Click here to load reader

00. türkce ön sayfalar - Uzman Kariyer · PDF file 2019-08-24 · Uzun ve yorucu bir çalışmanın ürünü olan DGS konu anlatım- lı kitap, sınav kapsamına uygun olarak çalışmanız

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 00. türkce ön sayfalar - Uzman Kariyer · PDF file 2019-08-24 · Uzun ve...

 • Eser Ad�

  Stratejik DGS Konu Anlat�m�

  Yazar

  Komisyon

  Türü Alt Ba�l�k

  S�navlara Haz�rl�k DGS Haz�rl�k

  ISBN Numaras� Barkod 978-605-329-912-7 9786053299127

  Kapak Tasar�m Bask�ya Haz�rl�k

  Uzman Kariyer Uzman Kariyer

  Grafik Birimi Dizgi Birimi

  Bas�m Yeri

  Tarcan Bas�mevi

  0312 384 34 35

  �leti�im Bilgileri

  Uzman Kariyer Yay�nlar�

  Adres: Turan Çi�dem Cad. No:5

  Ostim/Ankara

  Ça�r� Merkezi: 0312 231 12 89

  Faks: 0312 231 41 99

  Web: www.uzmankariyer.com

  Bu kitab�n her türlü yay�m hakk� uzmankariyer Ltd. �ti.’ye aittir. Bu kitab�n bask�s�ndan 5846 ve

  2936 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas� Hüküm- leri gere�ince al�nt� yap�lamaz, fotokopi yöntemiy- le ço�alt�lamaz, resim, �ekil, �ema, gra� k vb.ler

  yay�nevinin izni olmadan kopya edilemez.

 • Ön Söz

  Değerli Arkadaşlar,

  Lisans Tamamlama için Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) belirli bir başarı seviyesine ulaşmanız ge-

  rekmektedir.

  Önemli bir sınav öncesinde edinmiş olduğunuz konu anlatımlı bu kitap sizleri başarıya ulaştır-

  mada rehberlik etmek için hazırlanmıştır. Uzun ve yorucu bir çalışmanın ürünü olan DGS konu anlatım-

  lı kitap, sınav kapsamına uygun olarak çalışmanız için hazırlanmıştır.

  İncelemekte olduğunuz DGS konu anlatımlı kitabı, yenilenen sınav kapsamı göz önünde bulun-

  durularak kolay anlaşılır hâli ile sınavda Türkçe, Matematik, Geometri ve Mantık sorularının hızlı, doğru

  şekilde çözülmesine ve ağırlığını sizin lehinize çevirmek amacıyla hazırlanmıştır.

  Sınavda sorulan soruların doğru ve pratik çözümü ile elde edilecek başarı büyük olacaktır. Bu amaçla

  öncelikli olarak kitap;

  � Konu anlatımında özgün, kolay ve anlaşılabilir dil kullanımı,

  � Çözümlü örnekler ile konuyu pekiştirme,

  � Pratik yollarla soru çözümü,

  � Yenilenen sınav formatına uygun cevaplı testlerle,

  sınavda istenilen düzeyde başarıyı elde edebilmeniz üzerine yapılandırılmıştır.

  Kitabın hazırlanması sırasında emeği geçen Uzman Kariyer Yayınları Dizgi Birimi’ne teşekkürleri-

  mizi sunarız.

  Size yol göstermek için hazırlanan bu kitap, kapsam genişliği, sınava uygunluğu ve kolay anlaşı-

  lırlığı ile sizin için vazgeçilmez bir kaynak olacaktır.

  Başarılarınızın sürekli olması dileğiyle…

  Uzman Kariyer Yayın Kurulu

 • �çindekiler

  TÜRKÇE

  1. SÖZCÜKTE ANLAM ...............................................................................................................................................2

  » Bağlam ve Anlam İlişkisi .....................................................................................................................................................3

  ÇOK ANLAMLI SÖZCÜKLERİN ANLAM ÇERÇEVESİ ...........................................................................................4

  � 1. GERÇEK ANLAM .................................................................................................................................................4

  » a) Temel (Başat) Anlam ......................................................................................................................................................4

  » b) Yan Anlam ......................................................................................................................................................................4

  � 2. MECAZ ANLAM ..................................................................................................................................................5

  » Sözcüklere Mecaz Anlam Kazandırma Yolları ...................................................................................................................8

  � 1. Somutlaştırma ..................................................................................................................................................8

  � 2. Deyim Aktarması ..............................................................................................................................................8

  » a) Organ Adlarının, İnsana Özgü Kavramların Doğaya Aktarılması .................................................................................8

  » b) Doğaya Özgü Kavramların İnsana Aktarılması .............................................................................................................8

  » c) Duyularla İlgili Kavramların Birbirinin Yerine Kullanılması .............................................................................................8

  � 3. Ad Aktarması ....................................................................................................................................................8

  » a) Parça söylenir, bütün anlatılır; bütün söylenir parça anlatılır .........................................................................................9

  » b) Varlığın içindeki söylenir, dışındaki anlatılılır; dışındaki söylenir, içindeki anlatılır .........................................................9

  » c) Yer söylenir, o yerde yaşayanlar anlatılır ........................................................................................................................9

  » d) Sanatçı söylenir, yapıtları anlatılılır .................................................................................................................................9

  » e) Bir nesnenin adı söylenir, onu kullanan anlatılır .............................................................................................................9

  » f ) Bir şeyin sonucu söylenir, nedeni anlatılır ......................................................................................................................9

  » g) Bir nesnenin ya da varlığın özelliği söylenir, kendisi anlatılır ..........................................................................................9

  � 4. Benzetme .........................................................................................................................................................9

  » a) Ayrıntılı Benzetme ........................................................................................................................................................10

  » b) Kısaltılmış Benzetme ....................................................................................................................................................10

  » c) Pekiştirilmiş Benzetme .................................................................................................................................................10

  » d) Yalın Benzetme.............................................................................................................................................................10

  � 5. Eğretileme (İstiare) ........................................................................................................................................10

  » a) Açık İstiare ....................................................................................................................................................................11

  » b) Kapalı İstiare .................................................................................................................................................................11

  � 6. Kinaye ............................................................................................................................................................11

  � 7. Kişileştirme ve Konuşturma ...........................................................................................................................11

  � 8. Abartma (Mübalağa).......................................................................................................................................12

  � SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ ..................................................................................................................12

  » 1. Anlamdaş (Eş anlamlı) Sözcükler .................................................................................................................................12

  » 2. Yakın Anlamlı Sözcükler ...............................................................................................................................................13

  » 3. Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler ......................................................................................................................................14

  » 4. Eş Sesli Sözcükler .........................................................................................................................................................15

 • �çindekiler » 5. Nicel ve Nitel Anlam ....................................................................................................................................................15

  » 6. Özel ve Genel Anlamlı Sözcükler .....................................................................................................