of 31 /31
Obrazac A. LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „BILOGORA-PAPUK“ Trg b.J.Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje Prijavni obrazac TIP OPERACIJE 1.1.1. „ Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ OZNAKA NATJEČAJA: PRM-1/2019 Molimo Vas da prije ispunjavanja Prijavnog obrasca pažljivo pročitate „Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ Lokalne razvojne strategije LAG-a „Bilogora-Papuk“ objavljen na mrežnoj stranici www.lag-bilogora-papuk.hr. Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku s podatcima navedenim u 1

1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „BILOGORA-PAPUK“Trg b.J.Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje

Prijavni obrazac

TIP OPERACIJE 1.1.1. „ Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih

gospodarstava“

OZNAKA NATJEČAJA: PRM-1/2019

Molimo Vas da prije ispunjavanja Prijavnog obrasca pažljivo pročitate „Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ Lokalne razvojne strategije LAG-a „Bilogora-Papuk“ objavljen na mrežnoj stranici www.lag-bilogora-papuk.hr.

Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku s podatcima navedenim u dokumentaciji, kao relevantni će se uzeti podatci navedeni u priloženoj dokumentaciji.

Obratite pozornost da prijavni obrazac nakon popunjavanja mora biti potpisan od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom.

Molimo da obrazac popunite korištenjem računala

1

Page 2: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

I. PODATCI O NOSITELJU PROJEKTAI.1. OSNOVNI PODATCI O NOSITELJU PROJEKTA

I. 1.1.

Naziv nositelja projekta (službeni naziv iz registra, u slučaju trgovačkog društva upisati o kojem je obliku riječ, npr. – d.o.o.):

I. 1.2. OIB (osobni identifikacijski broj):

I. 1.3. Adresa (ulica i broj):

I. 1.4. Naselje i poštanski broj:

I. 1.5. Grad/Općina:

I. 1.6. Županija:

I. 1.7. Telefon:

I. 1.8. Telefaks (ako je primjenjivo):

I. 1.9. Mobitel:

I. 1.10. Adresa e-pošte (ako je primjenjivo):

I. 1.11.MIBPG (matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva):

I. 1.12.Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (Izračun SO)

_____________ (EUR)

I. 1.13.Pravni status pravne osobe:(zadebljati – bold organizacijski oblik nositelja projekta)

a) d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću)b) j.d.o.o. (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću)c) d.d. (dioničko društvo)d) zadrugae) ostale pravne osobe

......(navesti koja)

I.1.14. Porezni status:(zadebljati – bold porezni status)

POREZ NA DOBIT:a) obveznik poreza na dobitb) nije obveznik poreza na dobitPOREZ NA DODANU VRIJEDNOST:a) obveznik poreza na dodanu vrijednostb) nije obveznik poreza na dodanu vrijednostPOREZ NA DOHODAK:a) obveznik poreza na dohodak – vodi poslovne knjigeb) obveznik poreza na dohodak – paušalno oporezivanje

I.1.15.

Nositelj projekta ima sjedište/prebivalište na prostoru LAG obuhvata: (zadebljati – bold odgovor)

a) DAb) NE

I.1.16.

Nositelj projekta uključujući njegova partnerska i povezana poduzeća podnio je jednu prijavu projekta unutar ovog Natječaja:(zadebljati – bold odgovor)Pojašnjenje:Ako je odgovor „NE“, navedite partnerska/povezana poduzeća koja su se prijavila na ovaj Natječaj

a) DAb) NE

I.1.17. Nositelj projekta je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta:

a) DAb) NEc) NE - mladi poljoprivrednik

2

Page 3: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

(zadebljati – bold odgovor)Pojašnjenje:Ispunjavaju svi organizacijski oblici.Mladi poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta odgovoriti NE – mladi poljoprivrednik.Ako je nositelj projekta proizvođačka organizacija odgovoriti s N/P.

d) N/P

I. 1.18. Nositelj projekta ima status mladog poljoprivrednika: (zadebljati – bold):Ako nositelj projekta ima status mladog poljoprivrednika u trgovačkom društvu (d.o.o., j.d.o.o. ili d.d.) mora dostaviti dokaz o stručnoj osposobljenosti za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću te Društveni ugovor (ovjeren od strane javnog bilježnika) iz kojeg je razvidno da je podnositelj prijave projekta mladi poljoprivrednik odgovorna osoba u Upisniku poljoprivrednika vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva u trenutku podnošenja prijave projekta. Kao dokaz o stručnoj osposobljenosti nositelja mladog poljoprivrednika za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću potrebno je dostaviti:–Uvjerenje/Potvrdu o završenom programu stručnog osposobljavanja/obrazovanja (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 PRR ) izdanu od nadležne institucije ili svjedodžbe srednje škole ili diplomu visokog učilišta odnosno uvjerenje/potvrdu o odgovarajućem stečenom akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju (ovisno o sektoru ulaganja). Kao odgovarajuće područje stručne osposobljenosti, ovisno o predmetu projekta, podrazumijeva se područje biotehničkih znanosti i veterinarske medicine. –Ugovor o radu i Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (potpisana i ovjerena od HZMO ili e-Potvrda HZMO) iz kojih je

a) DAb) NE

3

Page 4: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

razvidno radno iskustvo nositelja projekta mladog poljoprivrednika u području biotehničkih znanosti ili veterinarske medicine, ovisno o predmetu projekta, u trajanju od najmanje dvije godine.NAPOMENA: Ako mladi poljoprivrednik-nositelj OPG-a ne posjeduje niti jedan od navedenih dokumenata, radno iskustvo može dokazati vlastitim trajanjem upisa u Upisniku poljoprivrednika isključivo kao nositelj OPG-a koji podnosi prijavu projekta (s time da isto mora biti najmanje dvije (2) godine, ali ne duže od pet (5) godina u trenutku podnošenja prijave projekta). Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (kaznionice, zatvori, zadruge, škole i sl.) te proizvođačke organizacije.

I.1.19.

Nositelj projekta u trenutku podnošenja prijave projekta ima iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika (GFI) za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (samo za pravne osobe):(zadebljati – bold odgovor)Pojašnjenje:Odgovorite na pitanje temeljem podataka iz GFI za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Ispunjavaju sve pravne osobe.Proizvođačke organizacije i mladi poljoprivrednici koji imaju zaposlene osobe kraće od godinu dana odgovaraju s „N/P“.U slučaju fizičke osobe odgovoriti s „N/P“.

a) DAb) NE c) N/P

I.1.20. Nositelj projekta u trenutku podnošenja prijave projekta ima najmanje jednu zaposlenu osobu (samo za pravne osobe): (zadebljati – bold odgovor)Pojašnjenje:U svrhu provjere uvjeta prihvatljivosti nositelja projekta o broju zaposlenih u tablici upišite točno ime i prezime te OIB osobe/osoba na temelju koje/kojih

a) DAb) NE c) N/P

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA

OIB ZAPOSLENIKA

4

Page 5: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

ostvarujete navedeni uvjet da imate najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta. Potrebno je dostaviti i Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e - knjižicu) ne stariju od 30 dana na dan podnošenja prijave projekta za zaposlenike temeljem kojih

I.1.21.

Nositelj projekta fizička osoba-nositelj poljoprivrednog gospodarstva plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i upisan je u RPO po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije dana podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji mogu biti i kraće):(zadebljati – bold odgovor)Pojašnjenje:U slučaju pravne osobe odgovoriti s „N/P“.

a) DAb) NEd) N/P

I.1.22.

Nositelj projekta fizička osoba-nositelj OPG-a/vlasnik obrta plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje:(zadebljati – bold odgovor)Pojašnjenje:U slučaju pravne osobe ili ako je nositelj OPG-a/vlasnik obrta umirovljenik odgovoriti s „N/P“.

a) DAb) NEc) N/P

I.1.23.

Nositelj projekta koji je u svojstvu nositelja OPG-a istodobno je i odgovorna osoba u pravnoj osobi: (zadebljati – bold odgovor)Pojašnjenje:Ako je nositelj OPG-a istodobno i odgovorna osoba u pravnoj osobi, prijavu projekta unutar ovog LAG Natječaja može podnijeti samo jedan od navedenih nositelja projekta.

a) DAb) NEc) N/P

I.1.24.1. Pravna osoba/e u kojima je nositelj projekta (nositelj OPG-a) u funkciji odgovorne osobe: Pojašnjenje:Upišite tražene podatke o pravnim osoba u kojima je nositelj OPG-a u

NAZIV PRAVNE OSOBE

OIB PRAVNE OSOBE

FUNKCIJA NOSITELJA OPG-a U

PRAVNOJ OSOBI

5

Page 6: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

funkciji odgovorne osobe. Ako

I. 1.25.

Nositelj projekta je obveznik javne nabave: (zadebljati – bold odgovor):Pojašnjenje: U slučaju da je nositelj projekta obveznik javne nabave, odgovorite s „DA“. U protivnome, odgovorite s „NE“.

a) DAb) NE

I.1.26.

Nositelj projekta nema i neće ostvariti pravo na odbitak pretporeza po osnovi ulaganja koje je predmet ove prijave u slučaju da je nositelju projekta porez na dodanu vrijednost (PDV) prihvatljiv trošak (zadebljati – bold odgovor): Pojašnjenje:Ako nositelj projekta nema mogućnost odbitka pretporeza za isporuke dobara i usluga po osnovi ovog ulaganja za koja traži sredstva potpore te prijavljuje trošak PDV-a kao prihvatljiv trošak, potrebno je dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza, Prilog IV. Natječaja.

a) nositelj projekta nema i neće ostvariti pravo na odbitak pretporeza po osnovi ulaganja koje je predmet ove prijave projekta te mu je PDV prihvatljiv trošak

b) nositelj projekta ima i hoće ostvariti pravo na odbitak pretporeza po osnovi ulaganja koje je predmet ove prijave projekta te mu PDV nije prihvatljiv trošak

STATUS MLADOG POLJOPRIVREDNIKA (upisivati jedino u slučaju da imate status mladog poljoprivrednika i tražite dodatni intenzitet potpore (20%) po osnovi mladog poljoprivrednika; u protivnome nije potrebno ispunjavati podatke)

I.1.27. Starost mladog poljoprivrednika u trenutku podnošenja prijave projekta:

_________________ godina

I.1.28.

Datum i godina stjecanja statusa odgovorne osobe u Upisniku poljoprivrednika:(upišite dan/mjesec/godina; npr. 20.01.2018.)

I.1.29.

Mladi poljoprivrednik po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu prvi put stekao unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja prijave projekte:

a) DAb) NE

I.1.30. Prijavu projekta podnosi mladi poljoprivrednik odgovorna osoba trgovačkog društva koja je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva te je odgovorna osoba u Upisniku poljoprivrednika:(upisivati samo u slučaju trgovačkog društva. U protivnome

a) DAb) NEc) N/P

6

Page 7: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

upisati „N/P“)

I.1.31.

Upišite udio vlasništva (u %) mladog poljoprivrednika u trgovačkom društvu:(samo u slučaju da je na prethodno pitanje odgovoreno s „DA“)

_______ (%)

II.1.32.

Stručna sprema i radno iskustvo mladog poljoprivrednika:(zadebljati – bold odgovor): Pojašnjenje:Radno iskustvo u poljoprivredi može se dokazati trajanjem upisa nositelja/člana OPG-a/vlasnika obrta ili zaposlenika u obrtu/odgovorne osobe ili zaposlenika pravne osobe u Upisniku poljoprivrednika (bez obzira u kojem PG je isti bio upisan). U tom slučaju u prijavi projekta potrebno je dostaviti popis MIBPG poljoprivrednih gospodarstava u kojima je isti bio upisan.

a) diploma agronomskog/šumarskog/veterinarskog/biotehnološkog smjera ili uvjerenje/potvrda o odgovarajućem stečenom akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju (ovisno o sektoru ulaganja)

b) svjedodžba srednje škole agronomskog/šumarskog/veterinarskog/biotehnološkog smjera (ovisno o sektoru ulaganja)

c) ugovor o radu i Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (potpisana i ovjerena od HZMO ili e-Potvrda HZMO) iz odgovarajućeg sektora, ovisno o vrsti ulaganja

d) dokazuje se vlastitim trajanjem u Upisniku kao nositelj OPG-a

II.1.33.

Mladi poljoprivrednik – nositelj OPG-a dokazuje stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću trajanjem upisa u Upisniku poljoprivrednika kao nositelj OPG-a, a koji podnosi prijavu projekta (s time da isto mora biti najmanje dvije (2) godine, ali ne duže od pet (5) godina u trenutku podnošenja prijave projekta):(zadebljati – bold odgovor): Pojašnjenje:Upisivati samo u slučaju OPG-a koji dokazuje status mladog poljoprivrednika trajanjem upisa kao nositelj projekta u Upisnik poljoprivrednika), odnosno ako je odgovor na prethodno pitanje d).

a) DAb) NE

I.2. PODATCI O ŽIRO RAČUNU (navedite broj žiro računa koji je naveden u BON-2/SOL-2)

I. 2.1.HR

Poslovna banka:

I.3. PODATCI O ODGOVORNOJ OSOBIUpišite podatke osobe ovlaštene za zastupanje/odgovorne osobe od strane nositelja projekta

7

Page 8: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

I.3.1.

Ime i prezime odgovorne osobe i dužnost koju ona obavlja:(npr. predsjednik/ica uprave, direktor/ica):

I.3.2. OIB odgovorne osobe:

II. PODATCI O PROJEKTUII.1. OSNOVNI PODATCI O PROJEKTU

II. 1.1.Naziv ulaganja:(navedite naziv ulaganja koje je predmet ove prijave projekta)

II.1.2.Prijavljeno ulaganje je unutar sektora:(zadebljati-bold)

a) mljekarstvab)govedarstvac) peradarstvad)jajae) svinjogojstvaf) ovčarstvag)kozarstvah)kopitara (konji, magarci, mule, mazge)i) voćaj) povrćak)gljival) jednogodišnjeg i višegodišnjeg biljam) vinogradarstvan)ratarstvao)industrijskog biljap)ljekovitog, začinskog i aromatičnog biljaq)ostali sektor/i

(upisati koje/i).......

II.1.3.

Tip ulaganja:(zadebljati–bold)Nositelj projekta može unutar jedne prijave projekta imati više različitih vrsta ulaganja. Tada je potrebno više njih označiti.

a) ulaganje u izgradnjub) ulaganje u izgradnju i opremanjec) ulaganje u rekonstrukcijud) ulaganje u rekonstrukciju i opremanjee) ulaganje u opremanjef) kupnja poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozilag) podizanje novih višegodišnjih nasadah) restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasadai) kupnja zemljišta i objekata u svrhu realizacije projektaj) prilagodba novouvedenim standardimak) prilagođavanja poljoprivredne poljoprivrednog zemljišta

kulturi

II. 1.4.

Projekt za koji se traži sufinanciranje provodi se na prostoru LAG obuhvata: (zadebljati – bold)

a) DAb) NE

II. 2. PODATCI O PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA

PRIHVATLJIVI MATERIJALNI TROŠKOVI

II.2.1. 1. ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:

8

Page 9: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

Ulaganje je u:(zadebljati-bold predmet ulaganja. Valja naglasiti kako nositelj projekta može unutar jedne prijave projekta imati više različitih vrsta ulaganja. Tada je potrebno više njih označiti.)

a) objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

b)zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

c) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

d)objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom

e) novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

f) sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva

2. kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

3. kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)

4. restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

5. kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja prijave projekta, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

6. prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili

7. uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

II.2.2.

Navedite koji objekti za životinje su predmet vašeg ulaganja (npr. farma muznih krava) te koja je pripadajuća infrastrukturaNAPOMENA:(ispuniti u slučaju da ste na pitanje II.2.1. odabrali prihvatljive troškove 1a; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

II.2.3. Navedite tip

9

Page 10: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

zatvorenog/zaštićenog prostora/objekta koji je predmet vašeg ulaganja (npr. staklenik, plastenik, tunel itd…), koja kultura je predmet uzgoja, je li riječ o jednogodišnjem i/ili višegodišnjem bilju i/ili uzgoju sjemena i/ili sadnog materijala, koja je pripadajuća oprema i/ili infrastruktura predmet ulaganjaNAPOMENA:(ispuniti u slučaju da ste na pitanje II.2.1. odabrali prihvatljive troškove 1b; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

II.2.4.

Navedite u koje gospodarske objekte, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom ulažete. Obrazložite na koji način je navedeno ulaganje u funkciji vaše osnovne djelatnostiNAPOMENA:(ispuniti u slučaju da ste na pitanje II.2.1. odabrali prihvatljive troškove 1c; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

II.2.5.

Navedite u koje objekte za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda ulažete. Obrazložite jesu li navedeni objekti u svrhu vlastite poljoprivredne primarne proizvodnje te navedite koji vlastiti primarni poljoprivredni proizvodi su predmet ulaganjaNAPOMENA:(ispuniti u slučaju da ste na pitanje II.2.1. odabrali prihvatljive troškove:1d; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

II.2.5.1.

Navedite u koju opremu za berbu, sortiranje i pakiranje ulažete. Obrazložite je li navedena oprema u svrhu vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje te koji su vlastiti primarni poljoprivredni proizvodi predmet ulaganjaNAPOMENA:(ispuniti u slučaju da ste na pitanje II.2.1. odabrali prihvatljive troškove: 2; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

II.2.5.2.

Ulaganje je u skladišni kapacitet s kontroliranim uvjetima – ULO hladnjačaNAPOMENA:(ispuniti u slučaju ulaganja u ULO

a) DAb) NE

10

Page 11: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

hladnjaču)

II.2.5.3.

Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je skladišni kapacitet s kontroliranim uvjetima-ULO hladnjača u svrhu skladištenja vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvodaNAPOMENA:(ispuniti u slučaju ulaganja u ULO hladnjaču)

a) DAb) NE

II.2.6.

Opišite sustav navodnjavanja koji je predmet ulaganja na poljoprivrednom gospodarstvu, radi li se o novom sustavu navodnjavanja ili postojećem sustavu, navedite tip sustava, uključuje li mikroakaumulacije, bušenje bunara, uređenje vodozahvata, kanal za skupljanje oborinskih i erozivnih voda, akumulaciju za navodnjavanje sa zaštitom od procjeđivanjaNAPOMENA:(ispuniti u slučaju da ste na pitanje II.2.1. odabrali prihvatljive troškove: 1e; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

II.2.7.

Opišite sustav navodnjavanja koji je predmet ulaganja izvan poljoprivrednog gospodarstva, navedite tip sustava, uključuje li mikroakaumulacije, bušenje bunara, uređenje vodozahvata, kanal za skupljanje oborinskih i erozivnih voda, akumulaciju za navodnjavanje sa zaštitom od procjeđivanja i sl.NAPOMENA:(ispuniti u slučaju da ste na pitanje II.2.1. odabrali prihvatljive troškove: 1f; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

II.2.8.

Navedite u koju poljoprivrednu mehanizaciju i/ili gospodarsko vozilo ulažete. Obrazložite je li ulaganje u svrhu vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje (uključujući sektor vinogradarstva), kako će se ulaganje koristiti u vlastitoj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, te kako će unaprijediti istuNAPOMENA:(ispuniti u slučaju da ste na pitanje II.2.1. odabrali prihvatljive troškove: 3.; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

11

Page 12: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

II.2.8.1.

Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da poljoprivredna mehanizacija i/ili gospodarska vozila koja su predmet ulaganja nisu nabavljena isključivo u svrhu obavljanja uslužne djelatnostiNAPOMENA:(ispuniti u slučaju ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i/ili gospodarska vozila; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

a) DA

II.2.8.2.

Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je gospodarsko vozilo koje je predmet ulaganja namijenjeno za potrebe prijevoza sirovina, proizvoda i repromaterijala koji proizlaze iz vlastite poljoprivredne aktivnostiNAPOMENA:(ispuniti u slučaju ulaganja u gospodarska vozila; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

a) DA

II.2.9.

Navedite jeste li zemljište/objekte koji su predmet ulaganja kupili prije podnošenja prijave projekta, ako jeste navedite kada ste ga kupili (datum i godina) ili ga planirate kupiti nakon podnošenja prijave projekta. Obrazložite na koji način je zemljište/objekt koji je predmet ulaganja u svrhu realizacije projektaNAPOMENA:(ispuniti u slučaju da ste na pitanje II.2.1. odabrali prihvatljive troškove: 5.; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

II.2.10.

Navedite planirana ulaganja koja se odnose na prilagodbu novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Obrazložite na koji način se planirana ulaganja odnose na prilagodbu novouvedenim standardimaNAPOMENA:(ispuniti u slučaju da ste na pitanje II.2.1. odabrali prihvatljive troškove: 6.; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

II.2.11. Opišite ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta, obrazložite na koji način je ulaganje u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta

12

Page 13: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

kulturi). Obrazložite na koji način je ulaganje u svrhu realizacije projekta, odnosno prihvatljivog ulaganja koje je predmet vaše prijave projektaNAPOMENA:(ispuniti u slučaju da ste na pitanje II.2.1. odabrali prihvatljive troškove: 7.; u protivnome nije potrebno ispunjavati)

ULAGANJE U TRAKTORE (specifični kriterij; u protivnome nije potrebno ispunjavati) -NAPOMENA: snaga traktora u kw kojeg nositelj projekta nabavlja unutar prijavljenog sektora ulaganja (vrste proizvodnje) unutar prijave projekta mora biti u skladu s kapacitetom koji će imati na kraju ulaganja.

II.2.12.

Navedite vrstu proizvodnje sukladno prijavljenom sektoru ulaganja u prijaviNAPOMENA:U slučaju kada nositelj projekta ima više od jedne vrste proizvodnje izračun maksimalne prihvatljive snage traktora radi se prema vrsti proizvodnje koja je povoljnija za korisnika.

II.2.12.1.

Veličina (ha)/kapacitetna kraju ulaganjaNAPOMENA:Upišite veličinu (ha)/kapacitet na kraju ulaganja za vrstu proizvodnje (sektor ulaganja) koja je predmet prijave projekta za koju nabavljate traktor.

II.2.12.2.

Upišite snagu traktora kojeg nabavljateNAPOMENA:Snaga traktora u Kw kojeg korisnik nabavlja unutar prijavljenog sektora ulaganja (vrste proizvodnje) unutar prijave projekta mora biti u skladu s kapacitetom koji će imati na kraju ulaganja. Obratite pozornost na prethodno odobrene traktore po osnovi nacionalnih natječaja iz Podmjere 4.1.

PRIHVATLJIVI NEMATERIJALNI TROŠKOVI

II.2.13.

Naziv i vrsta prihvatljivog nematerijalnog troška:(zadebljati-bold troškove koji je/su predmet ulaganja)Pojašnjenje:Ako predmet prijave projekta nije nematerijalni trošak, odgovorite s „N/P“.

a) kupnja ili razvoj računalnih programa b) kupnja prava na patente i licence c) zaštita autorskih prava d) registracija i održavanje žigovae) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim

ulaganjemf) N/P

II.2.14. Opišite odabrani nematerijalni trošak i obrazložite na koji način je isti povezan s prijavljenim materijalnim troškovima (ulaganjem)Ako predmet prijave projekta nije

13

Page 14: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

nematerijalni trošak, podatak se ne ispunjava. .

II. 3. PODATCI O LOKACIJI ULAGANJA

II. 3.1.

NUTS2 regija sukladno Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku 2012. (zadebljati-bold odgovor)

a) Kontinentalna Hrvatskab) Jadranska Hrvatska

II.3.2.

Županija ulaganja (NUTS3 regija sukladno Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku 2012.)(Navesti županiju u kojoj se ulaganje provodi)

II. 3.3.

JLS ulaganja(Navedite naziv grada/općine gdje se provodi ulaganje sukladno projektno-tehničkoj ili drugoj dokumentaciji iz Prijave projekta)

II. 3.4.

Naselje/naselja ulaganja (Navedite naziv/e naselja u kojem/kojima se provodi ulaganje sukladno projektno-tehničkoj ili drugoj dokumentaciji iz Prijave projekta)

II. 3.5. Ulaganje se provodi na sljedećoj katastarskoj čestici/sljedećim katastarskim česticama (Navedite sve katastarske čestice na kojima se provodi ulaganje. Ako je potrebno dodajte redove.)

Red br.

Katastarska čestica prema evidenciji Katastra (broj/oznaka katastarske čestice na kojoj se provodi ulaganje)

Katastarska općina prema evidenciji Katastra(naziv katastarske općine u kojoj se provodi ulaganje)

Katastarska čestica prema evidenciji Zemljišnih knjiga (broj/oznaka katastarske čestice na kojoj se provodi ulaganje)

Katastarska općina prema evidenciji Zemljišnih knjiga(naziv katastarske općine u kojoj se provodi ulaganje)

II. 3.6.

Provodi li se ulaganje ili dio ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000(zadebljati-bold odgovor)

a) DAb) NE

II. 3.7.

Projekt za koji se traži sufinanciranje provodi se na prostoru LAG obuhvata(zadebljati – bold)

a) DAb) NE

II.4. KRATKI OPIS PROJEKTA

II.4.1. Informacije o nositelju projekta(predstavite glavne informacije o sebi, lokaciju PG-a, financijske rezultate, ekonomsku veličinu,

14

Page 15: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

postignute rezultate)

II.4.2.

Ukratko opišite projekt(predstavite osnovne informacije o projektu i navedite jasnu ekonomsku opravdanost takvog ulaganja posebice u slučaju ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju)

II.4.3. Navedite razloge zbog kojih ste se odlučili za ulaganje

II.4.4.

Na koji način projekt doprinosi ostvarenju ciljeva iz odabrane LRS(na web stranici: www.lag-bilogora-papuk.hr opcija dokumenti provjerite koji su ciljevi LRS i na koji način vaš projekt doprinosi ostvarenju cilja iz LRS)

II.4.5.

Navedite vašu trenutačnu poljoprivrednu proizvodnju (navedite poljoprivredne površine koje obrađujete, stočarsku proizvodnju, poljoprivredne proizvode u količinama)

II.4.6.

Stanje poljoprivredne mehanizacije, opreme i objekata koje koristite za poljoprivrednu proizvodnju(detaljno opišite opravdanost ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju ako istu već posjedujete)

II.4.7.

Navedite vašu buduću poljoprivrednu proizvodnju (navedite poljoprivredne površine koje su rezultat ulaganja, stočarsku proizvodnju, navedite poljoprivredne proizvode koje su rezultat ulaganja)

II.4.8. Navedite datum početka provedbe projekta

II.4.9. Navedite datum završetka provedbe projekta

II. 4.10. Broj novih radnih mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta(upisati broj planiranih radnih mjesta kao rezultat provedbe projekta, ako se ne planiraju nova radna mjesta navedite „0“). U slučaju da ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta nositelj projekta treba u poslovnom planu ispuniti radni list „Zaposlenici“/tablici „zaposlenici“ te dokazati da će prijavljenim projektom biti očuvana postojeća i/ili stvorena nova radna mjesta. U slučaju kada je vrijednost ukupno

15

Page 16: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

prihvatljivih troškova projekta manja ili jednaka 200.000 HRK potrebno je popuniti predložak tablice „ZAPOSLENICI“ i dostaviti u drugom dijelu Zahtjeva za potporu. Također za svako planirano novo radno mjesto potrebno je napraviti i dostaviti Specifikaciju koja će sadržavati naziv radnog mjesta, uvjete radnog mjesta i opis posla kojom opravdavate podatke navedene u tablici „Zaposlenici“.

II. 4.11.Od toga:(upišite planirano novo zapošljavanje muških/ženskih)

M. Ž.

II.5. POLJOPRIVREDNI PROIZVODI (Prilog I. Ugovora)

II.5.1.

Projekt (prijavljeno ulaganje) odnosi se na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, a koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju EU, osim proizvoda ribarstva i akvakulture

a) DA b) NE

II.5.2.

Primarni poljoprivredni proizvodi koji su predmet ulaganja te broj i naziv poglavlja iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojem pripadajuPojašnjenje: (Navedite primarne poljoprivredne proizvode koji su predmet ulaganja. Za svaki proizvod navedite broj i naziv poglavlja iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u kojem se nalaze primarni poljoprivredni proizvodi na koje se odnosi prijavljeno ulaganje. U slučaju da se ulaganje odnosi na više primarnih poljoprivrednih proizvoda navedite sve proizvode uključujući i naziv poglavlja, te ih odvojite točka-zarezom)

II. 5.3. Poljoprivredne površine koje su predmet ulaganja (ratarstvo, voće i povrće, itd.):(Navedite poljoprivredne površine koje obrađujete, a koje su predmet ulaganja iz EPFRR; navedite iznose u prethodnoj godini i minimalno 5 godina od dana početka provedbe projekta; dodajte redove po potrebi, navode se površine koje su predmet Jedinstvenog zahtjeva za izravna plaćanja) Poljoprivredna površina

Mjerna jedinica

Prethodnagodina 1 2 3 4 5

16

Page 17: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

(ha) [2018] 2019 2020 2021 2022 2023

(pšenica)… ha

(kukuruz)… ha

(nasadi jabuka) ha

(nasadi šljiva)… ha

Struktura i dinamika proizvodnje koja je predmet ulaganja: (Navedite poljoprivredne proizvode koji su predmet ulaganja iz EPFRR; navedite iznose u prethodnoj godini i minimalno 5 godina od dana početka provedbe projekta; dodajte redove po potrebi)

ProizvodnjaKoličina (kom, kg,

l)

Prethodnagodina 1 2 3 4 5

[2018] 2019 2020 2021 2022 2023

(pšenica)… t

(tov junadi (550 kg)… kom

mlijeko…. l

telad (150 kg) kom

Objekti vezani za poljoprivrednu proizvodnju:(Navedite objekte koje posjedujte, a koji su rezultiraju poljoprivrednim proizvodom; navedite kapacitete u prethodnoj godini i minimalno 5 godina od dana početka provedbe projekta; dodajte redove po potrebi; isti se povećavaju jedino ako su vezani za EPFRR ulaganje)

Naziv proizvodnje

Mjerna jedinica

(UG, m2, m3)

Prethodnagodina 1 2 3 4 5

[2018] 2019 2020 2021 2022 2023

Farma muznih krava UG

Farma za tov junadi UG

Plastenik/Staklenik m2

Silos m3

II. 5.4 TABLICA S-I PROIZVODNJA PREMA POTVRDI O EKONOMSKOJ VELIČINI POLJOPRIVREDNOG GOSPODARTSVA

17

Page 18: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

Redni broj

Sektor ulaganja /sukladno kriteriju odabira br.1

Proizvodnja (Površina,kultura,grla- prema potvrdi EPVG)

Vrijednost sektora iz Potvrde o

EVPG

Izračunati postotak sektora u odnosu na ukupnu ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva

1. Sektor voćarstva i povrćarstva

UKUPNO kn

2.

Sektor vinogradarstva, pčelarstva, cvijeća , ukrasnog bilja , gljiva ,rasadnici

UKUPNO kn

3. Sektor stočarstva UKUPNO kn

4.

Sektor ratarstva, industrijskog bilja,

ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja

 

 

UKUPNO kn EKONOMSKA VELIČINA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA kn 100%NAJVEĆI POSTOTAK SEKTORA PREMA EVPG POTVRDI  

II. 5.5 TABLICA E-I POLJOPRIVREDNE POVRŠINE U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJIUkupno (ha) površine obuhvaćene ekološkom proizvodnjomPostotak površine obuhvaćene ekološkom proizvodnjom u odnosu na ukupnu površinu obuhvaćenu ulaganjima.

II. 5.6 TABLICA POKAZATELJA AKTIVNOSTI PROJEKTAUkupan broj ha obuhvaćenih ulaganjima u ovom projektuBroj poboljšanih proizvodnih procesa kroz ovaj projektOznačite sa DA koji od ovih elemenata će se ostvariti realizacijom projektaPoboljšanje u procesima primarne proizvodnje i obrade tlaPovećana produktivnost agrarne proizvodnjePovećanje konkurentnostiProširenje proizvodnje , osiguravanje trajnih prihoda, povećano korištenje poljoprivrednih površinaSmanjenje zagađivanja korištenjem novije i modernije tehnologijeStvaranje i uvođenje novog inovativnog procesa ili proizvodaPoboljšanje energetske učinkovitosti

III. KRITERIJI ODABIRA (prvo ispuniti zasebni Obrazac E.Kriteriji odabira i prenijeti vrijednosti u ovu tabelu )

1. Sektorski kriterij - maksimalno 6 bodova2 Dužina upisa poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednika prije

18

Page 19: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

podnošenja Zahtjeva za potporu - maksimalno 6 bodova3. Mladi poljoprivrednik (< 41 navršene godine) - maksimalno 4 boda4. Utjecaj na okoliš - maksimalno 6 bodova5. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva - maksimalno 6 bodova6. Financijska održivost projekta – maksimalno 4 boda7. Stručnost i kapacitet prijavitelja - maksimalno 4 boda

MAKSIMALAN BROJ BODOVA: 36PRAG PROLAZNOSTI: 12

ZATRAŽENI BROJ BODOVA:(obavezno ispuniti)III.1.POJAŠNJENJE KRITERIJA ODABIRA

Krit.1.

Sektorski kriterij  Da bi prijavitelj ostvario bodove po pojedinom sektorskom kriteriju zbroj vrijednosti ekonomske veličine (EPVG kalkulator) pojedinih sektora mora iznositi minimalno 40 % ukupne vrijednosti gospodarstva iskazane u SO potvrdi prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu.Ukoliko zadovoljava taj postotak u više sektora primjenjuje se povoljniji za prijavitelja. Ako je u poljoprivrednoj proizvodnji nositelja projekta prisutno više sektora a pri tome u niti jednom sektoru prijavitelj ne prelazi 40% onda se kao sektor ulaganja uzima sektor koji ima najveći postotak od ukupne vrijednosti gospodarstva iskazane u Potvrdi o ekonomskoj veličini.Kod dodjeljivanja bodova u ovom kriteriju može se koristiti tablica S-I Prijavnog obrasca A , redak  II.5.4.

Krit.3.

Mladi poljoprivrednik  (< 41 navršene godine)  Mladi poljoprivrednik u smislu ovog Kriterija za odabir označava osobu koja nema navršenu 41 godinu života( 1 dan manje) i nositelj je OPG ili odgovorna osoba u pravnoj osobi u naznačenom vremenu. Isto se provjerava uvidom u presliku osobne iskaznice, nositelja OPG-a/vlasnika obrta/odgovorne osobe u pravnoj osobi (Prilog I,red3.) i uvidom u Rješenje o upisu u upisnik (Prilog I, red 19.)Mladi poljoprivrednik u smislu ostvarivanja dodatnih 20% potpore označava osobu koja mora zadovoljiti sve uvjete vezane uz mladog poljoprivrednika opisane pod STATUS MLADOG POLJOPRIVREDNIKA ( I.1.27-I.1.33) Prijavnog obrasca kao i uvjete propisane Natječajem .

Krit.4.

Da bi ostvario bodove vezano uz ekološku proizvodnju Korisnik mora biti evidentiran u nadležnim registrima koji reguliraju navedena područja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.Kod određivanja broja bodova u ovom kriteriju koristi se TABLICA E-I Prijavnog obrasca , redak II. 5.5  Da bi ostvario bodove vezano uz poticanje zaštite okoliša i energetsku učinkovitost prijavitelj mora u Prijavnom obrascu u retku II.4.2. detaljno opisati uticaj aktivnosti na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Krit.5.

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstvaDa bi nositelj projekta ostvario bodove po ovom kriteriju mora dostaviti Potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdanoj od strane nadležne službe nakon objave LAG Natječaja .Dokument nije prihvatljiv u svrhu bodovanja na predmetnom kriteriju za zadrugu i proizvođačku organizaciju.

Krit.6.

Financijska održivost projektaNositelj projekta sukladno svom pravnom obliku dostavlja propisane dokumente.Ukoliko nositelj dokumentacijom dokaže da su mu ukupni iznosi prihoda u prethodnoj poslovnoj godini veći od ukupnog iznosa projekta koji prijavljuje ostvaruje 4 boda.Ukoliko ukupni prihodi nisu veći od ukupnog iznosa projekta a pri tom je upisana vrijednost dugotrajne imovine veća od ukupnog iznosa projekta ostvaruje 2 boda te ukoliko niti jedno nije ostvareno upisuje se 0(nula) bodova u ovom kriteriju.Ukoliko prijavitelj projekta ne vodi poslovne knjige (paušalno oporezivanje) te nije u obvezi voditi propisani obrazac dugotrajne imovine(obrazac DI) a pri tome potražuje bodove po

19

Page 20: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

ovom kriteriju dužan je sastaviti obrazac DI , potpisati i dostaviti ili dostaviti jednakovrijedan dokument kojim bi dokazao vrijednost dugotrajne imovine i zatražene bodove. Mladi poljoprivrednici osnovani prije 2019.godine koji u 2018 godini nisu bili u sustavu poreza na dobit ili dohodak a potražuju bodove po ovom kriteriju dužni su dostaviti Evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za 2018.godinu i obrazac dugotrajne imovine(obrazac DI) ili jednakovrijedan dokument kojim bi dokazao vrijednost dugotrajne imovine i zatražene bodove.

Krit.7.

Stručnost i kapacitet prijaviteljaUkoliko prijavitelj potražuje 4 boda po ovom kriteriju dužan je dostaviti odgovarajući dokument/diplomu. Za dobivanje 3 boda dovoljno je dostaviti Izjavu o radnom iskustvu (Prilog F.) pri čemu napominjemo da minimalna dužina radnog iskustva u poljoprivredi nije propisana.Ukoliko po nekom od kriterija ne ostvarujete bodove upisujete nulu(0)

IV. IZRAČUN POTPORENAPOMENA: Nositelj projekta dužan je popuniti predložak Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore koji je dio ovoga Natječaja te ga dostaviti u prijavi projekta

IV. 1.Ukupni iznos projekta(upisati ukupan iznos projekta u HRK iz reda „Z“, tablica „Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore“)

IV. 2.Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja(upisati ukupni iznos prihvatljivog ulaganja u HRK iz reda „P.“, tablica „Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore“)

IV. 3.Traženi iznos potpore (u HRK)(upisati traženi iznos potpore u HRK iz reda „X“, tablica „Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore“)

IV. 4.

Za provedbu ovog projekta je zatražen, osiguran ili realiziran iznos iz drugih javnih izvora (tijela državne uprave i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova Europske unije ili iz drugih javnih izvora za provedbu ovog projekta): (označiti odgovor DA ili NE)

DA NE

IV. 5.1.

Ako je odgovor na prethodno pitanje „DA“, navesti koliko je sredstava traženo, a koliko odobreno od pojedinog davatelja financijskih sredstava (dodati nove retke po potrebi):

R. br.

Naziv središnjeg tijela državne uprave, JLS ili pravne osobe koja je dodijelila javnu potporu

KLASA, UR. BROJ akta temeljem kojeg je dodijeljena potpora

Naziv troškova za koje je dodijeljena javna potpora

Iznos dodijeljene/isplaćene potpore

IV. 6.2.

Ako je odgovor na pitanje „IV.7“ „NE“, izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da do sada nisam koristio javnu potporu za iste troškove za koje se podnosi ova prijava projekta:(označiti odgovor DA ili NE)

DA NE

V. IZJAVE

V.1. Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da:

20

Page 21: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

(označiti odgovor DA ili NE)

V. 1.1.

sam upoznat i suglasan sa sadržajem Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 96/2017, 53/2018) i ovog Natječaja te ostalim zakonskim i podzakonskim propisima i pratećim regulativama

DA NE

V. 1.2. su svi podaci navedeni u prijavi projekta istiniti i točni, te da sam upoznat s posljedicama davanja netočnih i krivih podataka DA NE

V. 1.3. nisam u postupku dodjele sredstava za isti projekt, odnosno iste prihvatljive troškove po osnovi nacionalnog natječaja za tip operacije 4.1.1.

DA NE

V. 1.4.da za isti projekt odnosno za iste troškove koji su predmet ove prijave projekta sredstva javne potpore nisu dodijeljena/isplaćena unutar do sada objavljenih nacionalnih natječaja za tip operacije 4.1.1.

DA NE

V. 1.5.se slažem da ću na zahtjev LAG-a pružati dodatne informacije nužne za procese evaluacije (kroz intervjue, ankete i sl.) i omogućiti mu posjet lokaciji ulaganja

DA NE

V. 1.6.

sam izvršio zatraženi povrat sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a) ili da nisam u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući fondove EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni, osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja sukladno članku 28. Provedbene uredbe komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 59 – 124)

DA NE

V. 1.7. se slažem da ću na zahtjev LAG-a pružati dodatne informacije nužne za procese evaluacije (kroz intervjue, ankete i sl.) DA NE

V. 1.8.nisam započeo ulaganje koje je predmet ove prijave projekta prije podnošenja prijave projekta, osim općih troškova i ulaganja u kupnju zemljišta i/ili objekata nastalih nakon 1. siječnja 2014. godine

DA NE

V.1.9.sam upoznat/a i suglasan/na s odredbom Pravilnika/Natječaja da ne mogu ostvariti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira, kao niti veći iznos potpore veći od traženog u prijavi projekta

DA NE

V.1. 10.

svi prihvatljivi troškovi koji su predmet ove prijave projekta nisu u cijelosti sufinancirani drugim sredstvima proračuna EU, te da nisam i neću poduzeti radnje koje bi mogle dovesti do financiranja istih prihvatljivih troškova koji su predmet ove prijave projekta iz ostalih EU fondova.

DA NE

V. 1.11.

je prijavljeno ulaganje u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a DA NE

V. 1.13.

se sjedište/prebivalište nositelja projekta nalazi na prostoru LAG obuhvata, da ću projekt realizirati na području LAG obuhvata te da ću čuvati svu dokumentaciju koja se odnosi na dodjelu sredstava iz EPFRR programa tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore.

DA NE

V. 1.14.

da pet (5) godina od konačne isplate potpore neću promijeniti vlasnika nad predmetom ulaganja niti ću ga dati u zakup/najam, neću DA NE

21

Page 22: 1.1.1... · Web viewobjavljen na mrežnoj stranici . Prijavni obrazac popunite pažljivo i što je moguće jasnije kako bi se mogla utvrditi točnost podataka. Ako se podatci razliku

Obrazac A.

promijeniti namjenu i vrstu projekta te neću dozvoliti bilo kakve značajne promjene koje bi utjecale na prirodu, funkcionalnost ciljeve ili provedbene uvjete zbog kojih bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi

V. 1.15.

da sam upoznat/a da se moji osobni podatci (ime i prezime, OIB, e-mail adresa, adresa i broj telefona, odnosno podatci koji inače nisu javno dostupni) i podatci iz službenih evidencija (naziv, OIB, adresa, broj telefona i sl.) obrađuju u svrhu provedbe natječaja, obrade mojih zahtjeva i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

DA NE

V.1.16. da su podaci o vlasničkoj/upravljačkoj strukturi i povezanim i partnerskim poduzećima potpuni i istiniti DA NE

V.1.17. sam upoznat s činjenicom da Agencija za plaćanja može u slučaju potrebe neispunjavanja odredbi iz ovog Natječaja, zahtijevati povrat isplaćenih sredstava

DA NE

V. 1.18.

ću u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te dati na uvid cjelokupnu dokumentaciju vezanu za sufinancirane troškove djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF).

DA NE

V.1.19. ulaganje nije u sektoru pčelarstva DA NE

Odgovorna osoba

Ime: Prezime: Radno mjesto/funkcija:

Telefon, faks, e-mail:

U––––––––––––––––––––––––––––– (navesti mjesto i datum)

__________________ (odgovorna osoba – tiskano)

_________________________________________ (pečat i potpis odgovorne osobe)

22