2
Fletushka ’14 WJ2114AL-T (18343), 05/2014 E L E M E N T E T A E AE10 PW AE10 ELEMENT MBYLLËS AE20 KUTIJA LIDHËSE 5-POLSHE, ME MEAGNET PERMANENT 3P+N+E 5x4mm 2 AE30 KUTIJA MONUTESE NË SIPËRFAQE NR1 . . . Fletushka bënë përshkrimin e vetëm disa produkteve Për përshkrim te gjithë programit prodhues referohuni te prodhuesi. K A T A L O G KAPAKU MBYLLËS AE30PW AE30IW AE10PW AE10IW AE10ES AE10CO AE10NB AE20PW AE20IW KUTIJA LIDHËSE 5-POLSHE, ME MAGNET PERMANENT 3P+N+E 5x4mm 2 AE51PW AE51IW AE50PW AE50TS MBYLESA (MBROJTËSI) I MURIT ELEMENTI PËR SIGURI TË FËMIJVE KS MBAJTËSI NE SIPËRFAQE K O R N I Z A T O E OE10 PW ngjyra lloji OE10 KORNIZA EKONOMIK 1 OE20 KORNIZA EKONOMIK 2 HORIZONTAL OE30 KORNIZA EKONOMIK 2 HORIZONTAL . . . ES CO IW PW përshkrimi NB bardhe shkëlqyese bardhë mat argjend mat bardhë duroplast zezë shkëlqyese OE10PW OE10IW OE10ES OE10CO OE10NB KORNIZA EKONOMIK 1 OE21PW OE21IW OE21ES OE21CO OE21NB KORNIZA EKONOMIK 2 VERTIKAL OE20PW OE20IW OE20ES OE20CO OE20NB KORNIZA EKONOMIK 2 HORIZONTAL OE30PW OE30IW OE30ES OE30CO OE30NB KORNIZA EKONOMIK 3 HORIZONTAL OE40PW OE40IW OE40ES OE40NB KORNIZA EKONOMIK 4 HORIZONTAL OE31PW OE31IW OE31ES OE31CO OE31NB KORNIZA EKONOMIK 3 VERTIKAL OE41PW OE41IW OE41ES OE41NB KORNIZA EKONOMIK 4 VERTIKAL KORNIZAVE DEKORATIVE NGJYRA OE90GR OE90BL OE90VO OE90PI OE90RD OE90YL OE90WH OE90GY OE90BK OE90BR OE90MB OE90BZ OE90CR OE90GO GJELBËRT KALTËRT VIOLETË VJOLLCË KUQE VERDHË BARDHË HIRIT ZEZË KAFE E KALTËRT METALIKE BRONZI E ARGJENT E ARTË (FLORIRI) Elementet e dukshëm mundeni lehtë ti demontoni,sa qe edhe elektricistët do ju urojnë. Kombinoni sipas dëshirës suaj.Do kurseni edhe hapësirë edhe kohë për montim të elementeve. Shtypeni dhe bota do ngjallet Hapësirë e bukur ne muret e juaja Butësia e formave mundëson inkorporimin si ne interieret moderne ashtu edhe në ato klasike. Mund të bëni zgjedhje se mes sipërfaqeve me shkëlqimi reflektues dhe atyre bashkëkohore me dukje metalike. Madhësia dhe rezistenca ne ndikimet e jashtme (UV) sigurohen nëpërmes materialit duroplast (linja Color). Mbajtësit mundësojnë përforcimi më të thellë....(edhe përmbi pllakave te kerkamikës). Të gjitha prizat në pjesën e përparme kanë shenjëzimin e dukshëm. Vendosja pa vida e mundëson lidhjen e shpejtë dhe te sigurtë të përçuesve. Ne kontaktin e njëtë mund te lidhen apo perforcohen dy përçues me prerje tërthore te ndryshme. Besueshmërinë e kyçjes/shkyçjes e sigurojnë kontaktet te punuara nga legura e argjendit (Ag-Ni). SHQIP 10AX Distributor VERTICAL ngjyra lloji përshkrimi ES CO IW PW NB bardhe shkëlqyese bardhë mat argjend mat bardhë duroplast zezë shkëlqyese

10AX - TEM Čatež d. o. o. · 2016. 12. 20. · përshkrimi përshkrimi teknik NB K A PAKË T E PRIZAVE K OMUNIKUESE KE PE20 PW lloji ngjyra PE10 KAPAKU TV-R PE20 KAPAKU KS, NJEPOLESH

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Fletushka ’14WJ2114AL-T (18343), 05/2014

  E L E M E N T E T A E

  AE10 PW

  AE10 ELEMENT MBYLLËSAE20 KUTIJA LIDHËSE 5-POLSHE, ME MEAGNET PERMANENT 3P+N+E 5x4mm2

  AE30 KUTIJA MONUTESE NË SIPËRFAQE NR1...

  Fletushka bënë përshkrimin e vetëm disa produkteve Për përshkrim te gjithë programit prodhues referohuni te prodhuesi.

  K A T A L O G

  KAPAKU MBYLLËS

  AE30PWAE30IW

  AE10PWAE10IWAE10ESAE10COAE10NB

  AE20PWAE20IW

  KUTIJA LIDHËSE 5-POLSHE, ME MAGNETPERMANENT 3P+N+E 5x4mm2

  AE51PWAE51IW

  AE50PWAE50TS

  MBYLESA (MBROJTËSI) I MURIT

  ELEMENTI PËR SIGURI TË FËMIJVE KS

  MBAJTËSI NE SIPËRFAQE

  K O R N I Z A T O E

  OE10 PW

  ngjyralloji

  OE10 KORNIZA EKONOMIK 1OE20 KORNIZA EKONOMIK 2 HORIZONTALOE30 KORNIZA EKONOMIK 2 HORIZONTAL... ES

  CO

  IW

  PW

  përshkrimi

  NB

  bardhe shkëlqyese

  bardhë mat

  argjend mat

  bardhë duroplast

  zezë shkëlqyese

  OE10PWOE10IWOE10ESOE10COOE10NB

  KORNIZA EKONOMIK 1

  OE21PWOE21IWOE21ESOE21COOE21NB

  KORNIZA EKONOMIK 2 VERTIKAL

  OE20PW

  OE20IWOE20ESOE20COOE20NB

  KORNIZA EKONOMIK 2 HORIZONTAL

  OE30PWOE30IWOE30ESOE30COOE30NB

  KORNIZA EKONOMIK 3 HORIZONTAL

  OE40PWOE40IWOE40ESOE40NB

  KORNIZA EKONOMIK 4 HORIZONTAL

  OE31PWOE31IWOE31ESOE31COOE31NB

  KORNIZA EKONOMIK 3 VERTIKAL

  OE41PWOE41IWOE41ESOE41NB

  KORNIZA EKONOMIK 4 VERTIKAL

  KORNIZAVE DEKORATIVE NGJYRAOE90GROE90BLOE90VOOE90PIOE90RDOE90YLOE90WHOE90GYOE90BKOE90BR

  OE90MBOE90BZOE90CROE90GO

  GJELBËRTKALTËRTVIOLETËVJOLLCËKUQEVERDHËBARDHËHIRITZEZËKAFE

  E KALTËRT METALIKEBRONZIE ARGJENTE ARTË (FLORIRI)

  Elementet e dukshëm mundeni lehtë ti demontoni,sa qe edhe elektricistët do ju urojnë.

  Kombinoni sipas dëshirës suaj.Do kurseni edhe hapësirë edhe kohë për montim të elementeve.

  Shtypeni dhe bota do ngjalletHapësirë e bukur ne muret e juaja

  Butësia e formave mundëson inkorporimin si ne interieret moderne ashtu edhe në ato klasike.

  Mund të bëni zgjedhje se mes sipërfaqeve me shkëlqimi reflektues dhe atyre bashkëkohore me dukje metalike.

  Madhësia dhe rezistenca ne ndikimet e jashtme (UV) sigurohen nëpërmes materialit duroplast (linja Color).

  Mbajtësit mundësojnë përforcimi më të thellë....(edhe përmbi pllakave te kerkamikës).

  Të gjitha prizat në pjesën e përparme kanë shenjëzimine dukshëm.

  Vendosja pa vida e mundëson lidhjen e shpejtë dhe te sigurtë të përçuesve. Ne kontaktin e njëtë mund te lidhen apo perforcohen dy përçues me prerje tërthore te ndryshme.

  Besueshmërinë e kyçjes/shkyçjes e sigurojnë kontaktet te punuara nga legura e argjendit (Ag-Ni).

  SHQIP

  10AX

  Distributor

  VERTICAL

  ngjyralloji përshkrimi

  ES

  CO

  IW

  PW

  NB

  bardhe shkëlqyese

  bardhë mat

  argjend mat

  bardhë duroplast

  zezë shkëlqyese

 • N D Ë R P R E R E S A T S E

  SE11 PW IN 50

  opcioni përshkrimi 2opcioni përshkrimi 1ngjyralloji

  SE10 NDËPRERESI NJË POLËSH

  SE11 KOMUTUESI NJËPOLËSH

  SE22 NDËPRERESI DY POLËSH...

  ES

  CO

  IW

  PW10AX 250V~

  10A 250V~

  16AX 250V~

  .

  .

  .

  përshkrimi teknikpërshkrimi

  NBIL pllaka pershkruese

  NT nt neutrali (zero)

  IN indikatori

  TI sinjaliueze+indikatori

  50

  51

  03

  .

  .

  .

  04

  N D Ë R P R E R E S A T T E

  TE11 PW NT 09

  opcioni përshkrimi 2opcioni përshkrimi 1ngjyralloji

  TE10 SHTYPESI I NDËRPRERESIT STANDARD

  TE11 SHTYPESI I NDËRPRERESIT SERIK

  ES

  CO

  IW

  PW 50

  51

  03

  përshkrimi

  NBIL pllaka pershkruese

  NT nt neutrali (zero)

  IN indikatori

  04

  N D R I Q I M I I A

  IA20 WH

  ngjyralloji

  IA10 NEON LAMP

  IA20 LED LAMP

  IA21 LED LAMP

  .

  .

  .

  RD

  GR

  BL

  WH230V~ 0,34W

  230V~ 0,4W

  24V AC/DC 0,2W

  .

  .

  .

  përshkrimi teknikpërshkrimi

  bardhë

  kaltërt

  kuqe

  gjelbërt

  OR portokall

  P R I Z A T V E

  VE11 PT XO KS

  lloji

  VE10 PRIZA SHUKO

  VE11 PRIZA SHUKO+ KAPAKU

  VE12 PRIZA SHUKO...

  2P+E 16A 250V~

  2P+E 16A 250V~

  2P+E 16A 250V~ BV

  .

  .

  .

  përshkrimi teknikpërshkrimi

  ES

  CO

  IW

  PW

  NB

  ST

  IT

  PT polar white+transparent

  ivory white+transparent

  elox silver+transparent

  PT white thermoset+transparent

  SS

  II

  PP polar white+polar white

  ivory white+ivory white

  elox silver+elox silver

  BB night black+night black

  opcioni përshkrimi 1 opcioni përshkrimi 2

  KS

  XO pa ram (kornizë)

  mbrotja për fëmijë

  KS mbrotja për fëmijë

  colour

  ngjyra

  BT night black+transparent

  P R I Z A T K O M U N I K U E S E K E

  KE37 PW

  ngjyralloji

  KE11 PRIZA TV-R PËRFUNDUES

  KE12 PRIZA TV-R KALUESE(PERCJELLËSE)

  KE16 PRIZA SAT-TV-R PËRFUNDUESE...

  ES

  CO

  IW

  PW2dB

  8,5dB

  3dB

  .

  .

  .

  përshkrimi teknikpërshkrimi

  NB

  K A P A K Ë T E P R I Z A V E K O M U N I K U E S E K E

  PE20 PW

  ngjyralloji

  PE10 KAPAKU TV-R

  PE20 KAPAKU KS, NJEPOLESH

  PE21 KAPAKU KS ,DYPOLESH...

  ES

  CO

  IW

  PW2P/3P

  .

  .

  .

  përshkrimi teknikpërshkrimi

  NB

  E L E K T R O N I K A E E

  EE10 PW

  ngjyralloji

  EE15 RREGULLATOR (DIMER) RROTULLUES 2-KAHOR

  EE16 RREGULLATOR (DIMER) RROTULLUES 2-KAHOR

  EE17 RREGULLATOR (DIMER) RROTULLUES...

  ES

  CO

  IW

  PWRL 400W

  RLC 400W

  FAN 600VA

  .

  .

  .

  përshkrimi teknikpërshkrimi

  NB

  PWbardhë shkëlqyese

  IWbardhë pa shkëlqim

  ESargjend mat

  CObardhë duroplast

  NBzezë me shkëlqim SE10PW

  SE10IWSE10ESSE10COSE10NB

  NDËPRERESI NJË POLËSH 10AX 250V~

  SE10

  NDËPRERESI NJË POLËSH 10AX 250V~

  L 1

  SE11

  KONTAKT NDËRPRESI NJË POLËSH 10A 250V~

  L 1

  SE22

  NDËPRERESI DY POLËSH 16AX 250V~

  3 2

  L 1

  SE50

  NDËPRERESI SERIAL 10A 250V~

  2

  L 1

  SE51

  KONTAKT NDËRPRESI SERIAL 10A 250V~

  SE70

  SE63

  SE60

  SE53

  SE52

  NDËPRERESI KRYQËZORË 16A 250V~

  NDËPRERESI DYKAHOR ALTERNATIV 10A 250V~

  NDËPRERESI ALTERNATIV 10AX 250V~

  NDËPRERESI PËR ROLETNE 10A 250V~

  NDËPRERESI PËR ROLETNE 10AX 250V~

  L

  2

  1

  32

  L1

  4

  5

  32

  1L

  2

  L 1

  NDËPRERESI NJË POLËSH 10AX 250V~ _IN

  SE10PWINSE10IWINSE10ESINSE10COINSE10NBIN

  KONTAKT NDËRPRESI NJË POLËSH 10A 250V~

  SE11PWSE11IWSE11ESSE11COSE11NB

  KONTAKT NDËRPRESI NJË POLËSH 10A 250V~_TI50

  SE11PWTI50SE11IWTI50SE11ESTI50SE11COTI50SE11NBTI50

  KONTAKT NDËRPRESI NJË POLËSH 10A 250V~_TI51

  SE11PWTI51SE11IWTI51SE11ESTI51SE11COTI51SE11NBTI51

  NDËPRERESI DY POLËSH 10AX 250V~ _NT03

  KONTAKT NDËRPRESI NJË POLËSH 10A 250V~_IL

  SE11PWILSE11IWILSE11ESILSE11COILSE11NBIL

  SE22PWNT03SE22IWNT03SE22ESNT03SE22CONT03SE22NBNT03

  KONTAKT NDËRPRESI SERIK 10A 250V~

  NDËPRERESI SERIK 10AX 250V~

  SE50PWSE50IWSE50ESSE50COSE50NB

  SE51PWSE51IWSE51ESSE51COSE51NB

  NDËPRERESI KRYQËZORË 10AX 250V~

  NDËPRERESI DYKAHOR ALTERNATIV 10AX 250V~

  NDËPRERESI ALTERNATIV 10AX 250V~

  NDËPRERESI PËR ROLETNE 10A 250V~

  NDËPRERESI PËR ROLETNE 10AX 250V~_NT09

  SE52PWNT09SE52IWNT09SE52ESNT09SE52CONT09SE52NBNT09

  SE53PWNT09SE53IWNT09SE53ESNT09SE53CONT09SE53NBNT09

  SE60PWSE60IWSE60ESSE60COSE60NB

  SE63PWSE63IWSE63ESSE63COSE63NB

  SE70PWSE70IWSE70ESSE70COSE70NB

  ELEMENTI SHTYPËS SERIKELEMENTI SHTYPËS STANDARD

  TE11PWTE11IWTE11ESTE11COTE11NB

  TE10PWTE10IWTE10ESTE10COTE10NB

  LED SINJALIZUES 12V AC/DC 0,1W

  LED SINJALIZUES 24V AC/DC 0,2W

  LED SINJALIZUES 230V~ 0,4W

  LED SINJALIZUES 230V~ 0,34W

  IA10OR

  IA20WHIA20GRIA20RDIA20BL

  IA21RD

  IA22RD

  SIMBOLET STANDARDE

  01 02 03 05 06 07 08 09 11 20 21 22 23

  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 3835

  04 10 12

  39

  40 41 42 43 44 45 46 47 48

  PRIZA SHUKO ME KONTAKT MBROJTËS 2P+E16A 250V~_X0

  PRIZA SHUKO+KAPAKU, ME KONTAKT MBROJTËS2P+E 16A 250V~

  PRIZA SHUKO ME KONTAKT MBROJTËS 2P+E 16A 250V~ BV_X0

  PRIZA SHUKO+KAPAKU, ME KONTAKT MBROJTËS16A 250V~ BV __ XO

  PRIZA SHUKO ME KONTAKT MBROJTËS 2P+E 16A 250V~

  PRIZA SHUKO+KAPAKU, ME KONTAKT MBROJTËS2P+E 16A 250V~

  PRIZA SHUKO ME KONTAKT MBROJTËS 2P+E16A 250V~ BV

  PRIZA SHUKO+KAPAKU, ME KONTAKT MBROJTËS2P+E 16A 250V~ BV

  VE10PWXOVE10IWXOVE10ESXOVE10COXOVE10NBXOVE10RDXOVE10GRXOVE10ORXO

  VE12PWXOVE12IWXOVE12ESXOVE12COXOVE12NBXOVE12RDXOVE12GRXOVE12ORXO

  VE10PWVE10IWVE10ESVE10COVE10NB

  VE12PWVE12IWVE12ESVE12COVE12NB

  VE11PTVE11ITVE11STVE11CTVE11BT

  VE13PTVE13ITVE13STVE13CTVE13BT

  VE11PTXOVE11ITXOVE11STXOVE11PTXOVE11BTXO

  VE11PPXO

  VE13PTXOVE13ITXOVE13STXOVE13PTXOVE13BTXO

  VE13PPXO

  PRIZA SHUKO DYSHE ME KONTAKT MBROJTËS 2P+E16A 250V~BV

  VE16PWVE16IWVE16ESVE16NB

  KE11

  PRIZA TV-R PËRFUNDUESE 2dB

  KE16

  PRIZA SAT-TV-R PËRFUNDUESE 3dB

  KE12PRIZA TV-R KALUESE(PERCJELLËSE) 8.5dB

  7,5 dB2 dB

  8,5 dB

  2 dB

  12,5 dB

  3 dB

  1 dB1,5 dB1

  KE36PRIZA TEL KS RJ11 6/4

  KE37

  PRIZA CAT5e KS RJ45 8/8

  KE38

  PRIZA TEL KS DYSHE RJ11 6/4

  KE39

  PRIZA CAT5e KS,DYSHE RJ45 8/8

  PRIZA SAT-TV-R PËRFUNDUESE 2dBPRIZA TV BAZA 0dB

  KE10PWKE10IWKE10ESKE10COKE10NB

  KE11PWKE11IWKE11ESKE11COKE11NB

  PRIZA TV-R KALUESE(PERCJELLËSE) 8.5dB

  KE12PWKE12IWKE12ESKE12COKE12NB

  PRIZA SAT-TV-R PËRFUNDUESE 3dB

  KE16PWKE16IWKE16ESKE16COKE16NB

  PRIZA AUDIO 2x RCA

  KE22PWKE22IWKE22ESKE22COKE22NB

  PRIZA TEL KS RJ11 6/4

  KE36PWKE36IWKE36ESKE36COKE36NB

  PRIZA CAT5e KS RJ45 8/8

  KE37PWKE37IWKE37ESKE37COKE37NB

  PRIZA TEL KS DYSHE RJ11 6/4

  KE38PWKE38IWKE38ESKE38COKE38NB

  PRIZA CAT5e KS,DYSHE RJ45 8/8

  KE39PWKE39IWKE39ESKE39COKE39NB

  KAPAKU TEA/TDOKAPAKU KS DYPOLESH

  KAPAKU KS NJEPOLESHKAPAKU TV-R 2P/3P

  PE10PWPE10IWPE10ESPE10COPE10NB

  PE20PWPE20IWPE20ESPE20COPE20NB

  PE21PWPE21IWPE21ESPE21COPE21NB

  PE30PWPE30IWPE30ESPE30COPE30NB

  RREGULLATOR (DIMER) RROTULLUES2-KAHOR RLC 400W

  RREGULLATOR (DIMER) RROTULLUES2-KAHOR RL 400W

  EE15

  EE16

  RREGULLATOR (DIMER) RROTULLUESFAN 600VA

  EE17

  RREGULLUES (POTENCIOMETER)ELEKTRONIK 1-10V

  EE18

  RREGULLATOR(DIMER) RROTULLUES2-KAHOR RL 400W

  EE15PWEE15IWEE15ESEE15COEE15NB

  RREGULLATOR (DIMER) RROTULLUES2-KAHOR RLC 400W

  EE16PWEE16IWEE16ESEE16COEE16NB

  PE40PWPE40IWPE40ESPE40COPE40NB

  KAPAKU PËR RREGULLUES TË NDRIÇIMIT(DIMMER) Ø4

  KONTAKT NDËPRERESI ME SHIRRITNPËR SHËNIM

  TE13PWILTE13IWILTE13ESILTE13COILTE13NBIL

  KE23PWKE23IWKE23ESKE23COKE23NB

  PRIZA AUDIO PER ALTOPARLANT

  PE41PWPE41IWPE41ESPE41COPE41NB

  KAPAKU PËR RREGULLUES TË NDRIÇIMIT(DIMMER) Ø6(për EE17) (për EE15,16,18)

  polar white

  ivory white

  elox silver

  bardhë duroplast

  night black

  polar white

  ivory white

  elox silver

  white thermoset

  night black

  polar white

  ivory white

  elox silver

  bardhë duroplast

  night black

  polar white

  ivory white

  elox silver

  bardhë duroplast

  night black

  polar white

  ivory white

  elox silver

  bardhë duroplast

  night black

  polar white

  ivory white

  elox silver

  bardhë duroplast

  night black

  TEM zlozenka EKONOMIK-2014-ALB-v4-01-press.-WVpdfTEM zlozenka EKONOMIK-2014-ALB-v4-02-press-WV