2. Starka bindningar - Mattlidens ... 2. Starka bindningar Kemisk fأ¶rening: bestأ¥r av tvأ¥ eller flera

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2. Starka bindningar - Mattlidens ... 2. Starka bindningar Kemisk fأ¶rening: bestأ¥r av tvأ¥...

 • 2. Starka bindningar

 • 2. Starka bindningar

  ● Kemisk förening: består av två eller flera grundämnen

  ● Kemisk bindning: växelverkan mellan olika byggstenar (atomer, joner och molekyler) får dem att dras till varandra och bilda strukturer vars energiinnehåll är lägre än hos de ursprungliga byggstenarna.

  ● Elektronegativitet: ett mått på förmågan hos en atom av ett visst grundämne att dra bindningselektronerna till sig.

 • Röntgenkristallografi

  ● En metod med vilken rymdstrukturen för fasta ämnen kan bestämmas.

  ● Då en kristall bestrålas med röntgenstrålning träffar strålningen elektronerna i de enskilda atomerna och man erhåller en diffraktionsbild som exakt beskriver avståndet mellan atomerna, bindningsvinklarna samt kristllgitterstrukturen.

 • 2.1 Starka bindningar (repetition)

  a) jonbindning: - uppkommer ifall skillnaden mellan elektronegativitetsvärdet hos de grundämnen som bildar bindning är stor (Δ>1.7) - mellan metall och icke-metall

 • b) kovalent bindning: - uppkommer ifall skillnaden mellan elektronegativitetsvärdet hos de grundämnen som bildar bindning är liten (Δ< 1.7) - mellan icke-metall och icke-metall

  c) metallbindning: - metallerna uppnår en satbil struktur genom att avge elektroner – mellan metall och metall

 • + →

  2.2 Jonbindning ● Mellan metall och icke-metall, t.ex.

  Katjon Anjon

  Mg2+ O2-

  Na+ Cl-

  https://www.youtube.com/watch?v=VBReOjo3ri8

  https://www.youtube.com/watch?v=VBReOjo3ri8

 • Jongitter ● De positivt och negativt laddade jonerna dras mot

  varandra p.g.a. elektrostatiska krafter

  ● Samtidigt försöker alla joner med samma laddning hållas så långt borta från varandra som möjligt → jonerna ordnar sig i ett tredimendionellt jongitter

  ● Ju större jonladdning och ju mindre jonradie, desto starkare blir bindningen

 • Ex. Jämför t.ex.smältpunkten för CaCl 2 och CaO

 • Jonföreningar:

  ● har hög smält- och kokpunkt ● de flesta jonföreningar löser sig lätt i vatten ● Leder inte el i fast form, eftersom jonerna inte kan röra

  sig ● Leder el i smält form och lösta i vatten ● Hårda och sköra

 • Fleratomiga joner

  ● En jon kan även bestå av flera atomer, bunda till varandra med kovalenta bindningar.

 • Jonföreningars formel

  ● Ex. Skriv formeln för de jonföreningar som kaliumjonen, kalciumjonen och järn (III) jonen kan bilda med nitratjonen, sulfatjonen och fosfatjonen.

  ● Namngivning av föreningar s. 153

  ● Jonföreningar: katjon + (oxidationstal) + anjon med ändelsen id t.ex. koppar(II)oxid

 • Den kovalenta bindningen

  ● I en reaktion mellan två icke-metaller uppnår båda atomerna stabil ädelgaskonfiguration genom att dela på ytterelektroner.

  ● Vardera atomens kärna attraherar de gemensamma bindningselektronerna.

  ● Oladdade föreningar av icke-metaller med enbart kovalenta bindningar kallas molekylföreningar eller molekyler. – Grundämnesmolekyler: – Föreningsmolekyler:

 • ● Enkelbindning: atomerna har ett gemensamt bindningselektronpar

  ● Dubbelbindning: två gemensamma bindningselektropar

  ● Trippelbindning: tre gemensamma bindningselektronpar

 • Namngivning av molekylföreningar

  ● prefix + det mindre elektronegativa ämnet + prefix + det mera elektronegativa ämnet + id

  t.ex. koldioxid dikvävetetroxid

 • Hybridisering

  ● Då en kemisk bindning håller på att bildas, förändras ytterelektronernas atomorbitaler.

  ● De inre elektronerna störs så lite att deras rörelseområden fortsättningsvis kan beskrivas med hjälp av atomorbitaler.

  ● Ytterelektronernas atomorbitaler smälter ihop till hybridorbitaler. Hybridorbitalernas form är beroende av de atomorbitaler som sammansmälter.

 • sp3-hybridisering

  ● De fyra sp3-hybridorbitalerna är alla sinsemellan likadana och har samma energiinnehåll.

  ● De ställer sig så långt från varandra som möjligt = vinklarna mellan dem blir 109, 5° (de är tetraedriskt riktade).

  http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/hybrv18.swf

  http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/hybrv18.swf

 • σ - bindning ● En sigma-bindning bildas då de bindningsorbitaler

  som smälter samman ligger på den linje som går igenom de två atomernas kärnor.

  ● En sigma-bindning är rotationssymmetrisk och kan rotera.

  http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/bom5s2_6.swf

  http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/bom5s2_6.swf

 • sp2-hybridisering

  ● sp2-hybridorbitalerna är alla i samma plan och vinkeln mellan dem 120°.

 • π- bindning

  ● De ohybridiserade 2 p-orbitalerna smälter samman i sidled och bildar en pi-bindning.

  ● T.ex. eten, bensen

 • sp-hybridisering

  ● sp-hybridorbitalerna är riktade så långt ifrån varandra som möjligt och vinkeln mellan dem är 180°.

 • ● Syreatomens sp3-hybridisering

  ● Kväveatomens sp3-hybridisering

 • Sammanfattning

  ● sp3: Om kol, kväve och syre bildar enkla bindningar ● sp2: Om kol, kväve och syre bildar dubbelbindning ● sp: Om kol, kväve och syre bildar trippelbindning

  (eller två dubbelbindningar)

  ● En enkel bindning är en σ-bindning ● En dubbelbindning består av en σ-bindning och en π-

  bindning ● En trippelbindning består av en σ-bindning och två π-

  bindningar

 • SV09

 • Heterocykliska föreningar

  ● Ringformiga föreningar som innehåller kol och någon heteroatom såsom kväve eller syre.

  ● Ringen kan antingen vara mättad (endast enkelbindningar) eller omättad (innehålla dubbelbindningar)

 • http://www.buzzle.com/articles/chromatin-function.html

  http://www.buzzle.com/articles/chromatin-function.html

 • Allotropi

  ● Strukturmässigt olika former av ett grundämne vid samma aggregationstillstånd.

  - syre (O 2 ) och ozon (O

  3 )

  - röd, vit och svart fosfor - diamant, grafit, fulleren, nanorör

 • Atomgitter

  ● Alla kolatomer är bundna till varandra med kovalenta bindningar.

  ● Mycket höga smältpunkter ● Hårda, kan användas till att slipa

  andra material ● Kan krossas

 • 2.3 Metallbindning

  ● Metallerna har 1-3 ytterelektroner som de gärna ger bort.

  ● Om endast metallatomer bildar bindning, finns det inga atomer som kan ta emot dessa elektroner. Istället avger metallatomerna sina ytterelektroner till ett gemensam elektronmoln.

  ● Elektronerna kan röra sig fritt genom hela metallen.

  http://periodictable.com/

  http://periodictable.com/

 • Metallgitter

 • Legeringar

  ● Legeringar är metallblandningar som består av två eller flera grundämnen.

 • ● Blanka, glänsande ● Hållbara, tät struktur ● Tänjbara och formbara ● Ämnen med hög

  smältpunkt (antalet ytterelektroner inverkar på metallbindningens styrka: Ju flera gemensamma ytterelektroenr, desto starkare bindning = desto högre smältpunkt)

  ● Goda ledare av el och värme

  Metallers egenskaperMetallers egenskaper

 • Leder följande föreningar elektricitet? Ett material leder el ifall elektroner eller joner kan röra sig fritt i materialet (elektricitet = förflyttning av laddningar)

  ● Kristallin NaCl ● Smält socker (sackaros) ● Smält KCl ● En vattenlösning av silvernitrat ● 1 M svavelsyra ● Fast koldioxid (koldioxidis) ● Grafit ● Diamant ● Etanol ● Aceton

  ● Mässing + s.88 uppg. 109 och 110

 • Kap. 3 Svaga bindningar

 • Polära och opolära kovalenta bindningar

  ● Mellan två atomer med samma elektronegativitet är bindningen opolär (Δ0-0,4). T.ex.

  ● En bindning mellan atomer med olika elektronegativitet är polär. (Δ0,5-1,7)

  ● Den mera elektronegativa atomen drar bindnings- elektronparet mera mot sin kärna och molekylen får en negativ delladdning.

  ● Den andra ändan av molekylen får då en positiv delladdning.

  ● T.ex.

 • Opolär molekyl

  ● Molekyler med endast opolära kovalenta bindningar är opolära molekyler.

  ● En molekyl med polära bindningar kan vara opolär ifall delladdningarna upphäver varandra.

  O = C = O

 • Polär molekyl

  ● Hela molekylen är polär om en eller flera bindningar är polära (och ifall de inte upphäver varandra.)

 • Dispersionskrafter

  http://www.youtube.com/watch?v=3t1Jn_jrsQk

  ● Mellan opolära molekyler och ädelgasatomer verkar svaga dispersionskrafter.

  ● Ju flera elektroner det finns i en atom eller molekyl, desto större är dispersionskrafterna (= ju större molekyl, desto högre smältp