Click here to load reader

2003 Faaliyet Raporu

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2003 Faaliyet Raporu

 • FAALYET RAPORU 2003

  Geliflim devam ediyor...

  Asya Finans Kurumu A.fi.

 • ASYA FNANS FAALYET RAPORU 2003

  1

  Ksaca Asya Finans

  Ynetim Kurulu Adna Mesaj

  Ynetim Kurulu

  Denetim Kurulu

  Genel Mdrden Mesaj

  st Ynetim

  2003 Yl Trkiye Ekonomisi

  Kurumsal Bankaclk

  Bireysel Bankaclk

  Uluslararas Bankaclk

  Kurumsal Geliflim

  Organizasyon fiemas

  Mali Tablolar

  Mali Tablolar Analizi

  Bamsz Denetim Raporu

  fiubeler

  indekiler

  3

  4

  6

  7

  8

  10

  12

  16

  20

  24

  25

  28

  29

  35

  42

  44

 • ASYA FNANS FAALYET RAPORU 2003

  3

  Asya Finans Kurumu A.fi., daha sonra kurucu ortak olarak Kurumda yer alacak bir grup

  giriflimcinin gayretleri sonucu Trkiyenin altnc zel finans kurumu olarak 24 Ekim 1996

  tarihinde, Altunizadedeki Merkez fiubesi ile faaliyetlerine bafllamfltr. Kurulufl sermayesi;

  2 trilyon TL, mevcut denmifl sermayesi; 60 trilyon TL olan Asya Finansn, tabana yaylmfl

  yerli sermayeye dayanan ok ortakl bir yaps vardr.

  Asya Finans'n Temel Hedefi: Mflteri odakl hizmet anlayflndan hareketle, teknolojinin

  getirdii en son imknlar kullanarak, faizsiz finans sistemini daha genifl kitlelere

  ulafltrabilmektir. Bu dorultuda, Genel Mdrlk birimleri ve 43 flubesi, yurt iinde 4, yurt

  dflnda 490 muhabir banka ile faaliyetlerini srdrmektedir.

  ISO 9001 Kalite Ynetim Sistemi Belgesi'ne sahip ilk zel finans kuruluflu olan Asya Finans;

  mflterilerinin ihtiya ve beklentilerini karfllarken, finansal kiralama, retim destei ve kr

  zarar yatrm ortakl olmak zere faizsiz bankaclk konusundaki temel rnn yan

  sra; bireysel krediler, kredi kartlar, POS, e-pos, ATM, nternet bankacl gibi bireysel

  bankaclk rnlerinin ve kambiyo, gayri nakdi krediler, ek/senet ifllemleri gibi nakit kredi

  dflndaki tm bankaclk rn ve hizmetlerinin pazarlanmas konusunda faaliyet gstermektedir.

  Asya Finans, flu iki temel yaklaflm kendi gelifliminin ve hedefledii pazar payna

  ulaflabilmesinin bir gerei olarak kabul etmekte ve bunun iin aba sarf etmektedir:

  Faizsiz bankaclk rnlerini gelifltirerek, bu konuda yeni trev rnler ortaya koymak.

  Bankaclkta etkin bir biimde kullanlmakta olan rnlerin faizsiz bankaclk sistemine

  adaptasyonunu salamak.

  Asya Finans, misyon ve vizyonunu alflanlarnn genifl katlmyla belirlemifl, paylaflmann

  ve bir inancn rn olarak kurum kltrnn unsurlar haline getirmifltir.

  Asya Finansn Misyonu: adafl bankaclk hizmetlerini faizsiz bankaclk ilkeleri ereve-

  sinde gelifltirip, mflterilerinin ihtiya ve beklentilerini "farkl beklentilere farkl zmler"

  yaklaflmyla karfllayarak, paydafllarna ve Trkiye ekonomisine katk salamaktr.

  Asya Finansn Vizyonu: Lider bir finans kurumu olarak sektrn nde gelen bankalaryla

  rekabet ederek, bankaclk alannda gelifltirdii rnlerle dnya standartlarnda hizmet

  veren, saygn, gvenilir ve etkin bir kurum olmaktr.

  Ksaca Asya Finans

  Asya Finans'n temel hedefi;

  mflteri odakl hizmet

  anlayflndan hareketle,

  teknolojinin getirdii en son

  imknlar kullanarak,

  faizsiz finans sistemini daha

  genifl kitlelere ulafltrabilmektir.

 • 4

  Getiimiz yl lke ekonomisinde yaflanan olumlu geliflmeler, bankaclk ve finans sektrn

  de olumlu etkilemifl, ekonomik beklentileri ykseltmifltir. Nitekim, enflasyonun 28 yl sonra

  ilk defa tek haneli rakamlara dflmesi de, bu beklentilerin bofla kmayacann ve ekonomik

  adan parlak yllarn yaklafltnn somut bir gstergesidir.

  Asya Finans iin 2003 yl, nceki yllarda yaplan yatrmlarn olumlu sonularnn alnd

  ve atlan temellerin iyice salamlaflt, son derece baflarl bir yl olmufltur. 2003 ylnda

  gerek kaynak toplamada, gerek fon kullandrmnda en hzl byyen finans kurumu Asya

  Finans'tr. Takdirinize gururla sunduumuz 2003 yl sonular, bu baflarnn gelifligzel

  olmayp, planl ve hedeflere ynelik stratejiler dorultusunda elde edildiini aka

  gstermektedir.

  Dengeli ve istikrarl bir flekilde geliflimine devam eden Kurumumuz, getiimiz mali ylda

  da kurumsal mflteri portfyn nemli lde geniflletmifl; altyap alflmalar tamamlanan

  alternatif datm kanallarn hizmete sokarak bireysel bankaclk alannda yeni atlmlar

  yapmfl; yaygnlafltrd yurt dfl muhabir banka a sayesinde dfl ticaret ifllemlerinde de

  nemli yol kat etmifltir.

  2003 ylnda yurt genelindeki flube saymz 43'e karmfl bulunmaktayz. fiube saymzdaki

  bu artfl, beraberinde gzle grlr bir mevduat artfl da getirmektedir. Ayrca, atmz

  her yeni flubenin, gerek yeni istihdam olana yaratmas ve blge yatrmclarna kaynak

  salamas asndan, gerekse toplanan fonlarn retime ynlendirilmesi asndan lke

  ekonomisine katks byktr.

  Kaliteli hizmet prensibinden dn vermeden stn bir gayretle alflan ynetim ve personeliyle

  Asya Finans, zel finans kurumlar arasnda liderlie doru hzl ve emin admlarla ilerlemektedir.

  Kurumumuzun, 2003 ylndaki bu baflar grafiinden yola karak belirlenen 2004 yl

  hedeflerine de rahatlkla ulaflaca, hatta aflaca konusunda inancm sonsuzdur.

  Ynetim Kurulu Adna Mesaj

  ASYA FNANS FAALYET RAPORU 2003

 • 5

  Bu baflarda emei geen tm Asya Finans ynetici ve alflanlar ile bizlerden desteini

  esirgemeyen deerli ortaklarmza teflekkr ederim.

  2004 yl alflmalarmzn da lkemiz, milletimiz ve Kurumumuz iin hayrlar getirmesi

  temennisiyle sayg ve selamlarm sunuyorum.

  M. hsan KALKAVAN

  Ynetim Kurulu Baflkan

  ASYA FNANS FAALYET RAPORU 2003

  Asya Finans iin

  2003 yl, nceki yllarda

  yaplan yatrmlarn

  olumlu sonularnn

  alnd ve atlan temellerin

  iyice salamlaflt,

  son derece baflarl

  bir yl olmufltur.

 • ASYA FNANS FAALYET RAPORU 2003

  6

  Ynetim Kurulu

  M. hsan KalkavanYnetim Kurulu Baflkan

  Tahsin TekoluYnetim Kurulu Baflkan Yrd.

  A. Seluk BerksanYnetim Kurulu yesi

  M. hsan Kalkavan Ynetim Kurulu BaflkanArmatr, fladam. Ekim 1996 tarihinden itibaren Kurumumuz Ynetim Kurulu Baflkan olarak grev yapmaktadr. Ayrca

  Iflk Sigorta A.fi., Befliktafl Denizcilik ve Tafl. A.fi., Ufuk Uluslararas Tafl. A.fi., Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San.

  ve Tic. A.fi. flirketlerinde halen Ynetim Kurulu Baflkan olarak grev yapmaktadr.

  Tahsin Tekolu Ynetim Kurulu Baflkan YardmcsSanayici, fladam. Kurucu ortaklarmzdandr. 1996 ylndan itibaren Ynetim Kurulunda Baflkan Yardmcl ve yelik

  grevlerinde bulundu. Halen Ynetim Kurulu Baflkan Yardmcs olarak grev yapmaktadr. Ayrca Asyafin Turizm Proje

  nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi.de Ynetim Kurulu yesi, Gven Apre San. A. fi.de Ynetim Kurulu Baflkan olarak grev

  yapmaktadr.

  A. Seluk Berksan Ynetim Kurulu yesifladam. Kurucu ortaklarmzdandr. 1996 ylndan itibaren belirli aralklarla Ynetim Kurulunda ye olarak grev yapt.

  Halen Kurumumuz Ynetim Kurulu yesidir. Ayrca Kar Grubunda Genel Koordinatr, Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em.

  San. ve Tic. A.fi.de Deneti olarak grev yapmaktadr.

  Turgut Aydn Ynetim Kurulu yesiTekstilci, fladam. Kurucu ortaklarmzdandr. 1997 ylndan itibaren Kurumumuz Ynetim Kurulu yelii grevini yapmaktadr.

  Ayrca Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi.de Ynetim Kurulu yesi, Aydn rme A.fi.de Ynetim Kurulu

  Baflkan Yardmcs ve stanbul Memorial A.fi.de Ynetim Kurulu Baflkan olarak grev yapmaktadr.

  nal Kabaca Ynetim Kurulu yesi / Genel MdrOn yl sreyle Hazine Msteflarlnda Bankalar Yeminli Murakpl grevinde bulundu. Nisan 1997de Murahhas Aza

  olarak Kurumumuzda greve bafllad. 2000 ylndan itibaren Genel Mdr ve Ynetim Kurulu yesi olarak grevine devam

  etmektedir. Ayrca Iflk Sigorta A.fi. ve Asya Biliflim Tek. Turizm. nfl. San. ve Dfl Tic. A.fi.nin Ynetim Kurulu yelii

  grevlerini srdrmektedir.

  brahim Sayn Ynetim Kurulu yesifladam. Nisan 2000 tarihinden itibaren Ynetim Kurulu yesi olarak grev yapmaktadr. Ayrca halen Asyafin Turizm Proje

  nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi. Ynetim Kurulunda Murahhas Aza olarak, Trkter Tersane ve Deniz flletmecilii flirketinde

  Ynetim Kurulu yesi olarak grev yapmaktadr.

  Cemalettin Yksel Ynetim Kurulu yesiYirmi yl sreyle Hazine Msteflarlnda Bankalar Yeminli Murakpl grevinde bulundu. Kurumumuzun Denetim ve

  Risk Ynetim Sisteminden sorumlu Ynetim Kurulu yesidir. Haziran 2001 tarihinden itibaren Kurumumuzda Ynetim

  Kurulu yesi olarak grev yapmaktadr.

 • ASYA FNANS FAALYET RAPORU 2003

  7

  lhan flbilenfladam. 1997 ylndan itibaren Kurumumuzda Deneti olarak grev yapmaktadr. Ayrca halen Trkter Tersane ve Deniz

  flletmecilii flirketinde Ynetim Kurulu Baflkanl, Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi.de Ynetim Kurulu

  Baflkan Yardmcl, Asya Biliflim Tek. Turizm. nfl. San. ve Dfl Tic. A.fi.de Ynetim Kurulu Baflkanl grevlerini

  srdrmektedir.

  M. fievki KavurmacTekstilci, fladam. Kurucu ortaklarmzdandr. 1996-1997 yllar arasnda Ynetim Kurulu yesi olarak grev yapt. 1997

  ylndan itibaren Kurumumuzda Deneti olarak grev yapmaktadr. Ayn zamanda Aydnl Hazr Giyim San. Tic. A.fi.de

  Ynetim Kurulu Baflkan, Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi.de Ynetim Kurulu yelii grevlerini

  srdrmektedir.

  Ali AkbulutTekstilci, fladam. 2000 ylndan itibaren Kurumumuzda Deneti olarak grev yapmaktadr. Ayrca halen Ortadou Tekstil

  flirketinde Ynetim Kurulu Baflkanl, Asyafin Turizm Proje nfl. Taah. Em. San. ve Tic. A.fi.de Ynetim Kurulu yelii

  grevlerini srdrmektedir.

  lhan flbilen M. fievki Kavurmac Ali Akbulut

  nal KabacaYnetim Kurulu yesi / Genel Mdr

  Turgut AydnYnetim Kurulu yesi

  br