of 47 /47
UY BAN NIlAN DAN THANH PHO HA NQI 86: /ji /2016/QD-UBND C(>NG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQcI~p- Tl}' do - H~nh phuc Ha N9i, ngay 04thang 4 nam 2016 QUYETDJNH Banhanh Quy ch~ quan It quy ho,ch, ki~n truc cong trinh cao t~ng trong khu V1fC nQido Itch sir thanh ph6 Ha Nqi iN BAN N1IAN DAN THANH PHO HA NQI Can ell Lu~t T6 ehlle ehinh quy€n dia phuong s6 77/2015/QH13; Can ell Lu~t Quy ho~eh do thi s6'3012009/QHI2; Can ell Lu~t Thu do s6 25/2012/QHI3; Can ell Lu~t Xay d\fIlg s6 50120 14/QH13; Can ell Nghi dinh s6 38/2010IND-CPngay 07/4/2010 eua Chinh phu v€ qUIDIt khong gian ki€n true, eanh quan do thi; Thong tu s6 1912010/TT-BXD ngay 2211012010 eua B9 Xay d\fIlg v€ vi~e hUOngddn I~pQuy eh€ qUIDIy quy ho~eh ki€n true do thi; Can ell Quy€t djnh s6 1259/QD-TTg ngay 26/7/201 i eua Thu tuOng Chinh phu v€ vi~e phe duy~t Quy ho~eh chung xay d\fIlg Thu do Ha N9i den narn 2030 va tl1rnnhin den narn 2050 va Quy djnh qmin It theo d6 an Quy ho~eh chung xay d\fIlg Thu do Ha N9i den narn 2030 va tam nhin den narn 2050; X6t d€ nghi eua Gifun d6e Sa Quy ho~eh - Ki€n true Ha N9i t~i TO'trinh s6 .1127/TTr-QHKT ngay 15/3/2016, QmffiTDJNH: ( Di~u 1.Ban hanh kern theo Quy€t dinh nay Quy eh€ quan It quy ho~eh, ki€n trUeeong trinh eaotAngtrong khu Vl,l'en9i do ijehsu thanh ph6 Ha N9i va caePh\lI\le kerntheo. Di~u 2. Quy€t dinh nay co hi~u h,resau 10 ngay k~ ill ngay kY. [email protected] Chanh Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6, Gifun d6e cae Sa: Quy ho~eh - Ki€n true, Xay d\fIlg, K€ ho~eh va Dl1u tu, Tai nguyen va Moi truang, Giao thong v~ tM, Van hoa va Th~ thao, Du lieh, Vi~n Quy ho~eh xay d\fIlg Ha N9 i ; Chu tieh Uy ban nhan dan cae qu~: Ba Dinh, D6ng Da, Hoan Ki€rn, Hai Ba Trung, Tay H6 va Thu truang cae co quan lien quan ehiu.traeh nhi~~ thi hanh Quy€t dinh nay.!. ,., ,., Ndi nhlin: BAN NHAN DAN -Nhu f>i~u3; _Thuimg tlVc Thanh liy; TJelf?- . - Thuimg tlVc Hf>ND Thanh ph5; - Chli tich UBND Thanh ph5; - Cac Ph6 Chli tjch UBND Thanh ph5; - Van phOng Chfnh pM; - Cac B(>:XD, VHTTDL, m&MT; - Cvc Ki~m tra vlin ban - B(>Tu phap; - Website Chfnh pM; - VPUBNDTP: CVP; cac PCVP; QHKT,XDGT; - TT Tin hQcCong bao; C6ng giao tiBpdi~n tlr TP; - Luu: VP, (55"bfm). 6fJC

Itdatafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?...trinh vai chigi6'iduang do. . 6.Khong gianrna:Lakhong giantr6ng sird\lllglamquang truang, san,vuan hoa, cay xanh, ti8ucanh

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Itdatafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?...trinh vai chigi6'iduang do. . 6.Khong...

 • UY BAN NIlAN DANTHANH PHO HA NQI

  86: /ji /2016/QD-UBND

  C(>NG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc

  Ha N9i, ngay 04thang 4 nam 2016

  QUYETDJNHBanhanh Quy ch~ quan It quy ho,ch, ki~n truc cong trinh cao t~ng

  trong khu V1fC nQi do Itch sir thanh ph6 Ha Nqi

  iN BAN N1IAN DAN THANH PHO HA NQI

  Can ell Lu~t T6 ehlle ehinh quy€n dia phuong s6 77/2015/QH13;

  Can ell Lu~t Quy ho~eh do thi s6'3012009/QHI2;

  Can ell Lu~t Thu do s6 25/2012/QHI3;

  Can ell Lu~t Xay d\fIlg s6 50120 14/QH 13;

  Can ell Nghi dinh s6 38/2010IND-CPngay 07/4/2010 eua Chinh phu v€ qUID Itkhong gian ki€n true, eanh quan do thi; Thong tu s6 1912010/TT-BXD ngay 2211012010eua B9 Xay d\fIlg v€ vi~e hUOngddn I~p Quy eh€ qUIDIy quy ho~eh ki€n true do thi;

  Can ell Quy€t djnh s6 1259/QD- TTg ngay 26/7/201 i eua Thu tuOng Chinh phu v€vi~e phe duy~t Quy ho~eh chung xay d\fIlg Thu do Ha N9i den narn 2030 va tl1rnnhinden narn 2050 va Quy djnh qmin It theo d6 an Quy ho~eh chung xay d\fIlg Thu do HaN9i den narn 2030 va tam nhin den narn 2050;

  X6t d€ nghi eua Gifun d6e Sa Quy ho~eh - Ki€n true Ha N9i t~i TO' trinh s6. 1127/TTr-QHKT ngay 15/3/2016,

  QmffiTDJNH: (Di~u 1. Ban hanh kern theo Quy€t dinh nay Quy eh€ quan It quy ho~eh, ki€n trUeeong

  trinh eao tAngtrong khu Vl,l'en9i do ijeh su thanh ph6 Ha N9i va cae Ph\lI\le kern theo.

  Di~u 2. Quy€t dinh nay co hi~u h,resau 10 ngay k~ ill ngay [email protected] Chanh Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6, Gifun d6e cae Sa: Quy

  ho~eh - Ki€n true, Xay d\fIlg, K€ ho~eh va Dl1u tu, Tai nguyen va Moi truang, Giaothong v~ tM, Van hoa va Th~ thao, Du lieh, Vi~n Quy ho~eh xay d\fIlg Ha N9i; Chutieh Uy ban nhan dan cae qu~: Ba Dinh, D6ng Da, Hoan Ki€rn, Hai Ba Trung, Tay H6va Thu truang cae co quan lien quan ehiu.traeh nhi~~ thi hanh Quy€t dinh nay.!.

  ,., ,.,Ndi nhlin: BAN NHAN DAN- Nhu f>i~u 3;_Thuimg tlVc Thanh liy; TJelf?-. - Thuimg tlVc Hf>ND Thanh ph5;- Chli tich UBND Thanh ph5;- Cac Ph6 Chli tjch UBND Thanh ph5;- Van phOng Chfnh pM;- Cac B(>:XD, VHTTDL, m&MT;- Cvc Ki~m tra vlin ban - B(>Tu phap;- Website Chfnh pM;- VPUBNDTP: CVP; cac PCVP; QHKT,XDGT;- TT Tin hQc Cong bao; C6ng giao tiBp di~n tlr TP;- Luu: VP, (55"bfm). 6fJC

 • QUYCHEQUAN LV QUY HO~CH, KIEN TRUCCONG TRiNH CAO TANGTRONG KHU VVC NOI DOLICH sir THANH PHO HA N(n

  (Ban hanh kern thea Quyit djnh s6 1~ /2016/QD-UBND ngilyD4thang 4- nam 2016cua Uy ban nhan dan thanh ph6 Ha N9iJ

  ChU'O'ngI

  QUY DJNH CHUNG

  Di~u 1. Ph~m vi va (fBi tlfQ'ngdi~u chinh1. Quy chS nay quy dinh vi~c quan ly, kiSm so~t.vS quy.ho~ch khong gian,

  kiSn trUc, canh quan, chuc nang d6i v&icae cong trinh cao dng trong Khu vvc nQido lich sir, thanh ph6 Ha NQi, bao g6m:, a) Cac guy dinh vS diSu ki~n dS nghien cuu xay dVng ~ong trinh cao tAng;tang cao, chieu cao toi da cho phep xay dvng cong trinh cao tang; cac quy dinh vequan ly khong gian, kiSn truc canh quan do thi; .cac.khu vvc khong duQ'cphep xaydvng cong trinh cao clng;

  b) Cac quy dinh vS kiSm soat chue nang; kiSm so~itdan s6 d6i v&i cong trinhcao tfuJg trong khu vvc nQi do lich sir;

  2. Cae cong trinh cao clng nfun ngofli khu vvc nQi do Hch sir, va tiSp giap vmchi gi&i dUOngdo duemg vanh dai 2 thvc hi~n theo Quy chS nay, dam bao sv philhgp va d6ng bQvS khong gian, kiSn trUccanh quan vm cac cong trinh cao clng khaccling nk tren tuySn duemg do.

  3. Cac t6 chuc, ca nhan co lien 'quan dSn ho~t dQng d~u tu xay dvng congtrinh cao tAng; cac co quan, t6 chuc, ca nhan tham gia ho~t dQng quy ho~ch do thilien quan dSn cong trinh cao tAng thUQCkhu vvc nQi do Hch su thanh ph6 Ha NQico tnich nhi~m tuan thu quy dinh cua phap lu~t va Quy ehS nay.

  f)i~u 2. Dja ban quan IyQuy chS nay duQ'c~p dl}Ilgtrenkhu VVCco quy mo di~n dch khoang 3.881ha,

  thuQc dia gi&i hanh chinh cua 05 qu~: Ba DiOO,D6ngDa, Hoan KiSm, mQtphAnphia B~c I-IaiBa Trung va mQtphfuJphia Nam cua qu~ Tay H6. Ranh giai C\!thSduQ'cxac dinh trong Ph\!l\!c s6 01 ban hanh kern theo Quy chS nay, nhu sau:

  . 1. Phia Dong B~c: gi~p cac duemg NguySn Khoai, TrfuJ Khanh Du, TrkQuang Khai,TrfuJ Nh~t Du~t, Yen Ph\!, Nghi Tam, Au Co (duOng de song H6ngdo~ ill nut giao cAuVinh Tuy dSn nut giao cAuNh~t Tan).

  2. Pilla Nam: giap vm eac dUOng:TruOng Chinh, B~i La, Minh Khai.3. Pilla Tay va Tay Nam: Giap cac dUOng: Lang, Buai, Duong vanh dai 2

  (do~n Hoang Qu6c Vi~t dSn nut giao cAuNh~t Tan).

  1Quy chi quem IY guy ha(lch, /din trUc cong trinh coo tang !rang kIm ~lC I1P; ao lich SIt; thC1l1hpM Hb Npi ~

 • Di~u 3. Nguyen tic quan lyVi~c quan ly, kiSm soat vS quy ho~ch, ki8n truc d6i v6i cac cong trinh cao

  tAng trong Khu VVCnQi do lich su, thanh ph6 Ha NQi duqc thgc hi~n tren co sadam bao dung dinh huang Quy ho~ch chung xay d\lllg Thil do Ha NQi:

  1. Chi cho phep xay d\lllg cong trinh cao tAngtrong cac truOng hqp quy dinh~i khoan 2 DiSu nay; TruOng hqp khac vai cae quy dinh nay (ngoai vi tri, vUqtqua quy mo eho phep) se do UBND Thanh ph6 bao eao Thil tuang Chinh philxem xet quySt dinh.

  2. Cho phep nghien elm xay d\lllg eong trinh eao tAng t~i cac vi tri sau:a) Cae vi tri hai ~en dU,Ongvanh dai, tuy8n ph6 huang tam, tuy8n 12h6ehinh

  va t~i cae khu vge diem nhan do thi; tuan thil theo eac quy djnh t~i Dieu 6,7,8,9eila Quy ehS nay; ..

  b) Cae d\l an tai thi8t khu do thi bao gam vi~c dAu tu xay d\ll1g t~i cae khuchung cu ell va quy delt sau khi di dai co sa san xuelt cong nghi~p, b~nh vi~n, cosa giao dl)e va eac co quan, don vi trong nQi thAnh Ha NQi theo Quy8t dinh s6130/QD- TTg ngay 23/01/2015 eila Thil tuong Chinh phil (sau day gQi t~t la quydelt sau khi di dO'itheo Quy8t dinh s6 130/QD-TTg) va cae d\l an tai thi8t khu dothi khae theo quy dinh eila phap lu~t; tuan thil theo eac quy dinh t~i DiSu 10 eilaQuy eh8 nay;

  c) Cho phep nghien cUu xay d\ID.geong trinh eao tAng trong truang hqp xayd\lllg l~i cae khu chung cu, t~p thS ell khae tuan thu theo quy dinh t~i DiSu 11 euaQuy 6h8 nay;

  3. Cae nguyen t~e trong nghien Clmxay d\lllg eong trinh eao tAng:a) Dap (mg cae quy dinh vS kiS!Usoat ehuc nang xay d\lllg cong trinh, kiSm

  soat dan so, quan ly khong gian, kien true eanh quan do thi tren co sa cae Quyho~ch phan khu do thi, Quy ho~eh chi ti8t, Thi8t 1

 • b) Tfu1gcao, chiSu cao, m~t dQxay dlJllg, khoang cach, khoang lui C\l th~ cuam&i cong trinh cao tAng phai duQ'c ca quan co thfun quySn xem xet, ch~p thu~ntren c,a sa c~c guy djnh cua Quy c~S nay, cac Quy ho~c~ phan khu, Quy h,o~chchi tiet, Thiet ke do thi, cac Quy chS quan ly quy ho~ch kiSn truc do thj do cap cothfun quySn ban hanh, cac Quy chuful xay dgng, Tieu chuful thiSt kS chuyen nganhva cac quy dinh trong cac van ban quan lykhac co liSn quan;, .c) Bap Ung cac ~eu cdu cac Quy ho~ch phan khu, Quy ho~ch ~hi ti~t, Thi~t

  kS do thi, cac Quy che quan ly guy ho~ch kiSn truc do thi; Quy chuan xay dgng,TiSu chu&nthi~t k~ vS dam bao h~ tdng kY thu~t, h~ tAngxa hQi;

  d) Bap Ung cac diSu ki~n rieng, quy dinh ~i cac BiSu 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuaQuy chS nay, my theo vi tri cua khu d~t duQ'cphep nghiSn CUuxay dgng congtrinh cao tAng;

  d) Vi~c quan ly chiSu cao tinh khong xay dgng cong trinh thlJc hi~n theo quydinh cua Nghi dinh s6 20/2009/NB-CP ngay 23/02/2009 cua Chinh phu vS quillly dQcao chuang ng~i v~t hang khong va cac tr~ dia, quan ly vling trai t~i Vi~tNam;

  e) Cac 0 d~t xay dgng cong trinh phai dam bao quy dinh t~i Thong tu s637/2014/TT-BGTVT ngay 03/9/2014 cua BQ Giao thong V~ rei quy dinh vSph~m vi bao v~ cong trinh, hanh lang an toan giao thong duang sAtdo thj;

  f)i~u 4. Giiii thich tir ngifTrong Quy chS nay, cac ill ngfr dum day duQ'Chi~u nhu sau:1. Cong trinh cao tAng:Cong trinh co s6 tAngtit 9 tra len.2. S6 tAngcong trlnh: Bao g6m toan bQcac tAngtren m~t d~t va tdng mia hb.3. ChiSu cao cong trinh: ChiSu cao tfnh tit cao dQm~t d~t d~t nha theo guy

  ho~ch duQ'c duy~t (ho~c cao dQ m~t d~t d~t nha trong truang hQ'Pchua co guyho~ch) t6'i di~m cao nh~t cua nha, k8 ca tAng tum ho~c maid6c. B6i v6'i nha cocac cao dQm~t d~t khac nhau thi chiSu cao tinh tir cao dQm~t d~t th~p nh~t theoquy ho~ch duQ'cduy~t (ho~c cao dQm~ d~t d~t nha th~p nh~t trong truOng hQPchuaco quy ho~ch). Cac thiSt bi kY thu~t tren rnai: CQtang ten, cQt thu set, thi~t bi Slrd\lllg nang luqng m~t trai, b8 nuac kim lo~i. .. khong tiOOvao chiSu cao nha.Truang h9P d~c bi~t phai duQ'cc~p co th&mquySn cho phep.

  4. Chi gi6'i duang do: Buang phan ranh gi6'i giila phdn d~t danh cho dUOnggiao thong va cac chuc nang khac.

  5. Khoang lui cong trinh xay dgng: Khoang cach gifta chi gi6'i xay dl!llg congtrinh vai chi gi6'i duang do. .

  6. Khong gian rna: La khong gian tr6ng sir d\lllg lam quang truang, san,vuanhoa, cay xanh, ti8u canh pilla tru6'c.ho~c xung quanh cong trinh.

  7. BUOngvanh dai, bao g6m: duang Vanh dai 1.(La Thanh - Xa Ban - Bai C6Vi~t - Trdn Khat Chan - Vanh dai I do~ ill nut giao TrAnKhat Chan, Kim NguudSn nut gi~o 6Bong M~c, NguySn Khoai), duang Vanh dai 2 (Yanh dai 2 do~ illnut giao cau Nh~t Tan den nut giao Hoang Hoa Tham - Buoi - Lang - TruOng Chinh- B~i La - Minh Khai), duang ven song H6ng (An Duong Vuong - Au Ca - NghiTam - YSn Ph\! - TrAnNh~t Du~t - TrAnQuang Khai ,;,Trfut Khanh Du - NguySn

  vQuy chi quem zy quy hogeh, kiln trUeeong trinh eao tang trong Jehu ~ 119i iJ6/jeh sU; thirnhph6 HerN9i / ••

 • Khoai).8. TuySn ph6 huang tam bao g6m: ~guy~n Chi Thanh, Li~u Gi~i, Van Ca~,

  Lang H~, Giang vo, Giai Phong, Le Duan, Tay San, Ton Duc Thang, NguyenLuang Bfulg.

  9. TuySn ph6 chinh bao g6m: Hang D~u, Phan Dinh Phung, Hoang HoaTham, Hao Nam, Hoang cAu, Yen Lang, Lo Duc, Kim Nguu, Chua BQc, Thai H~,Huynh Thuc Khang (keo dai qua Phao da~Lang), Ph~m NgQc Th~ch, Ton ThatTung, DQi C~n.

  10. Khu V\ICdiSm nh~n do thi: La khu V\ICco khac bi~t v~ c~u truc khonggian, caM quan do thi duQ'cxac dinh C\lthS t~i Di~u 9 cua Quy chS nay.

  11. Cong trinh diSm nh~ cao tAng: La cong trinh co chi~u cao dQt biSn sovai cac khUV\lCxung quanh.

  12. Khu d~t duQ'cphep nghien CUllxay dvng cong trinh cao tAngquy dinh t~iD!~u 6, 7, ~, 9 cua Quy chS n~y: La cac thira d~t gia'p vai ch~gi6i ~u~g do (thuadat thu nhat) ho~c cac thua dat phia sau giap thua dat thu nhat, co loi tiep c~ 1:rVctiSp vai cac tuySn duemg duQ'cphep nghien cUu xay dvng cong trinh cao tAng, cochi~u rQng long duemg t6i thiSu 7.5m (khong bao g6rn via he); dang thai phai dambaodap trng cac yeu cAut~i quy chuful, tieu chuful hi~n hanh.

  13. KhU V\ICtcii thiSt do thi: La khu V\lCphcit triSn do thi duQ'c dAu tu xayd\fllg mai tren n~n cac cong trinh cu da bi pha bo cua do thi hi~n hfru (cac khu V\lCchung cu, t~p thS cu, khu d~t sau di doi cO'sa san xu~t cong nghi~p, b~nh vi~n, CO'so giao d\lc d~i hQc, CO'so giao d\lc ngh~ nghi~p va cac tf\! so, CO'quan, dan vi;cac khu d~t duQ'c c~p thfun quy~n cho phep xay dvng), duQ'c xay d\fllg d6ng bQtheo quy ho~ch, co quy rno di~n tich tll' 02ha tra len; tuan thu quy dinh t~i Di~u10 cua Quy ch~ nay.

  Di~u 5. Phan khu v1!C qUaD Iy'Khu V\lCnQi do llch sir thanh ph6 Ha NQi duQ'c chia thanh 07 khu Y\lCdS

  kiSrn soat va quan ly tAng cao, chi~u cao xay dvng cong trinh nhu sau:1. Khu Trung tam chinh tTlBa Binh (ky hi~u: Al trong Ph\ll\lc s6 01 ban

  hanh kem theo Quy chS nay), co quy rno di~n tich khoang 134,4 ha (ranh giai C\lthS guy dinh t~i PhVl\lc s6 02 ban hanh kern theo Quy chS nay). Th\Ic hi~n theoquy ho~ch duQ'c cdp co thfun quy~n phe duy~t.

  2. Khu di tich Trung tam Hoang thanh Thang Long (ky hi~u: A2 trong Ph\ll\lc s6 01 ban h~ kern theo Quy ch~ nay), co quy rno di~n tich khoang !8,358ha (ranh gi6i C\lthS quy dinh t~ Ph\ll\lc so 02 ban hanh kern theo Quy chS nay).Th\lc hi~n theo quy ho~ch duQ'cc~p co thfun quy~n phS duy~t.

  3. Khu ph6 cA (kYhi~u A3 trong Phl)l\lc s6 01 ban hanh kern theo Quy ch~nay), co quy rno di~n tich khmmg 82 ha (ranh gi6i Cl)th~ quy dinh t~i Ph\ll\lc s602,ban hanh kern ,the? Quy ch~ nay). Th\lC hi~n theo Quy ch~ qUIDIy quy ho~chkiSn ~ruc Kh~ phoCo Ha NQi va Quy ho~ch phan khu do thiliSn quan duQ'ccdpco tham quySn phS duy~t.

  4. Khu ph6 cli (ky hi~u A4 trong Phl)l\lc s6 01 ban hanh kern theo Quy ch~nay), co quy rno di~n tich khoang 507,88 ha (ranh gi6i C\lthS quy dinh t~i Ph\l h,lc

  4Quy chi quan Iy quy hogch, kien trUecong trinh caD tang trong khu V~.lCl1(}i do ijch szt. lhirnhph6 HiTN6;

 • s6 02 ban hanh kern theo Quy chS 'nay). Th\Ic hi~n theo Quy chS quan ly quyhO~lChkiSn truc Khu ph6 eiiHa NQiva Quy ho~ch phan khu do thilien quan duqcd.p co thfun quySn phe duy~t.

  5. Khu vvc H6 Guam va ph\l C?n (kYhi~u A5 trong Ph\ll\lc s6 01 ban harmkern theo Quy chS nay), co quy rno di~n tich khoang 63,72 ha (ranh giOiCl)thS quydlnh ~i Ph\ll\lc s6 02 ban hanh kern theo Quy chS nay). Th\Ic hi~n theo Quy ho~chphan khu do thilien quan duqc cdp co thfun quySn phe duy~t.

  6. Khu V\ICH6 Tay va ph\l c~ (kY hi~u A6 trong Ph\ll\lc s6 01 ban hanhkern theo Quy chSnay), co quy rno di~n tich khoang 1009,02 ha (ranh gi6'i C\lthSquy dinh t~i Ph\ll\lc s6 02 ban hanh kern theo Quy chS nay). Th\IC hi~n theo Quyho~ch pha.llkh~ do tm lien quan duQ'ccdp co th&rnquy~n phS duy~t.

  7. Khu V\ICh~ chS phat triSn (kY hi~u A7) bao g6rn:a) Khu V\ICVan MiSu va ph\l C?n(ky hi~u A7.1 trong Ph\ll\lc s6 01 ban hanh

  kern theo Quy chS nay), co quy rno di~n tich khoang 39,48 ha (ranh gi6'i C\l thSquy dinh t~i Ph\ll\lc s6 02 ban hanh kern theo Quy chS nay). Th\Ic hi~n theo Quyho~ch phan khu do thj lien quan duQ'ccdp co thfun quySn phS duy~t.

  b) Khu V\ICh~ chS phat triSn (ky hi~u A7.2 trong Ph\ll\lc s6 01 ban hanhkern theo Quy chS nay), co quy rno di~n tich khoang 2~30,23 ha (ranh giai C\lthSquy dinh t~i Ph1;1l\lcso 02 ban hanh kern theo Quy che nay). Th\Ic hi~ntheo Quyho~ch phan khu do thj lien quan duqc cdp co thfun quySn phe duy~t.

  ChU'O'Dgll

  .QUY DJNH CV THEMl}c 1

  ~ , A

  QUY I>JNH QUAN LY QUY HO~CH KHONG GIAN

  1>01 ven CONG TRINH CAO TANGDi~u 6. Khu V,!C hai ben dU'Ongvimh daiKhi nghien diu xay dvng cong trinh cao tdng phai dam bao cac diSu ki~n

  chung t~i Quy chS nay va cac diSu ki~n rieng nhu sau:

  T~ Chi&1TT DuOng f)o~n caotoi caot6i J)i~u ki~n riengeta eta.

  (ting) (m)VANHDAII a) Khong xay d\II1g cong trinh cao tfutg trongD?~ tuY~IJ khuon vien cong vien Thli L~;nam trong DuOng cAu . Gidy b) TruOng hgp nghien CUucac oong trinh cao tAngdja ban (Do~ til nut giao v6i phai dam boo pha~ hul. gia tIi khong gian ~y

  1 qulin ly cfta dUOng Bum d~n nut 24 86 xanh, m~t nucrc, ket noi v6i khu Vl,l'Cphia Bac,Quyche giao vOi dUOng Kim giap cOngVienva h&Thli ~.m\y, g&m: Ma) c)Dai vcri cac Q ddt nk giap chi giOi dUOngTrfut Khat do t~ nut giao vcri dUOngBum va Lang: TufulChan- D~ . thli quy dinh ~i Di~u 9 clia Quy ch~ nay.

  vQzp eM qucmty quy hoc;rch,kiln trUe e6rig trinh cao tJng trong khu vyc n(}i d61ieh szi; thimh pM Hi! N(}i / ••••

 • .-

  ----

  --

  ----

  ----------

  f)i~uki~n rieng

  a) Khong xay d\lIlg cong trinh cao tAng trongkhuon vien cong vien Th6ng NhAt;

  86 b) Dam bao k~t n6i v~ khong gian v6i h~ th6ngcay xanh, m~t nu6c cong vien Th6ng Nhk

  Dam bao k~t n6i v6i khong gian cao tAng t(;li86- khu chung cu cli B~c Thanh Congo

  86 Dam bao phli hgp v6i Quy ch~ quan ly quyhO(;lch,ki~n trUc Khu ph6 Cll Ha NQi.

  Dam bao pM.t huy gia tri canh qUaIl h5 NgQc86 Khanh.

  a) Do~ duang nfun trong khu do thi trung tamTay H5 Tay, th\1'chi~n theo quy hO(;lchchi ti~t1/500 dugc duy~t. .

  97 . b) Do~ duang khong na.l11trong kim do !hitrung tam Tay H5 Tay:Dam bao tuan thli quy dinh t~ Di~u 9 clia Quych~ nay.

  Dam bao phli hgp v6i canh quan khu VVC H597 Tay, nut giao cAuNh~t Tan - Vanh dai 2 va khu

  do thi Nam Thang Long.

  86 Dam bao k~t n6i v6i khong gian do thi yensong H5ng.

  f)o~nT}. chi&Ica::iicaotAic1a c1a

  _ i!i~~Jm) _Co Vi~t - DuOng Vanh dai 1

  XliDan - La (Do~ til dUOngKimThanh) Mli d~n nut giao vcri 24

  dUOng Nguy~n ChiThanht __-" ------Duemg Vanh dai 1(£>o~ til nut giao v6'iduemg~ Nguyen Chi 24Thanh d~nnut giac v6'i~~gUngH(;l)DuOng Vanh dai 1(Do~ til nut giao vm Dam bao k~t n6i khong gian cong trinh caodUOng Lang H(;l d~n 24 86 tftng va ga duong s~t tren c~o t(;linut giao cacnut giao voi duemg dUOngLa Thanh - Hoang Cau.Hoang CAu)__________________----,..---f------,---, ------------------

  Dam bao ket noi khong gian cong trinh caoDuOng 6 Chg Dila 24 86 tAng va ga dUOng silt tren cao t(;linut giao cac

  _ dUOngLa Thanh - Hoang Cdu. _ ~_Dan Dam bao k~t n6i khong giaIl cac nut giao thong

  24 86 Kham Thien - 6 Chg Dila, va Xli Dan - GiaiPhong.

  Duong Xli(Ki~m tra l~)----- '\Duong D(;li Co Vi~t(Do~ til nut giao vmdUOng Giai Ph6ng 24d~n nut giao vmdUOngVan H5 3)

  DuOng D(;li C5 Vi~t(DO(;ll1til nut ~ v?i 24duemg Van Ho 3 dennut giao v6'i Ph6 Hu~)

  DuOng Trk KhatChan (Do(;ll1til nutgiac v6'i Ph6 Hu~ d~n 24nut giac v6'i duemgNguyen Khom)

  vANHDAI2 DuOng Vo Chi CongDoan tuy~n (Do~ til nut giaon~ trong cAu Nh~t Tan d~n 27dia ban nut giao v6i duang

  q~ ly clia Xuan La)2 ~uy~h~

  nay, gom: DuOng Vo Chi CongMinh Khai (Do~ til nut giao v6iD~ La - dUOng Xuan La d~n 27TruOng nut giao v?i ducmgChinh - Hoang Quoc Vi~t)

  Lang -Bum

  TTDU'ong

  6Quy eli quem 1)Jquy l1Ot:;ICh, kdn tnJc c6ng trlnh eao tang !rang kh7.J ~ 11Qid61jch SIr, thimh phA Hil NQ;

 • Di~u ki~n rieng

  97 Dam bao phu hop vO'i quy ho~eh chi ti€t haiben ba song To Lieh.

  DO~lD

  DuOng TruOngChinh (£>o~ til nutgiao vm ph6 TaySan d€n nut giao vmph5 Khuang ThUQl1g)

  -a) Khong xay dgng cOng trinh cao tfulg trongkhuon vien cong vien Thli L~;

  27 97 b) Dam bao phat huy gia tIi khong giaIi cayxanh, m~t nucrc, k€t n5i vO'ikIm Vl,ICeong vienvah5ThliLe.__ __ • G -- --

  , , a) Dam bao thi€t k€ phu hop vcri eanh quan khu£?uan~ Lan~ (Do~ Vl,ICva hai ba song To Lieh.ill nut glao V01 b) D t.. ",.r. "dt. ~ . , h' .,. d 'd' C" G't. dt. 27 97 01VOlCaC 0 at nam glap e I gim uang~an~ au.r..:ladY'en do t~i nut giao vO'i dUOng Nguy€n Chi Thanhnut glao VUl uang 'd' L' 'H', va uang ang ~:Lang Ha) T" h'"., d'nh . l:\"" 9 . Q ht.,. - uan t U4UY! t~ uH~U cua uy c en~~DuOng Lang (Do~ a) Dam bao thi€t k~phu hop vcriphuan~ an baotir nut giao vO'i ton khu Vl,Iedinh Ung Thien, Chua Meu.dUOng Lang Hlil d€n 27 97 b) D5i' vO'i cac 0 d~t nk giap chi giO'idUOngnut giao vO'i ph5 Tay do t~i nut giao vm dUOng Tay San:San) -Tuan thli qUY djnh t~ Di~u 9 cUaQuyche nay.

  a) Dam bao k€t n5i khong gian ki€n trUc eanh, quan khu VlJCnut giao vcri ph5 Tay San va nutgiao vO'iph5 Khuang ThUQ1lg.

  27 97 b) D6i voo cac 0 d~t nk giap chi giO'idUOngdo ~ nut giao voo dUOng Tay San:- Dam bao tuan thli quy dinh ~ Di~u 9 elia Quych€nay.

  DuOng Bum (Do~til nut giao vcri DaoTful d€n nut giao vm

  , dUOngCdu GiAy)

  T). Chi&!~. 4-~"caOwl caOwl(]a (]a

  (tAng) (m)- vanh dai 2 DuOng Bum (£>o~

  tir nut giao vcridUOng Hoang Qu6e 27Vi~t d€n nut giao vO'iph5 Dao Tful)

  TT DuOng

  --

  DuOng Truang Chinh(£>o~ til nut giao vrnKhuang ThUQl1gd€nnut giao vO'isOngUr)

  DuOng TIUOngChinh(Do~ til nut giao vO'isong Lir den nut giao 27vO'iduCmgGiai Ph6ng)

  DuOng D~ La 27

  DuOng Minh Khai 27

  Khong xay dgng cong trinh cao tfu1g,dam baoan toan chi~u cao tinh khong khu vgc san bayhi~n hii'll.

  , , , '--a) Dam bao ket noi khong gian kien trUc canhquan khu vgc nut giao voo dUOngGiai Ph6ng,

  97 b) D5i voo cac 0 dAt nk giap chi giO'idUOngdo t~ nut giao voo dUOngGiai Ph6ng:- Dam bao tuan thli quy dinh ~ Di€u 9 clia Quyche nay.

  J.. ' ,--Dam bao ket noi khong gian kien trUc canh

  97 quan khu Vl,ICnut giao vO'i dUOng Giai Ph6ngva ph5 B~ch Mai.a) Dam bao ket n5i khong gian kien trUc canhquan khu Vl,ICnut giao voo ph5 Kim Nguu,V-InhTuy.

  97 b) D5i vm cac 0 d~t nk giap chi gioo dUOngdo ~ nut giao vO'idUOngKim Nguu~- Dam bao tuan thli quy dinh t~ Di€u 9 clia Quyeh6 nay.

  Qz.oI ch€qucin zy quy hoqeh, Idin trite eong trlnh caD tdng tro71g khu ~ 71Qitlolieh SIr. fhilnh ph6 He,NQi ,y

 • T" Chi&.Do~n

  ~. caot8i Di~u ki~n riengTT DuOng caom.eta eta

  -------_ ..----------------------------- (tAn~}J!!1L ;)Dam -bi~-k~t-~5i--kho~g--gi~-ki~n -tru-;~fuii~quan khu VVCnut giao v6i dUOng NguyenKhoai.

  DuOng Vinh Tuy 27 97 b) D6i v6i cac 0 ddt nk giap chi gi6i dUOngdo tai nUtgiao vm dUOngNguyBn Khom:- Dim bao tu8n thu quy dinh 4li Di~u 9 cua Quych~ nay.

  Phia Tay dUOng AnDuang Vuong (Do;:m

  Dam bao k~t n6i khong gian khu vvc H6 Tay,tlr nut giao vm ~ubng 27 97Vo Chi Cong den nut nut giao v6i cAuNh~t Tan.gtao vm duOng 4CLongQuan)1--- - -----------------------------

  PIlla Tay dubng AuKhong xay dvng cong trinh cao tc1ng,nghien

  DVONGCO (f)o;:mtlr nut giaovm dubng 4C Long - - CUllbao t6n canh quan khu vvc h6 Tay va xung

  VENDE Quan d~n nut giao vm quanh.SONG dubng Xuan Di~u)HONG -(Do;;m

  Phia Tay dUOng Autuy~n nfuntrong dia Co va duang Nghi Chi~u cao/tc1ngcao C\!th~ se xem xet tren co saban qulin Tam (Do;:mtlr nut giao - - qua trinh tri~n khai thvc t~ ho~c thi~t kS do thivrn ph6 Xuful Di~uIy cua Quy

  dSnnut giao vm dubngdo thj dugc duy~t.

  chS nay,

  3 g6m:Thanh Nien)

  Phia Taycac duang: Phia Tay dUOng YenAn Duang Ph\! (Do;:mtil nUtgiao Chi~u cao/tc1ngcao C\!th~ se xem xet tren co saVuang - o' duOng Thanh 21 76 qua trinh tri~n khai thvc tS ho~c thiSt kS do thiVOl'Au Co- Nien dSn nut giao vm do thi dugc duy~t.Nghi Tam ph5 Hang BUn)- Yen Ph\!- -Trc1nNh~tDu~t - Phia Tay dUOng YenTrc1n Ph TrfuJ.Nhat Dum -Quang

  Y, ..Khong xay dvng them cong trinh cao tc1ng,dclmTran Quang KMi

  Khai - (Do;:mtlr nut giao vm - - bao phil hgp vm Quy chS qulin Iy quy hOlilCh,Trc1n duOng Hang f)~u d~ kiSn trUe KIm ph6 ca Ha NQi.

  KhanhDu nut giao vrn duOng LO- Nguy~n Sli)Khoai)

  PIlla Tay dubng TrfuJ. Dam bao phil hgp vm Quy hOlilChphan khu doQuang Khai (f)o;:m ill 21 76 !hi HI-C;, Quy chS qu~ Iy quy hOlilCh,kiSn trUcnUtgiao vrn duimg LO Khu pho cli thanh pho Ha NQi; phil hgp eanhSli dSn nUt __~a~_ vm ~_khu vvc ph5 cli, khu vv~ H6 Guam va

  Qt.}'. cM quan If quy hoqch, kiln tdie c6ng trlnh c.aotang trong khu v~ n(Jiao ljeh SU: thanh ph6 Hiz N(Ji8

 • ph\! c~. Nghien cUu thiet ke khong gian kientrUc canh quan do~ tuySn ph5 va cac g6c nhintil H6 Guam d~ ca quan 'co thfun quy~n xem,xet QUyStdinh.

  TT Duong DO~lD

  dUOngHang Voi)

  1:" Chi&!m:f. .f..cao wI cao wI

 • Di~u 7. Kbu v,!c hai ben tuy~n ph8 hmyng tamKhi nghien Clm xay d\Ing cong trinh cao t~ng phai dam bao cac diSu ki~n

  chung tlitiQuy chBnay va cac diSu ki~n rieng nhu sau:

  TTJ.Tuyen

  ph8 DO\lnT). em&..~. ~.caowl caOwlda da

  (tin g) (m)

  Di~uki~n rieng

  Ph5 Giang V0 (f)0!;ll1tlr nut gioo vOiduemg 21Cat Linh d~n nUt gioovOidubng La Thanh)

  Ph5 Lang Hl;l (Do!;llltiI nut giao v6i ngo 2729 Lang H!;ld~n nutgiao v6i duemg Lang)

  24

  Ph5 Giang Vo (Do~l1 a) Khong xay dt,rng cong trinh cao tAng.tiI nut gioo vOi duemg b) D5i vro cae 0 ikhong gian ki~n trUc canhquan khu V\IC nut giao duemg Giang Vo -duemg Lang.

  86 b) D5i v6i cac 0 d!t nfun giap chi gi6i duemgdo tl;linut giao v6i duemg Lang:- Dam bao phil hgp canh quan khu \'\IC, k~tn5i cac khong gian cao tAng tl;likhu v\lc cackhu chung cu cii~ --a) Dam bao phil hgp v6i khong gian ki~n trUccanh quan klm V\lChi~n hiiu.b) D5i v6i cac 0 d!t nfun giap chi giro duemg

  97 do tl;linut giao v6i duemg Lang:- panl bao phil hQ'Pc~ quan khu V\lC,k~tnoi cac khong gian cao tang tl;likhu v\lc cackhu chung cu cll, phil hgp v6i quy dinh tl;1iDi~u 9 cua Quy che nay.

  Giang Vo - J. ,1 L ' H Pho Lang Hl;l (Do!;lllang ~ tiI nut giao vai ph5

  Giang Vo d~n nutgiao v6i ngo 29 LangHI;1)

  a) Khong xay dt,rng cong trinh cao tAng tl;1ikhu d!t cay xanh, thS d\lc thS thao dugc quy

  86 djnh tl;liquy hO!;lchphan khu do thi HI-2.b) Dam bao khong xay dt,rng cong trinh caotAng trong khoang cach t5i thieu SOmt6i mep).ho.

  Ph5 Van Cao (E>o!;ll1tlrnUtgiao vOiduemgyenh6 Tay den nUtgiao vOi 24

  Van Cao _ dubng Hoang HoaLi~u Giai _ Tham)

  2 Nguy~n ,Chi Thanh Pho Van Cao (E>o~ til

  nUt gioo vro duemgHoang Hoa Tham d~n 24nUtgioo vOidubng D(>iC!n)

  86 Dam bao phil hgp canh quan khu V\IC, k~t n5iv6i khong gian khu V\IC H6 Tay.

  10Quy cM (JuanlYquy hnt;1Ch, !din trJ1cc6ng trinh coo tcing trong khu ~n::no; t/61jch sU; thiJnh pM HiJ No;

 • j. Tfutg Chi&.TT Tuyen Do~n caoffii caoffii Di~u ki~n riengpha da da

  --:-(tine:) (m) - -- -----

  Ph6 Li~u Giai 25 90 Dam bao phu hgp khong gian ki~n trUe caMQuan khu V\l'eva h6 N ~Qe Khanh.a) Dam bao k~t n6i khong gian ki~n trUe caM

  Ph6 Nguy~n. Chi quan do~ nut giao v6i duemg Kim Ma, va nutThanh (Do~ til nut giao v6i duemg La Thanh.giao v6i duemg Kim 25 90 b) D6i v6i cae 0 d~t nfun giap chi gi6i duemgMa d~n nut giao vai d6 t~i nut giao v6i duemg Lang:duemg La Thanh) - Dam bao tuan thu nguyen t~e quy dinh t~

  - Di~u 9 eua Quy eh~ nay.- -

  a) Dam bao kSt n6i khong gian kiSn true caM

  Ph6 Nguy~n Chi quan do~ nut giao vai duang La Thanh va

  Thanh (Do~n tir nut nut giao v6i duemg Lang.

  giao v6i duemg La 27 97 b) D6i v6i cae 0 d~t nfun giap chi giai duemgThanh d~n nut giao d6 t~ nut giao v6i duemg Lang:vaiduemg Lang) - Dam bao tuan thu nguyen t~e quy dinh ~i

  Di~u 9 eUa Quy eh~ nay.ph6 Ton Due Th~g(Do~ til nut giao vrnph6 Nguy~n Thai Khong xay d\Ipg cong trinh cao tfulg.HQc d~n nut giao vrn - -ngB 221 Ton Due -r.Th~g)Ph6 Ton Duc Th~g Nghien cUu xay d\Il1g cong trinh cao tAng(Do~ til nut giaovrn - dam bao v~ h~ tAng ky th~t, h~ tAng xa hQingB 221 Ton Due - - theo dUng Quy ho~ch phan khu do thi HI-3Th~g d~n nut giao da dugc phe duy~t.v6i duemg Xa Dan)

  Ton DucTh~g- Nghien cUu xay d\Il1g eong triOO cao tfulg

  3Nguy~n

  Ph6 NguyBn Luang dam bao v~ h~ tfulg ky thu~t, h~ tfulg xa hQiLuangBfulg - - theo dUng Quy ho~ch phan khu do thi HI-3Bfulg - Tay

  Sanda dugc phe duy~t.

  ,

  a) Nghien cUu xay d\Il1g cong trinh cao tfulgPh6 Tay Son (Do~ dam bao v~ h~ tfulg ky thu~t, h~ tAng xa hQitil nut giao v6i ph6 theo dUng Quy ho~ch phan khu do thi Hl-3

  I H6 D~c Di dSn nut da duge phe duy~t. .- -I giao v6i duemg ChUa b) D6i v6i 0 ph6 giap vrn nut giao Chua BQc

  BQc) -, Tay Son, cho phep xay d\Il1g t6i da 24tang/86m.

  Qz.oI ehi quan lj quy hot;Tch,kiin trUe e6ng trinh cao tting trong khu V{lt: n9i d6/jch Sl~ thimh pM Hlz N9i

 • ~ Ting Chi&Tuyen Do~n fBi til Di~u ki~n riengTT ~ cao cao iJ.phD da daI (ting) ~-- ----------------------------f- ----

  Ph6 Tay San (Borpl Bam bao an toan dUOng s~t do thi theo quytil nut giao vOi dUOng 24 86 diOO hi~n hanh, khuy~n khich k~t n6i cacChUa BQc d~n nut khong gian ngb do !hi.giao v6i dUOngLang)

  a) Phia Tay tuy~n dUOng nfun trong khu VlJC

  Ph6 Le Duful (Borp1Van Mi~u va ph\! c~:- Khong xay dgng cong triOOcao tAng.

  til nut giao vOi dUOngb) Phia Bong tuy~n dUOng:Bi~n Bien Phi! d~n - -

  nut giao v6i dUOng - Bam boo chiSu cao t6i da khong vugt quaHai Ba Trung) chiSu cao cong trinh cao tfulg hi~n hiiu tren

  dorpl tuy~n nay; tuan thi! Quy chS quan ly quy

  1>ii8'Le DufuI (Borp1ho~ch, ki~n trUcKhu ph6 cu thanh ph6 Ha NQi.a) Phia Tay tuyen dUOng:

  til nut giao vOi dUOng - Bam bao phil hgp cAnh quan kIm V\lC,Hai Ba Trung den nut 9 32 nghien Clm bao t~n cong triOOga Ha NQi.

  GiAiPh6ng giao vOi ph6 Khfunb) Phia Bong tuyen dUOng:

  4 - Le Duful Thien) - Khong xay dgng cong tri~_ cao ~g_. ____Pho Le Duan (Borp1til nut giao vOidUOng Khfun Thien - - Khong xay dgng cong triOOcao tAng.d~n nut ' .glao V

 • ldngca Chi&!TT J. J. f)o~n ta. , Di~u ki~n riengTuyen pho taic1a 010 1c1a

  !(tdn2) ,(m)

  Cac .phB Hang fl~u, - - Khong xay d\ll1g cong trinh cao tfulg.Phan flinh Phimgf-----_.- --- --- ------------- _.._.-------fluOng Hoang HoaTham (do~ til nut giao

  Khong xay d\ll1g cong trinh cao tfulg.v6i dUOng Himg - -Vuong dSn nUt WOO

  Hang fl~u v6i phBNgQcHa)

  - Phan PhB Hoang Hoa Nghien Clm xay d\ll1g cong trinh cao tAngflinh Tham (do~ tit nut dam bao h~ tfulg ky thu~t, h~ t~ng xa hOi theo2 Phung - giao v6i phB NgQc - - dUng Quy ho~ch phan khu do tm AI, A6, HI-

  HoangHoa Ha dSn nut giao v6i 2 va ThiSt kS do tm duQ'c duy~t.Tham dUOng Van Cao) --

  PhB Hoang HoaTham (do~ tit nut flam bao kSt nBi khong gian kiSn trUc cfu}hgioo v6i dUOng Van 24 86 quan do~ nut giao vai dUOng Hoang QuocCao d€n nut giao v?,i Vi~t va vanh dai 2.dUOng Hoang QuocVi~t)

  a) Khong xay d\ll1g con~ trinh cao tAng.

  -b) flBi vaicac 0 dAt nam giap vai ~hi giai

  PhB Lo fluc - duOng' d6 ~ nut giao vai dUOng Trful Khat- Chan ~Vanh dai I:Lo fluc-3 KimNguu '- Nghien Clm xay d\ll1g cong trinh cao tAngtuan thti quy dinh t~ fli6u 9 ctia Quy chS n~~

  PhBKimNguu 24 86flam bao phti hqp canh quan hai ben ba songKim Nguu.a) Khong xay d\ll1g cong trinh cao tang.b) fl3i vai cac 0 dAt nk giap vai chi giai

  Phao flai Lang keo - dUOng d6 ~ nut giao vai cac tuySn phB- chinh:dai- Nghien Clru xay d\ll1g cong trinh cao tAngtuan thti quy dinh t~i fli6u 9 ctia Quy chS nay.

  Chua Boc-Nghien Clru xay d\ll1g cong trinh cao tang

  PhB HuYnh Thuc dam bao h~ tfulg ky thu~t, h~ tfulg xa hOi theoTMiHa- Khang 13 46 dUng Quy ho~ch phan khu do thi HI-2. HI-3Huynh va ThiSt kS do thi duQ'Cduy~t.

  4 ThucKhane Nghien Clru xay d\ll1g cong trinh cao tAng-Phao flaidam bao h~ tfulg ky thu~t, h~ tfulg xa hoi theoLang keo PhB Thai Ha 13 46

  dai dUn¥. Quy ho~ch phan khu do thi. Hl-3 vaThiet kS do !hi duQ'c duy~t.a) Khong xay dl,lllg con~ trinh cao tang.b) flAi v6i cac 0 dAt nam giap v6i chi gi6i

  PhB ChuaBoc - - dUOng d6 t~ nut giao v6i cac tuYSn phBchinh:- Nghien Clru xay d\ll1g cong trinh cao tfulgtuan thu quy djnh ~ fli6u 9 Clla Quy chS nay.

  13...V"Qto! eM qUCn1ry quy hoqch, /din trUe e6ng trinh coo tdng !rang khu ~ noi d61ieh SZl; fhirnhph6 Hit NOi /V-

 • J'ingcacanSu

  I. I. f)o~n Wi f)i~u ki~n riengTT Tuyen pho t6i(fa cao(fa

  (tAng) (m)

  a) Khong xay d1J11gcong trinh cao tfulg.Ph~NgQC Cac ph6 Ph~ NgQc

  b) B6i v6i cac 0 dAt nfun giap ;rai c!ll giai5 Th~ch- Th~ch, Ton ThAt - duemg do ~i nut giao vm cac tuyen pho chfnhTon ThAt - va vanh dai:

  TUng TUng - Nghien Clm xay dvng cong trinh cao tfulgtuan thli quy djnh t~i Bi€u 9 CllaQuy ch€ nay.

  a) Nghien Clm xay d1J11gcong trlnh cao tangdam bao h~ tfulg ky thu~t, h~ tfulg xa hQi theo

  Ph6 BQi cAn (Bo~dUng Quy ho~ch phan khu do thi H1-2 vaThi~t k~ do thi duQ'c duy~t.

  til nut giao vm duemg - - b) B6i v6i cac o'dAt nfun giap vm chi gimBuai d~l1nut giao v6ingo 210.BQi cAn)

  duemg do t~i nut giao v6i duemg Bum vaduang NguySn Chi Thanh:

  6 BQi cAn - Nghien Clm xay d1J11gcong trinh cao tfulg,

  - tuan thu QUYdinh t~i Bi€u 9 CllaQuy ch~ nay.-.--Pho BQi Can (Bo~til nut giao vm ngo210 BQi cAn d~n nut - - Khong xay d1J11gcong trinh cao tfulggiao v6i ph6 NgQcHa) -

  f)i~u 9. Khu vue di~m ohio do thi. .Khi nghien cUu xay d\lIlg cong trinh cao tfulg phai thong qua HQi d6ng K.i~n

  truc Quy.ho~ch Thanh phA, phai dam bao cac diSu ki~n chung ~i Quy ch~ nay vacac diSu ki~n rieng nhu sau:

  T~ ChiWTT Khu v1}'e caotoi caoWi f)[email protected]~n rieng

  da (fa(ting) (m)

  A T6 hQ'Peon2 trinh eao tAn2a) Khu chung cu, ~p the cli (Giang Vol:- Bam bao tuan thu quy djnh t~ Bi~u 10 va Bi~u 11 CllaQuych~ nay. .- Blun bao gilun m~ dQxay d\IIlg; khong llun gia tang dan s6;- Cong trinh cao tfulg phai dam bao b6 tri cac khong gian ti~nfch cong cQng, h~ tfulg xa hQi trong ban than cong trinh d~

  Khu V1JCxung ph\lc V1)dan cu khu V1JC,~o khong gian thoang, thong tfulg1 quanhh6 21 76 t~ cac tfulg de, ket n6i khong gian cong cQng vm khong gian

  GiangVo xanh vah6.b) T~ khu V1JCtri~n lam Giang Vo:- Bam bao giam m~t dQ xay d\IIlg, ~o khong gian thoang,thong tfulg ~ cac tfulg de, ket n5i khong gian cong cQng vmkhong gian xanh va h6; chi~u cao C\l th~ se duQ'c xac dinhtrong qua trinh tri~n khai thvc te hol;ic thiet ke do thi duqcduy~t.

  2 Khu V1JCxung 24 86 Khu chung cu, t~p thS cli (Thanh Cong):Quanhh6 a) Bam bao man thu quy dinh t~i Bi~u 10 va Bi€u 11 cua Quy14

  Quy chi quan If qu')!hO(Jch,ldJn trUecong trlnh coo tJng trong kJl'.l VI,lr: n{5i do Itch sti; thlmh pM Hb N9i

 • Tfulg Chi&1TT Khu vl}'c cao16i cao16i Di~u ki~n rieng

  eta eta(tin2) (m)

  Thanh Cong che rtay~Doivm'cac 0 dat giap vm duemg Nguyen Chi Thanhva Lang H~ th\Ic hi~n theo quy dinh ~ Di~u 7 cua Quy chenay.b) Dam boo giam ~t dQxay d\IUg;khong lam gia tang dan 85;c) Cong trinh cao tfulg phai dam bao b5 tri cac khong gian ti~nich cong cQng, h~ tfulg xa hQi trong ban than cong trinh d~ph\lc V\l dan cu khu V\IC,t~o khong gian thoang, thong tfulgt~i cac tfu1,gde, k~t n5i khong gian cong 'cQng vm khong gian

  -- xanh yahoo---- -------- - - - . ------Khu V1Jcxung quanh ga Ha NQi, giap v6i Khu pho cu:Khu V1JCxung

  a) Dam bao phil hqp vm Quy ho~ch phan khu Ga Ha NQi,Quyche quan ly quy ho~ch, kien trUcklm ph5 cu Ha NQi.

  3 quanhgaHa 18 65 b) Cong trinh cao phai dam bao giam m~t dQ xay d\Ing, 't~oNQi khong gian thoang, thong tfulg t~ cac tfulg de, k~t n5i khong

  gian cong c.Qngvm khong gian kh~~c ga HafiQi. _________

  a) Dam bao ph\lc V\ltai dinh cu cho dan cu hi~n hiiu, khong lamgia tang dan 85. -

  Khu V1JC6 b) Cong trinh cao tfulg phai dam, bao giam m~t dQ Jfay ~\IIl~,4 DongMac- 21 76 t~o khong gian thoang, thong tang t~ cac tang de, ket noiNguy~n khong gian cong cQng vm khong khu V1JC.

  Khom c) Cac 0 dAtnk giap vm duemg Nguy~n Khom nghien CUu

  . .xay dlJUgcong trinh cao tfulg phil hqp v6i quy dinh t~i Di~u 6. cua Quy ch~ na~.

  . Nut giao thong

  B(Nghien cUu xay dlJUgcong trinh cao tdng ~ cac 0 d~t giap voo chi gi6i dubng do t~ cacnut giao thong, vm hinh thuc ki~n trUcmm, phil hqp vm canh quan khu V1JC,duQ'cHQi d6ng

  . ki~n trUc quy ho~ch Thanh ph5 thong qua)

  Nut giao 1.Nut giao

  dubng vanh a) Dam bao phil hqp vm phuong an ~ao t6n cong trinh di tich1 dai 2 -Hoang 39 140Hoa Tham-

  ton giao tin nguOng Dinh An Thai, gan khu V1JCnut giao.

  Hoang Qu5cViet

  •.._-- e-- ---------Nut giao 2. a) Khong xay dlJUgcong trinh cao tfu1gt~i phia Dong B~c nut

  NUtgiao duimg2 duGi~y-La 39 140 giao (khu V1JCcong vien Thu L~);b) Dam bao phil hqp vm khong gian ki~n trUc canb quan khu

  Thanh - BuOi- V1JCnut giao thong C~u Gi~y - La Thanh - Buoo - Lang .. Lang

  Nut giao 3.

  3 NUtgiao duimg 39 140 Dam bao phil hqp vm khong gian kien trUe canh quan khu V1JCNguy~nChi nut giao thong Nguy~n Chi Thanh - Lang.Thanh, Lang

  Nut giao 4.4 Nut giao 39 140 Dam bao 'phil hqp voo phuong an bao t6n DiOh Ung Thien,dubng Lang Chila Cam Ung.

  H~ Lang

  1~1~Quy chi quim ly quy hogch, ki~n trite c6ng trinh cao tang trong khu 1'¥Cn(}i tJ6ljch su: thirnhpM Hit N(}i /W-

 • Tang Chi&JTT Khu Vl}'C caot6i caotfii Di~u ki~n rieng

  eta eta(ting) (m) - --------------- --------

  Nut giao 5.

  5 Nut giao 39 140 Bam bao phil h91' vai phuong an bao t6n Chila Phuc Khlinh.dUOngTaySan, Lang

  ----- ----_ ..__ •..•.- f--- . -------Nut giao 6.Nut giao Bam bao phil h91' vOi khong gian ki~n trUc canh quan khu V\IC

  6 dUOngGiai 39 140 nut giao thong Giai Ph6ng - TruOng Chinh - B~i La.Ph6ng,TnrbngChinh, B~ La -

  Nutgiao7. a) Bam bao phil h91' canh quan khu V\fCva h6 NgQc Khanh;Nut giao b) B6i vOi 0 ddt nfun trong khu chung CU,t~p thS Cll (B~c

  7 duang 24 86 Thanh Cong): Cong trinh cao tAng phai dam bao b6 trf cacNguy€nChi khong gian ti~n fch cong cQng, h~ tAng xa hQi trong cac congThanh, La trinh cao tAng ph\lc V\l dan cu khu V\fC,khong lam gia tangThanh dan s6.

  --Nut giao 8.Nut giao

  Bam bao phil h91' vai khong gian ki~n trUc canh quan khu V\IC8 dubng Kim 39 140Nguu, Minh nut giao thong duang Kim Nguu, Minh Khai.

  Khai

  Nut giao 9.Nut giao a) Pilla Bong nut giao la song H6ng va khu V\fCCling th\ICduang •0 hi~n theo quy ho~ch, d\I an rieng .9 Nguy€n 21 76 c) Bam bao phil h91' vOi khong gian ki~n trUc canh quan khu

  Khoai, Vinh V\fCnut giao thong dubng Nguy~n Khoai, Vinh Tuy.Tuy

  Nut giao 10.

  10 Nut giao Lang - -Thugng,ChilaQuy mo cong trinh th\Ic hi~n theo thi~t k~ do thi rieng ho~cLangdugc xac dinh trong qua trinh tri~n khai th\Ic tB.

  Nut giao 11. Vi tri duQ'cxac djnh ~ so d6 Ph\ll\lc 03.11 Nut giao Ton - -Thdt TUng,

  ChilaBQcC Cac vi trf khac

  T~ nutgiao

  1 khu do thi Tay 39 140 B6i vOi cac 0 d~t con l~ nfun giap chi giOi duang do ~ nutfI6 Tay va vanlJ giao, dugc phep xay d\IOg cong trinh cao tAng lam di~m nhAn.dai2 Bugc Cl,lthS h6a ~ quy ho~ch chi tiBt ho~c thi~t kB do thi

  Khu V\fCban dugc duy~t. Cong trinh diSm nhAn phai c6 hinh thuc kiBn trUc2 dao p!lla dong 39 140 mai, dQcdao, dugc H Qid6ng ki8n trUc quy hO!;lchThanh ph6

  HoTa thong qua.L____3 ~uv\Icga 18 65

  Quy chi quim /j quy hoqch, /din trUecong trinh coo tdng!rang khu lJ{.ll': npi ao lich SU; thlJnhpM Hii Npi16

 • T~ Chi&.TT Khu vllc ta' f)i~u ki~n riengcaotoi cao I

  (fa (fa

  -._~.--,-------- (tang) (m)HaNoi- --------_ •.•-!._ •.••,-- ----- 1-'---

  4 Khu V1!Ctrien 50 180HimGian Vo-- ------g---,.-- -----Khu vuc 0 delt

  5 ~ 29 Li~u 45 162Giai

  I>i~u10.Khu vuc tai cac du an bii thi~t do tbi... .1. Vi~c nghien cUuxay d\lIlg cong triOOcao tAng t~i cac dt;!an tai thiSt do thj

  la cac khu chung cu Cll, co quy rno til 02 ha tra len, phai dam bao cac diSu ki~nrieng 0011 sau: '

  a) Xac djOOraOOgi6i toan bQkhu chung cu Cll Ia ranh gi6i d8 thl,l'chi~n dt;!an tai thiSt do thj theo quy diM cua phaplu~t; t6 chuc l~p quy ho~ch chi tiSt 1/500,lam co So' d8 ki8rn soat nhiing nQi dung quy djnh t~i di8m b khoan 1 BiSu 1 cuaQuy chS nay; ,

  b) Th\lc hi~n tai thiSt theo huang cao tAng,m~t dQthfip, t~o OOiSukhong gianrna, h?n chS gia.tang dan s6 khu vvc;

  c) B6 trf dfit cho'cong triOOgiao d\lc va khong gian ma, tang them di~n tichcay xanh do thj, ti~n ich cong cQng nhu san vuOn, ch6 d~ xe;

  d) Cong trinhcao tAngtrong dt;!an t~HthiS~do thj khuySn khich t~o l~p khonggian thong thoang ~ cac tAngdS, kSt ri6i v6i khong gian khti vvc;

  d) Cac diSu ki~n C\lth~ khac 0011 sau:

  TT Khu VIlCTfuJgcao Cbi&1cao f)i~u ki~n riengtaida , taida(tin!!) (m)

  1 KIm chung cu Nguy~ COngTnr 25 90Th\IC hi~n theo Quy ho~ch chi tiet1/500 dfi duQ'Cphe duy~t.a) La khu V1!Ctlii thi~t do thi;

  2 Khu chung cu Giang Vo 21 76b) Cong trinh ,cao,tfuIg phai co giai phapdam bao SlJket noi vm khong gian xanhva h5 Giang Vo.a) La khu V\ICtlii thiet do thi;

  3 Khu chung cu Hao Nam 21 76b) Cong trinh cao tfuIg pha.i co giai phapdam bao S\Ik~t n5i vm khong gian xanhva khu chung cu cli Giang Vo,a) La khu V\ICtai thiet do thi;b) Cong trinh cao tfuIg phai co giai phapdam bao S\I k~t n5i v6i khong gian

  4 Khu chung cu NgQCKhanh 21 76 xanh, h5 Giang Vo, h5 NgQc Khcinh;c) D5i vm khu chung cu Cll nfun giaptuy~n dUOng Nguy~n Chi Thanh chooheo xav dlJDgcao 24tfuIg/86m.

  5 Khu chung cu Bac Thanh COng 24 86 a) La khu V\ICtlii thiet do thi;6 Khu chung cu Nam 'Ibfmh Cong 24 867 Khu chung cu Quynh Mai 24 869 Khu chung cu Thanh Nhan 24 86

  1~Quy chi quem 1Y quy hoqch, /din trUecong trinh cao !kg !rang khu ~ n(ji dolich sU; than;,pM Ha Ni)i / "'"

 • Tfutgcao Chi&Icao Di~u kifn riengTT Khu v1fc taida taida(t~nl!) (m)

  10 Khu chung cu Khuang ThUQ1lg 24 86 b) Cong triOO cao tfuIg phai co gUll11 Khu chung cu Phuang Mai 24 86 phap dam bao sg k~t nBi vm khong12 KIm chung cu Lang H~ 24 86 gian xanh va khu vgc;13 Khu chung cu Kim Lien 24 86 c) BBi vm cac 0 d~t giap vm dUOng14 Khu chung cu Nam Bong 24 86 vanh dai, tuy~n phB chinh, tuy~n phB15 Khu chung cu Vinh Ho 24 86 huemg tam th\Ic hi~n theo quy dinh t~16 Khu chung cu Trung Tg 24 86 Bi~u 6,7,8 clia Quy ch~ miy.

  a) La khu V\IC tai thiet do thi;b) Cong triOO cao tfuIg phai co giai

  17 Khu ~p th~ Van Chuang 18 65 phap dam bao sg k~t nBi vm khonggian xanh, h6 Van Chuang, h6 LiOOQuang va khu vgc ga Ha NQi.

  2. Vi~c nghien cUu xay dvng cong trinh cao tfu1gt~i quy ddt sau khi di doitheo QuySt dinh s6 130/QD-TTg, co quy rno ill 02 ha tra len, phai dfun bao cacdiSu ki~n rieng nhu sau:

  a) Vi~c sir d\lng quy ddt sau khi di doi cac co sa san xudt cong nghi~p, co sagiao d\lc d~i hQc, giao d\lc nghS nghi~p, co quan dan vi duQ'cUti tien de xay dvng,phat trien cac cong trinh cong cQng, cay xanh, blii d5 xe, cong trinh h~ tfu1gxa hQiva ky thu~t do thi; khong lam tang chdt tai cho khu vvc nQi thanh, dam bao canbfulg nhu c~u vS h~ t~g xa hQi, ky thu~t va rnoi truang do thi, khong duQ'c sird\lllg de xay dvng chung cu cao tfu1gsai quy ho~ch.

  b) Cac diSu ki~n duQ'cquy dinh ~i cac diem a, c, d khoan 1 DiSu nay;c) ChiSu cao cong trinh xern xet tren co sachiSu cao t6i da duQ'Cphep nghien

  Clmxay dgng cong trinh cao tfu1gtren cac tuySn duang vanh dai, tUYSnph6 huangtam, tUYSnph6 chinh tuang Ung.

  3. Cac truang hgp th\lc hi~n d\l an tai thiSt do thi khac theo quy dinh cuaphap lu~t phai tuan thu cac diSu ki~n rieng duQ'cquy dinh t~i khoan 2 DiSu nay.

  f)i~u 11. Cac khu chung Cll, tip th~ khac1. La khu chung cu, ~p the co quy rno di~n dch nh6 han 2ha.2. Vi~c nghien Clmxay dgng cong trinh cao ~g trong truang hgp xay dvng

  l~i khu chung ~u, ~p the phai dam bao cac diSu ki~n rieng oou sau:a) H~ chS lam gia tang dan s6 khu V\lCd\l an, phil hgp quy ho~ch phan khu

  do thi duQ'ccdp co thb quySn phe duy~t;b) Dam bao S\lhai hoa vS khong gian, kiSn trUc c8.nhquan vai cac cong trioo

  hi~n hfru trong khu VVCth\lC hi~n d\l an;c) ChiSu cao cong triOOxem xet tren co So'chiSu cao t6i da duQ'Cphep nghien

  CUuxay dgng cong trinh cao tbg tren cac tuy8n duang vanh dai, tuySn ph6 huangtam, tuYSnph6 chinh wang Ung.

  f)i~u 12.Quy dinh v~thi~t k~do thi, ki~ntruc cong trinh cao tAng1. HiOOthtrc kiSn trUc

  18Quy chi quan Jy quy hoqch, /din true e6ng trinh coo tang /rang khu ~ n6i i16/jch SU; thlmh pM HaN6i

 • Hinh thuc, c!Ji ti~t ki~n truc cua cong trinh cao tfulg phiii hi~n de;ti,hai hoavai canh quan, kien trUc khu vgc, phu hqp v6i moi tfuOng khi h~u; tuan thl.i theoquy djnh te;tidiSrn c khoan 3 BiSu 3 cua Quy ch~ nay;

  2. V~t li~u xay dgngCo gild phap Ung d\ll1gcac cong ngh~ xay dgng, v~t li~u xay dgng hi~n de;ti,

  than thi~n vai rnoi truOng, ti~t ki~rn nang lugng;Vi~c su d\lng v~t li~u lap vo cong trioo phai tuan thl.ithea Quy chufu1QCVN

  09:2013/BXD vS cac cong trinh xay.dgngsud\ll1g nang luqng hi~u qua.3. Kh6i tfch tY l~ cua cong trinhTuan thu Thi~t k~ do thi dugc duy~t va cac Quy chufu1,Tieu chufu1hi~n hanh.4. Chi tieu su d\lng dftt khaca) Tuan thu cac quy djnh vS chi tieu su d\lng dftt, khoang lui, rn~t dQ xay

  d1,.rng,dan 56... theo quy hoe;tchphan khu, quy hoe;tchchi ti~t, thi~t k~ do thi, quychu&n,tieu chu&nhi~n hanh lien quan;

  b) Cac yeu cdu vS quy hoe;tchki~n truc (khoang lui, di~n tich khong gianxanh ...) te;ticac vi tri diSm OOftndo thi duQ'cquy diOOte;tidiSu 10 cua Quy ch~ nayphai cao han, yeu cdu vS rn~t dQ xay d\Ing phai thftp han so v6i so v6i chi tieutrung binh wang Ung cua khu V\ICth\fc hi~n d\l an.

  5. Phai dam bao k~t n6i khong gian thu~n ti~n va an tom vai cac cong trinhgiao thong ngdrn, cac cong trinh cong cQng tren m~t dftt, cac cong trinh cong cQngngb liSn kS va k~t n6i va! h~ .th6~g~e;tt~g Icy thu~t ngdrn chung cua do thj.

  6. Cac yeu cdu khaca) B6 tri cac khong gian ti~n fch cong cQng,he;ttdng xa hQi trong ban than cong

  triOOdS ph\lc Vl)dan eu khu vgc; te;tokhong gian thoang, thong tAngte;ticac tdng d~,kSt n6i khong gian cong cQng vai khong gian khu vgc; Khong xay dgng rao ch~nkhuon vien, dam bao S\f lien kSt giua khuon vien cong trinh vai khong gian congcQng dUOngph6;

  b) TruOng hgp cong trinh cao tfulg n&rntren cac dUOngvaOOdai, tuy~n ph5huang tam, tuySn ph6 chiOOva te;ticac khu V\ICdiSrn nhftn do thi thi phai co donggop vS khong gian rna, caM quan chung cua do thi, te;tokhong gian rna, khonggian ph\lc Vl)cong cQng cho khu V\IC.

  Muc2.QUY fllNH QuAN LV flOI vm H~ THONG ~ TANG KY THU~T

  vA~ TA.NGxAHQI

  Di~u 13. K~t nBi h~ thBng h~ tang kY thuit va h~ tang xa hqi1. Phong chay chua chay

  Cac cong triOOcao tfulg phai tuan thli cac quy dinh te;tiquychu&n Icy thu~tQu6c gia vS an toan chay cho nha va cong trinh QCVN06:2010/BXD va cac quy

  19~Quy chi quim 1Y quy hogch, kiin trUeeong mnh cao tang !rong khu 1'{1t:nQiao Itch Sl~ thiInh pM HaNQi r

 • dinh hi~n hanh lien quan khac.

  2. H~ th6ng c~p nuac, thoat nuo-c.

  a) H~ th6ng nuac s~ch p~ai dam bao ap hIc; giam ty l~ th~t thoat; b6 s~g. h~th6ng e~p nuac Clruhoa va cap nuac su d\lng cong eQng; Chat luqng.nuac SInhho~t t~i eac eong trinh cao t~g phai tuan thu theo quy dinh t~i quy ehuan kY thu~tQu3c gia vS ch~t lugng nuae sinh ho~t QCVN 02:2009/BYT;

  b) T~t ca cae cong trinh phai b6 tri h~ th6ng xu ly nuac thai truac khi t~ai rah~ th6ng c6ng chung khu V\IC;vi~c xu ly phai dam bao tuan thu quy chuan kythu~t Qu6c gia vS nuac thai sinh ho~t QCVN 14:2008/BTNMT va cac quy dinhhi~n hanh lien quan khac.

  3. H~ th6ng e~p di~n, chiSu sang, thong tin lien l~e, trang thiSt bi

  a) H~ th6ng c~p di~n, chiSu sang, thong tin lien l~e phai duqc b6 tri trong cactuy-neI ng~m; Co h~ th6ng di~n chiSu sang hB trq cho dUOngph6; KhuySn khichchiSu sang bS m~t cong trinh; lfu tien su d\lllg.thiSt bi tiSt ki~m nang lugng;

  b) H~ th6ng thong tin lien l~c: Tuan thu theo quy dinh hi~n hanh; Cac hQpky thu~t di~n - thong tin lien l~c, cac thiSt bi thu phat tin hi~u (ang-ten dan, cQt,parabol, BTS ...), thiSt bi kYthu~t, phai co giai phap che ehfuJ.dam bao my quando thi.

  4. V~ sinh moi truOng.

  Khong duqe phep su d\lllg cae thiSt bi gay tiSng 6n, khi thai trong khu v\Ie;Phai co bi~n phap thu gom rae thai trong khuon vien eong trinh dam bao quy dinhvS v~ sinh eong cQng. .

  5. Giao thong va bai dB xe

  a) Cong trinh cao t~g phai dam biw b6 tri du ehB dB xe cho ban than eongtrinh theo quy dinh hi~n hanh va tang them 10% di~n tich dBxe eua eong trinh dSph\le V\l eho khu V\IC;

  . b) Khoang each l6i vao &g.hfun, sanh co~g eQng dSn giao th0!1gxung quanhtuan thu quy dinh trong Quy chuan xay d\lllg hi~n hanh (ap d\lllg doi vai cac congtrinh trong qua trinh l~p quy ho~ch, thiSt kS do thi);

  c) Cong trinh eao t~g phai dam bao cae khoang each an tom giao thongtheo quy djnh hi~n hanh;

  d) Cong trinh cao &g phai co l6i tiSp c~ thu~n ti~n eho ngum khuySt t~t vab3 tri cae chB dS xe rieng cho nguai khuySt t~t.

  6. H~ th6ng h~ !kg xa hQi

  a) KhuySn khieh danh quy d~t cua 0 d~t xay d\lllg eong trinh eao !kg dS tangcae khong gian rna, eong vien cay xanh va cong trinh h~ t~g xa hQi khae;

  b) Cong trinh eao &g khi xay d\lllg phai khong lam gia tang chdt tai d6i vaih~ th6ng h~ t~g xa hQi, h~ &g kYthu~t khu vl,Ieva theo quy ho~eh.

  20Quy chi quan lY quy hot;teh, ldin t:rUccong trinh cao tdng !rang khu ~ nQi iJolich sU; thirnhpM Hit NrJi

 • ChuO'ngill

  TO CmJC THl/C HI¥N

  Di~u 14. Trach nhi~m cua cac SO', nganh eua Thanh phB

  1. Sa Quy ho~ch - KiSn trUc co tnich nhi~rn:

  a) C\l thS hoa nQi dung Quy chS t~i cac Quy ho~ch phan khu do thj t~i khuvgc nQi do, phil hgp vai cac Quy ch~ quart ly quy ho~ch, kiSn truc do thj co lienquan dS kiSm soat v8 quy ho~ch, kiSn truc d6i vai -cong trinh cao t&ngtrong Khuvvc nQi do ljch sir theo quy dinh t~i diSrn a khoan 3Di8u 3 va cac quy dinh khaccua Quy chS nay.

  b) Xay d\l1lgKS ho~ch l~p quy ho~ch chi tiSt, thiSt kS do thi cac tuySn duOng,ph6, cac khu V\fCd~c thil, cac khu chung cu Cll,quy d~t sau khi di dai theo QuyStdinh s6 13O/Qi)-TTg trinh Uy ban nhan dan Thanh ph6 phe duy~t;

  c) Thong bao tren cac phuong ti~n d~i chung eho cac t6 chuc, ca nhan tuanthu the? Quy-~hS nay tr?ng

 • 4. Vi~n Quy ho~ch xay d\fng co tnich nhi~m:

  Ph6i hgp vai Sa Quy ho~ch - KiSn truc th\fc hi~n nhi~m V\lquy dtnh t~i diSma khoan 1 DiSu nay.

  I>i~u 15. Trach nhi~m cua cac Uy ban nhan dan cac qu~n co lien quanUy ban nhan dan ~ac qti~n: Ba Dinh, D6ng Da, Roan KiSm, Rai Ba Trung,

  Tay RB cn trach nhi~rri:

  1. ThlJc hi~n kiSm soat ho~t dQng xay dlJIlg cong t?nh cao tfulg theo thfunquySn, dUng Quy ho~ch, Quy chS qUlinly quy ho~ch, kien truc duQ'cca quan cothfun quySn phe duy~t va thea dUng quy dinh cua Quy chSnay;

  2. T3 chuc kiSm tra, giam sat vi~c thi cong xay dlJIlg cong trinh cao tfulg va. xu ly cac vi ph~m theo thfun quySn, dung phap lu~t;

  3. Ph6i hQ'Pvai cac Sa, nganh cua Thanh ph6 thvc hi~n phful cong vi~c duQ'cphan cong trong Quy chS nay va cac quy djnh khac co lien quan.

  4. Thong bao cho cac t3 chuc, ca nhan theo thdm quySn th\fc hi~n dung quydjnh cua Quy chS nay.

  I>i~u 16. Quy dinh chuy~n ti~p

  1. Cac dlJ an cong trinh cao tfulg dli duQ'ccApgiAyphep xay d\fng truac thaidiSm Quy chS nay co hi~u IlJc duQ'cphep tiSp tvc triSn khai.

  2. Cac dlJ an dAu thAu, dAu gia quySn su d\lI1gdAt, cac d\l an dli thlJc hi~nngbIa Y\ltai chinh theo quy djnh cua phap lu~t ho~c dli duQ'cphe duy~t quy ho~chchi tiSt, quy ho~ch t3ng m~t b5ng sau ngay QuySt dinh s6 1259/QD- TTg co hi~u19c duQ'cphep tiSp t\lCtriSn khai, phil hgp vo; quy dinh t~i Quy chS nay. .

  3. Cac dlJ an da duQ'cUy ban nhful dan Thanh ph6 chAp thu~ chu truang,nb trong dia ban quan ly quy djnh ~i DiSu 2 giao Sa Quy ho~ch - KiSn trUc chutri, ph6i hgp vo; ca quan lien quan bao cao UBND Thanh ph6 xem xet quySt dinh.

  f>iSu 17. l>iSu khoan thi himh

  1. Ca quan quan ly quy ho~ch, kiSn truc, xay dlJIlg co trach nhi~m ph6 biSn,huang ddn cac t6 chuc, dan vi, ca nhan lien quan co ho~t dQng xay dlJDgtuan thuquy ho~ch phan khu, quy ho~ch chi tiSt dli duQ'cphe duy~t va quy dinh cua QuychS nay. .

  2. MQivi ph~ quy djnh CllaQuy chSnay se bi xUly theo quy djnh Cllaphap l~t.

  3. Quy chS quan ly quy ho~ch, kiSn trUc cong trinh cao tfulg trong Khu VlJCnQi do Ijch su duQ'c niem ySt cong khai t~i tf\l sa Uy ban nhan dan cac qu~ BaDinh, DBng Da, Roan KiSm, Hai Ba Trung, Tay HB dBph3 biSn rQng rai dSn mQit3 chuc, ca nhan biSt, th\lc hi~n.

  4. Sa Quy ho~ch - KiBn truc la dAum6i t3ng hgp, chu tri, phBi hgp vai cacsa, nganh, Uy ban nhan dan cac qu~ co lien quan t6 chuc sa kSt, t3ng kSt dinhky hang nam vS kSt qua triSn khai th\lChi~n Quy chS nay.

  22Quy chi quan lYquy hoqch, kiin trUe c6ng trinh 000 tdng trong khu 'VtlC n(ji d6/jch sU; thirnhpM HlJ N9i

 • Trang qua trinh ap dl;ll1gva triSn khai th\lChi~n, nSu co vuong m~c, kh6 khan,cac cO'quan, dan vi, t6 chuc, ca nhan co trach nhi~m lien h~ voi So' Quy ho~ch - KiSntrUcdS duQ'chuang dful, gifli thich kip thm; truOng hQ'Pcful phfli diSu chinh, b6 sungnQidung cua Quy chS, Sa Quy ho~ch - KiSn"trUcphfli t6 chuc t6ng hQ'P,tham muu,dS xu~t Uy ban nhan dan Thanh phB xem xet, quySt dinh.!.

  • ANNHANDANo~..T~i , ," TIeR+" .

  .t" *2 _~~'1

  Quy chi quem IY quy hot;lch, /din truc c6ng trinh cao tang trong khu ~ nQid6 lich sU; thl.mhpha Hiz NQi

 • 1919

  2121

  22

  2222

  DiSu 10. Khu V\lCt~i cae d\l an tai thiSt do thj

  DiSu 11. Cac khu ehung ell, t~p thS khae

  DiSu 12. Quy djnh vS thiSt kS do thj, kiSn true eong trinh eao tAng

  M1}c 2. QUY DlNH QuAN LY DOl 'Val H~ THONG H..;.TANG KYTHU~TVA~ TANGxAHQIDiSu 13. KSt nBi h~ thBng h~ tAngky thu~t va h~ tAng,xa hQi

  ChuO'ng ill .TO CHUC THVC HI¥NDiSu 14. Traeh nhi~m ella eae Sa, nganh ella Thanh phBDiSu 15. Traeh nhi~m ella eae Uy ban nhan dan eae qu~ eo lien quan

  DiSu 16. Quy djnh chuySn tiSp

  DiSu 17. DiSu khom thi hanh

  MUCLUC 'QUY cHE QUAN LY Ql]Y HO~C.,H KI~N TRiJ~ C,ON~ TRINH CAOTANG KHU WC NQI DO LICH SUTHANH PHO HA NQI l'

  ChuO'ng I . QUY DINH CHUNG 1DiSu 1. Ph~ vi va d~i tu(mg diSu chinh , 1

  DiSu 2. Dja bfm qmi'n'ly , , 1

  DiSu 3. Nguyen ~c qmin 1y' ... 21.

  DiSu 4. Giili thich tir ngu '. " .;. 3

  DiSu 5. Phful khu V\r\qum,lY ,. 4

  ChuO'ng II . QUY BINH CV THE 5Myc 1. QUY DINH QU~N LY QUY HO~CH KHONG GIAN DOl VOlCONG TRINH CAO TANG 5DiSu 6. Khu VVChai ben dUOngvanh dai 5

  DiSu 7. Khu vvc hai ben tuySn phB huang tam 10

  DiSu 8. Khu VVChai ben tuySn phBchinh 12

  DiSu 9. Khu VVCdiSm nhcln do thj 14

  17

  18

  18

  24Quy chi quim lY quy hoqch, /din trUcc6ng trinh coo tang trang khu ~ nQi t16ljch sU;thimh pM HiJN(5i

 • PHANPHULUC• •

  2¥Quy cM quan lYquy hor;reh,kiln trUecong trlnh 000 tkg trong khu V~lCn9i ao ljch sU; thanh pM Ha N9i /V#I.

 • PHAN PHV LVCPh\ll\lc 01

  BAN D6 RANH GIro, p~ VI NGHffiN dro

  KY HleU vA GHI CHUI KHU VlfC He) N110C

  . KHU TRUNG TAM CHINH TRI BA aiNH (A1)

  KHU 01TlcH TTHOANGTHANHTHANGLONG(A2)

  :;~~~~ KHU PH6 c6 (A3)

  f.~ KHU PH6 cO (A4);>~ •• ~••

  •• KHU VlfC He) Gl1O'M vA PHI,JC~N (A5)

  KHU VIfC XUNG QUANH He)TAY (A6)

  KHU VIlC H~N CHE PHAT TRIEN cAp 1\(A7.2)

  ~_ 3.-- TUYENal1C7NG sATaO TH!

  ___ TUYEN al1C7NGSAT Qu6c GIA

  •••..•••••. RANH GIC7IGIO'A cAc KHU VIIC

  @@Id' HI~U cAc KHU VIlC QUAN LY

  @) VJTRlGAa110NGsAT

  26.~

 • r-

  Ph •••.Ivc 02SO DO RANH GIdIPHAN vUNG cAc KHU Vl,TCK.IEMSOAT CONG TRiNH

  CAO TANG TRONG KHUNQI DO LICHSuTHANH PHO HA NQI

  Ranh gim man thli thoo ranhKhu gim quy ajnh ~ quy ch~ph6 quan Iy ~uy ho~ch ki~n trUccA - Khu pho cA Ha NQiauQ'cKy UBND thAnhph6 Ha NQihi~u phe duy~t ~i QD s6A3 6398/QD-UBND ngay

  24/10/2013

  Khu di Ranh gim tuan thli thoo raDhtich .giOixac ajnh "Quy ho~ch chiTrung ti~t bao t6n, ton ~ va phatH~ huy gia tri Khu di tich IT= Hoang Thanh Thang Long-Th w Ha NQi, tY I~ 1/500", ali augcLo:~ BQxa~ d~g phe duy~t ~K' hi" QD so ~1 975/QD-BXDy ~u 21/8/2015A2

  KhuvJ!C

  Khu.Trung'tamchinhtIl BaDinh-Kyhi~uAl

  Can cli'lip ranh giOi

  Ranh giro man thli theo ranhgiOi xac dinh ~ a6 an Dieu'chinh quy ho~ch chi ti~t KhuTrung tam chinh tri Ba

  Dinh, thanh ph6 Ha NQi, tYI~ 1/2000 augc Thli tucrngChinh phli phe duy~t ~i QDs6 2411/QD- TTg ngay

  10/12/2013

  ~ chi qulin lj quy /wqch-Idin tn8: cOngtrinh coo t&ngtrong khu ~ nqi 06 Ijch sri; 1hlJnhpM HaNpi27

  ~

 • KhuVl}'C

  Khuph3Cu-Kyhi~uA4

  KhuV\lCH6

  Guamvaph\!c~-Kyhi~uA5

  Can Ctf lip ranhgiOO

  Ranh giOi tuanthli theo ranli gi6iquy djnh ~ quyche qulm ly quyhoach kien trUcKh~ph3CumNQidiiduqc

  UBND thanh phBHa NQi \'he duy~t~ Quyet dinh so24/20 14/QI>-UBNDngay13/8/2015

  Ranh giOituanthli theo ranh gi6il~p quy ho~chpMn khu do thi

  HI-IA

  Quy chi qwin lY qt!Yhoqch-!din trUec6ng trinh coo tJng trong kim 'V{lr ~i ao Itch sU;ThlJnhpM HlJNpi

 • Khu Can Cll' l~p ranb'Vl}'c giOi

  KImVlJCxung'quanhH6Tay-Kyhi~uA6

  , ~

  KIm'VlJCVan

  'MiSuvaph\!c~-Kyhi~uA7.1

  RaM gi6i manthli theo ranh giOiquy dinh t?i Quyho~ch ph3n khudo thi khti 'VlJCH6'Tay va ph\! c~

  (A6), tY l~ 1/2000da:duacUBNDthanh ph6 Ha NQiphe duy~t t?iQuySt dinh s64177/QD-UBNDngay 08/812014

  Ranh gi6i d~ xu&nMm boo tAn, tOn ~,kIm V\lC Van MiSu ~ 'ph\!$ (Ranh gi6i de~~Quyh~chung Thli doHi NQidSn nam 2030, tknhln 2050 duQCgi6i~ b6i cae tuySn ph6Di~Bien Phu, I.eDuful,Nguy€n

  KhuySn, Trful QuYQip, Ngo syLien,Luong SU,ThongPhong, Ton DtIclh1 eat Linh, T .g, .Hom DUe, I.e TI\IC,

  Trfut Phu) ,i'

  Quy chi quim lj tM' /ux;lch-ldin trUe cOng trinh cao tdng trong khu ~ nPi dO ljch sU; 11UmhpM HQNpi

 • KhuVVC

  KhuV\lChanch!hMtri8

  Kyhi~uA7.2

  Can culipranh giOi

  R.anh gi6i dodan vi tuvfutda xuAt,thuQckIm V\lC h~ch! phat tri8ntheoQuy

  ho~chchungThli do HaNQi d!n nam2030,tfunnhin2050 daduqcThlituangChinhphli phe duy~t~Quy!tdinh. sa 1259/QD-TTgngay26/7/2011

  Sad6

  Qz.oI chi qutin lYquy 1w(lch- kiin trUec6ng trinh coo t&ngtrong khu ~ nPi i10 ljch sU;1hlmh pM HQNpi

 • PhI}. ll}.c 03

  QUY DlNH CRO cAc 0 PRO KHU WC NOI DO LICR sO'

  KY HleU vA GHI CHU••••••••••• RANH GI6'1 GllrA cAc KHU VIlC

  _._. .• RANH GIO'I () PH6

  @@ KY HleU cAc KHU vllC QUAN LYA1.1 KY HleU () PH6

  Hinh 1:SO" iJJ vi trl cac 0ph6

  3~.Quy chi quirn lj quy hocJch,!din t1Ucc6ng trinh cao tJng trong khu ~ ~i iJ61ich sU;ThirnhpM HaN9i / oro .

 • OQUY soD MINH HQA 0 QUYHOACH HOACH

  KHUTRUNGTAMC TRlBADiNa B:I£U:At

  ALl

  A2.1

  KHU PH6 CO (KY ~U: A3)

  QUYDlNH

  Thl,Tchi~n phu hqp vm quy djnh ~ dB an Di8uchinh Quy hOl;lChchi ti8t Khu Trung tam chinh tIi 'Ba Dinh, thanh ph6 HeiNQit tYl~ 1/2000.

  Thl,TChi~n phu hqp vm Quy hOl;lChchi ti8t bao tB~ron ~o va pb.at huy gia tIi Khu di tfch trung tamHoang Thanh Thang Long - Ha NQi, tY l~ 1/500.

  A3.1

  A3.2

  A3.3

  A3.4

  A3.5

  A3.6

  Thl,TChi~n phu h~ vm Quy ch8 qulin ly quy hOl;lChkien trUcKhu pho cA Ha NQi.

  3~Qzo/ chi qwin IY quy ho{lCh, ldin trUe cOng trinh coo tdng trong khu ~ ~i 06 #ch sU; Thirnh pM HlJ N9i / r

 • OQUY SODHOACH

  KHUPH

  A4.1

  A4.2

  QUYDJNH

  Hoang Hoa Tham IAtuy~n phB chinh trong khu vgcnQi00 Itch su. Th\lChi~ quan Iy oong trlnh cao tfuIgphu hgp vm quy dtnh ~ Dieu 8 cUaQuy ch~nay.

  A4.3-

  A4.4

  a) Nghien -CUllxay d\IIlg oong trinh coo &g dBi_-" vm cac 0

 • OQUYHOACH

  A4.5

  A4.6

  A4.7

  A4.8

  A4.9

  Khong xay d\lD.gm6i cOng trinh cao tAng.

  Ngbien CUll xay d\IDgoong trinh cao tAngd6i vm caeo

 • OQUYROACH

  A4.10

  A4.11

  A4.12

  AS.1A5.2A5.3

  A5.4

  A5.5

  QUYDJNH

  a) Nghien .CUllxay d\IDg cong trinh cao tAng daivOi cac 0 dAt giap v&i duimg D~ Cd Vi~t tren casa tuan thil nguyen tic quy djnh ~i Di~u 3, Di~u 6.CllaQuy chBmly.b) Dai voo cac CC1 sa y t~, CC1 qUaIl,don vi (BQXayd\II1g,BQNQi V1,l,B~nh vi~n mit TW, B~nh vi~n yhQccAtruy~n TW ... ) nBu phai di d

 • QUYHOACH

  soD MINHHQA 0 QUYHOACH QUYDfNH

  A6.1

  , KHUVlfCHOTAYVApHVC!N(KYIII$U:A6) .

  ...':,;

  NghiencUu xay dvrtg cong trlnh cao tfutgdM v6icac 0 dAtgiap v6i hai ben duang vo Chi Cong, AuCa tren ca sa tuan thli nguyen ~ quy dinh t~DiBu3, DiBu 6 cua Quy ch~ nay.

  A6.2

  A6.3 ,

 • ,!

  OQUYROACH

  A6.4

  A6.5

  A6.6

  'j !.; -.- ••n .•••N.G'"""' .•••..- .•....... /.. , .... ""u ,~u3 ....i' --' '--"),

  .1. ./1

  ._. .'-:-:-::tnrttmrsltr--..../'.(-- ..----.-'- ..--.-- - --1

  QUYDJNH

  Khong xay d\Il1g cOng trlnh eao tang. Bao tankhong gian ki~n trUe efmh quan khu V\l'C Ha Tay vacae cOng trinli di tfeh lich su, tan giao tin nguOngtrong 0 quy ho~eh.

  Ngbien eUu xaydvng eong trlnh eao tAngW cae 0ddt giap voo dUOngVo Chi Cong (vfmh dai 2) trene(J sa man thli nguyen tic quy dinh W Di~u 3,Di~u 6 ella Quy eh~ nay ~

  Ngbien eUu xay dvng cOng trlnh eao tAngW cae 0ddt giap voo dUOngVo Chi Cong (v8nh dai 2), khu"\Ie nut giao dUOngL~c Long Quan, Vo Chi Congtren e(J sa tuaD.thli nguyen.tie quy dinh W Di~u 3,Di~u 6 ella Quy eh~ nay.

  ~ chi quirn 1Yquy hot;teh, !din trUe c6ng trinhcao tdng trong khu V(lC "pi ao Ijch sU; ThirnhpM Hiz Npi

 • OQUYHOACH.

  A6.7

  .A6.9

  A6,10

  SOB QUYDlNlI

  Kh6ng xa~ d\lIlg cong trinh cao tAng.

  Khong xay d\lIlg oong trinh coo tAng.

  Nghien CUllxay d\IIlg oong trinh cao tAng t~ cac 0etAtgilip voo du

 • QUYROACH

  A6.12

  A6.13

  A6.14

  A6.1S

  saD QUYDlNH

  Nghien CUllxay d\Dlg cong trinh cao tfulg ~ cac 0dAtgiap vOiduang Nghi HlIl1 tren co sa dam baotuan tho nguyen tic quy dinh ~ Di~u 3, Di~u 6CllaQuy chS nay, chi~u coo/tfulg cao Cl)th~ se xemxet tren C(J sa qua trinh tri~n khai thl)'CtS ho~c thi8tkS do thi do thi dugc duy~t.

  Nghien CUllxay d\Dlg cong trinh coo tfulg ~ cae 0dAtgiap vOi duang Nghi Tam tren co sa dam baotuan thli nguyen tic quy dinh ~ Di~u 3, Di~u 6CllaQuy chS nay~chi~u cao/tfulg cao Cl)th~ se xemx6t tren C(J sa qua trlnh tri~n khai thl)'CtS ho~c thiStkS do thi do thi dugc duy~t.

  Nghien CUllxay d\Dlg cong trinh cao tfulg ~ cae 0dat giap vOi duang Au Co tren C(J sa dam bao manthli nguleri tic ~uy dinh ~ Di~u 3, Di~u 6 cliaQuy che nay, chieu cao/tfutg cao Cl)th~ se xem xettren C(J sa qua trlnh tri~n khai thl)'CtS ho~ thiSt kSdo thi do thi dugc duy~t.

  3~~Quy chi quilno/ quy /wqch, !din trUecong trinh caD tJng trong khu ~ ~i ao ljch sU; ThiInh pM HizN9i r

 • OQUY.HOACH

  A6.16

  A6.17

  A6.18.

  A6.19

  QUYBfNH

  Nghien cUu.xay d\fl1gcong trlnh cao tfutg ~ cac 0dAtgiap v6i.duang Au Co tren ca sa dam bciomanthti nguyen tic ~uy djnh ~ Dieu 3, Dieu 6 cliaQuy chS nay, chieu cao/tAng coo.C\lth8 se xem xettren co sa qua trlnh tri~n khai th\lc tS ho~c thiSt kBdo thi do thi dugc duy~t.

  Nghien cUu.xay' dl,IIig cOng trlnh cao tfutg cOngtrlnh cao tfutg lam di8m nhk tren co sa dam bcioman thli nguyen. tic quy dinh ~ Dieu 3 Clla QuychBmly, chieu cao/tfutg cao C\lthe se xem xet trenca sa qua trlnh trien khai th\lC tS ho~ thiSt kS dothi do thi duQ'cduy~t.

  a) DBi vm cong trlnh cOng cQngdo tht xem xet xayd\lllgphu hgp vm quy ho~ch phan khu do tht A6.b) Cae khu V\fCcOn l~ khong xay d\lUg cong trlnh

  lcao tang. . .

  L\fa chQn vi tri xay d\lllg cOng trlnh cao tfutg lamdiem nMn, ~uy mo, kiSn trUc cOng trlnh th\lC hi~ntheo thiSt ke do tht rieng ho~c phcii minh hQa tBchuc khong gianki8n trUc ccinh quan khu V\fC,det. th" l .c: t. dinhcap c6 am quyen xem xe:t,quyet . .

  4~.Quy chi quirn lYquy hoqch, /din trUeoong trinh coo tang trong khu V{lC nQiao ljch sU; ThirnhpM Ha NQi / .

 • OQUYROACH

  A6.20

  A7.1a.l

  A7.2.1

  A7.2.2

  SOB

  KHUVl/C~CHtpHATTRIEN(KY ~U: A7.2)

  QUYBJNH

  Khong xay d\lIlg cong trinh cao tfulg. Nghien CUllxay d\lIlg tren ca sa dam bao tuan thli nguyen t&cquy djnh ~ Di~u 3 va Di~u 6 cUaQuy ch8 nay.

  Khong xay d\lIlg cong trinh cao tfulg.

  a) Nghien CUllxay d\lIlg oong trinh cao tfulg ~ caco dAt giap vm duemg Van Cao, Bum, Hoang HoaTham tren ca sa dam bao tuan thli nguyen tic quydinh ~ Di~u 3, Di~u 6, Di~u 7 cUaQuy ch8 nay.b) DQi C~ la tuy8n phA chinh khu "\lC, th\IC hi~nphil hqp vm quy djnh ~ Di~u 8 cUaQuy ch8 nay.c) DAivm vi~ xay d\lIlg tren khu

 • OQUYROACH

  A7.2.3

  A7.2.4

  A7.2.5

  A7.2.6

  QUYDlNH

  a) Nghien cUuxay dl,mg cong trinh cao !kg ~ caco dM giap voo duang Nguy~n Chi Thanh, Buoo, LaThanh, Vanh dai 1 tren co sa dam bao tuan thlinguyen tic quy djnh ~ Dieu 3, Dieu 6, Dieu 7 cliaQuych~nay.b) Khong ~y dl,IIlg cong trlnh cao tfutg trongkhuon vien cong vien Thli ~ va khu VI,l'Cden VoiPh\lc.

  a) Nghien cUu xay dl,IIlgoong trinh cao!kg ~ caco dAtgiap voo duang Lang H~ Nguy~n Chi Thanh,Lang, HuYnh Thuc KMng tren ca sa dam bao tuanthli nguyen tic quy djnh ~ Dieu 3, Dieu 6, Dieu 7,Dieu 8 CllaQuy ch~ nay.b) D6i vo; vi~c cm t~o khu chung cu cli NamThanh Cong, cac khu chung cu khac th\fChi~n trenca sa dam bao tuan thli nguyen tic quy djnh ~Dieu 3, f.)ieu 10 clia Quy ch~ nay.

  42VQuy chi quiln lY quy hoqch, Jain trUecOng trinh cao tdng trong khu ~ i1Qido ljchsr}, ThimhpM Ha N9i / •••.

 • OQUYHOACH

  A7.2.7

  A7.2.8

  A7.2.9

  A7.2.10

  sa f> MINH HQA 0 QUYHOACH

  QUYf>lNH

  a) Nghien CUllxay dl,ll1goong trlnh cao tfulg ~ caco etAtgiap voo dUOngLang H~ Vanh dai 1,6 ChgDira, Hoang CAll, Thai Hi, 0 dAtgiap voo chi gioodUOng do nut giao Tay Son, Thai Ha tren ca sadam bao man thli nguyen t~c quy dinh ~ Di~u 3clia Quy ch~ nay.b).DAi voo xay dl,ll1gcong trlnh tren khu dAt ca say t~ (b~nh' vi~n D8ng Da) th\IC hi~n theo Quy~t.dinh sA 130/QD-TTg ngay 23/01/2015 Clla Thlitmmg Chinh phli tren ca sa dam M.o man thlinguyen cic quy dinh tl,liDieu 3, Di~u 10 Clla Quych~nay.

  a) Nghien CUllxay dl,ll1goong trlnh cao tfulg ~ caco dM giap voo dUOng Lang H~ Yen Lang, TaySon, Thai Ha tren ca sa dam bao man thli nguyencic quy dinh ~ Dieu 3, Di~u 7, Dieu 8 Clla Quych~nay.b) D8i voo cae d\I an cai ~o khu chung cu cli(Vmh HB) th\lC hi~n tren co sa dam bao tuan thlinguyencic quy dinh tl,liDieu 3, Di~u 10 Clla QuyhI. ,c enay.

  a) Nghien cUllxay dl,ll1goong trlnh cao tfutg~ cae 0dAt giap vm duemg xa Dan, 0 dl1tgiap vm chi gimduang do nUt:gioo Tay San, ChUaBQctren C(J sa damboo man thli nguyen cic quy d!nh ~ f)i~u 3, Di~u 6,n:). 9 • Quy hI. ,Uleu cua c e nay. .b) D8i v61 cac d\I an cai ~o khu chung cu cli (NamDang, Trung T\I), d\I an xay dl,ll1g~ co sa giaod\lc (HQcvi~n ngan hang, Dl,lihQcCong Doan) nBuphai di dOi thi th\lC hi~n thoo Quy~t dinh s8130/QD-TTg ngay 23/01/2015 clia Thli ttrangChfnh phli, tren co sa dam bao man thli nguyen t~cquy dinh t~ Di~u 3, Di~u 10 CllaQuy ch~ nay.

  a) Nghien CUllxay dl,ll1gcong trlnh coo tang ~ caco dAt giap voo dUOng Tay Son, TruOng Chinh, 0etAtgiap vm chi gioo dUOng do nut giao Ton ThAtTUng, Chlla BQc tren C(J sa dam bao man thlinguyen cic quy dinh t~ Di~u 3, Di~u 6, Di~u 7,n'). 8 . Q hI.,uleu cua uy c e nay.b) D8i voo cac d\l an xay d\IIlg ~ co sa giao d\lc(D~ hQc Thliy Lgi) nBu phai di dOi thi th\lC hi~ntheo QuyBt dinh s8 130/QD-TTg ngay 23/01/2015CllaThli ttran~ Chinh phli, tren C(J sa dam bao manthli ngulen mc quy dinh ~ Dieu 3, Dieu 10 cliaQuy che nay.

  43JV"Quy chi qutin lj 'M'~ /din trUecOng trinh cao tJng trong khu V{lC nqi iJ61jch~ Thlmh pM HaN9i /.

 • OQUYHOACH

  sa J) MINHHQA QUYHOACH QUYJ)lNH

  A7.2.11

  A7.2.12

  A7.2.13

  A7.2.14

  ::.:: 11

 • OQUYROACH

  A7.2.15

  A7.2.l6.

  A7.2.17

  A7.2.18

  QUYBfNH

  a) Nghien cUuxay d\lIlg cOng trlnh cao tAngt~ caco dAtgiap v6i duimg Minh Khai th\lC hi~n tren cosa dam bao tuan thli nguyen cic quy djnh ~ Di~u3~Di~u 6 CllaQuy ch8 nay.b) Dai vai cac d\l an cm t~o khu chung cu Cll(Thanh Nhan), tren co sa dam bao man thli nguyencic quy dinh ~i Di~u3~ Di~u 10 cila Quy ch8 nay.

  Nghien cUu xay d\lIlg cOng trlnh cao tAng t~ cac 0dAtgiap v6i duimg Minh Khai~ Kim Nguu,Nguy6n Khoai th\lC hi~n tren 00 sa dam bao manthil nguyen t!c quy djnh ~ Di~u 3~DiSu 6, DiSu 7cila Quy ch~ nay.

  a) Nghien cUuxay d\lIlg cOng trlnh coo tAng~ caco &t giap v6i duemg Minh Khai~ Kim Nguu th\lChi~n tren co sa dam bao tuan thil nguyen cic quydinh ~ DiSu 3~Di~u 6, Di~u 7 CllaQuy ch8 nay.b) Dai v6i cae d\l an tren khu dAt cac co sa sanxuAt th\1'Chi~n theo Quy~t djnh sa 130/QD-TTgngay 23/01/2015 cila Thil tuang Chfnh phil tren cosa dSpl bao man thli npyen t~c quy djnh ~i DiSu3~Dieu 10 CllaQuy che nay.

  45A~Quy chi quirn /jquy hot,lCh,!din tnU:cOng trinh cao tdng trong khu ~ ~i ao ljch sU;Thl:mhpM Ha N9i / V'

 • OQUYHOACH

  A7.2.19

  sa I> MINH HQA 0 QUYHOACH QUYl>lNH

  a) Nghien CUllxay d\l'llg eong trlnh eao tfuIg tren00 sa. dam bao man thli nguyen cie quy djnh ~iD'). 3 n'). 6 . Q hI.,leu , :uleu eua uy e e nay.b) Dai vm cae dg an tren khu ddt cae co sa sanxudt thge hi~n theo QuyBt djnh sa 130/QD-TTgngay 23/01/2015 eUaThli tuOng Chinh phli tren cosa d~ bao man thli npuyen tic quy djnh ~ Di~u3, Dieu 10 eUaQuy ehe nay.

  A7.2.20

  a) Nghien cUllxay d\l'llg eong trlnh eao tfuIg~ cae~?}'. ,:,:~~ANG~-fIlAia""~~_,i...~~' 0 ddt giap vm dUOngVan Cao - Li8u Giai tren coIN '.'. -. "~~ lJ .' ' : - : ' '~~ sa dam bao tuan thli nguyen tic quy djnh t~i Di~u~-,;;"", ,;/, ",;;J iI ..,' 3 n'). 7 • Q hI.,. _~' 'H ' '~--'-','. \f~:_:::::)o..~ ' :uleu eua uye e nay.f;~~ .._,e ' d; '(5' f! - b) Nghien CUllxay d\l'llg eong trlnh coo tfuIg lam/iil ' -, le ...•..•••"'iJ - . A I. • A dl.. , .:;;: .., .

  ..: V,~,! ,. , it--""---:"~~~-diem nh~:;;:~l ~ .at gIao duan~ LIeu ?laI v~ ~~__-;-../~~_-/ " , .~r -_..~~!. Ma,