25
www.bilimtemellisesi.net 1 BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz. A TÜRKÇE TESTİ 1. Bu bölümde toplam 40 soru vardır. 2. Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarımızı, cevap kağıdımızdaki “Türkçe Tes” bölümüne işaretleyiniz. 1. İnsanın en onulmaz yaralarını anlatan öyküler, eğer umuda dair bir çift söz etmezse ölüdür. Yusuf Atıl- gan, az yazmıştı, evet. Ama yumruk gibiydi yapıtları. Doğrusu uzun süre edebiyatı tutsak almış siyasal/ toplumcu romanlardan farklı bir şey okumak istiyor- dum. “Anayurt Oteli”ni okuyunca esasen fotoğraf ta- mamen belirdi gözümde. Zebercet adlı kahramanın iç çekişmelerini farklı bir şekilde ve tüm çıplaklığıyla anlatıyordu bu roman. Böylece çağına tanıklık etmiş, hırslarından arınıp yaralarını, açmazlarını sevmiş bir yazarla karşılaştım. Kahramanlarından daha ileri bir roman kahramanı, desem yeri! Uzun aralıklarla ve az yazmasıysa rastlantı değil. Bu parçadaki altı çizili sözler aşağıdakilerden han- gisiyle ilişkilendirilemez? A) Olduğu gibi, hiçbir şey saklanmadan B) İyileşmeyen, düzelmeyen C) Acı veren, yaşatan D) İçinde yaşanılan dönemi bilen E) Anlatılmak istenenin akılda canlanması 2. (I) Sanatsal bir yazının tadını almaya yirmili yaşla- ra gelmeden başlamıştım. (II) Kuyuya düşmüş, ipi kopuk bir kova gibi kendi içime gömülüp edebiyat dünyasından saklanmadım da hiçbir zaman. (III) Ken- di sesimin yanıltıcı yankılarıyla büyülenmedim. (IV) Uygun bir sözü bulabilmek için dilin labirentlerinde sabırla dolaştım. (V) Büyük kentleri, vahşi doğayı, tarihi, mitolojiyi yazanlara saygı duydum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir söylem yoktur? A) I B) II C) III D) IV E) V 3. Bir şair yaşadığı dönemin bütün ruhunu şiirlerine dol- durur ve yüzünü gelecek yüzyıllara yansıtır. Bu şair, büyük şairdi ama ondan daha büyük bir şair vardır ki içinde bulunduğu dönemi de aşar. Zamanın dar cetvel- lerini kırarak tüm insanlığa ve çağlara seslenir. Bu parçada geçen “zamanın dar cetvelini kırmak” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakiler- den hangisidir? A) Zaman ve mekân kavramlarına hiçbir zaman önem vermemek B) Yaşadığı döneme değil, geleceğe seslenmek isteme- mek C) Zamanın göreceli bir kavram olduğunu göz önüne almak D) Zamanın yıpratıcılığını da hesaba katmak E) Belirli bir zaman diliminde değil, tüm zamanlarda okunmak 4. “Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin- de “çok değer vermek” anlamında kullanılmıştır? A) Yaşadıkları onu değiştirdi, artık gözü sadece para- yı görüyor. B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen çok iyi olur. D) Nereye gitsek yurdun her yerinde olan ve değişme- yen manzaralar görüyoruz. E) Bu savaşın ne anlama geldiğini bir gün sen de gö- receksin.

1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

1BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

ATÜRKÇE TESTİ

1. Bubölümdetoplam40soruvardır.

2. Bubölümdekisorularlailgilicevaplarımızı,cevapkağıdımızdaki“TürkçeTesti”bölümüneişaretleyiniz.

1. İnsanın en onulmaz yaralarını anlatan öyküler, eğer umuda dair bir çift söz etmezse ölüdür. Yusuf Atıl-gan, az yazmıştı, evet. Ama yumruk gibiydi yapıtları. Doğrusu uzun süre edebiyatı tutsak almış siyasal/toplumcu romanlardan farklı bir şey okumak istiyor-dum. “Anayurt Oteli”ni okuyunca esasen fotoğraf ta-mamen belirdi gözümde. Zebercet adlı kahramanın iç çekişmelerini farklı bir şekilde ve tüm çıplaklığıyla anlatıyordu bu roman. Böylece çağına tanıklık etmiş, hırslarından arınıp yaralarını, açmazlarını sevmiş bir yazarla karşılaştım. Kahramanlarından daha ileri bir roman kahramanı, desem yeri! Uzun aralıklarla ve az yazmasıysa rastlantı değil.

Bu parçadaki altı çizili sözler aşağıdakilerden han-gisiyle ilişkilendirilemez?

A) Olduğu gibi, hiçbir şey saklanmadanB) İyileşmeyen, düzelmeyenC) Acı veren, yaşatanD) İçinde yaşanılan dönemi bilenE) Anlatılmak istenenin akılda canlanması

2. (I) Sanatsal bir yazının tadını almaya yirmili yaşla-ra gelmeden başlamıştım. (II) Kuyuya düşmüş, ipi kopuk bir kova gibi kendi içime gömülüp edebiyat dünyasından saklanmadım da hiçbir zaman. (III) Ken-di sesimin yanıltıcı yankılarıyla büyülenmedim. (IV) Uygun bir sözü bulabilmek için dilin labirentlerinde sabırla dolaştım. (V) Büyük kentleri, vahşi doğayı, tarihi, mitolojiyi yazanlara saygı duydum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir söylem yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Bir şair yaşadığı dönemin bütün ruhunu şiirlerine dol-durur ve yüzünü gelecek yüzyıllara yansıtır. Bu şair, büyük şairdi ama ondan daha büyük bir şair vardır ki içinde bulunduğu dönemi de aşar. Zamanın dar cetvel-lerini kırarak tüm insanlığa ve çağlara seslenir.

Bu parçada geçen “zamanın dar cetvelini kırmak” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Zaman ve mekân kavramlarına hiçbir zaman önem vermemek

B) Yaşadığı döneme değil, geleceğe seslenmek isteme-mek

C) Zamanın göreceli bir kavram olduğunu göz önüne almak

D) Zamanın yıpratıcılığını da hesaba katmakE) Belirli bir zaman diliminde değil, tüm zamanlarda

okunmak

4. “Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin-de “çok değer vermek” anlamında kullanılmıştır?

A) Yaşadıkları onu değiştirdi, artık gözü sadece para-yı görüyor.

B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor.

C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen çok iyi olur.

D) Nereye gitsek yurdun her yerinde olan ve değişme-yen manzaralar görüyoruz.

E) Bu savaşın ne anlama geldiğini bir gün sen de gö-receksin.

Page 2: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

2BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A5. (I) Kaş, Antalya ilinin en batısında yer alan turistik bir

ilçedir. (II) Toros Dağları’nın güneyinde koylardan olu-şan Kaş, Meyis (Göz) adasını kucaklar nitelikte bir yay çizdiği için kaş adını almıştır. (III) Kaş köyleri, edinilen belge ve kalıntılardan yapılan araştırmalar neticesinde, medeniyetinin en önemli bölgesi olarak bilinmektedir. (IV) Sahillerinde MÖ 6 bin yılı öncesinden beri yaşam alanı olduğu belirlenmiştir. (V) Kaş, arazi kesiminin batısında ve denize bakan bir tepede kurulmuştur; şehir daha sonra genişlemiş ve kuzeybatıya doğru büyümüştür.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede nesnel bir bilgi verilmiştir.B) II. cümlede adının veriliş nedeni belirtilmiştir.C) III. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.D) IV. cümle olumlu bir cümledir.E) V. cümlede genelleme yapılmıştır.

6. İhtiraslar, geminin yelkenlerini şişiren rüzgârdır; bazen gemiyi batırabilir ama onsuz gemi yerinden kımılda-yamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır?

A) Tutkularının tutsağı olanlar, mutluluktan uzak ka-lırlar.

B) Tutkusuz insanlar yaşamları boyunca olumlu bir işe girişecek isteği bulamazlar.

C) Tutku, insan yaşamının itici gücü olarak ölçülü ve dengeli kullanıldığında yararlıdır.

D) Tutku insana olumsuz durumlar yaşatabilen zararlı bir duygudur.

E) Tutkularımızı sadece kişisel çıkarlarımız için kul-lanmamalıyız.

7. Günümüzde yüz çeşit türü bulunan, kozalaklı bir ağaç çeşidi olan çam ağacı; kerestecilik ticareti, kâğıt ha-muru yapımı, parfüm ve esans üretiminde kullanılır.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkemizde çam ağacının birçok türü bulunmaktadır.B) Çam ağacı kozalakları dallarda uzun züre durma-

maktadır.C) Çam ağacı ülkemizde en çok parfüm üretiminde

kullanılmaktadır.D) Çam ağacı, farklı sektörlerde kullanılmaktadır.E) Çam ağacı ülkemizde en çok bulunan ağaç türüdür.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi üslupla ilgili bir yar-gıdır?A) Romanda hayatın gittikçe daha da yüzeyselleştiği-

ni belirtmiş.B) İnsanlık Güldürüsü edebiyatımızın yüz kızartıcı bir

eksikliğini akıcı bir dille kapatmış oldu.C) Sözcüklerimizle birlikte bilincimiz çağın korkunç

katliamına kurban gidiyor.D) Anadolu insanını ve onların sorunlarını ele almak,

yazarı kısır bir döngüye soktu.E) Gerçekler o kadar çarpıtılmış ki bu kadarı da fazla

dedirtiyor.

9. (I) “Çocuk ve Tiyatro” konusunu içeren alan, dünyanın hemen bütün ülkelerinde hâlâ belirsizliklerle, açıklığa kavuşturulması gereken çeşitli sorunlarla doludur. (II) Ülkemizde çocukların tiyatro yapmaları, tiyatro ile il-gilenmeleri ve tiyatro yolu ile eğitilmeleri düşüncesi ilk kez Meşrutiyet Dönemi’nde ortaya atılmıştır. (III) Yine bu dönemde çıkarılmaya başlanan çocuk dergilerinde “çocuklar için temsil”, “mektep tiyatrosu” gibi genel başlıklar altında küçük çocuk oyunları yayımlanmaya başlanmıştır. (IV) Meşrutiyet Dönemi’nde bu konuda en önemli atılım, devrin Millî Eğitim Bakanlığının ilko-kullarda tiyatroyu ders olarak koymuş olmasıdır. (V) Tiyatro, öğretici ve eğitici nitelikleri nedeniyle, “Temsil Tarihi” adıyla “Tedrisat-ı İptidadiye”ye girerek ders ola-rak kabul edilmiştir.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede çocuk tiyatrosunun sorunlarının nasıl giderileceğine yönelik bilgi verilmiştir.

B) II. cümlede çocukların tiyatro yapmalarının ilk ola-rak ne zaman ortaya atıldığı söylenmiştir.

C) III. cümlede çocuk oyunlarının hangi yayın organ-larında yayımlandığından söz edilmiştir.

D) IV. cümlede çocuk tiyatrosuyla ilgili en önemli giri-şimin ne olduğu belirtilmiştir.

E) V. cümlede tiyatronun ders olarak okutulmaya baş-landığı dile getirilmiştir.

10. Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar,Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar,Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı,Görmezler ufuklarda şafak söktüğü anı.

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz değişimi B) Ünlü türemesiC) Ünsüz türemesi D) Ünsüz benzeşmesi E) Ünlü düşmesi

Page 3: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

3BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A11. Millî Eğitim Bakanlığının verdiği son kararla ilköğretim

Ikurumları da eğitime bu hafta başlayacak. Saygıdeğer II IIIöğretmenlerin de özverili çalışmalarıyla okur yazar ora- IV Vnı bu sene daha da yukarılara çıkarılacak.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Ona karşı ne kadar mahçup olduğumu bir türlü dile getiremiyordum.

B) Pek çok konunun incelendiği bu yazıda ince ayrın-tılar göze çarpıyor.

C) İş birliği içinde gerçekleştirilen bu çalışmada mekân ögesi vurgulanmış.

D) Romanın başkahramanı sürekli başıboş bir şekilde ortalarda gezen biriydi.

E) Hikâye yazımında birçok farklı teknik uygulanmaya başlanmış.

13. Ilık, yıldızlı bir yaz gecesiydi. Samanyolu, sarı altın tozundan göz alabildiğine bir bulut gibi göğün bir ya-nından öbür yanına uzanıyordu. Kentten mandıralara giden yolun geçtiği tahta köprüde durdu. Geniş dere-nin dibine yansıyan yıldızlar ışıktan çakıltaşları gibi parlıyor, şırıldıyordu. Ansızın arkasından biri orada ne yapıyorsun, diye seslendi.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki virgüllerin kullanım amaçlarından biri değildir?

A) Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını ayırmakB) Tırnak içine alınmamış alıntı cümlesini belirtmekC) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmakD) Ara söz ve ara cümleleri ayırmakE) Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek.

14. Dağın yamacına serpilmiş minik ( ) sevimli ( ) küçük ev-ler uzaktan görünmeye başladı ( ) Dağ yolunun sonuna ( ) en güzel yerine gelince herkes araçlardan indi ( ) dağların arasından batan güneşi seyretmeye başladı.

Bu parçada ayraç içinde verilen boşluklara sıra-sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (,) (.) (.) (,)B) (,) (;) (.) (,) (,)C) (,) (,) (.) (,) (;)D) (;) (,) (.) (,) (;)E) (,) (;) (.) (:) (,)

15. Saf mantıksal düşünce, dünyayı anlamamız için yeterli Ideğildir. Gerçeğe ilişkin tüm bilgiler deneyimle başlar, II III IVdeneyimle biter. Saf mantıksal bir çerçeve içinde su-nulan görüşler boş bir gerçektir. VBu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi, kökü-nün türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

16. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur

İnsan bir akşamüstü ansızın yorulurTutsak ustura ağzında yaşamaktanKimi zaman elleri kırar tutkusu

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Eylemden isim yapım ekiB) Gövdeden türemiş sözcükC) Kip (zaman) ekiD) Yönelme durum ekiE) İyelik ekleri

17. Koyu bir karanlığın sonunda ince bir ışık göründü. İçi- I II IIImizdeki umudu yeniden yeşertti. Herkes koşar adımlarla IV Vaydınlığa doğru yürümeye başladı.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

Page 4: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

4BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A18. Benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün

Dağıtır gecelerin sarışınlığınıUykularımı uyusan nasıl korkarsınHiçbir dakikamı anlayamazsın

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İyelik ekleri kullanılmıştır.B) Eylemden isim yapım eki vardır.C) Birleşik eylem ve birleşik isimler vardır.D) Belirtme ve bulunma durum ekleri kullanılmıştır.E) İsimden eylem yapım eki kullanılmıştır.

19. Turgay Kantürk’ün kitabının “kısa öyküler” olarak ta-nımlanması kitabın sadece cümle yapısı, sözcük, satır ve sayfa sayısı açısından anlamlı değil. Bir olayı, an-latıcının dile dökmeye değer gördüğü durumu, duyuşu öykünün imkânları içerisinde en kısa yoldan anlatması bakımından da önemlidir.

Bu parçada sözü edilen kitabın anlatım niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duruluk B) SürükleyicilikC) Özlülük D) Sadelik E) Akıcılık

20. Kan ter içinde kıvrandığım, kâbus dolu bir gecenin ardından hiç uyanmayacağımı sandığım tertemiz bir sabaha gözlerimi açınca derin bir soluk almıştım. Ok-sijeni bol, ağaçların serinliğiyle meşhur, uzak denizin tuzlu rüzgârını eli açık bir biçimde paylaşan bir kıyı kasabasındaydım. Uykusuzluğun yorgunluğu, çare-sizlik içinde çırpındığım gecenin korkusu yüreğimde, meydana doğru ilerledim. Yan yana üç beş kitabı yere sermiş kitapçıyı fark edince bir tanıdık görmüş gibi sevindim.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?

A) Yinelemelere yer verilmiştir.B) Farklı duyularla algılanan ayrıntılar vardır.C) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.D) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.E) İnsandan doğaya aktarma yapılmıştır.

21. Edebiyat sanatı varsa kuramı da olacaktır. O hâlde şu soruyu sorarak başlayabiliriz: Edebiyat nedir? Edebi-yatı tanımlamak için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Örneğin kurmaca anlamındaki düşsel, yaratıcı yazı, kesinkes gerçek olmayan yazı olarak tanımlanabilir. Ancak insanların genelde edebiyat adını verdikleri yazıları şöyle bir gözden geçirmek bile bu tanımın ye-tersizliğini ortaya çıkaracaktır.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden han-gisidir?

A) Kuramı olduğuna göre, edebiyat denen bir sanatın bulunduğu da açıktır.

B) Edebiyatın şimdiye değin hiç tanımı yapılmamıştır.C) Bir edebiyat tanımını eksiksiz yapmak olanaksız-

dır.D) Edebiyatın varlığı, edebiyat kuramına bağlıdır.E) Edebiyat araştırmalarının tümü ‘’Edebiyat nedir?’’

sorusuyla başlar.

22. _ _ _ _ Oysa eleştiri, olumsuzu içerdiği kadar olumlu-yu, yanlışı işaret ettiği kadar da doğruya işaret eden bir kavramdır. Edebiyat eleştirmeni de bir yapıtı her yönüyle inceler ve eleştiri yazısıyla ortaya koyar. Çoğu zaman amaç, “Neye göre iyi?” veya “Neye göre kötü?” sorularına cevap vermektir.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşa-ğıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Eleştiri her zaman göz önünde olan bir tür olmuştur.B) Eleştiri türünün zihnimizdeki karşılığı nedense

olumsuzdur.C) Eleştiri ülkemizde yeterince gelişmiş bir tür olma-

mıştır.D) Olumlu eleştiri her zaman daha faydalı olmuştur.E) Eleştiri türünün önemi hâlâ tam olarak anlaşılama-

mıştır.

Page 5: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

5BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A23. Sir Thomas More, Sokrates’e benzetilmek onurunu

kazanan ender kişilerden biridir. Onun ölümsüz yapıtı ‘’Utopia’’, dünya klasikleri arasına girmiş ve bugün bile hâlâ merakla okunmaktadır. Neredeyse beş yüz yıl önce yazılmış olan “Utopia”da en geniş anlamıyla Hümanizm, yani insanlık sevgisi ve saygısı hâkimdir. More, “Utopia”da hayal gücüyle kurduğu kusursuz dü-zeni anlatır; neredeyse insanlığın tarihi kadar eski olan “yeryüzünde cennet” özlemini dile getirir.

Bu parçada “Utopia” adlı yapıtla ilgili olarak aşağı-dakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Dünya klasikleri arasında yer aldığınaB) Değişik toplumlardan örnekler verdiğineC) İnsanlık sevgisinin hâkim olduğunaD) Yüzyıllardır ilgiyle okunduğunaE) Hayalinde yarattığı güzel bir yaşam biçimini anlat-

tığına

24. Çocuk sürekli eleştirilmişse kınama ve ayıplamayı, alay edilip aşağılanmışsa sıkılıp utanmayı, utandırıl-mışsa kendini suçlamayı, desteklenip yüreklendirilmiş-se kendine güvenmeyi, hakkına saygı gösterilmişse adil olmayı, kabul ve onay görmüşse kendini sevmeyi öğrenir. Dostluk ve arkadaşlık duyguları geliştirilmişse mutlu olmayı bilir.

Bu parçada anlatılmak isteneni en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ne ekersen onu biçersin. B) Paça ıslanmadan balık tutulmaz.C) Bir musibet bin nasihatten yeğdir.D) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.E) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna

az.

25. (I) Yaşama öncelik katmak nedir? (II) Yaşam, gerçekte bir incelikler bütünü değil mi? (III) Böyle bile desek bu bütünlüğü yapıp kotaran nedir? (IV) Ne ki yaşam parçası ya da bir yaşam anı üzerinde duran bir yazar, o parçanın, o anın anlatılacak bir yönünü bulur. (V) Aynasını ona tutar, insanın duyarlılığını onun üzerinde yoğunlaştırmak ister.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-sinden sonra, “Birbirini çoğaltan sorular uzar gider.” cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bo-zulmaz?

A) I B) II C) III D) IV E) V

26. Dil Encümeni tarafından hazırlanan ve 1929’da yayım-lanan İmle Lügatı, bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek ayrıntılardan yoksundu. Yeni alfabenin kabul edilme-sinden (1928) çok kısa bir süre sonra yayımlanan bu kılavuzda birçok eksik olması doğaldı. Ancak birkaç yıl sonra eksikler giderilebilir ve fazla zaman kaybet-meden ayrıntılı bir imla kılavuzu çıkarılabilirdi. Oysa 1929’daki İmla Lügatı’ndan ancak 12 yıl sonra (1941) yeni İmla Kılavuzu basılmıştır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) 1941’de yayımlanan yeni İmla Kılavuzu’nun bekle-nenden çok daha geç yayımlandığı

B) 1941’de yayımlanan yeni İmla Kılavuzu’nda hiçbir eksik bulunmadığı

C) 1929’da yayımlanan İmla Kılavuzu’nun dil encüme-ni tarafından hazırlandığı

D) Yeni bir imla kılavuzuna neden ihtiyaç duyulduğuE) Alfabenin kabul edilmesinden hemen sonra basılan

İmla Lügatı’nda bazı eksiklerin bulunduğu

27. (I) MÖ 4.yüzyılda İskender rüzgârları esiyordu. (II) “Bü-yük’’ unvanını alan ilk Makedonya kralı olan İskender, kral olduğunda henüz yirmi yaşındaydı. (III) Aristo ta-rafından eğitilmişti. (IV) Çanakkale Boğazı’ndan girip Pers ordusunu yendikten sonra bütün Anadolu’yu fet-hetmiş, daha sonra Asya’yı egemenliği altına almıştı. (V) Beyaz perde artık elini tarihe uzattı. (VI) Tarihin en büyük hükümdarlarından biri olan Büyük İskender’i taşıdı sahnelerine. (VII) Büyük İskender’in geçtiği yer-lerde bıraktığı efsaneler, hırsı ve zekâsı birçok kitaba da konu oldu.

Bu parça, iki paragrafa ayılmak istense ikinci pa-ragraf kaçıncı cümleyle başlar?

A) II B) III C) IV D) V E) VI

Page 6: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

6BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A28. Şiirden büyük tatlar almasam şiir yazmazdım. Benim

için vazgeçilmez bir deneydir şiir. Tek başına dünyayı değiştiremez ama insanın, dolayısıyla dünyanın de-ğişmesine yardımcı olabilir. Bir bütünün ufacık, çok ufacık bir parçasıdır. O parça olmazsa bütün belki çalışabilir, işleyebilir ama eksik kalır. Şiirin işlevi, o bütünü yaratmak değil, tamamlamaktır bence. Bir şii-rimde söylemiştim: ‘’Yanardağın üstündeki kuştur şiir.’’

Bu parça, aşağıdakilerden hangisine verilmiş bir yanıt olabilir?

A) Asıl uğraşınız şiir olduğuna göre, şiirden aldığınız tadı ve şiirin tanımını söyler misiniz?

B) Asıl çalışmalarınızı hangi konularda yoğunlaştır-mak istersiniz?

C) Şiir mi öykü mü, gibi iki seçenekle karşı karşıya kalsanız hangisini seçersiniz?

D) Şu günlerde, sanat uğraşı olarak, ne gibi hazırlıklar içerisindesiniz?

E) Son zamanlarda şiirden biraz olsun uzaklaştığınız türündeki yaklaşımlar için ne diyorsunuz?

29. Hiç unutmam, eski bir tarihte savcı bir arkadaşım bana, toplumsal sorunları dilime dolayacağıma neden doğa manzaralarından ilham alarak şiir yazmadığımı sor-muştu. Bu arkadaşım gibi pek çok insan da, gariptir, şairin yalnızca aşk şiirleri ile uğraşmasından yanadır. Yaygın, biraz da resmî bir görüştür bu. Böylelerinin, şiir üretimini, bir bakıma belirli sınırlar içinde tutmak istedikleri söylenebilir. Oysa _ _ _ _

Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşa-ğıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

A) sanatçıyı baskı altında tutmaya hiç de hakları yok-tur.

B) sanatla ilgili yargılar, sanatçılar tarafından verile-bilir.

C) bu, sanatı ve sanatçıyı tekeli altına almak demek-tir.

D) sanatçı dışarıdan gelen her eleştiriye açık olma-lıdır.

E) şair dilediği konuyu seçmekte özgürdür.

30. Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Han Duvarları’’ şiirinin önemi, Anadolu ve halk gerçekleriyle yüz yüze gelen aydınla-rın duyduğu ezikliği göstermesinden doğar. Kuşkusuz, yazıldığı yılları düşünürsek açık, arı, yalın bir dili vardır. Şair, şiirinin arasına serpiştirdiği koşma biçimindeki dörtlüklerle de halk şiiriyle bir kan bağı kurmak istemiş-tir. Ancak şairin bakış açısı dıştandır. Bu yüzden de ne Anadolu doğasını, ne de Anadolu insanının dünyasını tam bir gerçeklikle algılayamaz. Duygusallığa kayar, kaçar gerçeklerden.

Bu parçada yazarın, “Han Duvarları” şiirinde gördü-ğü en önemli eksiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu insanının gerçeğini, tanımadan, yaşama-dan yansıtmaya çalışması

B) Şairin, halk şiiri geleneğinden yeterince yararlan-maması

C) Yazıldığı döneme göre, sade ve açık bir dilinin ol-maması

D) Anadolu ve halk gerçekleriyle ilk kez yüz yüze ge-len aydının konuyu yüzeysel anlatması

E) Savaşlar, yıkımlar içinde tükenmiş olan Anadolu insanının yazgısını dile getirememesi

31. Ünlü heykeltıraş Rodin’e “Böylesine güzel bir heykeli tek parça bir taştan nasıl yaptın?’’ diye sorulduğunda ‘’Ben bir şey yapmadım. O heykel zaten taşın içindey-di, ben yalnızca ortaya çıkmasına yardımcı oldum.’’ demişti. Bir başka söyleşide ise ‘’Ben önce kullandığım malzemeye dikkat ederim. Yüreğimi, kullandığım taşa, ağaca açarım; onun sesine kulak veririm. O, bana ne yapmam gerektiğini söyler.’’

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi “Rodin”in sanatını gerçekleştirmede kullandığı ögelerden biri değildir?

A) Ortaya koyacağı sanat yapıtının, öncelikle malze-mesini iyi seçmesi

B) İnsanların eylemlerini çok iyi analiz etmesi ve bunu sanatına yansıtması

C) Duygularını kullanacağı malzemeyle birleştirmesiD) Kullanacağı malzemenin özelliğini çok iyi bilmesi

ve ona göre çalışmalarını gerçekleştirmesiE) Sanat yapıtında kullandığı malzemenin kendisini

yönlendirmesine izin vermesi

Page 7: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

7BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A32. (I) Tartışma, okuyanı ya da dinleyeni dileğimiz davra-

nış ve düşünüşe yöneltmek için başvurduğumuz bir anlatım biçimidir. (II) Bir konu üzerinde tartışabilmek için o konu ile ilgili söyleyeceklerimizin olması gerekir. (III) Genellikle kanıtlarımız iki çeşittir: Gerçek ve kanı. (IV) Gerçek; gözlenen, deneylerle doğrulanabilen olgu ve düşüncelerdir. (V) Kanı ise gerçeğin tam tersine anlamı herkesin yorumuna göre değişebilen düşünce-lerdir. (VI) Bunun tam olarak gerçekleşmesi, düşünce-lerimizin açıklığına, inandırıcılığına, öne süreceğimiz kanıtların sağlamlığıma bağlıdır.

Bu parçada düşüncenin akışının sağlanabilme-si için numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yer değiştirmelidir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve V E) II ve VI

33. “Kasımpatıları” bir hikâye başyapıtı bence. Ruhsal durumların sadece diyaloglarla ve hareketlerle veril-diği, işlevsel olmayan tek konuşmanın, tek hareketin bulunmadığı, böylesine ustaca kurulmuş çok az hikâ-ye anımsıyorum. Steinbeck düz, sade bir anlatımla ‘’yazınsal dil’’e örnek gösterilebilecek bir hikâye yaz-mış. Söylemek istediklerini açıkça söylemiyor, söyle-nenlerden siz çıkarıyorsunuz bunları. “Kasımpatıları” edebiyat derslerinde üzerinde çalışılabilecek örnek bir hikâye.“Kasımpatıları” adlı hikâye ile ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yoğun bir anlatımla yazıldığınaB) Gereksiz konuşmalar içermediğineC) Kahramanlarının ruhsal durumlarının karşılıklı ko-

nuşmalardan anlaşıldığınaD) Edebiyat dersinde incelebilecek değerde olduğunaE) Sürükleyici ve akıcı bir nitelikte olduğuna

34. (I) Şiir, edebiyatın estetik ağırlığı en fazla olan alanıdır. (II) Eleştiri, şiirin bu özelliğine uygun bir yapıda olmalı-dır. (III) Bilinen ilk şiir örnekleriyle birlikte, beğenme ve beğenmeme tercihleri de ortaya çıkmıştır. (IV) Bugün eleştiri özellikle tarzı ve tekniği bakımından titizlikle in-celenen bir saha olmuştur. (V) Yani şiirle eleştiri; insanla birlikte var olan, onun değişmesiyle değişen, birbirinin itici gücü olan iki sanat eseri olmuştur yıllar yılı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

35. Biz kültürel olarak az özür dileyen bir toplumuz. Özür-lerimizin büyük çoğunluğu da “yaptığımız’’ şeylerle ilgili değil, “söylediğimiz’’ şeylerle ilgili. Bizde nedense laf, eylemden daha önemli sayılıyor. Yanlış yapmışım, piş-manım , bağışlayın, demek bize zor geliyor. Hiç yanlış yapmadığımız için mi, pişmanlık duymadığımız için mi, yoksa aslında bir olgunluk işareti olan özür dilemeyi mertliğe sığdıramadığımız için mi? Bu sorulara kesin yanıt veremediğim için özür diliyorum.

Bu parçanın yazarı özellikle aşağıdakilerin hangi-sinden yakınmaktadır?

A) Özür dileme yöntemlerinin bilinmeyişindenB) Özür dilemek için mantıklı bir neden bulunamayı-

şındanC) Eylemlerden dolayı özür dilemenin bir gurur sorunu

sayılmasındanD) Sözün her zaman kolayca düzeltilmesindenE) Başka toplumlara göre daha az özür dilenmesin-

den

36. Ömrümüz her yeri gezmeye yetmez. Gezerek kendi ülkemizi bile bitiremeyiz. Bu yüzden okuruz. Başka coğrafyaları ve uzak kültürleri öğrenmek için çok ya da az gezenlerin anlattıklarını dileriz. Çok gezen de bilir, çok okuyan da ama bilgilerinin kumaşı farklıdır. İki farklı renkle anlatmamız istenseydi, biri yeşilse diğeri gridir. Biri hayatın rengi, diğeri teorisinin. Ama her ikisi de insanın bilgi almasını sağlayan durumlardır. Bu ne-denle hangisi daha öndedir diye bir yargıya varamayız ama her ikisinden de her şekilde bilgi alırız.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

A) Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?B) Sizce hangi tür bilgi daha canlıdır?C) Tüm bildiklerimizi gezerek edinmek mümkün ola-

bilir mi?D) Gezerek edinilen bilgilerle okuyarak edinilenler

aynı mıdır?E) Bilgiyi doğru edinmek hakkında ne düşünüyorsu-

nuz?

Page 8: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

8BLM TYT - 6

A37. Bazı sanatçılar sanatın tek amacının yenilik oldu-

ğunu düşünüyor ki bu, yanlıştır. Her yeni sanatçı devrim yapmak, yeni bir akım yaratmak zorunda değildir. _ _ _ _ İçlerini kavuran şeyler uğruna sa-natçı olurlar. Yenilik, sonuçta teknik bir şeydir, aynı zamanda kendiliğinden bir şeydir, zorlamayla ya da laboratuvarda elde edilemez.

Bu parçada baş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Yenilik, her zaman aradıkları şeydir.B) İnsanlar yenilik yapmak için sanatçı olmazlar.C) Her insanın farklı türlerde yetenekleri vardır.D) Herkes sanatçı olarak doğmaz.E) Akımlar, her zaman kendilerini destekleyen birile-

rini bulmuştur.

38. I. Eserlerinde de bu coğrafyayı ve bu coğrafyanın insanlarını konu edinmiştir.

II. Oyunun adında geçmekte olan bahçe aslında bir motiftir.

III. Birçok oyunu olan Çehov’un “Vişne Bahçesi” oyunu 1886 yılında yazdığı son ve en büyük oyunudur.

IV. Çağdaş tiyatronun öncü isimlerinin başında gelen Anton Çehov, 1900 yıllarında, büyük bir değişimin arifesinde olan Rusya’da yaşamıştır.

V. Oyunun sonunda bahçedeki ağaçların kesilmesi, eski düzenin yerine yeni düzenin yerleşeceğini sim-gelemektedir.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bü-tün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

39. ve 40. sorularıbu parçaya göre yanıtlayınız.

Romanda objektiflik olur mu diyorlar, elbet olur. Günü-müzde de bunun birçok örneğini zaten görebiliyoruz. Gerçek bir romancı kahramanını, kahramanın göreme-diği bir yere götürdüğünde kendi gözleriyle, kendi izle-nimleriyle betimlemez o yeri; kahramanın bilgi ve görgü düzeyine, duyuş ve düşüncesine göre yavaş yavaş okuyucuya aktarır. Romancının üstünlüğünü ortaya koyan şey, romancının kendi kendisinden uzaklaşma-da, kahramanın maddi ve toplumsal koşullarına uyarak onun gibi görmede, işitmede gösterdiği başarıdır.

39. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen gerçek romancının özelliklerinden biri değildir?

A) Kahramanın izlenimlerini yansıtacak betimlemeler yapması

B) Kahramanın iç dünyasında kendi iç dünyasını ver-memesi

C) Kahramanlarına nesnel bir şekilde yaklaşmasıD) Hiç görmediği yerleri görmüş biri gibi aktarabilmesiE) Olayları kahramanının yaklaşımlarıyla değerlendir-

mesi ve aktarması

40. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?

A) Okurun kanıları değiştirilmek istenmiştir.B) İkilemeye yer verilmiştir.C) Öznel değerlendirmeler yapılmıştır.D) Örneklemeden yararlanılmıştır.E) Doğrudan anlatımlı cümleler vardır.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

Page 9: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

9BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

ASOSYAL BİLİMLER TESTİ

1. BubölümdesırasıylaTARİH(1-5),COĞRAFYA(6-10),FELSEFE(11-15)veDİNKÜLTÜRÜVEAHLAKBİLGİSİ (16-20)olmaküzeretoplam20soruvardır.2. Bubölümdekisorularlailgilicevaplarımızı,cevapkağıdımızdaki“SosyalBilimlerTesti”bölümüneişaretleyiniz.

1. “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir hâl alır.”

Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile tarihin; I. neden - sonuç ilişkisine yer vermesi, II. olayların objektif anlatılması, III. insanların geçmişteki yaşamlarını incelemesi

özelliklerinden hangilerini vurgulamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

2. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk Devleti olan Karahan-lılar, İslami kültürün yanı sıra, İslamiyet öncesi Türk kültürünü de devam ettirmişlerdir.

Buna göre Karahanlılar’ın; I. burslu öğrenci uygulamasını başlatmaları, II. han, hakan gibi unvanlar kullanmaları, III. ikili devlet teşkilatlanmasını uygulamaları

gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

3. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda,

I. padişah ve âyânlar arasında sözleşme yapılması, II. gayrimüslimlere yönelik ayrıcalıklar verilmesi, III. Osmanlıcılık fikrinin hayata geçirilmesi

gerçekleştirdiği faaliyetlerden hangileri milliyetçi-lik düşüncesinin etkilerini yok etmeye yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

4. 1876’da yürürlüğe giren Kanuniesasi’nin,

I. Hükümet padişaha karşı sorumludur. II. Padişah meclisi açma - kapama yetkisine sahiptir. III. Mebusan Meclisi üyeleri dört yılda bir seçilir.

maddelerinden hangileri demokrasi ile çelişir ni-teliktedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

5. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması Os-manlı Devleti’nde,

I. Savunma gücü ortadan kaldırılmıştır. II. İttihatçılar güç kazanmıştır. III. Tek partili yönetime geçilmiştir.

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Page 10: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

10BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A6.

Dünya haritasında taralı alanda görülen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz B) Okyanusal C) Savan D) Tundra E) Karasal

7. Aşağıdaki haritada beş merkezin ocak ayı sıcaklıkları verilmiştir.

II5°C

I–10°C

IV10°C

V0°C

III7°C

Bu merkezlerin sıcaklıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) IV. merkezin V. merkezden sıcak olrnasının nedeni deniz etkisine açık olmasıdır.

B) Ill. merkezin I\/. merkezden soğuk olması daha ku-zeyde olmasına bağlıdır.

C) I. merkezin IV. merkezden soğuk olmasında yük-seltinin etkisi vardır.

D) II. merkezin I. merkezden sıcak olması enleme bağlıdır.

E) I. merkezin V. merkezden soğuk olmasının nedeni enlem ve yükseltidir.

8. Bakı, Güneş’e dönük-

II

34°GIV

VIII

I lük demektir. Kuzey Yarımküre’de dağla-rın güney yamaçları, Güney Yarımküre’de ise kuzeye bakan ya-maçlar diğer yamaç-tan daha sıcak olur.Buna göre, yukarıda verilen merkezlerden hangisi diğerlerinden daha sıcaktır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

9. Yandaki şekilde bir Kalıcıkar

Alpin çayır

Karma orman

Geniş yapraklı orman

İğne yapraklıorman

dağ yamacı boyun-ca bitki örtüsünün oluşturduğu kuşak-lar gösterilmiştir.

Bitki örtüsünün farklılaşmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

A) Denizellik B) Rüzgâr C) Enlem D) Yükselti E) Bakı

10. Aşağıda beş farklı merkeze ait yıllık sıcaklık dağılış grafiği verilmiştir.

Bu merkezlerin hangisinde nemliliğin daha yüksek olduğu söylenebilir?

A) B)

D)C)

E)

1–10

0

10

20

30

2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1–10

0

10

20

30

2 3 4 5 6 7 8 9 101112

1–10

0

10

20

30

2 3 4 5

Sıcaklık (°C)

1–10

0

10

20

30

2 3 4 5 6 7 8 9 101112

Sıcaklık (°C)

Sıcaklık (°C)

Sıcaklık (°C)

6 7 8 9 101112

1–10

0

10

20

30

2 3 4 5

Sıcaklık (°C)

6 7 8 9 101112

Page 11: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

11BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A11. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin özelliklerinden

biri değildir?

A) Eleştirel ve sorgulayıcıdır.B) Subjektiftir.C) Sorular cevaplardan daha önemlidir.D) Konuları olgusaldır.E) Evrensel bir düşüncedir.

12. Her bilimsel doğru kendinden önceki doğrularla he-saplaşarak kendini var eder. Kopernik Kuramı, Bat-lamyus’un kuramını silip süpürmüştür. Ancak onun önemini azaltmamıştır. Çünkü onun evrenin yapısıy-la bağdaşmayan düşünceleri Kopernik Kuramının da göklerle ilgili sonuncu kuram olmayacağını düşündü-rür. Kuramlar ancak karşı çıktıkları önceki kuramların ışığında doğru olarak anlaşılabilirler.

Paragrafta, bilimsel bilginin hangi özelliği anlatıl-maktadır?

A) Eleştirel olmaB) Genellenebilir olmaC) Tutarlı olmaD) Evrensel olmaE) Genel - geçer olma

13. Hiçbir bilgiyi tartışmadan kabul etmek doğru değildir. Yani gerçeği bilmeyi çalışmadan önce “gerçeğin ko-şullarını” ve bilgi hakkında çeşitli araştırma yapmak gereklidir. Ayrıca Kant’a göre insanın bilgisini “duyu organlarından gelen bilgileri zihinde olgunlaştırarak bir düşünceye çevirir.”

Yukarıdaki düşünceye göre aşağıdaki akımların hangisinden bahsedilmiştir?

A) EnstüisyonizmB) KritisizmC) RasyonalizmD) PragmatizmE) Pozitivizm

14. Bilginin edinilmesinde zihnin payının mı olduğu yoksa çevreden aldıklarımızla mı bilginin üretildiği tartışması, felsefe tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Kimi filozof-lara göre bilginin meydana gelmesinde akıl önemlidir, kimi filozoflara göre ise akıl duyular olmadan boş bir levha olacağından bilgi duyular yoluyla elde edilir. Bu tartışmalarda en önemli yeri ise bilginin hem akıldan hem de duyulardan edinildiğini öne süren görüş tut-muştur.

Yukarıdaki paragrafta bilgi felsefesinin (epistemo-loji) hangi problemi anlatılmak istenmiştir?

A) Bilginin değeriB) Bilginin yararıC) Bilginin olanağıD) Doğruluğun ölçütüE) Bilginin kaynağı

15. Pyrrhon’a göre her iddia için, birbirinin karşıtı olan iki kanıt ileri sürülebilir. Bu nedenle her türlü yargıdan kaçınmak gerekir. Düşünce insanı şüpheye götürür. Akıl gibi duyular da insana nesneleri olduğu gibi değil, göründükleri gibi gösterir. Algı yanılmaları bunun en büyük kanıtıdır.

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ula-şılamaz?

A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir.B) Hiçbir konuda yargıda bulunulmalıdır.C) Duyu organları, insanı her zaman yanıltır.D) Kesin bilgiye ancak şüpheyle ulaşılır.E) Akıl, insanı şüpheye götüren bir araçtır.

Page 12: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

12BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A16. I. Yahudilik II. Hristiyanlık III. İslamiyet IV. Hinduizm V. Budizm

Yukarıdaki dinlerden hangileri vahye dayalı din-lerdendir?

A) Yalnız III B) I, II ve III C) II ve III D) III ve IV E) II ve V

17. Sözcük anlamı toplanma, bir araya gelme, birlik olan ve Alevi - Bektaşilikte dede ya da babanın önderliğinde yapılan bir törendir. Alevi - Bektaşiliği diğer tasavvufi oluşumlardan ayıran en önemli unsurların başında gelir.

Alevi - Bektaşi kültüründe olan ve cemevi denilen yerde yapılar bu tören aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cem B) Muhasiplik C) Semah D) Gülbenk E) Zakir

18. Hz. Muhammed’in, insanları islam dinine davet etme-siyle birlikte Mekkeli putperestler rahatsız olmuşlar ve öncelikli olarak tepkilerini Müslümanlarla alay ederek göstermişlerdir. Sonra onları hicret etmeye zorlayacak kadar akıl almaz baskılara başlamışlar; ancak bütün bunlar Müslümanların sayısının artmasını engelleye-memiştir.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki yargılardan han-gisine ulaşılabilir?

A) Mekkeli putperestlerin engellemeleri İslam dininin yayılmasını durduramamıştır.

B) Mekkeli putperestler, İslam dinine hoşgörüyle yak-laşmışlardır.

C) Mekkeli putperestlerin Müslümanlara yaptıkları baskı etkisini göstermiştir.

D) Müslümanların sayısının artması, Mekkeli putpe-restleri İslam dinine yakınlaştırmıştır.

E) Mekkeli putperestler, putlara tapmayı gelenek ha-line getirmişlerdir.

19. Aşağıdaki ayetlerden veya hadislerden hangisi ibadetlerin insanlara kazandırdıklarını gösterme-ye örnek verilemez?

A) “...Namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar...” (Ankebut suresi, 45. ayet)

B) “...Kuşkusuz Allah, tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.” (Bakara suresi, 222. ayet)

C) “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız za-man yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıka-yın; başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayakla-rınızı da yıkayın...” (Maide suresi, 6. ayet)

D) “Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için yarat-mıştır. Bunda, öğüt alan kimseler için ibretler var-dır.” (Rad suresi, 3. ayet)

E) “Ümmetim kıyamet gününde, abdest dolayısıyla yüzleri ve ayakları nurlu olarak gelecektir. O halde sizden hanginiz nurunu artırabilirse bunu hemen yapsın.” (Hz. Muhammed)

20. “Ant olsun, biz insanı en güzel biçimde yarattık.”(Tin suresi, 4. ayet)

“Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillen-dirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüşünüz yalnız O’nadır.” (Teğabün suresi, 3. ayet)

“Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık... Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları ya-rattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.”(İsra suresi, 70. ayet)

Yukarıda mealleri verilen ayetler, aşağıdaki soru-lardan hangisinin cevabını bulmaya yöneliktir?

A) Evren içerisinde insanın konumu nedir?B) İnsan niçin yaratılmıştır?C) Evren kim için yaratılmıştır?D) İnsanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özelliği

nedir?E) İnsanın doğasında neler vardır?

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

Page 13: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

13BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

ATEMEL MATEMATİK TESTİ

1. BubölümdeMATEMATİK(1-30),GEOMETRİ(31-40)olmaküzeretoplam40soruvardır.

2. Bubölümdekisorularlailgilicevaplarımızı,cevapkağıdımızdaki“TemelMatematikTesti”bölümüneişaretleyiniz.

1. 1 3

2

1 21 1 2

1|

-

+ -e o

işleminin sonucu kaçtır?

A) 9 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

2. 51 6

5

2 32

8825$-

-

+

işleminin sonucu kaçtır?

A) 825- B) –3 C) 11

5-

D) 115 E) 8

25

3. a a

a a aa

11 1

2 4

3$

+ +

---d n

rasyonel ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden

hangisidir?

A) a – 1 B) aa

1- C) aa

1+

D) aa

1+ E) aa 1-

4. 76a5b sayısı 11 ile tam bölünebilmektedir.

Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre bu koşullara uyan yazılabilecek (ab) iki basamaklı sayıların toplamı kaçtır?

A) 89 B) 99 C) 109 D) 119 E) 129

5. ax

by

cz

43

= = =

3x + 2y – z= 48 ve c – 2b = 5 ise, a kaçtır?

A) 214 B) 3

46 C) 23

D) 223 E) 25

6. , , , ,0 00033

0 0055

0 022

0 11

+ + +

işleminin sonucu kaçtır?

A) 1110 B) 10111 C) 11101 D) 11110 E) 11111

Page 14: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

14BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A7. 11·11 = 121

111·111 = 12321

· · ·

111111111111·111111111111

Yukarıda verilenlere göre, işlemin sonucu kaç ba-samaklıdır?

A) 26 B) 25 C) 24 D) 23 E) 22

8. Bir sayının 87 ’inin 5 fazlasıyla, aynı sayının 20

1 ’sinin 3

fazlasının farkı 68 olduğuna göre, bu sayı kaçtır?

A) 72 B) 80 C) 88 D) 96 E) 120

9. Siyah, kırmızı ve beyaz topların bulunduğu bir ku-tuda;

· Siyah topların sayısı, beyaz topların sayısının 3 katından 15 fazladır.

· Kırmızı ve beyaz topların sayıları toplamı siyah topların sayısından fazladır.

verilenlere göre, kutudaki topların sayısı en az kaç-tır?

A) 35 B) 37 C) 41 D) 43 E) 48

10. a ba

y a bb

x 2 3

2 3

-

=-

=

verilenlere göre, x’in y türünden eşiti aşağıdakiler-den hangisidir?

A) y4

3 1+ B)

y2

3 1- C)

y2

3 1+

D) y3

2 1+ E)

y3

4 1+

11. 1’den 36’ya kadar olan tam sayılar;

· Bir çember üzerine saat yönünde, · Art arda gelecek biçimde şekildeki gibi diziliyor.

36 1 23

Bu çember üzerinde seçilen ardışık n tane sayının toplamına sıralı n-li toplam deniliyor.

Yukarıda verilenlere göre, aşağıda verilen sayılardan hangisi bir sıralı beşli toplamı değildir?

A) 30 B) 40 C) 45 D) 64 E) 75

12. 138 – 1 sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bö-lünemez?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 17 E) 19

Page 15: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

15BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A

13. ,

,

a b

ba

1 0 6

1 4 5

+ =

+ =

olduğuna göre, ba kaçtır?

A) 214 B) 22

3 C) 253

D) 274 E) 28

5

14. Bir çiftlikte kullanılan 3 kova vardır. X kovasının hacmi, Y kovasının hacminin 6 katı, Z kovasının hacminin 7 katıdır. X kovası tam dolu, Y ve Z kovaları boş iken X kovasından Y kovasına Y kovası tam doluncaya kadar sonra da Y kovasından Z kovasına Z kovası tam doluncaya kadar süt konuluyor.

Son durumda Y kovasında 4 lt süt bulunduğuna göre, başlangıçta X kovasında kaç lt süt vardır?

A) 140 B) 144 C) 166 D) 168 E) 182

15. Bir babanın yaşı üçer yıl arayla doğmuş üç çocuğun yaşları toplamına eşittir.

Buna göre, en küçük çocuğun yaşı en büyük çocu-ğun yaşına geldiğinde çocukların yaşları toplamı babanın yaşından kaç fazladır?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15

16. sinsin cos

xx x1 2 2+ -

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2cotx B) 2 tanx C) 2sinx D) 2cosx E) 2secx

17. Bir usta 3 günde 7 duvar boyamaktadır. Kalfası ise 2 günde 3 duvar boyamaktadır.

İkisi birlikte 115 duvarı kaç günde boyarlar?

A) 24 B) 27 C) 30 D) 33 E) 36

18. x tane reyonu olan bir mağazanın her bir reyonuna y

tane kıyafet konuluyor. Daha sonra reyonların 31 ’ünden

z tane kıyafet alınıyor.

Buna göre, son durumda mağazada bulunan top-lam kıyafet sayısının x, y, z türünden ifadesi aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) y z x3 -d n B) x y z3-d n C) z

y x3-e o

D) xy z

3-e o E) x y z

3$ -

Page 16: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

16BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A19. 72·6x sayısının 40 tane tam sayı böleni olduğuna

göre, x kaçtır?

A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. x – y = 6

x y1 1

53

- =-

Yukarıda verilenlere göre, x2 + y2 kaçtır?

A) 52 B) 54 C) 56 D) 58 E) 60

21. n, m ve A birer doğal sayı olmak üzere

10·10! = A·3n·5m dir.

n + m toplamı en fazla kaç olur?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

22. !n2

1604+

ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

23. 5 ile 465 sayıları arasında 3 veya 4 ile tam bölüne-bilen kaç doğal sayı vardır?

A) 269 B) 268 C) 267 D) 231 E) 230

24. x x1

1211

32

21=+ -

denklemini sağlayan x kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Page 17: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

17BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A25. a + 1 sayısı, b ile doğru, c + 1 ile ters orantılıdır.

a = 5, b = 2 iken c = 3 oluyor.Buna göre, a = 3 ve b = 3 iken c kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

26. x sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere,

, , ,, , ,

xxx x xx xx x xxxx x xx xx xxx xxx

+ +

+ +

kesrinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) x B) 1 C) 3 11

D) x3 E) x

27. a ve b doğal sayıdır.

a b2

b–3b

olduğuna göre, b’nin en küçük değeri için a kaçtır?

A) 51 B) 76 C) 78 D) 82 E) 87

28. a b

bab

a2

3 3

+

-

-` j

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) a + b B) a – b C) a2 + b2

D) a2 – b2 E) –a + b

Page 18: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

18BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A29. A

B C16

15

4

DE

ABC dik üçgen

[BA] = [AC]

[BE] açıortay

|BC| = 16 br|BD| = 4 br|AC| = 15 br

Yukarıdaki verilere göre, ( )A BDE& kaç br2 dir?

A) 4 B) 6 C) 9 D) 15 E) 20

30. A

B C

10150°

4§3

D

ABC üçgeninde

m(BA∑C) = 90°

m(BD∑C) = 150°|AD| = 4§3|DC| = 10 cm

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?

A) 20 B) 27 C) 32 D) 36 E) 45

31. A

B CD30°

ABC dik üçgen

[AD] = [BC][BA] = [AC]m(AC∑B) = 30°

Yukarıdaki verilere göre, BC

AD oranı aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) 21 B) 3

2§ C) §

43

D) §53 E) §

63

32. A

B C

D

E

ABC üçgen

|AD| = |AC||DE| = |EC|m(ACB) = 3m·(BED)m(ABC) = 40°

Yukarıdaki verilere göre, m(BAC) kaç derecedir?

A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100

Page 19: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

19BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A33.

E

A

B

C5

2

3

F

4

D

ABCD dörtgen

A(ABCD) = 56 cm2

A(FBED) = 20 cm2

|AF| = 4 cm|FD| = 3 cm|DE| = 2 cm|EC| = 5 cm

Yukarıdaki verilere göre, ( )A ABF& kaç cm2 dir?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

34.

B C

E14°

A ABC dik üçgen

|EC| = 3|BE||AB| = 2|BE|m(ACB) = 14°

Yukarıdaki verilere göre, m(ADE) = Å kaç derecedir?

A) 49 B) 51 C) 59 D) 61 E) 65

35. A

B C

D E

F

5

7

ABC üçgen

[DE] // [BC]|DE| = 5 cm

|FC| = 7 cm

( )A DEF cm10 2=&

Yukarıdaki verilere göre, ( )A FEC& kaç cm2 dir?

A) 10 B) 14 C) 16 D) 20 E) 30

36.

4 6

A

B C

|AB| = 4 br

|AC| = 6 br

m(BAC) > 120°

Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

Page 20: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

20BLM TYT - 6

A37.

A B

C

12D

F

E

ABC bir üçgen

|AB| = 4|AE|

|AC| = |EB||CF| = 12 cm

( )A AEF& = 8 cm2

Yukarıdaki verilere göre, ( )A EBC& kaç cm2 dir?

A) 48 B) 54 C) 72 D) 96 E) 108

38.

B CD

E

A ABC üçgen

m(ABC) = 90°m(BED) = 100°m(ABE) = 5·(DEC)|BE| = |DE|

Yukarıdaki verilere göre, m(BAC) = Å kaç derecedir?

A) 54 B) 57 C) 60 D) 63 E) 64

39. A

B

ED

C70° 60°

ABC üçgen

m(ABC) = 70°m(ACB) = 60°|EB| = |BC| = |CD|

Yukarıdaki verilere göre, m(ADE) kaç derecedir?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

40.

B O

K

C

A

x

y Şekildeki analitik düzlemde

A(0,8) , K(–2,4)2|OC| = |OB|

Yukarıdaki verilere göre, ( )A ABC& kaç derecedir?

A) 10 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

TEMEL MATEMATİK BİTTİ.FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

Page 21: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

21BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

AFEN BİLİMLERİ TESTİ

1. BubölümdeFİZİK(1-7),KİMYA(8-14),BİYOLOJİ(15-20)olmaküzeretoplam20soruvardır.

2. Bubölümdekisorularlailgilicevaplarımızı,cevapkağıdımızdaki“FenBilimleriTesti”bölümüneişaretleyiniz.

1.

O

K

L

M

Şekildeki O mer-kezli yarım çembe-rin merkezine nok-tasal ışık kaynağı yerleştiriliyor.

Buna göre, ışık kaynağının K, L, M noktaları çevre-sindeki aydınlanma şiddetleri EK, EL, EM arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) EK > EL > EM B) EK = EM > EL

C) EL > EK = EM D) EK = EL = EM

E) EM > EL > EK

2.

A

AMPERMETRE

mA

Boyu olan bir iletken telden geçen akım şiddeti şe-kildeki gibi ölçülmüştür.Buna göre, şekildeki ampermetre hangi değeri göstermektedir?A) 30 mA B) 34 mA C) 36 mA D) 38 mA E) 40 mA

3.

R

A1

A2R

4R2R

Şekildeki elektrik devresinde A1 ve A2 ampermet-relerinin gösterdiği değerler sırasıyla i1 ve i2 ise

ii

2

1 oranı kaçtır?

A) 21 B) 3

2 C) 1

D) 23 E) 2

4.

S1 S2

Şekilde aynı periyot ve fazda çalışan S1 ve S2 kay-naklarından çıkan su dalgalarının girişimiyle oluşan düğüm çizgileri gösterilmiştir.Buna göre,

I. kaynaklar arasındaki uzaklığı artırmak, II. kaynakların periyodunu artırmak, III. su derinliğini artırmak

işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa ardışık iki düğüm çizgisi arasındaki uzaklık artar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

5. K L

Anahtar

Özdeş K ve L elektroskoplarının ilk yükleri sırasıyla qK ve qL olup elektroskoplar arasındaki anahtar ka-patıldığında K’nin yaprakları önce tamamen kapanıp sonra biraz açılıyor.Buna göre,

I. qL < qK II. qK < qL III. Elektroskopların son yük büyüklükleri eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

Page 22: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

22BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A6.

K

K

L M

d1 d2

M

Şekil - I

Şekil - IIL

Y

X

LM yayına L noktasından ekleniş KL yayında oluşturu-lan X atması şekil - I’deki gibi yayılırken bir süre sonra şekil - II’deki gibi gözleniyor.

Buna göre,

I. KL yayı LM yayından hafiftir.

II. d1 > d2’dir. III. X ve Y atmalarının hızlarının büyüklüğü eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

7. KüreselKaynak

SaydamOlmayan

Cisim

SaydamOlmayan

Cisim

DüzlemAyna

Perde

Şekil - I Şekil - II

Şekil - III

K1 K2

SaydamCisim

Perde

K2

Perde

Yukarıda küresel ve noktasal ışık kaynakları, saydam ve saydam olmayan cisimler perde ve düzlem ayna ile oluşturulmuş sistemler verilmiştir.

Buna göre, hangi şekillerde tam gölge ve yarı gölge oluşur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve II

8. I. H O H O31

816

11

2 3 2$+

II. H O H O12 8

1612

2 2 2$+

Yukarıda verilen tepkimeler için aşağıdaki yargı-lardan hangisi yanlıştır?

A) O2 ve O3 ün molekül şekilleri farklıdır.

B) Her iki tepkimede oluşan H2O ların molekül kütle-leri aynıdır.

C) H11

2 ve H12

2 in molekül kütleleri farklıdır.D) Tepkime hızları (aktiflikleri) farklıdır.

E) Her iki tepkimede oluşan H2O ların fiziksel özellik-leri farklıdır.

9. Pb(NO3)2(suda) + Na2S(suda) †PbS(k) + 2NaNO3(suda)

tepkimesi için; I. Çözünme - çökelme tepkimesidir. II. Net iyon tepkimesi;

Pb2+(suda) + S2–

(suda) † PbS(k)

şeklindedir.

III. Na+ ve NO3- iyonları seyirci iyonlardır.

IV. Yer değiştirme tepkimesidir. V. Redoks tepkimesidir. yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Page 23: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

23BLM TYT - 6 Diğer Sayfaya Geçiniz.

A10. Aşağıda formülleri verilen maddelerden hangisinin

karşısında yazılan kullanım alanı yanlıştır?

Madde Kullanım alanı A) NaOH Sabun üretimi

B) NaHCO3 Diş macunlarında

C) Ca(OH)2 Kireç harcı üretimi

D) H2SO4 Akü asiti

E) NH3 Zaç yağı üretimi

11. Aşağıdaki bileşik formüllerinden hangisinin karşı-sında yazılan yaygın adı yanlıştır?

Bileşik formülü Yaygın adı A) CaO Sönmüş kireçB) KOH Potas kostik

C) CaCO3 Kireç taşı

D) H2SO4 Zaç yağıE) HCl Tuz ruhu

12.

i

Verilen güvenlik uyarı işareti ile ilgili;

I. Ciltte, gözde ve solunum yollarında tahrişe neden olur.

II. İşaretin bulunduğu madde ile çalışırken ortam ha-valandırılmalıdır.

III. Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu), etil alkol gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

13. I. X2 + O2 + ısı √ 2XO

II. Y2 + 21 O2 √ Y2O + ısı

III. Z + O2 √ Tepkime vermez.

X2 ve Z havadan yoğun, Y2 ise havadan daha az yoğun olduğuna göre bu maddelerle ilgili;

I. X2 yakıt olarak kullanılamaz.

II. Y2 yanmaya karşı asaldır. III. Z yangın söndürücü olarak kullanılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

14. X2Y3 bileşiğinin kütlece 107 u X elementi olduğuna

göre, 36 gram XY bileşiğini elde etmek için en az kaç gram Y gerekir?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

Page 24: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

www.bili

mte

mel

lises

i.net

24BLM TYT - 6

A15. Aşağıdakilerden hangisi türden âleme doğru gi-

dildikçe artar?

A) Protein benzerliğiB) Homolog organ benzerliğiC) Ortak özelliklerD) Akrabalık derecesiE) Canlı çeşitliliği

16. I. Olgun alyuvarlarında hemoglobin pigmentinin bu-lunması

II. Kaslı diyaframa sahip olması III. Dişilerinde süt bezi bulunması IV. Kemik ve kıkırdaktan oluşan iç iskeletin bulunması

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri memeliler sınıfını diğer omurgalı sınıflarından ayırır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) II, III ve IV

17. Bir besin zincirine ait biyokütle piramidi şekilde gös-terilmiştir.

Bu besin zinciri ile ilgili,

I. En fazla biyokütleye sahip canlılar üreticilerdir. II. Etçillerin toplam kütlesi otçulların toplam kütlesin-

den her zaman fazladır. III. Dördüncü trofik düzeydeki canlılar en az biyoküt-

leye sahiptir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

18. I. Apoenzimi aktifleştirme II. İnorganik yapıda olma III. Farklı apoenzimlerle çalışabilme IV. Ototroflar tarafından üretilebilme

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri holoen-zimin yapısına katılan yardımcı grup molekülleri için ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve IV E) I, II, III ve IV

19. Aşağıda verilen vitaminleri beslenme ile sağlaya-mayan bir kişide, hangi vitamin eksikliğine bağlı olarak oluşan hastalık diğerlerinden daha önce ortaya çıkar?

A) A B) B C) D D) E E) K

20. Bir ekosistemdeki canlıların tümünde aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşmez?

A) mRNA senteziB) TranskipsiyonC) Hücresel düzeyde organizasyona sahip olmaD) Hücre içi sindirimE) Karbon dioksit redüklenmesi

SINAV BİTTİ.CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Page 25: 1. 3.bilimtemellisesi.net/video/bilimtyt6.pdf · B) Yeni alacağımız evin sokağa bakan tarafı güneşi daha çok görüyor. C) Elimde hiçbir şey kalmadı, biraz da beni görsen

SOSY

AL

BİL

İMLE

R

FEN

BİL

İMLE

MAT

EMAT

İKTYT - 6 Cevap Anahtarı • A

TÜR

E 1. C 21. C2. E 22. B3. E 23. B4. A 24. A5. E 25. C6. C 26. B7. D 27. D8. B 28. A9. A 29. D10. B 30. D11. E 31. B12. A 32. E13. D 33. E14. C 34. D15. D 35. C16. D 36. E17. A 37. B18. E 38. C19. C 39. D20. D 40. D

1. B 21. B2. D 22. E3. E 23. E4. C 24. B5. C 25. C6. D 26. B7. D 27. B8. B 28. B9. B 29. B

10. C 30. A11. D 31. C12. E 32. C13. D 33. C14. D 34. C15. D 35. B16. C 36. E17. C 37. D18. B 38. C19. A 39. E20. C 40. D

1. B2. E3. E4. D5. A6. A7. D8. A9. D10. D11. D12. A13. B14. E15. D16. B17. A18. A19. D20. A

1. D2. C3. A4. D5. E6. E7. C8. B9. D10. E11. A12. E13. D14. B15. E16. C17. E18. C19. B20. E