22
1.edukacija za udomitelje za djecu DOBRO NAM DOŠLI KATARINA BETEVIĆ DADIĆ DIPL. SOCIJALNA RADNICA GROZDANA KOZJAK PROF.PSIHOLOGIJE

1.edukacija (1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1. edukacija

Citation preview

1.edukacija za udomitelje za djecu

DOBRO NAM DOŠLI

KATARINA BETEVIĆ DADIĆDIPL. SOCIJALNA RADNICA

GROZDANA KOZJAKPROF.PSIHOLOGIJE

Novi Zakon o udomiteljstvu

Uvjeti koje mora ispunjavati udomiteljska obitelj

Način obavljanja i prestanak obavljanja udomiteljstva

Prava i obveze udomitelja i Zavoda za socijalnu skrb, korisnika

Vrste udomiteljstva i dr.

Definicije

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Udomitelj je predstavnik udomiteljske obitelji ili samac koji pruža usluge skrbi udomljenom korisniku, na čije ime se daje dozvola za obavljanje udomiteljstva i koji sklapa udomiteljski ugovor

Vrste udomiteljstva

Tradicionalno udomiteljstvo

Specijalizirano udomiteljstvo

Hitno udomiteljstvo

Povremeno udomiteljstvo

Tradicionalno udomiteljstvo

udomiteljstvo kojim se pružaju usluge skrbi

djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi bez

odgovarajuće roditeljske skrbi čiji psihofizički

razvoj ne odstupa značajnije

Odrasla osoba

Izuzetno djetetu koje nije na smještaju,

usluga boravka

Specijalizirano udomiteljstvo

Specijalizirane usluge skrbi, zadovoljavanje korisnikovih osnovnih i dodatnih životnih potreba, vezanih uz njegov psihofizički razvoj i funkcioniranje – djeca i mladež s težim i trajnijim problemina u ponašanju, grubo zanemarivana i zlostavljana djeca, HIV pozitivna djeca, djeca s težim ili višestrukim teškoćama u razvoju , te roditelju s djetetom kada je to u njihovu najboljem interesu

- odrasli korisnici: osobe s invaliditetom, HIV pozitivne osobe, osobe s problemom ovisnosti

Hitno udomiteljstvo

Krizna situacija-hitno osiguranje privremenog smještaja

Dijete napušteno od roditelja, kada ga roditelji grubo zanemaruju ili zlostavljaju, kada su spriječeni brinuti se o njemu zbog teške bolesti ili smrti

Odrasle osobe starije, nemoćne, napuštene, ovisne o tuđoj njezi i pomoći

Najdulje mjesec dana

Povremeno udomiteljstvo

Pružaju se usluge na privremenom smještaju, tijekom pripreme za stalni smještaj u tu udomiteljsku obitelj ili za dijete ili odraslu osobu koja je na duljem smještaju u domu socijalne skrbi-prilagodba na obiteljski način života

Za dijete s razvojnim ili zdravstvenim teškoćama ili odraslu osobu s invaliditetom, koji žive u vlastitoj ili udomiteljskoj obitelji, upućuju se na smještaj u drugu udomiteljsku obitelj na kraće vrijeme zbog predaha,očuvanja kapaciteta

Najdulje do 3 mjeseca

Nesrodničko udomiteljstvo

Srodničko udomiteljstvo

Uvjeti koje moraju ispunjavati udomitelji i udomiteljska obitelj

Biti hrvatski državljanin(iznimno stranac)PunoljetanPrebivalište u RHImati poslovnu sposobnostZdravstvenu sposobnostNajmanje osnovno obrazovanje (iznimno

srodnički udomitelj)Sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima-

procjena TimaPropisane stambene i materijalne uvjeteVlastita sredstva za uzdržavanje veća od 70%

iznosa pomoći za uzdržavanje (za samca 1020,00kn)

Udomiteljstvo ne može obavljati obitelj:

u kojoj su poremećeni obiteljski odnosiU kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji

izrečena mjera obiteljskopravne zaštiteU kojoj je udomitelj ili drugi član obitelji

osoba društveno neprihvatljivog ponašanja(pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i dr., protiv imovine, prekršaja zbog nasilja u obitelji ili se vodi kazneni postupak zbog kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti ili prekršajni postupak zbog nasilja u obitelji

Udomiteljstvo ne može obavljati obitelj

Ovisan o drogi, alkoholu ili drugim sredstvima ovisnosti, sklon skitnji, promuisketnom ili nasilničkom ponašanju,

Ukoliko bi zbog bolesti udomitelja ili člana obitelji moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika

Centar udomitelja po službenoj dužnosti pribavlja dokaze

Uvjeti

Dobna razlika između udomitelja i udomljenog djeteta ne smije biti manja od 20 god., niti veća od 50 god., osim kod srodničkog udomiteljstva

Stambeni uvjeti su regulirani PravilnikomPrije izdavanja dozvole i prijema na smještaj

potrebno osposobljavanje za udomitelje

normativi

U udomiteljskoj obitelji može biti smješteno najviše troje djece

Iznimno više ako su braća i sestre, majka s malim djetetom ili korisnici hitnog i povremenog udomiteljstva, ukoliko za to postoje uvjeti

U udomiteljskoj obitelji koja skrbi o djeci s teškoćama u razvoju, samo jedno dijete može biti dijete s težim tjelesnim, intelektualnim, senzoričkim ili višestrukim teškoćama u razvoju

normativi

Ako je udomitelj samac, može skrbiti o najvišem dvoje djece, odnosno o jednom djetetu s težim smetnjama u razvoju (tjelesne, intelektualne, osjetilne, komunikacijske ili višestruke teškoće)

Iznimno srodnički udomitelj, uz prethodnu suglasnost Centra može skrbiti i o većem broju djece ako je to u njihovu najboljem interesu

Obveze udomitelja i udomiteljske obitelji

Izvršiti pripremu sebe i obitelji za prihvat korisnika, u suradnji sa Zavodom

Sudjelovati u izradi individualnog plana korisnikaOmogućiti što kraću prilagodbu korisnika, te da

ponašanje svih članova udomiteljske obitelji prema korisniku bude odgovarajuće i brižno,

Pružiti mu pomoć u prilagodbi na novu zajednicu(lokalnu),

Pružiti mu sve vrste usluga prema rješenju Centra korisnika kao i sklopljenog udomiteljskog ugovora

obveze

Korisnika pravilno njegovati i pružati mu primjeren smještaj,prehranu,odjeću i obuću, osobne i druge potrepštine,

Osigurati mu odgovarajuću zdravstvenu skrb (primarnu i specijalističku),uključiti u programe psihosocijalne rehabilitacije,

Skrbiti da stekne profesionalno znanje i pomoći mu u traženju zaposlenja,

Pripremiti korisnika za povratak u vlastitu obitelj ili za odlazak kod drugog pružatelja smještaja ili za samostalan život,

Obveze udomitelja

Postupati po uputama Centra korisnika i Centra udomitelja, poduzimati mjere utvrđene individualnim planom promjene korisnika,

Voditi evidenciju i dokumentaciju o svim važnim okolnostima korisnika, te najmanje dva puta godišnje izvješćivati Centar korisnika, a po potrebi i češće,

Omogućiti i poticati kontakte korisnika s vlastitom obitelji, drugim srodnicima, te ostalim bliskim osobama u skladu s individualnim planom promjene

Osigurati zaštitu dostojanstva, osobni

integritet i tajnost podataka o korisniku,

Najmanje jedanput godišnje, po potrebi i

češće sudjelovati u edukacijama udomitelja

Obveze udomitelja

Prava udomitelja

Na osobni integritet i privatnostBiti uključeni kao ravnopravni članovi stručnog

tima Centra ,Upoznati se sa svim informacijama i korisniku,

ranijem obiteljskom životu, te za vrijeme trajanja smještaja,

Sudjelovati u izradi individualnog plana korisnika,Na sigurnost članova vlastite obitelji,Na stručnu pomoć u svladavanju poteškoća pri

prijemu i odlasku djeteta koje je bilo smješteno u njihovu obitelj,

Prava udomitelja

Biti upoznat sa svim postupcima vezanima uz njihovu ulogu udomitelja,

Na potporu u obavljanju udomiteljske djelatnosti kroz redovitu superviziju,

Na osposobljavanje i edukacije organizirane od strane Centra ili drugih pružatelja usluga,

Na prispup drugim oblicima potpore, pravodobnu pomoć stručnih radnika Centra ili drugih pružatelja usluga,

Na evaluaciju o njihovoj ulozi zamjenske obitelji