11 DSP P Moral Ting 2 - 6 Feb 2013

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 11 DSP P Moral Ting 2 - 6 Feb 2013

 • 7/30/2019 11 DSP P Moral Ting 2 - 6 Feb 2013

  1/23

  DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 2013

  STANDARD PRESTASIMATEMATIK TAHUN 1

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  DOKUMEN STANDARD PRESTASIPENDIDIKAN MORAL

  TINGKATAN 2

 • 7/30/2019 11 DSP P Moral Ting 2 - 6 Feb 2013

  2/23

  DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 2013

  2

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

  individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

  dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang

  berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan

  mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

  keluarga, masyarakat dan negara."

 • 7/30/2019 11 DSP P Moral Ting 2 - 6 Feb 2013

  3/23

  DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 2013

  3

  MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL

  Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbangke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.

  OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL

  Objektif mata pelajaran Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan murid:

  1. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan untuk berakhlak mulia;

  2. Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar serta berusaha ke arah

  mengekalkannya;3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia

  yang demokratik;

  4. Mengembangkan pemikiran dan perasaan moral dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah; dan

  5. Mempunyai iltizam untuk mengamalkan tingkah laku yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni

  masyarakat Malaysia.

 • 7/30/2019 11 DSP P Moral Ting 2 - 6 Feb 2013

  4/23

  DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 2013

  4

  PENDAHULUAN

  Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk gurumenambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

  Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telahmenguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

  Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani,intelek dan sosial.

 • 7/30/2019 11 DSP P Moral Ting 2 - 6 Feb 2013

  5/23

  DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 2013

  5

  TAFSIRAN

  o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakanbagi tujuan pelaporan individu.

  o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberigambaran holistik tentang individu.

  o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standarddan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalamstandard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band).Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betulmenggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

  o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualitiboleh ditaksir dan dicapai.

  o Evidens

  Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan bolehbuat berdasarkan deskriptor.

  Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasandalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

  o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujianbertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain.

 • 7/30/2019 11 DSP P Moral Ting 2 - 6 Feb 2013

  6/23

  DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 2013

  6

  TAFSIRAN BAND

  BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN

  1 TAHUMurid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas ataumemberi respons terhadap perkara yang asas.

  2 TAHU DAN FAHAMMurid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi ataumenterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

  3TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT

  Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatukemahiran pada suatu situasi.

  4TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADAB

  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitumengikut prosedur atau secara sistematik.

  5TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADABTERPUJI

  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, denganmengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikappositif.

  6TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADABMITHALI

  Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyaikeupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan sertacabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untukmendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yangsesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

 • 7/30/2019 11 DSP P Moral Ting 2 - 6 Feb 2013

  7/23

  DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 2013

  7

  BAND PERNYATAAN STANDARD

  1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia

  2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia

  3 Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia

  4Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia dengan beradab, iaituberlandaskan peraturan dan undang-undang

  5Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian /pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat

  6Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian /pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dan diteladani

 • 7/30/2019 11 DSP P Moral Ting 2 - 6 Feb 2013

  8/23

  DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 2013

  8

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  1

  Tahu

  B1Mengetahui nilai-nilai

  berakhlak mulia

  B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan

  Perkembangan Diri Kepercayaan kepada Tuhan

  Amanah

  Harga Diri

  Bertanggungjawab

  Hemah Tinggi

  Toleransi

  Berdikari

  Kerajinan

  Kasih Sayang

  Keadilan

  Rasional Kesederhanaan

  B1D1E1Boleh memberi contoh

  agama / kepercayaan yang terdapatdi Malaysia

  perlakuan bertolak ansur / mengawal diri /sabar

  aktiviti berdikari

  individu yang mencapai kejayaan keranagigih berusaha

  B1D1E2Boleh menyenaraikan

  ciri amanah

  tanggungjawab diri di rumah / di sekolah /dalam masyarakat

  pertuturan dan tingkah laku yang sopan

  ciri orang yang bersikap sederhana dalamhubungan dengan orang lain

  B1D1E3Boleh menyatakan

  perbuatan yang boleh menjejaskanmaruah diri

  cara menyayangi sesama manusia /manusia dengan flora / manusia dengan

  fauna prinsip keadilan yang diamalkan di sekolah

  faktor yang perlu diambil kira sebelummembuat sesuatu keputusan

 • 7/30/2019 11 DSP P Moral Ting 2 - 6 Feb 2013

  9/23

  DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 2013

  9

  B1D2Mengetahui nilai-nilai berkaitan denganKekeluargaan

  Kasih Sayang terhadap Keluarga

  Hormat dan Taat kepada AnggotaKeluarga

  Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Tanggungjawab terhadap Keluarga

  B1D3Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan

  Alam Sekitar

  Menyayangi dan Menghargai AlamSekitar

  Keharmonian antara Manusiadengan Alam Sekitar

  Kemapanan Alam Sekitar

  Peka terhadap Isu-Isu Alam Sekitar

  B1D4Mengetahui nilai-nilai berkaitan denganPatriotisme

  Cinta akan Negara

  Taat Setia kepada Raja danNegara

  Sanggup Berkorban untuk Negara

  B1D5Mengetahui nilai-nilai berkaitan denganHak Asasi Manusia

  Melindungi Hak Kanak-kanak

  Menghormati Hak Wanita

  Melindungi Hak Pekerja

  Menghormati Hak Golongan

  B1D2E1Boleh menyatakan

  ciri-ciri keluarga bahagia

  perlakuan yang menunjukkan sikap hormatdan taat kepada ibu bapa

  adat / tradisi yang diamalkan oleh keluarga

  tanggungjawab diri terhadap keluarga

  B1D3E1Boleh menyatakan

  cara memelihara / memuliharapersekitaran sekolah

  cara menjaga kebersihan sumber air

  punca pencemaran persisiran pantai

  contoh bencana alam

  B1D4E1Boleh menyatakan

  contoh kemudahan awam / perkhidmatansosial

  aktiviti sambutan hari Kebangsaan / aktivitikemasyarakatan

  B1D5E1Boleh menyatakan

  hak kanak-kanak yang wajar dipenuhi olehibu bapa atau penjaga

  hak wanita dalam pembangunan keluarga,masyarakat dan negara

  tanggungjawab majikan dalam menjaga

 • 7/30/2019 11 DSP P Moral Ting 2 - 6 Feb 2013

  10/23

  DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 2013

  10

  Kurang Berupaya

  Melindungi Hak Pengguna