26

Click here to load reader

2010 Volkswagen Polo brochure NL

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Polo Internet: www.volkswagen.nl Gedrukt in Nederland Wijzigingen voorbehouden Uitgave: juni 2010 Bestelnummer: 1VWBRPOLO-2 28 Meeruitvoeringen 10 DeEasyline 36 Duurzaamheidentechniek 08 DePolo 50 Combinaties 16 DeCrossPolo 40 Motoren 24 Pakketten 42 Veiligheid 12 DeComfortline 10 DeTrendline 06 Volkswagen.Hetmerk 32 Lichtmetalenvelgen 54 76

Citation preview

Page 1: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

De Polo

Gedrukt in NederlandWijzigingen voorbehoudenUitgave: juni 2010Bestelnummer: 1VWBRPOLO-2

Internet: www.volkswagen.nl

De Polo

Page 2: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

32

Inhoud

06 Volkswagen.Hetmerk

08 DePolo

10 DeEasyline

10 DeTrendline

12 DeComfortline

14 DeHighline

16 DeCrossPolo

20 DeGTI

24 Pakketten

28 Meeruitvoeringen

32 Lichtmetalenvelgen

36 Duurzaamheidentechniek

40 Motoren

42 Veiligheid

46 Lakkleuren

48 Bekledingen

50 Combinaties

Page 3: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

54

Page 4: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

76

Volkswagen. Het merk

Volkswagenheeftuwaandachtgetrokken.Misschienvoorheteerstofzelfsalveelvaker.Dieinteressewaarderenweuiteraardzeer.Bentugevallenvoordevormgeving,prestaties,aankledingofruimte?Voordeveiligheid,duurzaamheidenbetrouwbaarheid?FeitisdatumeteenVolkswagenaltijdeenverantwoordeinvesteringdoet.WanteenVolkswagenis,inallebescheidenheid,nietzomaareenauto.Hetiseenautodieeenlevenlangmeegaatenzijnwaardebehoudt.Eenautovaneentrotsmerk,datalruim60jaarwereldwijdeenreputatiehooghoudtophetgebiedvantopdesigneninnovatie.Daarbijdientdetechnologienietalleendevormgevingendeprestaties,maarookdeveiligheid.Voorualsbestuurder,vooruwpassagiersenzelfsvooruwmedeweggebruikers.

Volkswagencreëertnietalleenpreciesdeautodiebijupast,maarheeftookoogvoordewereldwaarinuleeft.Maatschappelijkverantwoordondernemenstaathooginhetvaandel.Datgeldtvoorelkeautodieonzefabriekverlaat.MaarmetdeontwikkelingvanBlueMotionisdelatnogeensflinkhogergelegd.Endatmerktudirect:urijdtdankzijBlueMotionschoner,stillerenzuinigerzonderconcessiestedoenaanprestatie,prijs,designofcomfort.MetEcoFuelenSunFuelgaatVolkswagenzelfsnogsnelleropwegnaareenschoneretoekomst.

BijeencompleteautoalseenVolkswagenhoortnatuurlijkookeencompleteservice.Ietswaaropuzondermeerkuntrekenen,zowelvanuitdefabrikantalsvanuituwdealer.ZoiservoordeVolkswagen-rijdereenexclusiefloyaliteits-programma:VolkswagenInclusief.Hiermeeprofiteertuvantallozevoordelenenprivileges,zoalso.a.gratisAPKbijonderhoud.VerderhoudenweuviaVolkswagenInclusiefopdehoogtevanalleontwikkelingenbijVolkswagen,inclusief‘tipsentools’omuwautoinoptimaleconditietehouden.WantookalsudezorgvooreenVolkswagenvanonsoverneemt,blijvenwegraagbetrokken.

Page 5: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

98

De Polo

HetuniekekaraktervandePolokomtnaarvoreninhetsportievedesign,dehogemateaancomfortendefraaieafwerking.Aandebuitenkantzietualdirectdatutemakenheeftmeteenbijzondereauto.Hetdynamischelijnenspelverbindtallecarrosserie-eninterieurdelenmetelkaartotéénvloeiendgeheel,waarinhonderdendetailselkhuneigenplekenfunctiekrijgen.Decarrosseriedelensluitenexactopelkaaraan,watvoorzeergeringespelingenzorgt–éénvandehogekwaliteitseisenvanVolkswagen.

DiversiteitAlsuindePolostapt,wiltuzichdirectopuwgemakvoelen.Ookopdatonderdeel–misschienwelhetbelangrijkstevanuwauto–laatdePolounietindesteek.Almetéénbliknaarbinnenzietudatdeergonomischevormen,hoogwaardigematerialenenzorgvuldigeafwerkingopeenzamehoogtestaan.Vierzeerverschillendeuitvoeringenbiedeneenoptimalemixvandesign,comfortenfunctionaliteit.MetdePolokuntuduswerkelijkallekantenop.Genoegomuwgevoeltelatenspreken.

0201

01. DemooigestileerdeachterlichtengevendePoloeen sportiefuiterlijk.

02. Eendynamischeuitstralingmetdemooiaerodynamisch gevormdezijpsiegels.

Page 6: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

1110

De Easyline

De Trendline

DePoloisroyaalinalzijncompactheid.Hijbiedtnamelijkinalleopzichtenmeer.Ennietpasvanafdemeestluxeuitvoeringen,maargewoonvanafdebasis:dePoloEasy-line.DatmaakthetinstappenindeEasylinedestegemak-kelijker.DerankecontourenvandePolospringenindezeuitvoeringaldirectinhetoog,watdeautototeenmeerdanaantrekkelijkeverschijningmaakt.Daarbijzorgtde1.2liter60pkmotorervoordatusoepelenveiligdoorhetverkeerbeweegt.

Comfortabel en veiligMaardeEasylineblinktvooraluitdoorcomfortenveilig-heid.Datmerktudirectalsudeportierenopentviadecentraledeurvergrendeling.Debestuurdersstoelisinhoogteverstelbaarenvoordeachterpassagierszijnerdriehoofdsteunen.Ookelektrischeraambedieningvóór,eensnelheidsafhankelijkestuurbekrachtigingenradiovoor-bereidingmetvierluidsprekerszijnallemaalstandaard.Vooreenveiliggevoelrondomkuntuvertrouwenopeenuitgebreideveiligheidsuitrusting.ZobeschiktdeEasylinemeteenaloverESP,inclusiefABS,remassistent,aan-drijfslipregeling(ASR)enHillHoldControl.Tweeairbagsénzij-airbagsbeschermenbestuurderenpassagier.Endestandaarddagrijverlichting(doordimmingdimlicht)isnietalleenprettigervooruwtegenliggers,maarleidtooktoteenlagerbrandstofverbruik.Uziethet,metdePolokomtuoveralgoedenveiligvoordedag.

Extra gemakkenVerschilmoeterzijn.DaaromheeftdeTrendlineuitvoe-ringvoordeveeleisendeweggebruikereenextraaccent.AlsPoloTrendlinebeschiktuwautooverallegemakkenvandeEasyline,plúsafstandsbedieningvoordecentraledeurvergrendelingenelektrischverstel-enverwarmbarebuitenspiegels.Ookkuntukiezenuitsterkeremotoren,tebeginnenmeteen1.2liter70pkkrachtbron.Hetenigedatuzelfnoghoefttedoenisrijden.

(NB:afgebeelderadioenairconditioningbehorenniettotdestandaarduitrusting)

01. Debestuurdersstoeliseenvoudiginhoogteverstel- baar.

02. Destandaard14inchstalenvelgenzorgenvooreen luxeafwerking.

03. Metééndrukopdeknopont-envergrendeltuuw Polo(vanafTrendline).

01 0302

Page 7: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

1312

De Comfortline

ElkePoloisgebouwdomuenuwpassagiersaangenaamtekunnenvervoeren.Maarnietiedereensteltdezelfdeeisenaanhetuitrustingsniveau.DaaromkuntubijdePoloallekantenop.DezeerhoogwaardigeComfortlineishetantwoordopdevraagnaarextracomfort.Zodatualtijdmeerdangoeduitge-rustopuwbestemmingaankomt.

Maximaal comfortHetcomfortbegintalbijhetinstappen.Heteasyentrysys-teemgeeftuwachterpassagiersalleruimteomplaatstene-men.Vervolgensrijdtuzelfontspannenweg,mededankzijdeinhoogteverstelbarevoorstoelenenstandaardvoorzieningenalsdehalfautomatischeairconditioning‘Climatic’,deboord-computer,decruisecontrolendetyreleakindicatordieoveruwbandenspanningwaakt.Deelektrischeraambedieningachter(bijvierdeursuitvoering)maakthetuwachterpas-sagiersextramakkelijk.EnuwPoloisrijkelijkvoorzienvanopbergmogelijkheden,zoalsdiversehandigevakken.Deindelenneerklapbareachterbankzorgtvoordenodigeflexibili-teitinhetinterieur.

Stijlvolle trekkenHoemooicomforthandinhandkangaanmetuitstraling,isbijdeComfortlinegoedtezien.Zoishetdashboardzeerluxeuitgevoerdengeeftdelichtschakelaarmetchromeninlegeenstijlvolaccentaanhetinterieur.Bijhetuitstappenkrijgtdatluxegevoelnogeenroyaalvervolg:debuitenspiegels,por-tiergrepenenbumperszijnmeegespotenindekleurvandecarrosserie.EndechromensierlijstindegrillegeeftdePoloComfortlineextraallure.Datmaakt,samenmetdemarkante15inchstalenvelgenenH7koplampen,datdePoloeruiterstverzorgduitziet.Hetlijktwelalsofhetnietcompletermeerkan.MaardatisnuprecieswaarhetbijdePoloComfortlineomgaat:maximaalcomfort,eenhoogwaardiguiterlijkenheelveelhandigefuncties.

(NB:afgebeeldeairconditioningenradiosysteembehorenniettotdestandaard-uitrus-

ting.Zieafbeelding03opdezepaginavoordejuisteweergavevandeairconditioning).

01. Dehandgrepenmeegespotenindecarrosserie-kleurmakendePolocompleet.

02. Destandaard15inchstalenvelggeeftdePoloeen dynamischuiterlijk.

03. Metdehalfautomatischeairconditioning‘Climatic’houdtudetemperatuurindeautoaangenaamoppeil.

04. Vandeboordcomputer‘Plus’kuntuveelbelangrij-keinformatieaflezen,zoalshetbrandstofverbruik.

01 02 0403

Page 8: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

1514

De Highline

Alsugenoegheeftvanhetalledaagse,isdePoloHighlineuophetlijfgeschreven.Hijstraaltéénenalsportiviteituitenkoppeltdataanverregaandcomfort.Hetresultaatiseenevencompactealscompleteautowaarinuzichdirectzultthuisvoelen.Zijnfraaieuiterlijkwordtondermeergekenmerktdoor15inchlichtmetalenvelgen,eeninhetoogspringendeluchtinlaatmetchromenlijstenkrachtigemistlampenvóór.Omaltenieuwsgierigeblikken(endezon)teweren,zijndezijruitenachterendeachterruitdonkergetint.

Sportieve luxeDePoloHighlinemagnietalleenvanbuiten,maarookvanbinnengezienworden.Allesiseropgerichtomvanelkeriteenonvergetelijkerijervaringtemaken.Hetdynamischogendeinterieurmetsportstoelenvóórendemiddenconsoleindekleur‘peppergreymetallic’gevendeHighlineeenronduitpittigeuitstraling.Maarookandereafwerkingsdetailsverfraaienhetinterieur,zoalsdelederenhandremgreepenschakelpookknop.Nogcompleterwordtuwrijplezierdoordemiddenarmsteunenvoetruimteverlichtingvóórendeexclusievetextielvoetmattenvoorénachter.Deelektrischeraambediening(voorbijeendriedeursuitvoeringenvoorenachterbijeenvijfdeursuitvoering)endehalfautomatischeairconditioning‘Climatic’zorgenvooreencomfortabelbinnenklimaat.EndankzijhetexclusievelederenstuurwielmetchromeninlegblijftuwPoloHighlinealtijdprimaondercontrole.Kentueenmooieremanieromuwbestemmingtebereiken?

01. Meeropbergruimtemethetopbergvakinde middenarmsteunvóór.

02. De15inchlichtmetalenvelg‘Riverside’accentueertdesportief-eleganteuitstralingvandePolo.

03. Desportiefogendemistlampenzijneenechte'eyecatcher'vandePolo.

04. Degetintezijruitenenachterruitbeschermentegendirectzonlicht.

01 0302 04

Page 9: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

1716

01 0302

De CrossPolo

DeCrossPoloiseenonconventioneleauto.Eentikkeltjedwarszelfs,zoalszijnnaamaldoetvermoeden.Metzijneigenzinnigekarakterishijaltijdinvoorspontaneacties,terwijlzijnavontuurlijkeensportieve‘look’duidelijkuitsteektbovenhetgangbare.Bijvoorkeurslaathijdanooknieuwewegenin.Watgeenenkelprobleemisvoorzijnverhoogdeonderstelmetextrasterkevering.DaarbijonderscheidtdeCrossPolozichdoorsportievebumpers,17inchlichtmetalenvelgeneneenaluminiumdakreling.

Uitdagend met pitEenopvallendeverschijning,dievanbinnennietminderopvallendis.Wantookdaarstraalthetrijplezierervanaf.HetfrisseinterieurmetsportstoelengeeftdeCrossPoloeenlevendiguiterlijk.Fraaiechromenaccentensierenhetinstrumentenpaneel,terwijlorigineleenkleurrijkedetailsindeafwerkinghetgeheelafmaken.Metdeelektrischeraambediening(voorenachter)endehalfautomatischeairconditioning‘Climatic’komtuindeCrossPoloookaancomfortnietstekort.Enmethetexclusievestuurwielinaluminium‘look’engeperforeerdlederhoudtudeCrossPoloprimaindehand.WelkemotoruookvoordeCrossPolokiest,ééndingiszeker:hetzaluaanpitnietontbreken.Ukuntkiezenuittweebenzinemotorenmeteenvermogenvan63kW/85pktot77kW/105pk.Wiehetgraagwatzuinigeraandoet,kiestvooréénvandekrachtigeTDI-motorenmet66kW/90pkof77kW/105pk.Bovengenoemdemotorenzijnoptioneelookleverbaarmeteen7-DSGautomaat.RijdenindeCrossPoloisinalleopzichteneenuitdaging.Durftuhemaan?

01. Hetstuurwielingeperforeerdlederende aluminiumpedalenvormeneenapartaccentin hetinterieur..

02. Delichtmetalenvelgen'Budapest'metformaat7,5Jx17enbandenmaat215/40R17ogenrobuust.

03. HetinterieurvandeCrossPoloheeftmetde stoffenbekleding‘Dimension’eeneigen‘look’.

04. Dealuminiumdakrelingisnietalleenhandig, maarzieterookstijlvoluit.

04

Page 10: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

1918

Page 11: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

2120

01 02

De GTI

DeachterzijdestraaltéénenalsportiviteituitenaandevoorzijdeprijktdekarakteristiekehoningraatgrillemethetGTI-logo:dePoloGTIiseenwaardiglidvandeVolkswagenGTI-familieendatmerktuaanalles.WantdePoloGTIdoetgeenenkeleconcessie.Methet15mmverlaagdesportonderstelligtdePoloGTIalseenblokopdeweg.Dekarakteristiekeroderemklauwen,de17inchlichtmetalenvelgenendekenmerkendevoor-enachterspoilerzorgensamenvooreenopvallendeverschijning.Hetzijnnietzozeeruiterlijkekenmerken,alsweldeklassiekeeigenschappenvaneensportautodieklaarstaatomoptetrekkennaarwééreenhogerniveau.Datblijktookachterhetstuur.Desportstoelenvóórbiedeneenoptimaleondersteuningindebochtenenaccentenindeedelmetaal‘look’zorgensamenmetdekarakteristiekegebloktebekledingvoorhetwareGTI-gevoel.Bovendienzijnzakenalsde‘Climatic’airconditioningenderadio/cd-speler‘RCD210’gewoonstandaard.

Sportief en passievolTochisenblijfthetbelangrijksteonderdeelvaniedereGTInatuurlijkzijnoersterkemotor.OnderdemotorkapvandePoloGTIligteenkrachtigeensoepellopende132kW/1801.4TSI-motormeteen7-DSGautomaat,metmeerdangenoegpowervoorprestatiesdieuwhartsnellerdoenkloppen.Goedgenoegominslechts6,9secondenvan0tot100km/uteaccelereren,alshetmoet(enmag!)naareentopsnelheidvan229km/u.DePoloGTIoogtsportief,klinktsportief,rijdtsportief.Enalsudesleutelomdraait,hoortueenvertrouwdgeluidenkrijgtumeteendatspecialegevoel.Datmaakthemtotdegedroomdeautovoormensenmetpassie.

(NB:afgebeeldepanoramaschuifdakbehoortniettotdestandaarduitrusting).

01. Delichtmetalenvelgen‘Denver’enderoderem- klauwengevendeGTIeensportieve‘look’.

02. Dekarakteristiekebekleding'Jacky'zorgtvoorhet wareGTI-gevoel.

03. DegrillemethoningraatstructuurenGTI-logo geeftdePoloGTIzijnkarakteristiekeaanzien. SamenmetdenieuweLED-verlichtingmaakthet toteenuniekeverschijning.

04. DesportieveRVSdubbeleuitlaat.

0403

Page 12: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

2322

Page 13: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

2524

01. Hetradio-navigatiesysteem‘RNS310’begeleidtunaardeplaatsvanbestemming.

02. UwPoloveiligachterkunnenlatenmethetalarm'Plus' systeem.

01. Hetradiosysteem‘RCD310’zorgtvoorveelluisterplezier.

02. MetdemultimediaaansluitboxkuntueenUSB-stickofeeniPodaansluitenvoornogmeerluisterplezier.

03. Meeropbergruimtemetdeopbergvakinde middenarmsteunvóór.

Executive

VooreenluxeuitstralingbiedthetExecutivepakketuveelopties.Héélveelzelfs.Omtebeginnenzorgthetradio-systeem‘RCD310’voorveelluisterplezier.Decd-spelerspeeltnietalleenaudiocd’saf,maarspeeltookmp3(cd)mettitelweergave.Heeftubehoefteaanmeermuziek?Danklinktuwfavorietemuziekooknon-stopviademultimediaaansluitbox.Envoornogmeerluxe,isereenmiddenarm-steunvóórmetopbergvakenbekerhouderaandeachter-zijde.

Inhoud Executive pakket:

• Volkswagenradiosysteem'RCD310'• Zesluidsprekers(4x20watt)• Cd-speler• Geschiktvoormp3mettitelweergave• Multimediaaansluitbox• Middenarmsteunvóórmetopbergvakenbeker- houderaandeachterzijde

Executive Plus

Isalleenhetbestegoedgenoegvooru?DanishetExecutivePluspakketprecieswatuzoekt.Methetradio-navigatiesysteem‘RNS310’vindtudewegrazendsnelviaeenkleurentouchscreen.Hetdisplayvandeboordcompu-tergeeftderijrichtingaanengeenenkelebestemmingindeBeneluxisonvindbaar.Decd-romspelerisnietalleengeschiktvoorhetafspelenvanaudiocd'sennavigerentegelijkertijd,maarspeeltookmp3(cd)mettitelweergave.Metdemultimediaaansluitboxisdeopslagcapaciteitvandemuziekinelkgevalriant.Enhetgeluidstroomtonberis-pelijkuitdezesluidsprekers.Beltuveel?Ookeenhands-freetelefoonvoorbereidingisalaanwezig.Envooroptimaleveiligheid,isereenalarm'Plus'systeem.

Inhoud Executive Plus pakket:

• Volkswagenradio-navigatiesysteem‘RNS310’• Touchscreennavigatiesysteemmetkleurenscherm• Weergaverijrichtingophetdisplayvandeboord- computer• Cd-romspeler(afspelenennavigerentegelijkertijd)• Cd-romvoorBenelux• Zesluidsprekers(4x20watt)• Alarm'Plus'• Multimediaaansluitbox• Middenarmsteunvóórmetopbergvakentweebeker- houdersaandeachterzijde• Telefoonvoorbereiding;excl.telefoonhouder. Tebestellenalsaccessoire

01 01

02 03

Pakketten

02

Page 14: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

2726

Page 15: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

2928

Meeruitvoeringen

01. Radiosysteem ‘RCD 210’ Hetradiosysteem'RCD210'beschiktovereencd-

speler,vierluidsprekerseneenexterneaudio- ingang.Hijspeeltbestandeninmp3-enWMA- formaatafenheefteenuitgangsvermogenvan2x20watt.

02. Radiosysteem ‘RCD 310’ Hetradiosysteem'RCD310'beschiktovereencd- speler,zesluidsprekerseneenexterneaudio- ingang.Hijspeeltbestandeninmp3-enWMA- formaatafenheefteenuitgangsvermogenvan4x20 watt.

03. Radio-navigatiesysteem ‘RNS 310’ Hetradio-navigatiesysteem‘RNS310’heefteen duidelijkkleurendisplay.Dedynamischereisdoel aanwijzingenbestaanuitpijlgrafiekenenakoestische rij-instructies.

04. Multimedia aansluitbox Ditsysteem,opgeborgenindemiddenarmsteun,

geefteendirecteaansluitmogelijkheidvooriPod-enmp3-spelersmetusb-aansluiting.DebedieningenweergavegaatoverdeVolkswagenradio-/navigatie-systemen.

05. Telefoonvoorbereiding Deinbouwvoorbereidingvooreenmobieletelefoon heefteenvoorzieningvoorhandsfreetelefonerenen isgeschiktvoorvrijwelallegangbaremobieletele- foons.

06. Multifunctioneel lederen stuurwiel Methetlederenmultifunctionelestuurwielkuntu

uwmobieletelefoon,hetradiosysteemendeboordcom-puterdirectophetstuurwielbedienen.

07. Cruise control Decruisecontrolhoudtdeingesteldesnelheidvanaf

dertigkm/uconstantaanenkanelkmomentwordengedeactiveerddoorderemweerintetrappen(standaardvanafComfortline).

08. Klein leder pakket Zowelhetstuurwielalsookdeschakelpookknopen

handremgreepzijnbekleedmetfijnlederenliggenmedehierdoorbijzonderprettigindehand(stan-daardopHighline).

01

0403

02

05 06

07 08

04

Page 16: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

3130

09. Park Distance Control DeParkDistanceControlwaarschuwtmetakoesti-

scheenoptischesignalenvoorobjecten.Hoedichterueenobstakelnadert,destefrequenterhetsignaal.Alleradio-navigatiesystemenvanVolkswagenzijnvoorzienvanhetoptischeparkeersysteem(OPS),waarbijdefunctiesvandeParkDistanceControlvoorhetinparkerenzijnuitgebreidmeteenweergaveophetdisplay.

10. Getinte ruiten Deruitenachterinzijntot35%donkergetinten

beschermendepassagiersachtertegenfelzonlicht.BovendiengeeftdezeoptieuwPoloeensportiefuiterlijk(standaardopHighline).

11. Schuifdak Hetelektrischglazenpanoramaschuifdakzorgtvoor meernatuurlijklichtinvalenoptischmeerruimtein hetinterieur.Binnenvijfsecondenkanhetdakopenof dichtgeschovenwordenmetééndrukopdeknop.

12. 'Climatic' airconditioning Degemakkelijktebedienenhalfautomatischeaircon- ditioning‘Climatic’,zorgtineenmumvantijdvoor eenaangenamebinnentemperatuur.Deingestelde temperatuurwordtautomatischgeregeld(standaard vanafComfortline).

13. 'Climatronic' airconditioning Deairconditioning‘Climatronic’metvolautoma-

tischetemperatuurregelingvoorbestuurderenpassagier,regeltvooriedereendeidealetemperatuur–zelfshetdashboardkastjeblijftkoel.Dechromenaccentenzorgenvooreenexclusieveuitstraling.

14. Mistlampen Metdemistlampen,inclusiefbochtenverlichting, wordtdeverlichtingvanderijbaanverbeterden daarmeehetzichtbijslechtweer.Zohelpthetuom perfectecontroletehoudenoveruwauto,ookbij moeilijkerij-omstandigheden(standaardopHigh- line,excl.bochtenverlichting).

15. Licht & zicht pakket Hetlicht&zichtpakketomvatalleswatunodig heeftomookinhetdonkergoedtekunnenzien. Eencomfortabelerijverlichtingmetdehandmatige voetruimteverlichtingvóór,eenregensensoreneen automatischdimmendebinnenspiegel.

16. Xenon verlichting Dexenonkoplampenmetkoplampreinigingsinstal- latie,beschikkenoverstatischebochtverlichtingen biedenuendeandereweggebruikersextraveilig- heid.

17. Winterpakket Hetwinterpakketbestaatuiteenkoplampreinigings-

installatie,verwarmbarevoorstoelen,eenwaarschu-wingslampjevoorhetruitensproeiervloeistofpeilenautomatischverwarmderuitensproeiersvóór.

18. Lederen/alcantara interieur Eenexclusiefinterieurwordtgecreërdmethetge- deeltelijkledereninterieur'alcantara'.

17

09 10

12 13

14

18

15 16

11

Page 17: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

3332

Lichtmetalen velgen

02

02. Lichtmetalen velg ‘Mistral’ 7Jx16metslotboutenen215/45R16banden

0302

03. Lichtmetalen velg 'Boavista' 7Jx17metslotboutenen215/40R17banden

01

01. Lichtmetalen velg ‘Lakeside’ 6Jx15metslotboutenen195/55R15banden

Page 18: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

3534

Page 19: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

3737

Duurzaamheid en techniek

Vandaag de dag levert Volkswagen een aantoonbare bijdrage aan het beschermen van onze leefomgeving en bronnen voor morgen: door het combineren van mobi-liteit met duurzaamheid voor mensen die geven om hun leefomgeving, maar niet willen inleveren op het econo-mische aspect.

‘Zuinig’ en ‘schoon'Om te begrijpen waar de technologieën van BlueMotionTechnologies voor dienen, is het van belang om eerst het onderscheid tussen ‘zuinig’ en ‘schoon’ helder te hebben. Deze begrippen worden regelmatig met elkaar verward. Een ‘schone’ auto hoeft niet altijd zuinig te zijn. Een ‘zuinige’ auto niet per se ‘schoon’. ‘Schoon’ heeft betrekking op de uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals NOx, HC en PM (fijn-stof). Fijnstof ontstaat als dieselbrandstof niet volledig verbrandt. De uitstoot wordt gemeten in het aantal (milli)gram per kilometer. ‘Zuinig’ heeft betrekking op de hoeveelheid brandstof die een auto verbruikt. Bij verbranding ontstaat CO

2, een broeikasgas dat niet

schadelijk is voor de gezondheid maar wel invloed heeft op het klimaat.

Energiezuinige technologieënHet merklabel BlueMotionTechnologies is een bunde-ling van alle technologie die Volkswagen te bieden heeft om brandstof te besparen, uitstoot van CO

2 te verlagen

en minder fijnstof en stikstofoxiden uit te stoten. De basis wordt gevormd door energiezuinige en schone technieken die nu al de basis vormen voor alle Volkswagen-modellen. Voorbeelden zijn de compacte TSI-benzinemotoren met turbotechnologie, TDI-dieselmotoren met standaard roetfilter, maar ook de DSG-7 transmissies, die voor een extra brandstofbespa-ring zorgen.

Onder BlueMotionTechnologies vallen ook aanvullende technieken die specifiek gericht zijn op het reduceren van verbruik en uitstoot van fijnstof en stikstofoxi-den. Zoals het start/stop systeem, EcoFuel (aardgas), de hybride-techniek en elektrische aandrijving die Volkswagen aan het ontwikkelen is. Een andere additio-nele techniek is de Clean TDI techniek die met een filter stikstofoxide uit het uitlaatgas van een dieselmotor verwijderd.

Page 20: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

3938

BlueMotion Technology

HetlabelBlueMotionTechnologystaatvoordezeerzui-nigeBlueMotion-versiesopbasisvandeefficiënteTDI-dieseltechnologieofTSI-technologievanVolkswagen.Dankzijaanpassingenaanzoweldemotor,aerodyna-micaenderolweerstandvandeauto,zijnBlueMotionTechnology-versiesaltijdzuinigerdaneenvergelijkbareversiezonderBlueMotion-aanpassingen.

Geen concessies, wel topprestaties Depré’svandePoloBlueMotionTechnologysluitennaadloosaanbijuwenergie-enmilieubewustelevens-stijl.Eenzeervriendelijkverbruikmaaktdezeautototdezuinigsteinzijnklasse.DesignificantlagereCO2-uitstoot,plaatstdePoloBlueMotionTechnologyineenaparteklasseauto’s.Eenbijzondereprestatie,diemogelijkisdankzijo.a.aangepastemotorsoftware,energie-besparendebandenengeoptimaliseerdeaero-dynamica.DePoloBlueMotionTechnologybeschiktovereenstart/stopsysteemwaarbijdemotorwordtuitge-schakeldwanneerustilstaat.Wanneerudekoppelingweerintraptzaldemotorautomatischweeraanslaanenkuntuuwwegvervolgen.

OokbeschiktdePoloBlueMotionTechnologyovereenschakelindicator,welkemiddelseenpijlophetdashboardadviseertwanneeruhetbestekuntop-ofterugschakelenénpastdePoloBlueMotionTechnologyrecuperatietoevanvrijgekomenremener-gie.OpdezewijzeverkrijgtuhetbesterendementuituwPolo.OndanksdezeaanpassingenhoeftumetdePoloBlueMotionTechnologygeenconcessiesaanhetrijgenottedoen.Sterkernog,detopsnelheidvandeBlueMotionTechnologyligtzelfs6km/uhogerdanderegulieremotor!

VolkswagenmaaktdePoloBlueMotionTechnologyextraherkenbaardoordetype-aanduidingBlueMotionTechnologyopdekofferbakklep.

Page 21: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

4140

Motoren

BijdePolokanmenkiezenuitveleverschillendeonderhoudsarmemotoren.Zoweleconomischealsoverweldigendkrachtige.Altijdefficiënt,comfortabelenbetrouwbaar.MetdemodernstetechniekenzorgtVolkswagenervoordathaarmotorenzominmogelijkschadelijkestoffenuitstoten,watbijdraagtaaneenschonermilieu.IetswaarVolkswagenveelwaardeaanhecht.

BenzinemotorenDeinstapmotormet44kW/60pkismeteenverbruikvan5.5lop100kilometernietalleenzuinig,maarbiedtubovendienmetzijnsoepelerijkarakteristiekenalleingrediëntenvooreencomfortabeleautorit.Wiltunogmeerrijdynamiek?DanbiedtdePoloookeen1.251kW/70pkmotor,een1.463kW/85pkmotor,dezuinigsteennieuwe1.2TSI-motormet77kW/105pkéndekrachtigste1.4TSI180pk7-DSGaan.

DieselmotorenOverdeTDI-techniekvanVolkswagenhoevenweweinigmeertevertellen.DeTDI-motorenzijnbuiten-gewoonzuinigensterk.Alledieselmotorenzijnstandaardvoorzienvaneenroetfilter,waarmeedefijnstofuitstootvrijwelnihilis.UheeftbijdePolodekeuzeuitmotorentussende55kW/75pk,66kW/90pken77kW/105pk.

TransmissiesDe1.463kW/85pk,1.666kW/90pkende1.2TSI77kW/105pkmotorzijnleverbaarals7-trapsDSG-automaat.DeinnovatieveversnellingsbakDSG-transmissiemetwegrijassistentenESPcombineertdesportiviteitenhetlagebrandstofverbruikvaneenschakelbakmethetcomfortvaneen7-trapsautomaat.Hijlevertdaarmeeoptimaleprestatiesenspringtzuinigommetbrandstof.Uschakeltvrijwelonmerkbaarvandeenenaardeandereversnelling,zonderdatdeaandrijvendekrachtnaardewielenwordtonderbroken.Wateensouplesse!

Page 22: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

4342

Veiligheid

Naastrijplezierisveiligheidéénvandebelangrijksteaspectenvaneenauto.DePoloheeftdanookeenroyaalveiligheidspakket,compleetmetantiblokkeersys-teem(ABS).HetstandaardElektronischStabilisatiePro-gramma(ESP)regeltingevaarlijkesituatieshetmotor-enremmanagementsysteem.Alzijneruiteraardwelgrenzenaanuwrijstijl,wanthoegeavanceerdESPookis,hetsys-teemhelptuvooralomveiligerterijdenenstaatnietbovendenatuurwetten.VanzelfsprekendheeftdePoloinhoogteverstelbaredriepuntsrolgordelsvóór,metgordelspanners.

Veiligheid naast geborgenheidHoegoedveiligheideruitkanzien,bewijzendeoptioneleindebumpergeïntegreerdemistlampen.Zijzorgenervoordatuookbijslechtweergoedzichtheeft.OokhetHillHoldControlesysteemzorgtvooroptimaleveiligheiddoorutebeschermentegenhetachteruitrollenvandeauto.Endankzijhethooggeplaatstederderemlichtachterkanach-teropkomendverkeerunogbeterzien.Uiteraardisdeveiligheidvandekleinstepassagiersmin-stenszobelangrijkalsdeuwe.DedirectindecarrosserieverankerdeISOFIX-bevestigingenvoorkinderzitjeszorgenervoordatuwkinderenaltijdstevigophunplekzitten,waarmeeuhenoptimaalkuntbeschermen.OokbiedtdePologecombineerdezij-enhoofdairbagsaan,diedepassa-giersopelkfrontdebenodigdeveiligheidverzorgt.OpdezeentalvananderemanierenisveiligheidverwevenmetdePolo.Datzietunietaltijdalsuachterhetstuurzit,maaruvoelthetoveralomuheen.DePolobiedtudanookveelmeerdanalleenveiligheid,namelijkgeborgenheid.

01 0201. Optimaleveiligheidmethetairbagsysteem.

02. HetsensorgestuurdeElektronischStabilisatie Programma(ESP)voorzietgevaarlijkesituaties.

Page 23: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

4544

Page 24: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

4746

Lakkleuren

Deafbeeldingenopdezepagina’sdienenalleenomeenindruktegeven.Drukinktkandelakkennooitzomooiennatuurlijkweergevenalszeinwerkelijkheidzijn

*AlleenleverbaaropdeCrossPolo.**NietleverbaaropdeCrossPolo.***NietleverbaaropdePoloGTI.

Standaarduitvoering Meeruitvoering

CandyWhite

Uni-lak

B4 **

Savannageel

Uni-lak

H5 ** / ***

MagmaOrange

Uni-lak

9208 * / ***

FlashRed

Uni-lak

D8

Zeeblauw

Uni-lak

F4 ** / ***

Zwart

Uni-lak

A1 **

TerraBeige

Metallic-lak

4G * / ***

PepperGrey

Metallic-lak

U5 ** / ***

HotOrange

Metallic-lak

4S ***

ReflexSilver

Metallic-lak

8E

Page 25: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

4948

BekledingenDeafbeeldingenopdezepagina’sdienenalleenomeenindruktegeven.

Drukinktkandestoffenenlederenbekledingnooitzomooiennatuurlijkweergevenalszeinwerkelijkheidzijn.*AlleenleverbaaropdeCrossPolo.

**NietleverbaaropdeCrossPolo.***AlleenleverbaaropdePoloGTI.

****Leverbaarvanafweek27.

Standaarduitvoering Meeruitvoering

Seashell

Comfortline

Stoffen bekleding ‘Fonzie'

HY **

Sheashell

Highline

Stoffen bekleding ‘Livon'

DA **

Titaanzwart

Trendline

Stoffen bekleding ‘Metric'

BY **

Titaanzwart

Comfortline

Stoffen bekleding ‘Fonzie'

HX **

Titaanzwart

Highline

Stoffen bekleding ‘Livon'

DM **

Magmaorange

CrossPolo

Stoffen bekleding ‘Dimension'

01 *

Hotorange

CrossPolo

Stoffen bekleding ‘Dimension'

71 * / ****

ShadowBlue

Metallic-lak

P6 **

DeepBlack

Pareleffect-lak

2T

Grijs

CrossPolo

Stoffen bekleding ‘Dimension'

02 *

LatteMachiatto

CrossPolo

Stoffen bekleding ‘Dimension'

10 *

Page 26: 2010 Volkswagen Polo brochure NL

5150

Combinaties

Titaanzwart

Comfortline en Highline

Lederen/alcantara bekleding

DM **

Autostadt Wolfsburg

De unieke ervaring van Volkswagen

EenbezoekaanAutostadtiseenonvergetelijkeervaringvoorvolwassenenenkinderen.Autostadtiseen25hectaregrootparkophetterreinvandeVolkswagen-fabriekinhetDuitseWolfsburg.HetparkheeftzespaviljoensvoorLamborghini,Bentley,Audi,Seat,ŠkodaenVolkswagen.Indezepaviljoensdraaitallesomauto’s,mobiliteit,belevingenautotechniek.InhetZeithausleertuallesoverdegeschiedenisvandeauto.VerderkuntuhetAutoLabbezoekeneneenfabrieksrondleidingdoendoordeproductiehallenvanVolkswagenwaarudekunstvanhetautobouwenmeteigenogenkuntzien.HetparkisinhetnoordoostenaandestadWolfsburggebouwd.HoeweliedergebouweniederpaviljoenvanAutostadtietsbijzondersis,zijndetweeAutotorensinhetnoordenhetsymboolvandestadgeworden.Detorenstellenieder20verdiepingenwaarin400auto’sstaan.Iedere40secondenkomtervanonderdegrondeennieuweautouitdefabriekindetoren,terwijleenandereautouitdetorennaarhetaflevercentrumwordtgebracht.

AfhaalbelevenisWieoverweegtomeennieuweautoaanteschaffenisdaarvaaklangenintensiefmeebezig.AlsuvooreenVolkswagenheeftgekozenenhetmomentisaangebrokendatuuwnieuweautokuntophalendanmakenwijdaargraageenonvergetelijkegebeurtenisvan.Natuurlijkkandatbijdedealer,maarwijbiedenuookdemogelijkheidomuwnieuweautoaftehaleninAutostadt.Wijkunnenubijhetafhalenvanuwnieuweautonueenbijzondertwee-daagsarrangementnaarWolfsburgaanbieden.TijdensdezetweedagenkuntueeninteressanterondleidingdoorthemaparkAutostadtmaken,waarallemerkenvanhetVolkswagen-concernvertegenwoordigdzijn,vanBentleyenLamborghinitotAudi,Seat,ŠkodaennatuurlijkVolkswagenzelf!OokstaateenrondleidingdoordeproductiehallenindeVolkswagen-fabriekophetprogramma(alleentijdenswerkdagen).Uovernachtineenvierofvijfsterrenhotelenkuntgebruikmakenvanallefaciliteiten,zoalssaunaenfitness.

Afhalen van uw auto wordt een evenementAutostadiseenbelevenisopzich.WijkunnenubijhetafhalenvanuwnieuweautonueenbijzondertweedaagsarrangementnaarWolfsburgaanbieden.TijdensdezetweedagenkuntueeninteressanterondleidingdoorthemaparkAutostadtmaken,waarallemerkenvanhetVolkswagen-concernvertegenwoordigdzijn,vanBentleyenLamborghinitotAudi,Seat,ŠkodaennatuurlijkVolkswagenzelf!OokstaateenrondleidingdoordeproductiehallenindeVolkswagen-fabriekophetprogramma(alleentijdenswerkdagen).KinderenvermakenzichuitstekendinKinderWeltwaarkinderenvanvijftotelfjaarspelenderwijsderegelsvanhetverkeerleren.Naeentheorie-eneenpraktijktestkrijgendekindereneenkinderrijbewijsenkunnenzemet4km/usnellemini-Beetlesrijdenopeenparcours.Bovendienishetmogelijkeenspecialeautotrainingentevolgen:zoalseenTouareg4x4training,eenveiligheidstrainingofeentrainingzuinigrijden.Uovernachtineenvierofvijfsterrenhotelenkuntgebruikmakenvanallefaciliteiten,zoalssaunaenfitness.

Voormeerinformatieenboekingenvoordezeafhaal-enbezoekbeleveniskuntucontactopnemenmetuwVolkswagen-dealerofraadpleegdewebsitewww.volkswagen.nlonderhetkopje'OverVolkswagen'.

Zwart/rood

GTI

Stoffen bekleding ‘Jacky'

XE ***

• • - -

• • - - • • - -

• • - - • • - -

• • - -

- - - - - - - - - - - • - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - -

• - - - - - -