of 25 /25

Click here to load reader

0O1.Osnovi elektronike

Embed Size (px)

Text of 0O1.Osnovi elektronike

Osnovni elektronski elementi i sklopovi

Dioda - ispravljaP N

I

Ako je V > Vpn,

I=

V Vpn R

Vpn ~ 0.6 V, za diodu od SiDirektna polarizacija, dioda provodi

Ako je V < Vpn,I

I=0

Inverzna polarizacija, dioda ne provodi

TRANZISTOR aktivni reim radaIC IBC B E

B - baza, E - emitor, C - kolektorIEE

I E = I B + IC I VBE = 0.060 log C 13 10 na 27C

I =IB

Pojaavaka funkcija! => mala promena struje IB ima veliki uticaj na struje IC and IE Tranzistor je aktivna elektronska komponenta koja omoguuje pojaanje elektrinih signala. Pojaanje ulaznog signala (struja) kroz bazu je na raun energije koju daje izvor koji napaja tranzistor. Tranzistori se najee prave od silicijuma, i klasifikovani su u 3 kategorije: 1) bipolarni, 2) FET, i 3) MOS ili CMOS

TRANZISTOR rad u zasienjuAko je ulazni napon Vin vei od granine vrednosti, tranzistor ulazi u zasienje, a izlazni napon postaje Vout 0. Ako je napon nedovoljan za pobudu, napon Vout postaje Vout = VCC. Granina vrednost ulaznog napona je jednaka napone (0.6 V) Tranzistor ne provodi kad je ulazni napon manji od 0. Ova funkcija je osnova rada digitalnih ureaja.

p-n spoja

TranzistoriSilikonski bipolarni tranzistori (bipolarni pnp spoj) imaju veliko pojaanje, veliki propusni opseg, i koriste se kao analogni pojaavai. FET (Field Effect Transistor) imaju veliku ulaznu impedansu (koriste se kao pojaavai) MOS FET (Metal Oxide Field Effect Transistor) se najee koriste u digitalnim ureajima, posebno u raunarima. CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) tranzistori zahtevaju malu pobudu (snagu), i koriste se najvie kao digitalni i analogni prekidai.

IDEALNI / NEIDEALNI POJAAVAV 0 = AV+ AV = A(V+ V )PROPUSNI OPSEG ULAZNA IMPEDANSA IZLAZNA IMPEDANSA UM (V/HZ1/2 ili A/HZ1/2)

A

POJAANJE U OTVORENOJ SPREZI

CMRR - FAKTOR POTISKIVANJA ZAJEDNIKOG SIGNALA (odnos pojaanja diferenceijalnog signala (DMG) i pojaanja zajednikog signala (CMG)

IDEALNI NEIDEALNI

106

0

0 1

100000

1 MHz 100 M 100

IDEALNI OPERACIONI POJAAVA

Operacioni pojaava je jednosmerni diferencijalni pojaava sa velikim pojaanjem koji se moe predstaviti kao naponom kontrolisan strujni izvor. Na izlazu pojaavaa je napon vo koji je jednak proizvodu razlike napona vd=v1-v2 i pojaanja A. U analizi idealnog operacionog pojaavaa pojaanje i ulaznu impedansu smatramo beskonanim, tj.,

A = i Zul=Rd=.

Pojednostavljena analiza (for dummies) idealnog operacionog pojaavaa se moe sprovesti koristei 2 pravila (golden rules): Kada operacioni pojaava radi u linearnom reimu (sa povratnom spregom)

Pravilo 1: Ulazni krajevi su na istom naponu, tj. vd = 0 Pravilo 2: Ulazna struja u pojaava je Iul = 0.

ULAZNA IMPEDANSAUlazna impedansa je impedansa merena izmeu ulaznih terminala

ULAZ

KOLO

IZLAZ

ULAZNA IMPEDANSA TREBA DA BUDE TO VEA DA BI STRUJA BILA TO MANJA (ne remeti mernu veliinu)

IZLAZNA IMPEDANSAUlaz Kolo Izlaz Izlazna impedansa je impedansa merena izmeu izlaznih terminala.

Izlazna impedansa treba da bude mala. mala Ovo je od interesa da bi se energija napajanja pojaavaa koristila za kola koja su povezana na izlazne terminale, a minimalno na rad samog ureaja

POJAAVAKO KOLO ZA INVERTOVANJE

I1=I2=(Vin-V-)/R1= -(Vout-V-)R2 V - = V+ = 0

Vout = (-R2/R1)Vin

KOLO ZA INVERTOVANJE

Naponska prenosna kakteristika invertora ima nagib odreen odnosom otpornika u povratnoj sprezi i otpornika povezanog izmeu ulaznog napona i invertovanog ulaza u pojaava. Van aktivnog reima idealni operacioni pojaava radi kao prekida, sa dva mogua izlazna naponska nivoa priblino jednaka naponima VCC.

POJAAVA koji sabiraIf

VOUT = -Rf (V1/R1 + V2/R2 + + Vn/Rn)Ako je R1=R2==Rf, tada je Vout = V1 + V2 ++Vn

VOLTAGE FOLLOWERV+ = Vin V - = V+ Vout = V- = V+ = Vin !!!!

Kolo za praenje obezbeuje da izlazni napon prati promene ulaznog napona u odreenom opsegu. Osnovna primena kola za odvajanje pojaavakog stepena od prethodnih elemenata ("buffer").

VOLTAGE FOLLOWER

I1 = V-/R1 , I1 = I2 = (Vout V-)/R2 , Vin=VVout = (1 + R2/R1)Vin

KOMPARATORVout=A(Vin Vref) Ako je Vin>Vref, teorijski bi izlazni napon trebalo da bude Vout = +, ali s obzirom da pojaava ne moe na svom izlazu da ima vei napon od napona napajanja dobijamo da je izlazni napon blizak naponu napajanja Vout = Vcc Ako je VinVref, teorijski bi izlazni napon trebalo da bude Vout = +, ali s obzirom da pojaava ne moe na svom izlazu da ima vei napon od napona napajanja dobijamo da je izlazni napon blizak naponu napajanja Vout = Vcc Ako je Vin0 dioda ne provodi i imamo VOUT = VIN(3R/(2R+R+3R)) = VIN/2 Ako je VIN