of 7 /7
17w BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH 48/2016/QD-UBND CQNG HOA XA. HQI CHID NGHIA V1tT NAM Dec lap - Tkr do - 'forth phtic Nam Dinh, ng21), 21 thong 1 1 non? 2016 QUYET DINH V/v Quy dinh mkt so tieu chi xa tieing than moil thuc thAm quyen cila UBND tinh giai doan 2016 - 2020 UY BAN NHAN DAN TINH NAM DINH Can ca. Ludt To chat chinh quyen dia phuang ngay 19/6/2015; Can c& Quyet dinh so 1600/QD-TTg ngay 16/8/2016 awl Thu twang Chinh pha phe duyet Chuang trinh muc tieu quOc gia xay dung nong them moi giai dog'? 2016 - 2020; Can ar Quyet dinh so 1980/Q-D-7Tg ngay 17/10/2016 caa Thu twang Chinh pith ban hanh BO tieu chi quac gia ye xa nong than mo7 giai doan 2016 - 2020; Can c& tinh hinh thuc to trien khai thuc hien Chuang trinh xcay dung NTM tren dia ban tinh; Xet Bcio coo thaM dinh so 194/BC-STP ngay 18/11/2016 caa Sa Tu. phcip; Theo de nghi caa Glom doc SO Nang nghiep & PTNT tai The trinh so 368/TTr-SNN ngay 18/11/2016, QUYET DINH: Dieu 1. Quy dinh mot so tieu chi xa nong than m6i thuOc tham quy'en ctia UBND tinh giai doan 2016 - 2020, cu th6s nhu sau: 1. Tien chi s6 2: Giao thong TT Ni dung Witt chi NOi dung dinh gia Barth gia TS , l'' km dtrOng true xa, lien xa dirge nhua hog hoc be tong hog dat chart theo cap ky thuat dm BO GTVT 1 truc xa, lien xa duct quy - 100% ntn cap hoach dat cap A theo Quyet dinh 4927/QD- BGTVT ngay 25/12/2014 ctia BO GTVT (Brain 2.6,5 m). - 85% troy len so km mg &tong , duqc nhtra boa hoc be tong hoa dot chufin theo cAp ky thu4t caa BO GTVT (Bmot ? 3,5 m). Dat 2 TS , l' km du6ng truc than, x6m ducfc cimg hog dat chuAn theo cAp icSi thuat dm BO GTVT -100% ntn dtr6ng true than, xom duct quy hoach dot tir cap C troy len (theo Quyet dinh 4927/QD-GTVT ngay 25/12/2014 dm BO GTVT, 13„,„?4 m). - 75% tr6 len s8 km mat duZyng truc chinh duqc ding hOa dot chuan theo cap ky - thu:at cita BO GTVT (Brn4t ? 3 m). Dat 1 www.LuatVietnam.vn

17w BAN NHAN DAN CQNG HOA XA. HQI CHID NGHIA V1tT NAM …

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 17w BAN NHAN DAN CQNG HOA XA. HQI CHID NGHIA V1tT NAM …

48/2016/QD-UBND
CQNG HOA XA. HQI CHID NGHIA V1tT NAM Dec lap - Tkr do - 'forth phtic
Nam Dinh, ng21), 21 thong 11 non? 2016
QUYET DINH V/v Quy dinh mkt so tieu chi xa tieing than moil
thuc thAm quyen cila UBND tinh giai doan 2016 - 2020
UY BAN NHAN DAN TINH NAM DINH
Can ca. Ludt To chat chinh quyen dia phuang ngay 19/6/2015; Can c& Quyet dinh so 1600/QD-TTg ngay 16/8/2016 awl Thu twang Chinh
pha phe duyet Chuang trinh muc tieu quOc gia xay dung nong them moi giai dog'? 2016 - 2020;
Can ar Quyet dinh so 1980/Q-D-7Tg ngay 17/10/2016 caa Thu twang Chinh pith ban hanh BO tieu chi quac gia ye xa nong than mo7 giai doan 2016 - 2020;
Can c& tinh hinh thuc to trien khai thuc hien Chuang trinh xcay dung NTM tren dia ban tinh;
Xet Bcio coo thaM dinh so 194/BC-STP ngay 18/11/2016 caa Sa Tu. phcip; Theo de nghi caa Glom doc SO Nang nghiep & PTNT tai The trinh so
368/TTr-SNN ngay 18/11/2016,
QUYET DINH:
Dieu 1. Quy dinh mot so tieu chi xa nong than m6i thuOc tham quy'en ctia UBND tinh giai doan 2016 - 2020, cu th6s nhu sau:
1. Tien chi s6 2: Giao thong
TT Ni dung Witt chi NOi dung dinh gia Barth gia
TS, l'' km dtrOng true xa, lien xa dirge nhua hog hoc be tong hog dat chart theo cap ky thuat dm BO GTVT
1
truc xa, lien xa duct quy - 100% ntn cap hoach dat cap A theo Quyet dinh 4927/QD-
BGTVT ngay 25/12/2014 ctia BO GTVT (Brain 2.6,5 m). - 85% troy len so km mg &tong, duqc nhtra boa hoc be tong hoa dot chufin theo cAp ky thu4t caa BO GTVT (Bmot ? 3,5 m).
Dat
2
TS, l' km du6ng truc than, x6m ducfc cimg hog dat chuAn theo cAp icSi thuat dm BO GTVT
-100% ntn dtr6ng true than, xom duct quy hoach dot tir cap C troy len (theo Quyet dinh 4927/QD-GTVT ngay 25/12/2014 dm BO GTVT, 13„,„?4 m). - 75% tr6 len s8 km mat duZyng truc chinh duqc ding hOa dot chuan theo cap ky- thu:at cita BO GTVT (Brn4t ? 3 m).
Dat
1
www.LuatVietnam.vn
TT N§i dung Hen chi N§i dung danh gia Dinh gia
3
TS, le km du6ng ng6, x6m sach va }thong 14 16i vao mua mua
100% (cimg h6a) Dat
4 Duerng true chinh n6i (long • nen>
- 100% nen &Ong trvc chinh n6i dt'5ng duqc quy hoach dat dr cap C tr6 len (theo Quyet din 4927/QD-BGTVT ngay 25/12/2014 ciia BO GTVT,B • 4 m) — • - 50% tra len so km mat dtr6ng tic chinh duqc cimg hoa dat chuan theo cap 1(57 thuat dm B6 GTVT (Bmot ? 3 m).
Dat
5
Dam bao an town giao thong va ve sinh moi twang tree ,
du6ng giao thong
Long dueng khong bi Ian chiem; le du6ng, • • via he khong bi the khuat tarn nhin; thvc • „ , hien tot cong tac , duy tit, bao tri thuen* xuyen, gift mat ducmg sack, cat co dai 6 le du6ng.
Dat
2. lieu chi so 3: Thily loi
TT N§i dung Hen chi N§i dung danh gia Dinh gia
1
Ty le din tich dAt san xuat nong nghiep duqc tuoi va tieu nu6c chit d6ng
TS, le din tich Tat san xuAt nong nghiep &roc ttr6i va tieu nu6c chit dOng dat tir 80%
., , tra len
Dat
2
Dam bao du dieu kien dap frng you caw dan sinh va theo quy dinh ve phong chtmg thien tai tai chij
Ap dung theo Quye't dinh so: 1980/QD-TTg 17/10/2016 cita Thii twang Chinh phit
ngay
3. Tien chi so 6: Cu so' vat chat van hoa
TT N§i dung den chi NOi dung danh gia Dinh gia
1
Xa c6 nha van hem hoac hOi trulyng da nang va san the thao phvc vv sinh hoat van hoa the thao ctia tan xa
- Dien tich dat quy hoach khu Trung tam Van h6a - The thao xa tir 2.500 m2 tr.& len (khong bao Om san van dOng); trong do Nha van h6a tir 500 m2 tra len, Khu The thao tir 2.000 m2 tric'r len. Cac cong trinh the thao co the xay dkmg 6 nhieu dia diem tren dia ban xa. - Quy mo Nha van Ma: Co tren 200 ch8 ngoi; co cac phOng chirc nang; co du trang thiet bi am thanh, anh sang, b6 khanh titt, dung cu dap ung cac hoat &Ong van hoa, the thao dm town xa.
Dat
2
www.LuatVietnam.vn
TT Nei dung tieu chi Nei dung danh gia WW1 gia. 1 - Cac xa chtra c6 Nha van h6a rieng biet, clang sir dung hOi twang UBND xa phai co quy hoach clot cho Nha van h6a va ke hoach xay dung Nha van hoa
2
Xa co diem vui chai, giai tri va the thao cho tre em va ngtroi cao tuOi theo quy dinh
- xa c6 diem vui chori, giai tri tai Trung tarn van hoa the thao xa (co mot hoac nhiau dia diem nhu san eau long, bong ban, car Wang, san bong cid mini, be boi, san tap the dpc...). - Xa c6 nOi dung hog dOng phong chOng dui nu& cho tre em (co ke hoach va to chirc hog dOng tap bcri, chong clued nuov cho tre em hang nom dac biet vao dip he).
Dat
3
TS/ le than (x6m) co Nha van hoa hoac not sinh hoat van hoa, the thao phut vu Ong dang
, Ap dung theo Qui/it dinh s6 1980/QD-TTg ngety 17/10/2016 eiia Thit twang Chinh phit
4. Tien chi so 7: Co so. h# tang thuang mi 'long then
a) Kh8ng ap dung d6i vai nhang xa khong quy hoach chg.
b) DOi vai nhOng xa co cho theo quy hoach phai dam bao cac yeu eau:
TT Nei dung tieu chi Nei dung dinh gia Dinh gia
1 ,
Dien tich, mat bang xay dung chq
- CO mat bang pham vi cho phit hgp veii quy mo hoat clOng chq va t 78 chirc cac dich vu tai thieu tai chq (trong gift xe, ve sinh ding cOng).
- Diem kinh doanh tai chq bao gam quay hang, sap hang, ki-Ot hoac cira hang dugc 1)0 tri c0 dinh trong pham vi chq pi-tit hgp vai thiat ke xay dung cho, c6 dien tich quy chuan tai thieu la 3 m2/diem.
Dat
2 Ve ket cau dinh, lin va nan chq
- Nan chq: Cirng h6a, kh8ng lay 10i - Dinh va Ian chq: Bao dam kien c8 hoac ban kien co, co khung, Wong, mai the an toan, dam bao chOng than', dot, an mon.
Dat
3
www.LuatVietnam.vn
TT N8i dung tieu chi Ni)i dung dinh gig Danh gia
3
Yeu cAu dii \red cac b8 phan phv trg va ky thuat cong trinh
- Co bang hieu the hien ten chq, dia chi va so dien thoai lien N v6i dai dien to chirc quan Vi chg. - Co khu ve sinh sach se phi hqp voi Km lugng ngueri vao chg. - CO bai de xe phi h9p vai km lagng nguari vao chq, bi tri dam bao tat tu, an toan cho khach• - CO phucmg an thu gom va van chuyen rat trong ngay.
A ,', • ,, ,r, , - CoC6 he thong cap then, cap num sach bac, dam cho hog dOng cita chg. - Co he thing cong, ranh thoat noon dam bao ve sinh m8i tnramg. - Co thiet bi va phucmg an bao dam phong chay chi-1.a chay cho chq theo quy dinh. - Khu ban thuc phAm tucri sing, khu dich vv An uong dtrgc bi tri rieng.
Dat
4 Dieu hanh va quan VI chq
- Co HTX kinh doanh hoc Ban quan V, chq to chirc guar' 1ST va kinh doanh khai that chg. - CO Ni quy do UBND cap co thArn guy& quy dinh va niem yet cong khai. - Co sir dung can dii thing, thiet bi do luting. - Hang hoa, dich vv kinh doanh tai chq khong thu8c danh mgc cam kinh doanh. Dii yeti hang hoa kinh doanh c6 dieu kien phai dam bao dap irng cac dieu kien theo quy dinh hien hanh.
Dat
5. Tieu chi s6 8: Thong tin va truyen thong
TT NOi dung tau chi NiI dung danh gia Dinh gia
1 Xa co diem phuc vu buu chinh
Xa co diem phuc vv buu chinh la xa co it nhAt 01 diem phuc vu buu chinh (diem phuc vv buu chinh CO nguari phuc vu va diem phuc vu buu chinh khong co nguoi phuc vv: thong thu cong cong) de dap img nhu cAu sir dung dich vu buu chinh dm cac to chirc, ca nhan tai dia phuorng.
NI
4
www.LuatVietnam.vn
TT Ni dung tieu chi Ni dung danh gia Danh gia
2 Xa co dich vv vien thong, internet
- Xa c6 dich vu vien thong: Xa duct cong nharl dat tieu chi c6 dich vu vien thong khi dap img mot trong cac diL kin sau: + Co it nhAt 01 diem cung cAp dich vv vien thong ding cong de dap 'Mg nhu cau sir dung dich vv vien thong dm cac to chirc, ca nhan tai dia phuong. + Truarng hop xa khong co diem cung cAp dich vu vien thong cong cong, neu co it nhat 30% s'6 110 gia dinh trong xa co thue bao rieng sir dung dich vv vien thong thi duov o,.. c i la dat tieu chi v6' c6 dich vu vien thong.
- Xa co dich vu internet: Xa ducic cong nh4n dat tieu chi co dich v‘.1 Internet khi co it that 30% s6 than thu6c xa dap img mot trong cac dieu kin -sau: + CO ha tang ky thu4t vien thong dat tieu chuAn v'd chAt Krung dich vv truy nlAp Internet FTTx dap irng nhu cau sir dung dich vu truy nhap internet cho to chirc, ca than tren dia ban than. + Co ditm cung cAp dich vv vien thong cong cong (dich vv truy nhap Internet) dat tieu chuan ve chAt Wong dich vv truy nhap Internet FTTx.
Dat
3 Xa c6 dai truyL thanh va N th6ng lea an cac thOn
- Co Dai truyL thanh cAp xa ,(Dai truy'en thanh him tuye'n hoc Dai truyen thanh vo tuy6n) - 100% s6 them trong xa co N th6ng lea, cum loa ngoai troi dal tai dia ban than.
Dat
4
Xa co img dung thOng tin trong cong tac quan 1/ diL hanh .
- Xa c6 Trang thong tin d*1 dr. - Xa c6 ung dung PhAn rri'm quan1Sr van ban va dial hanh - Xd có tS, l' % can 130, cong chirc sir dung
A ,, thu din tir cong vu trong giai quyet cong vies theo quy dinh.
Dat
5
www.LuatVietnam.vn
6. Tieu chi so 17: Moi trtrong va an town thuc pham
TT NCri dung tieu chi Ni)i dung dinh gigi Dinh gisi
1 Ty le h0 duvc sir dung nuac hop ve sinh va mot sach theo quy dinh
Ap dung theo Quyet dinh so 1980/Q-D-TTg ngay 17/10/2016 cira Thu twang Chinh phzi
2
T5/ le ca kr san xuat kinh doanh, nuoi tong thity san, Lang ngha dam bao quy dinh ye bao NT' moi trtthng
• Ap dung theo Quyet dinh so 1980/QD-TTg ngay 17/10/2016 aro Thutwang Chinh phie
3 Xay dung canh quan moi tnrong xanh - sach - Op, an town
Ap dung theo e Quyt clinh sa 17/10/2016 cira Thu twang Chinh phi
ngay
4 Mai tang phii. hop von quy dinh va theo quy hoach
- Nghia trang xay dung mori cltrov xay dung theo quy hoach. - Mai tang dam bao theo quy dinh dm dia phtrcmg.
Dat
5
Chk thai tin ten dia ban va nuac thai khu clan cl
! tap trung, co. so. san xuat kinh doanh dugc thu gom, xir 1* theo quy dinh
Ap dung theo Quyet dinh so 1980/QD-TTg ngay 17/10/2016 el:to Thu twang Chinh phit
6
Ty l' h0 co nha tieu, nha tam, be chira nuo.c sinh hoat h9p ve sinh va dam bao 3 sach
Ap dung theo Quyet dinh so 1980/QD-7Tg ngay 17/10/2016 olio Thu twang Chinh phir
TS, le h0 chart nuoi có chuong trai chan nuoi dam bao Nf' sinh moi truing
Ap dung theo Quyet dinh so 1980/QD-TTg ngay 17/10/2016 czia Thzi twang Chinh pill:4
8
TS/ 1.' h0 gia dinh va ca set san xuat kinh doanh thuc pha quy dinh ye
, dambaoan 17/10/2016
town thuc pham
Ap dung theo Quyet clink se; 1980/QD-TTg ngay cua Thu twang Chinh phir
Dieu 2. Giao cac nganh htrong dAn thuc hien cac tieu chi duvc phan c8ng phi trach; Sof Ming ngh4 & PTNT, Van phong Di'eu phi NTM cua tinh tong hop, huang dan thuc hien Quyet dinh nay.
6
www.LuatVietnam.vn
-._. am -Dinh Nglii
Dieu 3. Quye't dinh nay có hieu luc thi hanh ke tir ngay 01/12/2016.
Ban Chi dao cac Chuorng trinh MTQG dm tinh; Chanh Van phong UBND tinh; Thil tn.ramg cac Ser, ban, nganh, doan the, Chanh Van phong Diu phii NTM dm tinh; Chu tich UBND huyen, thanh phi; Chii tich UBND cac xa, thi trin va cac ca quan, to chtrc, ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quye't dinh nay./.
No'i nh#n: - TT BCD TW cac Chtrcmg trinh MTQG; - BO Tu phap (Cuc KTVBQPPL); - Thutng truc Tinh ay, - That:mg truc HDND, UBND tinh; - Nhtr Dieu 3; - C6ng bac) tinh; - Website UBND tinh. Website VP UBND tinh; - Ltru: VP1, VP3.
7
www.LuatVietnam.vn