2005–2007 met bendrieji ugdymo planai ... doma pedagoginأ« arba specialioji pedagoginأ« pagalba, suderintu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2005–2007 met bendrieji ugdymo planai ... doma pedagoginأ« arba specialioji pedagoginأ«...

 • 4

  2005–2007 metø

  bendrieji ugdymo planai

 • 5

  2005–2007 METØ BENDRIEJI UGDYMO

  PLANAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. 2005–2007 metø bendrieji ugdymo planai (toliau – Bendrieji ugdymo planai) reglamentuoja prieðmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir atitinkamø specialiojo ugdymo programø ágyvendinimà mokyklose 2005–2006 ir 2006–2007 mokslo metais.

  2. Mokyklos ugdymo turiná reglamentuoja bendrøjø programø ir iðsilavinimo standartø pagrindu parengti ir mokyk- los direktoriaus patvirtinti dalykø ar ugdymo srièiø (ir papildomojo ugdymo) teminiai planai ar programos, pagal ðiuos Bendruosius ugdymo planus parengtas, mokyklos tarybos aprobuotas ir direktoriaus patvirtintas mokyklos ugdymo planas.

  3. Mokyklos ugdymo turinio kûrimas grindþiamas mokyklos bendruomenës – mokytojø, mokiniø ir jø tëvø – bendradarbiavimu ir demokratinëmis nuostatomis.

  4. Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sàvokos: Dalykas – privalomasis arba pasirenkamasis dalykas, kurá mokinys mokosi atitinkamoje klasëje ar grupëje; Privalomasis dalykas – á ugdymo plano lentelæ áraðytas dalykas, kurá mokinys privalo mokytis atitinkamoje klasëje

  ar grupëje; Pasirenkamasis dalykas – dalykas, kuris neáraðytas á tos klasës ugdymo plano lentelæ, dalykà siûlo mokykla, o

  mokinys renkasi; mokiniui pasirinkus, jis jam tampa privalomuoju dalyku; Mokyklos nuoþiûra skirstomos pamokos – pamokos, kurias mokykla gali skirti privalomiesiems, pasirenkamie-

  siems dalykams, dalykø moduliams mokyti, mobiliosioms grupëms sudaryti, pedagoginei pagalbai teikti, diferencijuotam mokymui, projektams;

  Dalyko modulis – ið anksto apibrëþta, savarankiðka, ne maþesnës kaip 17 valandø trukmës privalomojo dalyko programos dalis;

  Mobilioji grupë – sudaryta ne maþesnë kaip 5 mokiniø grupë kuriai nors privalomojo dalyko programai ar dalyko moduliui bei pasirenkamajam dalykui mokytis;

  Srautas – mokiniø grupë, kuri mokosi pagal vienos klasës (11 arba 12) dalykø programas; Adaptacinis laikotarpis – laikotarpis, kurio metu vaikas (mokinys), perëjæs prie aukðtesnio lygmens ugdymo pro-

  gramos, derinasi prie naujos aplinkos reikalavimø; Dalyko teminis planas – pagal bendràsias programas ir iðsilavinimo standartus parengtas dalyko turinio iðdësty-

  mas kuriai nors klasei, grupei, remiantis dalyko programai skirtø pamokø skaièiumi, rengiamas metams; Projektas – metodu, kurio esminiai poþymiai yra aktyvi veikla, problemø sprendimas ir ágyjama patirtis, atliktas

  darbas, ugdantis ávairiapusius mokiniø gebëjimus; Kontrolinis darbas – ne maþesnës kaip 30 minuèiø trukmës savarankiðkas, projektinis, kûrybinis, laboratorinis ar

  kitoks raðtu atliekamas ir ávertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip ávaldyta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, skyrius, logiðkai uþbaigta dalis, savarankiðkai iðmokta dalis ir pan.);

  Gretimos klasës – klasës, kurias skiria vieneri ugdymo programos metai, pvz., 9 ir 10, 11 ir 12, 7 ir 8 klasës ir t. t.; Mokymosi kalba – kalba, kuria organizuojamas ugdymo procesas; Iðlyginamoji klasë – jaunimo mokyklos klasë (po 10 ar kurios kitos klasës), skirta mokiniams, turintiems ugdymosi

  sunkumø ir siekiantiems ágyti pagrindiná iðsilavinimà; gimnazijos, vidurinës ar pagrindinës mokyklos klasë, skirta mokiniams, turintiems socializacijos, mokymosi sunkumø, nutraukusiems mokslà ar nesimokiusiems kai kuriø dalykø ir siekiantiems vidurinio iðsilavinimo; klasë, skirta uþsienieèiø vaikams mokytis lietuviø kalbos;

  Specialusis ugdymas – specialiøjø poreikiø asmenø mokymas, lavinimas bei vertybiniø nuostatø formavimas, pripaþástant ðiø asmenø gebëjimus ir galias;

  Specialiosios pamokos – privalomos pamokos, skiriamos klasës (grupës) mokiniø sutrikimà ar negalæ kompensuojamiesiems ágûdþiams ugdyti;

  Specialiosios pratybos – individualios ar grupinës pratybos, atliekamos ne pamokø metu (logopedinës, judesio ir padëties, tarties, kalbos ir klausos, orientacijos ir mobilumo, regëjimo funkcijø lavinimo, kasdieniø gyvenimo ágûdþiø ugdymo, Brailio raðto mokymo);

  Darbinio ugdymo planas – ugdymo planas, skirtas lavinamøjø klasiø mokiniams, baigusiems specialiàjà pagrindinio ugdymo programà;

  Netradicinio ugdymo mokykla – mokykla, savo veiklà grindþianti netradicinio ugdymo koncepcija; Ankstyvasis uþsienio kalbos mokymas – pasirenkamasis kalbos mokymasis antraisiais, treèiaisiais ir ketvirtaisiais

  pradinio ugdymo programos metais;

  P AT V I R T I N TA Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandþio 20 d. ásakymu Nr. ISAK-663

 • 6

  Pagilintas dalyko mokymas – dalyko mokymasis pagal nuodugnesnæ ar platesnæ programà; Kryptingas meninis ugdymas – bendrøjø meniniø gebëjimø, integruojanèiø ávairias meno sritis, ar gilesnis ir plates-

  nis vienos meninës veiklos srities ugdymas siekiant geresniø meninës veiklos gebëjimø; Papildomasis ugdymas – tam tikra neformaliojo ðvietimo dalis, skirta mokiniø saviraiðkai ugdyti; Pradinio ugdymo programa – formalizuota ketveriø metø (Bendruosiuose ugdymo planuose grupuojama po dvejus

  metus) ðvietimo programa, kurià baigus ágyjamas pradinis iðsilavinimas; Pagrindinio ugdymo programa – dviejø daliø programa, kurios 1-oji dalis apima ketveriø metø pagrindinio ugdymo

  turinio koncentrà (Bendruosiuose ugdymo planuose grupuojama po dvejus metus), o 2-oji dalis – dvejø metø pagrindinio ugdymo turinio koncentrà, ir kurià baigus ágyjamas pagrindinis iðsilavinimas;

  Vidurinio ugdymo programa – dvejø metø ðvietimo programa, kurià baigus ir iðlaikius brandos egzaminus ágyjamas vidurinis iðsilavinimas;

  Modifikuota programa – specialiøjø poreikiø asmeniui pritaikyta bendrojo lavinimo programa, leidþianti jam ugdy- tis pagal iðsilavinimo standartus;

  Adaptuota programa – iðsilavinimo standartams neprilygstanti bendrojo lavinimo programa, pritaikyta asmens gebëjimams ir realiam mokymosi lygiui;

  Bendroji dalyko programa – formalizuota dalyko ugdymo tikslus, turiná, ugdymo metodus bei mokiniø pasiekimus numatanti programa, vidurinio ugdymo programoje galinti turëti du skirtingus kursus – bendràjá ir iðplëstiná;

  Bendrasis dalyko programos kursas – programos kursas, perteikiantis dalyko pagrindus, suteikiantis bûtinà veiklai asmens kompetencijà;

  Iðplëstinis dalyko programos kursas – programos kursas, apimantis þiniø, gebëjimø ir vertybiniø nuostatø visumà, orientuotà á nuodugnesnes tam tikros krypties studijas.

  II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

  5. Mokyklos ugdymo planà rengia direktoriaus ásakymu patvirtinta darbo grupë (mokyklos vadovybë, mokytojai, mokiniai).

  6. Mokyklos ugdymo plano projektas parengiamas iki birþelio 1 d.; su juo supaþindinama mokyklos bendruomenë. 7. Ugdymo planus, neatitinkanèius Bendrøjø ugdymo planø, tvirtina ðvietimo ir mokslo ministras. 8. Netradiciniø mokyklø ugdymo planus tvirtina ðvietimo ir mokslo ministras. 9. Mokyklos ugdymo planus ðvietimo ir mokslo ministrui tvirtinti pateikia iki liepos 1 d. 10. Bendrøjø ugdymo planø lentelëse pateikiamas dvejø metø (dvejø metø ugdymo turinio koncentro) dalykø

  savaitiniø pamokø skaièius vienam klasës komplektui. Dalykui skiriamas pamokas mokykla pirmiesiems ir antriesiems metams paskirsto savo nuoþiûra pagal klasei ir dalyko programai skirtà pamokø skaièiø.

  11. Mokyklos dirba penkias dienas per savaitæ. 12. Þmogaus sauga (civilinë ir prieðgaisrinë sauga bei saugaus eismo mokymas) pradinio ugdymo programoje

  integruojama á kitus dalykus. Pagrindinio ugdymo programos 1-ojoje dalyje þmogaus saugai skiriama 1 savaitinë pamoka per dvejus metus. Pagrindinio ugdymo programos 2-ojoje dalyje ir vidurinio ugdymo programoje þmogaus saugai (civilinës ir prieðgaisrinës saugos programoms) per metus skiriama ne maþiau kaip 6 pamokos. Civilinës ir prieðgaisrinës saugos bei saugaus eismo mokymas áskaitomas á minimalø mokiniams privalomø pamokø skaièiø, apskaita tvarkoma atskirame klasës ar mokytojo dienyno lape.

  13. Klasës jungiamos Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklø, pagalbà mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikianèiø ástaigø steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijø, patvirtintø Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 m. birþelio 14 d. nutarimu Nr. 746 (Þin., 2004, Nr. 95-3510), nustatyta tvarka. Jungtinës klasës ugdymo planà rengia mokykla pagal Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytà klasei ir dalykui privalomø savaitiniø pamokø skaièiø.

  14. Mokyklos taryba priima sprendimus dël: 14.1. mokyklos ugdymo plano: 14.1.1. mokslo metø skirstymo trimestrais ar pusmeèiais (iðskyrus vidurinio ugdymo klases); 14.1.2. klasiø dalijimo á grupes, grupiø sudarymo principø; 14.1.3. papildomø atostogø 1–5 klasiø mokiniams; 14.1.4. ankstyvojo uþsienio kalbø, pagilinto dalykø mokymo, kryptingo meninio ugdymo, pasirenkamøjø dalykø ir

  dalykø moduliø pasiûlos; 14.1.5. intensyviojo pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programos dalykø mokymo; 14.1.6. profilio pakraipos formavimo; 14.1.7. profilio, pakraipos, dalyko, kurso ar modulio pakeitimo mokiniui tvarkos; 14.1.8. papildomojo ugdymo organizavimo bûdø ir valandø skyrimo papildomojo ugdymo programoms. 15. Mokytojø taryba priima nutarimus dël: 15.1. mokiniø, lankanèiø ar baigusiø specializuotas valstybines ar savivaldybiø dailës, muzikos, meno ar spor