom u sto godina, a Vaqevo tri puta udva dana. Dok ne stignemo Francusku dotle nam je dovoqan i ovajkrsti} koji nosimo oko gu{e. Samo, te{ko }emo je sti}i ako onikoji brinu o nama ne uspeju da Gospoda Boga vrate na pravi put.Ba{ je po~eo da zastrawuje!

  2010? M. Jevtovi}

  Zastrawivawe

 • , 24. 2010. 3www.kragujevacke.rs

  ko li ko rad na ver zi ja Za- ko na o ko mu nal nim de- lat no sti ma do u sva ja wane pre tr pi iz me ne i neu va i pri med be sa te r-e na, po sle di ce u we go -voj re a li za ci ji mo gle

  bi da bu du po gub ne po lo kal ne sa -mo u pra ve, tvr di Ne boj {a Va si qe -vi}, ~lan Grad skog ve }a zain ve sti ci je i raz voj grad skih re -sur sa, ko men ta ri {u }i pr vi teksto vog do ku men ta ko ji je ne dav nopred sta vqen na kra gu je va~ komsaj mu k o mu nal ne pr i vre de.

  O snov na za mer ka je da pred lo -`e na ver zi ja no vog Za ko na u vo dido dat nu cen tra li za ci ju o sni va -wem re pu bli~ ke Di rek ci je za ko- mu nal ne po slo ve, ko ja }eu pra vqa ti o vom ob la {}u. Ti me }edi rekt no bi ti o ne mo gu }e no e fi -ka sno funk ci o ni sa we ko mu nal -nih pred u ze }a na ni vou lo kal nihsa mo u pra va, kao i part ner stvojav nog i pr i vat nog sek to ra.

  Di rek ci ja za s ve

  Na crt no vog Za ko na, za ~i ju iz -ra du je bi lo za du e no Mi ni star -stvo za pro stor no pla ni ra we, zadva de se tak da na tre ba lo bi da u|eu skup {tin sku pro ce du ru, a pre -ma zva ni~ nom ob ja {we wu a u to rawe go vim u sva ja wem re {i }e seglav ni pro ble mi ko ji ko ~e raz vojove o bla sti zbog ne mo gu} no sti us- po sta vqa wa jav no-pri vat nog pa-rt ner stva na tran spa ren tan na -~in ili o mo gu }a va wa po je din ci -ma da na {te tu za jed ni ce ko ri ste

  ru pe u (do)sa da {wim za ko ni ma.Oni sma tra ju da ne a de kva tanprav ni i in sti tu ci o nal ni o kvirza jav no-pri vat no part ner stvo o -ne mo gu }a va za {ti tu bu xet skihsred sta va.

  U prak si, na i me, op {ti ne fo-r mi ra ju s pri vat ni ci ma ta kva za- vi sna pred u ze }a nad ko ji ma