72
"АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ Кнеза Михаила бр. 66, АРАНЂЕЛОВАЦ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС "VIRGINIA" ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД „АРХИПЛАН“ д.о.о. Кнеза Михаила 66, Аранђеловац СЕПТЕМБАР_2018

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

 "АРХИПЛАН", Д.О.О.  

ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ Кнеза Михаила бр. 66, АРАНЂЕЛОВАЦ 

   

    

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС 

"VIRGINIA" ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН 

  

ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД  

          

                            „АРХИПЛАН“ д.о.о. 

    Кнеза Михаила 66, Аранђеловац                

 

   

   

  

СЕПТЕМБАР_2018 

Page 2: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

 

НАЗИВ ПЛАНА: 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС "VIRGINIA", ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН 

‐ ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

  

 

  НАРУЧИЛАЦ / ИНВЕСТИТОР:     

  "VIRGINIA" д.о.о.,  

 Сурчински пут бр. 21, Београд  

          НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: 

  ГРАД БЕОГРАД ‐ секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 

Краљице Марије 1/VIII‐X 

Секретар: Милош Вуловић          ОБРАЂИВАЧ: 

  "АРХИПЛАН" д.о.о.                за планирање, пројектовање и консалтинг 

  Кнеза Михаила бр. 66, Аранђеловац 

  Директор:   Драгана Бига 

   

 

 

  Руководилац израде:   Радица Недић, д.и.а. , одг.урбаниста 

        (ИКС_лиценца бр. 200 1035 08) 

  Радни тим:    Данијела Мишковић, д.и.г  (саобраћај) 

Драган Боговац, д.и.м  (машинске инсталације)   Миша Јовић, д.и.е.  (електроенергетске инсталације)   Слободан Стјепановић, д.и.г.  (ВИК инсталације) 

Милош Недић, д.и.а. Зорица Урукало, д.и.а.  

 

Page 3: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

САДРЖАЈ 

  ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУАЛЦИЈЕ МИШЉЕЊЕ ЈУП УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАД 

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА: 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС "VIRGINIA", ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН 

1.0    ОПШТИ ДЕО 

  1.1   ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

  1.2   ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

  1.3   ОБУХВАТ ПЛАНА 

2.0    ПОСТОЈЕЋИ УСЛОВИ НА ЛОКАЦИЈИ 

  2.1   ПРИРОДНИ УСЛОВИ 

  2.2   СТВОРЕНИ УСЛОВИ 

3.0    ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

  3.1   ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ И ОСНОВНИ КОНЦЕПТУАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНА 

  3.2   ОСНОВНИ КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

  3.3   ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ 

3.4   КОНЦЕПЦИЈА И ПРОПОЗИЦИЈИ РАЗВОЈА ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА   

  3.5   ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА СА ПРЕЛИМИНАРНОМ     ПРОЦЕНОМ ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ     

                   

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  

01.  ПРИКАЗ ШИРЕГ ОКРУЖЕЊА СА ПРЕГЛЕДОМ СТЕЧЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ОБАВЕЗА 

02.  ПРЕДМЕТНО ПОДРУЧЈЕ – АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

03.  КАТАСТАРСКО‐ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

04.  СТРУКТУРА ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ – ПОДАЦИ О ПРАВУ СВОЈИНЕ/ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

05.  СТРУКТУРА ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ – ПОДАЦИ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

06.  ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА (ПРЕМА ПГР ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I‐XIX) 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ  

07.  ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 

08.  РЕГУЛАЦИОНО‐НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН –  ПРЕДЛОГ САОБРАЋАЈНОГ РЕШЕЊА СА ЕЛЕМЕНТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

 

Page 4: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                               

Page 5: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Page 6: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Page 7: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Page 8: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Page 9: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Page 10: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Page 11: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Page 12: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИН-СКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕ-ТАЉНЕ РАЗРАДЕ ЗА I ФАЗУ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО

СИСТЕМА

Члан 1.Приступа се изради Плана генералне регулације шин-

ских система у Београду, са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система (у даљем тексту: План ге-нералне регулације).

Члан 2.Оквирном границом Плана генералне регулације биће

обухваћена површина Генералног урбанистичког пла-на Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, број 11/16).

Коначна граница плана генералне регулације ће се утвр-дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.Плански основ за израду Плана генералне регулације

представља Генерални урбанистички план Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, број 11/16).

За потребе израде Плана генералне регулације потребно је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-ске општине у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 4.Циљ израде Плана генералне регулације је сагледавање

траса и осталих садржаја шинских система у Београду. На-цртом плана генералне регулације биће плански сагледана и разрађена I фаза прве линије метро система.

Члан 5.Као први корак у изради плана, у оквиру Елабората за

рани јавни увид, биће израђена и приказана Анализа план-ске и студијске документације за сва три шинска система у

граду, железнички, трамвајски и метро систем. У Елаборату плана за рани јавни увид биће дат осврт на досадашња ис-траживања и предлоге развоја шинских система у Београду са следећим приказима:

– упоредне приказ стратешких планских докумената (ГУП 1972. године, ГУП 1985. године, ГП 2021. године, ГУП 2021. године) и стратешких саобраћајних планова (Транс-портни модел Београда и СМАРТ планови) из претходног периода;

– евентуалне анкете, односно обављена сарадња са свим институцијама значајним у поступку сагледавања шинских система у граду;

– приказ железничког система и траса у оквиру Београд-ског железничког чвора;

– приказ трамвајског подсистема јавног градског превоза;– приказ траса варијантних решења метро система из

досадашњих истраживања и предлога развоја метро систе-ма у Београду од 1968. до 2017. године;

– синтезна карта шинских система у Београду.Нацрт плана радиће се након спроведеног вредновања

документације презентоване у раном јавном увиду, након чега ће бити дефинисани правци развоја шинских система у Београду са посебним освртом на метро систем.

За потребе израде Нацрта плана плана генералне регу-лације, као II корака, односно за потребе детаљне планске разраде I фазе прве линије метро система неопходно је до-ставити и:

– претходну студију оправданости предложених линија метро система;

– генерални или Идејни пројекат са пројектантском провером одабраних траса;

– инжењерско-геолошки елаборат за одабране трасе ме-тро линија;

– геодетске подлоге у одговарајућој размери;– катастар водова, подземних објеката и инсталација у

аналогном и дигиталном облику.Сва наведена документација представља улазне подат-

ке за II корак односно Нацрт плана генералне регулације, у циљу детаљне разраде I фазе изабране линије метро систе-ма и проистекла је из потребе свеобухватног сагледавања и комплексности целокупног пројекта изградње метро систе-ма у Београду.

Горе наведени елаборати треба да садрже тачну позици-ју трасе линија метро система, начин њеног вођења (под-земно, надземно, по терену), обухват и позиције присту-па станицама, начин укрштања са другим линијама метро система и другим саобраћајним системима у граду, као и друге техничке карактеристике које ће омогућити планско дефинисање трасе и израду Плана генералне регулације са садржајем у складу са Законом о планирању и изградњи

Година LXII Број 56 26. јун 2018. године Цена 265 динара

ISSN 0350-4727

SLU@BENI LISTGRADA BEOGRADA

Page 13: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Број 56 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. јун 2018.

Члан 2.Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Земун, К.П. 2300/1, 2301/1, 2301/2, 2301/3, 2301/4, 2302/1, 2302/2, 2302/3, 2303/1, 2303/2, 2304/1, 2304/2, 2304/3, 2305/1, 2305/2, 2306, 2307, 2308/1, 2308/2, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, и делови К.П. 5521/2, 5524/2 и 5524, све КО Батајница, са везама сао-браћајница и инфраструктуре до постојеће, односно плани-ране мреже, површине око 20 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.Плански основ за израду Плана детаљне регулације

представља План генералне регулације грађевинског по-дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16) према коме се подручје у оквиру предложене границе плана налази у површинама намењеним за при-вредне зоне (П1).

Члан 4.Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање

правила уређења и грађења предметног простора, начин опремања и прикључења на саобраћајну и инфраструктур-ну мрежу и утврђивање планираних капацитета изградње.

Члан 5.За потребе израде Плана детаљне регулације потребно

је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-ску општину Батајница у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана ће се обухватити:

– граница плана и обухват грађевинског подручја; – детаљна намена земљишта; – регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-муналну и другу инфраструктуру;

– правила уређења и правила грађења; – графички део.

Члан 7.Израда Плана детаљне регулације поверава се предузе-

ћу ДАЛМАК, Београд, Ратних војних инвалида 21, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће предузеће Микродизајн д.о.о., Београд, 27. марта 41.Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 3.000.000,00 динара.

Члан 9.Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни

увид у просторијама Скупштине Града Београда. Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима Градске општине Земун.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-шљење Градској општини Земун.

Члан 10.За потребе израде Плана детаљне регулације приступа

се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-6/18 од 13. фебруара 2018. године.

Члан 11.Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбани-стичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађи-вача плана и Градске општине Земун (по једна копија).

Члан 12.Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града БеоградаБрој 350-57/18-С, 26. јуна 2018. године

ПредседникНикола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУО ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМ-

ПЛЕКС „VIRGINIA”, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

Члан 1.Приступа се изради Плана детаљне регулације за ком-

плекс „Virginia”, Градска општина Сурчин (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Сурчин, комплекс

Page 14: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

26. јун 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 56 – 11

предузећа „Virginia” и део земљишта у непосредном окру-жењу на простору између Улице браће Николић (пут Сур-чин–Јаково), трасе железничке пруге и Улице Мике Антића (Нова 4), са везама саобраћајница и инфраструктуре до по-стојеће, односно планиране мреже, површине око 16 hа.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.Плански основ за израду Плана детаљне регулације

представља План генералне регулације грађевинског по-дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16 и 69/17) према коме се подручје у оквиру пре-дложене границе налази у површинама намењеним за ста-новање, комерцијалне садржаје и привредне зоне, у подруч-ју за које је предвиђена разрада планом детаљне регулације.

Члан 4.Циљ израде Плана детаљне регулације је сагледава-

ње просторних могућности локације, непосредног и ши-рег окружења, дефинисање намена, капацитета и садржаја предметног комплекса у складу са наменама и урбанистич-ким параметрима Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-град, целине I–XIX, ради оптималног искоришћења могућ-ности локације.

Члан 5.За потребе израде Плана детаљне регулације потребно

је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-ску општину Сурчин, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана ће се обухватити:

– граница плана и обухват грађевинског подручја; – детаљна намена земљишта; – регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-муналну и другу инфраструктуру;

– правила уређења и правила грађења; – графички део.

Члан 7.Израда Плана детаљне регулације поверава се предузе-

ћу „АРХИПЛАН” д.о.о. из Аранђеловца, Кнеза Михаила 66, које је дужно да Нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће предузеће „Virginia” д.о.о. из Београда, Сурчински пут 21.Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 1.500.000,00 динара.

Члан 9.Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни

увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске општине Сурчин.

Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима Градске општине Сурчин.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-шљење Градској општини Сурчин.

Члан 10.За потребе израде Плана детаљне регулације приступа

се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-8/18 од 13. фебруара 2018. године.

Члан 11.Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбани-стичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађи-вача плана и Градске општине Сурчин (по једна копија).

Члан 12.Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града БеоградаБрој 350-58/18-С, 26. јуна 2018. године

ПредседникНикола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУО ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕД-НОГ ПАРКА УЗ АУТОПУТ Е-70, СЕВЕРНО ОД ПЕТЉЕ

АЕРОДРОМ, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

Члан 1.Приступа се изради Плана детаљне регулације привред-

ног парка уз ауто-пут Е-70, северно од петље Аеродром, Градска општина Сурчин (у даљем тексту: План детаљне ре-гулације).

Page 15: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Page 16: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Page 17: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

                                               

Page 18: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

1  

1.0  ОПШТИ ДЕО  

 1.1 ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

  Израда Плана детаљне регулације за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин (у даљем тексту  ПДР за комплекс "Virginia") иницирана је од стране предузећа за производњу и промет  у  области  пољопривредних  делатности  "VIRGINIA"  д.о.о.  из  Београда.  Предузеће "VIRGINIA" д.о.о. се на територији Општине Сурчин, али и на ширем, регионалном плану, бави савременом  пољопривредном  производњом,  као  и  делатношћу  трговине  и  дистрибуције најквалитетнијих пољопривредних производа и репроматеријала.  Конкретно, на предметној локацији,  предузеће  "VIRGINIA" д.о.о.  управља комплексом земљишта на  коме  се планира формирање и развој савременог огледног пољопривредног поља, са пратећим привредно‐комерцијалним садржајима у форми мултифункционалног продајно‐дистрибутивног центра који  би  садржао  различите  објекте  административног,  комерцијалног  и  комерцијално‐складишног карактера.  

Тренутно  непостојање  одговарајуће  планске  документације  за  шире  предметно подручје на  територији Општине Сурчин, онемогућило  је  уређење и опремање простора  у оквиру планираног комплекса предузећа, као и даљу изградњу објеката на ужем предметном простору. У складу са тим, иницијатива предузећа "VIRGINIA" д.о.о. за израду предметног ПДР‐а, се заснива на потреби припреме и доношења адекватне планске документације, којом ће се омогућити перманентни развој како самог комплекса предузећа "VIRGINIA" , тако и ширег предметног подручја у обухвату ПДР.   

Основни  циљ израде Плана  представља  утврђивање  начина  коришћења  и  уређења земљишта, утврђивање мера заштите, као и правила грађења објеката и уређења простора у обухвату планског документа, у складу са наменом и смерницама дефинисаним у важећем плану вишег реда ‐ ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I‐XIX) (Сл. Лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16) 

Поред тога, посебан циљ израде плана представља дефинисање планских развојних решења,  којима  ће  се  омогућити  даљи  систематски  развој  и  унапређење  производних процеса и делатности у оквиру привредних зона на предметној локацији. Ово се првенствено односи  на  дефинисање  услова  за:  планско  уређење  и  опремање  простора  у  обухвату, спровођење  адекватних  мера  заштите,  као  и  за  изградњу  нових  савремених  објеката  и производних погона на предметном подручју.   

 У  складу  са  наведеним,  утврђени  су  следећи  општи  и  посебни  циљеви  израде 

предметног ПДР за комплекс "VIRGINIA" :  ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА:  

‐ Сагледавање просторних могућности  за  развој  локације,  у  контексту  планског    и затеченог стања непосредног и ширег окружења; 

‐ Дефинисање  потенцијалних  намена,  капацитета  и  садржаја  на  предметном подручју, у складу са наменама и параметрима ПГР грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I‐XIX, а у циљу оптималног коришћења простора у обухвату плана;  

Page 19: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

2  

‐ Унапређење  општих  услова  за  даљи  правилан  привредни  развој  предметног подручја у складу са карактером простора и непосредног окружења; 

‐ Утврђивање  услова  и  потребних  капацитета  за  адекватно  решавање  јавних саобраћајних  површина  на  предметном  подручју,  са  посебним  акцентом  на решавању потреба тешког теретног саобраћаја везаног за привредне зоне.  

‐ Дефинисање  потребних  капацитета  будуће  инстраструктурне  мреже  у  складу  са наменом  и  дефинисање  услова  за  прикључење  корисника  на  све  расположиве инфраструктурне  водове  (електричне  инсталације,  водоводна  и  канализациона мрежа, гасовод, тт мрежа...); 

‐ Дефинисање  специфичних  правила  уређења  и  грађења  на  парцелама  унутар планског подручја, у складу са специфичностима; 

‐ Сагледавање  природних  вредности  на  ужем  и  ширем  предметном  простору  и дефинисање неопходних мера и смерница у циљу очувања и даљег унапређења квалитета животне средине; 

 

1.2 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

  1.2.1 Правни основ 

  Правни основ за израду Плана детаљне регулације за комплекс "VIRGINIA" , градска Општина Сурчин, представљају следећи документи: 

‐ Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 ‐ исправка, 64/10 ‐ УС, 24/11, 121/12, 42/13 ‐ УС, 50/13 ‐ УС, 98/13 ‐ УС, 132/14 и 145/14), 

‐ Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/15) 

‐ Одлука Скупштине Града Београда о приступању изради Плана детаљне регулације за комплекс  "Virginia" од 26.06.2018 (Службени лист Града Београда бр. 56/18) 

‐ Решење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Града Београда IX‐03 бр. 350.14‐8/18 од 13.02.2018 године, приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину у поступку израде ПДР за комплекс "VIRGINIA"  

  1.2.2 Плански основ  

  Плански  основ  израде  ПДР    за  комплекс  "VIRGINIA"  представља  План  генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I‐XIX)  (Сл.  Лист  града  Београда“,  бр.  20/16,  97/16)  (у  даљем  тексту  ПГР),  према  коме  се предметно  подручје  у  обухвату  ПДР‐а  налази  у  целини    XI,  у  површинама  намењеним, привредним  зонама,  комерцијалним  садржајима  и  становању.  Према  одредбама  ПГР,  за предметно  подручје  је  предвиђена  обавеза  даље  планске  разраде  подручја  кроз  израду Плана детаљне регулације.     Подручје за које  је планирана даља планска разрада обухвата много шире подручје унутар целине  XI.  У складу са мишљењем обрађивача ПГР (ЈУП Урбанистички завод Београда), као и закључком Комисије за планове скупштине града (304. седница Комисије за планове, од 28.11.2017),  утврђена  је  граница  предметног  плана  Детаљне  регулације  за  комплекс „VIRGINIA“ (одлука о изради ПДР дата у склопу опште документације).   

Page 20: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

3  

  1.2.3 Условљеност плановима вишег реда 

  Подручје у обухвату ПДР за комплекс „VIRGINIA“ градска општина Сурчин налази се у обухвату планова вишег реда и то:  ‐ ПГР грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I‐XIX) 

(Сл. Лист града Београда“, бр. 20/16,97/16); Обрађивач: ЈУП Урбанистички завод Београда.  Планом  је  обухваћено  целокупно  предметно  подручје,  за  које  су  дефинисане  основне намене  простора,  инфраструктурни  и  саобраћајни  коридори,  специфична  правила грађења за целине, као и начин спровођења плана.  

‐ ГП  са  елементима  регулационог  плана  за  изградњу  мреже  објеката  за  снабдевање водом насеља Јаково, Бољевци, Прогар, Бечмен, Петровчић и Добановци (Сл. лист града Београда 22/01); Обрађивач: ЈУП Урбанистички завод Београда.  Планом  је  обухваћен  само  мањи  део  предметног  подручја,  конкретно  деоница  улице Браће  Николић  у  зони  обухвата.  Планом  је  дефинисан  основни  начин  и  систем снабдевања  водом  насеља  у  непосредном  окружењу,  уз  дефинисање  основних инфраструктурних капацитета водоводне мреже у појасу улице Браће Николић.   

 Извод из ПГР грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд 

 Подела на карактеристичне целине 

Према  ПГР  грађевинског  подручја  јединице  локалне  самоуправе  –  град  Београд (целине I‐XIX), подручје у обухвату ПДР за комплекс „VIRGINIA“ градска општина Сурчин, се налази у целини XI – Aеродром, Зона Ауто‐пут, Сурчин. У оквиру целине, подручје се налази у крајњем југозападном делу целине, непосредно уз обилазни Ауто‐пут Е75 и трасу железничке пруге Батајница‐Остружница‐Београд Ранжирна 2. У непосредној близини подручја налази се водно земљиште – барски екосистем канала Галовица.  

Посебну специфичност целине XI чини привредна зона Ауто‐пут, као и привредна зона Сурчин‐Добановци  (у  зони  обилазнице  Ауто‐пута  Е75),  које  се  налазе  у  ширем  окружењу предметног подручја. Ове привредне зоне имају велики републички и регионални значај и уз зону  Аеродрома  Београд  представљају  највећи  развојни  потенцијал  ове  целине.  Ово  се  у највећој  мери  односи  на  потенцијални  развој  привредних  делатности,  као  и  различитих садржаја комерцијалног и комерцијално‐складишног карактера, чији се даљи развој планира у  непосредном  окружењу.  У  оквиру  Привредне  зоне  Сурчин  –  Добановци,  чији  се  развој планира  уз  обилазни  Ауто‐пут  Е‐75  и  трасу  железнице,  због  изузетне  повезаности  на саобраћајну инфраструктуру, као и због близине Аеродрома Београд,  очекује се даљи развој и  ширење  ове  зоне  првенствено  у  виду  изградње  робно‐транспортних  и  дистрибутивних центара у ширем и непосредном окружењу предметног подручја.  

  Намена површина 

Подручје у обухвату припада грађевинском подручју и намењено је развоју површина јавних и осталих намена. Конкретно, на предметном подручју планиран је развој привредних зона  (привредно‐комерцијалне  делатности),  комерцијалних  садржаја  (у  зони  ниске спратности)  и  површина  за  становање,  са  могућношћу  развоја  и  осталих  компатибилних намена, у  свему према условима   компатибилности намена дефинисаним у ПГР‐у  (ПГР. 5.1 Компатибилност намена).  

Page 21: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

4  

  Привредне  зоне  представљају  веће  локације  намењене  разноврсним  привредним активностима у оквиру којих се могу формирати индустријске зоне, производни и грађевински погони,  складишта,  робно‐транспортни  центри  и  друге  сличне  делатности.  Производни погони у оквиру привредних зона међусобно могу али и не морају бити технолошки повезани. Намене које се могу јавити у оквиру привредних локација поред наведених делатности су и погони и базе грађевинских предузећа, складишта робе, грађевинског материјала, складишта течних и чврстих горива, робни терминали и робно‐транспортни центри, велики комплекси трговине,  посебне  врсте  тржних  и  услужних  центара,  слободне  зоне  и  сл.,  са  наглашеним обимним саобраћајем, великом посетом, знатнијим оптерећењем и сл. 

У постојећим привредним зонама дозвољене су делатности из класе А, Б, В и Г, уколико су у периферној зони. Поједини погони који улазе у класу Г и Д морају се трансформисати у еколошки повољније категорије или преселити. 

Комерцијални садржаји су дефинисани као доминантна намена комплекса или блока. Најчешћа намена комплекса је у функцији трговине на мало, (хипермаркети, шопинг центри, робне  куће,  пијаце,  отворени  тржни  центри),  изложбених  простора,  угоститељства  хотели, пансиони,  реторани,  агенције),  пословања  и  научно  истраживачког  рада  (финансијске институције, представништва, администрација, пословни паркови), културе и забаве. 

 Према даљој подели подручја плана на зоне са истим правилима грађења, површине 

на  предметном  подручју  су  даље  разврстане  и  намењене  су  за  развој  Привредно‐комерцијалних делатности (П2), комерцијалних садржаја у зони ниске спратности (К3), као и површина за становање, за које у ПГР нису детаљно дефинисана основна правила уређења и грађења  (предмет  даље  планске  разраде).  Површине  под  Привредно‐комерцијалним делатностима  (припадају  привредним  зонама)  планиране  се  у  северном  делу  предметног подручја и везане су за комплекс парцела на којима се налазе постојећи производни погони предузећа „КОТЕКС“, које се на предметној локацији бави прерадом и дистрибуцијом меса и месних  прерађевина.  Комерцијалне  делатности  у  зони  ниске  спратности  планиране  су  у источном делу предметног подручја, у блоку између улица Мике Антића и трасе железнице Батајница‐Остружница‐Београд. Остале површине на предметном подручју планиране су за развој површина за становање.  

 Спровођење 

Према начину спровођења ПГР‐а, предметно подручје припада зони у којој је обавезна израда Планова детаљне регулације.  

План  детаљне  регулације  израђује  се  у  складу  са  Планом  генералне  регулације  и дефинисаном: наменом површина, зонама са истим правилима грађења, површинама јавне намене,  примарном мрежом  саобраћајне  и  комуналне инфраструктуре.  Намена  површина дефинисана у ПГР је дата као информација о претежној намени и просторном размештају, уз могућност примене правила компатибилности датих у табели у поглављу 5.1.  

Приликом  израде  планова  детаљне  регулације,  ови  показатељи  су  за  парцеле оријентациони  и  усмеравајући,  па  се  показатељи  на  нивоу  појединачне  парцеле  могу повећати или смањити тако да на нивоу блока просечне вредности остану у оквиру вредности датих за планиране намене овог плана. 

Page 22: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

5  

 

Слика 1. Извод из карте ''Планирана намена површина'' (ПГР) 

 

 

Слика 2. Извод из карте  ''Подела на зоне са истим правилима грађења'' (ПГР)  

 

Слика 3. Извод из карте  ''Начин спровођења плана'' (ПГР) 

  

Page 23: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

6  

Општа правила уређења и грађења 

Општа правила уређења и грађења се примењују као основ приликом даље планске разраде  кроз  израду  планова  детаљне  регулације.  Правила  се  односе  на  све  намене  и појединачно  утврђене  зоне  са  истим правилима  грађења. Општим правилима  утврђени  су следећи параметри: 

‐ Постојеће  парцеле  чији  је  фронт  према  саобраћајници  мањи  од  6  m,  парцеле неправилног  облика,  као  и  парцеле  површине  мање  од  150  m.,  не  представљају парцеле на којима је могућа изградња. До детаљнијег планског одређења статуса ових парцела на њима је могућа само реконструкција због побољшања услова становања; 

‐ Промена граница постојећих парцела и формирање нових парцела се врши на основу општих  правила  за  парцелацију и  препарцелацију  и  на  основу  посебних  правила  за одређену намену и тип блока; 

‐ Подела парцеле на две или више мањих парцела се врши у оквиру граница парцеле; 

‐ Спајање  две  или  више  постојећих  парцела  ради  формирања  једне  или  више  нових парцела се врши у оквиру граница целих парцела које су предмет спајања; 

‐ Уколико  новоформиране  парцеле  немају  директан  приступ  на  јавну  саобраћајну површину,  неопходно  је  формирати  парцелу  приступног  пута,  чија  се ширина мора усагласити кроз сарадњу са надлежним Секретаријатом за саобраћај; 

‐ Спајањем парцела не могу се мењати важећа правила изградње за планирану намену и тип блока, а капцитет се одређује према новој површини. На нивоу нове формиране парцеле није могуће остварити капацитете веће од збира капацитета дефинисаних на појединачним парцелама. 

‐ Врста,  положај и  степен обавезности планираних  грађевинских линија дефинише  се планом детељније разраде (за делове у којима је предвиђена обавезна израда ПДР)   Заштита непокретних културних добара 

Подручје читаве просторне целине XI  са аспекта заштите наслеђа има изузетно богат археолошки потенцијал. На  самом предметном подручју не постоје регистрована  културна добра.  У  непосредном  окружењу  предметног  подручја  налази  се  регистрован  археолошки локалитет „Циглана“ (рб. 22 према ПГР), на коме су откривени  трагови насеља из периода неолита и бронзаног доба и које се налази у статусу добра са претходном заштитом.  

 

Заштита природе и природних добара 

На  предметном  подручју  не  постоје  регистрована  природна  добра,  заштићена природна добра, природна добра у поступку заштите, као ни подручја планирана за заштиту и подручја еколошке мреже. 

У  геоморфолошком  смислу  предметно  подручје  се  налази  на  контакту  лесне  и лесоидне равни  јужног Срема и алувијалне заравни  јужног Срема. Ова два облика рељефа представљају два специфична типа београдских предела, која је неопходно очувати  и њихове основне карактеристике ојачати спровођењем специфичних мера.  

 

 

Page 24: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

7  

У том смислу, планом су дефинисане следеће мере очувања и јачања карактеристика постојећих предела:  

‐ Заштиту изворишта водоснабдевања, природних и културних вредности; ‐ Оријентисање  планираних  индустријских  активности  ка  вишим  еколошким 

стандардима (формирање тзв. „привредних паркова“); ‐ Коришћење чистих типова енергије (соларна енергија и енергија ветра); ‐ Очување природних енклава бара, трстика, шума, шибљака; 

 

Заштита и унапређење животне средине 

У циљу очувања и заштите животне средине, утврђени су специфични критеријуми и мере заштите животне средине по различитим областима развоја. У том смислу, у складу са планираним  врстама  делатности  на  предметном  подручју,  могу  се  издвојити  следећи  основни  критеријуми  и мере  заштите животне  средине  од  негативних  утицаја  привредних делатности и субјеката: 

‐ Ревитализација и технолошка унапређења постојећих привредних делатности, у складу са савременим еколошким захтевима и европским стандардима; 

‐ Усмеравање  привредних  и  индустријских  делатности  ка  најсавременијим  технолошким  стандардима  управљања.  Ово  се  посебно  односи  на  стимулисање развоја  такозваних  „привредних  паркова“,  на  бази  најбољих  могућих  доступних технологија (БАТ технологије), са ниским нивоом еколошког оптерећења. 

 Поред основних критеријума, утврђене су и посебне мере заштите животне средине које 

су везане за специфичне намене, односно категорије делатности чији се негативни утицаји могу очекивати на животну средину. У односу на потенцијални ниво еколошког оптерећења животне  средине  у  непосредном  и  ширем  окружењу,  дефинисане  су  следеће  категорије делатности  односно  привредних  предузећа  које  се  могу  реализовати  уз  специфична ограничења:   

 ‐ КАТЕГОРИЈА  А  –  мале  фирме  чије  је  еколошко  оптерећење  знатно  испод  границчних 

вредности.  Могу  бити  лоциране  унутар  стамбених  насеља.  Не  изазивају  непријатности суседном становништву, не генеришу опасан отпад и немају ризик од хемијских удеса. У њих спадају  услужни  и  угоститељски  садржаји,  занатске  услуге  и  оправке,  технички  сервиси, пекарске и посластичарске услуге, израда и оправка предмета од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, остале занатске радње и слично;  

‐ КАТЕГОРИЈА Б – мале и средње фирме које могу имати мали , краткотрајни локални утицај на окружење у случају удеса. Могуће је присуство мањих количина штетних материја, са малим ризиком од хемијског удеса. Могу бити лоциране на рубним деловима стамбених насеља , на минималном удаљењу од 100 метара, тако да делатност у редовном раду не угрожава здравље и безбедност становништва и не изазива непријатности суседству. У њих спадају: веће електро‐механичарске  радионице,  израда  производа  од  готових  сировина  пластичних маса,  израда производа  од  дрвета,  стакла,  папира,  коже,  гуме  и  текстила,  складишта  грађевинског материјала и слично.    

 

 

Page 25: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

8  

‐ КАТЕГОРИЈА  В  –  Фирме  које  у  случају  удеса  могу  имати  умерени  утицај  на  непосредно окружење.  Могуће је присуство мањих количина штетних материја, са средњим ризиком од хемијског  удеса.  Морају  бити  лоциране  на  минималном  удаљењу  од  100‐500  метара  од стамбеног  насеља,  тако  да  делатност  у  редовном  раду  не  угрожава  здравље  и  безбедност становништва и не изазива непријатности  суседству.  У њих  спадају:  тржни центри и  велика складишта изнад 5000 м2, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија и слично.  

‐ КАТЕГОРИЈА Г – Фирме које у случају удеса могу имати средњи утицај на животну средину.  Могуће  је  присуство  већих  количина  опасних  материја  и    мање  количине  врло  токсичних материја,  са  великим  ризиком  од  хемијског  удеса. Морају  бити  лоциране  на  минималном удаљењу од 1000 метара од стамбеног насеља, тако да делатност у редовном раду не угрожава здравље  и  безбедност  становништва  и  не  изазива  непријатности  суседству.  У њих  спадају: метало‐прерађивачка  индустрија,  појединачни  погони  хемијске  индустрије,  веће  кланице, прехрамбена индустрија и слично. За ове фирме предвиђа се и додатна обавеза формирања заштитног зеленог појаса  унутар граница привредног комплекса.   

‐ КАТЕГОРИЈА Д – Фирме које у случају удеса могу имати веом велики утицај на животну средину ширег окружења.  Могуће је присуство велике количине опасних и врло токсичних материја, са веома великим ризиком од хемијског удеса. Морају бити лоциране на минималном удаљењу од 1500 метара од стамбеног насеља, тако да делатност у редовном раду не угрожава здравље и  безбедност  становништва  и  не  изазива  непријатности  суседству.  У  њих  спадају:  веће индустрије  базне  хемије,  рафинерије  нафте  и  петрохемије,  веће  индустрије  лекова, енергетика, дистрибутивна складишта нафте и деривата и слично.  За ове фирме предвиђа се и  додатна  обавеза  формирања  заштитног  зеленог  појаса    унутар  граница  привредног комплекса. (даљи развој и ширење ових далтности није планиран на територији ПГР) 

   У оквиру планираних намена на подручју ПГР, могу се реализовати наведене категорије 

привредних  делатности  из  наведних  категорија  уз  специфичне  услове  заштите  животне средине дефинисане за делатности из категорија В, Г и Д. Све планиране делатности морају испунити  услове  потребног  заштитног  растојања  од  суседних  зона,  као  и  остале  опште  и посебне услове дефинисане овим Планом. Планирани су следећи специфични услови заштите животне средине за поједине категорије: 

‐ Забрањена  је  изградња  и  уређење  сакладишта  опасних  и  отпадних материја,  као  и отворених складишта са отпадна возила, кабасти отпад, секундарне сировине и слично у зонама становања; 

‐ На териториј Плана генералне регулације се не планирају нове локације привредних делатности из категорије „Д“, као ни проширење и повећање капацитета постојећих локација/фирми; 

‐ Постојеће  фирме  из  категорија  „В“,  „Г“  и  „Д“,  које  не  могу  задовољити  потребне критеријуме са аспекта заштите животне средине, безбедности и здравља људи, или представљају  велики  потенцијални  ризик  од  удеса,  морају  се  изместити  на одговарајуће безбедне локације; 

‐ Делатности које се не могу у поптуности прилагодити еколошким захтевима и свести ризике  и  последице  по  околину  на  минимум,  морају  примењене  технологије прилагодити стандардима и прописима заштите животне средине и здравља људи; 

‐ У  циљу  унaпрeђeњa  свеукупног  стaњa  живoтнe  срeдинe,  пoстojeћи  oбjeкти  и прoизвoдни пoгoни који се задржавају морају спровести све нeoпхoднe урбанистичке, техничко‐технолошке, сaнaциoнe, организационе мере заштите у складу са захтевима 

Page 26: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

9  

Закона о заштити животне средине и другим прописима који уређују дату област, а у складу са законодавством ЕУ. 

‐ Приликом  формирања  нових  привредних  зона  и  објеката  утврђују  се  урбанистичка правила  и  услови  заштите  животне  средине  за  одређене  еколошке  категорије предузећа која се заснивају на минималним планским површинама круга предузећа и обавезним заштитним растојањима између потенцијалних извора опасности у кругу и стамбених насеља, као што је приказано у наредној табели.  

КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА  А  Б В Г  Д 

Могућност емисије штетних материја у ваздух 

загађивачи без значаја 

загађивачи малог значаја 

загађивачи средњег значаја 

загађивачи великог значаја 

загађивачи веома великог значаја 

Ризик од хемијског удеса  занемарљив мали  средњи велики  веома велии 

Површина комплекса (ha)  ‐  0.5 до 5 до 50  више од 50 

Заштитно одстојање од границе комплска (м) 

до 50  100 100‐500 1000  1500 

Потребна урбанистичка документација за заштиту животне средине 

‐  ПУ ПУПО 

ПУ, ПО, СПУ  ПУ, ПО, СПУ  

ПУ‐процена утицаја пројекта (објекта) на животну средину; ПО‐процена опасности од хемијског удеса;  СПУ‐стратешка процена утицаја комплкса на животну средину 

Табела 1. Услови заштите животне средине у односу на категорије предузећа  

Тачна удаљења за објекте из категорије „В“ и „Г“ са аспекта заштите од хемијских удеса, одређиваће се појединачно за сваки објекат, на основу процена опасности, верификованих од надлежног  министарства.  Све  планиране  делатности  морају  технологију  прилагодити стандардима и прописима заштите животне средине и здравља људи. 

 Обавезно је спровођење следећих мера: 

‐ Смањење  емисије  у  ваздух  SО2,  NОX,  VOC,  PAH,  суспендованих  честица  и  других загађујућих  материја  у  постојећим  IPPC  индустријским  постројењима  која  не задовољавају  ЕУ  стандарде  у  складу  са  Програмом  мера  прилагођавања  рада постојећег постројења или активности прописаним условима; 

‐ Израдити одговарајућа постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода ако њихов квалитет не задовољава критеријуме за упуштање у реципијент; 

‐ Увести чистије производње и систем управљања заштитом животне средине (ЕМАС) у постојећа индустријска постројења; 

‐ Обезбедити  за  нова  постројења  примену  технологије  и  процеса  у  производњи  који испуњавају  прописане  стандарде  заштите  животне  средине  и  обезбеђују  заштиту животне средине по најбољим доступним технологијама; 

‐ Груписати сродне и компатибилне делатности у оквиру саме привредне зоне; ‐ Управљање свим категоријама отпада као и посебним токовима отпада и амбалажом 

насталим  у  току  коришћења  објеката,  мора  бити  у  складу  са  законима  којима  је уређена ова област и другим важећим прописима из ове области и/или плановима управљања отпадом; 

‐ Повећати енергетску ефикасност и уштеду сировина у индустрији и другим областима; ‐ Спроводити  прописан  начин  начин  складиштења  сировина,  полупроизвода  и 

производа у циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења, у складу са посеб‐ ним законима; 

Page 27: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

10  

‐ Обезбедити  сакупљање,  разврставање,  привремено  складиштење  и  испоруку отпадних материја које имају карактеристике штетних и опасних материја, као и отпада из постројења за пречишћавање технолошких вода, у складу са важећим прописима из ове области; 

‐ Обезбедити одговарајући број  и  врсту  контејнера  за  одлагање неопасног  отпада на водонепропусним површинама (комунални отпад, рециклабилни отпад‐папир, стакло, лименке, ПВЦ боце и сл.).   Колске саобраћајне површине 

На предметном подручју, налази се деоница саобраћајнице првог реда : 

‐ Улица Браће Николић – саобраћајни правац Сурчин –Јаково  (раније државни пут другог реда Р 153). Улица представља наставак правца Сурчинска – Војвођанска (II фаза), чије је  планско  стање  дефинисано  у  ПДР  за  улице  Војвођанску  и  Сурчинску  од саобраћајнице  Т‐6  до  аутопутске  обилазнице  ‐  II  фаза,  од  раскрснице  са саобраћајницом која повезује предметни саобраћајни правац са аеродромом „Никола Тесла"  до  аутопутске  обилазнице,  Службени  лист  града  Београда  бр.  18/15  (ЈП Урбанистички  завод  Београда).  Тим  планом  је  дефинисана  регулација  Војвођанске улице,  као  и  деоница  улице  Браће  Николић  у    непосредном  окружењу  са  источне стране  обилазног  Ауто‐пута.  Непосредно  пред  укрштање  са  обилазницом  Ауто‐пута Е75, а у складу са просторним ограничењима и потребама за уклапањем у постојеће профиле даљег тока улице Браће Николић у смеру ка Јакову, планирани регулациони појас  је смањен са 18.0 на 15.0 метара у зони раскрснице са улицама Партизанска и Жарка Самарџића. У том делу улице Браће Николић (са источне стране обилазнице) плански је дефинисана по једна саобраћајна трака у оба смера у регулационом појасу укупне ширине  15.0  метара.  Будући  да  за  саобраћајницу  Браће  Николић  у  делу  од обилазнице  даље  у  смеру  ка  Јакову  не  постоји  планско  решење,  спровођење  је планирано  непосредном  применом  правила  ПГР‐а.  Правилима  грађења  за  овај  тип саобраћајнице предвиђен је регулациони појас минималне ширине 18.0 метара (15.0 метара  у  случају  просторних  ограничења),  са  попречним  профилом  коловоза  који садржи по две саобраћајне траке у сваком смеру и обостране тротоаре. Осим тога, у овим  улицама  је  пожељно  планирање  и  ширег  регулационог  појаса  унутар  кога  је пожељно сместити и ивичне разделне траке са зеленим површинама, бициклистичке стазе и сл. У регулационом појасу улица I реда пожељно је организовати и површине намењене стационарном саобраћају.   

 Остале саобраћајне површине улица Мике Антића (Нова 4 ), и Сергеја Јесењина припадају 

секундарној  уличној  мрежи  чија  је  планска  разрада  предмет  будућих  планова  Детаљне регулације, као и кроз сарадњу са Секретаријатом за саобраћај града Београда. 

  Правилима  грађења  за  саобраћајне  површине  које  чине  секундарну  уличну  мрежу предвиђени су следећи услови: 

‐ Приступне  улице  за  двосмерни  саобраћај  планирати  са минималном регулационом ширином од 9.0 метара (коловоз 6.0 метара и обострани тротоари ширине 1.5 метара) 

‐ Приступне улице за једносмерни саобраћај планирати са минималном регулационом ширином од 6.5 метара (коловоз 3.5 метра и обострани тротоари ширине 1.5 метара)   

Page 28: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

11  

У случају неплански насталих насеља,  где  је ширина регулационог појаса мања од  горе наведених,  ширину  приступних  путева  је  неопходно  дефинисати  кроз  сарадњу  са Секретаријатом  за  саобраћај  града  Београда.  Такође,  у  деловима  града  у  којима  постоје просторна  ограничења  (изграђени  објекти,  нестабилни  терени,  већ  изграђени инфраструктурни  објекти,  заштићена  природна  добра),  могуће  је  планирати  другачије регулације  саобраћајница  секундарне  саобраћајне  мреже,  уз  сагласност  Секретаријата  за саобраћај  и  у  сарадњи  са  Министарством  унутрашњих  послова,  Сектором  за  ванредне ситуације, Управом за ванредне ситуације (правило важи само за подручја за која је обавезна израда плана детаљне регулације). 

   Паркирање Планирани су следећи нормативи за обезбеђивање минималног броја паркинг места, 

у складу са конкретном наменом на парцелама: 

 Привредне зоне Привредни паркови

1 ПМ на 100 м2 БРГП производне хаале или 1 ПМ

1 ПМ на 100 м2 БРГП привредних објеката или магацина

Комерцијални садржаји 1 ПМ на 50 м2 продајног простора трговинских садржаја

1 ПМ на 60 м2 НГП административног/пословног простора

1 ПМ на 2 постављена стола са по 4 столице угоститељског објекта

1 ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије

1 ПМ на 50 м2 продајног простора шопинг мола/хипермаркета

1 ПМ на 50 м2 корисног простора пословних јединица

(или 1 ПМ по пословној јединици за случаја када је пословна јединица мања од 50 м2)

Становање 1.1 паркинг место по стамбеној јединици

Железнички саобраћај 

У  складу  са  Законом  о  железници  (,,Службени  гласник  РС”,  бр.  45/13  и  91/15) дефинисани  су  заштитни  појасеви железничких  система  (пруга  и  станица).  Пружни  појас  у коме није дозвољена градња било каквих објеката је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини  од  8.0  m,  а  у  насељеном  месту  6.0  m,  мерећи  од  осе  крајњих  колосека. Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге у ширини од 25 m, рачунајући од осе крајнјих колосека, у коме је дозвољена изградња инфраструктурних објеката који нису у функцији железничког саобраћаја (каблови, електрични водови, ТТ линије, канализације и цевоводи), а у свему према посебним условим управљача инфраструктуре . 

 

 

 

 

 

Page 29: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

12  

Површине за инфраструктурне објекте и комплексе 

У  поглављу које  третира развој инфраструктурних  система, на предметном подручју као  и  у  непосредном  окружењу,  дефинисани  су  услови  опремања  простора  неопходним инфрaструктурним капацитетима: 

Водоводна мрежа и објекти Подручје припада I  висинској зони сабдевања водом. Основу дистрибутивног система 

на предметном подручју чини цевовод пречника 700 мм од ППВ „Бежанија“ до Сурчина. Овај примарни цевовод продужава даље ка насељима Јаково и Бољевци. За потребе квалитетног снабдевања потрошача  водом  у  овој  целини,  неопходно  је  планирати доградњу постојеће уличне секундарне мреже уз повећање пречника цеви до пречника 150 мм. 

 Канализациона мрежа и објекти 

Предметно  подручје  припада  Батајничком  систему  каналисања  отпадних  вода.    У оквиру  овог  система,  планирано  је  каналисање  отпадних  вода  по  сепарационом  систему. Главни реципијенти кишних вода су мелиорациони канали са каналом Галовица као главним одводником.  Одвођење  фекалних  вода  на  предметном  подручју  планирано  је  системом цевне  канализације.  Реципијент  фекалних  вода  са  територије  насеља  Сурчин  је  постојећи систем фекалне канализације у оквиру аеродрома Никола Тесла, одакле се употребљене воде усмеравају даље ка ЦС Земун.  

 Електроенергетска мрежа и објекти 

На предметном подручје регистрована је мрежа надземних водова јачине 35кV (веза ТС „Сурчин“ – ТС „Бољевци“), као и дистрибутивна мрежа јачине 1/10кV. Напајање потрошача електричном  енергијом  на  предметном  подручју  планирано  је  преко  ТС  35/10  „Сурчин“, надземном и подземном мрежом.    

ТК мрежа 

Предметно  подручје  припада  кабловском  подручју  АТЦ  Бежанија.  Дистрибутивна мрежа изведена је кабловима у оквиру ТК канализације. У случају потребе за већим бројем корисника,  планирано  је  повећање  капацитета  постојеће  дистрибутивне  инсталације изградњом нове мреже оптичких каблова.  

 Топловодна и гасоводна мрежа и објекти 

   На  предметном  подручју  не  постоје  изграђени  капацитети  топловодне  мреже  и  не  планира се изградња даљинског система топловода ЈКП Београдске електране.   На  предметном  подручју  постоји  делимично  изведена  дистрибутивна  гасоводна мрежа,  која  се  напаја  са  постојеће  ГМРС  „Сурчин“  (ван  обухвата).  У  складу  са  недовољно искоришћеним капацитетима ГМРС, планирано је даље ширење и изградња нових капацитета дистрибутивне мреже до финалних потрошача.      

 

Page 30: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

13  

Правила грађења и уређења за површине осталих намена 

Правила грађења и уређења за површине осталих намена дефинисана је  у складу са претходно дефинисаним зонама са истим правилима грађења. Дефинисане су максималне вредности  урбанистичких  параметара,  као  и  максимална  спратност  и  максимална  висина објеката.  За  подручја  за  која  је  предвиђена  даља  планска  разрада  (кроз  обавезну  израду планова детаљне регулације), дефинисана правила уређења и грађења за површине осталих намена су усмеравајућа, док ће се за конкретне зоне са истим правилима грађења планском разрадом детаљно утврдити остали параметри: индекс заузетости и индекс изграђености на грађевинској парцели, као и највећа дозвољена висина објеката у метрима.  Даљом планском разрадом,  односно  израдом  плана  детаљне  регулције,  на  нивоу  појединачних  парцела  је дозвољено  одступање  параметара  од  оних  утврђених  ПГР‐ом,  уз  услов  да  максималне вредности урбанистичких параметара на нивоу блока остану непромењене. 

  За предметно подручје ПДР за комплекс „VIRGINIA“, планиране су три различите зоне у  складу  са  основном  наменом  површина  у  овом  делу  целине  XI.  У  оквиру  површина  за привредне  зоне,  планирана  је  привредно‐комерцијална  зона  (П2),  намењена  развоју привредно‐комерцијалних  делатности.  У  оквиру  површина  за  комерцијалне  садржаје, планирана је зона комерцијалних садржаја у зони ниске спратности (К3). За ове две зоне су дефинисана  основна  правила  уређења  и  грађења,  односно  усмеравајући  урбанистички параметри. Делови предметног подручја,  који  се налазе  у оквиру површина  за  становање, нису довољно детаљно обрађени (у смислу припадности одређеним зонама) и њихова даља разрада је остављена за наредне фазе имплементације плана, кроз обавезну израду планова детаљне регулације.  

Зона П2_Привредно‐комерцијална зона Привредно‐комерцијалне зоне обухватају врло широк спектар привредних делатности као што су:  ‐ Мануфактурна и занатска производња ‐ Објекти саобраћајне привреде ‐ Складишни простори и објекти ‐ Продајни простори на отвореном ‐ Малопродајни простори типа хипермаркета.  ‐ Објекти високо комерцијализованих спортских активности ‐ Објекти масовних облика забаве типа луна паркова  Зона К3_зона комерцијалних садржаја у зони ниске спратности Комерцијални  садржаји  су  дефинисани  као  доминантна  намена  комплекса  или  блока. Најчешћа намена комплекса је у функцији: 

‐ Трговине  на  мало  (хипермаркети,  шопинг  центри  и  молови,  робне  куће,  пијаце, отворени тржни центри, пијаце);  

‐ Изложбених простора (сајмови); 

‐ Угоститељства (хотели, пансиони, ресторани, агенције...); 

‐ Пословања  и/или  научно  истраживачког  рада  (финансијске  институције, представништва, администрација, пословни паркови); 

‐ Културе и забаве (забавни паркови, планетаријуми, велики акваријуми, куглане, бучни други рекреациони и спортски садржаји  

Page 31: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

14  

ЗОНА П2_ПРИВРЕДНО‐КОМЕРЦИЈАЛНА ЗОНА  

  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  У  ПРИВРЕДНО‐КОМЕРЦИЈАЛНИМ  ЗОНАМА (П2) 

Основна намена површина  Привредно‐комерцијалне делатности.Дозвољена  је  изградња  и  привредних  и  комерцијалних делатности  са  учешћем  појединачне  намене  до  100%  на грађевинској парцели. 

Компатибилност намене  Са  привредно‐комерцијалним  делатностима  су  компатибилне остале намене у складу са Табелом „Компатибилност намена” у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. 

На  појединачним  грађевинским  парцелама  компатибилна намена може бити доминантна или једина. 

Општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

Индекс заузетости парцеле  ИЗ на парцели је максимално 50%

Индекс изграђености парцеле  ИИ на парцели је максимално 1.5

Висина објекта  Максимална висина слемена за објекте са корисном БРГП је 18.0 m,  са  одговарајућим  бројем  етажа  у  складу  са  наменом  и технолошким потребама објекта.  

Поједини делови објекта (реперни делови, куле, панои, посебне конструкције, техничке инсталације) могу имати висину слемена од  максимално  24.0  метра,  али  са  највише  1/3  од  укупне површине под габаритом објекта.  

За објекте без корисне БРГП максимална висина је усклађена са технолошким потребама објекта. 

Слободне и зелене површине  Минимални проценат уређених зелених површина 20% 

Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова објеката) износи 10% 

Паркирање  Паркирање решавати на парцели у оквиру гараже или отвореног паркинга,  а  према  нормативима  дефинсаним  у  поглављу  3.1.1. Правила грађења саобраћајне мреже 

Минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром 

Нови  објекат  мора  имати  прикључке  на  водоводну  и канализациону,  електричну,  телекомуникациону,  топловодну или гасоводну мрежу (или други алтернативни извор енергије). 

До  реализације  градске  канализационе  мреже,  дозвољено  је појединачно решавање прихвата и одвођења отпадних вода на парцелама,  кроз  изградњу  појединачних  или  заједничких сенгрупа,  у  свему  према  техничким  нормативима  за  ову  врсту објеката. 

 

Посебни услови  За све комплексе на којима се планира изградња саобраћајних и привредних  делатности  и  привредних  зона  и  њима компатибилних  намена,  неопходно  је  пре  прибављања грађевинске  дозволе  поднети  захтев  за  одлучивање  о  потреби процене утицаја на животну средину надлежном органу.  

Пре  добијања  грађевинске  дозволе  потребно  је,  у  складу  са делатношћу  која  се  планира,  прибавити  одговарајућу  дозволу органа надлежног за послове заштите животне средине. 

Табела 2. ПГР – правила грађења у Привредно комерцијалним зонама   

Page 32: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

15  

ЗОНА К3_КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ У ЗОНИ НИСКЕ СПРАТНОСТИ  

  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У ЗОНИ НИСКЕ СПРАТНОСТИ (К3) 

Основна намена површина  Комерцијални садржаји

Компатибилност намене  Са  комерцијалним  садржајима  су  компатибилни  комплекси јавних  служби,  верски  комплекси,  као  и  остале  компатибилне намене  у  складу  са  Табелом  „Компатибилност  намена”  у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. 

Однос основне и  компатибилне намене  је дефинисан  у  односу мин. 51% : макс. 49% 

Општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

Индекс заузетости парцеле  ИЗ на парцели је максимално 60%За угаоне објекте може бити увећан за 15% 

Индекс изграђености парцеле  ИИ на парцели је максимално 1.5За угаоне објекте може бити увећан за 15% 

Висина објекта  Максимална висина венца објекта је 13.0 m, а максимална висина слемена  објекта  је  16.5  m),  што  дефинише  оријентациону планирану спратност П+2+Пк/Пс. 

Максимална висина венца помоћних објеката је 4.0 m, а слемена максимално  6.0  m,  што  дефинише  оријентациону  планирану спратност П. 

Слободне и зелене површине  Минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 40% 

Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова објеката) износи 15% 

Паркирање  Паркирање решавати на парцели у оквиру гараже или отвореног паркинга,  а  према  нормативима  дефинсаним  у  поглављу  3.1.1. Правила грађења саобраћајне мреже 

Минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром 

Нови  објекат  мора  имати  прикључке  на  водоводну  и канализациону,  електричну,  телекомуникациону,  топловодну или гасоводну мрежу (или други алтернативни извор енергије). 

До  реализације  градске  канализационе  мреже,  дозвољено  је појединачно решавање прихвата и одвођења отпадних вода на парцелама,  кроз  изградњу  појединачних  или  заједничких сенгрупа,  у  свему  према  техничким  нормативима  за  ову  врсту објеката. 

Табела 3. ПГР – правила грађења у зони комерцијалних садржаја 

           

 

Page 33: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

16  

1.3 ОБУХВАТ ПЛАНА 

  1.3.1  Границе и површина предметног подручја обухваћеног Планом  

  Предметно подручје обухваћено Планом детаљне регулације за комплекс "VIRGINIA" припада  грађевинском  подручју  градске  општине  Сурчин  и  дефинисано  је  комплексом земљишта  којим  управља  предузеће  "Virginia",  као  и  деловима  земљишта  у  непосредном окружењу на простору између улица Браће Николић (пут Сурчин – Јаково), Мике Антића (Нова 4)  и  трасе  железничке  пруге  Батајница  –  Остружница  –  Београд  Ранжирна  А,  са  везама саобраћајница и  инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже. Укупна површина територије  обухваћене  границом  Плана  детаљне  регуалције,  према  катастарско  – топографским подацима, износи око 16 ха. 

Простор у обухвату Плана детаљно је приказан је на графичком прилогу Катастарско‐топографски план са границом Плана детаљне регулације, у размери Р=1:1000 (лист бр. 03), док је приказ границе плана дат на свим осталим графичким прилозима.        1.3.2 Попис катастарских парцела у оквиру границе Плана 

  Предметно подручје обухваћено ПДР за комплекс "Virginia" , градска општина Сурчин,  у потпуности припада  Катастарској Општини Сурчин и обухвата следеће катастарске парцеле и делове катастарских парцела:  КО СУРЧИН ‐ Целе катастарске парцеле:    

611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625/1, 625/2, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 637, 638, 641, 642, 645, 646/1, 646/2, 647/1, 647/2, 648/1, 648/2, 649, 650/1, 650/2, 650/3, 667/2, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 3211 (Јавни пут – Улица Мике Антића ‐ Нова 4), 3213 (Јавни пут – Улица Сергеја Јесењнина), 4281/2, 4282/3, 4282/4, 4283/2, 4284/2, 4285/2;   КО СУРЧИН ‐ Делови катастарских парцела:   3215/1 (Јавни пут – Улица Браће Николић)  

У случају неслагања бројева катастарских парцела текстуалног и графичког дела, важе подаци из  графичког прилога Катастарско‐топографски план  са  границом Плана детаљне регулације, у размери Р=1:1000 (лист бр. 03).     1.3.3 Опис границе Плана 

  Граница  плана  постављена  је  по  катастарским  границама  земљишта  комплекса предузећа  "Virginia",  као  и  по  катастарским  границама  земљишта  јавне  и  остале  намене  у непосредном окружењу. Комплекс  земљишта којим управља предузеће  "Virginia" налази у средишњем делу простора обухваћеног границом плана, а заузима укупно око 3 хектара од укупне  површине  простора  у  обухвату.  Поред  овог  комплекса,  у  обухвату  се  издваја  и комплекс  привредне  намене,  којим  управља  предузеће  "КОТЕКС"  и  који  заузима  сличну површину од око 3  хектара. Осим ова два  комплекса  који  заузимају  највећи део простора обухваћеног планом, остатак земљишта у обухвату заузимају појединачне парцеле различите власничке  структуре  и  површине.  Поред  ових  парцела  остале  намене,  границом  плана обухваћени  су  и  делови  земљишта  јавне  намене,  који  припадају  јавним  саобраћајним 

Page 34: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

17  

површинама  различитог  ранга.  Границом  плана  обухваћене  су  целе  катастарске  парцеле улица Мике Антића (Нова 4) и Сергеје Јесењина, као и део улице Браће Николић (пут Сурчин –  Јаково)  који  се  налази  у  зони  обухвата  и  представља  југоисточну  границу  плана.  Североисточну  границу  плана  чини  појас  јавног  земљишта  на  коме  се  налази  траса железничке пруге Батајница – Остружница – Београд Ранжирна А.  Северна граница простора у обухвату постављена је у највећој мери по границама катастарске парцеле 3211, односно парцеле  улице  Мике  Антића.    Са  јужне  и  западне  стране,  граница  плана  постављена  по границама катастарских парцела у обухвату и суседних катастарских парцела остале намене.  

Граница Плана детаљне регулације за комплекс "Virginia" почиње тачкама Т01 и Т02, које  се  налазе  на  крајњем  северозападном  делу  обухвата  и  представљају  северозападну границу катастарске парцеле 3211 (јавни пут). Пратећи даље северну границу парцеле пута КП 3211,  дуж тачака Т03‐Т06, граница долази до тромеђе катастарских парцела 4286/1, 4285/2 и 3211,  одакле  скреће  северно  до  горње  границе  катастарске  парцеле  4285/2.  Потом  преко тачака  Т07‐Т13  прати  северну  и  североисточну  границу  парцела    4285/2,  4284/2,  4283/2, 4282/4,  42828/3,  4281/2,  да  би  се  у  тачки  Т13  вратила  на  северну  границу  пута,  односно катастарске парцеле 3211.  Одатле поново прати северну границу пута (Улица Нова 4), све до тачке Т20,  која  се налази на  тромеђи КП 4278, 3211 и 3210, односно на  граници са  јавним појасом железничке пруге. Овај  сегмент  границе од  тачака Т01 до Т20, представља крајњу северну границу подручја обухваћеног планом.  Даље, преко тачака Т21 – Т34, граница плана прати  југозападну  границу  парцеле  железничке  пруге  (КП3210).  Овај  сегмент  границе  од тачака Т20 до Т34, представља крајњу североисточну границу подручја обухваћеног планом.  У  тачки Т34,  граница плана се одваја од  трасе железнице и наставља даље  јужно, пратећи југоисточну границу катастарске парцеле 3215/1, односно  јавног пута Сурчин Јаково (Улица Браће Николић),  све до  тачке  Т44. Овај  сегмент  границе,  од  тачке  Т34 до  Т44,  представља крајњу  југоисточну  границу  подручја  обухваћеног  планом.  Одатле,  граница  плана  напушта појас јавног земљишта и наставља даље од тачке Т45 по катастарској граници између парцела 767/1,  767/2    и  768. Овај  сегмент  границе  од  тачака  Т45  до  Т51,  представља  крајњу  јужну границу подручја обухваћеног планом. Граница одатле наставља правцем север‐северозапад, све до тачке Т58,  пратећи катастарске границе између парцела у обухвату 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776 и суседне катастарске парцеле 693.  У тачки Т58, граница плана је постављена на тромеђи катастарских парцела 693, 633 и 776, одакле скреће источно до тачке Т59. Од тачке Т59, па све до тачке Т72, граница поново наставља правцем север‐северозапад, све до тачке Т72, пратећи границе између катастарских парцела у обухвату  776, 632, 637, 638, 641, 642, 645 и суседних катастарских парцела 633, 634, 635, 636, 639, 640, 643 и 644. Одатле граница поново прати границу јавног земљишта на КП 3213 ( Улица Сергеја Јесењина), крећући се у правцу запада до тачака Т73 и Т74, па одатле унатраг у правцу истока до тачке Т75 (тромеђа парцела 653, 650/23 и 3213). Од тачке Т75, граница поново наставља правцем север‐северозапад све до тачке Т94, пратећи западне границе катастарских парцела у обухвату 650/2, 650/1 и 649. Ови    сегменти  границе плана, од Т50 до Т72, односно од Т75 до Т94, представљају крајњу западну  границу  простора  обухваћеног  планом.  У  тачки  Т94,  граница  скреће  ка  западу  и поново прати  границу  јавног  земљишта,  односно  јужну  границу  катастарске парцеле 3211, крећући се дуж тачака Т94 – Т98, где завршава свој обухват и спаја се са тачком Т01. 

У случају неусаглашености бројева наведених парцела из текстуалног и графичког дела плана,  важе  подаци  са  графичког  прилога Катастарско‐топографски  план  са  границом Плана детаљне регулације, у размери Р=1:1000 (лист бр. 03). 

 

Page 35: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

18  

1.3.4 Положај и основне карактеристике подручја 

  Подручје обухваћено Планом детаљне регулације за комплекс "Virginia" заузима део грађевинског подручја градске општине Сурчин и у потпуности припада Катастарској општини Сурчин. У удносу на насеље Сурчин, подручје се налази у његовом западном делу и смештено је  на  самом  излазу  из  центра  насеља,  у  непосредној  близини  обилазнице  Аутопута  Е75 (деоница Добановци – Бубањ поток). Од центра Сурчина је удаљено око 1.5 километра и до њега  се  стиже  путем  Сурчин‐Јаково  (улица  Браће  Николић).  Са  источне  стране,  подручје тангира траса железничке пруге Батајница – Остружница – Београд, Ранжирна А.   

У  непосредном  окружењу  предметног  подручја,  са  источне  стране  уз  обилазницу Аутопута Е75 и трасу железнице, се налази привредна зона Сурчин‐Добановци, која је према ПГР намењена за даљи развој привредних паркова (са источне стране обилазнице). Са јужне и југоисточне стране предметног подручја, са наспрамне стране улице Браће Николић, налази се индустријски комплекс објеката предузећа „Амбар“, као и део земљишта изграђен мањим појединачним  објектима  ниске  спратности  намењеним  породичном  становању,  који  су смештени  непосредно  уз  канал  Галовица.  Са  западне  стране  подручја,  у  непосредном окружењу се налазе површине под обрадивим пољопривредним земљиштем, местимично изграђене  мањим,  појединачним  објектима  ниске  спратности  намењеним  породичном становању. Осим тих парцела, даље ка западу, у зони канала Галовица, налази се већи појас пољопривредног  обрадивог  и  шумског  земљишта,  који  се  налази  у  употреби  од  стране Министарства одбране РС.   

 

  

Слика 4. Положај и непосредно окружење предметног подручја (подлога преузета са Националног портала www.geosrbija.rs) 

  

Page 36: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

19  

Подручје у обухвату плана је претежно неизграђено. Подручјем доминирају велике површине намењене привредним и пољопривредним делатностима, на којима су местимично изграђени мањи појединачни објекти ниске спратности намењени породичном становању. Изузетак представља група парцела у северној половини обухвата, на којима се налази погон предузећа „Котекс“ (прерада меса и месних прерађевина), као и неколико слободностојећих објеката намењених различитим привредним делатностима  (сервис  возила,  фарма живине,  складишни простори)  .  Према подацима из  Катастра непокретности Републике Србије, највећи број катастарских парцела у обухвату припада обрадивом пољопривредном земљишту. Од укупне површине обухвата, 75%  површине заузима пољопривредно земљиште (обрадиво земљиште), док мањи проценат од 11% од укупне површине заузимају парцеле које  се  воде  као  земљиште  под  објектима  и  као  остало  грађевинско  земљиште.  Преосталих  14  % површине  обухвата  заузимају  парцеле  јавног  земљишта,  на  коме  се  налазе  јавне  саобраћајне површине различитог ранга и профила (улице Браће Николић, Мике Антића, Сергеја Јесењина) 

 

   ВРСТА ЗЕМЉИШТА  БРОЈ ПАРЦЕЛА У 

ОБУХВАТУ ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ 

Јано земљиште  4  14% 

Остало земљиште  53  86% 

УКУПНО  57  100% 

Табела 4. Број и структура парцела у обухвату 

   1.3.5 Подлоге за израду плана 

  Графички  прилози  концепта  Плана  детаљне  регулације  за  комплекс  "VIRGINIA"  израђени су на овереној дигиталној катастарско‐топографској подлози која садржи податке о инфраструктурним  водовима  на  подручју  обухваћеном  границом  плана.  Катастарско‐топографски план  је израђен у размери 1:1000 од стране геодетске агенције "ПЛАНЕТ ГЕО" д.о.о.  из  Београда.  Поред  тога,  приликом  израде  плана,  коришћен  је  доступни  ортофото снимак подручја преузет са Националног портала (www.geosrbija.rs)   

2.0 ПОСТОЈЕЋИ УСЛОВИ НА ЛОКАЦИЈИ 

2.1 ПРИРОДНИ УСЛОВИ 

2.1.1 Морфолошке, геолошке, хидрогеолошке и сеизмолошке    карактеристике терена 

  Морфолошке карактеристике терена   У  геоморфолошком погледу предметно подручје  карактеришу  типично равничарски делови  терена,  карактеристични  за  алувијалне  делове  северно  од  Саве,  који  припадају Сремској лесној заравни. У морфолошком погледу, на највећем делу локације терен је готово потпуно  раван,  са  преовлађујућим  висинким  котама  78.50  –  79.00  мнв.  У  северном  делу обухвата, у делу улице Мике Антића (Нова 4), терен је у благом порасту, са крајњим висинким котама у распону 83.50‐84.0 мнв у зони северне границе плана.    Климатски  услови  на  локацији  одговарају  континенталном  климатском  појасу,  са просечном годишњом количином падавина од 650‐700мм.           

Page 37: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

20  

Геолошке карактеристике терена   Земљиште  припада  алувиону  реке  Саве,  где  долази  до  депоновања  песковито прашинастих  наноса,  као  и  до  стварања  лесних  заравни.  Рецентне  еолске  творевине формирају  лесне  платое  у  зони  непосредног  и  ширег  окружења  предметног  подручја.   Органогене глине, као и прашинаст песак карактеристични су за природну терасе дебљине 3‐7 метара, која је формирана налевој обали саве на територији Сурчина.   

  Хидрогеолошке карактеристике терена Посебну  специфичност  ширег  подручја  представља  велики  геотермални  потенцијал 

подземних  вода  ниске  енталпије,  чија  температура  не  прелази  15  степени. Овај  природни потенцијал сматра се погодним за примену обновљивих видова енергије.   

  Сеизмолошке карактеристике терена   Према сеизмолошкој карти Србије, подручје Београда и предметне локације се налази у зони VIII степена МКС скале. У погледу стабилности подручје припада категорији стабилних терена у природним условима.   

     2.2 СТВОРЕНИ УСЛОВИ 

  2.2.1 Постојећа врста и начин коришћења земљишта 

  Земљиште  у  обухвату  Плана  се  налази  унутар  градског  подручја  градске  општине Сурчин  и  у  потпуности  катастарски  припада  КО  Сурчин.  Према  подацима  из  Листова непокретности, као и података Републичког Геодетског Завода из централне базе података катастра  непокретности  Републике  Србије  (http://katastar.rgz.gov.rs),  највећи  део  подручја обухваћеног планом чини земљиште осталих намена, које се налази у приватној својини или праву коришћења. Мањи део подручја чине катастарске парцеле јавне намене које се налазе у јавној својини и које се воде као јавне саобраћајне површине (улице Браће Николић, Мике Антића – Нова 4 и Сергеја Јесењина). Изузетак представља неколико парцела у јавној својини који се користе од стране градске општине Земун, односно Министарства одбране републике Србије, a начину коришћења припадају пољопривредном земљишту и осталом грађевинском земљишту.  Према врсти земљишта, катастарске парцеле у обухвату Плана се воде као: 

‐ Пољопривредно земљиште Овој  врсти  земљишта  припада  највећи  број  парцела  у  обухвату  плана,  које  уједно зазимају  и процентуално највећу површину подручја. Ради се парцелама различите – неуједначене  површине  и  геометрије,  које  се  у  већем  броју  случајева  не  користе  у складу са врстом земљишта. На великом броју ових парцела се налазе евидентирани и неевидентирани  појединачни  објекти  различите  површине,  спратности  и  намене (производни  објекти  погона  „Котекс“,  различити  складишни  објекти,  породични стамбени објекти, помоћни објекти итд.)   

‐ Шумско земљиште Једна парцела у централном делу обухвата плана (КП 641), која  је према постојећем стању у потпуности непошумљена и користи се као пољопривредно земљиште.  

‐ Грађевинско земљиште (земљиште под зградама и другим објектима)  Овој  групи  припада  већи  број  мањих  парцела  различите  власничке  структуре, површине и геометрије, које се налазе уз регулацију улице Браће Николић. На овим парцелама  постоје  изграђени  слободностојећи  објекти  различите  намене  и спратности. Један део вих објеката се налази делимично или потпуно у лошем стању. 

Page 38: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

21  

Поред ових парцела, овој врсти земљишта припадају и парцеле јавне намене на којима се налазе јавне саобраћајне површине улица Браће Николић, Мике Антића и Сергеја Јесењина  и  које  представљају  категорисане  и  некатегорисане  градске  и  локалне општинске путеве у државном власништву. 

‐ Остало земљиште (вештачки створено неплодно земљиште) Две засебне парцеле од којих је једна у приватном власништву и изграђена је мањим породичним објектима, док се друга налази у надлежности Министарства одбране (КП 667/2),  а  према  постојећем  стању  се  користи  као  некатегорисани  пут  (Улица Мике Антића) у северном делу обухвата плана. 

Шематски  приказ  структуре  власништва,  односно  права  коришћења  на  земљишту  у обухвату  Плана,  подела  према  врсти  и  начину  коришћења  земљишта  према  затеченом‐фактичком  стању,  дати  су  на  графичким  прилозима  бр.  4  и  5  "Структура  земљишта  у обухвату". 

   2.2.2 Подела простора у обухвату плана на карактеристичне зоне 

  На простору обухваћеном планом јасно се издвајају три карактеристичне зоне, које се међусобно издвајају према положају у предметном простору, постојећој претежној намени, као и  према врсти и броју изграђених објеката на њима.  Такође  у  складу  са  специфичном постојећом  наменом  по  парцелама,  у  оквиру  основних  зона  је  приказана  даља  подела простора  на  специфичне  подзоне,  у  складу  са  постојећим  специфичностима  коришћења земљишта, односно специфичним делатностима које се обављају на парцелама. 

 Слика 5. Фотографија подручја Плана са означенom поделом на зоне 

Page 39: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

22  

ЗОНА „А“  ‐ зона МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ Заузима централне и јужне делове подручја у обухвату плана и оивичена је улицама 

Браће Николић, Мике Антића и Сергеја  Јесењина. Највећи део ове  зоне  чине неизграђене парцеле,  које  у  највећем  проценту,  према  врсти,  припадају  пољопривредном  земљишту. Парцеле  су  велике  површине,  карактеристичног  издуженог  облика  и  неуједначених димензија  и  површине.  Парцеле  унутар  ове  зоне  су  махом  неизграђене,  са  изузетком неколицине  парцела  уз  саму  регулацију  улице  Браће  Николић.  Унутар  ове  зоне  могу  се издвојити две функционално и просторно–физички различите подзоне и то подзона А.1 ПК‐ привредни комплекс ВИРГИНИА којим управља предузеће ВИРГИНИА, као и подзона А.2 ПС ‐ породично становање, која је се налази уз улицу Браће Николић.  

Подзона А.1 ПК ‐ Привредни комплекс „ВИРГИНИА“   Представља  комплекс  парцела  којим  управља  предузеће  „ВИРГИНИА“.  У  оквиру комплекса се налазе катастарске парцеле 637, 638, 641, 642 и 645. Укупна површина подзоне износи  око  2.6  хектара.  Према  затеченом  стању,  на  парцелама  су  организоване  пољопривредне деалтности, у виду експерименталног поља намењеног узгоју и испитивању органских врста биљака. Такође, унутар комплекса се налазе делимично реализоване интерне саобраћајне површине ‐ платои за приступ садржајима, као и делови привредних објеката чија је изградња започета у претходном периоду. Према јавним саобраћајним површинама, као и осталим  парцелама  у  окружењу,  комплекс  је  ограђен  карактеристичном  оградом  индустријског  типа  висине  2.5  метра.  Приступ  комплексу  се  обавља  са  предње  стране, директно са саобраћајне површине улице Мике Антића (Нова 4), преко две независне капије намењене  пролазу  тешких  теретних  и  комерцијалних  возила.  Према  затеченом  стању  и подацима  катастра  непокретности,  на  простору  комплекса  постоје  делови  јавних инфраструктурних  мрежа  (електромрежа,  гасоводна  мрежа,  хидрантска  мрежа,  ТК канализација), који су неплански реализовани у претходном периоду. По ободним деловима комплекса, уз улице Мике Антића и Сергеја Јесењина, изведена је подземна гасна инсталација којом  се  шире  подручје  снабдева  енергијом  за  грејање.  Траса  гасовода  је  реализована неплански,  што  је  резултирало  местимичним  проласком  гасовода  кроз  парцеле  које припадају осталом земљишту (све парцеле комплекса осим КП 642). Слична ситуација је и са ТК мрежом, чији се делови налазе 637, 638 и 641. На простору овог комплекса налазе се и стубови далековода и делови трасе надземне електро мреже, која служи за напајање ширег подручја.    Коначно,  у  зони  улице Мике  Антића  налази  се  изведена  подземна  хидрантска мрежа,  која  је изграђена  за потребе месне индустрије Котекс  (у Зони Б),  али и  за потребе земљишта  у  непосредном  окружењу  којиме  управља  Министарство  одбране  РС.  Делови подземне мреже хидрантске мреже налазе се у парцелама комплекса (КП 637, 638, 641) 

    

Слика 6. Зона А_Подзона А.1 ‐ Привредни комплекс„ВИРГИНИА“  

Page 40: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

23  

Подзона А.2 ПС ‐ Породично становање    Ову подзону чини група парцела оријентисаних ка улици Браће Николић, одакле се за највећи  број  парцела  у  овој  подзони  остварује  колски  и  пешачки  приступ.  Овој  подзони припадају  катастарске  парцеле  632,  768,  769,  770,  771,  772,  773,  774,  775  и  776.  Према подацима Катастра непокретности, парцеле 771 и 772 се налазе у државној својини а корисник је општина Земун, док се остале парцеле налазе у статусу приватног власништа/коришћења.  Парцеле  унутар  подзоне  су  карактеристичног  издуженог  облика,  са  уским  фронтовима  (у односу на дужину) ка јавној саобраћајној површини (изузетак су парцеле 632 и 776). Парцеле 769 и 771 немају директан присртуп на јавну саобраћајну површину, а према постојеће стању, до њих се приступа посредно преко парцеле 773 (корисник општина Земун). Парцеле 632 и 776 су неизграђене и према постојећем стању се користе као обрадиво земљиште. На осталим парцелама  се  налазе  изграђени  објекти  породичног  становања,  као  и  помоћни  објекти. Спратност  изграђених  објеката  је  П  до  П+1+Пк.  Са  јужне  подзона  се  граничи  са  парцелом 767/2, на којој је према ПГР планирана комунална површина – пијаца. Према затеченом стању, на  простору  ове  подзоне  се  налазе  стубови далековода и делови  трасе  надземне  електро мреже,  која  служи  за  напајање  ширег  подручја.  На  катастарској  парцели    772  (корисник општина  Земун),  налази  се  изведена  надземна  електро  мрежа  за  локално  снабдевање електричном енергијом.    

 

        

        Слика 7. Зона А_Подзона А.2  ПС‐породично становње 

 

 

 

 

 

 

 

Page 41: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

24  

ЗОНА „Б“ ‐ зона МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ Заузима северну половину подручја обухваћеног планом и оивичена је улицама Мике 

Антића и Сергеја Јесењина. Највећи део зоне чине изграђене парцеле различите намене, на којим  се  налазе  административни,  производни,  складишни,  помоћни  и  стамбени  објекти. Највећи  проценат  земљишта  према  врсти  припада  пољопривредном  земљишту,  што  је  у потпуној  супротности  са  затеченим  активностима  (привредне  и  индустријске  делатности). Унутар зоне се могу издвојити две функционално и просторно–физички различите подзоне и то подзона Б.1 ПК – привредни комплекс КОТЕКС, на којој  је организован погон предузећа КОТЕКС, као и подзона Б.2 МН – мешовита намена.  

Подзона Б.1  ПК ‐ Привредни комплекс „КОТЕКС“ Представља  комплекс  парцела  у  западном делу  зоне  „Б“,  на  којима  је  организован 

индустријски погон предузећа КОТЕКС, које се на предметном простору бави делатностима прехрамбене  индустрије  (кланица,  прерада  меса,  производња  пића).  Подзона  обухвата катастарске парцеле 646/2, 647/2, 648/2, 649, 650/1, 650/2, и 650/3. Парцеле су неуједначених површина  (са  великим  варијацијама  у  површини),  као  и  изразито  неправилне  геометрије. Погон садржи више привредних  (индустријских) и пратећих објеката, који су  технолошки и саобраћајно  повезани  унутар  комплекса.  Приступ  индустријском  комплексу  се  обавља двострано, из правца улица Сергеја Јесењина и Мике Антића. Колски приступ за путничка и доставна возила, као и главни пешачки приступ за запослене се одвија из правца улице Сергеја Јесењина.  Приступ  тешких  теретних  возила  обавља  се  са  задње  стране  комплекса,  са саобраћајне  површине  улице  Мике  Антића.  Унутар  комплекса  постоје  изграђене  интерне саобраћајне  површине.  Према  затеченом  стању  и  подацима  катастра  непокретности,  на простору комплекса постоје делови надземне електроенергетске мреже којом се снабдева шире окружење.  По ободним деловима комплекса, уз улице Мике Антића и Сергеја Јесењина, у претходном периоду  је изведена подземна гасна инсталација којом се ова зона, али и шире подручје снабдева енергијом за  грејање. У зони улице Мике Антића и Сергеја  Јесењина се  налази изведена подземна хидрантска мрежа која се користи за потребе комплекса. 

 

         

        Слика 8. Зона Б.  Подзона Б.1‐ Привредни комплекс „КОТЕКС“  

Page 42: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

25  

Подзона Б.2 МН ‐ мешовита намена Подзону  чине  три  катастарске  парцеле  646/1,  647/1  и  648/1.  Парцеле  су  велике 

површине  и  неуједначених  димензија.  Приступ  парцелама  обавља  се  са  саобраћајне површине  улице  Мике  Антића  и  Сергеја  јесењина.  На  парцели  Парцеле  646/1  налази  се изграђен (недовршен) породични објекат спратности П+Пк, док је преостали део парцеле у функцији обрадивог земљишта. Парцела 647/1 је неизграђена. Парцела 648/1 има изражену мултифункционалну  намену,  а  на  њој  је  изграђено  више  слободностојећих  објеката намењених  породичном  становању,  услужним  делатностима  (ауто  сервис),  привредним делатностима  (фарма  живине)  и  пољопривреди  (пластеници  и  пратећи  објекти).  Посебну специфичност ове подзоне представља чињеница да се ради о интегрисаним наменама, при чему се у оквиру истих парцела на којима се налазе породични објекти обављају и наведене привредне  и  комерцијалне  делатности  власника  парцела.  Према  затеченом  стању  и подацима  катастра  непокретности,  на  простору  комплекса  постоје  делови  надземне електроенергетске мреже којом се снабдева шире окружење. 

 

   

   Слика 9. Зона Б.  Подзона Б.2 МН (мешовита намена)  

 ЗОНА „В“ – Зона породичног становања (ПС) Заузима крајње источне делове подручја у обухвату. Налази се у простору омеђеном 

улицама  Браће Николић и Мике Антића (Нова 4), као и трасом железничке пруге Батајница – Остружница  –  Београд,  Ранжирна  А.    Парцеле  унутар  зоне  су  у  потпуности  намењене породичном становању са пратећим пољопривредним делатностима. Земљиште према врсти припада пољоприредном земљишту (северни део зоне, као и парцеле уз улицу Мике Антића), као и  грађевинском  земљишту под  зградама и другим објектима  (парцеле  уз  улицу Браће Николић).  Ову  зону  карактерише  значајно  већа  изграђеност  уз  регулацију  улице  Браће Николић,  где  се  на  парцелама  нешто  мање  квадратуре,  налазе  појединачни  објекти намењени становању. Изграђени објекти су спратности П – П+Пк, са варијабилним положајем у односу на границе парцеле и регулацину линије улица. Унутар зоне не постоје издвојене различите подзоне. 

Page 43: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

26  

 

   

   Слика 10. Зона В – Породично становање.  

 Подела простора у обухвату ПДР‐а на карактеристичне зоне према постојећем стању, 

приказана је на графичком прилогу  бр. 2 "Предметно подручје – анализа постојећег стања“ 

    

2.2.3 Постојеће јавне саобраћајне површине и саобраћајна инфраструктура 

  Колске саобраћајне површине   На подручју обухваћеном Планом детаљне регулације за комплекс „VIRGINIA“, налазе се следеће постојеће саобраћајнице: Браће Николић, Мике Антића (Нова 4), Сергеја Јесењина, као и прикључци улица Млинске и Жетелачке  са наспрамне стране Улице Браће Николић. За наведене улице у тренутку израде плана не постоји планска документација. 

Улица Браће Николић  Саобраћајница по својој категоризацији представља општински пут, док према подели 

датој у ПГР грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I‐XIX) припада улицама I реда. Улица представља наставак правца Сурчинска – Војвођанска (II фаза), чије је планско стање детаљно описано у поглављу 1.2.3 Условљеност плановим вишег реда. Простире  се  у  правцу  североисток‐југозапад  и  повезује  насеље  Сурчин  даље  са  насељима Бечмен  и  Јаково.  Намењена  је  за  двосмерно  кретање  возила,  са  по  једном  саобраћајном траком у оба смера. Ширина коловоза у делу обухвата се креће у распону од 6.00м до 6.35м. Са обе стране коловоза изграђене су банкине   од дробљеног туцаника ширине од по 0.5м. Коловоз  је  у  добром  стању,  а  одводњавање  се  врши  отвореним  земљаним  каналима.  На појединим деловима саобраћајнице, дуж границе предметне парцеле, изграђени су тротоари од  бетона  променљиве  ширине.  Непосредно  пре  раскрсница  са  улицама  Мике  Антића  и Млинске  налазе  се  аутобуска  стајалишта    за  сваки  смер.  Према  подацима  катастра непокретности,  као  и  према  затеченом  стању,  дуж  саобраћајнице  се  налазе  изграђени 

Page 44: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

27  

подземни и надземни елементи инфраструктурних  система и  то:  електромрежа,  тт мрежа, гасовод  и  водоводна мрежа. На  простору  јавне  саобраћајне  површине  не  постоје  плански  дефинисани простори за паркирање.  

Ширина  регулационог  појаса  саобраћајнице  у  делу  планског  обухвата  се  креће  у распону 28.5‐30.5 метара, што, са аспекта правила уређења и грађења саобраћајних површина (ПГР)  даје  довољно  простора  за  организацију  саме  колске  површине,  али  и  пратећих инфраструктурних елеменената и опреме. 

На самом улазу на подручје, у делу зоне 3. формиран је неплански и неуслован колски приступ у виду асфалтиране улице неуједначеног профила (на слици 11), са које се остварује даљи приступ парцелама на предметном подручју.   

        Слика 11. Улица Браће Николић  

 Улица Мике Антића (Нова 4)  Саобраћајница представља некатегорисани општински пут, а према подели датој у ПГР 

грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I‐XIX), припада секундарној уличној мрежи. Простире се западно од улице Браће Николић, у правцу север – југ  и  представља  главни  приступ  садржајима  унутар  предметног  подручја.  Користи  се  за двосмерно  кретање  возила.  Саобраћајница  на  неколико  места  дуж  свог  тока  напушта припадајућу катастарску парцелу јавне намене и залази у суседне парцеле које се налазе у приватном власништву. Коловоз је изведен од асфалт‐бетона са променљивом ширином од 4.5м до 5.3м. Коловозна конструкција  је у лошем стању. Одводњавање саобраћајнице није адекватно решено, па се поједини делови коловоза периодично налазе под водом. Према подацима  катастра  непокретности,  као  и  према  затеченом  стању,  дуж  саобраћајнице  се налазе  изграђени  подземни  и  надземни  елементи  инфраструктурних  система  и  то: електромрежа, тт мрежа, гасовод и хидрантска мрежа. Имајући у виду намену саобраћајнице, којом се одвија теретни саобраћај, постојеће стање је неприхватљиво са становишта ширине и  геометрије  улице  (ширина  профила,  радијуси  и  прикључци),  као  и  положаја  постојећих инфраструктурних  система.  На  простору  јавне  саобраћајне  површине  не  постоје  плански  дефинисани простори за паркирање. 

У  северном  делу  подручја,  саобраћајница  се  везује  на  другу  јавну  саобраћајну површину на катастарској парцели 4422/2. Ова такође некатегорисана саобраћајна површина, према  решењу  датом  у  ПГР  представља  јавну  саобраћајну  површину  која  тангира  део земљишта намењеног изградњи  спортских објеката и комплекса. У тренутку израде плана, овај  део  земљишта  у  крајњем  северозападном  делу  обухвата  се  налази  под  контролом Министарства одбране републике Србије, те  обрађивач није имао приступ и увид у фактичко стање на терену.  

Page 45: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

28  

 Слика 12. Улица Мике  Антића (Нова 4) 

 Улица Сергеја Јесењина  Саобраћајница представља некатегорисани општински пут, а према подели датој у ПГР 

грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I‐XIX), припада секундарној уличној мрежи. Саобраћајница се простире у правцу исток‐запад и повезује улице Мике Антића (Нова 4) и Кукурузну улицу. Користи се као приступна улица за садржаје унутар предметног подручја. Саобраћајница на неколико места дуж свог тока напушта припадајућу катастарску  парцелу  јавне намене и  залази  у  суседне  парцеле  које  се  налазе  у  приватном власништву. Коловоз је изведен од асфалт‐бетона са променљивом ширином од 3.5м до 4.5м. Коловозна  конструкција  је  у  лошем  стању.  Одводњавање  саобраћајнице  није  адекватно решено.  Према  подацима  катастра  непокретности,  као  и  према  затеченом  стању,  дуж саобраћајнице  се  налазе  (неплански)  изграђени  подземни  и  надземни  елементи инфраструктурних  система  и  то:  електромрежа,  гасовод  и  хидрантска  мрежа.  На  простору јавне саобраћајне површине не постоје плански  дефинисани простори за паркирање. 

   Слика 13. Улица Сергеја Јесењина  

   Железничка инфраструктура   Подручје обухваћено ПДР за комплекс "VIRGINIA" се налази уз коридор једноколосечне електрификоване железничке  пруге  Батајница  – Остружница  –  Београд  Ранжирна  2,  која  у дужини од око 350 метара тангира подручје плана са североисточне стране.  Осим колосечне конструкције  и  железничке  електромреже,  на  овој  деоници  не  постоје  други  елементи железничке  инфраструктуре  (станичне  зграде,  перони,  итд).  У  односу  на  терен  подручја  у обухват,  пруга  се  налази  на  насипу  који  је  за  2‐5  метара  виши  од  терена.  На  крајњем југоисточном делу предметног подручја, пруга  се  укршта  са    улицом Браће Николић преко надвожњака.   

Page 46: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

29  

         Слика 14. Објекат железничке инфраструктуре – једноколосечна пруга на насипу 

    2.2.4 Постојеће стање инфраструктурних система 

  ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ   Предметна  локација  по  свом  висинском  положају  припада  првој  висинској  зони снабдевања водом града Београд, са изграђеном дистрибутивном водоводном мрежом Ø100 mm  у  улици  Браће  Николић.  Снебдевање  водом  насеља  Сурчин  врши  се  из  магистралног цевовода Ø700 mm који повезује ППВ „Бежанија“ и несеље Сурчин. Према постојећем стању,  у  претходном периоду  је извршено прикључивање појединачних потрошача на водоводну мрежу  (активности Општинске управе Сурчин) која  је изграђена у коридору саобраћајница Мике Антића и Сергеја Јесењина. Такође, за потребе обезбеђивања неопходне противжоарне заштите индустријског погона Котекс, као и за потребе појединих парцела  у  непосредном  окружењу  (у  надлежности Министарства  одбране),  у  претходном периоду је изведена подземна хидрантска мрежа у регулацији улица Браће Николић и Сергеја Јесењина. Подаци о овим мрежама не постоје у званично прибављеним подлогама, те ће се њихов  тачан  положај  и  капацитети  евентуално  утврдити  након  прибављања  услова надлежних предузећа, као и кроз сарадњу са Општинском управом.    КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ   Предметно подручје припада територији Батајничког канализационог система, делу на коме  је  делимично  заснован  сепарациони  систем  каналисања.  Атмосферске  воде  са предметног  подручја  а  и  шире  просторне  целине  сакупљају  се  системом  секундарних мелиорационих канала, који припадају сливу канала Галовица. Реципијент фекалних вода са теририторије  насеља  Сурчин,  који  у  свом  саставу  има  седам  насеља:  Сурчин,  Добановци, Јаково, Бечмен, Петровчић, Бољевци и Прогар,  је постојећи систем фекалне канализације у оквиру аеродрома „Никола Тесла“, где је приликом градње, обезбеђена резерва капацитета од  око  Q=60  l/s  за  потребе  одвођења  фекалних  вода  са  територије  општине  Сурчин. Употребљене воде са предметног подручја сакупљају се системом цевне канализације и преко црпне станице ЦС „Аеродором“ цевоводом Ø450 mm потискују до ЦС „Земун поље 2“.  На  подручју  плана  не  постоји  развијен  јавни  систем  канализације,  већ  се  прикупљање  и одвођење отпадних вода спроводи појединачно локалним системима.    

Page 47: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

30  

  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА Напајање  електричном  енергијом  планског  подручја  обавља  се  надземном 

далеководном 35кВ мрежом и оријентисано је на ТС 35/10 kV “Сурчин“. На подручју се налазе елементи мреже напонског нивоа 35 kV , као и напонског нивоа 10, 1 kV и ЈО. На више места на предметном подручју стубови далековода се налазе унутар земљишта остале намене.   

Објекти и мрежа напонског нивоа 35 kV У оквиру граница Плана налазe се следећи надземни водови: 

 - Надземни  вод 35 kV, веза ТС 35/10 kV “Сурчин“– ТС 35/10 kV “Бољевци“,   Објекти и мрежа напонског нивоа 10, 1 kV и ЈО На  предметном  подручју  изграђене  су  трафостанице  ТС  10/0,4  kV  које  напајају 

постојеће потрошаче и електрична диструбутивна мрежа напонског нивоа 1, 10 kV. Мрежа поменутих електрoенергетских водова изграђена  је надземно и мањим делом подземно у склопу саобраћајних и других слободних површина.  

  

  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА   Планско  подручје  припада  кабловском  подручју  аутоматске  телефонске  централе (АТЦ) „Бежанија“. Приступна телекомуникациона мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализацију, а претплатници су преко унутрашњих извода повезани са дистрибутивном тк мрежом. У оквиру Улице Браће Николић изграђени су оптички тк водови. На самом улазу у предметно подручје,  траса подзмене  тк канализације  је изведена унутар земљишта остале намене (КП 637, 638, 641)    

  ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

  У оквиру границе предметног подручја нема изведених елемената топловодне мреже и објеката.  

ГАСОВОДНА МРЕЖА 

На подручју обухваћеном Планом, постоји изграђена гасоводна мрежа у надлежности ЈП  "Србијагас".    Гасоводна  мрежа  се  напаја  гасом  из  постојеће  главне  мернорегулационе станице (ГМРС) „Сурчин”, која се у односу на предметно подручје налази југоисточно, изван границе предметног обухвата. 

Дуж  јавних  саобраћајних  површина  улица  Браће  Николић,  Мике  Антића  и  Сергеја Јесењина, већим делом је играђена нископритисна полиетиленска дистрибутивна гасоводна мрежа,  радног  притиска  p=1÷4  bar‐a,  која  потрошаче  снабдева  природним  гасом  као основним енергентом. У коридору саобраћајнице Браће Николић изведен је гасовод Ø90mm и Ø40mm, а дуж Улица: Мике Антића и Сергеја Јесењина реализован је гасовод Ø40mm.        

Page 48: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

31  

3.0    ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

3.1 ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ И ОСНОВНИ КОНЦЕПТУАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНА 

  Приступањем изради Плана детаљне регулације за комплекс „VIRGINIA“ у Сурчину,  дефинисани су следећи основни  циљеви уређења и изградње на предметном подручју:   

• коришћење  и  уређење  простора  простора  у  складу  са  наменом  и  смерницама  Плана генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I‐XIX) (Сл. Лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16)) 

• уређење и опремање грађевинског земљишта јавне намене • саобраћајно и комунално инфраструктурно опремање простора • отварање могућности за обнову постојећих и изградњу нових објеката • обезбеђивање услова и адекватних мера заштите животне средине 

   Планом Детаљне регулације за комплекс „VIRGINIA“ планирана  је систематизација и унапређење специфичних затечених комплекса и других намена на предметном подручју, у смислу  просторне  дистрибуције  потенцијалних  садржаја  на  парцелама,  као  и  планско уређење и опремање саобраћајних и инфраструктурних површина које се налазе у обухвату плана.  Поред  тога,  посебна  пажња  се  посвећује  планском  и  систематичном  односу планираних  садржаја  у  оквиру  привредних  комекса  –  зона  према  осталим  садржајима  на предметном подручју и у непосредном окружењу. Ово се првенствено односи на дефинисање потенцијалних мера урбанистичке заштите непосредног окружења. У том смислу као општи циљеви Плана детаљне регулације издвајају се:  

• систематизација намене простора на предметном подручју уз јасно дефинисање привредних зона/комплекса и осталих планираних намена на парцелама; 

• дефинисање  правила  уређења  и  грађења  за  планиране  садржаје  којима  ће  се остварити неопходна симбиоза планираних садржаја на локацији и непосредном окружењу, уз истовремено очување различитих потреба и карактера појединачних корисника; 

• обезбеђивање  услова  за  обнову  постојећих  и  изградњу  нових  објеката  у  оквиру привредних и комерцијалних зона на предметном подручју; 

• дефинисање услова за изградњу и уређење одговарајуће путне инфраструктуре на локацији складу са планираним наменама;  

• унапређење  нивоа  инфраструктурне  опремљености  (у  складу  са  дугорочним потребама комплекса и одговарајућим стандардима); 

• унапређење еколошких квалитета урбане средине и непосредног окружења; • рационално управљање и очување ресурса; • стварање  погодне  климе  за  даљи  привредни  развој  подручја  и  непосредног 

окружења; • повећавање степена урбанитета подручја; • подизање стандарда, коришћења и опремања простора; • обезбеђивање лаке доступности свим садржајима; 

    

Page 49: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

32  

У складу са Плански предвиђеним наменама и специфичним делатностима чији се развој очекује на подручју Плана, могу се дефинисати посебни‐оперативни циљеви:   

Привредно‐комерцијалне делатности 

• унапређење  постојећих  производних  капацитета,  у  складу  са  принципима одрживог  развоја,  кроз  реструктуирање  технолошких  процеса  и  ремоделацију, реконструкцију индустријских објеката и постројења; 

• предузимање  превентивних  мера  у  процесу  производње  у  циљу  спречавања могућих загађења животне средине и еколошких катастрофа. 

• стварање услова и подстицање производних погона чистије технологије у складу са ''Стратегијом увођења чистије производње у Републици Србији'' 

• заштита свих чинилаца животне средине и објеката у непосредном окружењу од евентуалних утицаја планираних привредних делатности; 

 Комерцијалне делатности 

• стварање  услова  за  развој  нових  и  унапређење  постојећих  комерцијаних делатности (услуга, пословање) у складу са потребама примарних и секундарних корисника простора (запослени, клијенти, локална заједница) 

• дисперзија  комерцијалних  делатности  на  подручју  плана  у  циљу  задовољења свакодневних и периодичних потреба становника са ширег подручја.  

  3.2 ОСНОВНИ КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

  ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА САДРЖАЈА 

У погледу просторне организације планираних садржаја на предметном подручју, не постоје  значајнија  одступања  од  затеченог  стања  на  терену.  Планираним  решењем задржавају  се  три  карактеристичне  просторне  зоне  смештене  у  простору  између  јавних саобраћајница Браће Николић, Мике Антић, Сергеја Јесењина и железничке пруге. У складу са планираном  наменом  земљишта  датом  у  ПГР,  као  и  смерницама  ЈУП  Урбанистички  завод Београда,  којима  се  предвиђа  даље ширење  привредне  зоне  према  појасу  саобраћајнице Мике Антића, дефинисане су две зоне намењене привредним делатностима (зоне А и Б), које се  налазе  у  централном делу  обухвата  и  које  заузимају  највећи  део  подручја  обухваћеног планом. Поред привредних зона, планским решењем дефинисана је и зона намењена развоју комерцијалних  садржаја  (зона  В),  смештена  у  простору  између  улице  Мике  антића  и железничке пругe. Комерцијални садржаји планирани су и на мањем делу земљишта уз улицу Браће  Николић,  на  парцелама  на  којима  се  према  постојећем  стању  налазе  објекти породичног становања, а које према својим физичким карактеристикама немају потенцијал за развој привредних делатности.  

Ове три карактеристичне зоне, даље су подељене на подзоне у складу са конкретним положајем  у  простору,  односу  према  постојећим  саобраћајним  правцима  и  као  и преовлађујућим планираним делатностима на парцелама. 

 

 

 

Page 50: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

33  

САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ 

Саобраћајним решењем задржавају се постојеће саобраћајни правци на предметном подручју и то: деоница улице Браће Николић (САО 1), Мике Антића (САО 2), Сергеја Јесењина (САО 3). Поред постојећих улица, планирана је изградња једне нове приступне саобраћајнице у  оквиру  Зоне  3,  намењена  приступу  парцелама  у  унутрашњости  подручја  (САО  4).  Све постојеће  улице  се  плански  реконструишу,  уз  проширење  коловоза  како  би  се  омогућило двосмерно кретање возила. Као меродавно возило узето  је теретно возило типа камион са полуприколицом  због  планиране  и  постојеће  намене  земљишта.  Одводњавање саобраћајница је планирано путем сливника и кишне канализације. 

Планским  решењем  саобраћајних  токова  на  предметном  подручју,  обезбеђен  је директан  саобраћајни  приступ  свим  парцелама  на  јавну  саобраћајну  површину.  Изузетак представљају парцеле 769 и 771, које се налазе у дубини предметног подручја у зони улице Браће  Николић.  Ради  се  о  парцелама  које  немају  директан  саобраћајни  приступ  на  улицу Браће Николић, а према затеченом стању приступ до њих се обавља посредно преко парцеле 772 (корисник општина Земун) у виду неусловног земљаног пролаза ширине 3.5 метра. Иако се ради о парцелама које према површини и геометрији представљају условне катастарске парцеле  за  изградњу,  решење  саобраћајног  приступа  овим  парцелама  није  третирано планским решењем, будући да би то условило значајне измене у постојећој структури парцела и уклањање постојећих објеката. Потенцијално решење саобраћајног приступа за ове парцеле и  последично  читаву  подзону  А.2  неопходно  је  спроводити  кроз  пројекте  парцелације  и препарцелације у складу са власничким односима на парцелама.  

У  циљу  планског  уређења  и  опремања  грађевинског  земљишта  намењеног  јавним саобраћајним  површинама,  планирана  је  местимична  корекција  и  ширење  регулационог појаса  јавних  саобраћајних  површина,  уз  даље  дефинисање  саобраћајница  одговарајућег профила  и  структуре  у  складу  са  планираним  наменама.  У  том  смислу,  планирано  је местимично  ширење  регулационог  појаса  улица  Мике  Антића  и  Сергеја  Јесењина,  као  и минимално проширење регулације улице Браће Николић у самој зони уласка на предметно подручје. Поред тога, планирано је трасирање потпуно нове саобраћајне површине САО 4, за приступ  парцелама  у  оквиру  зоне  „В“.  Планиране  корекције  и  проширење  регулационог појаса планиране су на рачун парцела које припадају јавном и осталом земљишту.  

За потребе организације саобраћајних површина које припадају јавном грађевинском земљишту, планирано је изузимање делова следећих катастарских парцела:    

Назив саобраћајне површине  Катастарске парцеле које се изузимају  

Ул. Браће Николић Део 631

Ул. Мике Антића Делови 631, 637, 638, 641, 642, 645. 

Цела парцела 667/2 

Ул. Сергеја Јесењина Делови 645, 646/1, 646/, 650/2. 

Делови 644 и 653 (ван границе ПДР) 

Ул. САО 4  618, 619, 621

Табела 5. Преглед катастарских парцела чији се делови изузимају за потребе регулисања јавних саобраћајних површина 

  

Page 51: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

34  

Улица Браће Николић (САО 1) Улица  се  задржава  у  постојећем  правцу  и  планира  се  као  двосмерна  улица  са 

обостраним  тротоарима,  уз  планирану  реконструкцију  профила  у  складу  са  типом саобраћајнице.  Улица  се  у  зони  аутопутске  обилазнице  Е75  наставља  на  постојећи  правац саобраћајница Сурчинска ‐ Војвођанска (чије  је   планско стање дефинисано у ПДР за улице Војвођанску  и  Сурчинску  од  саобраћајнице  Т‐6  до  аутопутске  обилазнице  ‐  II  фаза,  од раскрснице са саобраћајницом која повезује предметни саобраћајни правац са аеродромом „Никола Тесла" до аутопутске обилазнице, Службени лист града Београда бр. 18/15). У складу са стеченим обавезама, као и правилима грађења за овај тип саобраћајнице (ПГР) планирано је ширење улице Браће Николић у деоници која пролази кроз предметно подручје. Улица је планирана са ширином коловоза од 7.0 метара и обостраним тротоарима ширине  2.0 метра. На деловима саобраћајнице, у складу са просторним могућностима на локацији, планирано је постављање  разделног  појаса  зеленила  у  простору  између  коловозне  конструкције  и тротоара.  У  зони  раскрснице  са  улицом  Мике  Антића,  планирана  је  минимална реконструкција  раскрснице  за  потребе  саобраћања  тешких  теретних  возила  у  оба  смера (планирани су радијуси од 12.0 метара).  

Ширина регулационог  појаса  саобраћајнице  варира  у  распону од 25‐30 метара, што отвара  могућности  за  додатну  корекцију  профила  и  додатно  опремање  саобраћајнице (изградња паркинг простора, бициклистичке стазе, зелених површина, итд). Са друге стране, имајући  у  виду  да  се  преко  улице  Браће  Николић  планира  обављање  тешког  теретног саобраћаја везаног за планиране привредне зоне на подручју плана и шире, у даљим фазама разраде плана неопходно је сагледати капацитете раскрснице Браће Николић‐Мике Антића, у смислу  потреба  за  увођењем  додатних  трака  за  лева  /  десна  скретања.  Ове  потенцијалне могућности  биће  финално  дефинисане  у  фази  израде  Нацрта  планског  документа,  кроз сарадњу са надлежним институцијама.  

 Улица Мике Антића (САО 2)  Планирана је као централна улица и окосница саобраћајних кретања на предметном 

подручју, преко које се врши даља дистрибуција саобраћаја ка појединачним парцелама на подручју,  али  и  даље  ка  површинама  у  непосредном  окружењу.  На  њу  се  прикључују приступне  саобраћајнице  Сергеја  Јесењина  (САО  3)  и  нова  планирана  приступна саобраћајница  (САО  4)  у  источном  делу  подрчја.  Улица  Мике  Антића  је  планирана  за обављање путничког и теретног саобраћаја у оба смера и као таква је планирана са ширином коловоза  од  7.0  метара  и  обостраним  тротоарима  ширине  по  1.5  метар.  Са  саобраћајне површине планиран је директан приступ парцелама на којима се планира развој привредних  и комерцијалних делатности.  

У крајњем северозападном делу подручја плана, саобраћајница Мике Антића се везује на другу јавну саобраћајну површину (некатегорисани пут на катастарској парцели 4422/2 ван граница  плана),  која  према  решењу  датом  у  ПГР  представља  јавну  саобраћајну  површину (тангира  део  земљишта  намењеног  изградњи    спортских  објеката  и  комплекса).  Планско стање  везе  улица  Мике  Антића  и  поменуте  саобраћајнице,  биће  предмет  даље  планске разраде околних подручја у непосредном окружењу. 

    

Page 52: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

35  

 Улица Сергеја Јесењина (САО 3)  Планирана је као приступна улица за привредне садржаје на предметном подручју, као 

и  остале  садржаје  ван  граница  планског  документа  (део  секундарне  уличне  мреже).  У западном  делу  подручја  везује  се  на  некатегорисану  приступну  саобраћајницу  (Кукурузну улицу),  којом  се  даље  приступа  зони  породичног  становања  (ван  граница  плана).  Улица Сергеја  Јесењина  је  планирана  за  обављање  путничког  саобраћаја,  са  ширином  коловзне конструкције  од  6.0  метара  и  обостраним  тротоарима  ширине  од  по  1.5  метар.  Додатно ширење регулационог појаса улице је делимично ограничено због просторних ограничења на локацији у виду изграђених објеката и елемената надземне инфраструктуре.   

 Нова приступна улица ‐ САО 4 Планирана  је  као  приступна  улица  за  комерцијалне  садржаје  у  Зони  3,  посебно  за 

парцеле уз улицу Браће Николић које због специфичне конфигурације терена и  геометрије тока Браће Николић немају могућност директног приступа са те улице. Улица је планирана као двосмерна са ширином коловоза од 6.0 метара и обостраним тротоарима ширине од по 1.5 метар.  У  зони  пруге  двосмерна  улица  се  завршава  са  „Т“  окретницом,  одакле  се  даље наставља у  смањеној ширини од 3.5 метра  за потребе ограниченог приступа парцелама уз улицу Браће Николић. 

 

3.3 КОНЦЕПЦИЈА И ПРОПОЗИЦИЈЕ РАЗВОЈА ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА 

 ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ Генералним планом са елементима регулационог плана за изградњу мреже објеката 

за  снабдевање  водом  насеља  Јаково,  Бољевци,  Прогар,  Бечмен,  Петровчић  и  Добановци  („Службени лист града Београда“, бр. 22/01) за снабдевање водом источних делова општине Сурчин  дуж  улице  Браће Николић  планиран  је  наставак  примарног  цевовода Ø700 mm из насеља Сурчим до планом предвиђених насеља.  

За уредно снабдевање водом нових корисника планира се изградња водоводне мреже 

минималних димензија 100 mm према важећим стандардима и  техничким нормативима Београдског водовода.  Водоводна мрежа унутар предметног подручја се планира у складу са кокнретним наменама, потребама корисника, распореду објеката,  саобраћајном решењу и др. Планира се повезивање нове водоводне мреже са постојећом у прстенаст систем. За  постојеће  инсталације  водовода  који  су  у  колизији  са  планираним  објектима  и саобраћајницама, планира се измештање у јавну површину и/или њихово уклањање.     КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ   ПГР‐ом Београда („Службени лист града Београда“, бр. 20/16 и 97/16) и Генералним пројектом за одвођење отпадних вода са територије општине Сурчин („Нови Хидропројекат“, 2009. год.) из правца насеља Добановци планиран је систем фекалне канализације за црпним станицанма  у  насељу  Сурчин  (ЦС  „Сурчин  1“  и  ЦС  „Сурчин  2“)  са  везом  на  постојећу  ЦС „Аеродром“, дуж улице Браће Николић планирана је фекална канализација.  За  уредно  одвођење  употребљених  и  атмосферских  вода,  потребно  је  у  границама  плана планирати  канализацију  градског  типа  у  регулацијама  планираних  саобраћајница. Минимални  пречници  градске  канализације  сепарационог  система  су  Ø300  mm  за атмосферску  канализацију  и  Ø250  mm  за  канализацију  употребљених  вода.  Сакупљене атмосферске и употребљене воде усмерити ка наведеним реципијенатима.

Page 53: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

36  

  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА Објекти и мрежа напонског нивоа 110 kV и 35 kV У  складу  са  законом  о  енергетици  („Сл.  гласник  РС“  бр.145/2014),  заштитни  појас 

надземних водова (далековода) 35kV је 15m са обе стране вода мерено од  крајњег фазног проводника. Свака градња испод и у близини надземних водова (далековода) условљена је „Правилником  о  техничкиим  нормативима  за  изградњу  надземних  електроенергетских водова  називног  напона  од  1  kV  до  400  kV“  („Сл.  лист  СФРЈ“,  бр.  65/88).  За  добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини надземног вода чији je власник ОДС „ЕПС Дистрибуција“, потребна је сагласност поменутог власника.   

Објекти и мрежа напонског нивоа 10, 1 kV и ЈО За снабдевање планираних објеката електричном енергијом изградити потребан број 

ТС  10/0,4  kV,  у  склопу планираног  објекта или  као  слободностојеће објекте. Планиране  ТС 10/0,4 kV прикључити, по принципу „улаз‐излаз“ на планиране и постојеће водове 10 kV. Од планираних  ТС  10/0,4  kV изградити  1  kV мрежу и мрежу  JO. Планирану  електроенергетску мрежу водова 10 kV и 1 kV реализовати подземно у рову дубине 0,8 m и потребне ширине у склопу  саобраћајних  и  слободних  површина.  Напајање  планираних  ТС  10/0,4  kV  биђе оријентисано на постојећу ТС 35/10 kV “Сурчин“. што ће се дефинисати кроз даљу сарадњу са ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд у току израде Нацрта плана. Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи електроенегетски водови потребно их је изместити/заштитити.  

  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА   У циљу једноставнијег решавања потреба за новим тк прикључцима, као и преласка на нове технологије, приступ свим објектима планира се путем тк канализације. У том смислу, дуж  свих  саобраћајница  у  тротоарском  простору  планирају  се  трасе  за  полагање дистрибутивне  тк  канализације.  За  планиране  објекте  становања  приступну  тк  мрежу реализовати  FTTB  (полагањем  оптичког  кабла  до  објекта  –  енгл.  Fiber  To  The  Building) технологијом монтажом IP (на бази интернет протокола – енгл. Internet Protocol) ТК уређаја или  GPON  (гигабитна  пасивна  оптичка  мрежа  –  енгл.  Gigabit  Passive  Optical  Network) технологијом у топологији FTTH (полагањем оптичког кабла до куће – енгл. Fiber To The Home) који се са централном концентрацијом повезују коришћењем оптичких каблова. Прикључење планираних тк корисника планира се на матичну АТЦ, посредством постојећих и планираних тк  концентрација.    Уколико  се  при  извођењу  радова  угрожавају  постојећи  ТК  објекти, потребно  је  извршити  њихову  заштититу  или  измештање.  Прикључење  планираних  тк корисника  биће  дефинисано  кроз  даљу  сарадњу  са  телекомуникационим  оператором „Телеком Србија“ а.д. у току израде Нацрта плана.    ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

Не планира се топлификација предметног обухвата, будући да се постојећи топлотни извори и топловодне мреже, у односу на подручје налазе на великој удаљености.  

ГАСОВОДНА МРЕЖА Планира се ширење, повезивање и даља изградња гасоводне мреже кроз коридоре 

свих постојећих и планираних саобраћајних површина унутар предметног подручја. Деонице постојеће гасоводне мреже, које су у колизији са планираним површинама осталих намена или постојећим објектима, изместити  у планиране коридоре  саобраћајних површине  јавне намене. 

Page 54: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

37  

3.4 ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ 

  3.4.1 ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА 

План претежне намене површина дефинисан је на основу смерница датих у планском документу  вишег  реда  (ПГР  грађевинског  подручја  јединице  локалне  самоуправе  –  град Београд (целине I‐XIX), Сл. Лист града Београда“, бр. 20/16,97/16), начина и постојећих услова коришћења  земљишта  у  обухвату,  као  и  на  основу  анализа  постојећег  стања  на  терену, ограничења и потенцијала даљег развоја привредних и комерцијалних садржаја. Поред тога, планско решење усклађено је са конкретним смерницама ЈУП Урбанистички завод Београда, којим се дефинише потреба проширења привредне зоне до регулације улице Браће Николић (мишљење ЈУП дату у прилогу). У складу са наведеним, на предметном подручју планиран је развој две основне групе делатности које су организоване у Зоне привредно‐комерцијалних делатности  и  Зоне  комерцијалних  садржаја  (у  зони  ниске  спратности).  Ове  две  групе делатности (са пратећим компатибилним наменама) усклађене су у потпуности са правилима за ову врсту зона датим у ПГР.  

Зоне привредно‐комерцијалних делатности Припадају  широј  групи  привредних  делатности  у  оквиру  којих  се  могу  формирати индустријске зоне, производни и грађевински погони, складишта, робно‐транспортни центри  и  друге  сличне  делатности.  Према  посебним  условима  ПГР‐а  за  развој привредно‐комерцијалних  зона,  оне  обухватају  врло  широк  спектар  привредних делатности као што су:  

‐ Мануфактурна и занатска производња ‐ Објекти саобраћајне привреде ‐ Складишни простори и објекти ‐ Продајни простори на отвореном ‐ Малопродајни простори типа хипермаркета.  ‐ Објекти високо комерцијализованих спортских активности ‐ Објекти масовних облика забаве типа луна паркова 

 

Зоне комерцијалних садржаја (у зони ниске спратности) Припадају  широј  групи  комерцијалних  садржаја,  који  углавном  представљају доминантну намену блока или комплекса и у оквиру којих доминантну намену чине трговина на мало, пословање и научно истраживачки рад. Према посебним условима ПГР‐а  за  развој  ‐комерцијалних  садржаја  у  зони  ниске  спратности,  ове  зоне  имају најчешћу намену комплекса у функцији: 

‐ Трговине  на  мало  (хипермаркети,  шопинг  центри  и  молови,  робне  куће,  пијаце, отворени тржни центри, пијаце);  

‐ Изложбених простора (сајмови); 

‐ Угоститељства (хотели, пансиони, ресторани, агенције...); 

‐ Пословања  и/или  научно  истраживачког  рада  (финансијске  институције, представништва, администрација, пословни паркови); 

‐ Културе и забаве (забавни паркови, планетаријуми, велики акваријуми, куглане, бучни други рекреациони и спортски садржаји  

 

Page 55: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

38  

Поред наведених планираних претежних намена на парцелама унутар дефинисаних зона,  могућ  је  и  развој  осталих  компатибилних  намена,  у  свему  према  условима компатибилности намена дефинисаним у ПГР‐у (поглавље 5.1 Компатибилност намена). Свака планирана  намена  подразумева  и  остале  комаптибилне  намене  према  табели компатибилности  намена.  На  нивоу  појединачних  парцела,  намена  дефинисана  као компатибилна може бити допунска, доминантна или једина. Приказ могућих компатибилних намена у односу на претежну – доминантну намену дат је у наредној табели. 

 

КОМАПТИБИЛНА НАМЕНА 

 

 

Сао

браћ

ајне повр

шине 

Повр

шине за инфраструктурне 

објекте и комплексе 

Комун

алне повр

шине 

Јавн

е зелен

е повр

шине (ш

уме) 

Повр

шине за објекте и комплексе 

јавн

их служ

би 

Повр

шине за спортске објекте и 

комплексе 

Повр

шине за становање 

Меш

ови

ти град

ски цен

три 

Повр

шине за комер

цијалне 

садржаје 

Повр

шине за привр

едне зоне 

Повр

шине за привр

едне пар

кове 

Повр

шине за вер

ске објекте и 

комплексе 

Остал

е зелен

е повр

шине 

ДОМИНАНТН

А НАМЕН

А 

Саобраћајне површине  0  X    X  X        X  X      X 

Површине за инфраструктурне објекте и комплексе  X  0    X    X      X        X 

Комуналне површине  X  X  0  X          X      X  X 

Јавне зелене површине (шуме)  X  X    0                  X 

Површине за објекте и комплексе јавних служби  X  X    X  0  X            X  X 

Површине за спортске објекте и комплексе  X  X    X  X  0      X        X 

Површине за становање  X  X  X  X  X  X  0  X  X      X  X 

Мешовити градски центри  X  X  X  X  X  X  X  0  X      X  X 

Површине за комерцијалне садржаје  X  X  X  X  X  X  X    0      X  X 

Површине за привредне зоне  X  X  X  X  X  X      X  0      X 

Површине за привредне паркове  X  X    X  X  X  X  X  X  X  0    X 

Површине за верске објекте и комплексе  X  X    X          XX      0  X 

Остале зелене површине  X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  0 

Табела 6. Извод из ПГР: 5.1 Компатибилност намена ‐ Табела компатибилности намена 

 Предложеним решењем предвиђено  је  задржавање привредне  зоне  у делу између 

улица Мике Антића и Сергеја Јесењина (привредни комплекс КОТЕКС). Поред тога извршено је даље ширење привредне зоне из унутрашњости подручја ка улици Браће Николић, којом су обухваћене  парцеле  у  простору  између  улица  Браће  Николић  и  Сергеја  Јесењина.  Остале површине  у  обухвату  ПДР‐а  су  планиране  за  развој  комерцијалних  садржаја  у  зони  ниске спратности, у свему према правилима за ову врсту зона датим у ПГР.  

Специфичност  планираног  решења  представља  трансформација  намене  парцела  уз улицу  Браће  Николић,  које  се  према  затеченом  и  планском  стању  датом  у  ПГР  налазе  у површинама за  становање, а које  су предложеним решењем предметног ПДР за комплекс „VIRGINIA“  планиране  за  развој  комерцијалних  садржаја  у  зони  ниске  спратности.  Ова корекција предложена је у складу са постојећем структуром и наменом наведених парцела ( не  одговарају  развоју  привредних  делатности),  као  и  потребом  да  се  уз  саму  саобраћајну површину  улице  омогући  даљи  динамичан  развој  комерцијалних  садржаја,  као  и потенцијална  трансформација  структуре  парцела  у  складу  са  конкретним  потребама корисника у наредном периоду. 

 

Page 56: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

39  

На предметном подручју није планиран даљи посебан развој површина за становање, будући да се ради о намени која према условима компатибилности (ПГР. 5.1 Компатибилност намена)  не  одговара  површинама  за  привредне  зоне,  које  се  планирају  као  доминантна  намена на подручју обухваћеном планом. Са друге стране, будући да велики број постојећих објеката  на  предметном подручју  представљају  породични објекти,  планом  је  предвиђена могућност  њихове  даље  употребе  према  затеченом  стању,  уз  могућност  реконструкције, санације и адаптације објеката у постојећем габариту и волумену. Такође за постојеће објекте дозвољена је доградња у смислу додавања претежне или компатибилне намене зоне у којој се  налазе,  уз  поштовање  основних  урбанистичких  параметара,  правила  грађења  и специфичних  правила  за  дату  зону.  Парцеле  на  којима  се  према  постојећем  стању  налазе објекти  породичног  становања,  као  и  различити  производни  и  услужни  објекти,  могу  се трансформисати  у  зоне  привредно‐комерцијалних  делатности    и  зоне  комерцијалних садржаја у свему према општим и посебним правилима за ту врсту зоне.  

   

3.4.2 ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ  

Предложеним  концептом  просторне  организације  подручја  обухваћеног  ПДР, планирана је подела простора на три препознатљиве зоне, које су у плану дате као просторне зоне "А", "Б" и "В". Ове основне зоне су даље подељене на карактеристичне подзоне, у складу са специфичним положајем у простору, конкретном наменом парцела, односно специфичним правилима грађења.  

 ПРОСТОРНА ЗОНА „А“ – привредно‐комерцијална зона Обухвата простор између улица Браће Николић, Мике Антића и Сергеја Јесењина. Зона 

је подељена на  три специфичне подзоне  (А.1, А.2 и А.3)  са посебним правилима  грађења. Доминантну намену у зони „А“ чине Привредно‐комерцијалне делатности, док је поред њих, у оквиру зоне, планиран и развој комерцијалних садржаја. У односу на затечено стање, као и стање  дато  у  ПГР,  планским  решењем  је  извршено  даље  ширење  привредне  зоне  према регулацији улице Браће Николић и формирање специфичних подзона А.1 и А.2 , док остали део  ове  зоне  (на  коме  се  према  затеченом  стању  налазе  породични  стамбени  објекти) припада подзони А.3 намењеној развоју комерцијалних садржаја у зони ниске спратности. Овакво  решење  усклађено  је  са  основним  смерницама  развоја  планског  подручја, првенствено  као  привредне  и  комерцијалне  зоне,  али  и  према  условима  за  развој компатибилних садржаја датих у ПГР. Трансформација постојећих садржаја у подзони А.3. у површине намењене развоју комерцијалних садржаја, уз могућност развоја компатибилних намена  на  парцелама,  сматра  се  отвореним  планским  решењем,  које  ће  омогућити  даљи развој  овог  дела  обухвата  (до  евентуалног  свеобухватног  планског  решења    овог  дела просторне целине XI, у складу са смерницама датим у ПГР). 

У оквиру зоне „А“ дефинисане су три подзоне са следећим специфичностима:  

  Подзона А.1 – привредни комплекс „VIRGINIA“ Обухвата  комплекс  парцела  укупне  површине  око  2.6  хектара,  којим  управља предузеће  „VIRGINIA“.  На  комплексу  је  планиран  даљи  развој  пољопривредних делатности у виду експерименталног узгоја и испитивања органских врста биљака, као и развој других привредно‐комерцијалних делатности као што су:  

‐ Складишни  простори  и  објекти  (магацински  и  складишни  објекти,  радионице, сервиси и перионице возила и опреме итд)  

Page 57: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

40  

‐ Продајни простори на отвореном, ‐ Административне  делатности  у  функцији  примарне  намене  (управне  зграде, 

представништва, помоћни објекти итд) ‐ Остале делатности везане за привредне и привредно‐комерцијалне зоне ‐ Остале компатибилне намене (према табели компатибилности намена); 

 Подзона А.2 – привредно комерцијални садржаји Обухвата две веће појединачне парцеле (укупне површине око 2.2 хектара) на којима је планиран развој привредно‐комерцијалних делатности као што су:  

‐ Мануфактурна и занатска производња; ‐ Објекти саобраћајне привреде; ‐ Складишни  простори  и  објекти  (магацински  и  складишни  објекти,  радионице, 

сервиси и перионице возила и опреме итд); ‐ Продајни простори на отвореном; ‐ Административне  делатности  у  функцији  примарне  намене  (управне  зграде, 

представништва, помоћни објекти итд) ‐ Остале делатности везане за привредно‐комерцијалне зоне; ‐ Остале компатибилне намене (према табели компатибилности намена); 

 Подзона А.3 – комерцијални садржаји у зони ниске спратности Обухвата  групацију парцела  (површине око 1.4  хектара) непосредно уз  улицу Браће Николић, на којима се према постојећем стању налазе породични стамбени објекти. Постојећа  намена  се  трансформише  у  зону  комерцијалних  садржаја,  уз  специфичне услове за постојеће објекте (дати у посебним правилима за зону). У оквиру ове подзоне планиран је развој комерцијалних садржаја као што су:  

‐ Трговине  на  мало  (продавнице  прехрамбене  и  робе  широке  потрошње,  хипермаркети,  шопинг  центри  и  молови,  робне  куће,  пијаце,  отворени  тржни центри, пијаце);  

‐ Изложбени простора (сајмови); 

‐ Угоститељски садржаји и објекти (хотели, пансиони, ресторани, агенције...); 

‐ Пословни  садржаји  и  објекти  (финансијске  институције,  представништва, администрација, пословни паркови); 

‐ Садржаји културе и забаве (забавни паркови, планетаријуми, велики акваријуми, куглане, бучни други рекреациони и спортски садржаји); 

‐ Остале делатности комерцијалног карактера; ‐ Остале компатибилне намене (према табели компатибилности намена) 

 

ПРОСТОРНА ЗОНА „Б“ – зона привредно‐комерцијална зона У просторној зони "Б" планиран је даљи развој привредних делатности у свему према 

смерницама ПГР. Планским решењем су задржане претходно дефинисане подзоне. Подзона Б.1 планирана је за даљи развој привредно‐комерцијалних делатности у оквиру привредног комплекса  „КОТЕКС“.  Подзона  Б.2  планирана  је  за  даљи  слободан  развој  привредно комерцијалних садржаја на појединачним парцелама.   

 

 

Page 58: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

41  

У оквиру зоне „Б“ дефинисане су две подзоне са следећим специфичностима:  

  Подзона Б.1 – привредни комплекс „КОТЕКС“ Обухвата  комплекс  парцела  укупне  површине  око  2.2  хектара,  којим  управља предузеће „КОТЕКС“. На комплексу је планиран даљи развој привредних делатности у области  прехрамбене  индустрије  (кланица,  прерада  меса,  производња  пића)  као  и развој других привредно‐комерцијалних делатности као што су:  

‐ Складишни простори и објекти, ‐ Продајни простори на отвореном, ‐ Административне делатности у функцији примарне намене ‐ Остале делатности везане за привредне и привредно‐комерцијалне зоне ‐ Остале компатибилне намене (према табели компатибилности намена); 

 Подзона Б.2 – привредно‐комерцијални садржаји Обухвата  групацију  парцела  (површине  око  2.8  хектара)  непосредно  уз  улицу Мике Антића, на којима се према постојећем стању налазе објекти мешовите намене и то породични  стамбени  објекти,  услужни  објекти  (сервиси),  објекти  намењени привредним и пољопривредним активностима (узгој биљака и животиња). Постојећа намена се трансформише у зону привредно‐комерцијалних садржаја, уз специфичне услове за постојеће објекте (дати у посебним правилима за зону). У оквиру ове подзоне планиран је развој привредно‐комерцијалних садржаја као што су: 

‐ Мануфактурна и занатска производња; ‐ Објекти саобраћајне привреде; ‐ Складишни  простори  и  објекти  (магацински  и  складишни  објекти,  радионице, 

сервиси и перионице возила и опреме итд); ‐ Продајни простори на отвореном; ‐ Административне  делатности  у  функцији  примарне  намене  (управне  зграде, 

представништва, помоћни објекти итд) ‐ Остале делатности везане за привредно‐комерцијалне зоне; ‐ Остале компатибилне намене (према табели компатибилности намена);  

ПРОСТОРНА ЗОНА „В“ – зона комерцијалних садржаја (у зони ниске спратности) У  просторној  зони  "В"  планирана  је  трансформација  постојеће  намене  (породично 

становање)  и  развој  комерцијалних  садржаја  (у  зони  ниске  спратности)  у  свему  према смерницама датим у ПГР. Постојећа намена се трансформише у зону комерцијалних садржаја, уз специфичне услове за постојеће објекте (дати у посебним правилима за зону). У односу на постојећу организацију овог дела подручја, планиране су измене у просторној организацији, тако  што  је  зона  подељена  на  две  подзоне  (В.1  и  В.2),  које  раздваја  нова  предложена саобраћајна површина САО 4. Подзона В.1  се налази у простору омеђеном улицама Браће Николић, Мике Антића и новом предложеном саобраћајницом САО 4. Обухвата површину од око  1.0  хектара.  Подзона  В.2  налази  се  у  простору  између  саобраћајнице Мике  Антића  и железничке  пруге  и  обухвата  површину  од  око  1.2  хектара.  Површине  унутар  подзона  су планиране  за  развој  комерцијалних  садржаја  у  зони  ниске  спратности,  у  свему  према условима планског документа вишег реда (ПГР).  

 

Page 59: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

42  

У  обе  подзоне  предвиђена  су  иста  правила  грађења  и  развој  комерцијалних садржаја као што су:  

‐ Трговине  на  мало  (продавнице  прехрамбене  и  робе  широке  потрошње,  хипермаркети,  шопинг  центри  и  молови,  робне  куће,  пијаце,  отворени  тржни центри, пијаце);  

‐ Изложбени простора (сајмови); 

‐ Угоститељски садржаји и објекти (хотели, пансиони, ресторани, агенције...); 

‐ Пословни  садржаји  и  објекти  (финансијске  институције,  представништва, администрација, пословни паркови); 

‐ Садржаји културе и забаве (забавни паркови, планетаријуми, велики акваријуми, куглане, бучни други рекреациони и спортски садржаји); 

‐ Остале делатности комерцијалног карактера; ‐ Остале компатибилне намене (према табели компатибилности намена) 

 У наредној табели приказан је биланс површина и однос планираних намена јавног и 

осталог земљишта на предметном подручју. Биланс површина је приказан према постојећем катастарском стању (са изузетком нове предложене саобраћајнице САО 4), док ће финални биланс површина бити дефинисан у наредним фазама израде плана, односно дефинисања  коначног регулационог решења на подручју. 

 

НАМЕНА 

ЈАВНО ЗЕМЉИШТЕ 

ha 

 

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ 

ha 

 

УКУПНО 

ha 

Саобраћајне површине

Ул. Браће Николић (деоница)  – САО 1

Ул. Мике Антића  – САО 2

Ул. Сергеја Јесењина – САО 3

Нова Улица – САО 4 

1.03 

1.14 

0.17 

0.10 

6.50

7.20

1.07

0.63 

 

 

   

2.44 

Привредно‐комерцијалне делатности 

Подзона А.1

Подзона А.2

Подзона Б.1

Подзона Б.2 

   

 

 

2.58 

2.23 

2.19 

2.85 

 

16.30 

14.08 

13.83 

18.00 

 

 

9.85 

Комерцијални садржаји Подзона А.3

Подзона В.1

Подзона В.2

 

 

 

1.34 

1..05 

1.15 

 

8.46 

6.63 

7.26 

3.54 

 

УКУПНО ЈАВНО ЗЕМЉИШТЕ: 2.44 15.41  

УКУПНО ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ: 13.39 84.6 

УКУПНА ПОВРШИНА ПРОСТОРА 2.44    13.39  100%  15.83 

Табела 7. Биланси површина по зонама 

 

Page 60: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

43  

3.5    ПРЕДЛОГ  ОСНОВНИХ  УРБАНИСТИЧКИХ  ПАРАМЕТАРА  СА  ПРЕЛИМИНАРНОМ   ПРОЦЕНОМ ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 

У  складу  са  општим  правилима  уређења  и  грађења  за  површине  осталих  намена  дефинисаним  Планом  генералне  регулације  грађевинског  подручја  јединице  локалне самоуправе – град Београд (целине I‐XIX) (Сл. Лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16), поделом простора  на  специфичне  зоне  и  подзоне  са  истом  врстом  делатности,  фактичким  стањем зaтечних  објеката  на  подручју  плана,  као  и  развојним  потребама  постојећих  привредних субјеката и других корисника простора у обухвату, утврђена су посебна правила грађења за дефинисане зоне.  

Посебна правила уређења и грађења утврђена су за основне врсте намене на подручју плана и то за привредно‐комерцијалне делатности, као и за комерцијалних садржаја у зони ниске  спратности.  Посебним  правилима  за  зоне  су  утврђене  делатности  које  је  могуће планирати  на  парцелама,  врсте  објеката  који  се  могу  градити,  максималне  вредности урбанистичких  параметара  (максимално  дозвољена  висина  објеката,  спратност  објеката, индекс заузетости, индекс изграђености), као и остали услови уређења парцела (површине за паркирање, зелене површине, итд.  

Посебна пажња приликом дефинисања правила грађења за зоне је посвећена односу према затеченим објектима. Будући да се према постојећем стању на предметном подручју налази  велики  број  породичних  објеката,  међу  којима  има  објеката  који  се  истовремено користе  за  обављање  привредних  и  услужних  делатности  у  посебним  правилима  за  зоне дефинисан  је  однос  према  постојећим  објектима  у  виду  мера  које  је  могуће  планирати  и предузимати на постојећим објектима.        Посебна правила су дефинисана само за две основне зоне на подручју плана и то:  

1. Правила грађења за привредно‐комерцијалне зоне Ова  правила  се  односе  на  плански  утврђене  зоне  „А“  и  Б“,  односно  садржаје  у дефинисаним подзонама А.1, А.2, Б.1 и Б.2  

2. Правила грађења за зоне комерцијалних садржаја у зони ниске спратности Ова  правила  се  односе  на  плански  утврђене  зоне  „А“  и  В“,  односно  садржаје  у дефинисаним подзонама А.3, В.1 и В.2 

 У даљој фази разраде планског документа, очекује се даља детаљнија спецификација 

посебних правила за утврђене зоне / подзоне, у складу са накнадно утврђеним захтевима и условима за поједине делове обухвата. Ово се првенствено односи на потребу усклађивања са резултатима предстојеће Студије о процени утицаја плана на животну средину  (обавеза дефинисана  Одлуком  о  изради  плана),  потребу  дефинисања  коначног  регулационо‐нивелационог решења предметног подручја, прибављање посебних услова за израду плана кроз сарадњу са надлежним институцијама, као и учешћа јавности у прописаној процедури.         

Page 61: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

44  

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПРИВРЕДНО‐КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ (ЗОНЕ „А“ и „Б“) 

Обухваћене подзоне  А.1, А.2, Б.1 и Б.2 

Основна  намена  површина  и  врста објеката 

Привредно‐комерцијалне делатности ‐ Мануфактурна и занатска производња ‐ Објекти саобраћајне привреде ‐ Складишни простори и објекти (магацински и складишни објекти, 

радионице, сервиси и перионице опреме и возила) ‐ Продајни простори на отвореном ‐ Административне  делатности  у  функцији  примарне  намене 

(управне зграде, представништва, помоћни објекти, итд) ‐ Малопродајни простори типа хипермаркета.  ‐ Високо комерцијализовани спортски објекти ‐ Објекти масовних облика забаве типа луна паркова ‐ Привредне  делатности  у  области  прехрамбене  индустрије  

(искључиво у зони Б.1) 

Компатибилне намене  Комерцијалне делатности ‐ Трговине на мало (хипермаркети, шопинг центри и молови, робне 

куће, пијаце, отворени тржни центри, пијаце  ‐ Изложбени простори (сајмови); ‐ Угоститељски објекти (хотели, пансиони, ресторани, агенције...); ‐ Пословно‐административни објекти ‐ Објекти  културе  и  забаве  (забавни  паркови,  планетаријуми,  

акваријуми, куглане, рекреациони и спортски садржаји ‐ Остале намене према табели компатибилности намена 

На појединачним грађевинским парцелама компатибилна намена може бити доминантна или једина. 

Индекс заузетости парцеле  Максимално 50% 

Индекс изграђености парцеле  Максимално 1.5 

Спратност објеката  П + технолошка висина (привредни и технолошки објекти) П+2+Пк/Пс (пословни, административни и помоћни објекти) 

Висина објекта  Максимална висина слемена за објекте са корисном БРГП је 18.0 m, са одговарајућим  бројем  етажа  у  складу  са  наменом  и  технолошким потребама објекта.  Поједини  делови  објекта  (реперни  делови,  куле,  панои,  посебне конструкције,  техничке  инсталације)  могу  имати  висину  слемена  од максимално  24.0  метра,  али  на  највише  1/3  од  укупне  површине  под габаритом објекта. За објекте без корисне БРГП максимална висина  је усклађена са технолошким потребама објекта. 

Однос према постојећим објектима Постојећи  објекти  се  задржавају  у  свему  према  постојећем  стању,  уз могућност  реконструкције,  санације  и  адаптације  у  оквиру  постојећег габарита и волумена.  

Постојећи објекти се могу доградити и надградити у функцији додавања претежне  намене  зоне,  уз  поштовање  максимално  дозвољених урбанистичких параметара, као и осталих посебних правила за зону.   

Постојећи  објекти  се  могу  трансформисати  у  објекте  намењене привредно‐комерцијалним  делатностима,  у  свему  према  општим  и посебним правилима за ту врсту намене. 

Слободне и зелене површине  Уређене зелене површине ‐ МИН 20% Зелене површине у директном контакту са тлом – МИН 10% 

Паркирање  Привредни објекти и садржаји 1 ПМ на 100 м2 БРГП производне хаале или 1 ПМ 1 ПМ на 100 м2 БРГП привредних објеката или магацина 

Комерцијални објекти и садржаји 1 ПМ на 50 м2 продајног простора трговинских садржаја 1 ПМ на 60 м2 НГП административног/пословног  простора 1 ПМ на 2 постављена стола са по 4 столице  1 ПМ на 2‐10 кревета хотела у зависности од категорије 1 ПМ на 50 м2 продајног простора шопинг мола/хипермаркета 1 ПМ на 50 м2 корисног простора пословних јединица    

Табела 8. Посебна правила грађења у Привредно‐комерцијалним зонама 

Page 62: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

45  

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ САДРЖАЈЕ У ЗОНИ НИСКЕ СПРАТНОСТИ (ЗОНЕ „А“ и „В“) 

Обухваћене подзоне  А.3, В.1 и В.2 

Основна  намена  површина  и  врста објеката 

Комерцијални садржаји ‐ Трговине  на  мало  (продавнице  прехрамбене  и  робе  широке 

потрошње,  хипермаркети, шопинг центри и молови, робне куће, пијаце, отворени тржни центри, пијаце);  

‐ Изложбени простора (сајмови); ‐ Угоститељски  садржаји  и  објекти  (хотели,  пансиони,  ресторани, 

агенције...); ‐ Пословни  садржаји  и  објекти  (финансијске  институције, 

представништва, администрација, пословни паркови); ‐ Садржаји  културе  и  забаве  (забавни  паркови,  планетаријуми, 

велики акваријуми, куглане, рекреациони и спортски садржаји); ‐ Остале делатности комерцијалног карактера; 

Компатибилне намене  Са комерцијалним садржајима су компатибилни становање, комплекси јавних служби, верски комплекси, као и остале компатибилне намене у складу са Табелом „Компатибилност намена”  Однос основне и компатибилне намене је дефинисан у односу  мин. 51% : макс. 49% Општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

Индекс заузетости парцеле  Максимално 60% (за угаоне објекте може бити увећан за 15%) 

Индекс изграђености парцеле  Максимално 1.5  (за угаоне објекте може бити увећан за 15%) 

Спратност објеката  Максимално П+2+Пк/Пс  

Висина објекта  Максимална  висина  венца  објекта  је  13.0  m,  а  максимална  висина слемена  објекта  је  16.5  m,  што  дефинише  оријентациону  планирану спратност на П+2+Пк/Пс. 

Максимална  висина  венца  помоћних  објеката  је  4.0  m,  а  слемена максимално 6.0 m, што дефинише оријентациону спратност П. 

Однос према постојећим објектима Постојећи  објекти  се  задржавају  у  свему  према  постојећем  стању,  уз могућност  реконструкције,  санације  и  адаптације  у  оквиру  постојећег габарита и волумена.  

Постојећи објекти се могу доградити и надградити у функцији додавања претежне  намене  зоне,  уз  поштовање  максимално  дозвољених урбанистичких параметара, као и осталих посебних правила за зону.   

Постојећи  објекти  се  могу  трансформисати  у  објекте  намењене комерцијалним  садржајима,  у  свему  према  општим  и  посебним правилима за ту врсту намене. 

Слободне и зелене површине  Слободне и зелене површине ‐ МИН 40% 

Зелене површине у директном контакту са тлом – МИН 15% 

Паркирање  Комерцијални објекти и садржаји 1 ПМ на 50 м2 продајног простора трговинских садржаја 1 ПМ на 60 м2 НГП административног/пословног  простора 1 ПМ на 2 постављена стола са по 4 столице  1 ПМ на 2‐10 кревета хотела у зависности од категорије 1 ПМ на 50 м2 продајног простора шопинг мола/хипермаркета 1 ПМ на 50 м2 корисног простора пословних јединица    (или 1 ПМ/пословној јединици када је мања од 50 м2) 

Табела 9. Посебна правила грађења за Комерцијалне садржаје у зони ниске спратности 

        

Page 63: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПДР за комплекс "VIRGINIA", градска општина Сурчин – Рани јавни увид 

 

46  

На основу претходно дефинисаног биланса површина према утврђеним зонама, као и према  максимално  дозвољеним  параметрима  датим  у  посебним  правилима  уређења  и грађења за зоне, дата је процена вредности потенцијалних БРГП по утврђеним зонама, које се могу  очекивати  на  предметном  подручју.  Потенцијалне  вредности  БРГП  дате  су  као прелиминарна  процена  са  претпоставком  максималне  изграђености  подручја  према планираним  наменама.  За  коначни  обрачун  потенцијалне  БРГП  неопходно  је  претходно утврдити  регулационо  решење  и  коначне  површине  зона,  као  и  коначно  дефинисати дозвољене урбанистичке параметре за појединачне зоне.   

У  погледу процене максималне БРГП  у  зонама Привредно‐комерцијалних  садржаја, претпостављено је учешће основних и пратећих објеката у односу 80 : 20 %.  Дата процена се мора узети са резервом, будући да се на предметном подручју планира изградња првенствено привредних  објеката,  приземне  спратности,  са  одговарајућим  технолошким  висинама. Остваривање  максимално  дозвољене  БРГП  према  датим  параметрима  заузетости  и изграђености у односу на величину парцеле, очекује се само код неких типава привредних и комерцијалних објеката са класично организованим садржајим на типским етажама. 

  

ЗОНА/НАМЕНА 

Привредно‐комерцијални 

садржаји 

(m2) 

Комерцијални садржаји

(m2) 

УКУПНО

(m2) 

  макс.  очек. макс. очек. макс.  очек.

ЗОНА „А“     

Подзона А.1  38 700  23 000 ‐ ‐ 38 700  23 000

Подзона А.2  33 500  20 000 ‐ ‐ 33 500  20 000

Подзона А.3  ‐  ‐ 20 100 20 100 20 100  20 100

     

ЗОНА „Б“     

Подзона Б.1  32 850  20 000 ‐ ‐ 32 850  20 000

Подзона Б.2  42 750  25 000 ‐ ‐ 42 750  25 000

     

ЗОНА „В“     

Подзона В.1  ‐  ‐ 15 750 15 750 15 750  15 750

Подзона В.2  ‐  ‐ 17 250 17 250 17 250  17 250

     

УКУПНО  147 800  88 000 53 100 53 100 200 900  141 100

Табела 10. Прелиминарна процена потенцијалне БРГП на подручју 

 

 

 

 

 

 

Page 64: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

                                            

Page 65: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

RP DEONICE AUTOPUTA E-75 I E-70DOBANOVCI - BUBANJ POTOK, Službeni listgrada Beograda br. 13/99

PDR ZA ULICE VOJVOĐANSKU I SURČINSKUOD SAOBRAĆAJNICE T-6 DO AUTOPUTSKEOBILAZNICE - II FAZA, OD RASKRSNICE SASAOBRAĆAJNICOM KOJA POVEZUJEPREDMETNI SAOBRAĆAJNI PRAVAC SAAERODROMOM „NIKOLA TESLA" DOAUTOPUTSKE OBILAZNICE, Službeni listgrada Beograda br. 18/15

GENERALNI PLAN SA ELEMENTIMAREGULACIONOG PLANA ZA IZGRADNJUMREŽE OBJEKATA ZA SNABDEVANJE VODOMNASELJA JAKOVO, BOLJEVCI, PROGAR,BEČMEN, PETROVČIĆ I DOBANOVCI,Službeni list grada Beograda br. 22/01

ПРЕГЛЕД СТЕЧЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ОБАВЕЗА(У НЕПОСРЕДНОМ И ШИРЕМ ОКРУЖЕЊУ)

* ортофотографска подлога преузета са националногинтернет портала ГЕОСРБИЈА.

ЦЕНТАР СУРЧИНА

ПУТ СУРЧИН - ЈАКОВО

ОБ

ИЛ

АЗН

ИЦ

А Е75

УЛИ

ЦА

БРА

ЋЕ

НИ

КОЛ

ИЋ

ЖЕЛ

ЕЗНИ

ЧКА ПРУГА

ЖЕЛ

ЕЗНИ

ЧКА

ПРУГА

НЕК

АТЕГ

ОРИ

САН

И

ОП

ШТИ

НСК

И П

УТЛОКАЦИЈА ЗАСПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ

И КОМПЛЕКСЕ(ПРЕМА ПГР*)

ЛОКАЦИЈА ЗА КОМУНАЛНУПОВРШИНУ (ПИЈАЦА)

(ПРЕМА ПГР*)

ЛЕГЕНДА

1

3

2

3

1

2

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС"VIRGINIA", ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

00-000/2018АРХИВСКИБРОЈ:

СЕПТЕМБАР, 2018.

ПРИКАЗ ШИРЕГ ОКРУЖЕЊАСА ПРЕГЛЕДОМ СТЕЧЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ОБАВЕЗА

БРОЈЛИСТАРАЗМЕРА 1 : 1000

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

МИЛОШ НЕДИЋ, д.и.а.

"АРХИПЛАН" Д.О.О.Ул. Кнеза Михаила бр. 66, АРАНЂЕЛОВАЦ

НАЗИВ ПРИЛОГА:

ДАНИЈЕЛА МИШКОВИЋ, д.и.г.

Градска Општина Сурчин

ГРАД БЕОГРАДСекретаријат за Урбанизам и Грађевинске послове

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ

ОБРАЂИВАЧ

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

РАДНИ ТИМ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

01

ПРЕДМЕТНАЛОКАЦИЈА

ДРАГАН БОГОВАЦ, д.и.м.

МИША ЈОВИЋ, д.и.е.

СЛОБОДАН СТЈЕПАНОВИЋ, д.и.г.

ЗОРИЦА УРУКАЛО, д.и.а.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Page 66: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПОРОДИЧНОСТАНОВАЊЕ

УЗГОЈ БИЉАКА

УЗГОЈ ЖИВОТИЊА

МЕШОВИТАНАМЕНА

ПРОИЗВОДЊА ПИЋА

ПРИВРЕДНЕДЕЛАТНОСТИ

КЛАНИЦА ИПРЕРАДА МЕСА

ЗОНА МЕШОВИТИХ САДРЖАЈА

ОЗНАКА ЗОНЕ:

ЗОНА МЕШОВИТИХ САДРЖАЈА

ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

ПОРОДИЧНОСТАНОВАЊЕ

ПОРОДИЧНОСТАНОВАЊЕ * ортофотографска подлога преузета са

Националног интернет портала ГЕОСРБИЈА.

ОЗНАКА ПОДЗОНЕ:

А.1 ПК ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС "VIRGINIA"

А.2 ПС ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

Б.1 ПК ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС "КОТЕКС"

Б.2 МН МЕШОВИТА НАМЕНА

Б.1 ПК Б.2 МН

А.1 ПК

А.2 ПС

ПОСТОЈЕЋЕ КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ НА ЛОКАЦИЈИ

ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА ПЛАНА

ГРАНИЦА ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ / ПОДЗОНЕ

АУТО СЕРВИС

УЗГОЈ БИЉАКА

ПОРОДИЧНОСТАНОВАЊЕ

ПРИВРЕДНЕДЕЛАТНОСТИ

УЗГОЈ БИЉАКА

П до П+1 П до П+1П до П+1

П

П до П+1

П до П+1

ОБ

ИЛ

АЗН

ИЦ

А Е75

ПУТ СУРЧИН - ЈАКОВО

УЛИ

ЦА

БРА

ЋЕ

НИ

КОЛ

ИЋ

ЖЕЛ

ЕЗНИ

ЧКА ПРУГА

Ул. Сергеја Јесењина

Ул. М

ике

Ан

тић

а

(Но

ва 4)

Ул. Мике Антића(Нова 4)

Ул. К

укурузн

а

ЖЕЛ

ЕЗНИ

ЧКА П

РУГА

ПРЕДМЕТНОПОДРУЧЈЕ

В

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС"VIRGINIA", ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

00-000/2018АРХИВСКИБРОЈ:

СЕПТЕМБАР, 2018.

ПРЕДМЕТНО ПОДРУЧЈЕАНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

БРОЈЛИСТАРАЗМЕРА 1 : 1000

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

МИЛОШ НЕДИЋ, д.и.а.

"АРХИПЛАН" Д.О.О.Ул. Кнеза Михаила бр. 66, АРАНЂЕЛОВАЦ

НАЗИВ ПРИЛОГА:

ДАНИЈЕЛА МИШКОВИЋ, д.и.г.

Градска Општина Сурчин

ГРАД БЕОГРАДСекретаријат за Урбанизам и Грађевинске послове

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ

ОБРАЂИВАЧ

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

РАДНИ ТИМ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

02

ДРАГАН БОГОВАЦ, д.и.м.

МИША ЈОВИЋ, д.и.е.

СЛОБОДАН СТЈЕПАНОВИЋ, д.и.г.

ЗОРИЦА УРУКАЛО, д.и.а.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОРОДИЧНОСТАНОВАЊЕ

ПОРОДИЧНОСТАНОВАЊЕ

А

Б

АБВ

Page 67: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

75.6275.67

75.71

75.84

76.12

76.26

76.51

76.84

77.17

77.47

77.73

77.96

78.10

78.27

78.36

78.54

78.80

78.89

78.90

78.93

78.99

78.99

79.00

79.02

78.99

79.00

79.00

79.06

79.03

79.03

79.00

79.00

79.05

79.01

79.00

79.01

79.09

79.07

79.03

79.02

79.01

79.03

79.00

78.99

78.94

78.91

78.89

78.92

78.63

78.41

78.08

77.87

77.59

77.30

77.08

76.76

76.45

76.10

75.83

75.65

75.4575.31

75.23

75.28

78.8478.8078.7878.7778.7978.8278.7778.79

78.7378.76

78.8278.8578.8478.7778.85

78.83

78.68

78.67

78.6978.80

78.8378.70

78.7478.78

78.8278.78

78.8278.87

78.9478.83

78.7878.91

78.8978.77

78.7478.83

78.79 78.74

78.7678.80

78.7678.79

78.7578.66

78.6178.69

78.6578.55

78.47 78.58

78.52

78.45

78.4678.28

78.27 78.43

78.4178.30

78.2978.40

78.3978.31

78.36 78.43

78.5178.42

78.5078.58

78.6978.60

78.8478.93

79.2479.05

79.4579.60

79.9779.88

80.2880.49

80.7780.65

80.26

80.64

80.8881.0181.25

81.6481.4081.33

81.84 81.8882.19

82.6182.3482.38

82.6582.66

82.99

83.2682.9782.96

83.1783.15

83.4183.62

83.3383.3383.50

83.4783.7983.8983.94

83.6583.6083.81

83.9784.06

83.8483.89

84.0684.0883.9584.04

84.1284.0484.0384.09

84.1484.1484.2284.24

84.0884.1084.00

84.1184.01

83.9583.87

83.9883.9683.75

83.6883.82

83.7083.61

83.4983.63

83.6483.52

83.4283.58

83.5783.47

83.4683.4883.49

83.4983.43

83.4883.4983.43

83.49

83.4783.53

83.5183.55

83.5883.7083.59

83.64

83.7583.7783.6683.62

83.7783.84

83.6683.71

83.8983.86

83.7183.74

83.61

83.76

83.57

83.5183.59

83.5383.53

83.6883.70

83.7784.20

84.2784.33

84.45

84.12

83.73

81.88

80.12

79.93

79.19

79.04

78.64

78.84

78.37

78.43

78.31

78.4878.32

78.7678.64

78.4278.36

78.3278.3478.3278.3178.2978.3078.21

78.3278.35 78.3178.2778.1878.1878.2978.28

78.2078.1978.3378.35

78.2178.2178.3278.34

78.2178.2678.3278.40

78.3378.3878.5078.50

78.3778.3678.4678.3878.43

78.3778.3978.45

78.4378.4078.4978.4578.4578.4778.4678.3878.3378.3778.3678.3178.3578.3778.3578.3678.4178.44

78.4078.4378.4078.3978.38

78.47 78.4878.4378.4478.4278.40

78.4478.57

78.3478.43

78.36 78.4978.67 78.49

78.3378.33 78.40

78.37

78.62

78.77

78.88

78.93

79.03

78.97

78.90 78.76

78.97

78.90

78.87

79.13

78.87

78.43

78.74

78.68

79.09

78.90

79.04

78.3778.3178.2978.3178.5178.72

78.6978.7978.86

78.8478.8478.6878.6478.4978.41

78.2878.1678.0878.16

78.91 79.01

78.8478.92

78.91 78.9378.88

78.9578.9578.8878.9878.96

78.9178.9078.8778.88

78.79

78.37

78.53

78.88

79.06

79.06

78.30

78.70

78.9277.83

77.57

77.29

76.88

76.62

76.33

75.98

75.69

75.6276.19

77.0877.80

78.92

78.9978.91

79.1178.92

78.9078.9378.9578.93

78.9278.86

78.8978.88

78.80

78.8178.89

78.9178.88

78.87

80.73

79.03

80.64

78.83

80.7380.74

78.86

78.80

80.73

80.76

80.78

80.84 80.91

78.93

80.88

80.94

80.99

78.86

81.01

78.91

81.08

78.90

78.91

81.11

79.04

81.17

78.72

81.14

78.90

81.20

78.83

81.26

78.95

81.28

79.07

81.35

79.10

81.42

79.22

81.45

79.01

78.76

81.50

81.5279.02

81.60

81.68

79.30

79.8181.78

81.8780.95

81.9681.18

82.01

82.1082.09

81.68

82.1781.59

82.2381.53

82.28

82.37

82.42 82.4281.78

81.68

78.3378.44

78.48

78.57

78.64

78.73

78.49

78.39

78.24

78.16

78.15

78.01

77.76

77.82

77.89

77.76

77.77

77.87

77.95

77.93

77.99

78.28

78.29

78.39

78.38

78.43

78.31

78.36

78.44

78.54

78.59

78.37

78.51

78.48

78.46

78.39

78.2077.89

77.55

77.73

77.92

78.1278.35

78.6078.82

78.4678.55

79.07

78.81

78.68

78.9378.81

78.43

78.07

77.72

77.70

77.75

77.90

77.96

78.24

78.25

77.91

77.91

78.35

78.32

78.51

78.53

78.49

79.04

78.80

78.76

78.4578.5078.56

78.50

78.7078.55

78.77

79.7179.97

78.8279.06

80.23

80.53

83.24

84.01

83.9883.70

82.75

81.82

82.38

79.40

78.2578.33 78.19

78.49

78.61

78.9378.2578.24

78.0678.45

78.27 78.37 78.48

78.60

78.54

78.52

78.5078.81

78.92

79.09

79.13

79.52

79.87

79.87

81.74

80.52

81.58

78.78

78.82

78.83

78.92

83.21

Пр Пр+1

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр

ПрПр

Пр

ПрПр

Пр

ПрПр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр+1Пр+Пк

Пр+1Су+Пр+Пк

Пр+Пк

000

441

7 100

200

300

400

500

600

700

441

7

3509604

400

500

600

700

800

900

0009614

0509614

3509604

400

500

600

700

800

900

0009614

0509614

Пр

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк Пр+Пк

Пр

Пр+1

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр+Пк

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+1

78.85

78.76

78.84

1

ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

645 БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

УЛАЗ У ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС

ГРАНИЦА ПЛАНА

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

Т01

Т02 Т03Т04

Т05Т06

Т07Т08

Т09

Т10Т11

Т12

Т13 Т14 Т15 Т16 Т17Т18

Т19Т20

Т22

Т23

Т24

Т25

Т26Т27

Т28

Т29Т30

Т31

Т32

Т33

Т34

Т35

Т36

Т37

Т38

Т39

Т40

Т41

Т42

Т43

Т44Т45

Т46Т48Т51

Т50 Т49

Т52

Т53

Т54

Т55

Т56

Т57

Т58

Т59Т60

Т61

Т62

Т63

Т64Т65

Т66Т67

Т68Т69

Т70

Т71

Т72Т73

Т74

Т75

Т76

Т77

Т78

Т79

Т80Т81

Т82

Т83

Т84

Т85

Т86

Т87

Т88

Т89

Т90Т91

T92

Т94Т93

Т95

Т96

Т97

Т98

Т21

Т47

пластеници

пластеници

плато

668

611

646/2

650/3

650/1647/2

648/2

618

616615

614

617

619

643

640

639

636

635

644

627626

629

628

625/2

625/1 624

623 622

630

631

771

769

741

4422/2

669

4279/2 4279/14280/44280/34280/24280/1

4281/1

4278

682

646/1

650/2

647/1

621620

638

637

641

3213

642

645

743

744767/2

767/1

772 770

768

773

775

774

648/1

3210

612

613

777

801

802

803

649

742/1

3211

667/2

4282/24282/1

667/1

4288

42874286/2

4286/1 4285/14284/1

4283/1

666

665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

655

654

653

683

3215/1

740

3203

776

632

634

633

4285/24284/2

4283/24282/4 4282/3

4281/2

693

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС"VIRGINIA", ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

00-000/2018АРХИВСКИБРОЈ:

СЕПТЕМБАР, 2018.

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

БРОЈЛИСТАРАЗМЕРА 1 : 1000

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

МИЛОШ НЕДИЋ, д.и.а.

"АРХИПЛАН" Д.О.О.Ул. Кнеза Михаила бр. 66, АРАНЂЕЛОВАЦ

НАЗИВ ПРИЛОГА:

ДАНИЈЕЛА МИШКОВИЋ, д.и.г.

Градска Општина Сурчин

ГРАД БЕОГРАДСекретаријат за Урбанизам и Грађевинске послове

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ

ОБРАЂИВАЧ

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

РАДНИ ТИМ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

03

ДРАГАН БОГОВАЦ, д.и.м.

МИША ЈОВИЋ, д.и.е.

СЛОБОДАН СТЈЕПАНОВИЋ, д.и.г.

ЗОРИЦА УРУКАЛО, д.и.а.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Page 68: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

668

611

646/2

650/3

650/1647/2

648/2

618

616615

614

617

619

643

640

639

636

635

644

627626

629

628

625/2

625/1 624

623 622

630

631

771

769

741

4422/2

669

4279/2 4279/14280/44280/3

4280/24280/1

4281/1

4278

682

646/1

650/2

647/1

621620

638

637

641

3213

642

645

743

744767/2767/1

772 770

768

773

775

774

648/1

3210

612

613

777

801

802

803

649

742/1

3211

667/2

4282/24282/1

667/1

42884287

4286/24286/1 4285/1

4284/1

4283/1

666

665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

655

654

653

683

3215/1

740

3203

776

632

634

633

Пр Пр+1

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр

ПрПр

Пр

ПрПр

Пр

ПрПр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр+1Пр+Пк

Пр+1Су+Пр+Пк

Пр+Пк

000

441

7 100

200

300

400

500

600

700

441

7

3509604

400

500

600

700

800

900

0009614

0509614

3509604

400

500

600

700

800

900

0009614

0509614

Пр

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк Пр+Пк

Пр

Пр+1

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр+Пк

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+1

4285/24284/2

4283/24282/4 4282/3

4281/2

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ПЛАНА

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

ПРАВО СВОЈИНЕ / КОРИШЋЕЊА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РС

ПРЕДУЗЕЋЕ "VIRGINIA"

ПРЕДУЗЕЋЕ "КОТЕКС"

ОСТАЛИ ПРИВАТНИВЛАСНИЦИ / КОРИСНИЦИ

ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БЕОГРАД

3209

ЈП "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

ПКБ корпорација

693

ПРОМЕНА ПРАВАГО СУРЧИН (2017)

КОТЕКС

НЕМА ПОДАТАКА

645

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС"VIRGINIA", ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

00-000/2018АРХИВСКИБРОЈ:

СЕПТЕМБАР, 2018.

СТРУКТУРА ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ

БРОЈЛИСТАРАЗМЕРА 1 : 1000

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

МИЛОШ НЕДИЋ, д.и.а.

"АРХИПЛАН" Д.О.О.Ул. Кнеза Михаила бр. 66, АРАНЂЕЛОВАЦ

НАЗИВ ПРИЛОГА:

ДАНИЈЕЛА МИШКОВИЋ, д.и.г.

Градска Општина Сурчин

ГРАД БЕОГРАДСекретаријат за Урбанизам и Грађевинске послове

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ

ОБРАЂИВАЧ

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

РАДНИ ТИМ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

04

ДРАГАН БОГОВАЦ, д.и.м.

МИША ЈОВИЋ, д.и.е.

СЛОБОДАН СТЈЕПАНОВИЋ, д.и.г.

ЗОРИЦА УРУКАЛО, д.и.а.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОДАЦИ О ПРАВУ СВОЈИНЕ / КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Page 69: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

668

611

646/2

650/3

650/1647/2

648/2

618

616615

614

617

619

643

640

639

636

635

644

627626

629

628

625/2

625/1 624

623 622

630

631

771

769

741

4422/2

669

4279/2 4279/1

4281/1

4278

682

646/1

650/2

647/1

621620

638

637

641

3213

642

645

743

744767/1

772 770

768

773

775

774

648/1

3210

612

613

777

801

802

803

649

742/1

3211

667/2

4282/2 4282/1

667/1

4288

42874286/2

4286/1 4285/14284/1

4283/1

666

665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

655

654

653

683

3215/1

740

3203

776

632

634

633

Пр Пр+1

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр

ПрПр

Пр

ПрПр

Пр

ПрПр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр+1Пр+Пк

Пр+1Су+Пр+Пк

Пр+Пк

000

441

7 100

200

300

400

500

600

700

441

7

3509604

400

500

600

700

800

900

0009614

0509614

3509604

400

500

600

700

800

900

0009614

0509614

Пр

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк Пр+Пк

Пр

Пр+1

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр+Пк

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+1

4285/24284/2

4283/24282/4 4282/3

4281/2

ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ПЛАНА

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

ВРСТА ЗЕМЉИШТА:

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМИ ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНОНЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ

3209

ПКБ корпорација

693

ПРОМЕНА ПРАВАГО СУРЧИН (2017)

645

4280/44280/3

4280/24280/1

767/2

НЕМА ПОДАТАКА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС"VIRGINIA", ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

00-000/2018АРХИВСКИБРОЈ:

СЕПТЕМБАР, 2018.

СТРУКТУРА ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ

БРОЈЛИСТАРАЗМЕРА 1 : 1000

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

МИЛОШ НЕДИЋ, д.и.а.

"АРХИПЛАН" Д.О.О.Ул. Кнеза Михаила бр. 66, АРАНЂЕЛОВАЦ

НАЗИВ ПРИЛОГА:

ДАНИЈЕЛА МИШКОВИЋ, д.и.г.

Градска Општина Сурчин

ГРАД БЕОГРАДСекретаријат за Урбанизам и Грађевинске послове

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ

ОБРАЂИВАЧ

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

РАДНИ ТИМ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

05

ДРАГАН БОГОВАЦ, д.и.м.

МИША ЈОВИЋ, д.и.е.

СЛОБОДАН СТЈЕПАНОВИЋ, д.и.г.

ЗОРИЦА УРУКАЛО, д.и.а.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОДАЦИ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Page 70: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

75.6275.67

75.71

75.84

76.12

76.26

76.51

76.84

77.17

77.47

77.73

77.96

78.10

78.27

78.36

78.54

78.80

78.89

78.90

78.93

78.99

78.99

79.00

79.02

78.99

79.00

79.00

79.06

79.03

79.03

79.00

79.00

79.05

79.01

79.00

79.01

79.09

79.07

79.03

79.02

79.01

79.03

79.00

78.99

78.94

78.91

78.89

78.92

78.63

78.41

78.08

77.87

77.59

77.30

77.08

76.76

76.45

76.10

75.83

75.65

75.4575.31

75.23

75.28

78.8478.8078.7878.7778.7978.8278.7778.79

78.7378.76

78.8278.8578.8478.7778.85

78.83

78.68

78.67

78.6978.80

78.8378.70

78.7478.78

78.8278.78

78.8278.87

78.9478.83

78.7878.91

78.8978.77

78.7478.83

78.79 78.74

78.7678.80

78.7678.79

78.7578.66

78.6178.69

78.6578.55

78.47 78.58

78.52

78.45

78.4678.28

78.27 78.43

78.4178.30

78.2978.40

78.3978.31

78.36 78.43

78.5178.42

78.5078.58

78.6978.60

78.8478.93

79.2479.05

79.4579.60

79.9779.88

80.2880.49

80.7780.65

80.26

80.64

80.8881.0181.25

81.6481.4081.33

81.84 81.8882.19

82.6182.3482.38

82.6582.66

82.99

83.2682.9782.96

83.1783.15

83.4183.62

83.3383.3383.50

83.4783.7983.8983.94

83.6583.6083.81

83.9784.06

83.8483.89

84.0684.0883.9584.04

84.1284.0484.0384.09

84.1484.1484.2284.24

84.0884.1084.00

84.1184.01

83.9583.87

83.9883.9683.75

83.6883.82

83.7083.61

83.4983.63

83.6483.52

83.4283.58

83.5783.47

83.4683.4883.49

83.4983.43

83.4883.4983.43

83.49

83.4783.53

83.5183.55

83.5883.7083.59

83.64

83.7583.7783.6683.62

83.7783.84

83.6683.71

83.8983.86

83.7183.74

83.61

83.76

83.57

83.5183.59

83.5383.53

83.6883.70

83.7784.20

84.2784.33

84.45

84.12

83.73

81.88

80.12

79.93

79.19

79.04

78.64

78.84

78.37

78.43

78.31

78.4878.32

78.7678.64

78.4278.36

78.3278.3478.3278.3178.2978.3078.21

78.3278.35 78.3178.2778.1878.1878.2978.28

78.2078.1978.3378.35

78.2178.2178.3278.34

78.2178.2678.3278.40

78.3378.3878.5078.50

78.3778.3678.4678.3878.43

78.3778.3978.45

78.4378.4078.4978.4578.4578.4778.4678.3878.3378.3778.3678.3178.3578.3778.3578.3678.4178.44

78.4078.4378.4078.3978.38

78.47 78.4878.4378.4478.4278.40

78.4478.57

78.3478.43

78.36 78.4978.67 78.49

78.3378.33 78.40

78.37

78.62

78.77

78.88

78.93

79.03

78.97

78.90 78.76

78.97

78.90

78.87

79.13

78.87

78.43

78.74

78.68

79.09

78.90

79.04

78.3778.3178.2978.3178.5178.72

78.6978.7978.86

78.8478.8478.6878.6478.4978.41

78.2878.1678.0878.16

78.91 79.01

78.8478.92

78.91 78.9378.88

78.9578.9578.8878.9878.96

78.9178.9078.8778.88

78.79

78.37

78.53

78.88

79.06

79.06

78.30

78.70

78.9277.83

77.57

77.29

76.88

76.62

76.33

75.98

75.69

75.6276.19

77.0877.80

78.92

78.9978.91

79.1178.92

78.9078.9378.9578.93

78.9278.86

78.8978.88

78.80

78.8178.89

78.9178.88

78.87

80.73

79.03

80.64

78.83

80.7380.74

78.86

78.80

80.73

80.76

80.78

80.84 80.91

78.93

80.88

80.94

80.99

78.86

81.01

78.91

81.08

78.90

78.91

81.11

79.04

81.17

78.72

81.14

78.90

81.20

78.83

81.26

78.95

81.28

79.07

81.35

79.10

81.42

79.22

81.45

79.01

78.76

81.50

81.5279.02

81.60

81.68

79.30

79.8181.78

81.8780.95

81.9681.18

82.01

82.1082.09

81.68

82.1781.59

82.2381.53

82.28

82.37

82.42 82.4281.78

81.68

78.3378.44

78.48

78.57

78.64

78.73

78.49

78.39

78.24

78.16

78.15

78.01

77.76

77.82

77.89

77.76

77.77

77.87

77.95

77.93

77.99

78.28

78.29

78.39

78.38

78.43

78.31

78.36

78.44

78.54

78.59

78.37

78.51

78.48

78.46

78.39

78.2077.89

77.55

77.73

77.92

78.1278.35

78.6078.82

78.4678.55

79.07

78.81

78.68

78.9378.81

78.43

78.07

77.72

77.70

77.75

77.90

77.96

78.24

78.25

77.91

77.91

78.35

78.32

78.51

78.53

78.49

79.04

78.80

78.76

78.4578.5078.56

78.50

78.7078.55

78.77

79.7179.97

78.8279.06

80.23

80.53

83.24

84.01

83.9883.70

82.75

81.82

82.38

79.40

78.2578.33 78.19

78.49

78.61

78.9378.2578.24

78.0678.45

78.27 78.37 78.48

78.60

78.54

78.52

78.5078.81

78.92

79.09

79.13

79.52

79.87

79.87

81.74

80.52

81.58

78.78

78.82

78.83

78.92

83.21

Пр Пр+1

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр

ПрПр

Пр

ПрПр

Пр

ПрПр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр+1Пр+Пк

Пр+1Су+Пр+Пк

Пр+Пк

000

441

7 100

200

300

400

500

600

700

441

7

3509604

400

500

600

700

800

900

0009614

0509614

3509604

400

500

600

700

800

900

0009614

0509614

Пр

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк Пр+Пк

Пр

Пр+1

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр+Пк

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+1

78.85

78.76

78.84

1

ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

645 БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

УЛАЗ У ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС

ГРАНИЦА ПЛАНА

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ УНУТАР КОМПЛЕКСА

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

СТАНОВАЊЕ

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ГРАНИЦА ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ / ПОДЗОНЕ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

ТРАФО СТАНИЦАТС

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ:

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА

деловиобјекта

пластеници

пластеници

плато

НАМЕНА ПОВРШИНА ПРЕМА ПГР*:

ПРЕМА ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈАЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАД БЕОГРАД

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА

668

611

646/2

650/3

650/1 647/2

648/2

618

616615

614

617

619

643

640

639

636

635

644

627626

629

628

625/2

625/1 624

623 622

630

631

771

769

741

4422/2

669

4279/2 4279/14280/44280/34280/24280/1

4281/1

4278

682

646/1

650/2

647/1

621620

638

637

641

3213

642

645

743

744767/2

767/1

772 770

768

773

775

774

648/1

3210

612

613

777

801

802

803

649

742/1

3211

667/2

4282/24282/1

667/1

4288

42874286/2

4286/1 4285/14284/1

4283/1

666

665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

655

654

653

683

3215/1

740

3203

776

632

634

633

4285/24284/2

4283/24282/4 4282/3

4281/2

693

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС"VIRGINIA", ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

00-000/2018АРХИВСКИБРОЈ:

СЕПТЕМБАР, 2018.

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

БРОЈЛИСТАРАЗМЕРА 1 : 1000

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

МИЛОШ НЕДИЋ, д.и.а.

"АРХИПЛАН" Д.О.О.Ул. Кнеза Михаила бр. 66, АРАНЂЕЛОВАЦ

НАЗИВ ПРИЛОГА:

ДАНИЈЕЛА МИШКОВИЋ, д.и.г.

Градска Општина Сурчин

ГРАД БЕОГРАДСекретаријат за Урбанизам и Грађевинске послове

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ

ОБРАЂИВАЧ

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

РАДНИ ТИМ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

06

ДРАГАН БОГОВАЦ, д.и.м.

МИША ЈОВИЋ, д.и.е.

СЛОБОДАН СТЈЕПАНОВИЋ, д.и.г.

ЗОРИЦА УРУКАЛО, д.и.а.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Page 71: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

75.6275.67

75.71

75.84

76.12

76.26

76.51

76.84

77.17

77.47

77.73

77.96

78.10

78.27

78.36

78.54

78.80

78.89

78.90

78.93

78.99

78.99

79.00

79.02

78.99

79.00

79.00

79.06

79.03

79.03

79.00

79.00

79.05

79.01

79.00

79.01

79.09

79.07

79.03

79.02

79.01

79.03

79.00

78.99

78.94

78.91

78.89

78.92

78.63

78.41

78.08

77.87

77.59

77.30

77.08

76.76

76.45

76.10

75.83

75.65

75.4575.31

75.23

75.28

78.8478.8078.7878.7778.7978.8278.7778.79

78.7378.76

78.8278.8578.8478.7778.85

78.83

78.68

78.67

78.6978.80

78.8378.70

78.7478.78

78.8278.78

78.8278.87

78.9478.83

78.7878.91

78.8978.77

78.7478.83

78.79 78.74

78.7678.80

78.7678.79

78.7578.66

78.6178.69

78.6578.55

78.47 78.58

78.52

78.45

78.4678.28

78.27 78.43

78.4178.30

78.2978.40

78.3978.31

78.36 78.43

78.5178.42

78.5078.58

78.6978.60

78.8478.93

79.2479.05

79.4579.60

79.9779.88

80.2880.49

80.7780.65

80.26

80.64

80.8881.0181.25

81.6481.4081.33

81.84 81.8882.19

82.6182.3482.38

82.6582.66

82.99

83.2682.9782.96

83.1783.15

83.4183.62

83.3383.3383.50

83.4783.7983.8983.94

83.6583.6083.81

83.9784.06

83.8483.89

84.0684.0883.9584.04

84.1284.0484.0384.09

84.1484.1484.2284.24

84.0884.1084.00

84.1184.01

83.9583.87

83.9883.9683.75

83.6883.82

83.7083.61

83.4983.63

83.6483.52

83.4283.58

83.5783.47

83.4683.4883.49

83.4983.43

83.4883.4983.43

83.49

83.4783.53

83.5183.55

83.5883.7083.59

83.64

83.7583.7783.6683.62

83.7783.84

83.6683.71

83.8983.86

83.7183.74

83.61

83.76

83.57

83.5183.59

83.5383.53

83.6883.70

83.7784.20

84.2784.33

84.45

84.12

83.73

81.88

80.12

79.93

79.19

79.04

78.64

78.84

78.37

78.43

78.31

78.4878.32

78.7678.64

78.4278.36

78.3278.3478.3278.3178.2978.3078.21

78.3278.35 78.3178.2778.1878.1878.2978.28

78.2078.1978.3378.35

78.2178.2178.3278.34

78.2178.2678.3278.40

78.3378.3878.5078.50

78.3778.3678.4678.3878.43

78.3778.3978.45

78.4378.4078.4978.4578.4578.4778.4678.3878.3378.3778.3678.3178.3578.3778.3578.3678.4178.44

78.4078.4378.4078.3978.38

78.47 78.4878.4378.4478.4278.40

78.4478.57

78.3478.43

78.36 78.4978.67 78.49

78.3378.33 78.40

78.37

78.62

78.77

78.88

78.93

79.03

78.97

78.90 78.76

78.97

78.90

78.87

79.13

78.87

78.43

78.74

78.68

79.09

78.90

79.04

78.3778.3178.2978.3178.5178.72

78.6978.7978.86

78.8478.8478.6878.6478.4978.41

78.2878.1678.0878.16

78.91 79.01

78.8478.92

78.91 78.9378.88

78.9578.9578.8878.9878.96

78.9178.9078.8778.88

78.79

78.37

78.53

78.88

79.06

79.06

78.30

78.70

78.9277.83

77.57

77.29

76.88

76.62

76.33

75.98

75.69

75.6276.19

77.0877.80

78.92

78.9978.91

79.1178.92

78.9078.9378.9578.93

78.9278.86

78.8978.88

78.80

78.8178.89

78.9178.88

78.87

80.73

79.03

80.64

78.83

80.7380.74

78.86

78.80

80.73

80.76

80.78

80.84 80.91

78.93

80.88

80.94

80.99

78.86

81.01

78.91

81.08

78.90

78.91

81.11

79.04

81.17

78.72

81.14

78.90

81.20

78.83

81.26

78.95

81.28

79.07

81.35

79.10

81.42

79.22

81.45

79.01

78.76

81.50

81.5279.02

81.60

81.68

79.30

79.8181.78

81.8780.95

81.9681.18

82.01

82.1082.09

81.68

82.1781.59

82.2381.53

82.28

82.37

82.42 82.4281.78

81.68

78.3378.44

78.48

78.57

78.64

78.73

78.49

78.39

78.24

78.16

78.15

78.01

77.76

77.82

77.89

77.76

77.77

77.87

77.95

77.93

77.99

78.28

78.29

78.39

78.38

78.43

78.31

78.36

78.44

78.54

78.59

78.37

78.51

78.48

78.46

78.39

78.2077.89

77.55

77.73

77.92

78.1278.35

78.6078.82

78.4678.55

79.07

78.81

78.68

78.9378.81

78.43

78.07

77.72

77.70

77.75

77.90

77.96

78.24

78.25

77.91

77.91

78.35

78.32

78.51

78.53

78.49

79.04

78.80

78.76

78.4578.5078.56

78.50

78.7078.55

78.77

79.7179.97

78.8279.06

80.23

80.53

83.24

84.01

83.9883.70

82.75

81.82

82.38

79.40

78.2578.33 78.19

78.49

78.61

78.9378.2578.24

78.0678.45

78.27 78.37 78.48

78.60

78.54

78.52

78.5078.81

78.92

79.09

79.13

79.52

79.87

79.87

81.74

80.52

81.58

78.78

78.82

78.83

78.92

83.21

Пр Пр+1

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр

ПрПр

Пр

ПрПр

Пр

ПрПр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр+1Пр+Пк

Пр+1Су+Пр+Пк

Пр+Пк

000

441

7 100

200

300

400

500

600

700

441

7

3509604

400

500

600

700

800

900

0009614

0509614

3509604

400

500

600

700

800

900

0009614

0509614

Пр

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк Пр+Пк

Пр

Пр+1

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр+Пк

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+1

78.85

78.76

78.84

1

ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

645 БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

УЛАЗ У ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС

ГРАНИЦА ПЛАНА

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ УНУТАР КОМПЛЕКСА

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:

КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

ПРИВРЕДНО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ГРАНИЦА ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ/ПОДЗОНЕ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

ТРАФО СТАНИЦАТС

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ:

Б

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА

деловиобјекта

пластеници

пластеници

плато

А.1

ТС

А.3

Б.2Б.1

В.2

В.1

ЖЕЛ

ПРИВРЕДНО-КОМЕРЦИЈАЛНА ЗОНА

ОЗНАКА ЗОНЕ:

БВ

ПРИВРЕДНО-КОМЕРЦИЈАЛНА ЗОНА

ЗОНА КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА( у зони ниске спратности)

А

ПРИВРЕДНО-КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС "КОТЕКС"Б.1

А.2ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС "VIRGINIA"А.1

ОЗНАКА ПОДЗОНЕ:

Б.2 ПРИВРЕДНО-КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

В.1В.2

КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИА.3

А.2

668

611

646/2

650/3

650/1647/2

648/2

618

616615

614

617

619

643

640

639

636

635

644

627626

629

628

625/2

625/1 624

623622

630

631

771

769

741

4422/2

669

4279/2 4279/14280/44280/34280/24280/1

4281/1

4278

682

646/1

650/2

647/1

621620

638

637

641

3213

642

645

743

744767/2

767/1

772 770

768

773

775

774

648/1

3210

612

613

777

801

802

803

649

742/1

3211

667/2

4282/24282/1

667/1

4288

42874286/2

4286/1 4285/14284/1

4283/1

666

665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

655

654

653

683

3215/1

740

3203

776

632

634

633

4285/24284/2

4283/24282/4 4282/3

4281/2

A

693

В

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС"VIRGINIA", ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

00-000/2018АРХИВСКИБРОЈ:

СЕПТЕМБАР, 2018.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

БРОЈЛИСТАРАЗМЕРА 1 : 1000

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

МИЛОШ НЕДИЋ, д.и.а.

"АРХИПЛАН" Д.О.О.Ул. Кнеза Михаила бр. 66, АРАНЂЕЛОВАЦ

НАЗИВ ПРИЛОГА:

ДАНИЈЕЛА МИШКОВИЋ, д.и.г.

Градска Општина Сурчин

ГРАД БЕОГРАДСекретаријат за Урбанизам и Грађевинске послове

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ

ОБРАЂИВАЧ

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

РАДНИ ТИМ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

07

ДРАГАН БОГОВАЦ, д.и.м.

МИША ЈОВИЋ, д.и.е.

СЛОБОДАН СТЈЕПАНОВИЋ, д.и.г.

ЗОРИЦА УРУКАЛО, д.и.а.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

В

Page 72: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС VIRGINIA ... · 2018. 10. 29. · "АРХИПЛАН", Д.О.О. ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

1.57.01.5

10.0

10.01.5

7.0 1.5

10.0

1.5 7.01.5

1.5

7.0

1.5 10

.0

9.0

1.56.0

1.5

7.02.0

2.0 3.57.02.0

75.6275.67

75.71

75.84

76.12

76.26

76.51

76.84

77.17

77.47

77.73

77.96

78.10

78.27

78.36

78.54

78.80

78.89

78.90

78.93

78.99

78.99

79.00

79.02

78.99

79.00

79.00

79.06

79.03

79.03

79.00

79.00

79.05

79.01

79.00

79.01

79.09

79.07

79.03

79.02

79.01

79.03

79.00

78.99

78.94

78.91

78.89

78.92

78.63

78.41

78.08

77.87

77.59

77.30

77.08

76.76

76.45

76.10

75.83

75.65

75.4575.31

75.23

75.28

78.8478.8078.7878.7778.7978.8278.7778.79

78.7378.76

78.8278.8578.8478.7778.85

78.83

78.68

78.67

78.6978.80

78.8378.70

78.7478.78

78.8278.78

78.8278.87

78.9478.83

78.7878.91

78.8978.77

78.7478.83

78.79 78.74

78.7678.80

78.7678.79

78.7578.66

78.6178.69

78.6578.55

78.47 78.58

78.52

78.45

78.4678.28

78.27 78.43

78.4178.30

78.2978.40

78.3978.31

78.36 78.43

78.5178.42

78.5078.58

78.6978.60

78.8478.93

79.2479.05

79.4579.60

79.9779.88

80.2880.49

80.7780.65

80.26

80.64

80.8881.0181.25

81.6481.4081.33

81.84 81.8882.19

82.6182.3482.38

82.6582.66

82.99

83.2682.9782.96

83.1783.15

83.4183.62

83.3383.3383.50

83.4783.7983.8983.94

83.6583.6083.81

83.9784.06

83.8483.89

84.0684.0883.9584.04

84.1284.0484.0384.09

84.1484.1484.2284.24

84.0884.1084.00

84.1184.01

83.9583.87

83.9883.9683.75

83.6883.82

83.7083.61

83.4983.63

83.6483.52

83.4283.58

83.5783.47

83.4683.4883.49

83.4983.43

83.4883.4983.43

83.49

83.4783.53

83.5183.55

83.5883.7083.59

83.64

83.7583.7783.6683.62

83.7783.84

83.6683.71

83.8983.86

83.7183.74

83.61

83.76

83.57

83.5183.59

83.5383.53

83.6883.70

83.7784.20

84.2784.33

84.45

84.12

83.73

81.88

80.12

79.93

79.19

79.04

78.64

78.84

78.37

78.43

78.31

78.4878.32

78.7678.64

78.4278.36

78.3278.3478.3278.3178.2978.3078.21

78.3278.35 78.3178.2778.1878.1878.2978.28

78.2078.1978.3378.35

78.2178.2178.3278.34

78.2178.2678.3278.40

78.3378.3878.5078.50

78.3778.3678.4678.3878.43

78.3778.3978.45

78.4378.4078.4978.4578.4578.4778.4678.3878.3378.3778.3678.3178.3578.3778.3578.3678.4178.44

78.4078.4378.4078.3978.38

78.47 78.4878.4378.4478.4278.40

78.4478.57

78.3478.43

78.36 78.4978.67 78.49

78.3378.33 78.40

78.37

78.62

78.77

78.88

78.93

79.03

78.97

78.90 78.76

78.97

78.90

78.87

79.13

78.87

78.43

78.74

78.68

79.09

78.90

79.04

78.3778.3178.2978.3178.5178.72

78.6978.7978.86

78.8478.8478.6878.6478.4978.41

78.2878.1678.0878.16

78.91 79.01

78.8478.92

78.91 78.9378.88

78.9578.9578.8878.9878.96

78.9178.9078.8778.88

78.79

78.37

78.53

78.88

79.06

79.06

78.30

78.70

78.9277.83

77.57

77.29

76.88

76.62

76.33

75.98

75.69

75.6276.19

77.0877.80

78.92

78.9978.91

79.1178.92

78.9078.9378.9578.93

78.9278.86

78.8978.88

78.80

78.8178.89

78.9178.88

78.87

80.73

79.03

80.64

78.83

80.7380.74

78.86

78.80

80.73

80.76

80.78

80.84 80.91

78.93

80.88

80.94

80.99

78.86

81.01

78.91

81.08

78.90

78.91

81.11

79.04

81.17

78.72

81.14

78.90

81.20

78.83

81.26

78.95

81.28

79.07

81.35

79.10

81.42

79.22

81.45

79.01

78.76

81.50

81.5279.02

81.60

81.68

79.30

79.8181.78

81.8780.95

81.9681.18

82.01

82.1082.09

81.68

82.1781.59

82.2381.53

82.28

82.37

82.42 82.4281.78

81.68

78.3378.44

78.48

78.57

78.64

78.73

78.49

78.39

78.24

78.16

78.15

78.01

77.76

77.82

77.89

77.76

77.77

77.87

77.95

77.93

77.99

78.28

78.29

78.39

78.38

78.43

78.31

78.36

78.44

78.54

78.59

78.37

78.51

78.48

78.46

78.39

78.2077.89

77.55

77.73

77.92

78.1278.35

78.6078.82

78.4678.55

79.07

78.81

78.68

78.9378.81

78.43

78.07

77.72

77.70

77.75

77.90

77.96

78.24

78.25

77.91

77.91

78.35

78.32

78.51

78.53

78.49

79.04

78.80

78.76

78.4578.5078.56

78.50

78.70 78.55

78.77

79.7179.97

78.8279.06

80.23

80.53

83.24

84.01

83.9883.70

82.75

81.82

82.38

79.40

78.2578.33 78.19

78.49

78.61

78.9378.2578.24

78.0678.45

78.27 78.37 78.48

78.60

78.54

78.52

78.5078.81

78.92

79.0979.13

79.52

79.87

79.87

81.74

80.52

81.58

78.78

78.82

78.83

78.92

83.21

Пр Пр+1

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр

ПрПр

Пр

ПрПр

Пр

ПрПр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр+1Пр+Пк

Пр+1Су+Пр+Пк

Пр+Пк

000

441

7 100

200

300

400

500

600

700

441

7

3509604

400

500

600

700

800

900

0009614

0509614

3509604

400

500

600

700

800

900

0009614

0509614

Пр

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк Пр+Пк

Пр

Пр+1

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр+Пк

Пр+Пк

Су+Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+Пк

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр+1

78.85

78.76

78.84

1

ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

645 БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

УЛАЗ У ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС

ГРАНИЦА ПЛАНА

ГРАНИЦА ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

плато

пластеници

пластеници

деловиобјекта

огр

ада

ком

пл

екс

а

ТС

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ УНУТАР КОМПЛЕКСА

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:

ЖЕЛ

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ТРАФО СТАНИЦАТС

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА

ПРЕДМЕТ ДАЉЕ ПЛАНСКЕ РАЗРАДЕ:ВЕЗА СА САОБРАЋАЈНИЦОМ КОЈАТАНГИРА ЛОКАЦИЈУ ПРЕДВИЂЕНУ ЗАСПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ(ПРЕМА ПГР*)

ПРЕДМЕТ ДАЉЕ ПЛАНСКЕ РАЗРАДЕ:ВЕЗА СА КУКУРУЗНОМ УЛИЦОМ

ПРЕДМЕТ СПРОВОЂЕЊА:САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ ПРИСТУПА

ПАРЦЕЛАМА У УНУТРАШЊОСТИКРОЗ ПРОЈЕКТЕ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ.

ПРЕДМЕТ ПЛАНА:МОГУЋНОСТ ФОРМИРАЊАТРАКЕ ЗА ЛЕВА / ДЕСНА СКРЕТАЊА,ЗА ПОТРЕБЕ УЛАЗА/ИЗЛАЗА УПРИВРЕДНУ ЗОНУ.

СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ:ПРОФИЛ САОБРАЋАЈНИЦЕ ПРЕМА ПДРЗА УЛИЦЕ ВОЈВОЂАНСКУ И СУРЧИНСКУ

ОД САОБРАЋАЈНИЦЕ Т-6 ДО АУТОПУТСКЕОБИЛАЗНИЦЕ - II ФАЗА, ОД РАСКРСНИЦЕ

СА САОБРАЋАЈНИЦОМ КОЈА ПОВЕЗУЈЕПРЕДМЕТНИ САОБРАЋАЈНИ ПРАВАЦ СА

АЕРОДРОМОМ "НИКОЛА ТЕСЛА" ДОАУТОПУТСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ (Сл. лист

града Београда бр. 18/15)

А.2

Б.2Б.1

Б

В

САО.4

СА

О.2

САО

.1

САО

.1

САО.2

САО.3

СА

О.2

макс. висина18.0 м.*

П+2+Пк/Пс

В.2

П+2+Пк/Пс

В.1

ЖЕЛ

ЖЕЛ

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ:

ПАРЦЕЛЕ КОД КОЈИХ ЈЕ НЕОПХОДНОКОРИГОВАТИ ГРАНИЦЕ У СКЛАДУ САРЕГУЛАЦИОНИМ РЕШЕЊЕМ

макс. висина18.0 м.*

макс. висина18.0 м.*

ПРИВРЕДНО-КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС "КОТЕКС"

ПРИВРЕДНО-КОМЕРЦИЈАЛНА ЗОНА

ОЗНАКА ЗОНЕ:

БВ

ПРИВРЕДНО-КОМЕРЦИЈАЛНА ЗОНА

ЗОНА КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА( у зони ниске спратности)

Б.1

А

А.2ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС "VIRGINIA"А.1

ОЗНАКА ПОДЗОНЕ:

Б.2 ПРИВРЕДНО-КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

В.1В.2

КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

А.1макс. висина

18.0 м.*

КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИА.3

1.56.0

1.5

9.0

6.01.5

7.5

2.03.87.0 2.0

668

611

646/2

650/3

650/1647/2

648/2

618

616615

614

617

619

643

640

639

636

635

644

627626

629

628

625/2

625/1624

623 622

630

631

771

769

741

4422/2

669

4279/2 4279/14280/44280/34280/24280/1

4281/1

4278

682

646/1

650/2

647/1

621620

638

637

641

3213

642

645

743

744767/2

767/1

772 770

768

773

775

774

648/1

3210

612

613

777

801

802

803

649

742/1

3211

667/2

4282/24282/1

667/1

4288

42874286/2

4286/1 4285/14284/1

4283/1

666

665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

655

654

653

683

3215/1

740

3203

776

632

634

633

4285/24284/2

4283/24282/4 4282/3

4281/2

693

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС"VIRGINIA", ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

00-000/2018АРХИВСКИБРОЈ:

СЕПТЕМБАР, 2018.

РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН

БРОЈЛИСТАРАЗМЕРА 1 : 1000

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

МИЛОШ НЕДИЋ, д.и.а.

"АРХИПЛАН" Д.О.О.Ул. Кнеза Михаила бр. 66, АРАНЂЕЛОВАЦ

НАЗИВ ПРИЛОГА:

ДАНИЈЕЛА МИШКОВИЋ, д.и.г.

Градска Општина Сурчин

ГРАД БЕОГРАДСекретаријат за Урбанизам и Грађевинске послове

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ

ОБРАЂИВАЧ

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

РАДНИ ТИМ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

РАДИЦА НЕДИЋ, д.и.а.

08

ДРАГАН БОГОВАЦ, д.и.м.

МИША ЈОВИЋ, д.и.е.

СЛОБОДАН СТЈЕПАНОВИЋ, д.и.г.

ЗОРИЦА УРУКАЛО, д.и.а.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПРЕДЛОГ САОБРАЋАЈНОГ РЕШЕЊА СА ЕЛЕМЕНТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ

А.3

A

П+2+Пк/Пс