Click here to load reader

021 al-anbiya

 • View
  171

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 021 al-anbiya

 • 711 gRiLi: 17 21. xqsWLRi @[email protected] RW"

  21. xqsWLRi @[email protected]"

  C xqsWLRi[ ysVLij xmssNRP sXyLiyVyLiVV NSsos ksNTP xqsWLRiRV @LiRW" @s[ }msLRiV Bs*TLij. Bj sVNS [ @RLjiLixms[ RVTLij. BLiRV[ 112 ARVRVV DyLiVV. sgRiLSRsNRPV sLRiVRLigS B{Li ('@.xqs.) FyVxmsTLij; @yRWsNTP sLRiVRLigS W'` ('@.xqs.) FLSLi; xqsxsLi szLis @RVW ('@.xqs.); Bry'LiVW, Bkqs sVLjiRVV "NTPmns ('@\zsV xqs. ) gSRV DyLiVV. N][ysNTP sLRiVRLigS RVWsVqs ('@.xqs.) xmsTs FyV; 'NRPLjiRW ('@.xqs.) sVLjiRVV xqsLiVVy sVLRisV ('@.xqs.) sVVR\s yLji sxtsQRWW NRPWy DyLiVV.

  @sLiR NRPLRiVsVRVVRV @FyLRi NRPLRiVxmsyR @LiVVs @ }msLRiV][

  1. (*) sWsso][ NRP (dxqsVNRPVs[) xqssVRVLi xqsdsVzmsLiLij, @LiVVy yLRiV GsVLRiVFyV[ xmsT ssVVV\ DyLRiV.1

  2. (NSsos) yLji xmsVso RLRixmnsQosVLiT yLji sRNRPV G N]R xqsLi[aRPLi sy, yLRiV yss xmsLjixzqsLiRNRPVLiy ss[LRiV.

  3. yLji xXRRWV s[R NUPR[ (@aRPR[) sVVsgji DyLiVV. sVLjiRVV yLji[ RVLSLSsNTP FyTsyLRiV LRixxqs xqsLixmsjLixmsoV [xqsVN]s (B @LiLRiV): ""GdsV? BRsV (sVV'xsV`) dsVLi INRP ryyLRi sWssoRV NSy? 2 @LiVVy dsVLRiV RWxqsWsoLiT NRPWy, BRs sVLiR Li[3 NRPVNRPV FyLS?''

  1. @Li[ xmsosLRiVys jsLi. 2. @Li[ A NSxmso sVNS sVVztsQNRPVV, yLji ][ sWssoRV xmssNRP NSsRLi ssV[NRP

  FRWLRiV. NSs C NSLi[ N]LiRLRiV xmssNRPsV \yVgS [xqsVNRPVLiVyLRiV. 3. @qsczqs'x: sVLiRLi, sR, sWRWLi. C xmsRLi VL`iAs @sRLRi

  NRPsVLi[ sVVR ryLji 74:24[ sLij.

  CBA

  EDCBAHGF

  NMLKJISRQPO

  T VUWYX

  _^]\[Z`acb

  fed

 • 712 gRiLi: 17 21. xqsWLRi @[email protected] RW"

  4. (sVV'xsV`) B @yRV: ""y xmsVsoNRPV ANSaRPLi[sW sVLjiRVV WsV[sW xmsVNRP[ xmssW VxqsV. sVLjiRVV ARVs xqsLRi*Li ss[yRV, xqsLRi*RV.''

  5. @NSRV! yLRiyLRiV: ""Bs (C xqsLi[aSV) ZNP[sLi {msRNRPV sWRs[V; NSRVNSRV! BR[ kss NRPLiyRV; @NSRV! BR]NRP NRPs! (BRRV xmssNRP[V @LiVV[) xmspLRi*Li xmsLixmsTs xqsLi[aRPxLRiV sWjLjigS, BRss NRPWy sW N]LRiNRPV INRP @RVR xqsWRs(ARV`)sV sVsV!''

  6. sVLjiRVV dsLjiNTP xmspLRi*Li s[VsVV yaRPsLi [zqss G xmsoLRiyxqsVV NRPWy saRP*zqsLi DLiR[RV. @LiVV[! dsLRiV sWRLi saRP*zqsryLS?

  7. sVLjiRVV dsNRPV xmspLRi*Li NRPWy (J sVV'xsV`!) s[VsVV xmsoLRiVxtsvsV sWRs[V xmssNRPVgS[zqs xmsLizms, yLji\|ms jsys (s'{s) @sRLjiLixms[aSsVV. NSsos dsVNTPj RVNRPVLi[ zR[R gRiyLjis (gRiLiR xmssV) @RgRiLiT.

  8. sVLjiRVV s[VsVV yLjiNTP (A xmssNRPNRPV) ALRiLi s[ @sxqsLRiLi[s aRPLkiLSsV Bs*[RV. sVLjiRVV yLRiV LRiLisoV NRPWy NS[RV.1

  1 . @Li[ G xmssNRPNRPV NRPWy @sWsVxtsQ\sVs WgRiRV xmsryjLiRR[RV. yLRiV ('@\zsV. xqs.) ryyLRi sWssogSs[ DLi[yLRiV, NSs yLji\|ms @ (xqsV.y.) jssLi (s'{) @sRLjiLixms[ RVRVRW DLi[j. yLjiNTP @ (xqsV.y.) zmssj Rxms sVlLi[ @g][RLRisLi [RV. BLiNS RWRLiT, 5:75, 3:164, 13:38, 25:20.

  lkjihgmnqpor

  wvuts|{zyxa`_~}

  fedcb

  ghkji ponml

  rqsvut{zyxw ~}|

 • 713 gRiLi: 17 21. xqsWLRi @[email protected] RW"

  9. A zmsRxms s[VsVV yLjiNTP [zqss ygSyV xmspLji[aSsVV. NSsos yLjis sVLjiRVV s[VsVV N][Ljis yLjis LRiOTPQLiysVV. sVLjiRVV sVdsVLji xmssLjiLis yLjis yaRPsLi [aSsVV.

  10. (J sWssoLS!) yxqssLigS, s[VsVV dsV N]LRiNRPV INRP gRiLiys (VL`iAssV) @sRLjiLixms[aSsVV. @LiRV[ dsV N]LRiNRPV Dxms[aRPsVVLij. GdsV? dsVLjij @LRiLi [xqsVN][[LS?

  11. sVLjiRVV RVLSLSsNTP FyTs Fss sgRiLSsV s[VsVV sLRiWLiR[RV! sVLjiRVV yLji RLRiVyR sVL]NRP yLjis xmsoLiysVV!1

  12. sW bPORPQ (LSsLi) VxqsVNRPVsxmsVRV yLRiV ys sVLiT FyLjiFssNTP xmsRVLi[ yLRiV.

  13. (@xmsVRV yLji][ B xmsTLij): ""FyLjiFNRPLiT! sVLRiLRiLiT c dsVLRiV @sVsxqsVs, dsV xqsVxqsLixmsR \sxmsoNRPV sVLji RVV dsV BQ\sxmsoNRPV c FsLiRVNRPLi[! sVsV xmsbPLiRszqs DLij!''

  14. yLRiyLRiV: ""@W sW _LSgRiLi! sxqs=Li[xLigS s[VsVV RVLSLRiVLi.''

  15. A zmsRxms s[VsVV yLjis N][RVTs \|msLRiVs[, RLjis @gjis[, [zqssLiR sLRiNRPV yLji @LRiVxmso AgRi[RV.

  1. RWRLiT, 17:17.

  EDCBA

  IHGFKJ

  QPONMLSR

  XWVUTY\[Z

  ^] dcba`_ ihgfemlkj

 • 714 gRiLi: 17 21. xqsWLRi @[email protected] RW"

  16. sVLjiRVV s[VsVV C ANSaSs, WsVs sVLji RVV y sVR DsRLiy ZNP[sLi s[RLi N]LRiNRPV xqsXztsQLiR[RV.1

  17. INRPs[ s[VsVV NSZOP[Qxmss[V [RVRRVNRPVLi[, s[VsVV sW sR Ds ys][s[ [xqsVNRPVs[ yLRiLi; yxqsysNTP, B [RVRs[V, sW D[aRPQ\sV DLi[[!

  18. @ NSRV! s[VsVV xqsys @xqsRLiQ\|ms sxqsVLRiVysVV. @j ys RsV xmsgRiVg]RVRVLij, @xmsVRV @j (@xqsRLi) sbPLiFRVLij. sVLjiRVV dsVLRiV NRPLi[ NRPsNRPV, dsVNRPV syaRPLi RxmsRV.

  19. sVLjiRVV ANSaS[ sVLjiRVV WsV[ Ds xqssVxqssVW ARVsNRPV Lijs[. sVLjiRVV A RVsNRPV RgRiLRigS DsyLRiV, ARVssV ALSjxqsW DysVs gRiLji*LiRLRiV sVLjiRVV (ARVs ALSRs[) @xqs NRPWy RWxmsLRiV.2

  20. yLRiV lLi[LiVVLis ARVs xmssRRsV N]sRWRVRW DLiLRiV, yLRiV FssRW {sR RWxmsLRiV.

  21. GdsV? yLRiV W[NRPLisVLiT ALSR\ysV sRVsVLiRVNRPVyLS? @s (RsFLiVVs yLjis) sVLRi NTPLi [xmsgRiy?3

  1. RWRLiT, 10:5. 2. ysVLij yRV dsLjis \sRWRVgS xmsLjigRiryLRiV. 3. @Li[ @s RsFLiVVs yLjis sVLRi NTPLi [xms[so, @s @LRiLi. @Li[ yLjiNTP FsLi

  aRPNTP[RV. @LixmsVRV yLRiV A NRPR \ysV FsLiRVNRPV ALSjLiy?

  rqponuts

  {zyxwva`_~}| fedcbjihgklponm

  utsrqv{zyxw~}|

 • 715 gRiLi: 17 21. xqsWLRi @[email protected] RW"

  22. y[ (WsWNSaS[) @ Rxms BRLRi ALSR\yV DLi[ @s lLiLiRW yaRPs\sVF[Vs[ NRPy! NSsos zqsLixqsysNTP ('@L`

 • 716 gRiLi: 17 21. xqsWLRi @[email protected] RW"

  26. yLRiLiVyLRiV: ""@sLiR NRPLRiVsVRVVsNTP xqsLiyssVVLij!'' @s. ARVs xqsLRi*[FyNRPV @dRVRV, (@ xqsLiysLigS xmsLjigRiLiR[) yLRiV ZNP[sLi g_LRisdsRVV\s (ARVs) yxqsVV sWRs[V!1

  27. yLRiV ARVs (@sVsVLiRNRP) sVVLiRV sWR[LRiV. sVLjiRVV yLRiV ([sRWRV) ARVs As[ FyxqsW DLiLRiV.2

  28. ARVsNRPV, yLjiNTP xmsRQORPQLigS (sVVLiRV) Dsk sVLjiRVV yLjiNTP xmsL][ORPQLigS (g][xmsLigS) Dsk, @Liy VxqsV. yLRiV, ARVs xqssVLis yLjiNTP Rxms BRLRiV N]LRiNRPV zqsFnyLRixqsV [RV[LRiV.3 yLRiV, ARVs dss RVNRPLizmsRV\ DLiLRiV. (1/8)

  29. * yLji([sRWR)[ Fss\lLiy: ""saRPRVLigS, ARVs[ NSNRP, s[sV NRPWy INRP ALSR Q\ys.'' @s @Li[, @Li ysNTP s[VsVV sLRiNRPbPORPQ sjrysVV.4 s[VsVV RVLSLRiVsV B[sRLigS bPOTPQrysVV.

  1. RWRLiT, 19:92. 2 . C ARV` sVVztsQNUPsV [sRWR('@.xqs.)sV @ (xqsV.y.) RVgS

  xmsLjigRiLi[ sxtsQRWs LiTxqsVLij. [sRWR('@\zsV xqs.)V @ (xqsV.y.) xqsXztsQLis yxqsVV sVLjiRVV ARVs AsV FyxqsW DLiLRiV.

  3. RWRLiT, 2:255 ks][ sQQNRPsV[Vj GsVLi[ xmssNRPV sVLjiRVV 'ry{s[ gSNRP \sRWRV NRPWy, @ (xqsV.y.) @sVsVLis yLjiNTP sWRs[V zqsFnyLRixqsV [ RVgRiLRiV. BLiNS RWRLiT, 2:255, 10:3 19:87, 20:109, 53:26.

  4. Bj INRP DyxLRis[V. B xqsLisLiRssxqsLRiLi [RV. @Li[ \sRWRV FssRW @ [ RVLRiV. INRPs[ yLRiV @[}qs, yLRiV ('@\zsV. xqs.) NRPWy bPOTPQLiRRyLRiV. C sR\sVs DyxLRiNRPV RWRLiT, 43:81 sVLji RVV 39:65.

  TSRQUVWYX

  [Z

  _^]\ba`

  hgfedc

  mlkjirqpon

  sxwvut

  }|{zy~ba`_

 • 717 gRiLi: 17 21. xqsWLRi @[email protected] RW"

  30. GdsV? C xqsRLRiryLRiVNRPV RVy (yLRiV RWR[y)? yxqsysNTP WsWNSaSV (IZNP[ INRP NSLiaRPLigS) NRPVxqsVN]s DLi[sds; @LiVV[! s[Vs[V ys xmsgRiVg] s[LRiV [aSsVs?1 sVLjiRVV s[VsVV xms Fys dssVLiT xmsoLiysVV.2 @LiVVy yLRiV saRP*zqsLiRLS?

  31. sVLji RVV WsV yLji][ FyV NRPRNRPVLiy DLiys s[VsVV ys[ zqsLRi\sVs xmsLRi*ysV (s[VNRPVs[) ysVV. 3 sVLji RVV yLRiV (xmsV) sWLRiRLRi+NRPR*Li F~Liys s[VsVV ys[ saS\sVs sWLSsV NRPWy GLSV[aSsVV.

  1. B[ \|qsLixqsVV xmsZNP[ Big Bang Theory. C ARV` @sRLjiLixms[ RVTsxmsVRV @lLi[RW yxqsVNRPV G sR\sVs \|qssV= sLi [RV. C Big Bang Theory BxmsV TxmsV[ AsxtsQLjiLiRTLij. C VLi`AssV \sxmssNRP ('xqs'@xqs) yRV[RV, FsLiRV NRPLi[ @RsV sLRiORPQLSxqsVRs sVNS xmsLiRLjiNUP VxqsV. A NSxmso sy*LixqsVNRPV NRPWy BLi \|qssV= sxtsQRW sLi DLi[j NSRV. ks][ C VLi`As jysxtsQQX @s sLRiWzmsLiRRV][Lij. yyxmso s[LiVV NRPLi[ FsNRPVs ARVRV[ C sR\sVs \|qssV= sxtsQRWV }msL]syLiVV. y[ N]s BxmsVTxmsV[ xmsLjia][jLiRT sLRiWzmsLiRyLiVV. y[ G INRP AsuyLRiLi NRPWy VLi`As[ }msL]sR sxtsQRVLi Rxmss sLRiWzmsLiR[RV. BLiNS Fs[ sLRiWzmsLiRRsVyLiVV. C NSxmso Modern Astrophysicists LiRLji @FyRVLi GsVLi[: C saRP*sVLiy IZNP[ INRP sVW RsLi \|][s xmsLRisWVso sVLiT xqsXztsQLiRTLij. RLRiVyR A \|][s xmsLRisWVsoV gRiVLRiVy*NRPL

 • 718 gRiLi: 17 21. xqsWLRi @[email protected] RW"

  32. sVLjiRVV s[VsVV ANSaSs xqsVLRiOTPQR\sVs NRPxmsVgS [aSsVV. 1 @LiVVy yLRiV @LiRV[s xqsWRs(A RV`) sVLiT ssVVVsoRVyLRiV.

  33. sVLji RVV lLi[LiVVLissV sVLji RVV xqsWLRiRLiRVsV xqsXztsQLis yRV A RVs[. @s RsV RsV NRPORPQQ[ [ RWRVRW (LRiVgRiVRW) DyLiVV.

  34. sVLjiRVV (J xmssNS!) dsNRPV xmspLRi*Li s[VsVV G sWssosNTP NRPWy aSaRP*R sys xmsryjLiR[RV.2 GdsV? INRPs[ dsso sVLRi}qs! yLRiV sWRLi aSaRP*RLigS xqssoVgS (LRiLisoVgS) DLiLS?3

  35. xms Fy sVXRVsosV RsRWxqsVLij. sVLji RVV s[VsVV dsV @LiRLjids, sVLi sVLji RVV RV zqsRVNRPV gRiVLji[zqs xmsLkiOTPQrysVV.4 sVLji RVV dsVLRiLiRLRiW sW \sxmsosZNP[ sVLRiLixmsRyLRiV.

  36. sVLjiRVV C xqsRLRiryLRiVV ssV RWzqssxmsVR ds][ xmsLjixqs sW[ \sLjis sWRs[V @sLixqsW (@LiLRiV):5 ""GdsV? dsV ALSR \ysV gRiVLjiLi (sLRiORPQQLigS) sW[ sQQNTP BRs[y?'' BNRP ylLi[sW @sLiR NRPLRiVsVRVVs xmsryss ssxmsoRV! ylLi[, xqsys LRixqsLjixqsVyLRiV.

  1. RWRLiT, 13:2. 2. RWRLiT, 3:144. 3. RWRLiT, 39:30. 4. dsV[ FssLRiV NRPXR[ sVLjiRVV FssLRiV xqsxsLi szLiRs NRPXRxmnsVV[

  RWRsNTP. sVLi zqs[ @(xqsV.y.)NRPV NRPXRsLi sVLjiRVV RVLSsxqs[ xqsxsLi szLiRs[V saS*xqsV ORPQV.

  5. RWRLiT, 25:41.

  EDCBA

  IHGFMLKJQPON

  R

 • 719 gRiLi: 17 21. xqsWLRi @[email protected] RW"

  37. sWssoRV ARgSRVgS (]LiRLRi FyV sgS) xmsoLiRyRV.1 R*LRi[s[ s[sV dsVNRPV y xqsWRsV RWxmsoysV, NSsos ssV ]LiRLRi|msNRPLiT.2

  38. sVLjiRVV yLRiLiVyLRiV: ""dsVLRiV xqsRsLiRV[ @LiVV[ C ygSsLi (jLjiLixmso) FsxmsVRV sLRis[LRisVsj?''3

  39. INRPs[, C xqsRLRiryLRiVV, A xqssVRWs gRiVLjiLi VxqsVN]s DLi[ FsLiR gRiVLi[j! @xmsVRV yLRiV A @gji sVLiT RsV sVVsV gSds, RsV dsxmsosV gSds NSFyRVN][[LRiV. sVLjiRVV yLjiZNPLi xqsRVLi NRPWy LiRRV.

  40. yxqssLigS, @j yLji\|ms @NRPryRVgS sxmsT yLjis NRPsLRi|msRVRVLij. 4 yLRiV yss syLjiLiRsW [LRiV sVLji RVV yLji ZNPLi ssjNRPWy Bs*RRV.

  41. sVLjiRVV (J sVV'xsV`!) yxqsysNTP, dsNRPV x

Search related