2 Klasifikacija proizvoda

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2 Klasifikacija proizvoda

Text of 2 Klasifikacija proizvoda

 • Klasifikacija proizvoda

 • Klasifikacija proizvodaZnai sustavno razvrstavanje predmeta, pojmova ili pojava po odreenim kriterijimaOmoguuje pregled velikog broja proizvoda i njihovu usporedbuMora biti pregledna, precizna i jasnaStruna nedosljednost pri imenovanju proizvoda uzrok je potekoa u klasifikaciji proizvoda

 • Klasifikacija proizvodaKategorije proizvoda su:VrstaPodvrsta (sorta)Razred kvalitete

  Vrstatemelj za klasifikaciju proizvodaObuhvaa proizvode s jednakim ili vrlo slinim bitnim svojstvimaGlavno mjerilo za razvrstavanje proizvoda u vrstu su svojstva na kojima se temelji upotreba Kameni ugljen, mrki ugljen, lignit, portlandski cement, taljeni cement, boksitni cement

 • Klasifikacija proizvodaPodvrsta (sorta)Svi oni proizvodi koji se od vrste razlikuju s obzirom na upotrebu,sirovine, tehnoloki proces, kemijski sastav,dimenziju, boju, miris, okus tegeografski izvor.

 • Klasifikacija proizvodaRazred kvaliteteOznaava razinu kvalitete proizvoda s obzirom na njihove pogreke tj. smanjenu vrijednost uporaberazlikujemo vie razreda kvaliteteUobiajeno je I., II. i III. razred kvalitete, te otpad

 • Klasifikacija proizvodaOznake za kvalitetu proizvoda su:Ekstra klasa - iznimno dobra kvalitetaPrva klasa (I., A, prima, super, original) dobra kvalitetaDruga klasa (II., B, sekunda) srednja kvalitetaTrea klasa (III., merkantil, kart, otpad) najslabija kvalitetaSurogat (zamjena, nadomjestak)Falsifikat (krivotvorina)

 • Klasifikacija proizvodaVie vrsta proizvoda mogu se grupirati u podskupine i skupine, a ove pak u pododjele i odjelePodskupina (podgrupa)Vie vrsta proizvoda koji su sliniSlinost se odnosi na funkciju, namjenu upotrebe, kemijski sastav i sl.Vrste papira, vrste cementa, vrste ugljenaSkupina (grupa)Vie podskupina proizvodaMeu pojedinim vrstama proizvoda koji su rasporeeni u razliite skupine velike su razlike u kemijskom sastavu, sirovini, namjeni upotrebe

 • Klasifikacija proizvodaPododjel (grana)Vie skupina (grupa) proizvodaOdjel (sektor)Vie grana proizvoda

 • Naela klasifikacije proizvoda u klasifikacijskim sustavimaKlasifikacija proizvoda u grupe, podgrupe, vrste, sorte, razred kvalitete moe se izvesti jedino na temelju odreenih klasifikacijskih naela i to:Naelo upotrebljivostiNaelo funkcionalnog odnosa meu pojedinim proizvodima

 • Naela klasifikacije proizvoda u klasifikacijskim sustavimaS gledita upotrebljivosti, naela klasifikacije se dijele na:Neogranieno upotrebljiva (univerzalna)Temelje se na zajednikim svojstvima ili funkcijama robeAgregatnom stanju, dimenzijama, geografskom izvoru, nainu transportiranja i skladitenja, stupnju tehnoloke prerade, tehnolokom procesu, gospodarskoj grani, svrsi upotrebeOgranieno upotrebljivaKemijski sastav koji je vaan samo za proizvode za koje je poznat i utjee na njihova svojstvaKemijska vlakna, legure, farmaceutski proizvodiDruga ograniena naelaBoja, tetnost za zdravlje, nain konzerviranja, posebna kemijska i fizika svojstva

 • Naela klasifikacije proizvoda u klasifikacijskim sustavimaS gledita funkcionalnog odnosa pri klasifikaciji pojedinih proizvodaGenetiko naeloOdnosi se na izvorZemlja podrijetlaRazvrstavanje na osnovi svojstavaRazliitoAgregatno stanje, kemijski sastav, boja oblikTehnolokoTemelji se na tehnolokom procesu, stupnju prerade i sl.Teleoloko (gr. telos = cilj, svrha)Temelji se na svrsi upotrebeMotor po snazi

 • Nazivi proizvodaPotekoe pri klasifikaciji mogu biti uzrokovane zbog naziva proizvodaNazivi proizvoda mogu bitiSkraeni nazivi (kratice) sloena kratica celofan = celuloza i diapahan (fran. celophan = proziran)Fantazijski nazivi (trivijalni)Izmiljaju sePo njima je nemogue zakljuiti izvor ili svojstvo proizvodaPosebno se pojavljuju ukozmetici (crna maka, sunce moje malo)Konfekciji (plavi biser, zlatna kruna)

 • Nazivi proizvodaRazliiti nazivi za jedan proizvod (sinonimi)Ovise o izvoru proizvodaPoliestersko vlakno razliitih naziva: diolen, trevira, terylenIsti nazivi za razliite proizvode (homonimi)AlpakaVrsta lame , vuna od lame, jako blistava tkanina od mjeavine vune i pamuka Slitina Cu, Ni i Zn s izgedom srebra (novo srebro)Jednostrano oznaivanje skupina ili vrsta proizvodaNaglaene su odreene specifinosti: za namirnice svrha, za metalne proizvode materijal, za boje - osjetila, za tekstil - rad

 • Oznaavanje (simbolizacija) i sustavi klasifikacije proizvodaZa klasifikaciju proizvoda potrebni su klasifikacijski sustavi tj. po odreenim naelima izgraene skupine znakova ili simbolaSustavno izgraena skupina znakova se naziva ifra ili kdIzvoenje poslova ifriranje ili kodiranjeNomenklatura je popis robe u kojemu su proizvodi klasificirani po nekakvom sustavu

 • Oznaavanje (simbolizacija) i sustavi klasifikacije proizvodaSlovna (abecedna klasifikacija) Klasifikacija pomou slovaOmoguava oznaivanje toliko robnih grupa koliko je u abecedi slovaNedostaci: mogu je upotrijebiti samo drave koje poznaju ta slova irilica, arapsko pismo, kinesko pismo

 • Oznaavanje (simbolizacija) i sustavi klasifikacije proizvodaBrojana (numerika klasifikacija)Klasifikacija pomou brojevaRaspored je mogu u dekadnom sustavu, to znai da je kritian broj 10 i da se nijedna grupa ne moe podijeliti na vie nego 10 niih grupaPostoji i sustav stotina, gdje je kritini broj 100, a to znai da je stotinu glavnih grupa koje se dijele na stotinu podskupinaBroj ovisi o potrebama ralanjivanjaPo ovom sustavu izraena je i carinska tarifaPrednost:meunarodno upotrebljiva

 • Oznaavanje (simbolizacija) i sustavi klasifikacije proizvodaMijeana slovna i brojana klasifikacijaOmoguuje oznaivanje i slovima i brojevimairoke mogunosti oznaivanja

 • Vanije nomenklature proizvodaKlasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske KPD 2002 (NN 128/03)KPD je uveden kao sredinja statistika klasifikacija proizvoda po djelatnostima RH u kojoj su proizvodi razvrstani prema kriteriju ekonomskog podrijetla i strukturirani prema djelatnostima Nacionalne klasifikacijske djelatnosti (NKD)NKD je uvedena u statistiki sustav RH 1. sijenja 1995., u obaveznoj je primjeni od 1. sijenja 1997.NKD je izraen na temelju Statistike klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici NACE Rev.1 (Statistical Clasiification of Economic Activities in the European Community, Rew.1)

 • KPD je izraena na temelju istovrsne Statistike klasifikacije proizvoda po djelatnostima u Europskoj ekonomskoj zajednici CPA 1996 (Statistical Classification of Product by Activity in the European Community, 1996 version) i s njom je u cjelosti usporedivNACE Rev. 1 i CPA 1996 ine okosnicu integriranog sustava klasifikacija djelatnosti i proizvoda Europske unije (EU), poznatog pod nazivom ISCAP (Integrated System of Classification of Activities and Products)Na temelju ISCAP-a nacionalno je izraen podsustav integriranih klasifikacija djelatnosti i proizvoda NKD i KPD s ciljem osiguranja meunarodne usporedivosti statistikih podataka

 • Tablica 1. Struktura i broj naslova KPD-a 1996. i KPD-a 2002. u odnosu na NKD i NKD 2002.Izvor: www.nn.hr, KPD 2002.

  RazinaklasifikacijeNKDKPDNKDNKD 2002.KPD 1996.KPD 2002.Podruja17171717Potpodruja31313131Odjeljci60626062Skupine222224219223Razredi503514491502Podrazredi 570585--Kategorije--9461146Potkategorije--23032608

 • Tablica 2. Hijerarhijske razine KPD-a 2002. u odnosu na NKD 2002.

  Izvor: www.nn.hr, KPD 2002.

  Vrsta klasifikacijeHIJERARHIJSKE RAZINEBroj slovnih ili brojanihrazina ralanjenostioznakaoznakaNKD 2002.podrujeA QjednoslovnapotpodrujeCA DNdvoslovnaodjeljak01 99dvoznamenkastaskupina01.1 99.0troznamenkastarazred01.11 99.00etveroznamenkastapodrazred01.11 99.0peteroznamenkastaKPD 2002.kategorija01.11.1 99.00.1peteroznamenkastapotkategorija01.11.11 99.00.10esteroznamenkasta

 • Carinska tarifaUredba o carinskoj tarifi za 2006. godinu (NN 145/05)Sustavno ureen popis sve robe koja se uvozi i izvozi uz carinske stopeNemogue je nabrojiti sve vrste robe i sve njihove varijacije (po veliini, snazi, boji itd.), mnogo je robe grupirano pod zajednikim, skupnim nazivimaKriteriji pri grupaciji proizvodaPo namjeni upotrebe: odjea, hrana, piePo materijalu od kojega su izraeni: tekstilni metalniPo stupanju obrade: sirovine, poluproizvodi, proizvodiPo pakiranju (npr. masa proizvoda)Po djelatnosti: poljoprivredni proizvodi, industrijski proizvodiPo podrijetlu proizvoda: ruda, animalno, biljno

 • Carinska tarifaCarinskom tarifom utvren je sustav nazivlja i brojanog oznaavanja robe koji je usklaen s vaeom kombiniranom nomenklaturom EUtzv. harmonizirana nomenklaturaPrimjenjuje se u oko 90% svjetske trgovineMeunarodna klasifikacija robe izraena je u 5 razina:odsjecipoglavljatarifni brojevipodbrojeviPotpodbrojeviHarmonizirani sustav podijeljen je na 21 odsjek (najvee cjeline u sustavu) koji se oznauju rimskim brojevima od I do XXI

 • Carinska tarifaOdsjeci sadre razliit broj poglavlja, a sveukupno ih je 97 i oznauju se arapskim brojevimaTarifni brojevi oznauju se etveroznamenkastim arapskim brojevima 8411Prve dvije znamenke oznaavaju poglavlje carinske tarifePredzadnja i zadnja znamenka oznaava redni broj tarifnog broja u tom poglavlju

 • Carinska tarifaODSJEK XVISTROJEVI, APARATI I MEHANIKI UREAJI TE ELEKTROTEHNIKA OPREMA I DIJELOVI ZA NJIH; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA TE DIJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODEPoglavlje 84NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, STROJEVI, APARATI I MEHANIKI UREAJI; NJIHOVI DIJELOVI

 • Tablica 3. Tarifna oznaka 8410-8416

  8410

  Hidrauline (vodne) turbine, vodenina kola i regulatori za njih:

  8411

  Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i druge plinske turbine:

  8412

  Ostali motori i pogonski strojevi:

  8413

  Sisaljke za tekuine, pa i s mjernim ureajima; elevatori tekuina:

  8414

  Zrane ili vakuumske sisaljke, zrani ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijska ili recirkulacijska hvatala pare (nape) s ugraenim ventilatorom, pa i s filterima:

  8415

  Ureaji za klimatizaciju, s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje temperature i vlanosti, ukljuujui strojeve u kojima se vlanost ne moe posebno regulirati:

  8416

  Plamenici za loita na tekue gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska loita ukljuujui i mehanike dodavae goriva, mehanike reetke, mehanike uklanjae pepela i sline ureaje:

  Izvor, www.nn.hr, Uredba o Carinskoj tarifi za 2006. godinu

 • Carinska tarifaPodbrojevi se oznaavaju esteroznamenkastim arapskim brojevima0101 ivi konji, magarci i mule0101 10 istokrvne rasplodne ivotinje0101 10 10 konji0101 10 90 ostali0101 90 ostaliPotpodbrojeviDo razine potbrojeva klasifikacija je meunarodnaRH potpotpodbroj i potpotpotpodbroj