2013 m. sausio 31 d. / Ketvirtadienis / Nr. 25 ( 13 450 )

 • View
  298

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tikras italas ar netikras lietuvis

Text of 2013 m. sausio 31 d. / Ketvirtadienis / Nr. 25 ( 13 450 )

 • KULTRA

  AndrejusKorobeinikovaseina per aikt

  2013 m. sausio 31 d. / Ketvirtadienis / Nr. 25 (13 450)

  ORAI

  Debesuota, kai kurkris lapdriba, pereinanti liet.Temperatra dien 2-3 laipsniaiilumos.

  19p.

  Seimas ketina domtis, kodl iki iol nepavyksta susitarti su Italija dl kompensacijos u Antrojo pasaulinio karo metais prarast Lietuvos ambasadospastat Villa Lituania Romoje.

  Tiesa, pagaliau reikalai gali pasist-mti priek, nes neseniai paskirta nau-ja ms alies derybinink. PremjerasAlgirdas Butkeviius pasira potvark,kuriuo galiojimai dertis su Italija dldiplomatins atstovybs Romoje suteik-ti ambasadorei ypatingiems pavedimamsSigutei Jaktonytei. Usienio reikal mi-

  nisterijos atstov teigimu, potvarkispriimtas tam, kad btteisinis pagrin-das dertis. Seimo vicepirmininko Pet-ro Autreviiaus nuomone, kompen-sacijos u Villa Lituania klausimreikia grinti parlamento Usienioreikal komiteto darbotvark.

  3p.

  Deryb al tirpdys nauja diplomat

  USIENIS

  Sjungininkoneprotegavo

  Vasario 1 dien Johnas Kerry uimsatsistatydinanios Hillary Clintonviet ir taps naujuoju JAV diploma-tijos vadovu. 69 met politikas, ku-r gruod JAV prezidentas B.Oba-ma pasil valstybs sekretoriauspost, sulauk kone visuotinio pa-laikymo, nors pastaruoju metu de-mokratai ir respublikonai labai re-tai sutaria. Taiau kart abiejpartij atstovai nusprend, kadJ.Kerry yra btent tas mogus, ku-ris gals skmingai atstovauti JAVinteresams usienyje.

  7p.

  Kaina1,99 Lt

  www.lzinios.lt

  Rom

  o Ju

  rgai

  io

  nuot

  rauk

  a

  15p. 12p.

  Lietuvos iniosSPORTAS

  Treji V.Prakeviiausmetai be kamuolio

  etadienskaitykite pried

  Studijos 2013AUDRIUS MUSTEIKIS

  Parmos universiteto (Italija)profesorius Guido Micheliniiuo metu su eima - mona ir dviem vaikais - viei Lietuvoje. Vilniuje buvo pristatyta jo auto-biografin knyga Nuo Parmosvienuolyno iki Dubysos.

  Per pristatym profesorius suino-jo, kad Klaipdos universitetas teikiajo kandidatr 2013-j Mokslo pre-mijai - u reikmingus lituanistiniusdarbus: senosios lietuvi religins pro-zos ir liuteron giesmyn tyrinjimus.Kas padaryta iuose baruose, kaip ie-kota - tarsi detektyvui - altini vai-ri ali archyvuose ir bibliotekose,pasakojama antroje knygos dalyje, opirmoje autorius dsto svarbiausiusgyvenimo vykius nuo gimimo 1951-j liep iki i dien.

  Itin reikmingi 1975-ieji - pirmojoatvykimo Lietuv, mokytis lietuvikalbos metai. Likimas nebuvo yk-tus - skyr dvigub dovan: gims Ita-lijoje, gavau dar ir Lietuv, - prisipas-ta profesorius. -Neinau, kaip btsusiklosts gyvenimas, jeigu nebiaupasirys atvaiuoti geleins udan-gos atskirt Lietuv ir t pirmadieniovakar nebiau ujs lemtingjkambar Oland gatvs bendrabuty-je. Prie atvykdamas ispanikoje en-ciklopedijoje Guido buvo perskaitsapie lietuvi moter gro.

  13p.

  Tikras italas ar netikras lietuvis

  G.Michelini: Planuojame abu su

  Birute, sulauk pensijos, prie Dubysos

  praleisti didij met dal.

  VERSLAS

  Ugniagesiaibijo gaisr po renovacijos 10p.

 • Su jauniausiu Seimo nariudarbieiu Viktoru Fiodorovukalbams apie jo darb parla-mente ir usibrtus tikslus.

  - Kaip jauiats bdamas jau-niausias Seimo narys per vis parla-mento istorij?

  - Fakto, kad esu jauniausias, ne-sureikminu. Man gerokai svarbiau,kad esu tautos irinktas Seimo narys,pavyko pelnyti moni pasitikjim.Rinkjai darbino mane parlamenteketveriems metams tam, kad galiaugyvendinti per rinkimus jiems duo-tus paadus. Todl jauiu didel pa-reig ir atsakomyb Darbo partijos(DP) rinkjams ir konkreiai manedelegavusiems monms. O tai, kadesu jauniausias, tiesiog pareigojamane bti energingesn ir veiklesnu kitus.

  - Taiau politikoje naujokas nesi-jauiate?

  - Savo politin karjer pradjau2007 metais, vadovavau jaunimo or-ganizacijai Darbas, mane delega-vusiai ir Seim. Vliau teko vado-vauti DP centrinei bstinei, o 2011

  metais buvau irinktas Kdainirajono savivaldybs taryb. Tad ga-liu sakyti, kad Seim atjau turda-mas didel ini baga. Man geraiinomos jaunimo problemos. Vai-njau po vis Lietuv, inau, kokiosyra region bdos, nesvetimi manir verslo pltojimo bei darbo vietkrimo politikos klausimai. Be to,pats domiuosi informacinmis te-chnologijomis, todl manau, kadiose srityse galsiu nuveikti dau-giausia, teikdamas atitinkamus pa-silymus teiss akt projektams.

  - Dalis pirmkart Seim patekusinaujok neslepia jau spj nusiviltidarbu parlamente, politinmis intri-gomis. Kokie Js pirmieji spdiai?

  - Su Seimo darbu ir anksiau tekosusidurti, tad negaliu sakyti, kad ma-ne kas nors stebint ar nuvilt. Ma-nau, kai kurias procedras parla-mente bt galima supaprastinti,taiau labai daug kas priklauso irnuo Seimo vadovybs. VadovaujantVydui Gedvilui mes sugebjome ga-na greitai ir sklandiai priimti daugbtin teiss akt, o kai kuriems i jsulaukme net opozicijos pritarimo.

  Manau, tai yra geriausias naujojoSeimo darbo vertinimas.

  - Esate Informacins visuomenspltros komiteto narys. Kokius i-kius sau keliate ioje srityje?

  - Dirbdamas komitete vadovau-juosi DP rinkim programa. Mssvarbiausi tikslai - skatinti glaudmokslo staig ir verslo subjektbendradarbiavim kuriant technolo-gijas ir perkeliant jas gamyb. Tamtikslui btina skirti didesn dal vals-tybs ir Europos Sjungos paramosl, sudaryti palankesnes teisines s-lygas elektroninio verslo pltrai, pls-ti elektronins erdvs naudojim tei-kiant viesias ir administravimopaslaugas. Reikia skatinti gyventojusaktyviai dalyvauti valdiai priimantsprendimus, kad jie galt elektroni-nje erdvje teikti savo pastabas ir pa-silymus, taip pat parengti atvirojokodo diegimo valstybs ir savivaldy-bi institucijose program.

  - K tikits nuveikti per i Seimokadencij?

  - Kartu su DP frakcijos nariais pada-ryti tai, dl ko buvome irinkti Seim, -sukurti palanki teisin baz verslo plt-

  rai, pakelti moni gyvenimo lyg, paa-boti nedarb ir sumainti emigracij.

  - fl aktyvi visuomenin veikl si-liejote dar bdamas moksleivis,spariai pasiekte politins karjerosauktum. Ar jaunam mogui poli-tik kelias atviras?

  - Labai svarbu pasirinkti tinkamkomand. DP nuo pat sikrimo ak-

  tyviai siek traukti jaunim politi-n veikl, todl jaunimo atstovai da-lyvavo visuose rinkimuose. Jie yra t-raukti visus partijos valdymoorganus ir turi toki pai balso tei-s kaip visi kiti partijos nariai. Seimo nar kalbino TOMAS BAAROVAS

  JONAS IINSKAS

  Prie savait Didiosios Britanijospremjeras Davidas Cameronas paga-liau pasak savo reikmingj kalb,kuriai Europos publika geriausiais vie-j ryi metodais buvo ruoiama jaukelet savaii. Brit premjeras pripa-ino didiulius ES nuopelnus taikai irkio pltrai Europoje, pabr Jung-tins Karalysts (JK) reikming in-dl, ireik nepritarim dabar besik-lostanioms ES raidos kryptims irpateik sav apibendrint ES vizij.

  D.Camerono argumentai: pirma,kurdama pinig sjung ES susikrproblem, kurias dabar sprsdamaengia didjanio centralizmo ir ne eu-ro zonos ali marginalizavimo link;antra, ES ekonomikos konkurencin-gumas maja, ir tas majimas yra pa-ios ES kryba; treia, unijoje did-ja demokratijos stygius.

  Premjeras teig, kad pasitraukti iES mes nenorim. Mums negali btipavyzdiu veicarija ar Norvegija -dvi gamtos apdovanotos be ES na-rysts klestinios Europos alys.Mums geriau bti suvienytoje ESekonominje erdvje, nes tai atliepiams interesus ir teikia didel, ne tikekonomin, naud. Bet ES turi bti

  kitokia - lankstesn, adaptyvesn ir at-vira pasauliui. Ir Didioji Britanija jojeturi dalyvauti pagal nauj, persidertir perrayt narysts sutart. tai tada to-ki sutart brit konservatoriai ir pateikstautos referendumui - likti unijoje aristoti; jei tik mus irinksit 2015 metrinkimuose.

  Ir konservatori pergal kituoserinkimuose, ir pasitraukimo i ESalinink pergal referendume yratiktina. Kokias pasekmes tai sukel-t vienai ir antrai aliai?

  Prieingai pasitaikaniai nuomonei,santykinai maiausiai pokyi btekonomini santyki srityje. Taip, ESyra didiausia Anglijos eksporto rinka(2011 metais ten link JK ive 50,5proc. savo eksporto) ir jos importo al-tinis (48,6 proc. viso JK importo). Netjei referendumas atmest nauj, vy-ni nuo torto nusirinkimo principu

  pakeist sutart, britai, be abejo, siektisaugoti dabartin laisvos prekybos suES alimis reim, kok Europos lais-vos prekybos asociacijos (ELPA) alysturi dabar kaip susitarimo dl Euro-pos ekonomins erdvs dalyvs.

  Laisvos prekybos reimo reikala-vim galingai remt verslas i abiejpusi, nes abipusikos investicijosyra didels ir bet koks prekybos su-varymas eist tiek JK, tiek ES kor-poracij interesus bei kenkt abipu-sei prekybai JAV ir Azijos gamintojnaudai. Abipusis interesas ilaikytistatus quo bt ir prekyboje paslau-gomis (finans paslaugos, paslaugosverslui, informacijos, ryi ir trans-porto ryiai, turizmas).

  Taip pat niekas abiejose Laman-o pusse nepritars ir grietesnmskapitalo investicij slygoms.

  Tuo tarpu gerokai didesns bt JKistojimo politins pasekms unijai irvice versa. JK pasitraukimas susiau-rint tolesni integracini projekt irsprendim alternatyv diapazon -nuo ES krimo pradios susigiedojsVokietijos ir Pranczijos tandemas vllikt atsakingas u tolesn besiple-ianios ES raid bei kryptis, kartu sutos atsakomybs teikiamomis privile-gijomis.

  Taiau Pranczijos padtis tande-me susilpnt. Dabartiniame ES di-dij triumvirate Pranczija neretaibdavo ta veikja, kuri lemdavo bend-r sprendim (paprastai susitariant dlbendro projekto su Vokietija). Pasit-

  raukus JK, Vokietijos ir Pranczijostandemo pusiausvyra silpnt, nesVokietijos ekonomikos galingumas irPranczijos ekonomikos priklauso-myb nuo Vokietijos inicijuojamsprendim ir jos tiekiam finans te-bedidt (vien Bendrosios ems kiopolitikos palaikymas k reikia!).

  Lenkijos usienio reikal ministrasRadoslawas Sikorskis pagrstai susku-bo pareikti, kad JK ijus per ateinan-t deimtmet Lenkija galt uimti josviet ir bti viena i trij, o gal penkiali, turini daugiausia k pasakytiunijoje. Tai, inoma, prikl