Click here to load reader

(1986) PDF: TULISAN BG 1986

 • View
  257

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kumpulan tulisan Bambang Gunawan yang dibuat pada tahun 1986.

Text of (1986) PDF: TULISAN BG 1986

 • BISA

  | 'E [ ,UK I 3 - "Per tanyaan i n l l dh y .nq . lmbu l

  Xonpu re r 1936n . ja rah 'AXU TAHU' , dan paherannyaHd .zuk | . 3e re l ab ra ta kepa la

  sddd . lah babHa adn p . .q rann . n g o l a h q a i b a . a r a ! n . l ! f i s . sebe lum Lru penu l l e( t l sa ) ke lo rpok p rograh ap l l kas i va l ru p ro .J rdn o lahpr . .ess . r ) , 0 l ah Anqka (sp readsber )(Da taba3e) . l (1n i ada p .o .J rnh ke l ya i tu o lah canbdr (CrdJ ls ) .

  l l a ! apa yansXPs Jaka r ta da r r ! ! sa i I l a r Xonpu te rUn l ve rsL tas l nd .nsL3 menbe rLknn banydk pe la l a ran un i ! k k l t n

  bah ,a 'Pe nqq unaan konPu te rp rak t l s ha rus dLn ! l aL se jak

  hudah d i kuasa i . eka l l p l n D i i n ta rayang nunqk l n a rau xu ra .g Denddpd .

  J ? r 1 d d . p d d d L l d l r L q r I d d p d b 4 4 r l t o i .' t oo l ' b .nan fad r Lu j udn k .nun l kas i

  'Hendd r r ya dL a i a i b .heah .n l e l anq rahunpe la j a ran kompu te . se jd j d r dnsdn pe ld j d .an baca1990 r i ngga l ! ( ch ra t ) r ahu . r aq1 , baqa lnana

  d l BPX Jaba . XPS Jaka rL3

  Apa keun tunqan kohpu ie . 3eba .a1 o l a t haupu !

  Pc r ta rd , kohpu .e . dapa t d l pe .qunakand ihapue dan pada pe .nu laan dapa t

  haL i n i Je l asl dea l , r t l . i p dapa r d l bdPus a tau

  konpu te . ca .an ra yakn 1dengan nenan fda t kan i enu yang .e . . ed ra i ! sa l n ra ' undo ' , ' e rase 'atau "c lea r ec 'een" , I ehud lan l u , r a dapa t heo , rhapu : 9ahba .

  a .93 lnana f enqgunaknn konpu t . r 3ebaqa l a l a t a rau rd lal ukL : ? Pe rangka t l qnak (eo f r r a re ) . l a l am t . hpu t . rnu l3 r be rke rbanq 3e jak pc r ru l aanun ruk sebuah

  2oo p l kse l pe r , 1 p l l l ha t r t a l na . Sa . r ! n l k l ! ddap3L nenggunaka ! ca rd ECA (Enhan . , . d c raph l . Ad .p .e . ) ya .qbe rn i l a i 300 -950 do l l d r da r henqqa iba .

  r 43o p i kse l / sc reen a tau 30 t i t i k15 kenungk l nan p l l l han ,n .na .

 • X.dc ! , daLah r ! nska r pdk . r - pak . . p fog r rn yanqkonpu te . suda l i i enga rah keFada

  p .ngqunaan pe r in tdh -pe . i n tah yanq eeo lah nenqa .ahba lk denqan va laupun p .oq rah yanq ada

  nengha3 i l kan l uk i san de . :9 . t r 9 . . das i nada (pe .bed ian.eca .a b . . t 5hap da r l qe lap ke seba l l knya ) S .p . r r l cd lkea rah i t u sudah re rdapa t -dapa td l kn tnknn i9n ! ] i f i h kepad^ ' . nqq t rn :nnFenadasa rnya t a r i kan

  x . r l ga , j us r f upada k . i p u L e r - k o r p u t e r Pc r . pe r t I r ee . l u3 l dan p i l j han r . . na va .q

  ada hen u po l a -p . l ar i ebe rdpa pe luk l s

  p1ba !a I ke . ranp r r an

  Pada penu .up pape .nya D f Boedh iba r rono henu l i skan sbb :depan ke te .ba tasan da tan penqunaan kohpu t r pa3 tL

  bakd l d l d ta5 l ddn dasya faka . k t i a Juqa baka l l cb j h hendapa tk :n

  Naka sud rb Pa .a Pend id i k u r t uknen l k l r kan kenungk l t r an p .nggunaan p fo9 rah -p ro l r ah n . l uk l 3 deagankonpu . . . d i pe Lbaqa i b i dans keq ia tan

  anak -anak m .upun gene .as j hud r ununnya , r anpa s i kap

  Baga lnana k i n j d i BPX Jaba . ? Tdhu . 1936 ada l rhrdb un d i nana c l l h seko lah -

  K i r . l uq . dap . r

  se r i l dn j l r dn 10 i ds r ) . Juqa dapa tpada saa r sudah lenuh dan menquL ' k

  : n5p i l as , a tau ' hood ' ,

  ' " . o . o r d " '

  l a l n , P .oq ra rada lah DP HALO o leh penu l l s . B i l a ada ya .q

  daDa . hem i . r a . opynya T .n !u 5 .1aun ruk Fenqqunnkan

  r l u n g r i i r r c , a h l . l o s " L e ! , 1 ! l r , iI l n . nh . y . : . pe r r i

 • xPs Jak f , r ta No . 05 Thn . x l l lt u l !3an penu l l s dcnsan ludu l Pener inaan lu r ld

  s e k d L I d . l a i

  DAN

  E} II }I I 'I''A KP3

  -K in i r tnsg3 l nenqe t i k "Do JAM ,te r rsL , kenud ian renqe t i k -Do JA! 'n jdnYa juqa r . r j s i . 'sedans sebenarn /a seharusnya te r tu l

  i ad *a r j an

  JAM" naka sese ra j d r i a3 l j dnte r t 3 r , ke i ud l anre janYa l usa t e r i s i . "Pupdnyd i c l ahd l t l k 'Do HE , 'A " Le .ap ! ydnq d l t t k 0O . IA l1 ' .

  Pada ha I anan

  ien r )e .b . r k ! kesa lahan -kssaLahan d i . t as , aqa r3updya t l dak t e ru l anq l ag l l a l n ka l I ? . cd rd ya rq t r ad l r l on . l3dd lah ne i l n t 3 r l k b . k . r l a l eb l l i t eL i t j , kanud lan

  k . r j : r va khusoskesa lahan -kesa l ahaoya .q reb rh denqan nenan faa tk .n! n n 9 ! l l L i . T - n i u s r r a r l r i n ln n r l r - ndn ! l

  i d j d f a .us m .n .a . ir aka p .kc r j aan

  peke f l aan yanq dan n , "n Je muhka .

  Apakah And ; d i a tas ? Tenru 5a jasa iu ba .L r h i l ang , t i dak

  5a la (n i r aLnYa d iba ,ah' \ hd . r r " ny "ncn r \o I ' d L .

  r a tusan ka l i nak . pckc . J .an t e . sebu r sudah be rubahp .ke .1aan yanq i enbosankan dan m .n jenuhkdn . '

 • F, " . l aks i Be . l rapke r j . an 3eha r I - ha r ii a l a l ah Rc . i t a r : e . sebu r , r c l ahkompu te r , xebe ru l an l e . i s kohpu .e .

  rda lah i en ' s van9IB ! kompa : i beL P .oq . cn rydpoo

  s r rua5 rnya d .n r k ran naka r l nbu l l ahba l k ke t l ka

  Xemud la . kd rd .qa rd lh l L l k l oL .h (P3 J r k r r r r . s i l r 3d t r

  hd l - ha ] ya .q h r l a f edaks ikembaL i ka ranqan re r s .bu r ke L . y f .

  menambah ka l i i a t pek rJ33n / an !kd .eoc beq i ru Pe r l u r epo t

  ka ransdn . e r sebu . r en lad l . l dak m . .a . l k l r g l . B i l a ka ran . ranre . s .bq r r ,A l i h d r i , . r t r l u i o l , . f f edaks l r t r r r t . , 1n ! r t da tah i r l i l nh

  d im jn i a da tanqun tuk d l r ua t da la i 5a lah sa tu .omor d l copy ke da lan

  dLsk . t kosonquLdng kd .anqan-k ! ranqa

  kesa lahan t l k sepe r tL y3ns d l s t am l . l eh penu l i .d i d t as dapa t d i h j nda r i .

  Apakah has lh ada ca ra ydnq l r s l ? - Ten ru sn laada ya l t u pakaL ' r 0DEM' . P .n ! l Ls pasanq ! oDE ! d l r ud ib , r edaks l

  d i (an io : xPs Jaka r ta danH00Ex d i pe rce takan .

  pada pesa 'a tHoDEt t i n i ka .anqan da rL konpu te . dLp lndahkan k .

  Jaka r ra j ugd ke pe . ce r : ka t r . P rak t i sdoP" ' " '

  " d

 • nenyue :hk :n , haL i n i

  XOMPUTEFI

  } 'ANIJS I ? \

  Beke f l a dengan

  t3hbah susah" . Apak :h be t ra . ( konPu re ' j u ' r akaLau ! ! r a b i ea n .man r r r r - r : dndya

  Apakah rekanBenn r L KaL f , u t en t ! . 1 n l i dakka ta - ka ta 5epe r r I

  Ada : , . o fdnq : ' x . q , konpu te r l n ! r i dakLucu seka t i , ucapan l n l sdnpd i

  k i ana r , konpu t - " . d i a hanya nes in. Nu ru r d r d !

  p .d . n .ous cnya .konpu ie . dan yanq menquasa i manu5 id Beberapa

  La lu d .L .n 3c . i r . (Ps Jaka . ! ld i r u l i s . Leh D i3 t ) . . ka r r : ' I ( aL3 t

  k .npu te . d f , pa t be .p i k i . sepe . t i 3d .L .h r anda yangba i k , Te raP ibe rbahaya ' . Apa a . r t nys ? . Ha ius ia be .p i k i r sepe . ! r kohpu te .be ra . r i hanus ia i r u t i dak men i l i ) r i

  dapa i b , . . p i k i . be rp l k i . sePe . t 'konpu te r be .a . r t ha rus ia j t u t l dak hen iL , k l dayn i n i 5 l a t1 l ka .ennkonpu te r r Ldak dapa i b . r i n i s i a tL ! send i r i . f i anu :Ld bc rp ' kL r

  l i u r i dak ' e ' 1 l r k ' dc r . l qdaLnq ln L3hu ka redd kohp ! re r t i dakxdkd pen ! I i jbe .p i k i r sepe r r L konp ! re r , a ta !y ins ke .Ja ryadapa r d l ka r . knn hah ,a t i d i k r an !e l J 5c fe r rL L r !

  ba i l i Paka irepe . . i i t u t , i sa .epo i dengadqa l i . m in rd f d5 ! l , r ds i n ! ,

  Be .dasa .kanbaqa imandkdh : ebd l knya d l n i l l \ i

 • ddaLah p .n r i ng daLan b .La la .t l ddk akan i a rah Ha lau d l coba d tdu d i pe .na inkan seq l l a apa run

  "synrar Er .or "a tau yanq 5e len ' s .kepua5 .n y . r g d i pe .oL . l r sansa t d i l updka . . f . l aLu ica ra l n l l ah penu l r s banyak be la j a r t e i a r ! ka re ra beq ! t un : y l kny i seh i r qqa pe r l nh . l r i u i u l r r 3 r ; k -3n3 ! d r r un ; l i ,

  S l kap l n l d l p . r l ukan

  hanus 1 : . De n ' ra .

  M .ka j anqant r -e rna i . k .hFu t r

  k . . en . ne l i ha t . l a l . h n .eya . . k . i beq r r t r i en t . i ! . ny . ku .eus -

  ' r d n { d l d r k c l : um. nun t u t un tuk d lpuask .n .

  S lkap beran l ' enc .ba a tau t idak taku t !n iuk berbua t 3a lah

  I l c l akukan pe . . obaan send l r l nenadg ne ibe r l kan. , ; r s .ndr f i l e rap i wak tu /anq banyak . ranl . na , Ja lan ba l l . l . l ah ba . i

  3 . ra .ekcn y rngbe .ka ia : 'Pus inq baca buku ' . uau ha lu a rau r j ' l a k

  tuge b . . . anya a rau h rn i a d ra l a . I an o l eh o ran r l a l nb . l d j a . 5 e k d r d r q i d d l d f r i i ! k

  ba.us te .9an .unqp ln ia r me la lu l buku , k r ta j .qu oupo . p : . t " .

  ' r ' ' " 1 ' l ' r L d " o

  beker la cenq .n L , . k . f j r ' r edqa t r

  D d "

  h . . 6 l " 1 , 6 / "

Search related