2012 gruodžio 27 d. / Ketvirtadienis / Nr. 295 (13 423)

 • View
  243

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Britai netaiko stereotipų lietuviams

Text of 2012 gruodžio 27 d. / Ketvirtadienis / Nr. 295 (13 423)

 • IANDIEN LAIKRATYJE SPORTO TRIBNA 2012 gruodio 27 d. / Ketvirtadienis / Nr. 295 (13 423)

  iandien L

  2p. Ariau Rusijos pasienioesani savivaldybi tary-bos viena paskui kit kreipiasi aukiausius valstybs vadovus,reikdamos susirpinim dl atomins elektrins statybKaliningrado srityje

  2p. Savisaugos bri atstovai,einantys miest ir kaim gatves, piktinasi vadinamidraugovininkais

  7p. Prie Japonijos vairo stojonaujas premjeras - konservatorius Sh.Abe, kart jau vadovavs vyriausybei

  8p. Klaipdos uostasper metus sulaukia per7000 laiv, siejani ms alprekybos ryiais su 65 pasaulioalimis

  10p. Olimpini met aidas:nueinantys 2012-iejikaip niekad garsino ms kratsporto arenose

  17p. Skulptorius K.Musteikissu broliu etnologu Vytautujau deimtmet ledo skulptromisstebina Lietuv ir pasaul

  OraiIANDIEN

  Debesuota, vietomispasnigs, kris lapdriba.Temperatra dien 1-3 laipsniai ilumos.

  Isamiau23 p.

  Lietuvos iniosKaina

  1,99 Lt

  Nuo kit met pradios keliaujanij usien laukia nauji ibandymai.

  Dideles grynj sumas besive-iojantys asmenys ne tik privalsjas deklaruoti muitinje, bet ir nu-

  rodyti bei pateikti rodymus, i kurpinigus gavo ir kam juos panaudos.Tai gali tekti daryti ne tik atvyks-tantiesiems i treij ali ar jasivykstantiesiems, bet ir keliaujan-tiesiems po Europos Sjung. Nau-ja tvarka labiausiai nepatenkinti

  smulkieji prekiautojai. Suvalkijosturgavietse daugiausia drabuiaisprekiaujanti Janina L. L prisipa-ino, kad preki kaimyn Lenki-j vaiuoja pasimusi nemaai gry-nj pinig. Dar daugiau rpesigali turti nenauj automobili ve-

  jai. Kiek man t deklaracij tekspildyti ir kiek rodinti pinig kil-m, jei vaiuoju kas savait ir ker-tu ne vienos valstybs sienas? -klaus marijampolietis Juozas .

  Isamiau2 p.

  PINIGAI Keliautojams - naujos klitys pasienyje

  USIENIS

  2012-j moksloatradimai

  Kasmet autoritetingas Amerikosmokslo paangos asociacijos ur-nalas Science paskelbia didiau-si vairi srii mokslo laimjimsra. Kam skirti pirmj viet,iemet gin nebuvo. Pagal svarbniekas negaljo prilygti Higgso bo-zonui, dar vadinamam dievikjadalele, kuris buvo atrastas pasitel-kus didj hadron greitintuv.Higgso bozonas buvo paskutinistrkstamas elementas aikinantisvisatos sandar. Taip pat buvo ver-tinti dar 9 atradimai genetikos, fizi-kos, kosmologijos, medicinos beinanotechnologij srityse - visi iemokslo laimjimai ne tik padjo at-skleisti daug paslapi, bet ir leispalengvinti monms gyvenim.

  Isamiau7 p.

  VALDAS KVEDARAS

  Trak rajono merijoje - dar vienas skandalas dl dingusioturto. Korupcijos prevencijoskomisijos nariai taria, kad priekelerius metus paslapia, be ta-rybos nari sutikimo galjo btiparduoti keli savivaldybei priklau-santys pastatai. Rajono vadovaiios istorijos aikintis nelink.

  Trak rajono savivaldybs Ko-rupcijos prevencijos komisija krei-psi Specialij tyrim tarnyb irpapra isiaikinti, kaip savivaldy-b neteko bent septyni nekilnoja-mojo turto objekt. Atsakymo imero Vinco Kapoiaus, kokiu bduir ar teistai buvo parduotas mili-jonins verts turtas, rajono tary-bos nariai nesulauk iki iol.

  Kaip L pasakojo Trak tarybosnar Nijol Romakien, Korup-cijos prevencijos komisijos narirankas pateko savivaldybs Privati-zavimo komisijos dar 2011 metrugpjt patvirtinti dokumentai.

  Isamiau13 p.

  www.lzinios.ltBritai netaiko stereotip lietuviams

  Trak valdia neranda dingusio turto

  flvairiausiais mitais ir klimis apipintas emigrant gyvenimas Jungtinje Karalystje neturi bti pieiamas vien juodomis ar baltomis spalvomis. Taip tvirtina ios valstybs ambasadorius Lietuvoje Davidas Huntas. Jis diaugiasi, kad skmingai karjeroslaiptais kylantys lietuviai saugo ir puoselja savo tapatyb. / Romo Jurgaiio nuotraukos Isamiau3 p.

  Trak rajono savivaldybei priklausius ir neinomomis aplinkybmis parduot nam miesto centre dabar siloma sigyti u 1,6 mln. lit.

 • 2012 12 27Lietuvos inios2 Dienos temos

  KAZYS KAZAKEVIIUS

  Nuo kit met pradios keliau-janij usien laukia naujiibandymai - dideles grynjsumas besiveiojantys asmenysne tik privals jas deklaruotimuitinje, bet ir nurodyti beipateikti rodymus, i kur pini-gus gavo ir kam juos panaudos.

  Tai gali tekti daryti ne tik atvyks-tantiesiems i treij ali ar jasivykstantiesiems, bet ir keliaujan-tiesiems po Europos Sjung (ES).

  Detalesn deklaracijaIki iol keliautojai, turintys daugiau

  kaip 10 tkst. eur grynaisiais ar adek-vai pinig sum kita valiuta, vykdami treisias alis ir i j grdami prival-jo muitinje pildyti deklaracijas. Nuo ki-t met pradios keisis pati deklaracijosforma ir grynj pinig turtojai priva-ls bti pasireng muitininkams kasospajam orderiais ar kitais dokumentaisrodyti, i kur gavo didel sum. Dekla-racija Lietuvoje bus pildoma kuria norsi trij - lietuvi, angl ar rus - kalb.

  Visoje ES bendra deklaravimo for-ma, kurioje grynj pinig turtojasprivals pateikti detali informacijapie veam l kilm, savinink irnumatom panaudojim, anot Mui-tins departamento pareign, leisefektyviau taikyti nacionalines pini-g plovimo bei terorist finansavi-mo prevencijos priemones.

  I esms grynj pinig veimokontrols tvarka nesikeis. Ms parei-gnai joki papildom priemoni ne-siims, tik reikalaus, kad deklaracijosebt pateikti visi btini duomenys, pa-teikiami visi reikalingi dokumentai, -L tvirtino Muitins departamentoPaeidim prevencijos skyriaus vyriau-siasis inspektorius Evaldas Visockas.

  Jo teigimu, keliaujantieji po ES alis

  taip pat neturt pamirti, kad ir jiemsgali tekti pildyti tokias paias deklaraci-jas. Mat Lietuva pinig gabenimo kont-rol prie vidins ES sienos atnaujinonuo 2011 met liepos. Panaiai elgiasidaugiau kaip pus Bendrijos valstybi.Taiau upildius deklaracij vienojevalstybje dar nereikia, kad jos nerei-ks pildyti vaiavus kit valstyb. Togali pareikalauti muitins pareignas.

  Prekiautojai baiminasiKad nuo kit met teks dokumen-

  tais rodyti, i kur gavo grynj pi-nig, ir atskleisti, k su jais ketina da-ryti, labiausiai nepatenkinti smulkiejiprekiautojai. Suvalkijos turgavietsedaugiausia drabuiais prekiaujanti Ja-nina L. L prisipaino, kad preki kaimyn Lenkij vaiuoja pasimusinemaas grynj pinig sumas.

  Su nemenkomis klitimis rodi-ndamos, i kur gavo pinig, susi-durs ir keliaujanios eimos, jei di-desn sum pasiims vienas kurisnors j narys. Dar daugiau rpes-i gali turti nenauj automobi-li vejai. Prie ivaiuodami jiei pirkj surenka pinigus, gaunaduomenis, kuriame mieste ir ko-kioje pardavimo aiktelje yra au-tomobilis.

  Kiek man t deklaracij tekspildyti ir kiek rodinti pinig kil-m, jei vaiuoju kas savait ir kertune vienos valstybs sienas? - klau-s marijampolietis Juozas .

  Tik pareikalavusMuitins departamento Paeidi-

  m prevencijos skyriaus vyriausiasisinspektorius E.Visockas L tikino,kad keliautoj ES alis nuogstavi-mai nepagrsti. Anot jo, kiek reikspildyti deklaracij kertant vidinesES sienas, priklausys nuo to, kaipdanai keliaujantieji po Europ su-sidurs su muitins mobilij postpareignais.

  Jei j pasitaikys kiekvien kar-t kirtus valstybs sien ir muiti-ns pareignas reikalaus pildytideklaracij, tuomet deklaruotigrynuosius pinigus bus btina,- teig Muitins departamentoatstovas.

  Nedeklaravusieji rizikuoja ne tikbti nubausti administracine tvar-ka. I j teismo sprendimu gali b-ti konfiskuoti pinigai.

  Keliautojams - naujos klitys pasienyje

  KAZYS KAZAKEVIIUS

  Ariau Rusijos pasienio esanisavivaldybi tarybos viena pa-skui kit kreipiasi aukiausiusvalstybs vadovus, reikdamossusirpinim dl atominselektrins statyb Kaliningradosrityje.

  Prezidentei Daliai Grybauskaitei,Seimo pirmininkui Vydui Gedvilui,premjerui Algirdui Butkeviiui adre-suotame naujausiame aki rajono ta-rybos nari laike praoma atsakyti monms itin aktualius klausimus: arKaliningrado atomins elektrins pro-jektas atitinka tarptautinius branduo-lins ir radiacins saugos standartus,ar laikomasi Jungtini Taut konven-cijos dl poveikio aplinkai vertinimotarpvalstybiniame kontekste.

  Anksiau tokius pat klausimusaukiausioms krato valdios insti-tucijoms jau yra pateik Taurags irJurbarko rajon politikai.

  Siekia vieumoVieno i pastarojo kreipimosi ini-

  ciatori, aki rajono ligonins vy-riausiojo gydytojo Algirdo Klimaiioteigimu, didiausi susirpinim keliatai, kad elektrin statoma vos u kele-to deimi kilometr nuo aki ir kolkas neva nra jokios informacijos apiejos saugum, poveik aplinkai. Jukneinome, ar bus saugu gyventi zono-je netoli jos, - kalbjo A.Klimaitis.

  Anot gydytojo, jam paiam 1986metais teko darbuotis netoli sprogu-sios ernobylio elektrins, todl jis ge-rai inantis, kokia grsm monmsgali kelti atomin jgain. Taiau Kali-ningrado atominje elektrinje bus su-montuotas naujo tipo reaktorius, apiekur yra labai maai informacijos.

  A.Klimaitis neslp, kad akie-iams Kaliningrado srities elektrinssaugumas yra net svarbesnis nei visaiLietuvai rpimos Visagino jgains,mat vyraujantys vakar vjai elektri-ns teralus ne aki rajon. Todlgyventi ten bus galbt pavojinga.

  auksmas tyruoseaki mero pareigas einanti Rima

  Rauktien L teig, kad rajono ta-ryba prao Lietuvos valdi apsau-goti mones nuo galim pavoj irgrsms. Mums kelia nerim ir pa-ios atomins elektrins saugumas,ir veiksmai, atliekami statyb metu.mons nenori gyventi taip, kaip gy-vena Kudirkos Naumiesio gyvento-jai. Ten nuo Kaliningrado srityje vyk-dom sprogdinim aija pastatsienos, - kalbjo R.Rauktien.

  Pana kreipimsi prezident,Seim bei Vyriausyb kiek daugiaunei prie metus buvo paraiusi ir Tau-rags rajono savivaldybs taryba.Taurags meras Pranas Petroius Lteig, kad taip ireiktas moni susi-rpinimas, jog prie pat rajono ribos

  pastaius atomin elektrin monmsteks gyventi pavojingesnje zonoje.Taiau tauragikiai tvirtina jokio at-sakymo nesulauk iki iol. Kol kasviskas vyksta tyliai, apie niek msneinformuojant, - sak P.Petroius.

  Kiek maiau nei prie metus susi-rpinim dl gyventoj saugumo yrapareikusi ir Jurbarko rajono savi-valdybs taryba. Taiau jokios reak-cij