1. Kreditni Poslovi politika Cena

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. Kreditni Poslovi politika Cena

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  1/43

  Milica Stojilkovi 924 Natalija Miti 921 Marija Janji 922

  Kreditni poslovi (politikacena)

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  2/43

  PITANJA:

  1. Kratkoroni zajovi poslovni kopanijaa2. !inans.dilerski" poslova sa #$%& 'n.aloprodaje

  i opree& konzorcijalni zajovi& 'n.po osnovaktive

  . *+oroni zajovi poslovni kopanijaa

  4. ,naliza za"teva za odo-ravanje poslovni"zajova

  . /ndikatori likvidnosti poslovni" klijenata

  0. %rste potencijalni" o-aveza

  . ro3ora iskaza +otovinsko+ toka i -ilansa

  . 5tvr6ivanje cena zajova

  9. Metod tvr6ivanja cena pls tro7kovi

  18. ,naliza pro'ta-ilnosti klijenata

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  3/43

  UVOD

  5 ovo po+lavlj eo razatrati no+e

  razliite vrste poslovnih ili komercijalnihvrste poslovnih ili komercijalnihindustrijskih zajmovaindustrijskih zajmova koje -anke i neki odnji"ovi" konkrenata odo-ravaj. $vo po+lavlje&tako6e& pokazje i neke od najpoplarniji" i 7irokorasprostranjeni" tehnikatehnikaza 3oriranje cena

  zajova koji se odo-ravaj poslovni klijentia.

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  4/43

  %S:; $Sanke& 'nansijske kopanije i konkrentni poslovni

  zajodavci odo-ravaj no+e razliite vrste koercijalni"zajova. Me6 najrasprostranjeniji o-licia poslovni"kredita s sledei?

  KRATKORONI POSLOVNIKRATKORONI POSLOVNIZAJMOVIZAJMOVI

  @=ajovi za zali"e koji se sai=ajovi za zali"e koji se [email protected]=ajovi za o-rtni kapital=ajovi za o-rtni [email protected]!inansiranje interne iz+radnje!inansiranje interne [email protected]!inansiranje dilerski" poslova!inansiranje dilerski" poslova"artijaa od vrednosti"artijaa od [email protected]!inansiranje opree i aloprodaje!inansiranje opree i [email protected]=ajovi po osnov aktive=ajovi po osnov aktive('nansiranje rana potraAivanja&('nansiranje rana potraAivanja&3aktorin+ i 'nansiranje zali"a)3aktorin+ i 'nansiranje zali"a)@Konzorcijalni zajoviKonzorcijalni zajovi

  DUGORONI POSLOVNIDUGORONI POSLOVNIZAJMOVIZAJMOVI

  @$roeni zajovi za$roeni zajovi zakpovin opreekpovin opree&& zali"a izali"a i+ra6evinski" o-jekata+ra6evinski" [email protected]!inansiranje revolvin+!inansiranje [email protected]=ajovi za projekte=ajovi za [email protected]=ajovi za prezianje=ajovi za prezianjedr+i" 'ridr+i" 'ri

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  5/43

  1. KRATKORONI ZAJMOVIPOSLOVNIM KOMPANIJAMA

  $vakvi zajovi se zasnivanj na o-iajeni ciklsia+otovine poslovne kopanije:

  1. Botovina (kljji +otovinska sredstva zeta zaja)

  tro7i se na pri-avljanje zali"a& sirovina i polproizvoda ili+otovi" proizvoda2. o-a se proizvodi ili skladi7ti i kotira za prodaj.. %r7i se prodaja (esto na kredit)4. *o-ijena +otovina (oda" ili alo kasnije od prodaje na

  kredit) poto se koristi za otplat ovi" zajova koji sesai otplaj.

  ZAJMOVI ZA ZALIHE KOJI SE SAMI OTPLAZAJMOVI ZA ZALIHE KOJI SE SAMI OTPLA

  5 ovakvo slaj& rok zaja zapoinje ono+ trentkakada nastane potre-a za +otovino za kpovin zali"a& azavr7ava se (za 08 ili 98 dana) kada +otovina -de na rankopanije kako -i se pte eka izirio zaja odnos na

  zajodavca..

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  6/43

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  7/43

  IZGRADNJE

  oplaran o-lik kratkorono+ zaja sa o-ez-e6enje jestezaja za intern iz+radnj koji se koristi za iz+radnjsta-eni" o-jekata& stanova& poslovni" z+rada& poslovni"centara& i ostali" +ra6evinski" o-jekata.

  $vi zajovi s privremeni& iako s +ra6evinski o-jektistalni. Kada se 3aza iz+radnje zavr7i& ovi kratkoroni zajovio-ino se isplaj na osnov d+orono+ "ipotekarno+zaja koji odo-rava dr+i zajodavac& kao 7to jeosi+ravaja kopanija ili penzioni 3ond.

  $d nedavno s neke koercijalne -anke poele daodo-ravaj EminikonstantneminikonstantneF zajove koji se o-ez-e6je'nansiranje iz+radnje i poetak rada o-jekta na period od

  G +odina.

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  8/43

  . 0INANSIRANJE DILERSKIH. 0INANSIRANJE DILERSKIHPOSLOVA SA HARTIJAMA ODPOSLOVA SA HARTIJAMA OD

  VREDNOSTIVREDNOSTI$vakve zajove odo-ravaj no+e -anke i

  dr+i koercijalni zajodavci z-o+ nji"ovo+visoko+ kvaliteta. Slina vrsta zaja odo-rava se

  investicioni -ankarski kopanijaa kaopodr7ka za +arantovanje eisije novi"korporativni" o-veznica& akcija i drAavni" d+ovni"intrenata.

  *o eisija ovakvi" "artija od vrednostidolazi kada investiciona -anka "oe da poo+nesvoji poslovni klijentia 'nansiranjfuzionisanja ili kupovinu drugih rmifuzionisanja ili kupovinu drugih rmi. >anke i dr+ekopanije koje poslj sa "artijaa od vrednosti

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  9/43

  0INAN IRANJE MAL PR DAJE IOPREME

  >anke i 'nansijske kopanije 'nansiraj kpovin na rate&atoo-ila& -ele te"nike& nae7taja& poslovne opree i ostaletrajne ro-e pte 'nansiranja potraAivanja koji dileri koji prodajov ro- iaj posle sklapanja +ovora o kpovini na rate saklijentia.

  ,ko +ovori od+ovaraj standardia kredita ove +ovore kpjzajodavci po kaatnoj stopi koja varira prea nivo rizikasvako+ zajoprica& kvalitet kolatelarno+ jestva dato+ zalo+i slovia svako+ zaja.

  Kada s pitanj dileri koji prodaj atoo-ile& pose-noelektronsk opre& nae7taj& zajodavci o+ da pristan da

  'nansiraj celokpne zali"e dilera na osnov takozvano+E!/n!%n!) 'an$ran&aF.

  o odo-renj zaja diler potpisje +ovor o o-ez-e6enj& kojidaje zajodavc pravo zalo+a na ro- slaj neizvr7enjaplaanja. /stovreeno& proizvo6a se daje ovla7enje da ispori

  ro- diler kao i da 3aktri7e zajodavca za vrednost ro-e.

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  10/43

  KONZOR2IJALNI ZAJMOVIKONZOR2IJALNI ZAJMOVI

  %rsta veliki" korporativni" zajova& koji se danas%rsta veliki" korporativni" zajova& koji se danassve e7e odo-rava naziva se konzorcijalni zaja.sve e7e odo-rava naziva se konzorcijalni zaja.od ovi se +lavno podrazeva zaja ili paketod ovi se +lavno podrazeva zaja ili paketzaja kojazaja koja dr+a -anka i dr+i institcionalnidr+a -anka i dr+i institcionalnizajodavci odo-ravaj korporaciji.zajodavci odo-ravaj korporaciji.

  Kopanija koja se zadAila oAe da vr7iKopanija koja se zadAila oAe da vr7iEEpovlaenjapovlaenjaF po ovi sredstvia& a sredstva o+F po ovi sredstvia& a sredstva o+da se koriste za napre6enje poslovanja ida se koriste za napre6enje poslovanja i

  koercijalno 7irenje ili da -d Ekoercijalno 7irenje ili da -d EnepovuenanepovuenaF i da seF i da sekoriste kao kreditna linija kod eisije "artije odkoriste kao kreditna linija kod eisije "artije odvrednosti ili za dr+e poslovne aktivnosti.vrednosti ili za dr+e poslovne aktivnosti.

  Mno+i konzorcijalni zajovia tr+je se naMno+i konzorcijalni zajovia tr+je se nasekndarno trAi7t i oni o-ino nose kaatnsekndarno trAi7t i oni o-ino nose kaatn

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  11/43

  0INANSIRANJE PO OSNOVU AKTIVE Sve vi7e kratkoroni" zajova koje odo-ravaj -anke i dr+i

  zajodavci zasniva se na zajovia po osnov aktive G kredito-ez-e6en kratkorono aktivo kopanije za koj se oekjeda e -dnosti preliti +otovin.

  Blavna poslovna aktiva& koja se koristi za no+e od ovi"zajova& jes rauni potraivanja i zalihe sirovina ili gotovihrauni potraivanja i zalihe sirovina ili gotovihproizvoda.proizvoda. =ajodavac daje sredstva po osnov odre6eno+procenta knji+ovodstvene vrednosti neizireno+ iznosa ranaodo-renja ili po osnov zali"a.

  Kod veine zajova koji iaj kao kolateralno jestvo ranepotraAivanja i zali"e& kopanija koja se zadAje zadrAava pravovlasni7tva na zaloAena sredstva& ali se neki slajevia

  pravo vlasni7tva prenosi na zajodavca koji poto preziarizik da se neka od ove aktive nee isplatiti prea oekivanj.

  Naje7i prier ovakvo+ aranAana je 3aktorin+& kada -anka&'nansijska kopanija prezia od+ovornost za naplat ranapotraAivanja jedno+ od svoji" poslovni" klijenata.

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  12/43

  3. DUGORONI ZAJMOVI POSLOVNIMKOMPANIJAMA

  Oroeni zajmovi uglavnom su obezbeeni poslovnim

  sredstvima koju ima zajmoprimac i mogu da imaju ilifiksnuili fluktuirajuukamatnu stopu.

  Kamatna stopa je veanego kod kratkoronih poslovnih

  zajmova, usled vee izloenosti riziku zajmodavca poovim zajmovima.

  OROENI POSLOVNI ZAJMOVIOROENI POSLOVNI ZAJMOVI

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  13/43

  Strunjaci za zajam i kreditni analitiari obraajupanju na nekoliko razliitih dimenzija zahteva zaodobrenje zajma:

  . Kvali!ikovanost rukovodstva kompanije koja se zaduuje,". Kvalitet raunovodstvenog sistema klijenta,#. $a li klijent savesno dostavlja periodine !inansijskeizve%taje,

  &. $a li je klijent spreman da se saglasi da nee dati u zalogsredstva drugim poveriocima,'. $a li je obezbeeno odgovarajue osiguranje,(. $a li je klijent izuzetno izloen riziku promenjljivetehnologije,). *a duinu vremenskog perioda pre nego %to predlonidugoroni projekat ostvari pozitivan tok gotovine,+. *a tendencije u tri%noj potranji,. *a jainu pozicije neto vrednosti klijenta.

 • 7/25/2019 1. Kreditni Poslovi politika Cena

  14/43

  0INANSIRANJE REVOLVINGKREDITA

  evolvin+ kreditna linija oo+ava poslovno klijentda se zadAi do pret"odno tvr6eno+ liita& otplaticelokpno zadAenje ili deo zadAenja i ponovo se zadAi&koliko je potre-no& do dospea kreditne linije.

  Jedan od najHeksi-ilniji" o-lika poslovni" zajova&revolvin+ kredit& o-ino se odo-rava bez odreenogbez odreenogkolatelarnog jemstvakolatelarnog jemstva z