001 allah's bestaan & attributen

 • Published on
  21-Jul-2016

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • BAHAAR-E-SHARIAT

  Allah's Bestaan& Attributen

  (radi Allaho anho)

  Vertaald door een nederige dienaar van Allah

  http://www.tangali.netPublicatie 001

 • Oorspronkelijke titel: Bahaar-e-Shari'at (Urdu taal)Auteur: Allama Amjad Ali Qadri Razvi radi Allaho anhoEngelse vertaling van Maulana Muhammad Afthab Cassim RazviNoori1e drukCopyright M.J. TangaliDen Haag, 25 april 2009/29 Rabbi-ul-Sanie 1430 AHUitgever: Stichting Noorani Islamic Research InstituteE-mail: noorani92@outlook.comWebsite: www.tangali.net

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijzedan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever.No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permissionfrom the publisher.

 • Stichting Noorani Islamic Research Institute

  Inhoud

  Voorwoord...................................................................................................... 2

  Introductie van Hazrat Allama Sadrush Shariah ........................... 3

  Geloof betreffende de aanwezigheid en attributen van Allah ......................... 5

 • 2Voorwoord

  Een paar gezegende woorden

  Door Qazi-oel-Quzzat Taajush Shariah Hazrat Allama MuftiMohammed Akhtar Raza Khan Qadri Azhari Qibla

  Ik kwam te weten, tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika, dat mijn AziezMaulana Afthab Cassim Razvi het zeer kundige boekwerk, namelijkBAHAAR-E-SHARIAT (Deel 1), van Sadrush Shariah MaulanaAmjad Ali Razvi (alaihir rahma) in het Engels heeft vertaald.

  Moge Allah Ta'ala hem meer wijsheid en kracht schenken voor hetdoen van zulk goed werk ter bevordering van de Maslak van de AhleSunnat Wa Jamaat. Moge Allah met hem zijn en hem helpen enbelonen voor zijn goede daad en moge Allah zijn streven aanvaarden.

  Moge Allah Ta'ala de mensen meer kennis doen vergaren via ditdeskundig werk. Moge Allah de Soennieten op het pad houden met denalatenschappen der Vromen.

 • 3Introductie van Hazrat Allama Sadrush Shariah

  Hij werd geboren in 1296 AH en overleed in 1367 AH op de leeftijdvan 71 jaar. Allama is auteur van het internationaal vermaarde boek"Bahaar-e-Shariat" bestaande uit achttien omvangrijk hoofdstuk.Dit boek bevat een volume van de informatie betreffende de HanafiFiqh en geeft antwoordt op de vragen die daarop betrekking hebben.Het is momenteel een "handboek" van alle islamitische instellingen.

  Deze Khalifah van Ala Hazrat was een van dehoofdadviseurs van het Ministerie van Islamitische Dieniyt op deAligarh islamitische universiteit. Moulvi Sulaiman Nadwi (een niet-soenniet) zei de volgende woorden over Allamah Sadrush Shariah

  : "Maulana Amjad Ali is volslagen ervaren op het gebied vanhet onderwijs en hij is goed bedreven in het oplossen van de nieuwebehoeften van de klas."

  Hazrat Allama Amjad Ali propageerde ook de islam aanniet-moesliems. Hij bracht veel van zijn tijd door met het geven vanonderwijs. Hij werd gezegend met 8 zonen en ieder van hen werd eenvooraanstaande Alim. Zijn twee dochters werden lima's. Een vanzijn zonen, Muhaddith-e-Kabier Hazrat Allama Zia-ul-MustafaQadri is een van de grootste geleerden geworden in de islamitischewereld van vandaag. Hij is zonder twijfel een voorbeeld van zijnillustere vader. Muhaddith-e-Kabier is een persoonlijkheid die in zijngeheugen ongeveer zestigduizendAhadith van deHeilige Profeet (sallallho alaihi wa sallam) heeft opgeslagen. HazratMuhadditheKabier is ook de President van Al Jami'atul Ashrafiyah in Mubarakpuren ook de rector en oprichter van de bekende en erkende JamiaAmjadia in Ghausi. Hij heeft ook een Daroel Oeloem voor meisjes

 • 4opgerichtonderdenaamKoelyatoelBantilAmjadia.Momenteelishij erkend als een van de meest geleerde personen op het gebied vande Hadith en Fiqh.

  Allama Baha Mustafa-ul-Qadri, een andere zoon van Allama SadrushShariah, is momenteel docent op de meest beroemde Daroel OeloemMadrassa Mazar-e-Islam die opgericht is door Alahazrat Imam

  Ahmed Raza Khan .

  Moge Allah Taala regen van Barmhartigheid doen afdalen op hetgezegendeMazrShariefvanAllamaSadrushShariah.

  Amien, Soemma Amien.

 • 5Geloof betreffende de aanwezigheid en attributen van Allah

  De term Aqieda betekent goede islamitische geloof.

  Aqieda: Allah Taala (Almachtige) is En. Hij heeft geen partners inwerkelijkheid van attributen, acties, bevelen of in namen. Allah isAlmachtig "Wjiboel Wajoed" (Zijn Bestaan is absoluut). Zijnafwezigheid is absoluut onmogelijk (Moehl). Allah is AlmachtigQadiem (was er altijd, zal er altijd zijn en is geen schepping). Eenandere naam hiervoor is Azali en Abadi. Het is Allah alleen, die hetwaard is aanbeden te worden!

  U moet weten en begrijpen, dat Allah Taala alleen is. Met anderewoorden, er is slechts n Allah. Wanneer een persoon meent dat zijn"god" partners heeft, dan wordt met de god van hem niet Allahbedoeld. Allah heeft absoluut geen partner(s). Allah is Almachtig enWjiboel Wajoed, dat betekent dat het Bestaan van Allah Taalaessentieel is. Met andere woorden, als iemand beweert dat zijn(zogenaamde) god niet aanwezig is, dan is het duidelijk dat daarmeeniet Allah is bedoeld, maar zijn god (wat volgens de islam nietbestaat). Allah is En en "Altijd Aanwezig".

 • 6Moehl betekent, dat wat nooit kan voorkomen, met andere woordeneen andere god of het niet bestaan van Allah is Moehl. Als wijzeggen dat Allah Ta'ala Qadiem is, wordt hiermee bedoeld dat deAllah Taala niet is geschapen. Allah was er altijd en zal altijd zijn.Hetisonze(imn=geloofsovertuiging)datAllahalleenwaardisvooraanbidding.

  Aqieda: Allah Taala is vrij van de noodzaak (parwa worden), metandere woorden, Allah is niet afhankelijk van iemand of iets anders,eerder de gehele schepping is afhankelijk van Allah Taala.Als wij zeggen dat Allah Taala onafhankelijk is, dan betekent dit datAllah Taala van niemand en niets iets nodig heeft. Allah Taala is dusniet afhankelijk van iets of iemand. Integendeel, elke atoom in de

  schepping is afhankelijk van de Enige Schepper (Allah).

  Er zijn mensen die denken dat Allah Taala engelen enzovoortsgeschapen heeft om bepaalde taken te verrichten, dit zou betekenendat Allah afhankelijk is van Zijn schepping door het laten uitvoerenvan Zijn opdrachten. Dit is volstrekt onjuist, (Allah verbied ons om zoover Hem te denken). Allah Taala schiep de engelen als Zijn dienarenen gaf hen de gelegenheid Hem als hun Heer te dienen. Het zijn deengelen en andere scheppingen die afhankelijk zijn van Allah en Allahis zonder twijfel niet afhankelijk van iemand of iets.

  Aqieda: Allah Taala Zt (Aanwezigheid) door middel van redebegrijpen (of kunnen inzien) is absoluut onmogelijk. Dat wat opgevatkan worden door middel van de rede, kan tot een categorie behoren enomringd worden door het brein, en er is niets dat AllahsAanwezigheid kan omringen of begrijpen. Echter, door middel vanAllah Taala Af'l (Werken), kunnen Zijn attributen worden

 • 7gedentificeerd en door Zijn attributen kan iemand in staat zijn om dekennis over de Aanwezigheid van Allah Taala bezitten.

  De bovengenoemde Aqieda legt uit dat het voor ons volstrektonmogelijk is Allah Taala Zijn Aanwezigheid ten volle te begrijpen.De reden die hiervoor gegeven wordt is, dat iets dat kan wordenbegrepen ook kan worden gevisualiseerd. Ter illustratie eenvoorbeeld, indien u aan een vogel denkt dan kan uw verstandbegrijpen hoe een vogel van lichaamsbouw is en zult u aldus in staatzijn de prent een vogel te bedenken. De reden hiervoor is, omdat devogel tastbaar is en door het brein begrepen kan worden door middelvan beredeneren en kennis. Dus, niemand kan zich de foto van AllahTaala voorstellen. Daarom kan het menselijke brein Allah TaalaAanwezigheid niet begrijpen, omdat het buiten het begrip van deschepping valt. Er is echter verklaard, dat via de Attributen van Allah,zoals Zijn Genade en Zijn straf, etc. wij in staat zijn om te weten overAllah Taala en Zijn Bevelen.

  Aqieda: Net als Zijn Eigenheid Qadiem, Azali en Abadi (al dezetermen betekenen: niet geschapen, was er altijd, zal altijd zijn) zijn;zijn, Zijn kenmerken ook Qadiem, Azali en Abadi. U moet begrijpen,dat Allah Taala Bestaand is. Allah Taala is Zelfbestaand "met anderewoorden niet in het leven geroepen, was er altijd en zal er altijd zijn.

  Aqieda: Met uitzondering van de Allah Taala Bestaan en Attributen(zoals Allah is Genadevol, de Ondersteuner, etc.) is de rest "Hdis"wat betekent dat zij niet aanwezig waren en tot stand kwamen nadatAllah Taala ze geschapen had.

  Dit betekent dat met uitzondering van Allah's Bestaan en ZijnAttributen, de rest een schepping is. Met andere woorden, de engelen,profeten, djinns, de mens en alles in het heelal slechts is ontstaan

 • 8nadat zij door Allah geschapen werden, dus ze zijn allemaal bekendals "Schepping". Kortom, de hele schepping ontstond door AllahsWil.

  Aqieda: Elke persoon die zegt dat de attributen van Allah een creatieis, is een misleidde en corrupte persoon.

  Dit is een zeer belangrijke Aqieda! Het toont duidelijk aan dat iederpersoon die zegt te geloven in Allah en vervolgens concludeert dat eenvan de attributen van Allah Taala gecreerd is, is een misleid encorrupte persoon. Een corrupte persoon is bekend als "Goemrh" en"Bad Dien" (buiten de islam). Soennitische moesliems mogen nooitgeassocieerd worden met misleidde personen, anders gaan ze ons zelfook misleiden en ons meeslepen in de corruptie.

  Aqieda: Elke persoon die zegt dat alles wat in het universum bestaatniet geschapen is en Qadiem (eeuwig) of enige twijfel heeft bij hethdis(gemaakt)zijnervan,iseen kfier (ongelovige).

  Niemand heeft het recht om te zeggen dat alles wat zich in hetuniversum bevind altijd al bestond of eeuwig bestaat. Zoals ik aleerder heb vermeld, met uitzondering van de Allah's Bestaan enAttributen, is alle geschapen. Dit geloof maakt een duidelijke notievan het feit, dat iedere persoon die beweert dat elke creatie uit zichzelfbestaatofzelfsvermoedtdateencreatiezelfbestaandis,iseenkfier.Zelfs als hij akkoord gaat met alle andere geloofsovertuigingen metbetrekking tot Allah Taala en hij betwijfelt deze ene Aqieda, dan iszoeenpersoonnogsteedseenkfier.

  Aqieda: Zijn Attributen zijn noch dezelfde, noch gescheiden van ZijnBestaan. Het is niet zo, dat alleen de Attributen uit Zijn Namen

 • 9bestaan. In werkelijkheid kunnen Zijn Attributen niet los wordengezien van Allah's Bestaan.

  Aqieda: Allah Taala heeft macht over alles wat mogelijk is. Er isniets mogelijk die zich buiten Zijn Macht bevind. Op dezelfde manier,alles dat volstrekt onmogelijk is valt niet binnen Zijn Macht. Alles watvolstrekt onmogelijk is heeft geen band met Allah Taala, daar Hij vrijvan dit is. Een voorbeeld hiervan is, dat er geen enkele andere Allahkan bestaan. Het bestaan van een andere Allah is absoluut onmogelijk,want Allah heeft geen macht of Wil daarover. Op dezelfde manier, devernietiging van Allah is absoluut onmogelijk en heeft geen bindingmet Hem. Het is dus zeer duidelijk noch zijn die dingen die absoluutniet verbonden zijn met Hem en evenmin heeft Allah enige machtover hen.

  Aqieda: "Allah is geen vader van iemand, noch is hij een zoon vaniemand anders, noch heeft hij enige vrouw. Iedereen die beweert datAllah de vader of de zoon van iemand is, of zegt dat Allah een vrouwheeft iseenkfier.Zelfsals iemanddenktdatditmogelijk is,dan ishij misleid en Bad Dien.

  Vandaag de dag zien christenen en zelfs sommige moesliems de mensals de kinderen van god (mazallah = Allah verbied). Dit is volstrektonjuist en woorden van koefr (ongeloof). Moesliems moeten zichonthouden van het doen van dergelijke uitspraken.

  Aqieda: Allah Taala is "Hayy" met andere woorden, Allah is Altijd-bestaand en het leven van alles is in Zijn beheersing. Hij geeft levenaan wie Hij wil en leidt de dood naar wie Hij wil.

  Aqieda: Hij is Qdier (heeft macht) over alles wat mogelijk is. Er isniets mogelijk dat buiten zijn macht valt.

 • 10

  Aqieda: Maqdoer verwijst naar die dingen die in Allah's qoedrat(macht) zijn. Het is niet nodig dat alle of enkele maqdoer dingenmoeten komen te bestaan. Echter, alleen die dingen die mogelijk zijn,zijn maqdoer. Moehl of volstrekt onmogelijke dingen zijn nietmaqdoer.

  Een voorbeeld hiervan is dat als Allah het wil, Hij een berg in goudkan veranderen of de hemel van robijnen maken, maar dit is niet zo.Daarom wil dat niet zeggen dat het moet kunnen. Het is Zijn Wil datHij tot stand brengt wat Hij wenst.

  Aqieda: Allah Taala is Alschitterend en de meest Bekoorlijk. Hij isvrij van alle tekorten en defecten. Het is absoluut onmogelijk dat ersprake kan zijn van eventuele tekorten of gebreken in Allah. AllahTaala is vrij van alle gebreken, zoals liegen, bedrog, wantrouwen,tirannie, onwetendheid, enz. Het zeggen dat liegen onder Zijn Qoedratvalt in deze betekenis, dat Hij een leugen kan vertellen of om tezeggendathetmogelijkis,ismoehl(absoluutonmogelijk),maarookzeggen dat Allah Taala een gebrek kan hebben is een verwerping vanAllah Almachtige. Om te denken, dat Allah Taala Qoedrat een tekortheeftofdatHijgeenmachtheeftovereenmoehlisvolstrektonjuist.Eer is beslist geen tekort in de Qoedrat van Allah. In werkelijkheidishetdezwakteenhetgebrekaandatmoehl,dathetnietwaardiseen verbondenheid te hebben met de Qoedrat van Allah.

  Aqieda: Het bestaan, macht, horen, zien, kalm (spraak), kennis enIrdah (voornemen) zijn allen Zijn Attributen, maar Hij is nietafhankelijk van oren, ogen en de tong om te horen, zien of spreken,omdat deze alle fysieke vormen (lichaam) zijn en Allah is vrij vanelke fysische vorm. Hij hoort de zwakste der geluiden en ziet de meestminste van de dingen, zelfs datgene wat niet kan worden gezien met

 • 11

  behulp van de microscoop. Zijn zien en horen, is niet alleen beperkttot deze, maar Hij is Alziende en Alhorende. Wij zeggen dus dat Allahabsoluut ziet en hoort.

  Aqieda: Net als alle andere attributen is Zijn Kalm (Woorden enSpraak) ook qadiem. Het is geen schepping. De Heilige Quraan isAllah'sKalm.ElkepersoondiezegtdatdeQuraaneenscheppingis,is een kfier. Dit is bewezen door onze Imam Azam Aboe Hanifah

  en alle andere Groot-imams. Eigenlijk is de koefr van eendergelijkpersoonbewezendoordeSahbeKirm(metgezellenvandeHeiligeProfeet)ridwnoellahiTaalaalaihiemajmaien.

  Aqieda:ZijnKalmisvrijvangeluid.DeQuraanShariefdiewijmetonze tong reciteren en die we lezen uit de schriftelijke vorm is heteeuwigKalmvanAllah,zondergeluid.Onzereciteren,schrijvenenonze stemmen zijn hdis (schepping). Met andere woorden, onzerecitatie is schepping en wat wij hebben gereciteerd is qadiem. Onsschrijvenishdisenwatwijhebbengeschrevenisongeschapen.Onzeluisteren is schepping en wat wij gehoord hebben is ongeschapen.Onze geheugen is schepping en wat wij hebben onthouden isongeschapen.

  Aqieda: Allah Taala Kennis omvat alles, ongeacht of deze volledigof gedeeltelijk is, of het aanwezig is, mogelijk is of volstrektonmogelijk is. Met andere woorden, Hij wist altijd alles (Azali), weetnog steeds alles en zal altijd alles weten. Dingen kunnen veranderen,maar Zijn Kennis kan niet veranderen. Hij is bewust van de angsten engefluister van de harten. Er is geen beperking in Zijn Kennis.

  Aqie...