of 12 /12
111 1 BAN NHAN DAN HUYEN BIND CHANH CQNG BOA XA ROI CHU NGHIA VIET NAM Dc Ip - Ty do - Hanh philc SO: 0 5 /2020/QD-UBND Binh Chanh, ngay n thring 02 nom 2020 QUYET DINH Ban hanh Quy ch v t6 chat va hout gong ciia PhOng Tai chinh - K hoach thu(ic Uy ban nhan dan huy0 Binh Chanh IJY BAN NHAN DAN HUYEN BINH CHANH Can dr Lust TO chIrc chinh quy6n dia phucmg ngay 19 thang 6 nam 2015; Can dr Luat Ban hanh van ban guy pham phap luat ngay 22 thang 6 nam 2015; Can dr Lust Hop tac xA ngdy 20 thang 11 nam 2012; Can cir Luat Dau than ngay 26 thang 11 nam 2013; Can dr Luat Dau tu cong ngay 18 thang 6 nam 2014; Can eft Lula Dau hr ngay 26 thang 11 nam 2014; Can ca Luat Doanh nghiep ngay 26 thang 11 nam 2014; Can dr Lust Quy hoach ngay 24 thong 11 nam 2017; Can etc Nghi dinh sO 193/2013/ND-CP ngay 21 thang 11 nam 2013 dm Chinh pha guy dinh chi ti6t mOt so dieu caa Luat Hop tac xa; Nghi dinh so 107/2017/ND-CP ngay 15 thang 9 nam 2017 dm Chinh pha sita doi, bo sung mOt sO dieu ala Nghi dinh sO 193/2013/ND-CP; Can ea Nghi dinh sO 37/2014/N1D-CP ngay 05 thang 5 na'm 2014 caa Chinh phil guy dinh to chat cac co quan chuyen mon thuoc Hy ban nhan dan huy'en, quan, thi xa, thanh phO thuec tinh; Can dr Nghl dinh sO 63/2014/ND-CP ngay 26 thang 6 nam 2014 caa Chinh pha guy dinh chi tiet thi hanh mot WO dieu caa luat dau than ye lua chon nha thau; Can cir Ng14 dinh sO 78/2015/ND-CP ngay 14 thang 9 narn 2015 dm Chinh pha ye fling ky doanh nghiep; Can cft Nghi dinh so 96/2015/ND-CP ngay 19 thang 10 na'm 2015 caa Chinh phil guy dinh chi tiect mOt sO dieu cita Luat Doanh nghi'ep; Can cir Nghi dinh sO 34/2016/ND-CP ngdy 14 thang 5 nam 2016 dm Chinh phil guy dinh chi tiet mOt sO diêu vã bi'en phap thi hanh Luat Ban hanh van ban guy pham guy pham phap luat; , Can dr Thong tu so 10/2015/TT-B1CHDT ngay 26 thang 10 nam 2015 cila BO Ke hoach va Dau tu guy dinh chi tiet ye ke hoach lua chon nha thau; Can cit Th6ng tu lien tich sO 21/2015/TTLT-BKHDT-BNV ngay 11 thang

1111 BAN NHAN DAN CQNG BOA XA ROI CHU NGHIA VIET NAM …

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1111 BAN NHAN DAN CQNG BOA XA ROI CHU NGHIA VIET NAM …

031111 BAN NHAN DAN HUYEN BIND CHANH
CQNG BOA XA ROI CHU NGHIA VIET NAM Dc Ip - Ty do - Hanh philc
SO: 0 5 /2020/QD-UBND Binh Chanh, ngay n thring 02 nom 2020
QUYET DINH Ban hanh Quy ch v t6 chat va hout gong
ciia PhOng Tai chinh - K hoach thu(ic Uy ban nhan dan huy0 Binh Chanh
IJY BAN NHAN DAN HUYEN BINH CHANH
Can dr Lust TO chIrc chinh quy6n dia phucmg ngay 19 thang 6 nam 2015;
Can dr Luat Ban hanh van ban guy pham phap luat ngay 22 thang 6 nam 2015;
Can dr Lust Hop tac xA ngdy 20 thang 11 nam 2012;
Can cir Luat Dau than ngay 26 thang 11 nam 2013;
Can dr Luat Dau tu cong ngay 18 thang 6 nam 2014;
Can eft Lula Dau hr ngay 26 thang 11 nam 2014;
Can ca Luat Doanh nghiep ngay 26 thang 11 nam 2014;
Can dr Lust Quy hoach ngay 24 thong 11 nam 2017;
Can etc Nghi dinh sO 193/2013/ND-CP ngay 21 thang 11 nam 2013 dm Chinh pha guy dinh chi ti6t mOt so dieu caa Luat Hop tac xa; Nghi dinh so 107/2017/ND-CP ngay 15 thang 9 nam 2017 dm Chinh pha sita doi, bo sung mOt sO dieu ala Nghi dinh sO 193/2013/ND-CP;
Can ea Nghi dinh sO 37/2014/N1D-CP ngay 05 thang 5 na'm 2014 caa Chinh phil guy dinh to chat cac co quan chuyen mon thuoc Hy ban nhan dan huy'en, quan, thi xa, thanh phO thuec tinh;
Can dr Nghl dinh sO 63/2014/ND-CP ngay 26 thang 6 nam 2014 caa Chinh pha guy dinh chi tiet thi hanh mot WO dieu caa luat dau than ye lua chon nha thau;
Can cir Ng14 dinh sO 78/2015/ND-CP ngay 14 thang 9 narn 2015 dm Chinh pha ye fling ky doanh nghiep;
Can cft Nghi dinh so 96/2015/ND-CP ngay 19 thang 10 na'm 2015 caa Chinh phil guy dinh chi tiect mOt sO dieu cita Luat Doanh nghi'ep;
Can cir Nghi dinh sO 34/2016/ND-CP ngdy 14 thang 5 nam 2016 dm Chinh phil guy dinh chi tiet mOt sO diêu vã bi'en phap thi hanh Luat Ban hanh van ban guy pham guy pham phap luat;
,Can dr Thong tu so 10/2015/TT-B1CHDT ngay 26 thang 10 nam 2015 cila BO Ke hoach va Dau tu guy dinh chi tiet ye ke hoach lua chon nha thau;
Can cit Th6ng tu lien tich sO 21/2015/TTLT-BKHDT-BNV ngay 11 thang
12 nam 2015 ciia lien BO Ke hoach va Dan tu, BO Noi vtl hfrong dAn chic nang, nhiem fru, quyen ham va cci cu t6 chive cfra Sâ Ke hoach va Dan tu thuOc Uy ban than dan tinh, thanh phO true thuOc trung uong va PhOng Tai chinh - Ke hoach thuoc 'ay ban nhan dan huyen, quan, thi xa, thanh phO thuOc tinh;
Can dr Thong tu lien tich s6 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngay 31 thang 12 nam 2015 dm lien BO Tai chinh, BO NCI vij Song dAn chive nang, nhiem vu, guy& han va co cAu tO chat .efia Sat Tai chinh thuoc fly ban nhan dan tinh, thanh phO Ulm thuOc trung flung va Phi:mg Tai chinh - Ke hoach thuOc -Gy ban nhan dan qun, huyen, thi xã, thanh phO thuOc tinh;
Can dr Thong tu s6 02/2019/TT-BKHDT ngay 08 thang 02 nam 2019 dm BO Ke hoach va DAu tir ye siva den, bit) sung mOt sO dieu cila Thong fix so 20/2015/TT-BKHDT ngdy 01 thang 12 nam 2015 ala BO KO hoach va Dan tu hudmg clAn ve dang kY doanh nghiep;
Can cfr Th6ng Ui sO 07/2019/TT-BKHDT ngay 08 thang 4 nam 2019 dm BO 1(e hoach va DA'u tu sira dOi, bo sung mOt sO dieu ea a Thong tu s6 03/2014/TT-BICHDT ngay 26 thang 5 nam 2014 dm BO Ke hoach va Dan tir huding dan ye clang hqp tac xA va che dO bao cap tinh hinh hoat Ong cii a hqp tac xa;
Quyet dinh sO 18/2018/QD-UBND ngay 25 thang 5 nam 2018 elm fiy ban nhan clan Thanh phi') ban hanh Quy dinh quan lY thvc hien chucmg trinh, dir an sir clung von dAu tu deg ala Thanh phO Ho Chi Minh;
Can dr Quyet dinh so 38/2019/QD-UBND ngay 20/12/2019 cfla Oy ban nhan dan thanh pH') HO Chi Minh Ban hanh Quy che (man) ve tO chfic va hoat dOng ala Phong Tai chinh -1(6 hoach thuOc fly ban nhan dan quan - huyen;
Xet d6 nghi cüa PhOng NOi vu tai Ta trinh sO 501/TTr-NV ngay 19 thang 02 nam 2020 va hien tham dinh ala PhOng Tfr phap tai Bao cao s8 113/BC- TP ngay 14 thang 02 nam 2020,
QUYET DINH:
Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet clinh nay Quy the ye tO chile va hoat dOng cua Phong Tai chinh - Ke hoach thuOc fly ban than dan huyen Binh Chanh (gci tat la Ph6ng Tai chinh - Ke hoach).
Dieu 2. Quyet dinh nay có hieu firc thi hanh ke tir ngay 09 thang 3 nam 2020. Quyet dinh nay thay the Quyet dinh se 02/2011/QD-UBND ngay 03 thang 3 nam 2011 dm Oy ban nhan clan huyen Binh Chanh ban hanh Quy che ve to chuc va hoat tong dia Pheng Tài chinh -1(6 hoach huyen Binh Chanh va Quyet dinh sO 09/2019/QD-UBND ngay 14 thang 6 nam 2019 oh fly ban than an huyen Binh Chanh ye b6 sung Quy che to chive va hoat dOng mita Phong Tai chinh - 1Ce hoach thuOc Uy ban nhan dan huyen Binh Chanh ban hanh kern theo Quyet dinh sO Quyet dinh so 02/2011/QD-UBND ngay 03 thang 3 nam 2011 cila fly ban nhan dan huyen Binh Chanh.
2
Dieu 3. Chanh Van phong H'6i ding nhan dan va fly ban nhan dan Huyen, Truang PhOng Nil vu, Truang PhOng Tai chinh - Ke hoach, thu trutng cac ca quan, dan vi c6 lien quan va Chit tich fly ban nhan clan xã, thi tit chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay"
Noi nhPn: - Nhu Dieu 3; - Set Ni - So Tii chinh; - Set Ke hoach va Dau tu; - Thing tam C6'ng bac) Minh ph; - TTHU, TTHDND, TTUB; - UBMTTQ VN Huyen và cac doan the Huyen; - Cac CQCM, DVSN thueic Huyen; - UBND 16 xa, tht tram - Clang theing tin dien ter (Gang khai); - Lint: VT - TEL, PNVT11).
3
:V.

tY BAN NHAN DAN CQNG HoA xA HQI CHU NGHIA VItT NAM HUIIN BiNH CHANH Dc 14p - Ty do - Hunh phfic
QUY CHE T6 chat ye hot d(ing ciia Phông TIi chinh - Ke houch
thu(ic Uy ban nhfin dan huy0 Binh Chinh (Ban hanh kern theo Quyet dinh so 03 /2020/QD-UBND
ngay 22 thong 02 nom 2020 ctia Uy ban nhdn &in huyen Binh Chanh)
Chwcrng I Vi TRI vA CHITC NANG
Dieu 1. Vi tri Pheng Tai chinh - Ke hoach la ca quan chuyen m8n thuOc fly ban nhan
dan huyen Binh Chanh. Phong Tai chinh - Ke hoach c6 con dau va tai khoan rieng; chju slit chi
dao, quan lY ye t6 chive, vi tri viec lam, bien che c8ng chirc, co cau ngach ding chfrc vã cong tac cua Uy ban nhan dan Huyen; (Ring then, chiu sr chi dao, Idem tra, huong clan ye chuyen m6n nghiep vij thuOc linh vut tai chinh CUa Sac Tai chinh, chin six chi dao, kiem tra, huang clan ye chuyen mon nghiep vu thuOc linh vuc ke hoach va dau tic cüa Ser ice hooch vã Dau tic.
Dieu 2. Chfrc Wang Pheng Tai chinh - Ke hoach có chive nang tham muu, giop Uy ban nhan
dan Huyen thuc hien chive nang quan 1ST nha nuec ye 11th vuc tai chinh, tai sari, ke hoach va du tic; dang kinh doanh, 'Tang k doanh nghiep; thug hqp va dieing that quan 1ST cac van de ye doanh nghiep, kinh te tap the, hqp tac xa, kinh te tic nhan theo quy dinh cüa phap luat.
Chwung II NHItM VI; vA QUYEN H3N
Dieu 3. Nhiem vu ye quyen hun Phong Tai chinh - Ke hoach c6 nhiem vu va quyen han sau day: 1. Trinh f_Ty ban nhan dan Huyen:
Ban hanh các quyet dinh, chi thi; S hoach dai han, 5 nam va hang Mm A linh we tãi chinh; chuang trinh, bien phap th chat thuc Men riliiem vu cal each hanh chinh nha nuot trong finh vtrc tai chinh thuOc tract' nhiem quan 1' tha Phong.
Du thao Ke hoach phat then kinh to' - xä hOi 5 nam va hang Mm ciia Huyen; de an, chucnig trinh phat then kinh te - x'a hi, cai each hanh chinh trong linh vrc ke hoach vã dau fix tren dia ban Huyen, phi' hop von quy hoach thanh ph6 da phe duyet.
c) Dir thao the quyet dinh, chi thi, van ban huang Mn thirc hien ccr che, chinh sach, phap 1 va cac quy dinh cüa Uy ban nhan dfin Huyen, Sr& Ke hoach va Dau Pr ye deg the ká hoach va Mu tu ten dia ban.
Trinh Chti tich tJy ban than clan Huyen eác chuang trinh, danh mite, dir an Mu tu tit dia ban; tham dinh va chin trach nhiem v chü trucmg dau Ur, quyet dinh Mu tu dir an khong co cAu phan xay dung, ke hoach Mu tu ten dia ban thuOc th'am quyen quyet dinh cM Chit tich Uy ban nhan dan Huyen; tham dinh va chiu trach nhiem ye n'oi dung cac van ban trinh Cho tich 111y ban nhan dan Huyen ye ke hoach lira chon nha than dOi vai cac dir an do Chit tich Uy ban nhan dan Huyen quyet dinh dau Pr; tham dinh hO so mai quan tam, he so mai so tuyen, hO so mai thAu, hO so yen cAu, St qua &rib gia hO so quan tam, St qua danh giã hO so dir so tuyen, St qua lira chon nha than diai veri cac goi that' thutle dir an do Uy ban nhan clan Huyen la chit Mu tu; hoc tham mtru chit Mu Pr tien hanh ha chon met tO chirc hr yAn c6 dit nang lvc va lcinh nghiem de tham dinh dOi vai ck goi than thuOc dir an do Uy ban nhan d'an Huyen la chit Mu hr.
TO chat thirc hien cac van ban phap luat, cae quy hoach, ke hoach, chuong trinh, co che, cac quy hoach, (Iv an, de an da duce cAp c6 tham quyen ph8 &wet; thong tin, tuyen truyen, phe bien, gido due phap luat va tham giap Uy ban nhan dan Huyen theo d6i thi hanh phap luat trong 11th virc tài chinh, ke hoach va Mu ttr ten dia ban Huyen.
Tong hop, lap dir than thu ngan sach nha nuac dei v6i nhitng khoan thu &roc phfin cap quan 1, dir toan chi ngan sach cap huyen va tOng hop do toan ngan sach xA - thi'tan, phucmg an phan bô ngan sach Huyen trinh Uy ban nhan dan Huyen; lap do toan ngan sach dieu chinh trong twang hop can thiet d trinh Uy ban nhan dan Huyen; tO chirc thirc hien dir toan ngan sach dA duce quyet dinh.
Huang din cac co quan, don vi dir toan thuOc Huyen, Cry ban than dan thi tran xay dung dir toan ngan sach hang nam; xay dung trinh Uy ban nhan
dan Huyen dir toan ngan skh Huyen theo huang dan cM Sat Tai chinh. Huang clan, kiem tra vi'ec quan 15r tai chinh, ngan skh, gia, thirc hien che
dO ke toan cna chinh quyen xa - thi tan, tai chinh hop tac tai chinh lcinh te tap S va cac co qinn, don vi hanh chinh sir nghiep cM nha ntrac thuOc Huyen.
Cung cAp th6ng tin, Vic tien Mu Pr, phei hop vai caz co quan chuy8n m8n, dan vi c6 lien quart tO chirc van dOng caz nha dau tu trong vá ngoal mac Mu tu vao dia ban Huy/en; huang dan chuyen m8n, nghiep vij cho can b0, ding chirc lam cling tac ke hoach va Mu tu xa - thi trait
Tham tra quyet toan cac dir an du tu do Huyen quail 1; tham dinh quyet than thu, chi ngan sach xã; l9p quyet toan thu, chi ngan sach Huyen; ten, hop, lap bao cao quyet toan thu ngfin sach nha noose teen dia ban Huyen va quyet toan thu, chi ngan sach cAp Huyen (bao gOm quyet toan thv, chi ngan sach Huyen va quyet toan thu, chi ngfin sach xä - thi tan) bap cao Uy ban than dan Huyen de trinh co quan nha nu& c6 tham quyen the chuan.
2
TO chirc tham tra, trinh Chit tich ty ban nhan dan Huyen phe duyet quyet toan dOi yeti du an thuOc tham quyen phe duyet caa Chit tich fly ban nhan clan Huyen. Tham tra, phe duyet quyet toan cac du an dau tu bang nguen vOn sir nghiep c6 tinh chat du tu xay dung ca ban thuoc ngan sach Huyen quan 19.
9. Ve doanh ng,hiep, kinh te tap the, hop tac xã, kinh t tu nhan• Cap (hay chang nhan dang k9 kinh doanh cho cac th chIrc kinh te tap
the, he kinh doanh ca the va tang k9 hop tac xa, kinh te tu nhan tren dia ban theo quy dinh elm phap luat;
Ding hop theo dOi, danh gia tinh hinh thuc hien cac chtrang trinh, ke hoach, ca che, chinh sach phat trien kinh te tap the, kinh te tu nhan va hoat deng cita doanh nghiep, hop tac xã, cac tO chIrc kinh te tap the, kinh te tu nhan teen dia. ban Huyen;
True tiep kiem tra he kinh doanh theo nOi dung trong he sa Sing k9 tren pham vi dja ban; phOi hop vui co quan nha nu& có tham quyen kiem tra doanh nghiep; xac minh nOi dung dang k9 doanh nghiep, chi nhanh, van phOng dai din va dia diem kinh doanh cita doanh nghiep tren pham vi dia ban theo you cau caa Pheng Dang k9 kinh doanh Thanh phO;
Dinh k9 lap bao cao theo hitting dan cita BO K hoach va Dan Pr gai cac SO; ngenh coo lien quan, Sâ K hoach va Dau tu de tOng hop bao cao Uy ban than dan Thanh phO va BO Ke hoach va Dau Pr.
10. PhOi hop vesi ca quan c6 lien quan trong viec quail 19 Gong tac thu ngan sach nha ntrOc tren dia ban theo quy dinh cUa phap luat.
11. Chu tri, phOi hop v6i cac ca quan cap lien quan giam sat va danh gia Mu lir; Iciem tra viec thi hanh phap luat v ká hoach va Mu tu tren dia ban Huyen; giai quyet lchieu nai, tO cao va xir 19 vi pham theo tham quyen; chiu trach nhiem to chat, throng dan can be, ding chirc lam cong tac giam sat, danh gia da an clan Pr, giam sat cong dOng xA, thi tan va cac chit du tu thuec pham vi quan 19 cilia. Huyen.
12. Dinh gia tai san khi c6 you can cita ca quan c6 tham quyen tien hanh tO tung.
13. Chit tri phOi hop voi cac ca quan, tO chat c6 lien quan lciem tra viec thi hanh ?hap luat tai chinh; gitip try ban nhan dan Huyen giai quyet cdc tranh chap, khietipai, t car) v tài chinh theo quy dinh cita phap Mt.
14. Quan 19 tai san nha nuot tai cac ca quan hanh chinh, don vi sir nghiep thuec Huy'en quan 19 theo quy dinh cita Chinh pho va huang clan ciia BO Tai chinh. Thar' n dinh, trinh fly ban nhan dan Huyen quyet dinh theo tham quyen viec mua s'am, thue, thu hOi, dieu chuyen, thanh 19, ban, tieu hay tai san nha nuac.
15. Quan 19 nguOn kinh phi duot fly quyen caa cap ten; quan 19 cac dich vij tai chinh theo quy dinh cita phap Mt.
16. Quart 19 gia theo quy dinh cM try ban nhan dan Thanh phO; Iciem tra viec chap hanh niem yet gia va ban theo gia niem yet Oa the tO chIrc, cá nhan kinh doanh hoat (ging tren dia ban; CO chlrc thirc hien clang k9 giá, Ice khai gia
3
theo phan ding, phan cap dm fly ban nhan dthi Thanh phi!) va theo quy dinh elm phap luat; chit tri thirc hien tham dinh gia dei veri tâi san nha nuerc tai dia phucmg theo phan cap ella Uy ban than dan Thanh phO.
TO chIrc nghien thu, ling dung tien be lchoa hgc, ding ngh'e; xay dung he thong th6ng tin, lint hit phoc vv cling tac quan 19 chuyen mon, nehiep vii dirge giao.
Thuc hien che d'O thong tin bao cao dinh k9 va det ,xuAt ye tinh hinh thirre hien nhiem vv dirge giao vei Uy ban nhan dan Huyen, SO Ke hoach va Dau tu, SO Tai chinh theo quy dinh.
Quan 19 va chiu trach nhiem v'e can b0, ding chirc, tai chinh, tai san dirge giao theo quy dinh cua phap luat va theo phan c8ng hose ny quyen elk Uy ban nhan dan Huy'en.
Thirc hien caz nhiem vu khac ye quan 19 nha nuerc trong tinh we tai chinh, ke hoach va dAu tu theo phan c8ng, phan cap hoac ay quyen ena Uy ban nhan clan Huyen va theo quy dinh elm phap luat.
Chuang III TO ClItt BQ MAY VA BIEN CHE
Dieu 4. TA chat hi) may Pheing Tai chinh - Ke hoach co Truang pheing, khong qua 03 PhO Truerng
phong va ck cong chine chuyen mon, nghiep vv. Tnrong ph6ng la ngueri dung du phong, chiu trach nhiem three
Uy ban than dan Chit tich Uy ban than clan Huyen va truerc phap luat ye vice thire hien chile nang, nhiem vv, quyen han dirge giao va toan be hoat tong ella PhOng.
Cu the boa viec thirc hi'en trach nhiem giai trinh trong nei quy, quy the lam vice dllaphOng phi' hgp yOu chine nang, nhiem vii, quyen han cna Pheng Tai chinh - Ke hoach.
TO chine, chi dao, d8n dOc, kiem tra ding chine thuec quyen quan 19 thuc hien nghiem tue cac quy dinh v trach nhiem giai trinh va xi( 19 trong truang hgp vi pham quy dinh ye trach nhiem giai trinh
Cac Ph6 Tnremg phong la nguti ginp Trirerng phong, chiu Udell nhiem truerc Truemg pheng va fru& phap luat ye nhiem vv dirge Tnterng ph6ng phan cong; lchi Trtremg ph6ng yang mat, met Ph6 Trueng pheng dirge Tnremg pheng lay nhiem dieu bath cac hoat tong elm Phong.
Trong stS the ranh dao Phong (Tnremg phong va cac Pho Tnremg phtmg) phai co it nhat 01 ngueri dirge phan &Ong chuyen trach quan 19, chi dao thirc hien cac nhiem vv. quan 19 nha nuec v linh WC tai chinh; co it nhat 01 ngued dirge phan ding ph v trach ve linh we ke hooch va dau tin.
Vic be' nhiem, mien nhiem Treyng pheng, Pho Tnremg pheng do Chit tich r..19 ban nhan dan Huyen quyet dinh theo tieu chuAn chuyen mon, nghiep vu dol:Ty ban nhan clan Thanh phe ban hanh va theo quy dinh elm phap luat.
4
5. Vic dieu dOng, luan chuyen, khen thuerng, k$r luat, mien nhiem, cho tic chit; nghi htru va thkrc hien cac che do, chinh sach lchac dei veri Trueng phong, Ph6 Tnrang phong do Chit tich fly ban nhan dan Huyen quyet dinh theo quy dinh tha phap luat.
Dieu 5. Bien che Bien che cling chive ala Phemg Tai chinh - Ka hoach do Chit tich fly ban
nhan dan Huy'en quyet dinh, dugc giao tren ca se vj tri viec lam, On NAM chat ming, nhiem vu, pham vi hoat dOng vá thuOc tong biên che c8ng chac trong the ca quan, to chirc hanh chinh caa Huyen da dugc cap c6 tham quyen phe duyet.
Vic be tri ding tac dei voi Gong chac ala Phi:mg Tâi chinh - Ka hoach phai can cfr vao vj tri viec lam, Wen chuAn ngach c8ng chive vã phAm chat, trinh de, nang lire ala cong chfrc.
Can th chac nang, nhiem vu, danh muc vj tri viec lam, ca eau ngach cong chIrc dugc cap c6 tham quyen phe duyet, hang nam Ph6ng Tai chinh - Ke hoach chit tri, phei hop veti Pining NOi vu xay dung ke hoach hien che c6ng chat theo quy dinh tha phap luat bac dam thoc hien nhiem vu dirge giao, trinh cap co tham quyen phe duyet.
Chtrcrng IV CHE DQ LAM VIEC VA QUAN H cONG TAC
Dieu 6. Che di) lam viec Tnromg phong phu trach, dieu hanh chung caz hoat dOng ala Pheing vã
phu trach nhang cling tac tong tam. Cac Ph6 Trading phong phu trach nhang 11th we ding tac dugc Tnreing
phOng phan ding, tut tiep giai quyet cac c6ng viec phat sinh tren lTnh Arc dirge phan &Ong phu trach.
IChi giai quyet cong viec thuOc lTnh we minh phu trach c6 lien quan den n'cii dung chuyen m6n ala Pho Tn.reng phOng khac, PhO True/11g phOng chn. dOng ban bac theng nhat htremg giai quyet, chi trinh Twang phong quyet dinh cac van de chin nhAt tri vài cac Pk, True/11g phong Ichac hoc nhang vAn d men phat sinh ma chua c6 chit truang, ke hoach vá Men phap giái quyet
Trong tut:mg hop Tnremg phong truc tip you cAu cac chuyen vien giai quyet c8ng viec thuOc pham vi tham quyen ciia Pho Truemg phOng, yeu can de duot thkrc hien nhtmg chuyen vien phai bao cao cho Ph6 Tnreng phOng true tiep phu trach biet.
Dieu 7. CheJQ sinh hoyt hQi hyp Hang titan, lath dao Phemg hop giao ban mot an de danh gia viec thkrc
hien nhiem vu vã phO bien ke hoach cong tac cho tuan sau. San lchi giao ban l'Anh dao Phong, cac bag phan hop vOi Ph6 Tnreing
phong true tiep phu trach de danh giA c8ng viec, ban phucmg hip:Mg trien lchai thong tac vá thong nhat lich c8ng tac.
M8i thang hop toan the can b0, ding chirc met lan.
5
Mot thanh vitt trong timg bO phan có lich c8ng the do lanh ciao PhOng tnrc tiep phe duyet.
Lich lam viec yeti cac t6 chirc va ca nhan có lien quan, the hi'en trong lich ding the hang tuan,, thang ciia don vi; niji dung lam viec duce Phong chu'an N chu dap d giai quyet có hieu qua cac yen au phat sinh lien quan den hoat Ong chuyen m8n dm PhOng.
Dieu 8. Mid quan he c8ng tac Doi vai SO Ke hoach va Dam ttr, SO Tai chinh
Phong TM chinh - Ke hoach chiu su huang &An, hem tra va thanh tra ye chuyen mon, nghiep vu cüa SO Ke hoach va Dan lit, SO Tai chinh, thkrc Men viec ban cao ding tic chuyen mon dinh k9 va theo yeu cAu càa Giant dac SO Ke hoach va Dau In, SO Tai chinh.
a& ved Hi dOng nhan dan Huyen Tnremg Phong TM chinh - Ke hoach ce, Udell nhiem bao cao cong tac
truck H81 dOng nhan dan Huyen khi &rye you cau. Doi vOi Oy ban nhan clan Huyen
PhOng TM chinh - Ke hoach chiu su Faith dao, chi dao tnrc tiep va toan then oda ty ban than dan Huyen ye toan be, cling the theo chirc nang, nhiem vu cita phong.
Tnremg phang true tiep nhan chi do va niji dung ding the dr Chit tich hoac PhO Chu tich phw trach khOi va phai thuong xuyen bao cao voi thuemg true riy ban than dan Huyen ve nhilng mat &Ong tac dä duce phan c8ng.
Theo dinh 1(9 phai bao cao vat Thtrang tnrc ty ban nhan den Huyen ve nOi dung citing tac cüa ph6ng va de xuAt can bien phap giai quyet c8ng tot chuyen mon trong quan 19 nha nuot thuOc filth -vise lien quan.
Doi vol cac co quan chuyen m8n khac thuOc t'Jy ban nhan clan Huyen Thuc hien mei quan he hop tac va ph& hop tren co sof binh ding, theo
chuc nang nhiem vu, duai su dieu hanh chung cüa ty ban than'clan Huyen, nham dam bao hoan thanh nhiem vu chinh tri, ke hoach kinh te - xâ hoi ciia Huyen. Trong truang hop PhOng TM chinh - Ke hoach chit tri phOi hop giai quyet ding viec, neu chua nhat tri vol 9 Iden cna Thu trutng de co quan chuyen mon khac, Truerng Ph6ng Tai chinh - Ke hoach tap hop cac 9 lden và trinh Cho tich f.Ty ban than clan Huyen xem )(et, quyet dinh.
DOi vol các dan vi, M chIrc sari xuat kinh doanh vá dich vu lien quan den chile nang quart 19 tren dia ban Huyen
True tiep huang can, giai quyet cac van de lien quan den ruth vuc quan 19 nha nuem eta Phong phu trach;
Doi vol cac don vi san xuAt kinh doanh, hanh chinh skr nghiep cita Trung ucmg, thanh phO fru dong va hoat dOng ten dia ban Huyen, PhOng TM chinh - Ke hoach &hip ty ban nhan dan Huyen thuc Men viec quan 19 hanh chinh Nha nu& ye cac linh vise thuOc chi:re nang dOi veri cac dan vi nay theo quy dinh.
6
D6i ved Oy ban nhan dan - thi trAn PhOng Tai chinh - Ke,hoach c6 trach nhiem hiking dk, lciem tra va gifip
de ye nghi a Uy vu nganh y ban nhk clan xa - thi trim ii chi dao thirc hi.en tot nhiem vii duqc giao.
D6i vOi Mt titan T6 quick, cac dan vj sv nghiep, cac ban nganh, doan S. cac tó clam chinh tri - xä hoi caa Huyen
PhOng Tai chinh - Ke hoach phoi hqp va h6 trq Mt tan T6 qu6c, cac dcm vi sir nghiep, tei chirc chinh tri - xd hOi, ban - nganh, doan the thicre hien tet chat nang, nhiem vu duqc giao.
Khi Mt tean T6 quec, cac to chIrc chinh tri - xä Huyen xd - thi trAn, cac dan vj sv nghiep, ban - nganh, doan the cua Huyen c6 you cau, Iden nghi thuOc chirc,nang cUaphong, Twang phong c6 trach nhiem trinh bay, giai quyet hoc trinh Uy ban nhan dan Huyen giai quyet cac you cAu de theo th'Am quyen va thong bao ket qua giai quyet cho ca quan, dan vi c6 yeu cAu, kien nghi.
Chtrang V DIEU KHOAN THI HANH
Dieu 9. Can cir Quy the nay, Truemg PhOng Tai chinh - Ke hoach c6 trach nhiem xay dvng va ban hanh Quy che lam viec, cu the hea claire nang, nhiem vu cüa phong, quyen hen, trach nhiem, chIrc danh, lieu chuAn ding chirc caa phOng phü hqp vei dc diem ca dia phucmg, nhtmg khong trai von nOi dung Quy che nay, trinh Chu tich Uy ban than dan Huyen quyet dinh a thi hank
Dieu 10. Tnrang Phong Tai chinh - Ke hoach va Thu twang cac ca quan, dan vi lien quan thuOc Uy ban than dan Huyen co trach nhiem thirc hien Quy che t6 chive va hoat tong cüa Phong Tai chinh - Ke hoach sau lchi duqc Chü doh fly ban Titian dan Huyen quyet dinh ban hanh. Trong qua trinh thvc hien, neu phat sinh Gee vAn de wort qua thAm quyen thi nghien cfru de xuAt, kien nghi vai Chit tich Uy ban nhan dan Huyen xem xet, giai quyet hoc be sung va sua Quy che cho phü hqp./.
(10-7
7
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007
00000008
00000009
00000010
00000011
00000012
2020-03-02T13:51:58+0700
Vit Nam