13 Contoh Karangan com

Embed Size (px)

Citation preview

ContohKarangan1 KempenBudiBahasa Yangmerahitusaga,yangkurikitukendi.Yangindahitubahasayangelokitubudi,demikianlah ungkapanyangmenggambarkankepentinganberbudibahasadalamkehidupanmasyarakatkita. Ungkapaninidisusulipuladenganbidalanyangmengatakanbahawabudibahasatidakbolehdijualbeli. Namun,semuanyainihanyasuaturetoriksehinggakerajaanterpaksamelancarkanKempenBerbudi Bahasauntukmenghidupkankembalibudayaberbudibahasaini. KempenBerbudiBahasayangdilancarkanolehKementerianKebudayaan,KeseniandanWarisan (KeKKWa)barubaruinijelasmenunjukkanbetapakroniknyabudibahasamasyarakatkitapadahariini. Melaluikempenini,kitadigalakkansupayamemberiucapandalamsalamdansenyumanmanissebagai tandaperkenalanataumenjalinkanhubunganyanglebihmesra.Dengancaraini,kitaakandapat membersihkanjiwanuranikitadaripadasifatsombong,meninggidiridanujub.Malah,agamaIslam menganggapsenyumanitusebagaisatusedekahantarasesamamanusia. Selainmemberisenyumandanucapansalam,amalanhormatmenghormatiantarasatusamalainjuga amatdianjurkanmelaluikempenitu.Amalaniniakandapatmenjalinkankemesraandanseterusnya merapatkanhubunganmasyarakatmajmukdinegaraini.Apatahlagijikapenghormatanitudiberikan kepadaorangtuatidakkiradimanamanasahajakitaberada.Bukankahpepatahadamenyebutbahawa yangmudakitakasihimanakalayangtuaharuskitahormati?Sekiranyaamalaninidapatdipraktikkan, sayayakinbahawamatlamatkempeninidapatdicapaidalamjangkamasayangsangatsingkat. Bagikakitangankerajaandanswastayangbertugasdibahagiankaunter,layananmesraterhadap pelangganatauorangramaiyangberurusandikauntermestilahdiberikeutamaan.Layananyang sedemikianbukansahajaakanmemberikepuasanmaksimunkepadaorangramaibahkandapat meningkatkanimejkerajaanatauagensitertentuyangselamainitelahtercalar.Padamasayangsama, amalanbertegursapayangdicanangkanmelaluiKempenBerbudiBahasainidapatmemenuhiaspirasi kerajaanuntukmelahirkanmasyarakatMalaysiayangbersifatpenyayang. Secaratuntas,amalanberbudibahasabukanbersifatsementaraatauhangathangattahiayam. Sebaliknya,amalaniniharusmenjadipaksikehidupankitayangmestiditeruskankeranaamalanini merupakannilainilaimurniyangtelahkitawarisisejakturuntemurun.Bakkatapepatah,hidup dikandungadatmatidikandungtanah. Karangancontohdipetikdaripadainternet,ditulis/diposkanolehCikguTanChuanLim Packedintopdffilebyjoshuatly2007 http://edu.joshuatly.com

ContohKarangan2 KepentinganSektorPertanian Sektorpertanianpernahmenjaditunjangkekuatanekonominegarapadasuatuketikadahulu.Hasil getah,kelapasawit,padidanseumpamanyajugapernahmenjadipenyumbangterbesarpendapatan negaradanmewujudkanbanyakpeluangpekerjaanuntukrakyatdinegaraini.Namun,kemajuanarus pembangunannegarayanglebihmenjuruskepadasektorperindustriantelahmenenggelamkanbidang pertaniansedikitdemisedikitterutamanyadalamdekadterakhirabadkeduapuluh.Walau bagaimanapun,keadaanekonomiduniayangtidakmenentupadapermulaanawalalafbaharuini, mengembalikansemulakepentinganbidangpertaniandinegarakita. Peralihanpucukpimpinannegarapadaakhirtahun2003mungkindapatdilihatsebagaipermulaan terhadapkebangkitansemulasektorpertaniandinegarainidarizamansuramnyakirakiraduadekad yanglalu.KesungguhankerajaanbawahpimpinanDatukSeriAbdullahAhmadBadawidalam memajukanbidangpertaniandapatdilihatmelaluiperuntukanpembangunanyangsangatbanyakuntuk memajukanbidanginikitasaksikandalambelanjawantahun2005.Langkahiniamattepat memandangkannegarakitamengimportbahanmakananyangterlaluibanyaksepertigula,beras,buah buahandansebagainyasedangkankitamampumenghasilkansendiribahanmakanantersebut.Olehitu, tumpuanterhadapbidangpertanianmampumengurangkanpengaliranwangkeluarnegaradansekali gusmengelakkandefisitpadaimbanganperdaganganluarnegara. Selaindapatmengukuhkanimbanganperdagangannegara,penumpuanterhadapsektorpertanian berupayamengelakkanpergantungannegarapadabekalanbahanmakanandariluarnegara.Haiini disebabkankadarpertumbuhanpesatpendudukdinegarainiyangsudahpastiakanmemerlukan jumlahmakananyanglebihbesar.Kebanyakanbahanmakananasassepertiberas,guladanbijirinyang lainsesuaiditanamdinegaraini.Jikakekuranganburuhdijadikanalasan,kitabolehmenggunakan buruhburuhasingyangbekerjadisektorperkilangan,perkhidmatandansebagainyauntukbekerjadi sektorpertanian.Dengancaraini,kitabukansahajadapatmenggunakankhidmatburuhyangmurah bahkandapatmengelakkanburuhburuhasinginidaripadamerampaspeluangpekerjaanyang sepatutnyadiberikankepadarakyattempatan. Padahematsaya,keadaanduniayangkucarkacirakibatpeperanganyangseringtercetusmewajarkan kitamenumpukanperhatianuntukmembangunkansektorpertaniansecaralebihserius.Dalammasa yangsama,negarakitaMalaysiamempunyaitanahtanihyangsubur,bebasdaripadabencanaalamatau keadaanhuruharayangbolehmemusnahkansebarangkegiatanekonomi.Jikakelebihaninitidak dimanfaatkan,bermaknakitatelahmensiasiakananugerahAllahkeatasbumikita.Darisatusudutyang lainpula,kitatelahmelihatkegagalanbanyaksyarikatyangberasaskanindustridanperkilangandi negarainiuntukbersaingdiperingkatantarabangsa.Sebaliknya,jikakitamenumpukanpengeluaran negarakitadalammenghasilkanprodukpertanian,persaingannyadiperingkatantarabangsatidak sehebatpersaingandalamsektorperindustrianterutamanyasektoryangberasaskanteknologi maklumat.Kataorangtuatua,ukurbajudibadansendiri. Satulagialasanyangmewajarkannegarakitamemberitumpuansemulakepadasektorpertanianialah bahanbahanmineralyangadadinegarakitasudahsemakinberkurangan.Petroleumdangasasli dijangkaakanhabismenjelangtahun2050jikatelagayangbaharutidakditemukan.Bijihtimahdanbijih besipulasudahtinggalsisasisanyasahajasedangkanbahanbahaniniamatpentinguntuk menggerakkansektorperindustriandanpembinaan.Sementelahan,kerajaankitamempunyaipelbagai agensiyangdapatmembantumeningkatkankemajuansektorpertaniansepertiLembagaPenyelidikan

danKemajuanPertanianMalaysia(MARDI)danagensiyanglainyangtelahmembuktikankeberkesanan perananmereka.Malahsektorperikanandinegarakitakhususnyaperikananlautdalamjugaberpotensi untukdimajukansebagaisumberekonomiyangbaharu. Kesimpulannya,sayaberpendapatbahawasektorpertanianmempunyaiasasyangkukuhdanpotensi yangbaiksertaprospekyangcerahuntukdimajukan.Kitaharusmenggunakansegalakepakaranyang adauntukmemajukanbidanginidemikestabilanekonominegara.RakyatMalaysiapertuberfikiran terbukadanpositifterhadappotensisektorini.Kitajugawajarmenjadikankejayaannegaranegara majukhususnyaJepunyangtelahberjayamenguasaisektorperindustriantetapidalammasayangsama terusmembangunkanbidangpertanianuntukkesejahteraanhiduprakyatnya.Bakkataperibahasa Melayu,yangbaikjadikanteladan,yangburukjadikansempadan. Karangancontohdipetikdaripadainternet,ditulis/diposkanolehCikguTanChuanLim Packedintopdffilebyjoshuatly2007 http://edu.joshuatly.com

Contohkarangan3 Tabiatmerokok SekiranyakitamerujukkepadastatistikyangdikeluarkanolehKementerianKesihatan,semakinbanyak rakyatMalaysiayangmerokoksetiaptahunterutamanyalelaki.Malah,golonganwanitajugamula menunjukkanpeningkatanyangmendadak.Pelajarsekolahjugatidakterkecuali.SejakNovember2004, didapatigolonganbeliaterutamanyapelajarsekolahmenengahmenyumbang20%daripadastatistik tersebut.Persoalannya,adakahmerekatidakmengetahuibahawamerokokmembahayakankesihatan setelahbanyakkempentelahdilancarkan?Ataumerekamemangsengajamenempahmaut? Banyakfaktoryangmenyebabkanfenomenainiberlaku.Antarafaktoryangmembawaremajasekarang merokokkeranapengaruhrakansebaya.Rakanmenunjukkandirimerekayangsebenar.Sekiranya merekamemilihrakanyangsalah,secaratidaklangsungmerekajugaterlibatdalamperkarayangtidak baik.Faktorkeduakeranainginmenunjukkankematangandiri.Merekaberpendapat,apabilamereka merokok,makamerekatelahdewasa.Tanggapaninisalahsamasekali.Faktorketigaialahpengaruh bapaatauabangmereka.Padahematmereka,sekiranyabapaatauabangmerekabolehmerokok, kenapamerekatidakboleh?Tanggapantanggapaninilahyangkitaperluperbetulkanagartidakbanyak rakyatMalaysiayangakanmerokokpadamasaakandatang. Sebagaimanakitasemuasediamaklum,terlalubanyakrisikokesihatanakanwujudsekiranyakita merokok.Didalamsebatangrokokterdapatlebihkurang25bahankimiayangtelahdiujiboleh menyebabkankanser.Antaranyaialahkarbonmonoksida,nikotin,tembakau,dantar.Antarapenyakit yangmungkindihidapiolehperokokialahpereputanalveolusdalamparuparu,Parkinson,kanserparu paru,kanserrahim,katarakmatadankansergusi. Setiapkekusutanbolehdileraikan,setiapmasalahpastiadajalanpenyelesaian.PelancaranKempen KatakanTakNakkepadaRokok.Walakinbegitu,bilanganperokokmakinbertambah.Kalaupendekatan tersebuttidakberkesan,eloklahkiranyaperokokdikenakandendayangtinggi.Namunbegitu,adajuga golongankayayangmampumembayardendayangdikenakan.Ataukerajaanbolehmengharamkan sahajarakyatnyadaripadamerokok.Sesiapayangdidapatimerokoksamaadaditempatawamatau persendirianakandikenakanhukumanyangberat.Walaubagaimanapun,carayangtelahdicadangkan memerlukankecekalanhatidanketabahandirisendiriuntukmenghindarirokok. Konklusinya,merokoksecaraterang,jelasdannyatanyatidakmembawaapaapakebaikankepada manusiamalahmerosakkansertamendatangkanbahayakepadakita.Alangalangmenyelukpekasam, biarlahsampaikepangkallengan.Sekiranyainginmembanterasgejalamerokok,banteraslahhinggake akarumbi. Karangancontohdipetikdaripadainternet,ditulis/diposkanolehCikguTanChuanLim Packedintopdffilebyjoshuatly2007 http://edu.joshuatly.com

KaranganContoh4 TajukKarangan: Ramairemajayangmelibatkandiridalammasalahsosialsepertimencari,menghisaprokok,merompak dansebagainya.Analisispuncapuncayangmenyebabkanfenomenainiberlaku. Sebagaimanakitasediamaklum,remajayangberusiaantara12hingga19tahunmerupakangolongan yangmenghadapiprosesperubahandarisegifizikal,mental,gayahidupdansebagainya.Malangnya, dadadadaakhbarseringkaliterpampangberitamengenaimasalahsosialyangmengaitkangolongan remajayangmasihbersekolah.Realitinya,masalahiniamatmembimbangkansemuapihakterutamanya ibubapa.Sebenarnyaterdapatbanyakpuncayangmenyebabkanmasalahinisemakinberleluasa. Ibubapamerupakansaudaraterdekatdengananakanak.Satuhakikatyangtidakdapatdinafikanialah kebanyakanibubapapadazamanmodeninikurangprihatinterhadapanakmereka.Merekasentiasa kelihatansibukmencarihartadaripadamendampingianakanakmereka.Sikapmeterialistikyang ditunjukkanmerekajelasmenunjukkanbahawamerekahilangnilaikeibubapaan.Merekasanggup menyogokwangperbelanjaanyangbanyakuntukmenggantikannilaikasihsayangterhadapanakanak. Remajayangbermasalahtetapiengganberkongsidenganibubapatetapiberkongsidenganperasaan danmeluahkanperasaanbersamarakansebaya. Selainitu,remajapadahariinisenangdipengaruhiolehrakansebaya.Padahematmereka,kawan kawanlahmerupakanorangyangpalingdipercayaidanbolehberkongsirahsia.Malangnya,rakansebaya yangnakalakanmengajakmerekamelakukangejalasosialtanparasasegansilu.Malangnya,banyak beritayangtersiardidadaakhbaryangbersangkutpautdengankumpulanremajayangmelakukan jenayahrogolbergilirgiliruntukmemuaskannafsuremajamereka.Adaantaramerekayangmencuri, menghisaprokok,ganjadanlainlainlagi.Natijahnya,masalahsosialyangmelibatkanremajabersekolah semakinharisemakinmembimbangkansemuapihak.(87patahkata) Mediamassayangtersebarluasjugamerupakansalahsatupuncayangmenyebabkanmasalahsosial sekianterjadijadisejakkebelakanganini.Remajayangmempunyaiperasaaningintahuselalunya menyalahgunakaninternetsebagaiwadahuntukmengetahui,membacadanmenontonsesuatuyang dianggapsegarbagimereka.Merekasanggupmembuangmasamelayarilamanlamanweblucah, berinteraksimelaluiICQdenganorangyangtidakdikenalidanmelangganmajalahmajalahlucah menerusinya.Tambahanpula,merekamampumembeliVCDlucahdenganhargayangmurahdan senangdidapati.Natijahnya,mindaremajakinitelahtercemardenganbudayakuningyangmerupakan satumasalahsosialserius. Memangtidakdapatdinafikanbahawaremajakinisukamemperbodohkandiridengankelakuanyang negatif.MerekasukamenunjuknunjukkepadasemuakematanganpemikiranmerekasebagaiRemaja. Adaantaramerekayanginginmenjadiherodalamsekolahterutamanyadihadapanpelajar perempuan.Merekabiasanyamenghisaprokok,bergaduhmenunjukkansifatkelelakianmerekadan sikapmachomerekainisebenarnyatidaklagipopular.Malangnya,merekatidakmenyedariPerbuatan negatifiniakanmendatangkannatijahyangtidakbaiksepertimemudaratkankesihatan.Sebenarnya, sikapingindipandangtinggitelahdisalahtafsirkanolehmerekasehinggamewujudkanmasalahsosial. Adapihakberpendapat,masalahsosialwujudakibatterpengaruhdengangayahidupbebasyang dipraktikkanolehnegarabarat.Remajakinimenganggapsemuayangdatangdaribaratitu melambangkankemajuan.Gayahidupbebas,hiburanyangmelampauibatasdangejalasosialnegatif yangdiimportdaribaratsedikitkantidakbersesuaiandengangayahidupketimurankita.Malangnya,

remajakinitanparasasegansilupergikepusathiburandiskodanberkenalandenganorangluaryang tidakdikenali.Akibatnya,ramairemajayangdirogoldanditipumenjadipelacur.Olehhalyangdemikian, jelaskanpengaruhbaratinisedikitpuntidakmelambangkankemajuansebaliknyameruntuhkanakhlak remajakita. Satulagipuncayangtidakdapatdisangkalialahtekananpelajaranyangdihadapiolehpelajarmasakini. Realitinya,sistempendidikandiMalaysiaterlalumengorientasikanpencapaianakademik.Pelajarpelajar kinidibebankandengankerjasekolahyangmelambakdanpelbagaipeperiksaanumumserta peperiksaandalamanmenjadikanjadualpembelajaranmerekasemakinketat.Akibatdaripadaitu, remajasangguppontengsekolah,pontengkelastambahandemimelepaskandiridaripadamenghadapi tekananyangdianggapberatini.Selainmenjejaskanpelajaranmereka,ramaiantaramerekayang mengambilpilkhayaluntukmenghilangkanstressyangdihadapi.Inijelaskanmenjadikanmasalahsosial sebagaimasalahserius. Sudahsampaimasanyakitamengoraklangkahdrastikuntukmengatasimasalahini.Sekiranya ditangguh,masalahiniakanmenjadisemakinrumitdanakanmempengaruhisikapgenerasimudalain pula.Remajasepatutnyamemikultanggungjawabmemajukannegara.Golonganinimerupakan pemimpinpadamasadepandanpenggerakWawasan2020yangdiilhamkanolehPerdanaMenterikita. PemudaHarapanBangsa,PemudiTiangNegara.KitaberharapagarremajaMalaysiadapatbersama samamerealisasikanwawasanmurninegara.(67patahkata) JumlahKata:649patahkata Karangancontohdipetikdaripadainternet,ditulis/diposkanolehCikguTanChuanLim Packedintopdffilebyjoshuatly2007 http://edu.joshuatly.com

KaranganContoh5 Kesesakkanlalulintas Sebagaimanakitasediamaklum,senariokesesakanlalulintasdinusakitatidakpernahmencapaititik noktah.Malangtidakberbau,rakyatMalaysiamasihmengamalkansikapberpeluhtubuhmenyebabkan masalahinitidakpernahdiselesaikan.Halinimenyebabkanpelbagaisektorsepertipelanconganterjejas. Nescaya,kesesakanbolehberlakuakibatbeberapafaktortertentu. Faktorkegagalankerajaanmenyediakanjadualperjalanankenderaanawamyangbersistematik.Bakkata peribahasahendakseribudaya,tidakhendakseribudalih..Selainitu,pembinaanstesenyangtidak strategikjugamerupakansatufaktornya.Sebagaicontohnya,stesenyangdibinaantaratanam perumahanagakjauh.Lagipun,tambangyangmahalsepertisistemaliranringan(LRT)tidakdiminati olehparapenggunakeranahaliniakanmenambahkanpebelanjaanpengguna. Haruslahkitamenerimahakikatbahawabilangankeretabertambahekorankemampuanrakyat membeliselarasdengankestabilanekonomi.Misalnya,sebuahkeluargamemilikibeberapabuahkereta Halinikeranapengeluarankeretayangbanyakdantidakdikawalolehkerajaan,bakkatapepatah cendewantumbuhselepashujan.Malahhargakeretayangmudah,khasnyakeretabuatanMalaysia. Sehubungandenganhalitu,pelbagaiimpaktelahditimbulkan.Kesanutamayangditimbulkanialah kelewatankantor.Halinijugamenyebabkanpelbagaikesansampingankepadapenggunaseperti pemabaziranmasa,tenagadanwang.Padamasakini,kitaharuslahmenyedarimasaituemas.Tambahan pula,urusanharianpenggunaturutterpaksatergendala Untukmengatasisenarioini,semuapihakharuslahmengamalkansikapbagaiaurdengantebinguntuk menyelesaikanmasalahkesesakan.Langkahutamayangharusdiambilialahmenaiktarafkan pengangkutanawamdenganmembinajadualperjalananyangbersistematik,sesuaidanpembinaan stesenyangstrategik.Selainitu,kemudahanLRTharusdipromosi,diperluas,dandiperjauhsupayarakyat dapatmenikmatikemudahaninidanmengadakankempenberkongsikeretajomnaikbasbersama sama Tidaklahmenghairankanjikamenyatakanbahawakesesakanlalulintasbukanlagisatufenomena lumrah,namunpelbagaiimpakmasihtetapditimbulkan.Tegasnya,semuapihakharuslahbekerjasama mengekangmasalahbersamasamaagarkesejahteraandankeharmonianrakyatterjamindantidak sesaldahulupendapatan,sesalkemudiantidakbergunapadamasaakandatang. Karangancontohdipetikdaripadainternet,ditulis/diposkanolehCikguTanChuanLim Packedintopdffilebyjoshuatly2007 http://edu.joshuatly.com

KaranganContoh6: RumahibadatdiMalaysia HaruslahkitamenerimahakikatbahawaMalaysiamerupakansebuahnegaramajmukyangterkenal denganadatresam,budayayangunikdipentasdunia.Dalammenitiharidemiharikearusglobalisasi lambangkekuasaanrumahibadattidakberubahwalakinnegarakitasedangmembangun.Rumah ibadatdibinaberdasarkanciricirieksklusifdanperluddihormatiolehmasyarakat. Sebagaimaanakitasediamaklum,agamaIslamdiisytiharkansebagaiagamautamadiMalaysiadanperlu dianutiolehsemuaorangMelayu.MajlismerupakantempatberibadatbagiorngIslam.majlismerupakan satutempatyangsuci.PenganutIslamakanmendengarkutbahsembayangdimajlissetiap hari.PenganutIslamdiwajibmenunaikansolatlimawaktuseharisemalam.Merekamenyerahdirikepada Tuhan. MemangtidakdapatdinafikanialahtokongmerupakantempatbersembayangbagiorangCinayang beragamaBuddha.Selainitu,pengunjungjugaakanmembayarnazarditokonguntukmendoasemua ahlikeluargasihatdanselamatsetahun.Tokongjugatempatmembakarcolokpadahariharitertentu dalamsebulan.Bukansahajamembayarnazardanmembakarcolok,malahpenganutjugadapatkhidmat nasihatdisana. KuilmerupakantempatpemujaanVishu,KrishnadanSiva.Sukardinafikanialahkuiljugamerupakan tempatmasyarakatHinduakanberlangsungmajlisperkahwinandisana.Halinidemikiankerana merupakanmerekapercayaperkahwinanmerekaakansepanjangtahundantidakberpisah.Merekajuga akanmempelajarikebudayaantradisionaldikuilyangdiajarolehseorangguru Tidaklahmenghairanjikamenyatakanbahawagerejadibinabercirikanbangunanbarat.Gerejajuga merupakansatutempatpenganutKristianberlangsungperkahwinanmerekadigerejadibawahsemua restuibubapadankawankawansertabuktianTuhan.Selainitu,gerejajugamerupakantempat membaptispenganut.PenganutpenganutKristianakanmendoapadaharipenghujung. SemuarumahibadatmerupakantempatyangsucidandianggapmewakiliTuhanmenjagakita.Oleh itu,kerajaanharuslahmenjadikanrumahibadatsebagaipusatpelanconganuntukdiketahuiolehorang ramai.Bakkatapepatah,rumahibadatbagaitaklekungdekpanas,takbasahdekhujan. Karangancontohdipetikdaripadainternet,ditulis/diposkanolehCikguTanChuanLim Packedintopdffilebyjoshuatly2007 http://edu.joshuatly.com

Karangancontoh7 RENCANAHubunganKekeluargaanSemakinRenggang Dalamerapascainovasiini,negaraMalaysiasedangmengalamianjakanparadigmadaripadasebuah negarayangsedangmembangunkepadasebuahnegarayangpesatdanrancakpembangunannya. Dewasaini,Malaysiamengoraklangkahdalammenyongsongaruskemajuanyangkianderas.Namun, sejajardenganaruspembangunannegara,perkarayangacapkalimerimaskanmasyarakatsarwajagat ialahisuhubungankekeluargaanyangsemakinrenggang.Dalamkeghairahanmengejarkebendaandan kemewahan,hubungankekeluargaanyangsemakinrenggangmulaberakarumbisejakdahululagi. Keluargabolehditakrifkansebagaisatuinstitusiyangterdiridaripadaorangorangyangtersayangdan dikasihitermasukketurunanmoyangyangsama.Keluargabolehdiklasifikasikankepadaduajenis,yakni keluarganukleusdankeluargaluas.Keluarganukleusterdiridaripadaibu,bapa,abang,kakaksertaadik. Keluargaluaspulaterdiridaripadakeluarganukleus,nenek,datuk,sepupu,makcik,danpakcik. Mutakhirini,hubungankekeluargaanyangsemakinrenggangkianmenggamitperhatiansemuapihak. Memangtidakdapatdinafikanbahawahubungankekeluargaanyangsemakinrenggangmampu menyumbangkepadapelbagaiimpaknegatif.Antarakesandaripadakemelutiniialahkegagalanahli keluargadalammemahamisertasalingmenghormatisesamasendiri.Hubungankekeluargaanyang semakinrenggangdapatdilihatdenganketaramenerusibeberapakejadianyangbobrok.Tamsilannya, keratanakhbardaripadaBeritaHarianpada17Julai2005melaporkanbahawaseorangbapabertindak mencabulikehormatandanmerogolanakperempuannyasemasaketiadaanoranglaindirumah. Kejadiansumbangmahraminiialahsatuinsidenyangamatmenyedihkandammemalukan.Seandainya hubungankekeluargaansemakinrenggang,ahliahlikeluargaakanmenghadapimasalahuntuk berkomunikasidansalingbertukarfikiran.Halinidemikiankeranahubunganyangrengganginitelah memusnahkanjalinankekeluargaanyangakrabdanerat.Olehitu,ahliahlikeluargatidakmemahami antarasatusamalaindanseterusnyakonflikdanperselisihanfahammudahberlaku.Kejadianiniakan mengakibatkanpergaduhandansekaligusahliahlikeluargabermusuhansesamasendiri. Disampingitu,hubungankekeluargaanyangsemakinrenggangturutmenyumbangkepadamasalah pengabaianahliahlikeluargakhususnyagolongantuadanbayi.Penghantarangolonganwargaemas yanguzurdanpembuanganbayiyangmasihbelummencecahusiatigabulantidaklagiasingkepada masyarakatmetropolitankhususnyadiKualaLumpur.Masyarakatmodenhariiniberanggapanbahawa golonganwargaemasmerupakansuatubebanyangmenyusahkanmereka.Olehitu,merekabertindak menghantargolonganinikhususnyaibubapamerekayangtuadanuzurkerumahorangtuatua. Merekalangsungtidakmemahamiperasaanibubapamerekayangterasadiabaikanolehcahayamata sendiri.Selainitu,adapulagolonganibubapayangmasihmudadanmentahpemikirannyabertindak membuangbayimerekakedalamtongsampahmahupunmeletakkannyaditepijalandankakilima. Amalanyanghinainidipercayaidilakukanatassebabibubapatidakbersediadantidakmampuuntuk memikultanggungjawabuntukmembelaseorangbayi.Angkaraangkaramengabaikanahliikeluarga khususnyawargaemasmerupakansenarioyangamatmemalukan.Olehitu,isuinitidakseharusnya dipandangentengolehsemuapihak. PepatahMelayuadamengatakanMasakanpokokbolehbergoyangkalautiadaanginyangbertiup. Tiadapihakyangpatutdipersalahkanmelainkanahlikeluargaitusendiri.Isuhubungankekeluargaan yangsemakinrenggangkianhangatdiperdebatkanolehmediamassa.Memangtidakdapatdinafikan bahawasikapibubapayangindividualistikdanmaterialistikmerupakanpemangkinutamakepada kemelutini.Dewasaini,golonganibubapataksubmengejarkebendaandanberanggapanbahawa

kerjayadanwangringgitadalahlebihafdaldaripadakeluargasendiri.Merekaturutberanggapan bahawakemewahandankerjayadijadikansebagaikayuukurdalammenilaistatussosialmahupun kemampuanindividudalammasyarakat.Anggapaniniadalahsalahsamasekalikeranakeluarga merupakanasetpalingberhargabagisemuainsandiseanteromarcapada.Keluargamerupakanaset yangpalingsignifikandantidakdapatditukarbelidenganwangringgit.Akantetapi,golonganibubapa yanglebihmementingkankerjayasematamatauntukkepuasandankeselesaandirisendiritelah mengabaikananakanakmerekadanmenggantikankasihsayangdengansogokanwangringgit.Anak anakinitelahkehilangansatuwahanauntukbertukarfikirandanpendapatdenganibubapamereka. Merekabertindakmencarirakansebayadanmeluahkansegalaisihatikepadarakanyangdipercayai berupayamembantumereka.Bertitiktolakdarisinilahgejalasosialmulaberlakudanmenulartanpa mencapaititiknoktahnya. Isuiniyangdiumpamakansepertibangkaigajahyangditutupdengannyiruharuslahditanganidengan segera.Pelbagailangkahpenyelesaianyangpragmatik,sistematikdankonkritharuslahdiambilsecara berterusan.Ahlikeluargaharuslahlebihbanyakmeluangkanmasauntukkeluarga.Masayang diperuntukkanpulaharuslahdimanfaatkandengansepenuhnya.Sebaikbaiknya,segalakonflikatau masalahyangdihadapiolehsesiapasahajadalamkeluargaitudibawabersamauntukdibincangkan. Tambahanpula,ahliahlikeluargapulaseharusnyamenjadikanhariAhadsebagaiharikeluargasupaya ahlikeluargadapatbersamasamatanpagangguanaktivitilainsepertimesyuaratdanaktiviti kokurikulum. Selainitu,ahliahlikeluargakhususnyagolonganremajaharuslahdidedahkankepadadidikanagamadan moral.Masyarakatkontemporariacapkalimemandangentengmengenaididikanagamadanmoral. Didikanagamadanmoralmampumembentukjatidiridanhubungankekeluargaanyangutuh.Melalui pengenalanKurikulumBersepaduSekolahRendah(1983)danKurikulumBersepaduSekolahMenengah (1989),subjekPendidikanMoraldanPendidikanAgamatelahdiperkenalkan.Programinibertujuan untukmenerapkannilainilaimurnidalamjiwapelajarkhususnyadalammenghargaidanmencintai keluarga.Namundemikian,pelajarmutakhirinihanyamenganggapbahawasubjeksubjekinilebih berorientasikanpeperiksaandaripadailmupraktikal.Denganertikatayanglain,ilmuteorilebih diutamakandaripadailmupraktikal.Jadi,pihaksekolahdanpelajarharuslahbergandingbahusamaada dalammemberikesedarantentangkepentinganhubungankekeluargaanyangeratataudalam menghargaihubungankekeluargaanagarpergolakanmahupunkonfliktidakditimbulkansesamaahli keluarga. Sebagaiintiha,komitmenyangjitudanpaduharuslahdiberikandaripadasemuapihak.Penerapannilai nilaimurnimengenaihubungankekeluargaandalamjiwaanakanakmudaharuslahdilakukansejakdari usiayangmudalagi.Bakkatapepatah,Melenturbuluhbiarlahdarirebungnya.Generasimuda khususnyagolonganmudaharuslahdiberikankesedaranmengenaikeperluansebuahinstitusikeluarga yangharmonis.Remajamerupakanpemangkindanpeloporkepadakepimpinannegarakelak. Merekalahbakalpemimpindanakanmengetuaipucukpimpinannegarakelak.Tambahanpula,remaja haruslahmelengkapkandiridenganlunaskeluhuranmoralsupayahubungankekeluargaanyangerat dapatdijalin.Sebelumnasimenjadibubur,eloklahkitamengjangkausehabistangandanmenggembleng tenagadalammembendungkemelutini.JanganlahmenjadikanMalaysiasebagaisebuahnegarayang makmurdarisegiekonomitetapimuflisdarisegikebudayaandannilainilaimurni.Namundemikian, sekarangbukanlahmasanyauntukmenopangdagudanmenudingjari.Misidanvisirakyatjelatauntuk menjadikanMalaysiasebagaisebuahnegarayangtersohordanterkemukadiseanteromarcapadapasti bersifatfatamorganaseandainyakemelutinitidakdapatditangani.Institusikeluargayangharmonis amatlahpentingdalammelahirkangolonganpemimpinnegarakelak.Kejayaanseseorangindividu

bermuladaripadainstitusikeluargayangsempurna.Pendekkata,segenaplapisanmasyarakatdiseluruh pelosoknegaraharuslahbergandingbahudalammenanganikemeluthubungankekeluargaanyang semakinrenggang.JadikanlahRumahkuSyurgaku.Janganjadikanrumahsebagailembahpergaduhan mahupunpertelingkahan.Rumahsepatutnyadijadikansebagaisatutempatyanggembiradanbukannya sebagaisatutempatyangmenimbulkansuasanayangtegang. Karangancontohdipetikdaripadainternet,ditulis/diposkanolehCikguTanChuanLim Packedintopdffilebyjoshuatly2007 http://edu.joshuatly.com

karangancontoh8: langkahmemajukansukanNegara AcapkalinegarakitamenganjurkansukanberprestijdiduniasepertiFormulaOne,LeTourDe Langkawi,Sukankomenwelldansebagainya.PecapaianMalaysiasebagaipenganjurtidakdapatdinafikan kehebatannya.Walakinbegitu,pencapaianMalaysiasebagaipesertaamatlahmengecewakan.Olehhal yangdemikian,pelbagaiusahaharuslahdilakukanuntukmemajukansukannegara. Puncautamaparaatlettidakbergiatlamadalambidanginikeranatiadajaminanmasadepankepada mereka.Olehitu,suatuusahaharusdilakukanuntukmenjaminmasadepanmereka.Terutamapeluang pekerjaanjikaberlakukecederaankepadamereka.Selainitu,elaundanpencenharusdiberikankepada merekayangbergiataktifdalammewakiliMalaysia,tidakkirasamaadaatlettersebutmenangataupun kalah.Disampingitu,suatuorganisasiharusditubuhkanuntukmenjagakebajikanatletMalaysia. Bakkatapepatah,melunturbuluhbiardarirebungnya.Olehitu,untukmembentukatlet,pendedahan haruslahdimulakandariperingkatkanakkanak.Sekolahsukanharuslahdibinadisetiapdaerahataudi setiapnegeri.Sekolahsukanberkaitanpuladibinadariperingkatsekolahrendah.Disekolahtersebut, kelengkapansukanharuslahlengkap.Segalailmusepertiteknikpernafasanyangbetuldiajarselain teknikmenguasaipermainansukanyangdipilih.Subjeksukandimasukkandalamsilibusdandiuji,sama sepertiujianbagimatapelajaranlain.Olehitu,pelajartersebutakanmemandangseriusdalamsubjek tersebut. Diperingkatsekolahpula,Bulankesukananperlulahdiadakan.Pelbagaiaktivitikesukananharuslah diadakandanhadiahyangmenarikpulaperlulahditawarkansebagaiganjaran.Selainitu,perlawanan persahabatandalamsukansertaperlawananperingkatsekolahharuslahditingkatkanuntukmencungkil bakalterpendamparapelajaryangseharusnyamenjadipelapisatletyangsediaada.Sementelahan, kemudahanuntuksukandanperuntukanuntukmembeliperalatansukanharuslahdisediakanselain galakandaripadapihakgurudanibubapa. Konklusinya,semuapihakharuslahbekerjasamauntukmemajukanlagisukandinegarakita.Pihak Kerajaanharuslahgiatmenjalankankajianuntukmemantapkanlagisukannegara.Semuapihak termasuklahibubapaseharusnyamemberibimbingandangalakankepadaanakanakyang berkecenderunganterhadapbidangsukan.Majulahsukanuntuknegara. Karangancontohdipetikdaripadainternet,ditulis/diposkanolehCikguTanChuanLim Packedintopdffilebyjoshuatly2007 http://edu.joshuatly.com

Karangancontoh9 KeluargaIdamanSaya "Rumahku,syurgaku".Kenyataaninimenunjukkanbetapapentingnyaperananahlikeluargadalam kehidupanseseorang.Keluargaidamansayaialahkeluargabahagia.Apakahciriciriyangharusadapada sesebuahkeluargabahagia?Cubafikirkansejenak! Bertitiktolakdaripadamanifestasi,setiapindividuharusmemikuldanmelaksanakankewajipannya untukmewujudkankeluargabahagia.Ibubapamemainkanperananyangpalingpentingdalam mewujudkankebahagiaandalamkeluarga.Ibubapalahyangakanmembentukkeperibadiandansahsiah anakanak.Ibubapalahyangakanmembekalkankehidupansempurnakepadaanakanak.Anak diibaratkansebagaisehelaikainputih,ibubapalahyangakanmencorakkannyasamaadaseindahwarna pelangiatausemalapmasadepannya.Ibubapanyayangmerupakanguruterdekatharusmenunjukkan teladanyangbaik.Ibubapaialahteladananakanak,bakkatapepatah,bagaimanaacuan,begitulah kuihnya. Pendidikanbermuladarirumah.Ibubapahendaklahmengajaranakanakuntukmembezakanyang manaintan,yangmanakaca.Ibubapaharusmengawasiperlakuandanmemantaukegiatanluaranak anaksupayamerekayangbaruberumursetahunjagung,darahsetampukpinangtidakterjebakdalam kancahnegatif.Ibubapaharusmemastikananakanaktidakbergauldenganrakansebayayangburuk akhlak.Selainitu,ibubapaharusmencurahkasihsayingsepenuhnyakepadaanakanakseperti menatangminyakyangpenuh.Didikanagamadanmoralyangteguhharusdisemaidalamjiwaanak anaksejakkecillagi,bakkatapepatahmelenturbuluh,biarlahdarirebungnya.Seseorangyangtidak mempunyaipeganganagamadanmoralyangteguhdiibaratkansepertikapaltanpanakhoda. Tambahanpula,ibubapaharusmeluangkanmasauntukmenemanianakanakdanmemahamimasalah merekadisampingberusahamenyelesaikannya.Ibubapahendaklahmengambilberatterhadapanak anakmereka.Ibubapajanganlahbegiturakusmengejarfatamorganamerekadalamaspekkebendaan sehinggamengabaikantanggungjawabmerekaterhadapanakanak.HukumahakamArabpernah mengatakananakanakyangkehilangankasihsayangdaripadaibubapayangsibukadalahyatim. Untukmewujudkankeluargabahagia,anakanakhendaklahmenurutiajaranibubapa.Anakanakharus belajarbersungguhsungguh,mendapatkankeputusancemerlanguntukmembalasjasaibubapa.Anak anaksepatutnyamemuliakandanmenjagamaruahdiridankeluargadengantidakmelibatkandiridalam kegiatanyangtidaksihatsepertivandalisme,lumbaharam,menagihdadahdansebagainya.Anakanak yangberjayahendaklahmengenangjasaibubapadanjanganlahbersikapsepertikacanglupakankulit. Anakanakjanganlahlupabahawaibubapalahyangmendidik,membimbing,danmenjagamereka. Kalaubukanibubapa,siapakahkita?Anakanakhendaklahmentaatiibubapa. Dalamsesebuahkeluarga,ahliahlikeluargasalingmenghormatidanmemahami.Ahliahlikeluarga sepatutnyabertolakansurdanmengawaldiribagimengelakkanberlakunyapertelingkahandan perselisihanfaham.Keluargabahagiaialahkeluargayangharmani,amandandamai.Ahliahlikeluarga akansalingmembantudanbekerjasama,bakkatapepatahberatsamadipikul,ringansamadijinjing. Natijahnya,semuaahlikeluargaberperananmewujudkankeluargabahagia.Institusikeluargaboleh diibaratkansebuahbangunanyangterdiridaripadaberjutajutabatubata.Keluargabahagia memerlukanbanyakunsurjuga.Contohnya,kasihsayang,kerjasama,toleransidansebagainya. Rumahku,syurgaku.Keluargabahagiaialahkeluargaidamansaya.

KaranganContoh10: Soalan: penggunaantelefonbimbitdalamkalanganpelajarsekolahkinimenjadisatutrend,olehitu,barubaru inijawatankuasakabinettelahmenarikbalikkebenaranmembawatelefonbimbitkesekolah. berikankomenandatentangtindakankerajaanmenarikbalikkebenaranpenggunaantelefonbimbitdi sekolah penggunaantelefonbimbitdalamkalanganpelajarsekolahkinimenjadisatutrend.Penggunaantelefon inibukansahajadimilikiolehpelajarsekolahsahajamalahkanakkanaksehinggaorangtuajugamemiliki telefonbimbit.Olehitu,barubaruinijawatankuasakabinettelahmenarikbalikkebenaranmembawa telefonbimbitkesekolah.Halinidisebabkanolehpelbagaifaktoryangmenyebabkanpenggunaan telefonbimbitdisekolahditarikbalik. Sememangnya,tindakankerajaanmenarikbalikkebenaranpenggunaantelefonbimbitdisekolahitu adalahwajar.Halinidemikiankeranaadakalanganpelajartidakdapatmendisplinkandiriapabila membawatelefonbimbitkesekolahkeranapelajarseringmembuatmasalahyangtidakpatutberlakudi sekolah.,halinidapatdibuktikanapabilapelajarbergaduhantarasatusamalainsematamatauntuk bermainpermainanvideodalamtelefonbimbittersebut.Seringkalisemasarehat,parapelajarsering bermainpermainnanvideodalamtelefonbimbitmasingmasing.Halinidapatmenunjukkanbahawa parapelajarhanyamembuangmasadenganbermainpermainanvideodalamtelefonbimbitsedangkan masayangdigunakanuntukbermainpermainanvideoitubolehdigunakanuntukmenelaahatau mengulangkajipelajaransertamenyiapkankerjasekolahyangdiberikanolehguru. Selainitu,sememangnyawajartindakankerajaanmenarikbalikkebenaranpenggunaantelefonbimbit disekolahkeranatelefonbimbitinibolehmembawakepadaperbezaantarafhidupantaraparapelajar. Halinidemikiankeranabagisesiapayangterdiridaripadagolongankayaakanmemilikitelefonbimbit yangcanggihdanmodenmanakalabagipelajaryangterdiridaripadagolonganmiskin,merekacuma mampumemilikitelefonbimbityangmurahsahaja.Halinijugabolehmenyebabkankecurianberlaku keranapelajaryanghanyamemilikitelefonbimbitmurahiniakanberasakecewadanirihatidanpelajar inijugamempunyaikeinginanuntukmemilikitelefonbimbityanglebihcanggihdanmoden menyebabkanpelajaryangterdiridaripadagolonganmiskininimencuritelefonbimbitpelajardaripada golongankaya. Disampingitu,prosespembelajarandanpengajarantidakdapatberlakudengansempurnajuga merupakantindakankerajaanwajarbagimenarikbalikkebenaranpenggunaantelefonbimbitdi sekolah.Halinidemikiankeranaketikagurusedangmengajar,pelajartidakdapatmemberikantumpuan sepenuhnyaterhadappembelajarankeranapelajarlebihmementingkanpermainpermainanvideo dalamtelefonbimbitdanmenghantarsistempesananringkas(SMS)kepadarakanlain.Kerajaan mengambiltindakaninijugakeranatidakmahupelajarmenirusemasapeperiksaansedangdijalankan. Halinidapatdibuktikandenganpelajarmenggunakantelefonbimbituntukmenanyakanjawapan kepadarakanyglain.Halinimenyebabkankeperibadiandansahsiahdirijugatidakdapatmaju. Selainitujuga,tindakankerajaanmenarikbalikkebenaranpenggunaantelefonbimbitadalahwajar keranatidakmahuberlakupembaziranwang,masa,dantenaga.Halinidemikiankeranaibubapa terpaksaberkorbanuntukmembelikankadtambahnilaikepadaanakanakmerekasedangkananak anakmerekabanyakmenghabiskannilaikadkreditmerekadenganmenghantarSMSkepadateman wanitaatautemanlelakiistimewamerekatanpapengetahuankeduaduaorangibubapamereka.

Sehubungandenganitu,tindakankerajaanmenarikbalikkebenaranpenggunaantelefonbimbitdi sekolahadalahwajarkeranabimbangpelajarakanmalakukanperlakuanyanglebihteruklagiseperti mempengaruhirakanrakanyanglainmelayarilamanwebpornografimenerusitelefonbimbit.Seperti yangkitaketahui,telefonbimbitpadazamanyangcanggihdanmodeninisemuanyadihujunghari. Kemudahaninternetyangmembolehkanpelajarmelayariinternetdenganmenggunakansistem generasiketiga(3G)atauGPRS.Selainitu,pihakkerajaanbimbangkalaukalaupelajarakanmenangkap gambarlucahsemasapembelajaransedangdijalankan.Halinimenyebabkanpelajartidakdapat memberitumpuanyangsepenuhnyasebaliknyaketagihanunsurunsurnegatif. Disampingitujuga,tindakankerajaanmenarikbalikkebenaranpenggunaantelefonbimbitdesekolah adalahwajarsupayaparapelajartidakmenggunakanayatsistemperkhidmatanringkas(SMS)dalam karanganBahasaMelayu.Sepertiyangkitasediamaklum,penggunaanBahasaMelayudalamkalangan orangMelayusendirisemakinmerosot.Halinidemikiandisebabkankeranapelajaryangmenggunakan ayatayatsistemperkhidmatanringkas(SMS)seperti"yg,dnx"danbanyaklagimenyebabkanBahasa Melayuyangindahtidakdapatdikuasaidenganbaik.Halinijugamenyebabkanparapelajarmendapat markahyangrendahdalampeperiksaan. Walaubagaimanapun,terdapatjugakebaikanpenggunaantelefonbimbitdisekolaholehparapelajar sepertiparapelajardapatmenggunakantelefonbimbituntukmenghubungiibubapauntukperkara perkarapentingsepertimemintaibubapauntukmengambilmerekadisekolahpadaawalwaktuatau lewatkeranaterpaksamenghadirikelastambahanyangdiadakan.Selainitujuga,bagiparapelajaryang tinggaldiasrama,telefonbimbitmerupakanwahanaantaraparapelajardenganibubapa.Halini demikiankeranapelajaryangterpaksatinggaldiasramahanyabolehpulangkerumahsebulanduakali sahajauntukbertemudengankeluarga.Olehitu,telefonbimbitdapatmengeratkansilaturahimsesama keluargabagaiaurdengantebingkeranaparapelajarperlukanhubunganyangberterusanuntuk mengetahuikeadaanibubapamereka. Walaupuntelefonbimbitmempunyaikebaikan,jawatankuasakabinettelahmemutuskanbahawa kebenaranmembawatelefonbimbitkesekolahditarikbalik.Halinidemikiankeranakeburukan membawatelefonbimbitdisekolahlebihbanyakdaripadakebaikanpengguntelefonbimbitdisekolah. Olehitu,kerajaanperlumenitikberatkanisuinikeranabimbangnilasetitikhabismerosakkansusu sebelanga.Jadi,sememangnyatindakankerajaanmenarikbalikkebenaranpenggunaantelefonbimbitdi sekolahadalahwajardemikebaikandirisendiri,parapelajar,ibubapadanjuganegara Karangancontohdipetikdaripadainternet,ditulis/diposkanolehCikguTanChuanLim Packedintopdffilebyjoshuatly2007 http://edu.joshuatly.com

ContohKarangan11 BUDAYAPUNKBERTENTANGANDENGANBUDAYATIMUR GlobalisasipesatyangsedangmelandanegarakitamutakhirinitelahmembawaMalaysiamenujuera modenisasi.Negarakita,Malaysiasedangmengalamianjakanparadigmadaripadasebuahnegarayang sedangmembangunkepadasebuahnegarayangmaju.Pelbagaibidangsepertiperindustriandan pertaniantelahmengalamireformasiyangdrastik.Kemunculanbangunanbangunanpencakarlangit danpertambahanpendudukyangpesatdibandarbandarjugamerupakanbuktikemajuanyangtelah dicapaiolehnegarakita.Justeru,tidakhairanlahbandarbandarutamasepertiKualaLumpurtelah menjadibandarmetropolitanyangterkenaldiAsiaTenggarasekaligusdipersadabenuaAsia. Walaubagaimanapun,selarasdengankepesatanpembangunannegara,perkarayangmerimaskankita ialahjumlahbilangankesgejalasosialsepertibudayapunkturutmengalamipeningkatanyang mendadak.DiMalaysia,masalahsosialtelahacapkalidiperdebatkanolehmediamassa.Keskesgejala sosialyangdipaparkanpadamukahadapanakhbarakhbartempatanbukanlahsatuperkarayangasing lagikepadamasyarakatpadahariini.Fenomenainiturutmendapatperhatianpelbagaipihak termasuklahkerajaan.Barangkali,kitaseringtertanyatanyaapakahitupunkdanpuncapunca timbulnyagejalasebegini. BudayapunkyangjugadikenalisebagaibudayaskinheadtelahsekianlamabertapakdibenuaAsia sebelummerebakkebumiMalaysia.Punkialahperbuatanmenaikkanrambutsematamatauntuk menjadibahantontonanmasyarakatsetempat.Bukanitusahaja,wajahdanrambutmerekajuga disemburicatsemprotdangoresanspidol.Bajuyangdipakaiolehmerekapuladipenuhidengan tandatangandannamamanakalarambutmerekadihiasidenganpelbagaicatwarna.Aksigilainiacap kalimenjadimendapatperhatianpelbagailapisanmasyarakatmahupunpihakberkuasa.Budayaini sebenarnyabertentangandenganbudayaTimuryangmenjadiamalanmasyarakatnegarakita. Budayapunkatauskinheadseringdikaitkandengangolonganremaja.Pendedahanremajakepada budayaBarattelahmenjejaskankedaulatanbudayaTimuryangmenjadiamalankita.Adayang mengatakanbahawapembangunanyangpesatmerupakanantarafaktorperdanakepadapenglibatan remajadalamkancahini.Merekajugamengatakanpembangunannegarayangterlaludrastiktelah menyebabkankejutanbudayadalamkalanganremajaMalaysiamahupundiAsia.Adakahbenarbahawa pembangunanyangbegitupantasinitelahmenjadiduridalamdagingkepadakemelaratanbudaya punkiniatauterdapatnyafaktorfaktorlainyangturutmendorongkepadamasalahini? Memangtidakdapatdinafikanbahawapembangunanmenjadifaktordominankepadakeruntuhan akhlakdanpeningkatanbudayapunkdalamkalanganremaja.Halinidemikiankeranapembangunan yangmelandasecaraimplisitmahupuneksplisitmengubahsikapibubapamenjadilebihmaterialistik. Pembangunanpesattelahmenyebabkanibubapalebihcenderungmengejarkemewahanduniatanpa mengambilkisahtanggungjawabuntukmendidikanaksupayamenjadiorangyangberguna.Kesibukan ibubapainitelahmenyebabkangolonganremajakehilangantempatuntukmengadusegalamasalah yangdihadapimerekakeranaibubapaseringtiadadirumah.Ibubapaseumpamainiyangtaksub mengejarkebendaantelahmenghapuskansuasanakekeluargaanyangharmonisdanstabil. Remajaamatmemerlukanseseoranguntukmeluahkanperasaandanmembincangkansegalakesulitan yangdihadapiolehmerekadalammenghadapikehidupanduniamodenyangpenuhdengancabaran. Ibubapabagaikantongkatkepadamerekayangbuta;menyuluhdalamkegelapan.Sebagailangkah mudah,remajalebihgemarmencarirakanrakansebayayangmempunyaimasalahyanghampirserupa

dengandirimerekauntukmencurahkansegalaisihatiyangterpendamselamaini.Bertitiktolakdari sinilahbudayapunkmulameresapkedalamjiwaanakanakmuda.Remajayangdianggapsebagaiaset pentingdanpemangkinkepadakepimpinannegarapadamasahadapanmulaterjebakdalamlembah budayapunksematamatauntukmenarikperhatianorangramaidanmelepaskantekananyang dihadapiolehmerekahasilkekurangankasihsayangibubapa. Selainitu,faktorlainyangmenyumbangkepadamasalahbudayapunkiniialahkelunturanjatidiri dalamkalanganremaja.Merekaterlalumengagungagungkansertamenirubudayamasyarakatbarat yangdianggapbertamadun.Sikapmenirusemuacarahidupbaratinitanpamemikirkanbaikburuk tingkahlakutersebuttelahmenyebabkanremajamudahterpengaruhdenganbudayakuningdanhitam yangdibawadariBarat.Budayapunkatauskinheadbuktiketaramenunjukkanremajakitatelahjauh terpesongdaripadabudayaketimuranyangmenjadikebanggaanmasyarakat.Kurangnyadidikanagama berpuncadaripadakecuaianibubapayanglebihmenumpukanprestasiakademikanakanakmereka sahajatanpamengambilkiranilainilaimurniyangsepatutnyadisemaidalamjiwaanakanak.Didikan agamadanmoralyangdiajardisekolahjugalebihberorientasikanpeperiksaan.Haliniterbuktiapabila pelajarbermasalahjugamampululusdalammatapelajaranini.Penghayatandanperkaraperkara praktikalyangsepatutnyadisemaidalamdiripelajarhanyaSepertimencurahkanairkedaunkeladi sahaja.Kegagalanuntukmenerapkannilainilaimurnikedalamjiwaremajakontemporaritelah menyebabkangolonganremajakehilanganarahdankiblathidupmereka.Sebagaitamsilannya, seseorangyangtidakberakhlakmuliadantidakmempunyaijatidiritinggiakanterpengaruhdengan aktivitiyangterpesongsepertibudayapunk. Padamasayangsama,budayapunkjugaberpuncadaripadapengaruhmediamassa.Dalamduniayang serbamodenini,mediamassadanduniakomunikasikinitelahmenjadisemakinmudah,cepatdantiada sempadanmahupunbatasan.Terdapatsegelintirmasyarakatmulamengambilkesempatanuntuk tujuanperibadimahupunkepentinganmerekasendiri.Pembangunandalamteknologimaklumat khususnyainternettelahmenyebabkansesetengahindividumenggunakannyauntukmenyebarkan budayapunkmelaluilamanlamanwebtertentudenganmemuatkanbahanbahangrafikyangmenarik dandianggapcool.Lamanlamanwebiniakantersebarkeseluruhpelosoknegaramahupunke seanterodunia.Fenomenainisekaligusakanmenyebabkanmasyarakatterpengaruhdengan propagandayangdiutarakan.Lebihmembimbangkanlagiapabilaterdapatsesetengahdaripadamereka mencetuskandanmenyebarkanbudayapunkdalamkalanganrakansebayadanmasyarakatsetempat. Golonganremajakontemporaritidakmempunyaisebarangrasamaluterikutikutdenganbudayabarat alapunksedangkanmerekasedangberadadibumiyangpenuhdengannilainilaiketimuran. Disampingitu,kegagalaninstitusipendidikantelahmemberiimplikasiyangbesarkepadamasalah budayapunk.Persekitaransekolahkinitelahtidakmenjadisepertiyangdiharapkankeranaterdapat sesetengahgurukurangberminatdalamprofesionperguruanini.Sikapguruyangbersahajadantidak prihatindalammendidikanakanakmuridnyatelahmenyebabkanmerekatidakmenghormatiguru tersebut.Gurutersebutbukansahajamengambilsikapacuhtakacuhdalampengajarandan pembelajarantetapiturutmengabaikantanggungjawabmembentukdisiplinpelajar.Sekolahmerupakan rumahkeduakepadaparapelajar.Halinibermaknaparagurumempunyaiperananyangcukupbesar untukmembantupembentukandanperkembangansahsiahsertadisiplinparapelajar.Sekiranyasahsiah dandisiplinparapelajarcemerlang,sudahpastibudayapunkdapatdihindaridantidakmenjadiduri dalamdagingyangbolehmerosakkanremajaMalaysia. Kendatipunbegitu,kitamestimembendungmasalahyangsemakinparahdankronikini.Komitmenyang jitudanpaduamatdiperlukandaripadasemuapihak.Pelbagailangkahyangpragmatik,konkritdan

sistemikharuslahdiambilsecaraberterusan.Malah,penerapannilainilaimurnikedalambatinanak anakyangmasihmudadanmentahpemikirannyaharuslahdiimplementasikanbakkatapepatah Melenturbuluh,biarlahdarirebungnya.Maka,kerajaanjugaharuslahmenguatkuasakanundang undangdanmengenakanpemeriksaanmengejutdibandarbandarutamabagimenangkapgolongan punkini.PengimplementasianProgramKhidmatNegarajugatidakseharusnyadipandangenteng. Sebagaiintiha,budayapunkyangsememangnyabertentangandenganbudayatimurharuslahditentang secarahabishabisanolehsemualapisanmasyarakatmahupunpihakkerajaan.Dalamhalini,golongan ibubapatidakharusmenudingjarikearahpihakkerajaansahajasedangkanperananibubapadalam mendidikanakanakmerekaadalahjauhlebihpentingdanmeluasberbandingsekolahmahupunpusat pengajiantinggi.Selainitu,ibubapaturutlebihbanyakmenghabiskanmasadengananakanakmereka berbandingdenganpihaksekolah.Walakinbegitu,sekarangbukanlahmasanyauntukmenopangdagu danmenudingjari.Carayanglebihimperatifsepatutnyadiambilolehsemuapihak.Maka,marilahkita berfikirsejenakimpakimpaknegatifyangakanmelandanegarakitaseandainyabudayapunksemakin meluasdiseluruhpelosoknegara.Sememangnya,gambaranmengenaiimpakimpaknegatifadalah ngeridaneloklahjikakitabergandingbahudanmenggemblengtenagadalamusahamembendung kemelutbudayapunkyangsemakinkronikdanparahini. Karangancontohdipetikdaripadainternet,ditulis/diposkanolehCikguTanChuanLim Packedintopdffilebyjoshuatly2007 http://edu.joshuatly.com

ContohRangka12 Andaseorangeditorakhbar.AndaditugaskanmenulissebuahrencanatentangTeknologiMaklumatcan BandarModen.Tulisrencanaandaselengkapnya PENDAHULUAN KerajaanMalaysia menitikberatkanpenggunaanteknologimaklumat melahirkanrakyatyangberdayasaing pengguaaanTMperludiperluas membukabandarberstatusMSC cth:Putrajaya,Siberjaya,KawasanLembahKlang memerlukanperancangandanstrategiyangbaik Isi1 Penyediaantalianjalurlebar memberikemudahanmenggunakaninternet dapatmelayariinternetdengankelajuantinggi bayaranberpatutan pengguaanstreamyxdanTimeNet meningkatkanpenggunaanTM pendudukmendapatmaklumatdihujungjari ISI2 Konsep"edagang"dipergiat Perniagaanberunsurdaganganberasaskaninternetdiperkenalkan memberikemudahanperniagaan membayarbilmelaluiinternet mempunyaiciricirikeselamatan menjimatkanpenggunaanpetrol,tenagadanwang kehidupanmodendirasaibersama ISI3 BandarModenyangselamat sistemsekuritiyangberasaskaninternet penggnaansistemGPRSdalamaspekkeselamatan kameralitartertutupdipasangkan keselamatanpendudukterjamin menurunkankadarjenayah hidupsejahteradiambangkemodenan ISI4 PendidikanMayadiperkenalkan pendidikanberkonsep"ebelajar" guruyangtidakdapathadirdapatmengajardimanamana penghantarantugasanmelaluiemel menjimatkanpenggunaankertas kualitipendidikandapatditingkatkan konsepmesraalamdapatdimanfaat

ISI5 Kecanggihanbandardiiringisistempentadbiranyangberkualiti semuakaunterkerajaanmenggunakanaplikasiTM layanancepat,mesra,danberkualiti pegawaimestimemenuhidadadenganilmuTM setiapurusanmenjadilancardanmenjimatkanmasa kehidupanbandarmodendiperluasdarisatukawasankesatukawasan kawasanluarbandardimajukan,kawasanbandardimodenkan Penutup TM memainkanperananmahapentingdalameragllobalisasi kerajaanmahurakyattidakketinggalan hidupsetarafmasyarakatmodendinegaramaju mudahuntukmelangkahkearahpencapaianwawasan2020 memajukannegaradengancepatdanrakyatdimatangkanpemikirannya menjadinegarayangcemerlang,gemilang,danterbilang! Karangancontohdipetikdaripadainternet,ditulis/diposkanolehCikguTanChuanLim Packedintopdffilebyjoshuatly2007 http://edu.joshuatly.com

ContohRangka13 TajukKarangan:Bagaimanakahinstitusikeluargamemupukbudayaberbudibahasadalamjiwaremaja ? RANGKA Pendahuluan "BudiBahasaBudayaKita" mestidihayati dapatmembentukrakyatyangsopansantun mengurangkanmasalahsosial golonganmudahinggatuadapatmengurangkanjurangpemisahantaramereka institusikekeluargaanmestiberperananpentingdalammembentukbudayaberbudibahasadalamjiwa remaja isi1 ibubapa mestinenerapkanajaranagamadanmoralkepadaanaksejakkecil,bak"melenturbulugbiarlahdari rebungnya" mengajaranakanakmenghormatiorangyanglebihtua mengajaranakanakmembahasakandirimereka"saya"daripadamenggunakan"aku" membentukanakanakyangrendahdiri keluargahiduplebihharmonis ISI2 Ibubapa menunjukkanteladanyangbaikkerana"bagaimanaacuan,begitulahkuihnya" menghormatiibubapadansaudaramara mengamalkanamalansalingberkunjungpadamusimperayaan mengeratkansilaturahimdanhubunganukhuwah membentukmasyarakatyangbersatupadudanberbudibahasa ISI3 Ibubapa membawaanakanakkerumahorangtuatuadankebajikan menjalankanaktivitibergotonggotong berbudikepadagolongantuayangberpengalaman menggembirakanwargayangkurangbernasibbaik masyarakathiduplebihsejahteradansentiasaberbudipekerti ISI4 Ibubapa menegursikapdanpertuturananakyangnakal memberitahumerekabahawabudibahasamencerminkanpersonalitidanimejkeluarga mendorongmerekamenggunakanbahasayangsopan memberitempatdudukkepadawanitamengandungmahupunwargaemasyangberdirididalam kenderaanawam budibahasayangmuliadapatmelahirkanmasyarakatyangberkualiti

ISI5 KempenBUDIBAHASABUDAYAKITA mestidihayatidandifahamikepentingannya membawaanakanakmenyertaiaktivitiyangbertemakanbudibahasa menerangkankepadamerekakepentinganbudibahasa anakanakpastidapatmencernakemaslahatannilainilaimurni menjadirakyatyanglebihberbudibahasa Penutup Budibahasadalamkalanganrakyat melambangkanimejnegara Malaysiamahumelahirkanrakyatyangberbudibahasadalammenitiaruspembangunan konsepIslamHadharibolehdijadikanpedomandanpanduanyangnyata Rakyatakansedarbahawa"Orangberbudi,kitaberbahasa;orangmemberi,kitamerasa" Berbudilahwahairakyatkusesamakitademikehidupanyanglebihadiwarna! Yangkuningiitukendi, yangmerahitusaga; Yangbaikitubudi, Yangindahitubahasa. Karangancontohdipetikdaripadainternet,ditulis/diposkanolehCikguTanChuanLim Packedintopdffilebyjoshuatly2007 http://edu.joshuatly.com FormoreSPMtips,pleasevisitthewebsiteabove!