2012 gruod¾io 6 d. / Ketvirtadienis / Nr. 280 (13 408)

 • View
  246

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vilhelmas Čepinskis gaivina savo orkestrą

Text of 2012 gruod¾io 6 d. / Ketvirtadienis / Nr. 280 (13 408)

 • SAULIUS RAMOKA

  Ketverius metus Ukrainos krepinio lyg padjs kelti Algimantas Pavilonis i al prisimena kaip kontrast ir neatrast galimybi krat.

  Buvs Lietuvos krepinio federacijos(LKF) prezidentas, buvs vyr krepi-nio rinktins rmimo fondo vadovas,buvs 2011 met Europos vyr krepi-nio empionato Lietuvoje pasirengimoprogramos koordinatorius A.Pavilonisprie ketverius metus sulauk skambu-io. Ukrainos krepinio federacijos(UBF) prezidentas Aleksandras Volko-vas patyrusio specialisto papra pad-ti kurti profesionali krepinio lyg.Mat iki tol alies pirmenybes reng fe-deracija.

  59 met A.Pavilonis mielai prim pasilym, mintyse nutars Ukrainojepraleisti gal tik por sezon. Nepastebi-mai prabgo ketveri metai. Galjo dirb-ti ir ilgiau, bet nutar vadovautis auksi-niu posakiu: geras sveias per ilgaineusisdi.

  Isamiau17 p.

  Nepatekusieji valdi ketina pade-monstruoti auktesn politins veiklospilota. Kit savait Seime patvirtinusnaujosios Vyriausybs program val-danij laiv nepatekusios parlamen-to frakcijos ketina formaliai pasiskelbtidirbsianios opozicijoje. Valdios uri-

  byje likusij blok nusiteikusios lipdy-ti dvi nuo scenos nulipanios jgos -Tvyns sjunga-Lietuvos krikionysdemokratai (TS-LKD) ir Liberal s-jdis. Konsultacijos dl galimo bendra-darbiavimo jau vyksta. Nei konserva-toriai, nei liberalai savo kompanijoje

  prisipaino nesivaizduojantys kitos prievaldanij nepritapusios jgos - Dr-sos kelio. 33 narius turinti TS-LKDfrakcija pagal Seimo statut opozicijoslyder gali skirti ir viena.

  Isamiau2 p.

  OraiIANDIENDebesuota, daug kur snyguriuos. Temperatra dienapie 1 laipsn alio.

  Isamiau23 p.

  USIENIS

  Tkstaniai protestuotoj apgul nau-jojo prezidento Mohammedo Mursirmus Kaire - jie neketina pasiduoti irjau privert trauktis policij, taiaunuomi kova dl valdios Egipte nesi-baig. Mis prie Egipto prezidentorm buvo trumpas, bet intensyvus.Grsmingai riaui policijai nepavykoivaikyti tkstani protestuotoj,tarp kuri yra stebtinai daug moter,ir netrukus prezidento rmai buvoapsupti i vis pusi supldusi mi-ni. Opozicijos alininkai dar kartpademonstravo savo jg ir nepritari-m M.Mursi veiksmams. Jie sak, kadtai paskutinis spjimas prezidentui.

  Smuikininkas Vilhelmas epinskis pripasta: dabartis jo suburto orkestro nelepina. Kolektyvas maiau pastebimas Lietuvos muzikosgyvenime, susibga tik pavieni pasirodym. Neteks Klaipdos miesto finansins paramos, 13 styginink sambris tapo LDK valdov rm orkestru Camerata Palatina Vilnensis. Taiau tai tik simbolin globa - nei l, nei prityrusio vadybininko orkestras neturi.Erlendo Bartulio nuotrauka Isamiau12 p.

  Isamiau 6 p.Ketverius metus stipriausios Ukrainos komandos prizus atsiimdavo i A.Pavilonio (viduryje) rank.Superleague.ua nuotrauka

  www.lzinios.ltVilhelmas epinskis gaivina savo orkestr

  Aikus ir nesuprantamas krepinis Revoliucija priediktatoriaus dur

  Opozicin blok lipdantys konservatoriai ir liberalai sitikin, kad j laukiantys ikiai yra kur kas rimtesninei tie, kurie teko anos kadencijos opozicionieriams.

  IANDIEN LAIKRATYJE SPORTO TRIBNA 2012 gruodio 6 d. / Ketvirtadienis / Nr. 280 (13 408)

  Lietuvos iniosKaina

  1,99 Lt

  PASIRENGIMAS Opozicijos jungtuvs jau sudertos

  iandien L

  2p. Tarp kjo ir priekaloatsidrs paskirtasis premje-ras A.Butkeviius nusiteiks darbpradti ir su ne visa komanda

  3p. Vakar nuo ryto muitinskriminalins tarnybos pareignai msi savo koleg, Medinink kelio posto pareign,tariam kyininkavimu, sulaikymo

  7p. Pratingas taifnas nulavmiestelius ir plantacijas Filipinuose, uvo arba be nam liko imtai moni

  8p. Norint ivengti nusivylimokaldinmis dovanomis patariama jas dovanoti su pirkimo kvitais, kad bt lengva grinti

  13p. Vakar Vilniuje pagerbtaRygos lietuvi vidurinsmokyklos direktor A.Treija,pelniusi prestiin Kalbos premij

  18p. Lygindamas dabartinsavo veikl su tarnystedidiajam sportui I.Averbuchaspripasta, kad anksiau nejutokrybos diaugsmo

 • ROBERTA TRACEVIIT

  Ibrokavusi kelis kandidatus ministrus, prezident Dalia Gry-bauskait pareik koki norsVyriausyb paskirsianti. Tarpkjo ir priekalo - alies vadovsir Darbo partijos - atsidrs paskirtasis premjeras AlgirdasButkeviius nusiteiks pradtidarb su ne visa komanda.

  Spaudiant terminui, iki kadaA.Butkeviius turi pristatyti Seimuisuformuot Vyriausyb, aikja, kadji gali pradti dirbti ir be dviej mi-nistr. Prezidents kvalifikacinireikalavim neatitiko dvi Darbopartijos atstovs - vietimo ir moks-lo bei socialins apsaugos ir darboministres pasilytos Virginija Baltrai-tien ir Loreta Grauinien. JaiD.Grybauskait j netvirtint, o Dar-bo partija usispirt nauj kandida-t nesilyti, A.Butkeviius bt pri-verstas prayti patvirtinti ne visossudties Vyriausyb.

  Prezidents reikalavimaiVakar D.Grybauskait pakartojo

  i A.Butkeviiaus nesulaukusi su-derinto kandidat ministrus sra-o. Ji primin, kad nauj Vyriausy-b turi patvirtinti per 15 dien nuopremjero paskyrimo, ir ketinanti taipadaryti. Koki nors Vyriausybtikrai tvirtinsiu, - teig ji.

  D.Grybauskait pabr, kad ver-tindama ministr post siekianiuspolitikus atsivelg ne j priklausympartijoms, o atitikim tam tikriemskriterijams. Man Darbo partijos kan-didatai tinka, jeigu jie atitinka, kaip irvisi kit partij kandidatai, kvalifika-cinius reikalavimus, - paymjo ji.

  Pretendentams ministrus pre-zident kelia tris svarbiausius rei-kalavimus. inoti srit, kuriai no-risi ministrauti, inoti vadinamjeuropin dienotvark, nes Lietuvaireiks pirmininkauti, tos srities die-notvark, taip pat gebti susikalb-ti viena i europini darbo kalb.Vis, nepriklausomai nuo partinspriklausomybs, kurie neatitiks ipagrindini trij kriterij, neskirsiuministrauti, - tvirtino D.Grybaus-kait. Prezident, be kita ko, para-gino kandidatus ministrus btikritikesnius ir pagalvoti, ar kitmet antrj pusmet jie sugebs va-dovauti norimai sriiai Europos S-jungos (ES) mastu. Jei ministrai

  gebs kritikiau save pasiirti,manau, konflikt ir problem ne-turt kilti, - sitikinusi D.Gry-bauskait.

  A.Butkeviiaus nuomon geraPaskirtasis premjeras A.Butkevi-

  ius vakar teig, jog D.Grybauskaitino visus kandidatus ministrus.Pagaliau jis patvirtino, kad Darbopartija kultros ministrus deleguo-ja parlamentar, buvus kio mi-nistr Kstut Dauk. iuo metu,anot A.Butkeviiaus, vyksta kandi-datr derinimas. Jis gali trukti ikipenktadienio.

  Pasak A.Butkeviiaus, alies vado-vei nepriimtinos L.Grauiniens irV.Baltraitiens kandidatros. Pa-reiktas pageidavimas, kad bt pa-silytos kitos kandidatros dviejministr postus - socialins apsau-gos ir darbo bei vietimo ir mokslo.

  Pagrindinis motyvas - kompetenci-jos stoka pirmininkavimo ES laiko-tarpiu, - aikino jis.

  Pats A.Butkeviius yra gerosnuomons apie L.Grauinien irV.Baltraitien. Anot jo, abi darbie-ts patyrusios politiks ir joms u-tekt kompetencijos vadovauti mi-nisterijoms.

  Tikslas - patvirtinta VyriausybKlausiamas, ar keis prezidentei ne-

  tikusias kandidates, A.Butkeviiuspaymjo, kad tai Darbo partijosprerogatyva. Savo nuoira jis tikinopretendent vadovauti Socialins ap-saugos ir darbo bei vietimo ir moks-lo ministerijoms nesilysiantis, nesios inybos pagal koalicin sutartpriklauso darbieiams. Irinktasispremjeras taip pat paymjo, kad iuoklausimu skubti neverta, nes darvyksta pokalbiai.

  Jei Darbo partija nutars savo kan-didat ministrus nekeisti, A.But-keviiaus nuomone, naujoji Vyriau-syb gals bti patvirtinta be dviejministr. Mano tikslas - kad Vy-riausyb bt patvirtinta. Bet galiatsitikti ir taip, jog ji bus patvirtin-ta be dviej ministr, - spjo jis.

  Taiau toks vyki scenarijus netin-ka Darbo partijos pirmininkui Vikto-rui Uspaskichui. Vakar jis sak tikin-tis, kad pavyks rasti kompromis.

  Ribotos galimybsPolitologo Algio Krupaviiaus

  manymu, paskirti ne vis Vyriau-syb bt ne pats geriausias spren-dimas. Nors tokio precedento jaubta. Jis pabr, kad pagal Kons-titucij prezidentas premjero teiki-mu skiria ir atleidia ministrus. To-

  dl, pasak politologo, alies vadovogalimybs diskutuoti dl kandidat ministrus yra ribotos. Preziden-tas turi sutikti su Seimo daugumoskandidatu premjero post. Lygiaitaip pat daugeliu atvej jis sutinkasu kandidatais, silomais ministrpostus, - sak A.Krupaviius. Po-litologas, vertindamas D.Grybaus-kaits ministrams keliamus reika-lavimus, paymjo, kad lietuvikalba taip pat yra oficiali ES kalba.Reikalavimas mokti kitas ES kal-bas niekur nra statymikai apib-rtas. Tai politikai pagrstas no-ras, - kalbjo jis.

  Pasak A.Krupaviiaus, paradoksa-lu, kad vietimo ir socialini reikalsrityse, kurioms vadovauti silomosprezidentei netinkanios darbie-ts, ES neturi bendros politikos.Apie ES darbotvark iose srityse ga-lime kalbti labai aptakiai. ia svar-biausia - nacionalin politika, - ai-kino jis.

  Reikalavime kandidatams ima-nyti srit, kuriai nori vadovauti,A.Krupaviius taip pat velgia io-k tok nenuoseklum. Pavyzdiui,prezidentei neukliuvs kandidatas teisingumo ministrus Juozas Ber-natonis pastaruoju metu dirbo dip-lomatinje tarnyboje, o ne srityje,kuriai yra silomas vadovauti.

  2012 12 06Lietuvos inios2 Dienos temos

  RAIMONDA RAMELIEN

  Opozicin blok lipdantys kon-servatoriai ir liberalai sitikin,kad j laukiantys ikiai yrakur kas rimtesni nei tie, kurie teko anos kadencijosopozicionieriams. Nepate-kusieji valdi ketina pade-monstruoti auktesn politins veiklos pilota.

  Kit savait Seime patvirtinus naujo-sios Vyriausybs program valdan-ij laiv nepatekusios parlamentofrakcijos ketina formaliai pasiskelbtidirbsianios opozicijoje. Valdios uri-byje likusij blok nusiteikusios lip-dyti dvi nuo scenos nulipanios jgos- Tvyns sjunga-Lietuvos krikio-nys demokratai (TS-LKD) ir Liberal

  sjdis (LS). Konsultacijos dl galimobendradarbiavimo jau vyksta. Ir kon-servatoriai, ir liberalai prisipaino sa-vo kompanijoje nesivaizduojantys ki-tos prie valdanij nepritapusios jgos- Drsos kelio (DK).

  33 narius turinti TS-LKD frakci-ja pagal Seimo statut opozicijos ly-der gali skir