of 24 /24
2/2003 Vydává Robert Bosch odbytová s.r.o. Servisní moduly Novinka Bosch pro každý autoservis Bosch Super Plus Zapalovací svíčka od jedničky v Evropě ESI[tronic] M v češtině ESI M - mechanické činnosti při opravě Systém vstřikování čerpadlo - tryska Popis a diagnostika PDE (UIS) Mimořádné veletržní slevy! - skvělé ceny vybavení autoservisu (str. 11) Startovací akumulátory Bosch Nabíječky akumulátorů BATTMAX, KL Zapalovací svíčky Bosch Super Plus Zapalovací kabely Bosch - zajímavé ceny (str. 8 a 9) AKCE Akční ceny Autosalon 7. - 12. června 2003, PAVILON B

2/2003...2/2003 Vydává Robert Bosch odbytová s.r.o. Servisní moduly Novinka Bosch pro každý autoservis Bosch Super Plus Zapalovací svíčka od jedničky v Evropě ESI[tronic]

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2/2003...2/2003 Vydává Robert Bosch odbytová s.r.o. Servisní moduly Novinka Bosch pro každý...

 • 2/2003Vydává Robert Bosch

  odbytová s.r.o.

  Servisní modulyNovinka Bosch pro každý autoservis

  Bosch Super PlusZapalovací svíčka od jedničky v Evropě

  ESI[tronic] M v češtiněESI M - mechanické činnosti při opravě

  Systém vstřikování čerpadlo - tryskaPopis a diagnostika PDE (UIS)

  Mimořádné veletržní slevy!- skvělé ceny vybavení autoservisu (str. 11)

  Startovací akumulátory Bosch

  Nabíječky akumulátorů BATTMAX, KL

  Zapalovací svíčky Bosch Super Plus

  Zapalovací kabely Bosch- zajímavé ceny (str. 8 a 9)

  AKCEAkční ceny

  AAuuttoossaalloonn 77.. -- 1122.. ččeerrvvnnaa 22000033,, PPAAVVIILLOONN BB

 • 2 | Formule Bosch |

  7. - 12.června 2003

  Servisní moduly Bosch - novinkaKompletní vybavení servisuBosch Auto Team - ušetřete 20 %Autodíly a příslušenství BoschBosch Car Service

  Mimořádné veletržní slevy!

  ... toto řešení jste hledali

  Velkoplošná prezentaceKTS ShowŠpičková komunikace s automobilem• předvedení přístroje KTS v akci• spolupráce KTS se softwarem ESI[tronic]• nejlepší Bosch odborníci• poradenství a odpovědi na dotazy

  ESI[tronic] ShowInformace do každé dílny• informace většiny výrobců vozidel• představení všech částí informačního systému• co musíte znát k úspěšné opravě• nejobsáhlejší informační systém pro autoservisy

  Pavilon B

 • V·ûenÌ p¯·telÈ,také vzpomínáte na doby, kdy jsmesi snadno a jednoduše opravili kaž-dou závadu na autě? Bylo to jedno-duché. Stačilo lepší kutilské vybave-ní v dílně, nadšení a trochu zkuše-ností. To všechno ale odnesl čas.

  Nová doba má však i své výhody.Kutil již těžko opraví vůz sám, musído autoservisu. Novější a složitějšísystémy staví řidiče do pozice uži-vatele a ne opraváře. To je dobrázpráva. Můžeme očekávat nové zá-kazníky. Stejný oříšek čeká alek rozlousknutí všechny autooprav-ny. Umíme opravovat novější vozy?Vyznáme se ve všech elektronic-kých záludnostech? Auto již neníto, co dříve. Nyní na nás číhá kom-binace pohonné jednotky s počíta-čovým centrem. Jak je možné stíhatsledovat vývoj i novinky a zároveňtrávit většinu času v dílně?

  Rozumím vašim pocitům, protožesám se plně věnuji praktickýmopravám, novinkám a vývoji celýživot. Moje zkušenost mi říká, žepříval změn se dá zvládnout jen vespolupráci s někým, kdo svému obo-ru rozumí a automobilům se plněvěnuje. Jsem rád, že Bosch nabízíkvalitní systém školení, vzděláváníi poradenství a pomáhá všem svýmservisním partnerům uspět.

  Zdeněk Komárekodborný lektor Bosch

  | Formule Bosch | 3

  Nejen v Evropě patří ženevský veletrhk největším motoristickým svátkům.Důkazem je velký zájem o novinky zesvěta čtyř kol jak ze strany odborníků,tak také široké veřejnosti. Na švýcar-ském autosalonu vystavují všechnyautomobilky a nesmí chybět ani vý-robci autodílů a diagnostické techni-ky. Bosch představil své úspěchy vedvou stáncích - jednak spolu s auto-mobilkami v hlavní hale, a dále takév části věnované servisům a jejich vy-bavení.

  Bosch prezentoval svoji novinku -servisní moduly, které nabízejí řešenípro autoservisy myslící na svoji bu-doucnost. Servisní moduly nejsoučeskou specialitou, ale mají celosvěto-vou podporu. Moduly již s úspěchempracují v mnoha zemích Evropy.

  Bosch také v Ženevě zdůraznil svojidodavatelskou filozofii. Cílem Boschenení dodávat automobilkám pouzečásti. Cílem Bosche je dodávat systé-my, které komplexně řeší všechnynároky. Příkladem mohou být ESP,Common Rail. Rozvoj systémů přinášírostoucí podíl elektroniky v automo-bilech. Jednotlivé řídicí jednotky jsoustále složitější a v luxusnějších vozechnajdeme 50 až 60 řídicích jednotek,které se spolu musí domluvit.

  Bosch ukázal tři základní kamenyúspěchu na současném trhu - kvalitníautodíly a jejich systémy, diagnostickévybavení a zařízení, rozsáhlé know-how. Know-how, kam patří napříkladESI[tronic], poradenství, školení, začí-ná být jednou z nejdůležitějších částípokroku.

  Bosch v Ženevě

  BMW 7 s Boschem - První Bosch přímévstřikování benzinu do vozu nejvyšší tří-dy - BMW třídy 7 se systémem DI-Motro-nic a soustavou časování ventilů Valve-tronic.

  ESP standardně - S příchodem roku2003 mají Smart City Coupé a SmartCabrio elektronický systém jízdní stabi-lity ESP od firmy Bosch ve standardnívýbavě.

  Elektronické řízení akumulátoru - BoschzajišPuje v novém Audi A8 bezpečnézásobování elektrickou energií pomocíkomplexní kontroly výroby v alternátorupřes její "skladování" v akumulátoru ažpo využití v různých komponentech.

  VW Touran - Bosch dodal na trh prvnístírač čelního skla s protiběžným cho-dem se dvěma elektronicky regulovaný-mi motory pro automobil VW Touran,

  který má navíc stírací lištyBosch Aerotwin.

  ESI[tronic] roste - V posledních třechletech se počet předplatitelů více nežztrojnásobil. Dnes používá produktyESI[tronic] téměř 20 000 dílen po celémsvětě.

  Deset milionů ESP - V létě 2003 vyrobíBosch desetimiliontou jednotku ESP -3,6 milionu z nich vyrobil jen v roce 2003ve srovnání s méně než 3 miliony v roce2002.

  2,1 miliardy euro - Tuto sumu investovalBosch v roce 2002 do výzkumu a vývojeautomobilových technologií. Investicedo výzkumu vzrostla o 12 %. V automo-bilovém výzkumu Bosch pracuje 16 000zaměstnanců, tj. o 2 000 více než vloni.Celkem bylo podáno 2 600 patentovýchpřihlášek na vynálezy.

  Bosch kaleidoskop

 • 4 | Formule Bosch |

  Servisní moduly Bosch

  Co nás čeká?Konkurence v autoopravárenskébranži silně narůstá a do toho naopravu přijíždějí vozy mající stálevětší podíl elektronicky řízených sys-témů. Otevření trhu vstupem doEvropské unie tlak na znalosti ještězesílí. Úspěšně mohou odolat jen ti,kteří se budou opírat o zkušenéhopartnera, jenž jim nabízí širokoupodporu a všechny své zkušenosti.Pro firmy, které mají zájem o sou-stavné zlepšování odbornosti perso-nálu a zvyšování odborné nabídkyautoservisu, nabízí Bosch spoluprácina základě tzv. Servisních modulů.

  Pro každý z odborných okruhů (Ser-visních modulů) je specifikovánodiagnostické a dílenské vybavení,které je pro tuto činnost třeba, opra-várenské informace a software prodiagnostické přístroje a okruh od-borného školení personálu autoser-visu. Zároveň je přibližně popsánrozsah činností, které jsou autoservi-sem prováděny. Servisní modulymají čtyři základní specializace:

  Autoelektrika/ElektronikaVstřikování - benzinVstřikování - dieselBrzdové systémy

  Servisnímu modulu Vstřikování -benzin jsme věnovali prostor v čísle1/2003. Dnes podrobněji popíšemedalší tři servisní moduly:

  Popis modulůAutoelektrika/ElektronikaJe určen firmám specializovaným natradiční autoelektriku (opravy star-térů a alternátorů, pohony stěračů,opravy zapalovací a dobíjecí sousta-vy). Zároveň také firmám nabízejí-cím dodatečnou montáž různýchelektrických a elektronických doplň-ků a zařízení.

  Současné systémy rozvodu elektrikyv automobilu jsou velmi kompliko-vané. Dodatečná montáž zařízení,jako je například parkpilot, radiote-lefon, navigační systém, systémy provyhledávání vozidla, je poměrněnáročným zásahem do autoelektrikyvozidla. Sběrnicové systémy dat vo-zidla vyhodnocují neodborně prove-denou dodatečnou montáž jakozávadu. A v důsledku toho může do-jít k znepojízdnění vozidla. Nejenproto je jako doporučené vybaveníuváděna KTS 520 a vyšší, tedy mož-nost komunikace s řídicími systémyvozidla. Blízkou budoucností jsourozvody elektriky automobilu o dvou

  rozdílných napětích. Všechna tatotémata jsou obsahem odborné pří-pravy výše uvedeného servisníhomodulu.

  Vstřikování - dieselJeště před nedávnem oddělovalyautoservisy problematiku vozidla nabenzinovou a dieselovou. Pokudmělo vozidlo pohon diesel, zpravid-la bylo odesláno ke specialistovi, kte-rý dokázal posoudit, zda jde o záva-du na vstřicích, popřípadě čerpadle.A čerpadlo měl možnost i opravit.

  Ke zlomu v této praxi došlo s pří-chodem systému elektronicky říze-ných čerpadel (EDC), který umožňu-je diagnostikovat závadu na vozidle.Tedy s maximální možnou pravdě-podobností vyloučit, popřípadě po-tvrdit, závadu na vstřikování či čer-padle a předejít náročné demontážičerpadla a jeho přezkoušení na zku-šební stolici. Proto jedním z důleži-tých předpokladů Servisního modu-lu Vstřikování - diesel je vybavení aškolení pro diagnostikování závadna vozidle. A kromě toho i běžné

  NOVI

  NKA

  Firma Bosch nabízí systémovou spolupráci servisům, které mají zájem soustavně zvyšovat odbornost perso-nálu, kvalitu diagnostického vybavení a elektronických informací. Máte zájem zachytit vývoj elektrických a

  elektronických systémů v automobilovém průmyslu? Hledáte řešení pro budoucí rozvoj vašeho autoservisu apřemýšlíte, jak nejlépe uspět? Bosch má pro vás řešení - Servisní moduly. Servisní moduly Bosch jsou určeny nezá-

  vislým i značkovým autoservisům.

 • | Formule Bosch | 5

  dovednosti jako sjou výměna a seří-zení trysek jednopružinových vstři-kovačů, výměna dvoupružinovýchvstřikovačů, výměna žhavicích svíčeka žhavicího relé, proměření a výmě-na snímačů a akčních členů, výměnapalivového a vzduchového filtru afiltru vnitřního prostoru, případněi měření emisí.

  Brzdové systémyDovedete si představit, že při výmě-ně brzdových destiček potřebujetekomunikovat s řídicím systémem vo-zidla? Bosch uvedl na trh elektro-hydraulicky ovládané brzdy. Velmivyspělý a bezpečný systém, při jehožopravě (či jen prostém odvzdušnění)se bez komunikace nelze obejít. Abrzdy ovládané plně elektricky jsouve stádiu přípravy do sériové výroby.Vývoj potvrzuje příchod složitějšíchsystémů i do oblastí, kde se nám tojevilo jako naprosto nemožné.

  To je prozatím špička ledovce. Ná-plní práce Servisního modulu Brz-dové systémy je nejen komuni-kace s řídicí jednotkou, např. přiopravě ABS, ale také výměna brz-dových destiček, kotoučů, brzdo-vých čelistí a bubnů, kontrola avýměna brzdové kapaliny, výměnatřmenů, opravárenských sad, pro-měření a výměna akčních členů asnímačů.

  Servisní moduly - předepsané vybavení, informace a školení

  * Bližší informace o školení Boschnajdete na www.bosch.cz/aa

  Vybavení viz. Bosch Katalog vybavení autoservisůD = doporučeno; D* = pro měření emisí povinné

  Autoelektrika/Elektronika

  Brzdové systémy

  Vstřikování - benzin

  Vstřikování - diesel

  Zaujal vás systém Servisních mo-dulů Bosch a máte zájem se do-zvědět více?ObraHte se na velkoobchodnípartnery firmy Bosch (viz seznamnad mapou na str. 22), kteří vámrádi poskytnou podrobné infor-mace a zodpoví všechny dotazy.

  Milan Ernest

  Dal

  ší d

  opor

  učen

  é ES

  I

  Min

  imál

  ní in

  form

  ace

  ESI

  Tech

  nick

  á šk

  olen

  í *

  Spec

  iáln

  í nář

  adí

  Zkou

  šečk

  a tr

  ysek

  Test

  er b

  rzd.

  kap

  alin

  y

  Ods

  áv./p

  lnič

  ka b

  rzd.

  kap

  alin

  y

  Válc

  ová

  zkuš

  ebna

  brz

  d

  Test

  er a

  kum

  ulát

  orů

  Elek

  tron

  ická

  nab

  íječk

  a B

  ML

  Star

  tova

  cí z

  droj

  Reg

  losk

  op

  Emis

  ní d

  atab

  anka

  ESA

  , BEA

  , RTT

  , ETT

  Mul

  timet

  r

  Mot

  orte

  ster

  (240

  , 250

  , FSA

  560

  )

  KTS

  500

  , 520

  , 550

  , 650

  , FSA

  560

  EL 1 A BD D ano ano ano ano ano EL 2 E C

  P

  ZN A Bano D ano D* D* D D ZŘ 1,2 C 6 E

  JET 4 P

  VN A Bano D ano D* D* D D ano ano VŘ D E

  EDC II C 7 P

  PB/ABS A vyhl.

  ano ano D ano ano ano Bosch C 3 chybCizí C

 • 6 | Formule Bosch |

  Testování akumulátorů

  Kromě energie potřebné pro startmotoru slouží akumulátor k napáje-ní elektrických spotřebičů při volno-běhu, vypnutém motoru nebo v pří-padě, kdy alternátorem vytvářenáenergie nedostačuje k pokrytí po-třeb vozidla např. při popojížděnív koloně vozidel. V těchto přípa-dech dodává akumulátor po delšíčas nízký proud.Aby mohl plnit uvedené úlohy, musíakumulátor vyhovovat následujícímpožadavkům:• dlouhá životnost• 100% bezúdržbový provoz• vysoká, spolehlivá energie pro

  start• spolehlivost při napájení elektric-

  kých spotřebičů• vysoký výkon v širokém rozsahu

  venkovních teplot

  Jak probíhajíelektrochemické změnypři provozu?Základem každého akumulátoru ječlánek složený z kladně nabité elek-trody (PbO2) a záporné elektrody(Pb). Funkci elektrolytu plní kyse-lina sírová zředěná destilovanouvodou (H2SO4 a H2O), tzv. kyselinaakumulátorová.Rozdíl potenciálu mezi elektrodamitvoří napětí článku, které dosahujehodnoty cca 2 V.Na základě rozdílu potenciálu (na-pětí článků) se přemisPují elektronyběhem vybíjení přes spotřebič od zá-porné elektrody ke kladné - protékáproud.S postupným vybíjením akumuláto-ru se na elektrodách usazuje síranolovnatý (PbSO4) a hustota elektro-lytu se snižuje (nižší podíl H2SO4 avětší podíl H2O). Po ukončení toho-to procesu je rozdíl potenciálu vy-rovnán a články vybity.

  Při nabíjení se připojí na kladný azáporný pól akumulátoru zdroj stej-nosměrného elektrického proudu.

  Elektrony se nyní pohybují od klad-né elektrody k záporné - vzniká tímtzv. "nucený" proud. Nabíjení probí-há opačně oproti vybíjení. Na elek-trodách se tvoří PbO2/Pb, v elektro-lytu se zvyšuje podíl H2SO4.Články jsou nabity a napětí článkůjiž nemůže dále narůstat. Dalším na-bíjením dochází k rozkládání vodyna kyslík a vodík. Tímto tzv. "plyno-váním" dochází k úbytku vody akorozi kladných desek.

  Měření hustotyZ popsaných chemických změn vy-plývá i základní kontrola stavu aku-mulátoru měřením hustoty elektro-lytu článků hustoměrem. Výhodoutéto metody je možnost porovnávatúroveň nabití jednotlivých článků.K hustoměru je vhodné pro kon-trolu skutečného svorkového napětíakumulátoru použít multimetr.Hodnota hustoty nabitého článkuby měla být 1,28 g/cm3 (odpovída-jící napětí článku >2,1 V; celkovénapětí akumulátoru > 12,6 V), napro-ti tomu vybitý článek vykazuje hod-notu pod 1,12 g/cm3 (napětí článku< 1,98 V; celkové napětí akumuláto-ru < 11,88 V).

  Power Control SystemProtože uzavřené horní víko (bezuzavíracích zátek) bezúdržbovýchakumulátorů typu Silver neumožňu-je kontrolu hustoměrem, nabízíBosch variantu Silver Plus, která jevybavena systémem Power Control.Tento systém se nachází na hornístraně akumulátoru a informuje pro-střednictvím rozdílných barevnýchukazatelů o aktuálním stavu nabitív závislosti na hustotě elektrolytu.

  Řidič tak pozná na první pohled:• zelená: akumulátor je připraven

  k provozu

  Úvodem nejprve několik vět k úloze startovacího akumulátoru ve vozidle. Akumulátory uchovávají elektrickou energii přeměnouv energii chemickou a v případě potřeby ji mohou opět ve formě elektrické vydávat. Část energie produkované alternátorem přichodu motoru slouží k dobíjení akumulátoru, který je schopný tuto energii uchovat a při spouštění motoru je schopný poskytnoutv krátkém čase velmi vysoký proud.

  Vybité akumulátorové články

  Nabité akumulátorové články

  Power Control System

 • | Formule Bosch | 7

  • tmavě šedá: stav nabití není opti-mální. Akumulátor by měl býtdobit. Po dobití svítí opět zelená.

  • bílá: kritický stav nabití. Akumu-látor by měl být vyměněn.

  Tester akumulátorůPro zjištění stavu akumulátoru mů-žeme použít také tester akumulá-torů. Nejprve však několik informa-cí o významu výkonnostních údajůuváděných na akumulátoru. Dále uvedené veličiny popisujívýkon akumulátoru a odpovídajíevropské normě EN 60095.

  Jmenovité napětí 12 VJmenovité napětí akumulátoru vy-chází z napětí článku a jejich počtu -startovací akumulátor pro osobnívozidla s napětím 12 V se skládá zešesti článků uspořádaných v řaděo napětí cca 2 V.

  Jmenovitá kapacita 44 AhJmenovitá kapacita je mírou promnožství proudu, který může aku-mulátor vydat během určitého časo-vého úseku. Udává se v ampérhodi-nách (Ah).Jmenovitá kapacita odpovídá dle ENvybíjení akumulátoru určitým prou-dem po dobu 20 hodin za danýchpodmínek. Přitom např. u 12 V aku-mulátoru nesmí svorkové napětíklesnout pod 10,5 V.Tyto podmínky platí pro rozsahteplot +25°C/-2°C.

  Startovací proud 300 APro akumulátor je startovací schop-nost za nízkých teplot důležitější než

  jeho kapacita. Starto-vací proud je měřít-kem pro startovací vý-kon akumulátoru audává se v ampérech(A).Dle normy EN nesmínapětí článku, při za-tížení udaným starto-vacím proudem, kles-nout pod určitou hod-notu. U 12 V akumu-látoru to odpovídáhraniční hodnotě 7,5voltů po 10 sekun-dách a 6 voltů po 90sekundách.

  Typy testerů akumulátorůPro kontrolu akumulátorů používá-me dva typy testerů - tzv. zátěžový abezzátěžový.

  Zátěžovým testerem (např. BoschT12200E) simulujeme po zadáníjmenovité kapacity přes odporovýčlánek s určitým odporem start vo-zidla. Tester vyhodnocuje podle hod-noty napětí a jeho poklesu při zátěživ určitém časovém úseku stav nabitía startovací výkon.Kontrola zátěžovým testerem senejvíce přibližuje skutečným provoz-ním podmínkám akumulátoru, ale ječasově náročnější než kontrola teste-rem bezzátěžovým.

  Bezzátěžovým testerem (např. BoschBAT 121) zjišPujeme stav nabití akontrolou vnitřního odporu akumu-látoru zprostředkovaně získávámeinformaci o startovacím výkonu.

  Výhodou testeru Bosch BAT 121 jerychlost kontroly a možnost testovatakumulátory i s nižší úrovní nabití(rozsah pro měření 8 - 16 V). Mezidalší přednosti BAT 121 patří nabíd-ka dalších funkcí (v kombinaci s ter-motiskárnou možnost výtisku namě-řených hodnot, možnost kontrolydobíjení).

  Pravidelná kontrolaPokud test ukáže nevyhovující stavakumulátoru, nemusí ještě jít o zá-vadu. Vždy je třeba si uvědomit, jakdlouho je akumulátor v provozu a zajakých podmínek. K rychlejšímuopotřebení vede např. trvalý měst-ský provoz (častými studenými star-ty se akumulátor vybíjí a při jízdáchna krátké vzdálenosti se nestačídobít). Ani dlouhodobější odstavenívozidla akumulátoru nesvědčí (např.při odstavení vozidla v zimníchměsících dojde k hlubokému vybitíakumulátoru a následné sulfatacidesek). Podle typu provozu je třebazvolit vhodný interval kontrol apřípadné dobití.

  Když vyloučíme přirozené opotřebe-ní, zaměříme se při kontrole vozidlana vše, co může ovlivnit úroveň na-bití akumulátoru. Prověřit bychomměli dobíjení, napnutí klínovéhořemene, odběr elektrického prouduv klidovém stavu (např. odběr auto-alarmu).

  Jiří Šrajer

  Zátěžový tester akumulátorů Bosch T12200E

  Časopis Formule Bosch včetně minulých čísel si můžete přečíst také na internetu na www.bosch.cz/aa/formule.

  Bezzátěžový tester akumulátorů Bosch BAT 121

 • 8 | Formule Bosch |

  AKCE

  Super kvalita Plus mnoho výhodPouhých 22 typů zapalovací svíčky Bosch Super Plus pokrývá 95 % vozů na našem trhu. Dlouhodobým vývojem dokázal Boschusnadnit život každému autoservisu, protože mu stačí jen dvě desítky typů zapalovacích svíček a opraví všechny bežné vozy.

  Odolné ytriumBosch je v současné době jedinýmvýrobcem zapalovacích svíček, kterýsériově vyrábí svíčky se slitinou ytria.Ytrium vytváří přilnavou oxidačnívrstvu, která činí zapalovací svíčkymimořádně odolné vůči opotřebenía vysokým teplotám.Po dlouhodobém testu na trati60 000 km vykazují elektrody se sliti-nou ytria podstatně menší opotře-bení než elektrody z běžných mate-riálů. Monika Peterajová

  Bosch Super Plus výhody+ úzký program s 22 typy+ pokrytí trhu 95 %+ vynikající ochrana proti korozi+ vynikající bezpečnost při

  zapalování+ aktuální technologie z prvovýbavy+ montáž předními výrobci vozidel

  přímo ve výrobě+ jednoduchý systém vyhledávacích

  čísel

  Objednací Zkrácené Typové Použití ksčíslo obj. číslo označení0.242.235.666 +8 FR 7 D+ Daewoo, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Saab, VW 240.242.235.663 +1 WR 7 D+ Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda,

  Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, VW, Opel, Peugeot,Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo 12

  0.242.229.656 +3 WR 8 D+ Alfa Romeo, Audi, BMW, Daewoo, Daihatsu, Ford, Honda, Mazda,Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, VW, Opel, Peugeot, Porsche, Renault,Rover, Saab, Seat, Suzuki, Toyota, Volvo 12

  0.242.229.659 +6 FR 8 D+ Škoda, Audi, BMW, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi,Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo 4

  0.242.235.667 +11 FR 7 D+X Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan,Opel, Renault, Rover, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota 4

  0.242.235.664 +2 WR 7 LT+ Škoda, Audi, Seat, VW 40.242.229.654 +9 FLR 8 LD+U Daewoo, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Saab, VW 40.242.235.668 +7 FR 7 LD+ Austin, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan,

  Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota 40.242.235.662 +17 HR 7 MPP+V Ford, Mazda 40.242.240.592 +12 WR 6 D+ Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Lancia,

  Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, VW, Renault, Rover, Saab, Seat,Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo 4

  0.242.235.665 +10 WR 7 B+ Škoda, Citroen, Daewoo, Fiat, Honda, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Suzuki, Volvo 40.242.240.593 +13 FR 6 D+ Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Volvo, VW 40.242.235.661 +5 HR 7 D+ Škoda, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Saab, Toyota 40.242.229.658 +4 WR 8 LT+ Citroen, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault 40.242.229.660 +19 FR 8 D+X Daewoo, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Saab, Subaru, Toyota 40.242.240.591 +18 HR 6 D+ Citroen, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault, Volvo 40.242.225.599 +16 WR 9 D+ BMW, Daihatsu, Fiat, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Renault, Rover, Seat, Toyota,

  Volvo, VW 40.242.229.655 +14 HR 8 D+ Mercedes-Benz, Rover 40.242.229.657 +20 WR 8 B+ Honda, Renault, Rover, VW 40.242.229.687 +22 WR 8 D+X Daewoo, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru 40.242.235.707 +21 WR 7 D+X Suzuki, Subaru, Opel, Nissan, Honda, Fiat, Hyundai 4

  CELKEM V SADĚ 120

  Stojan Super Plus zdarmaKupte sadu 120 zapalovacích svíček Bosch Super Plus (viz níže

  uvedený rozpis) a získáte skvělý stojan Super Plus zdarma. Sadapokrývá všechny běžné značky a typy automobilů na našem trhu.

  Žádejte stojan zdarma a objednávejte sady Bosch Super Plus u partnerůBosch, jejichž seznam najdete na straně 22. Akce trvá jen do 13.6. 2003

  nebo do vyčerpání zásob stojanů.

 • | Formule Bosch | 9

  AKCE

  Zlevnění akumulátorů Bosch

  Nabíječky Bosch - sleva 8 %Jen do 13.června 2003 platí osmiprocentní sleva na nabíječkyBosch řady BATTMAX a KL. Úplný přehled zlevněnýchnabíječek Bosch najdete na www.bosch.cz/aa/formule.Vyberte si z přehledu a objednejte u partnerů Bosch, jejichžseznam naleznete na straně 22.

  *MOC = doporučená maloobchodní cena bez DPH

  Objednací číslo Akční MOC* Typové Použitíbez DPH označení

  0.986.356.004 64,40 Kč A 50 Škoda, Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, Lada, Honda, Peugeot, Renault,SAAB, Volvo

  0.986.356.002 60,70 Kč A 40 Škoda, Fiat, Honda, Lada, Marza, Nissan, Peugeot, Seat, Toyota,Volvo0.986.356.006 74,50 Kč A 60 Škoda, Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Mazda, Nissan, Peugeot,

  Seat, Suzuki, Toyota, Volvo0.986.356.040 60,70 Kč Y 40 Škoda, Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi,

  Opel, Peugeot, Renault, Rover, Subaru, Volvo, Zastava0.986.356.008 83,70 Kč A 70 Citroen, Chrysler, Fiat, Ford, Mazda, Lancia, Peugeot, Nissan, Toyota0.986.356.019 72,70 Kč B 40 Škoda, Citroen, Ford, Fiat, Dacia, Opel, Peugeot, Renault, Simca, Volvo0.986.356.000 55,20 Kč A 30 Škoda, Daihatsu, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Suzuki, Toyota0.986.356.042 69,90 Kč Y 50 Škoda, Dodge, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Subaru, Renault,

  SAAB, Seat0.986.356.021 100,50 Kč B 50 Citroen, Renault, Rover, Opel, Lancia, Lada, Peugeot, Toyota,

  Suzuki, Zastava0.986.356.023 138,00 Kč B 60 Škoda, Alfa Romeo, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Suzuki0.986.356.515 301,80 Kč 25 sada pro Fiat, Seat0.986.356.027 83,70 Kč B 80 Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Opel, Peugeot, Volvo, Mazda0.986.356.025 83,80 Kč B 70 Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Suzuki, Renault,

  Seat, Toyota0.986.356.061 107,10 Kč H 40 Chrysler, Citroen, Daewoo, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Renault, Volvo0.986.356.017 59,80 Kč B 30 Austin, Citroen, Peugeot, Fiat, Toyota, Zastava, Volvo, Rover, Opel, Nissan0.986.356.044 71,40 Kč Y 60 Alfa Romeo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Lada, Lancia, MazdaMG,

  Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Suzuki0.986.356.062 146,30 Kč H 50 Chrysler, Citroen, Daewoo, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Renault, Volvo0.986.356.063 124,50 Kč H 60 Chrysler, Citroen, Daewoo, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Renault, Volvo0.986.356.719 414,00 Kč B 719 sada pro Škoda Favorit, Škoda Forman

  Zapalovací kabely Bosch - sleva 8 %Akční sleva 8 % na vybranézapalovací kabely Boschplatí do 13. června 2003.Kabely žádejte u partnerůBosch, jejichž seznam naj-dete na straně 22. Připomínáme, že všechnyzapalovací kabely Boschmají záruku 3 roky.

  Vybrané startovací akumulátory Bosch mají výhodněj-ší ceny. Zlevnění se dotýká jak typu Silver (bezúdržbový)tak klasických DIN akumulátorů. Kompletní seznam aku-mulátorů Bosch s novými cenami najdete nawww.bosch.cz/aa/formule.Všechny nalité akumulátory Bosch DIN se prodávají za cenu suchých.Akumulátory Bosch vám dodají partneři, jejichž seznam je na straně 22.

 • 10 | Formule Bosch |

  Zvedáky a zvedací plošiny NUSSBAUMBosch zastupuje na našem trhu jednoho z největších světových výrobců zvedáků - německou firmu Nussbaum. Významnou pozicisi tato firma dobyla neustálou inovací výrobků a výbornou kvalitou zpracování. Zvedáky Nussbaum vynikají vysokou užitnouhodnotou, spolehlivostí a dlouhou životností. Kvalitu potvrzuje fakt, že jsou nejrozšířenějšími zvedáky v německých autoservisechi jejich zařazení do katalogu schváleného servisního vybavení servisní sítě automobilky Mercedes-Benz. Vstupem do programuBosch Auto Team můžete navíc všechny zvedáky získat o 20 % levněji.

  Autoservisy slouží různým zákazní-kům a provádějí různé druhy oprav.Nejen u nás najdeme velké servisys početným týmem zaměstnanců ana druhé straně malé dílny, kde ma-jitel je zároveň mechanikem, účet-ním, úředníkem. Všechny autooprav-ny ale bez ohledu na jejich velikost,specializaci či odbornost spojujejedno - v každé najdete zvedák. Zve-dáky a zvedací plošiny patří mezizákladní vybavení.Velmi široká škála zvedáků firmyNussbaum umožňuje najít řešenípro každou firmu zabývající se opra-vami jak osobních, tak i užitkovýchvozidel. V jedenácti typových řadáchjsou nabízeny zvedáky jednoslou-pové, hydraulické či elektromecha-nické dvousloupové, čtyřsloupové,nůžkové, jedno, dvou a čtyřpístové anápravové, to vše v nosnostech od 2do 45 tun. V tomto čísle vám někte-ré z nich představíme.

  SMARTLIFTSmartlift je nejprodávanější řadazvedáků firmy Nussbaum. Obsahujedvousloupové elektromechanickézvedáky v nosnostech od 2 500 do5 000 kg. Každého jistě zaujme, žeu všech zvedáků této typové řady je

  poskytována pětiletá záruka na vře-tena a pohybové matice. Rovnoměr-nost chodu sloupů je řízena elektro-nicky, díky čemuž odpadá nutnostpevného propojení sloupů. Smartliftse vyznačují tichým a rychlým cho-dem. Nejoblíbenějšími zvedáky tétořady jsou zvedáky s označením2.30 SL s nosností 3 000 kg, asyme-trickými rameny a 2.32 SLT s rame-ny uzpůsobenými pro zdvih dodáv-kových vozidel.

  COMBILIFTCombilift je řada čtyřsloupovýchhydraulických zvedáků s nosností od3 200 do 6 500 kg s lyžinami o délceaž 5 550 mm. Tyto zvedáky vynikají

  robustní konstrukcí, mimořádnoutuhostí a velmi přesnou rovinnostív každé poloze. Zvedáky 4.32 H,4.35 H a 4.40 H (nosnost 3 200/3 500/4 000 kg) lze dodat se sadoupro měření geometrie podvozku,která vždy obsahuje zadní posuvnédesky a podle typu bud vybrání, ne-bo nájezdy pro přední otočné desky.Zvedáky je možné dodat i v žárověpozinkovaném provedení pro ven-kovní použití a ve verzi PLUS s inte-grovaným nůžkovým zvedákem.

  TOPLIFTToplift je název pro řadu podúrov-ňových pístových zvedáků. Jsouvhodné všude tam, kde chceme mítv dílně co nejvíce volného prostorubez "lesu sloupů". Najdeme zde jed-no a dvoupístové zvedáky v provede-ní s nosnými deskami (vozidlo sezvedá za prahy, případně za nosnébody) s nosnými lyžinami (vozidlo sezvedá za kola) a s nosnými rameny(vozidlo se zvedá za nosné body).Jejich nosnost je v závislosti naprovedení 2 000 - 3 500 kg. Všechnytyto zvedáky mají žárově pozinkova-né kazety. Jsou dodávány i v prove-dení pro myčku s ochranou protivodě. Velmi oblíbeným zvedákemz této řady je typ 2.30 TLS a to pře-

  Chcete se dozvědět více o zvedácích, jejich přednostech a cenách? Seznamobchodních zástupců Bosch dle regionů najdete na www.bosch.cz/aa.Kontakt získáte také na telefonu 261 300 438 nebo [email protected].

  Smartlift řady 2.30 až 2.50

  Combilift řady 4.32 až 4.65Toplift 2.30/2.40 TL

  Miloš Slepička

  devším díky velmi příznivému po-měru kvality a ceny. Je to dvoupísto-vý zvedák s žárově pozinkovanýminosnými deskami. Možnost podél-ného i příčného nastavení nosnýchdesek umožňuje bezproblémovézvedání velmi velkého počtu růz-ných typů automobilů, mj. také vozůGolf IV a Škoda Octavia, za nosnébody.

 • | Formule Bosch | 11

  BOSCH - Pavilon BBližší informace na stánku Bosch v pavilonu B nebo u obchodních zá-stupců, jejichž seznam s regionální působností najdete na:www.bosch.cz/aa/ad-kontakt.php. Objednávky na telefonu 261 300 422.

  Mimořádné veletržní slevy

  EXTRA slevana všechny produkty z Bosch Katalogu vybavení autoservisů*

  SUPER slevasada vyvažovačka + zařízení na montáž a demontáž pneumatik zvedáky Nussbaum

  * akce se nevztahuje na výrobky BOGE,KTS 520, KTS 550, FWA 411, softwareCompacsoft a ESI[tronic], databanku ESA

  Snadná koupě - výhodnější financováníBosch připravil zvýhodněné veletržní financování:• Ušetříte - splátkový kalendář se sníženou úrokovou

  sazbou• Výhodný leasing - zvýhodněné podmínky• Další sleva - zaplaPte předem a máte další slevu

  AKCEVyužijte mimořádných veletržních slev na servisní a garážovou techniku.Akce trvá od 1. června do 11. července 2003.

 • 12 | Formule Bosch |

  Kontrola podvozku

  Konstanta sbíhání „S“ -křivka sbíhavostiCo tyto pojmy znamenají? Jedno-duše řečeno, jde o vlastnost přednínápravy, danou jejím konstrukčnímuspořádáním. Při změně světlé výš-ky karoserie, např. propérování, do-chází ke změně sbíhavosti. Měnící sesbíhavost přispívá ke zvýšení jízdníbezpečnosti. Při akceleraci se předníčást karoserie odlehčuje, nadzvedá-vá a v důsledku vzájemného uspořá-dání ramen nápravy a řídicích tyčí sesbíhavost zvětšuje. Naopak při brz-dění přední část klesá, zvětšuje serozbíhavost, která podporuje brzd-ný účinek. Podobně při průjezdu za-táčkou dochází vlivem setrvačnýchsil k přitížení vnějšího kola a k od-lehčení kola vnitřního. Vnější částkaroserie klesá, vnější kolo jde dorozbíhavosti, vnitřní část se zvedá akolo se stáčí do sbíhavosti. Obě kolase tak v důsledku náklonu karoseriestáčejí ven ze zatáčky, proti smyslunatočení volantu a zvyšují efekt ne-dotáčivosti vozidla.

  S touto kinematikou přední nápravyse budeme setkávat stále častěji.Používají ji vozidla koncernu Volks-wagen postavená na podvozkovéplatformě B, například Audi A8, A6a A4, Volkswagen Passat B4 neboŠkoda Superb.

  Úskalí proměnné sbíhavostiProměnná sbíhavostmá i svá úskalí. Ne-stejné seřízení křivkysbíhavosti levého apravého kola můževést k tomu, že se vo-zidlo při přejezdu příč-né nerovnosti nebopři akceleraci a po-dobně vychýlí z pří-mého směru jízdy.Z toho vyplývá, že jenutné při kontrole aseřizování geometrienáprav věnovat po-zornost i křivce sbíha-

  Nové vozy přicházejí s výrazně vyššími nároky na bezpečnost jízdy. Mezi důležité části, které rozhodují o bezpečnosti a komfortujízdy, patří i podvozek. Výrobci vozů přicházejí s novými konstrukcemi zavěšení kol a tyto nové systémy vyžadují nové diag-nostické postupy a řádné vybavení dílny.

  vosti. Tato pozornost je zejménanutná u vozidel po havárii, kde bylopodezření na deformaci prvků za-věšení, případně došlo k jejich vý-měně.

  Jak se provádí kontrola křivkysbíhavosti?Vychází se ze standardního měřenígeometrie náprav, kterému by mělapředcházet kontrola tlaku v pneu-matikách i kontrola a případné od-stranění všech vůlí v uložení a zavě-šení kol, kontrola pře-depsaného zatížení ne-bo světlé výšky. Propřesné měření jepodmínkou zvedákpro měření geomet-rie, splňující požadav-ky na rovinnost. Proměření geometrie sedovolují maximálníodchylky od rovin-nosti 1 mm v příčnéma 2 mm v podélnémsměru. Dále je nutnézařízení pro měřenígeometrie náprav, je-hož software dovolu-je měřit křivku sbíhavosti. Obě zaří-zení společnosti Bosch FWA 411 aFWA 510/515 tuto možnost pro vy-brané typy vozidel včetně dovole-ných tolerancí nabízejí. Nakonec jenutný přípravek s označenímV.A.G.1925.

  Jde o nosník, který se umístí napříčmezi lyžiny zvedáku pod přednínápravu. Nosník nese dvě závitovávřetena, která s příslušnými nástavciumožňují měření sbíhavosti připřesně definovaných světlých vý-škách karoserie. Vlastní měření křiv-ky sbíhavosti není nijak složité. Pokompletním změření geometrie,včetně sbíhavosti přední nápravy přizákladní světlé výšce karoserie, sezměří znovu sbíhavost s přizvednu-tou přední nápravou. Pro přesné

  dodržení výšky přizvednutí se právěpoužívá přípravek 1925. Demontujese spodní kryt motoru a pod nápra-vu se umístí přípravek 1925 tak, abyzávitová vřetena byla pod přednímišrouby pomocného rámu přednínápravy.

  Na závitová vřetena se nasadí násta-vec (nástavce) podle typu vozidla avřetena se vyšroubují tak, aby před-ní šrouby pomocného rámu přesnězapadly do vybrání v nástavcích. Takje definována základní poloha vozid-la. Nyní se vozidlo lehce zvedne tak,aby kola zůstala v kontaktu se zve-dákem. Střední část závitových vře-ten s nástavci se vysune a zajistí příč-nými čepy. Vozidlo se spustí, ažšrouby pomocného rámu opět za-padnou do vybrání v nástavcích vře-ten. Nyní je přední náprava zved-nuta přibližně o 60 mm. V této po-loze se opět zkontroluje sbíhavostpřední nápravy.Přípravek V.A.G.1925

  Levý přední šroub pomocného rámu

 • vého kola byla shodná.K tomu je nutné povolitvšech osm šroubů pomoc-ného rámu a stabilizátoru.Pro snadný posun rámu jemožné použít přípravek1941. Sbíhavost se seřizujeotáčením spojovacích tyčí.Konstanta sbíhání „S“ -křivka sbíhavosti se seřizu-

  je při při-z v e d n u t én á p r a v ě .Uvolní senastavovacíšroub B a vyšroubujese přibližně o 4 mm.Povolí se šroub Asvěrného spojení ačep spojovací tyče sestlačí dolů až nadoraz. Nyní se uta-hováním šroubu Bnastaví požadovanáhodnota a utáhne se

  svěrný spoj šroubem A na moment45 Nm.Ještě jednou se zkontroluje hodnotasbíhavosti a nastavovací šroub se za-jistí utahovacím momentem 7 Nm.Nakonec se zkontroluje hodnotasbíhavosti v základní poloze. Pokudjsou hodnoty v požadovaných tole-rancích, seřízení je v pořádku. Jinakje nutné postup zopakovat.

  Seřízení křivky sbíhavostiProvádí se změnou vzájemné polohyřídicí a spojovací tyče. Následuje poseřízení geometrie náprav v základnípoloze karoserie, tzn. v pořadí od-klon a sbíhavost zadní nápravy a od-klon a sbíhavost přední nápravy.Odklon kol přední nápravy lze pou-ze vyrovnat posunutím pomocnéhorámu tak, aby hodnota levého a pra-

  | Formule Bosch | 13

  Zařízení rozšiřuje funkce diagnostic-ké linky SDL 260 o přesné měřenígeometrie náprav. Pro vyhodnoceníměření, zobrazení a tisk výsledků jevyužíván stávající počítač, monitor atiskárna. Není potřeba vlastní pří-strojový vozík a v dílně se ušetří pro-stor. Měřicí hlavy jsou „8senzorové“.Rozsah jejich snímačů je ± 24° a proběžné měření nejsou nutné elektro-nické otočné desky. Přenos mezi mě-řicími hlavami a počítačem je bez-kabelový, rádiový. Obsluha zařízeníje ve Windows velmi jednoduchá.

  Zjištění přesného stavu geometrie jevelmi rychlé. Během pěti kroků zná-me výsledky. Začněme výběrem vo-zidla z databáze. Ta obsahuje přibliž-ně 2 000 typů a můžete si ji aktuali-zovat 1x ročně. V požadovanýchhodnotách zkontrolujeme, zda vý-robce předepisuje zatížení vozidlanebo světlou výšku. V rámci příprav-ných prací namontujeme měřicí hla-vy a provedeme kompenzaci. Večtvrtém kroku již při požadovaném

  natočení volantu měříme záklony apo jeho ukončení máme na obrazov-ce kompletní přehled naměřenýchhodnot porovnaných s požadovaný-mi hodnotami. Rychlý postup měře-ní podporují i použité elektronickévodováhy. Hodnoty mimo tolerance

  Názorné zobrazení v průběhu seřizování konstanty sbíhání „S“

  Elektronické měření geometrie náprav Bosch FWA 515- součást linky pro přímý příjem SDL 260

  seřídíme, můžeme seřizovat i se zved-nutou nápravou. Po seřízení mů-žeme vytisknout a uložit výslednéhodnoty před a po seřízení a jejichporovnání s požadovanými. Uloženéhodnoty je možné kdykoliv vyvolat aznovu vytisknout.

  Ing. Radan Staněk

  Prodejní akce Bosch jak z oblasti náhradních dílů, tak automobilové diagnostiky, najdete vždy aktuálně nawww.bosch.cz/aa. Veškeré dotazy vám rádi zodpoví naši obchodní zástupci a jejich kompletní seznam, regionálnípůsobnost nebo zaměření najdete na stejném místě.

  B

  A

  Čep spojovací tyče

 • 14 | Formule Bosch |

  20% bonus B.A.T. vyplacenZákazník v současné době vyžaduje od autoservisu plnou nabídku služeb. Předpokládá tak, že mu autoopravna nabídne nejenslužby spojené s běžným servisem (výměna oleje, filtrace, údržba a výměna mechanických částí, diagnostika vozidla), ale takéslužby nadstandardní jako jsou karosářské a lakýrnické práce, pneuservis, měření geometrie vozidla.

  Rozšíření nabídky vyžaduje investicedo vybavení autoservisu a zváženíjejich návratnosti. Jistě při nákupuzařízení vybíráte ta, která pokryjípožadavky zákazníků. Zároveň určitěsledujete užitnou hodnotu zařízenív příznivém poměru k ceně a služ-bám, jež jsou součástí dodávky.

  Bosch nabízí všem zákazníkům pro-gram Bosch Auto Team (B.A.T.),který usnadňuje investice do novétechnologie. Tento program je moti-vačně založen na spolufinancovánínákupu zařízení odběrem náhrad-ních dílů od autorizovaných velko-obchodů Bosch. Princip B.A.T. jevelmi jednoduchý. Servis má zájemnakoupit diagnostické zařízení či

  vybavení od firmy Bosch.Podepíše smlouvu na odběrnáhradních dílů Bosch vestejné hodnotě jako je cenapřístroje a získá přístroj s 20%finanční bonifikací. B.A.T.mohou využít i ty servisy, kte-ré Bosch díly dosud nekupují.

  Na jeden konkrétní příkladfinancování nákupu techno-logie pomocí programuB.A.T. jsme se zeptali panaPetra Zedníka, majitele auto-servisu AUTOEDEN v Kro-měříži, specializovaného naopravu značky Ford.

  Jak dlouho spolupracujete s fir-mou Bosch a jak jste se dozvě-děl o programu B.A.T.?Již několik let odebírám ná-

  hradní díly Bosch od velkoobchoduTrdlica v Kroměříži. O možnostizískat dvacetiprocentní bonus z ka-talogové ceny zařízení při odběrunáhradních dílů v hodnotě zařízení,jsem byl informován na AUTO-TECU 2002. Protože jsem v té doběuvažoval o pořízení nové vyvažovačkydo pneuservisu, konzultoval jsem ná-kup se svým dodavatelem dílůBosch.

  Nakolik bylo komplikované tuto smlou-vu realizovat?Celá záležitost proběhla velice rych-le. Po výběru zařízení z kataloguBosch a odborné konzultaci se zá-stupcem firmy Bosch jsem uzavřelsmlouvu o odběru náhradních dílů.Podstatou smlouvy je za časový úsek

  jednoho roku odebratnáhradní díly firmyBosch v hodnotě zaříze-ní. Při splnění tohotoodběru je přiznán dva-cetiprocentní bonus.

  Nový katalog!Mnoho přístrojů za nižší ceny.

  Katalog vybavení autoservisůMáte zájem o zaslání nového BoschKatalogu vybavení autoservisů?Zajímají vás aktuální ceny?

  Váš požadavek rádi vyřídíme:fax 261 300 513, tel. 261 300 438 [email protected]

  Podařilo se vám smlouvu naplnit?Bonus jsem získal za necelého půlroku. Již předem jsem věděl, že tonebude problém, protože sortimentfirmy Bosch je poměrně obsáhlý, vevelmi dobré kvalitě a příznivýchcenách. Rovněž s rychlostí dodáveka technickým poradenstvím jsmevelmi spokojeni.

  Uvažujete i do budoucna o využití mo-tivačního programu B.A.T.?Rozhodně ano. Z obchodního hle-diska je to určitě výhodné. Zároveňs dodávkami kvalitních náhradníchdílů si snižuji investiční náklady navybavení autoservisu. A pokud vez-mu v úvahu celou nabídku kataloguod diagnostických přístrojů a soft-ware, přes dílenská zařízení, až popracovní oblečení, je do budoucnaz čeho vybírat.

  Děkujeme za rozhovor a přejememnoho spokojených zákazníků.

  Milan Švancara

  Skvělá šanceProgram B.A.T. nabízí jedinečnoupříležitost získat 20% úsporu a stálerostoucí počet servisů využívá tétošance. Obchodní zástupci Bosch (vizwww.bosch.cz/aa/distribuce.php)nebo velkoobchodní partneři firmyBosch (viz seznam na straně 22 nadmapou) vám rádi vše vysvětlí azodpoví případné dotazy.

  Servis AUTOEDENv Kroměříži

  Pan Petr Zedník s novou vyvažovačkou od Bosche

 • | Formule Bosch | 15

  Bosch - špička ve školeníMnohokrát se v novinách dočítáme, že žijeme v informační společnosti. V praxi to znamená, že do servisu přijede vůz na opravua mechanik potřebuje velké množství informací, aby opravu zvládl. Jinak servis zákazníka zklame a musí ho poslat ke konku-renci. Informace a znalosti se staly pro úspěch stejně důležité jako pověstné zlaté české ručičky. Investice do znalostí a dovednostíse vrací rychle. Často již první oprava zaplatí náklady na školení.

  Bosch se věnuje školení a vzděláváníautoservisů dlouhodobě a ví, co ser-visy potřebují. Jasné a praktické zna-losti, které je možné uplatnit okam-žitě. Znalosti, jež je možné si vyzkou-šet a osahat. Bosch vybudoval v Prazemoderní, špičkově vybavené školicístředisko nabízející kvalitní výuku.

  Nové vozy a vybaveníVe školicím středisku Bosch přibylynově čtyři vozy Škoda Fabia a dálevozy Škoda Octavia, Opel Vectra aOmega. Tyto vozy slouží výhradněpro výuku. Automobily mají rozdíl-nou výbavu, která odráží dnešnívozový park. K dispozici jsou takévozy jiných značek a typů - Boschpro své potřeby cíleně nakupujerůzné vozy, protože pak slouží k výu-ce. Ve školicím středisku Bosch na-jdete také čtyři nové výukové moto-ry. Motory nabízejí praktickou výukunapř. montáže a demontáže základ-ních komponentů nebo nastavenírozvodů vstřikovacích čerpadel.

  Zkušenosti profesionálůKvalitu úrovně výuky garantujíodborní lektoři Bosch, kteří dobřeznají problémy autoservisů a rozumíautomobilové technice. Tým lektorůsleduje nejnovější vývoj a má díkyzázemí Bosch i znalosti novinekpřicházejících na náš trh. ZdeněkKomárek, ing. Tomáš Blažek, ing.Štěpán Jičínský a ing. Radan Staněkse starají o účastníky seminářů a po-máhají jim v rozvoji profesionality.Kvalitu lektorů ocenilo od počátkuroku k dnešnímu dni přes 400 účast-níků kurzů Bosch. Zájem o vzděláníBosch těší a zároveň zavazuje.

  Základy úspěchuKaždý servis sedí na pomyslné troj-nožce úspěchu. Tři nohy tvoří zá-klad prosperity - kvalitní díly, dobřevybavený servis, znalosti a zkušenos-ti. Bosch nabízí všem autoopravnámpříležitost využít know-how ověřenéprvovýbavou. Využijte znalostí jed-

  noho z největších světových výrobcůautomobilové techniky a přidejte sek těm, jejichž trojnožka je stabilní anekulhá.

  Bližší informace a aktuální nabídku školení firmy Bosch najdete nawww.bosch.cz/aa

  Termíny školení Bosch - červen 200316. - 18.6. ZN Emisní - Zážehové neřízené systémy19. - 20.6. KTS Testery elektronických systémů KTS 500,

  KTS 520/550/65023. - 25.6. ZŘ II. Emisní - Zážehové systémy řízené

  - vícebodé vstřikování26. - 27.6. KTS Testery elektronických systémů KTS 500,

  KTS 520/550/65030.6. - 2.7. EDC II. Vznětové řízené systémy - PD, CR, VP-44

  3. - 4.7. KTS Testery elektronických systémů KTS 500,KTS 520/550/650

  Emisní školení (ZN, ZŘ II.) jsou akreditována Ministerstvem dopravy ČR

 • 16 | Formule Bosch |

  Co ESI M nabízí? Instalací ESI M získáte přístup k mechanickým informacím více než 60

  výrobců osobních, užitkových a nákladních vozidel, tahačů, traktorů aspeciálních vozů od roku výroby 1970 až po současné vozy. V ESI M

  najdete technické údaje o zážehových i vznětových motorech. Ocenítepředepsané hodnoty geometrie osobních a lehkých užitkových vozidelse specifikacemi pneumatik a tabulkami tlaků vzduchu.

  ESI M obsahuje plány údržby a inspekčních prohlídek, intervalyinspekcí spolu s přehlednými obrázky. Plán údržby může mechanik po-stupně odškrtávat přímo v programu přesně podle prací, které navozidle již provedl. Získáte tak nejen přehled všech provedených úkonů,

  ale může vám pomoci i při kalkulaci ceny.Snadno můžete zadat svoji hodinovousazbu.

  Po servisní prohlídce potřebujete u vozuvynulovat servisní interval. I tyto informa-ce jsou v ESI M obsaženy. Pomohou vámnávody pro nulování servisních intervalůs přehledným vyobrazením umístění nulo-vacích tlačítek. Dále jsou zde také informace o rozvodo-vých řemenech. Návody na jejich demon-táž a montáž i obrázky s polohou značekhorní úvrati spolu s intervalem výměny.Jistě oceníte i vyobrazení zvedacích bodů,plnicích a vypouštěcích otvorů pro motora převodovku a vedení klínových řemenů.

  V neposlední řadě jsou to také klimati-zace, jejichž podíl u vozů jezdících po na-šich silnicích každým rokem rapidně stou-pá. ESI M pomůže vybrat množství a typnáplně do klimatizace, množství a druholeje, intervaly údržby. Stiskem jedinéklávesy (F8) vám navíc ESI M ukáže, kdenajdete štítek typu vozidla a motoru.

  Snadné vyhledáváníObsluha ESI M je velmi jednoduchá a stejnájako obsluha ostatních informačních seg-

  mentů ESI[tronic]. Mechanické údaje jsouvázány vždy ke konkrétnímu vozidlu, kterésnadno vyberete z nabídky. Poté již stačí

  NOVI

  NKA ESI[tronic] M v češtině

  Autoservis nabízející rychlé a kvalitní služby potřebuje každý den velké množství informací od všech výrobcůvozidel. Bosch ESI[tronic], část M, obsahuje informace o mechanických činnostech při opravě vozu a zahrnuje

  údaje od všech výrobců vozidel. Jistě znáte zdlouhavé vyhledávání v mnoha různých příručkách. ESI M nabízíokamžitě dostupné informace a nyní navíc i v češtině.

 • | Formule Bosch | 17

  v nástrojové liště zvolit příkaz "Mechanická část" a získátepřehled všech dostupných mechanických údajů k vybrané-mu vozidlu. Údaje jsou rozděleny do jednotlivých infor-mačních skupin. S ESI M odpadá dlouhé vyhledávání v pří-ručkách, kdy se mechanici věnují činnosti, která auto-servisu nepřináší žádný zisk.

  Jak ESI M objednatPro fungování celého informačního systému ESI[tronic]je základním předpokladem zakoupení ESI A, které jsmesi již představili v jednom z minulých vydání našehočasopisu. ESI A se nyní nabízí za speciální akční cenu -pouhých 600 Kč ročně. S pomocí ESI A vozidlo jedno-

  značně identifikujete a následně ESI M dodá mechanickéúdaje. Stejně jako ostatní informační segmentyESI[tronic] je i ESI M pravidelně čtyřikrát ročně aktuali-zováno formou aktualizačního DVD. V případě, že jižsoftware ESI[tronic] používáte a chcete jej pouze rozšířit,není nic jednoduššího. Pošlete objednávku s požadav-kem na rozšíření o ESI M. Pokud nemáte se systémemESI[tronic] žádné zkušenosti, zavolejte na telefonní číslo

  261 300 450 a ESI product manager Jan Svobodazodpoví případné dotazy a vyřídí i objednávky. Komplet-ní kontaktní údaje naleznete na zadní straně našehočasopisu. Za používání ESI M se platí roční poplatek12 480 Kč + 5 % DPH. Pokud se připojíte do programuBosch Auto Team, lze po splnění stanovených podmínekzískat finanční bonifikaci až do výše 20 %.

  Jan Svoboda

  ESI[tronic] DEMO CDPřílohou tohoto vydání časopisu Formule je ESI[tronic]DEMO CD. Na DEMO CD naleznete kompletní infor-mace, které ESI[tronic] nabízí k šestnácti vybraným vozům.Jelikož mechanické údaje v českém jazyce jsou žhavounovinkou od verze 2003/2, vložené DEMO CD je stálev německém, popřípadě anglickém jazyce.Přijdte se podívat na veletržní stánek Bosch v pavilonu Bna Autosalonu Brno. Rádi vám vše v praxi ukážeme azodpovíme případné dotazy. Více o veletrhu Autosalon2003 a ESI[tronic] Show najdete na straně 2.

 • 18 | Formule Bosch |

  Systém vstřikování vznětového motoručerpadlo - tryskaZa posledních pár let byl ve vývoji vznětových motorů učiněn mimořádný skok. Zásluhu na tom mají zejména nové vstřikovacísystémy jako je čerpadlo s radiálními písty, systém s vysokotlakým zásobníkem paliva Common Rail a systém čerpadlo - tryska.A právě na systém čerpadlo - tryska se nyní zaměříme.

  Systém vstřikování čerpadlo - tryska,v němčině označovaný PDE (Pumpe-Düse-Einheit) nebo v angličtině UIS(Unit-Injector-System), je starý jakovznětové motory samotné. Již v roce1905 byl patentován RudolfemDieselem první velmi jednoduchýsystém vstřikování paliva pomocí sa-mostatné vstřikovací jednotky. Aleaž v devadesátých letech minuléhostoletí se dočkal skutečné renesance.Nejdříve u nákladních a posléze takéu osobních vozidel. Ve spojení s elek-tronickým řízením motoru EDCbylo možno využít všech předností,které toto řešení nabízí.

  Vysoký tlakTento způsob vstřikování byl vybránzejména díky možnosti pracovat s vy-sokým vstřikovacím tlakem kolem2 000 bar a velmi dobrou regulacípředevším předvstřiku. Rovněž mož-nost použití u motorů s různým po-čtem válců je výhodná. Není divu, žejednotky čerpadlo - tryska našlyuplatnění zejména v koncernovýchmotorech VW. Následující popis se

  bude držet z velké části jednotekpoužívaných u VW.

  Palivové čerpadloCelý palivový systém má několikzvláštností, kterými se liší od ostat-ních typů. Palivo je z nádrže dopra-vováno pomocí elektrického doprav-ního čerpadla. Mechanické palivovéčerpadlo je rotační čerpadlo s plo-voucími lamelami, které jsou odtla-čovány pružinkami na rotor. Protoje čerpadlo schopno vytvářet tlaki v nejnižších otáčkách. Palivové čer-padlo je umístěno společně s podtla-kovým čerpadlem na zadní straněvačkového hřídele. Proto je označo-váno jako čerpadlo tandemové.

  Vstřikovací jednotkaVstřikovací jednotka je řešena mo-dulárně k válci. To znamená, že prokaždý válec je jedna samostatnájednotka. Jednotka čerpadlo - tryskaje poháněna od vačkového hřídelemotoru. Hřídel je integrován dohlavy válců a navíc opatřen vstřiko-vacími vačkami. Přívod paliva je po-

  mocí trubky vložené v hlavě válců.Trubka je konstruována tak, abysprávně rozdělovala palivo do jed-notlivých válců. Zároveň ale takémusí zaručit smísení horkého palivaz přepadu s palivem čerstvým. Tímje zaručena stejná teplota paliva provšechny válce. Velkým oříškem prokonstruktéry bylo vymyslet filtr prosamotnou vstřikovací jednotku. Pomnoha pokusech se osvědčila kon-strukce sítka vytvořená přímo na tě-lese jednotky. Toto sítko tvoří kolem 540 malých otvorů vypálenýchlaserem.

  Fáze vstřikováníJednotlivé fáze vstřikování můžemerozdělit na předvstřik a hlavní vstřik.Předvstřik je nutný pro klidný aměkký chod motoru. Jeho co nej-kratší a nejpřesnější průběh zároveňsnižuje hodnoty emisí i spotřebupaliva. Množství vstříknuté předhlavní dodávkou paliva je 1-2 mm3/zdvih. U jednotky čerpadlo - tryskaje řídicí jednotkou motoru určenpočátek vstřiku, ale samotný před-

 • | Formule Bosch | 19

  vstřik je řízen pouze hydromecha-nicky. Píst čerpadla (1) je vačkoupřes vahadlo tlačen dolů a jakmile jeuzavřen elektromagnetický ventil,dojde k narůstání tlaku v prostoruvysokého tlaku (2). Při dosaženítlaku 180 bar překoná tento tlak sílupružiny (5), jehla trysky (7) je při-zvednuta a začíná předvstřik. Nezá-visle na otevření elektromagnetic-kého ventilu končí předvstřik, pro-tože odlehčovací píst (3) se posouvádolů, a zvětšuje se tak objem vysoko-tlakého prostoru (2). Tlak díky tomuna krátký okamžik poklesne a jehlatrysky zavře. Předvstřik je ukončen.

  Hlavní vstřikPři ukončení předvstřiku došlo díkypohybu odlehčovacího pístu (3)k předepnutí pružiny trysky (5).K novému otevření jehly vstřikovacítrysky při následujícím hlavnímvstřiku je tedy nutný vyšší tlak palivanež při předvstřiku. Píst čerpadla (1)se nadále pohybuje směrem dolů apři dosažení tlaku paliva zhruba 300bar dochází k překonání předepnu-té pružiny trysky (5). Jehla vstřiko-vací trysky se znovu zvedá a vstřiku-je se hlavní dávka. Tlak přitom stou-pá až na hodnotu 2 050 bar, neboPv prostoru vysokého tlaku (2) je vy-tlačováno větší množství paliva nežmůže protéci tryskou. Při maximál-

  ním výkonu motoru, tedy při nejvyš-ších otáčkách a současně i maximál-ní dodávce, je vstřikovací tlak nej-vyšší. Konec vstřiku je zahájen, kdyžřídicí jednotka motoru ukončí ovlá-dání elektromagnetického ventilusdružené jednotky. Přitom je jehlaelektromagnetického ventilu pro-střednictvím pružiny otevřena a pali-vo stlačované pístem může uniknoutdo přívodního potrubí. Tlak pokles-ne. Jehla trysky (7) uzavírá a odleh-čovací píst (3) je pružinou (5) posu-nut do své základní polohy. Hlavnívstřik je ukončen.

  Tlumený zdvihPři předvstřiku je zdvih jehly tryskytlumen hydraulickým polštářem. Jetím umožněno přesně odměřit vstři-kované množství paliva. V první tře-tině celkového zdvihu je jehla trysky

  nezatlumeně otevřena. Přitom jevstříknuto množství předvstřiku dospalovacího prostoru. Jakmile se tlu-micí pístek vnoří do otvoru v držákutrysky, může palivo nad jehlou trys-ky proudit do prostoru pružiny tryskypouze přepadovou štěrbinou. Tímje dosaženo efektu hydraulickéhopolštáře, který omezuje zdvih jehlypři předvstřiku.

  Zvláštnosti systémuMotory vybavené jednotkami čer-padlo - tryska vykazují při volnoběž-ných otáčkách vstřikovací tlak kolem340 až 400 bar. U systému CommonRail je tlak na hranici 250 bar. Vyso-ký tlak je příčinou tvrdšího chodumotoru při volnoběhu.Aktivace elektromagnetického venti-lu sdružených jednotek klade mimo-řádné nároky na koncové stupněřídicí jednotky. Ty musí pracovat sestrmými hranami proudových impul-sů, aby se docílilo úzkých tolerancípro vstřikované dávky. Sdruženouvstřikovací jednotku čerpadlo - trys-ka pro osobní vozidla lze použít taképro motory s více než šesti válci. Abybylo možno vyhovět potřebě vyššíhopočtu koncových stupňů pro aktivacijednotek, používají se u jednoho mo-toru dvě řídicí jednotky.

  BudoucnostJednotka čerpadlo - tryska je nespor-ně další možností směru vývojemoderních vstřikovacích systémůvznětových motorů. I přes problé-my, které se ukazují zejména v ex-trémním namáhání rozvodového ře-mene, probíhá další vývoj, jenž byměl vše ještě dále vylepšit.

  Ing. Zbyněk Sedlář

  Princip funkce mechanického předvstřiku u UISa klidová poloha, b začátek předvstřiku, c konec předvstřiku, d hlavní vstřik, 1 píst čerpadla, 2 vysokotlaký prostor, 3 odlehčovací píst, 4 zásobník, 5 tlačná pružina, 6 prostor držáku pružiny, 7 jehla trysky

 • Diagnostika jednotky čerpadlo - tryskaV předchozím článku jsme popsali, jak pracuje jednotka čerpadlo - tryska. V této části ukážeme, jak se dá vyhodnotit správné činesprávné fungování jednotek samotných, popř. kde může nastat problém v součinnosti s motorem.Jako u každého elektronicky řízeného vznětového motoru, i zde je nutno sledovat a kontrolovat jak přívodní tlak paliva, mecha-nické nastavení rozvodu i jednotky samotné, tak i výstupní signály pomocí osciloskopu a testeru elektronického systému.

  Přívod palivaPokud motor vykazuje problémy při startu a vyloučilijsme chybu ve žhavení, pak může být problém v přívodupaliva. Tlak paliva na výstupu palivového čerpadla byměl při volnoběžných otáčkách motoru vykazovatpřibližně 1,5 bar. Při zvýšených otáčkách motoru na1 500 ot/min musí tlak dosáhnout asi 4 bar a ve4 000 ot/min musí vystoupat až na 7,5 bar. Pokud tomutak není, může být problém v samotném čerpadle, elek-trickém dopravním čerpadle, zaneseném přívodu palivav nádrži nebo v netěsném přívodním potrubí.

  Rozvod motoruDalší příčina může být, ač se to někomu může zdátnepravděpodobné, ve špatně nastaveném rozvodu moto-ru. Proto je bezpodmínečně nutné sejmout víko motorua zkontrolovat správnou pozici klikového a vačkovéhohřídele. Pokud i toto je v pořádku, musíme zkontrolovatvůli mezi samotnou jednotkou a vačkovým hřídelem.Někdy se tomuto rozměru říká kolizní vzdálenost.Kolizní vzdálenost měříme pro každou jednotkusamostatně. Použijeme číselníkový úchylkoměr, jehožpatku přiložíme k seřizovacímu šroubu (viz obrázek) amotorem pootáčíme tak dlouho, až se vačka dostane našpičku kladky vahadla. Úchylkoměr je v té chvíli nanejnižší poloze. Úchylkoměr sejmeme a seřizovací šroubzatáhneme lehce na doraz a zpět povolíme o 225°. Prozjednodušení je to 180° + 45°. Pak zajistíme pojistnoumatici.

  PaměW závadČastým důvodem, který přivede auto do servisu, jeproblém s volnoběhem a nedostatečný výkon motoru.V tomto případě je velmi výhodné použít tester elektro-

  20 | Formule Bosch |

  nického systému, např. některý z přístrojů Bosch KTS.Samozřejmě budeme nejdříve zjišPovat stav paměti zá-vad. Často ale nebývá příčina zaznamenána. Přesto zdemůže být jedna zvláštní chyba.

  Nedosažená regulační mezPři vyčtení paměti závad se může objevit hlášení „nedo-sažená regulační mez“. Chybu zjistí řídicí jednotka v mo-toru ve dvou případech. Jestliže se do celého systémudostane vzduch, pak se jehla trysky pohybuje s menšímodporem proti pružině a elektromagnetický ventil rych-leji dosáhne hodnoty proudu, který signalizuje dosednu-tí jehly při plném otevření. Naopak, pokud jehla tryskydrhne, pak nadzvednutí jehly trysky trvá dlouho a dobadosažení maximálního proudu, popř. doba, kdy dojdek dosednutí jehly trysky při maximálním otevření, jepříliš dlouhá. Jednotka čerpadlo - tryska využívá ke kont-role počátku vstřiku tzv. BIP signál (Beginning ofInjection Period).

  Přiložení číselníkového úchylkoměru

  Porovnání dodávkyStav jednotlivých vstřikovacích jednotek lze porovnatmezi sebou navzájem. K tomu slouží test "porovnánídodávky". Test lze vyhodnotit tak, že rozdíl mezijednotlivými jednotkami bude od +2,8 mg/zdvih do -2,8mg/zdvih. Pokud je u vstřikovače hodnota +, znamenáto, že řídicí jednotka zvyšuje dodávku paliva pro danýválec, protože tento má menší zrychlení (horší spalování)a naopak. Jestliže se v tomto kroku objeví větší rozdíly,bude nutno zkontrolovat kompresní tlak nebo samotnouvstřikovací jednotku.

 • | Formule Bosch | 21

  Test ventilůVstřikovací jednotka samotná je ovládána elektro-magnetickým ventilem. Ventily lze rovněž otestovat, alek tomu je zapotřebí dvou osob nebo válcové zkušebnyvýkonu. V režimu skutečných hodnot zvolíme napájeníjednotlivých ventilů a při zařazeném třetím rychlostnímstupni sešlápneme pedál plynu, až dosáhneme3 000 ot/min. Na obrazovce se musí objevit hodnota 00.Pokud je hodnota jiná, bude nutné zkontrolovat na-pájení vlastní vstřikovací jednotky.

  Test skutečných hodnotDůvody snížení výkonu motoru se poměrně přesněodhalí rovněž v testu skutečných hodnot. Zvolíme snímá-ní dodávaného množství paliva, hmotnost nasávanéhovzduchu, tlak v sání a otáčky. Ideální je opět zkušebnavýkonu nebo jízdní zkouška. Při dosažení cca 3 700 až3 900 ot/min se musí dodávané množství paliva dostatnad 45 mg/zdvih, hmotnost nasávaného vzduchu nad

  850 mg/zdvih a tlak v sání nad 2,0 bar. Pokud tomu taknení, bývá častým problémem měřič hmotnostinasávaného vzduchu. Pak je nutné provést v tomtorežimu ještě kontrolu stavu otevření ventilu zpětného ve-dení výfukových plynů, protože při otáčkách nad3000 ot/min by měl být na max. 4 %. Pod 3 000 ot/minby se hodnota otevření měla pohybovat do 75 %. Jestliže

  některé hodnoty neodpovídají, musíme zkontrolovat mě-řič hmotnosti nasávaného vzduchu, čistotu ventilu zpět-ného vedení výfukových plynů a těsnost celého sacíhotraktu. Dalším důvodem může být vadné turbodmy-chadlo.

  OsciloskopVelmi zajímavou možnost kontroly nabízí osciloskop.Samozřejmostí je kontrola snímačů otáček, polohy vačkya podobně. Velice důležitý je signál snímače polohyvačkového hřídele. Ten snímá polohu zubů naimpulzním kole, které má rozdílný počet zubů pro každý

  válec. Protože vačkový hřídel se během jednoho pracov-ního cyklu otočí o 360°, jsou na impulzním kole 4 zubys roztečí 90° - pro každý válec jeden. Aby bylo možnéválce správně rozpoznat, je na impulzním kole pro válec1, 2 a 3 ještě o jeden zub navíc. Přidaný zub má odzákladního zubu vždy rozdílnou rozteč.Jednotka čerpadlo - tryska je ovládána proudem až 20 A.Průběh není lineární, ale odpovídá průběhu signálu BIP(popsaný výše). Na osciloskopu si můžeme porovnatjednotlivé průběhy proudu, které by měly být pro každýválec co nejpodobnější.

  Možností testování pomocí testeru elektronickýchsystémů i osciloskopu je výrazně víc, ale tyto testy se z vel-ké části podobají testům na jiných motorech vybavenýchsystémem řízení EDC.

  Ing. Zbyněk Sedlář

  Předvedení KTSMáte-li zájem o předvedení diagnostického přístroje KTS,zašlete nám e-mail na adresu:

  [email protected] nezapomeňte uvést své jméno, adresu a telefon, aby-chom se s vámi mohli domluvit na vhodném termínu.

 • 22 | Formule Bosch |

  Stojánek Oto - OTOS, Benešov, 317 723 668;Pert Tlamka AUTO-SPORT, Blansko, 516 413 534;Pavel Stárek, Brno, 548 216 619;Provex Nova, s.r.o., Brno, 548 534 607;Future Tech, České Budějovice, 386 105 014;App, Hradec Králové, 495 220 419;AUTO DONTH, Cheb, 354 436 996;Autogar, Jihlava, 567 311 299;Küblbeck, s.r.o., Karlovy Vary-Doubí, 353 332 596;Autodrát s.r.o., Kladno, 312 688 806;BRANCO, s.r.o., Kolín, 321 741 399;Josef Švančar, Kravaře, 553 671 720;ing.Viktor Trdlica, Kroměříž, 573 335 655;Karel Bill - Auto ACC, Kunín, 556 749 312;Jeřábek-Zavřel, Kuřim, 541 230 324;Autobados, Liberec, 482 736 373;Autobados Mnichovo Hradiště, 326 771 971;AUTO DONTH, Most, 476 106 808;Vlastimil Goby, Nové Jirny, Praha východ, 281 960 865;

  Ing. Josef Jirmásek, Aš, 354 527 527; Autobados, Brno, 545 234 989; Autostyl s.r.o., Brno, 545 226 014; Vladimír Bracek, Brno, 545 212 653;Autodíly Grossmann, Brno 545 245 170; Madoil, Břeclav, 519 321 573; Jan Balada, Bzenec, 518 384 278; Roman Valenta, Děčín, 412 513 334;RALL s.r.o., Frýdek Mýstek, 558 431 284;Vlastimil Rosecký, Hamry nad Sázavou, 566 620 622; AUTO DITO, Havlíčkův Brod, 569 429 201; Autopartner - B. Urbanová, Hradec Králové, 495 534 705;AUTO RS, Hradec Králové, 495 716 160;Stanislav Mareš - Akuservis, Humpolec, 565 532 371; Autocapital, Chrudim, 469 637 473; Auto Hobby, Jeseník, 584 412 356; Petr Vinš autodíly, Kladno, 312 660 075-8; Renovak, Kostelec nad Orlicí, 494 321 321;Autocombi, Kutná Hora, 327 513 119; Autoservis Urban, Lanškroun, 465 323 224; PREMIA, s.r.o., Liberec, 485 103 978; Dítě spedition, Náchod, 491 421 866;RALL s.r.o., Opava, 553 794 306;

  Velkoobchodní partneři firmy BoschAUTO DONTH, Ostrov nad Ohří, 353 615 840;App, Pardubice, 466 63 62 61;Svatopluk Černík, Plzeň, 377 227 937;Küblbeck Bosch s.r.o., Plzeň, 377 462 318;Václav Šteiner - AUTOSS, Plzeň-Šlovice, 377 828 117;Avent, Praha 1, 224 324 888;AUTO JK, s.r.o, Praha 3, 222 729 786;Jaroslav Bureš - LUJA DEALER, Praha 10, 272 770 489;Karel Havel - Boschservis, Přerov, 581 225 425;Jiří Syřiště, S a S , Příbram, 318 629 086;Autoservis Rada, Soběslav, 381 522 030;AMD, Svitavy, 461 532 256;BENOL Teplice s.r.o., Teplice, 417 533 136;Pavel Langer, Třebíč, 568 847 209;Autobados Turnov, 481 313 576;Vladimír Šilhart AEI, Ústí nad Labem, 475 211 237;Autobados Vrchlabí, 499 422 415;PAS, Zábřeh, 583 499 304;Garáže Krč, Znojmo, 515 227 941

  Zdeněk Návrat - Autotwin, Ostrava, 595 781 241;RALL s.r.o., Ostrava, 596 621 642;Hakve, Pardubice, 466 303 315;AUTO RS, Pardubice, 466 414 461;AŠ PARTNER, Plzeň, 377 995 310;SERVIS JAROV, s.r.o., Praha 3, 251 002 351; AUTO SVOBODA s.r.o., Praha 4, 602 720 275;BARTÁK, Praha 4, 244 460 306; Ing. Libor ZÁRUBA, Praha 6, 224 319 691;BARTÁK, Praha 6, 235 362 329;BARTÁK, Praha 9, 281 864 101;Josef Jíša - AUTOSERVIS, Praha 9, 284 820 857;AUTOCORA OBCHODNÍ SPOL., Praha 10, 272 704 869; Petr Plašil, Praha 10, 271 737 365; E.M.T., Říčany u Prahy, 323 613 190-2;AŠ PARTNER, Tachov, 374 723 878;ATS-servis v.o.s., Trutnov, 499 815 283; Starý s.r.o., Uherské Hradiště, 572 551 026;AUTODÍLY BĚLOHLÁVEK, Vodňany, 383 382 812;Dolon Car - K. Balcar, Vysoké Mýto, 465 422 814; Dolon Car - O. Dobeš, Žamberk, 465 613 753; Stanislav Březina, Židlochovice, 547 238 438

  Obchodní partneři firmy Bosch

 • | Formule Bosch | 23

  Bosch a Škoda OctaviaBosch je největším evropským dodavatelem automobilového průmyslu. Stejně významnou roli hraje i na trhu náhradních dílů.Díky dlouhodobému vývoji a vysoké sériové výrobě dokáže Bosch nabídnout kvalitní díly a příslušenství za velmi příznivé ceny.Bosch nerozlišuje díly do prvovýroby a díly náhradní. Bosch vyrábí a dodává jen jedny. Koupí produktu Bosch získává servisi řidič stejnou jistotu jako při koupi nového vozu.

  Zajímavé cenyV tomto vydání časopisu se zaměří-me na Škodu Octavii. Bosch tohonabízí opravdu hodně a určitě váspřekvapí zajímavé ceny. Bosch patřík výrobcům, u kterých je špičkovýpoměr užitné hodnoty a ceny. Jiný-mi slovy, co zákazník za své penízezíská.

  Brzdové obloženíobj. č. 0 986 487 5551 399,00 Kč

  Brzdové kotouče (22x19 mm)obj. č. 0 986 478 8521 285,00 Kč

  Stírací lištaobj. č. 3 397 001 584504,70 Kč

  Brzdové destičkyobj. č. 0 986 424 3641 099,00 Kč

  Olejový filtrobj. č. 1 457 429 619179,90 Kč

  Žhavicí svíčka obj. č. 0 250 202 022469,80 Kč

  Vzduchový filtr obj. č. 1 457 433 714299,90 Kč

  Palivový filtr obj. č. 0 450 906 288656,50 Kč

  Vstřikovač se snímačempohybu jehlyobj. č. 0 986 430 4352 600,00 Kč

  Vstřikovačobj. č. 0 986 430 4341 650,00 Kč

  Pylový filtrobj. č. 1 987 431 012177,00 Kč

  Akumulátor DIN 74 Ahobj. č. 0 180 757 40C1 928,00 Kč

  Rozvodový řemenobj. č. 1 987 949 450649,00 Kč

  Plochý drážkový řemenobj. č. 1 987 946 027319,00 Kč

  Škoda Octavia 1,9 TDI - kód motoru AGR, 66 kW(vybraný příklad, kompletní seznam dílů Bosch na všechny typy Škoda Octavia najdete na www.bosch.cz/aa/formule)

  Nabídka pro všechny typyKoncern Škoda úspěšně vyrobil mnoho typů vozu Škoda Octavia a na tutostránku jsme graficky vybrali jeden z nejběžnějších - Škodu Octavii 1,9 TDIs kódem motoru AGR. Kompletní seznam dílů Bosch na všechny typy vozu Škoda Octavia najdetena www.bosch.cz/aa/formule. Seznam obsahuje i doporučené malo-obchodní ceny. S výběrem vhodného dílu vám poradí obchodní partneřiBosch, jejichž seznam najdete na straně 22.

  Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny bez DPH.

 • Robert Bosch odbytová s.r.o., Automobilová technikaPod Višňovkou 1661/35, 142 01 Praha 4 - Krč

  tel. 261 300 438, fax 261 300 513, [email protected]@cz.bosch.com, www.bosch.cz/aa, www.esitronic.cz

  ESI[tronic] M v češtiněMechanické údaje od 60 výrobců vozidel

  • technické údaje o zážehových a vznětových motorech• plány údržby a inspekčních prohlídek• přehledné vyobrazení zvedacích bodů, plnících a vy-

  pouštěcích otvorů pro motor, převodovku, vedeníklínových řemenů

  • návody pro nulování servisních intervalů s přehled-ným vyobrazením umístění nulovacích tlačítek

  • rozvodové řemeny - návody demontáže a montáže,obrázky s polohou značek HÚ, intervaly výměny

  • předepsané hodnoty geometrie osobních a lehkýchužitkových vozidel se specifikacemi pneumatik atabulkami tlaků vzduchu

  • klimatizace - předepsané množství a typ náplněi oleje, intervaly údržby

  Kompletní přehled mechanických činností

  Kompletní informace o ESI[tronic] M v češtině získáte na telefonu 261 300 450.

  Česk

  ya

  cena

  se ne

  mění