2012 gruodžio 5 d. / Trečiadienis / Nr. 279 (13 407)

 • View
  289

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trakų turtas parduodamas paslapčia

Text of 2012 gruodžio 5 d. / Trečiadienis / Nr. 279 (13 407)

 • VIDMANTAS UUSIENIS

  Perdarinti brangius automobi-lius iskirtinius - ne tiknuostolingas, bet ir daug nervkainuojantis reikalas. Tuo sitiki-no Kauno verslininkas Audronis Getautas, u Londone parduot ekstravagantik AG Excalibur niekaip nesulaukiantis pinig.

  Visai gali bti, kad mano ranko-mis daryt automobil bus bandomaparduoti pakartotiniame aukcione, -kalbdamas su dienraio L urna-listu guodsi kaunietis. Tuomet buvolikusi vos diena iki to laiko, kai uprie dvi savaites parduot iskirtinautomobil AG Excalibur A.Ge-tautui garsusis Londono aukcionasRM Auctions turjo pervesti sulyg-tus 154 tkst. lit. Taiau Kauno vers-lininkas pinig nebuvo sulauks irpirmadien.

  Atrodo, kaunieiui atsikratytiAG Excalibur teliko viena viltis -pakartotinis aukcionas.

  Isamiau16 p.

  iandien L

  2p. Ko nenort prisiminti:paskui kai kuriuos naujj Vyriausyb pretenduojanius politikus tsta didesni ir maesni nemalonum leifas

  3p. Vyriausiai savanorei dienos per trumpos - 96 metJ.Avulien artjant Kaldoms jaunumezg 60 por kojini

  3p. Kauno politikai suka galvas -ar reikia ataukti bendrovjeKauno energija iandien vyksiant konkurs dl skol iiekojimo paslaug pirkimo

  6p. Lotyn Amerikos alysekairiosios vyriausybs ir jvykdoma socialin politika lmvidurins klass augim

  12p. Rytoj prasidsiantis FIFApasaulio klub taurs turnyras gali lemti revoliucini futbolo permain

  14p. Kultros istorikasS.Narbutas sitikins,kad senosios ratijos vis nauji atradimai lietuviko rato istorijartina prie Mindaugo laik

  ems kio paskirties sklyp savi-nink mokestis dar neigsdino. em-dirbiai kol kas nevelgia koki norsdidesni mokesi permain, sigalio-siani nuo 2013 met sausio. Matjiems yra nustatytas septyneri metmokesio didinimo laikotarpis. em-

  dirbiai guodiasi - neva mokestis da-bar dids kitiems. Bet, j nuomone, vi-sikas nesusipratimas yra imti mokestnuo ems rinkos verts, o ne nuo josderlingumo. Tuo labiau kad menkaiderlingai emei yra skiriama EuroposSjungos finansin parama, o valstyb

  ksinsis t param i savinink pasig-lemti mokesiais. Taiau tikroji bda -kit paskiri ems sklypai, ypa esan-tys didesniuose miestuose. Jiems mo-kestis danu atveju dids imtus kart.

  Isamiau8 p.

  OraiIANDIENBus debesuota su pragiedruliais, snigs. Temperatra diennuo 1 laipsnio alio iki 2 laipsni ilumos.

  Isamiau23 p.

  USIENIS

  Jau kit dien po prezidento rinki-m Mittui Romney teko susitaiky-ti su lidna realybe, kad BarackasObama dar 4 metus eimininkausBaltuosiuose rmuose. BuvusMasausetso gubernatori Bosto-ne, kur buvo rengtas jo rinkimtabas, stengsi paguosti mona, vai-kai ir ankai. M.Romney pasitrau-k i vieo gyvenimo ir ivyko sueima Kalifornij, kad priimtsprendim, k nors veikti ateityjeir k daryti su politine karjera. Pa-galiau tapo aiku, kuo ketina u-siimti rinkimus pralaimjs res-publikonas - jis grta versl irnuo io pirmadienio yra bendro-vs Marriott International val-dybos narys.

  Specialij tyrim tarnybos praoma isiaikinti, kas usimojo u 4,4 mln. lit parduoti Trak savivaldybei priklausant itin patrauklioje vietoje esant nekilnojamj turt. Rajono tarybos nariai teigia sutikimo tokiam sandoriui nedav, o meras Vincas Kapoius (nuotraukoje) skandaling situacij vadina nesusipratimu. / Ritos Stankeviits nuotraukos Isamiau11 p.

  Isamiau6 p.flspdingos iors AG Excalibur, kur sukr kaunietis A.Getautas, pirkjas dingo kaip vanden. Asmeninio albumo nuotrauka

  EMS MOKESTIS Savivaldybes ubr maksimals tarifai

  www.lzinios.ltTrak turtas parduodamas paslapia

  Lietuvio edevras - tik paaisti I politikos gro versl

  Savivaldybs prajusi savaitbaig nustatyti ems mokesiotarifus. Minimalaus tarifo jokiemssklypams nenustat n viena savi-valdyb - pasirinkti 100-400 kartdidesni mokesio koeficientai.

  IANDIEN LAIKRATYJE TRASA 2012 gruodio 5 d. / Treiadienis / Nr. 279 (13 407)

  Lietuvos iniosKaina

  1,99 Lt

 • ISIRINKO PIRMININKU

  Seimo Antikorupcijos komisijospirmininku irinktas Liberalsjdio atstovas, buvs Finansi-ni nusikaltim tyrimo tarnybosdirektorius Vitalijus Gailius. Ujo kandidatr balsavo visi (12)komisijos posdyje vakar dalyva-v jos nariai. I viso Antikorup-cijos komisijoje dirba 17 parlamentar. Komisijos vicepir-mininku irinktas socialdemok-ratas Edmundas Jonyla. Galuti-

  nai V.Gaili ir E.Jonyl pareigaspatvirtino Seimas.

  REABILITUOS VRK?

  Seimas links ataukti buvusios ka-dencijos parlamentar nutarimnutraukti Vyriausiosios rinkimkomisijos (VRK) nari galiojimus.Vakar u tok Seimo nutarimo pro-jekt po pateikimo balsavo 67 par-lamentarai, 27 buvo prie, 8 susilai-k. Toliau projekt svarstys

  parlamento komitetai. Nutarimoprojekt pateikusi Seimo Socialde-mokrat partijos frakcijos seninIrena iaulien teig, kad Konstitu-cinio Teismo ivada dl Seimo rin-kim rezultat ir priekait VRKbuvo pervertinta, hiperbolizuota.Anot jos, problemos, kurios kiloVRK darbe, susijusios ir su Seimorinkim statymu. I.iaulien pa-br, kad dabartins sudties VRKturt dirbti iki birelio 1-osios, kolbus parengtas naujos redakcijosSeimo rinkim statymas, o tuomet

  pagal nauj tvark sudaryta naujakomisija. Socialdemokrat primin,kad po trij mnesi turi vykti pa-kartotiniai rinkimai trijose vien-mandatse apygardose.

  TIKISI POSTMIO

  Baltarusijos ambasadorius Lietuvo-je Vladimiras Drainas tikina, kadMinskas nori konsultacij su nau-jja Lietuvos usienio reikal mi-nisterijos vadovybe dl supaprastin-

  to sienos kirtimo reimo, kurio si-galiojimui trksta Baltarusijos no-tos. Mums ikilo tam tikr klausi-m. fl juos jums galsiu atsakyti, kaimes ir naujoji Vyriausyb, naujossudties Usienio reikal ministeri-ja sussime ir patikslinsime kai ku-rias detales dl mediagos, susiju-sios su susitarimo dl supaprastinojudjimo reimo sigaliojimo perda-vimo faktu. Reikia tam tikro laiko, -vakar sak V.Drainas.

  BNS, L

  2012 12 05Lietuvos inios2 Dienos temos

  Trumpai

  RAIMONDA RAMELIEN, ROBERTA TRACEVIIT

  Paskui kai kuriuos naujj Vyriausyb pretenduojaniuspolitikus tsta didesni ir maes-ni nuodmi leifas. Galbt jisir kia koj keliems kandidatamsengti ministr kabinet.

  fl ministrus pretenduojani poli-tik biografijose - ne viena istorija,kuri jie veikiausiai nort pamirti.Nors paaikj faktai i asmen kar-jeros nesugriov, kraujo pagadinonemaai.

  Itikima lyderio ginklaneDarbo partijos (DP) socialins

  apsaugos ir darbo ministrus siloma49 Loreta Grauinien didiojojepolitikoje aktyviai reikiasi atuone-rius metus. Jos vaigdi valandaatjo 2006 met gegu, kai DP u-griuvo bdos dl vadinamosios juo-dosios buhalterijos. Tuomet Maskvpasitraukus darbiei lyderiui Vik-torui Uspaskichui, partijos vicepir-mininks L.Grauiniens peius u-gul nelengva atsakomybs nata -jai teko atlaikyti itis kritikos lavi-n. Politik aktyviai gyn es nekal-tai apjuodintos partijos garb, 2006-2007 metais ne kart skrido Maskv susitikti su V.Uspaskichu.2007 met rugsj Rusijos sostinjebuvo surengta jo spaudos konferen-cija, kuri specialiai atvyko L.Grau-inien ir dar trylika darbiei. Perrengin, be kita ko, tvirtinta, kad Lie-tuvoje paeidiamos mogaus teiss.i darbiei ivyka Lietuvoje virtoskandalu. Dl atsidavimo partijos ly-deriui L.Grauinienei buvo prilipdy-ta ginklanes etiket.

  2007 met vasar L.Grauinienspavard buvo vl linksniuojama, kaipaaikjo, kad darbiet Molt ra-jone, prie Stirni eero, neturdamaleidimo buvo pasistaiusi mobil na-mel. Parlamentar taip pat savavali-kai ikirto paeer. Saugom terito-rij statym paeidusi L.Grauinienvliau vagonl isive. Teismas tuo-met jai priteis sumokti 5 tkst. litbaud.

  Burbulas subliko Juodiausias socialdemokrat

  kandidato sveikatos apsaugos mi-nistrus 61 met Vytenio Povilo And-riukaiio politins veiklos momen-tas - 2004-j vasar Seime kilskyininkavimo skandalas. V.P.And-riukaiiui (ir dar dviem parlamenta-rams) buvo pateikti tarimai dl 95tkst. lit dydio kyio pamimo uRubicon group priimtus palan-kius sprendimus. Kai Seimas nesu-tiko panaikinti Seimo nario teisinsnelieiamybs, V.P.Andriukaitis sa-vo valia atsisak mandato. Jis ap-sisprend netrukdyti teissauginin-kams atlikti ikiteisminio tyrimo, kad

  bt iaikintas tarim pagrindas.Vliau Generalin prokuratra nu-trauk ikiteismin tyrim, nes ta-rimai buvo nepagrsti. 2005 metruden V.P.Andriukaitis laimjo teis-min proces prie buvus generali-n prokuror dl garbs ir orumoeidimo. Byla buvo baigta taikos su-tartimi.

  Prie tris mnesius V.P.Andriukai-tis buvo pateks avarij. Seimo na-rio vairuojamas automobilis kodaOctavia atsitrenk bried, staigabgus kelio vaiuojamj dal. Po-litikas patyr stuburo slankstelitraum.

  Dviej partij tarnasSocialdemokrat usienio reika-

  l ministrus silomo 51 met LinoLinkeviiaus politin karjera buvoglaudiai susijusi su buvusia Lietu-vos komunist ir Lietuvos demok-ratine darbo partija (LDDP). Pasta-rajai jis priklaus 1991-1996 metais.Siekdamas diplomatinio posto,LDDP narysts L.Linkeviius atsisa-k 1997-aisiais (premjeras tuomet bu-vo konservatorius Gediminas Vagno-rius) ir buvo paskirtas Lietuvosambasadoriumi prie NATO. L.Linke-viius buvo keturi vyriausybi kra-to apsaugos ministras. Nors 2004-ai-siais L.Linkeviius stojo Lietuvossocialdemokrat partij (LSDP), tuo-metis premjeras Algirdas Brazauskasministro posto jam nepasil. Netru-kus L.Linkeviius vl ivyko Briusel.

  2011 met vasar pasklidusi inia,kad kadencij baigiantis Lietuvos ats-tovas prie NATO L.Linkeviius tapsTvyns sjungai-Lietuvos krikio-nims demokratams vadovaujaniopremjero Andriaus Kubiliaus politi-ns komandos nariu, nemaloniainustebino Vyriausybs vadovo parti-jos kolegas. Konservatoriai atviraisuabejojo, ar opozicinei LSDP prik-lausantis politikas gebs nuosekliaivykdyti ideologikai jam svetimospartijos program. Tada premjerasrado kompromis - L.Linkevii pa-skyr savo visuomeniniu konsultan-tu NATO klausimais.

  Skaudi avarijaKandidato krato apsaugos mi-

  nistrus 57 met Juozo Oleko biogra-fija paenklinta tragedijos yme.1999-j spalio pabaigoje parlamen-taro vairuojamas automobilis, prik-lausantis Seimo kancelia