2013 m. vasario 27 d. / Trečiadienis / Nr. 47 ( 13 472 )

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Smūgis A.Boso elniams

Text of 2013 m. vasario 27 d. / Trečiadienis / Nr. 47 ( 13 472 )

 • 2013 m. vasario 27 d. / Treiadienis / Nr. 47 (13 472)

  ORAI

  Debesuota su pragiedruliais,be krituli. Temperatra dien 2-4 laipsniaiilumos.

  19p.

  Lietuva pagal suvartojam alkohol yra viena pirmaujanivalstybi pasaulyje. Pirmaujameir mirtingumo dl alkoholiovartojimo rodikliais. SociologasDaumantas Stumbrys prieasisilo iekoti alkoholio vartojimo kultroje.

  Pasaulio sveikatos organizacijosduomenimis, Lietuva pagal suvarto-jam alkohol patenka pirmj vals-tybi dvideimtuk pasaulyje. ieduomenys oficials, todl dar reik-t turti galvoje nelegaliai parduo-dam alkohol. Jis Europos alysesudaro apie 22 proc. viso suvartoja-

  mo kiekio. Tarp ES valstybi dau-giausia alkoholio suvartoja posovie-tins alys, taip pat Pranczija irPortugalija. Vis dlto iose Piet Eu-ropos valstybse mirtingumas, susi-js su alkoholio vartojimu, yra gero-kai maesnis.

  12p.

  Igertuvi kultra tarsi utrukusios pagirios

  USIENIS

  Sprogo oro balionas

  Egipte tragedija pasibaig turist i-kyla karto oro balionu. Nelaimvyko autant, kai balionas skridovir vakarinio Nilo ups kranto tiessenoviniu Luksoro miestu, alia ku-rio yra garsusis Karali slnis ir fa-raons Haepsutos didioji ventyk-la. Skrendant vir i viet orobalionu atsiveria nuostabus vaizdas,todl tokios ekskursijos, nors ir ne-pigios, yra populiarios. Taiau vakar300 metr auktyje kybojs balionasstaiga usiliepsnojo, sprogo ir nukri-to cukranendri plantacij. 19moni uvo, o du lik gyvi, tarp ku-ri yra ir baliono pilotas, smarkiaiapdeg. Jie iveti ligonin. 8p.

  www.lzinios.lt

  Lietuvos iniosKaina 1,99 Lt

  VERSLAS

  Antri metai be sskaitosbanke 9p. 3p.

  Rytoj skaitykitepried

  Energetika

  KULTRA

  Lietuvosteatrai vl trauks Rokik 13p.

  DIENOS TEMOS

  Seimonariaikremtamokslus

  SmgisA.Boso elniams

  DENISAS NIKITENKA

  Antano Boso elnyne Pajrio regioniniame parke (PRP) turibti nugriautos tvoros, atvertivisuomeniniai keliai ir sudary-tos slygos monms laisvailankyti teritorij.

  Tai tik keletas reikalavim, kuriuospateik Valstybin saugom teritori-j tarnyba (VSTT), bandydama sau-

  gomoje teritorijoje kontroliuoti paj-rio milijonieriumi vadinamo versli-ninko veikl. Vakar PRP ir elnynoficialiai buvo atvykusi VSTT direk-tor Rta Bakyt.

  iuo elnynu aplinkosaugininkai irSeimo nariai susidomjo ir m tirtijo veikl po Lietuvos ini publika-cij. Vakar po VSTT atstov vizitoA.Bosas pagaliau nutar paklusti ap-linkosauginink reikalavimams.

  Elnyno teritorija Klaipdos rajo-ne, alia Karkls kaimelio, esanio

  pajryje, jau ne pirmus metus keliavairi kontroliuojani institucijsusidomjim. A.Bosas asmenikaiarba per jam pavaldias bendrovesyra nusipirks ar isinuomojs apie150 ha ems ir valstybini mik.Teritorija eina valstybs saugomPRP, didioji jos dalis patenka ai-pi kratovaizdio ir Karkls bota-nin draustinius, o elnynas liejasiprie grietai saugomo Plocio gam-tinio rezervato ir tarptautinio dvi-rai tako.

  Per L tyrim paaikjo, kaddraustinyje esaniame elnyne apgy-vendinti ne tik ie taurs gyvnai,bet ir meka, vilkas, ernai, stumb-rai, poniai, meknai, struiai, faza-nai, auginami galbt neteistai su-rstuose voljeruose. Elnyne rengtaoficiali vri dorojimo vieta (sker-dykla), pardavinjama elni msa, oprie kelet met veik ir nelegaliaudykla, klusi poilsiautoj pasi-piktinim.

  4p.

  L a

  rchy

  vo n

  uotr

  auka

  Vakar po VSTT atstov vizito

  A.Bosas pagaliau nutar paklusti

  aplinkosauginink reikalavimams.

 • Seimo Biudeto ir finans komiteto pirmininkas socialdemokratas Bronius Bradauskas Lietuvos iniomstvirtino velgiantis prielaid,kad sprendimas perimti kiobank galjo bti priimtas i anksto.

  - Kodl, js manymu, pastaruojumetu pradjo griti Lietuvos bankai?

  - Norint atsakyti, reikt nuo A iki Zinoti, kas tuose bankuose i ties vyko.Pasiklausius vairi nuomoni iek tiektiesos, matyt, galima velgti ir teiginiuo-se, jog tai kam nors naudinga. Bna, kaiviena ar kita organizacija patiria sunku-m, bet dabar labai sunku pasakyti, ariankstinis ms institucij reagavimasir banko galvos kirtimas buvo tinka-mas sprendimas. Juk kartais mon, su-teikus jai laiko isikapstyti, atsitiesia.

  Tarkime, prie pusantr met lugsSnoras. I to, kiek esu gavs infor-macijos, kiek pasakojo kolega, buvsvidaus reikal ministras Romasis Vai-tieknas (Snore jo valdybos pirmi-ninko pavaduotojo ir vyriausiojo patik-ros pareigno pareigas), susidariaunuomon, kad bankas iki iol galjopuikiai dirbti. inoma, problem jis tu-rjo, bet tai privaljo kontroliuoti Lietu-vos bankas. Kai per anksti nukerti gal-v, kartais sulauki lidn pasekmi.Bala nemat, jei tai tik privataus versloreikalai. Bet Snore pradingo milijar-das lit valstybs pinig - kas juos ati-duos? Nepasimokme i to, ir kiobanke praradome 80 mln. lit. Be to,

  prisids likvidavimo ilaidos - jau ai-ku, kad tam reiks imti madaug 800mln. lit paskol. I viso abiem likvi-duojamiems bankams udaryti valsty-b ileis madaug 5 mlrd. lit, o jukbendras alies biudetas siekia apie 25mlrd. lit. Jei taip vaistysime - kada b-sime turtingi?

  - Apie kio banko bdas ir greitsprendim jo gerj dal perduoti iau-li bankui sklinda vairi smokslo teo-rij. Ar galima prielaida, kad perimtikio bank galbt tartasi i anksto?

  - Toki prielaid tikrai darau. Taileido suprasti neatsargs kai kuriatsaking pareign pareikimai. Be

  to, kitaip turjo elgtis ir Lietuvosbankas, privalantis kontroliuoti ak-cininkui priklausani vertybinipopieri skaii. Tarkime, kio ban-ke vienas akcininkas vald daugiaukaip 60 proc. akcij, bet Lietuvosbankas kain kodl nesim silytiar pareigoti ios institucijos eimi-ninkus didinti statin kapital, nebe-leisti koncentruoti akcij vienoserankose. Kai sprendimus gali priim-ti vienas mogus, tokie dalykai ir at-sitinka. Anksiau vienas akcininkasturjo teis valdyti ne daugiau kaip15 proc. akcij, tad institucijoje bent7 asmenys priimdavo sprendimus.

  Daug met esu dirbs revizoriumi.Kai matydavau, jog mons veikloje kri-minalo nra, o trkumus manoma i-taisyti, kviesdavau vyriausij buhalterir nurodydavau, k ir kaip daryti, kadnebt paeidiami statymai. Kodlioje situacijoje to nedar Lietuvos ban-kas, neinau. Iklausius vis ali, kylavairi tarim.

  - Ar js nestebina rami Lietuvosbanko reakcija paaikjusius faktus,kad kio banko laikinasis administra-torius Adomas Audickas kaip konsul-tant nusamd savo buvusi darbda-v - advokat kontor Reidla Lejins &Norcous, kuri prie tai teik paslau-gas didiausiam iauli banko (peri-manio kio bank - red.) akcininkuiPasaulio rekonstrukcijos ir pltrosbankui?

  - Pas mus galbt per daug liguistaireaguojama tai, kad atlikti darbo kvie-iamas pastamas. Jeigu labai gerai pa-sti mog, inai, k jis sugeba, gal ir

  nieko baisaus, kad dirbti pakvieti gru-ps, kambario draug ir k kit. Taiaumane gsdina tam skiriamos pinig su-mos. Laikinajam banko administrato-riui skirtas 45 tkst. lit atlyginimas -tegul toki pat sum anksiau gauda-vo ir kio banko samdytas atitinka-mas darbuotojas - stebina, nes tamleidiami jau ne privataus verslo, kaipbandoma teigti, o valstybs pinigai.Prie kelias dienas vainjau po Uk-mergs rajon, bendravau su kaimomonmis: jie tokios sumos, kaip m-nesio atlyginimo, negali n sivaiz-duoti, nes danas tiek neudirba irper 10 met. Be to, administratoriuidar leista mokti iki 350 tkst. litkonsultantams. Toks pinig mtymasman nepatinka.

  Nepastu A.Audicko, negaliu ver-tinti jo kompetencijos. Tik inau, kada.a. Julius Veselka j buvo pasiunts -matyt, turjo susidars spd apieA.Audicko imanym.

  - Ar gali bti, kad kio bank i anks-to planuota perduoti iauli bankui?

  - Kaip sak vienas patriarchas: Kasgali paneigti? Ir a negaliu taip tvirtin-ti, bet negaliu ir paneigti.

  - Ar demokratinje valstybje taimanoma?

  - Taip daryti negalima. Taiau daugproces, stabdani valstybs vystym-si, Lietuvoje dar nekontroliuojami. Taibendra ms bda. Kada tai sukontro-liuosime, kokiomis jgomis, iandiennegaliu pasakyti.Seimo nar kalbino JURGA TVASKIEN

  Seimo tribna

  B.Bradauskas: banko likvidavimas - abejotinas

  2013 02 27Lietuvos inios2 Komentarai ir debatai

  JRAT LAUIT

  Lietuvos lenk rinkim akcijos narVanda Kravionok kreipsi generali-n prokuror Dari Val, kad bt itir-ta Vytauto Landsbergio ventin kalba,pasakyta vasario 16 dien Vilniuje, prieSignatar nam. Seimo nar tvirtina,kad europarlamentaras V.Landsbergistkart alikai ir neobjektyviai vertinokai kuriuos vykius (matyt, ji turjo gal-voje informacij apie lietuvik mokyk-l udarym Lenkijoje), o kurstomo-jo pobdio informacij vieai pateikkaip neginytin ties.

  V.Kravionok prao pradti ikiteis-min tyrim dl V.Landsbergio es nu-sikalstamos veikos. Jos nuomone, eu-roparlamentaras savo kalboje niekinolenk taut ir kurst tautin nesantaik.

  Palyginus tekst, kur girdjo tks-taniai klausytoj (tarp j ir a), su tuo,kur sukr V.Kravionok, su dideliulidesiu tenka konstatuoti, kad niekastaip nepaniekina lenk tautos, kaip kaikurie Lietuvos lenkai. Blogai, kai Seimonar takosi kaltinimais ir painioja au-tentik kito autoriaus tekst su savo ko-mentarais bei ivediojimais. Taiau darblogiau, kad ji neskiria tautos nuo vals-tybs valdios.

  Taip, V.Landsbergis, komentuoda-mas Lenkijos lietuvi vietimo padt,buvo toks kaip paprastai: kandus, iro-nikas. Bet jis paiep ne lenk taut, oLenkijos vyriausyb, kuri, kaip rodo jossprendimai, nepajgia savo biudete su-kraptyti kukluts sumos, reikalingoslietuvi mokykloms finansuoti. Tuometu Lietuva, disponuodama nepaly-ginti maesniu biudetu nei Lenkija, i-gali finansuoti net maiau nei deimtmokini turinias lenkikas mokyklas.Tiesa, tai daroma lietuvik mokymostaig sskaita, udarant kur kas gau-sesnes kaimo mokyklas. Lenkijos vy-riausybs sprendimai duoda pagrindo

  tarti, kad ji nedraugika Lenkijos lie-tuviams. O tai savoruotu galjo ipro-vokuoti (ir, beje, iprovokavo) Lietu-vos moni nepasitenkinim Lenkijosvykdoma politika. Kad kaip nors b-t suvelnintas tas nepasitenkinimas,V.Landsbergis rado tinkam jim hu-moru, pasijuok. Ir tai k