of 245 /245

2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర...

Page 1: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ
Page 2: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

కముద మసపతరకల 2014 జనవర నుంచ జూన వరకూ వచచన కథలు వషయసూచక

ఏడద నల కథ రచయత(తర) పజ2014 01 అవసర బంధలు పననడ సతయ పరకశరవు 3 నశశబదం వకకలంక సుబరహమణయం 11 మూన వక రళళపలల రజవల 17 హృదరగం ఆర శరమ దంతురత 20 చవల పువువ రధ మండువ 24 2014 02 పదుద వలపయంద అతతలూర వజయలకష 31 సవధరమ నధనం శరయః పరధరమ

భయవహః గంట భనుమత 44

దురగమమ దబ హటల తరుమలశర 51 ఓటమ సననహత 60 2014 03 మనససకష గననవరపు

నరసంహమూరత 67

శంతము లక సఖయము లదు శరమత ప వ శషరతనం 72 దంపతయం డ వంకట రవు కూచ

భటల 80

అమరక వలస ఆకళళ కృషణకుమర 94 2014 04 ఇషటయషటలు వసుంధర 99 సందు స హచ వ 108

Page 3: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

బృందవనరవు వశవరూప సందరశనం తడకండ క శవకుమర

శరమ 114

పడుగు జడ చమరత శంత 122 2014 05 సకష శరంశటట కంతరవు 126 ఆహ ఆజయం చటటబబు 136 కషమయ ధరతర పననల శరసయ 139 సతమమ వకటల ఆదతయ గయతర 142 ఎతతరుగుల ఇలుల మధు పమమరజు 151 భరయ వదయల బ ఎ కలశపూడ శరనవసరవు 162 జవనచతరం గంధం యజఞ వలకయ శరమ 171 ఏం మయ చసవ కసూర ఉమభరత 183 2014 06 పరషకరం భమడపట గరశంకర 194 గరంటకు గంగూర పచచడ యస వవకనంద 202 గడకకటటన బంత మధు పమమరజు 207 ము.ర.ర ఆర శరమ దంతురత 213 అరధ శతబదపు అజఞనం మహత కండనయ 220 పుననగపూల జలుల మధురవణ 223 ఆమ జవతనన జయంచంద యస వ కృషణ జయంత 234 అపరచతుడు నరష బరడడ 238

Page 4: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

1 ¬MLGSOq _¸bEcÓj

¬MLGSOq _¸bEcÓj JvFcï< GSCLõöGH¥cQLO~MLl

���������������������������� !"#$�� %&'()�*+��, -��������

''¥qMLjPeŠÔL ÔLkÔL¥q Š¸ŠMLjCy.... � AKL¥hë ÕÔcFnP|Py �bEcõÀô¥qCL MLkOqjöMnk»JwCy¸Á... ö¥h¸Í öTwÚƸ$|Py.... ''×cÀ£Nqj OqÿEc¿ 9 Py GbH\¡OqöGHMLk͸.. 19 MLj¸Á MLjßÀ'' ÔcÓÍFLï^j÷... EcÂö¥h¸ÍFo ''200 ¥y^÷ TdÚMLjjPy MLj¸öÀ ¬On}Sæ.. ÄÔcOq*'' MLjOyMLjkÓ ¬GHlð<j GSMLjNqj¸ °ÍNqj¸ �OqjFLïOq $q¸^Ój ¥cMLTwë¸ÍFLï GSMLkÔcOq¸. MLjOyMLjkÓ Py ÍjGSjëÓ ¥q¸rH¢

CcÓj¥c ''Py$y''.. ¬GHð=h¥é TdïFcÍjÓj ¥cĸ¼ =i.Ĥ MLjj¸Íj ‚OqjáFLï GSjÍOqùFL¸ MLjFLGSj ŠÍjOqjFLj ¥yPyðML<¸Cy =i.Ĥ ¥q=oæTd<j ÔLk<Po¥q.

''¬Nnkõ! AKL¥hë öJdOqíîFLPxGSjë¸=o =i.Ĥ ¥q=oæsSOo¸^¸©'' ¬¸^k AKcOqõ Oqj¥hôBh IfHO~õÍj ML¸=h¸=y÷¸¼. �Mnj ÔLk<Š¸@~ ĸ=y¸Á ¥c_=hæ MLjFLGSjFLj Ó$qï¸ ÔoNqj¥qÓj$qjCy¸Á. =i.Ĥ ÄFL<Moj °CLëMLj¸ ¬ÂfH¸¼ MLjOqPe =i.Ĥ.Â

rH=hæ MLOq¸@~Py ‚OqjáFcï<j ÔoÀPy¥h McO~ë GHöÀ¥qFLj À£GSjŠ¸^k GSjÍOqùFL¸.. ¥c¢ öGHNnk×.FL¸ QZkFLõ¸ ''¥qÆNqjj$q ÄQLøOqkGH ÍOqùFLMoj.. ¬¸Co!'' ''³¸ ÔoTdë¸'' ¬FLjŠ¸^kFo ¬XLO~Ó Mn¸_¨ ¥q+"FLj GHOqj$n=hæGSjë¸=o ®¸=hMLjj¸Íj Oy<jèÄ£jÍ �=y �»FL QL_í¸. ''²MLOxÔcáOqj ÔnJdô'' ¬FLjŠ¸^k $o^j MnÎGHl ÔLkQc<j. AKcOqõ ÓÆCLCy GSV ÔoÀPy Ó$o½Cy PyÂ¥h MLGSjëFLï KcÓõÄjöCLj<j GHQLjGHÀ ÔLkfS �FL¸Í¸Cy Tdø$qÀGSkë ²ÍjOqj

MnWc"<j GSjÍOqùFL¸. ®OqjMLl¿ sSïÿ¸ MLNqjGSk EcEcGHl ¬tjÍj ÍQcKcíÓj ®ÍíOqk GHÁĤ ÄOqMLj* ÔofS ½¡ÄCL ÔLOqMLk¸¥q¸Py °FcïOqj. ¬tjCo

®ÍíOqk ¥qÓjGSjŠÂ ÔcFcï+"tj¸Á.

3 ¹º ��� 2014-1

Page 5: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

2 ¬MLGSOq _¸bEcÓj

''°AKLNqjŠQLPyGH¿'' CLOqjMcCL NqköCLÓ¥q _NqjÓjEo¿FL^j÷ ÀOqj$qj MLjj[¸Py MLOqÍÓ MLÓFL @nÎOn¥|æ ö=nÎtjF| OqÍítjFL¸ÍjMLÓFL _GSjûPy MLGSkë ²Pe$qk ¿×.OoøGRF| PoÍj ¥c_=hæ ÄjöCLjÂCy ¶ Oy¾ $q¨fH MLjOqjFc<j °ÍNqj¸ OnÎÓj¥h MnWo" °EoíQL¸Cy MLj½Æ£ ÔoGSjëFLï^j÷ ÔnJdð<j GHQLjGHÀ.

''¬Á¤ GS¸$qÀ! O~McÓFLjŠÂ O~PoÍFLïMLk^. $qCLõ¸CLOq¸Po¥q Á$cMLFLïMLk^ ÔLkQcMc. FLFLjï ÔLk<Š¸@~ MLk ±¿ Ä£jÍj$c MnÈ"JwML@~Â¥h sSïÿbÍOqô¸ �GHlð¥yÓEoFLïMLk^'' ¬Fcï<j GSjÍOqùFL¸ ¥x¸Ôn¸ IGHk^j$cFo.

''MLjj¸Íj Mc+" PyÂ¥h O~ÂMLø¸¨. CLOqjMcCL À£¿$cÜ À^j抸ÍjOqj $c¢, O~ MLÁFc'' ¬¸^k ¬Æ¥h¨¥h _Nqj^¥x¼áFL Oqj¥hôBh ¥qÓj$q ÔoGSjŠ¸Á.

''¥cÍjO~.. ¬Onã¸^j GHFLjÓjFcïtj. MLjFLML¨Â MoOo GSkÚPy÷ Nqjj.¥n.½Py ×ctjF| ÔoTdOqj. ¯ Oy×o GSkÚP| CnOqjTdëOqj. ¥y<Ój ‚@~ °Eyõ$q¸ ÔoTwë¸Á ¥qEc! �Ä< �IgHGSj FLj¸¼ MLÔoáGS¿¥h TdNqj¸öCL¸ ³<j Ec=h JwCLj¸Á. MLjFLML¨ GSkÚP| MLjbEcõÿï¸ MLjk¨¸=h¥é ¬tjJwCLj¸Á. Moj¸ Po¥qJwCo ÔcPe ®_ò¸Á. ¯ Oy¾ ¥y<Ój rSÓMLl rH^jæ¥yMcÆû MLGSjë¸Á. Moj¸ ÂFLï=h¥é ÔoOqj¥yMcÆ. MLOqÍÓ MLÓFL OnÎ+j" OqÍítj ¬¸ÔnÓ¸ÔnÓj$c MLGSjëFcï¸. ®¥qÚ< Á$o ĤÓj MLjj¸Íj PoÍj ¥c¢ @nÎOn¥|æ ö=ntjF| ¥cÂûP| ¥cML<¸Cy ®¥qÚ< MLj½Æ£Cy ÔosS °EoíQL¸CyFo MLÔcáFLj. ÔLkQcMc ³ MLköCL¸ ¬ML¥cQL¸ Ex¿¥hFc ÂFLjï ÔLk@~ÓFoEo Fc �PyÔLFL'' ¬Â GS¸×ctjgR ®ÔLjáŠFcï<j GHQLjGHÀ.

TdïFcÓj MLjj»¸¼ IGHÓVO~Ój ÔoGSkë NqköCL ÄQoadÓj, MLjFLML¨ MLjjÔLá^j÷ ÄML¿¸ÔLTd$c<j GHQLjGHÀ. MLjFLML¨ MLjjÔLá^j÷ ÔnfHðFLGHlð<Pe÷ GSjÍOqùFL¸, Oqj¥hôBhÓj ºFLjïÓML<¸ $qMLj¸¼FL GHQLjGHÀ ''²¥qÚö@~ Ä£j rHÍíKcòtj.. öGHÍjõMLjjï<j ¥qEc.. sSæ=|ûPyFo °Fcï@~? fHÓ÷Pe?'' ¬Â ¬¨$c<j.

''±! ¥c¢ ¢Pe MLjFLMLÓCy �<jŠFo ¬ÍßGRæ¸ MLkŠ PoÍj. IJwF|Py 'ö$c¸@| Jd' ¬Â ¼Ó¥qGHÓjŠÓj ÔnfHðsSë ÄFL<¸ CLGHð'' ¬Fcï<j GSjÍOqùFL¸.

''¶Td¿ MnÈ" O~Po¥q JwNqkO~?'' ¬Fcï<j GHQLjGHÀ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠ¸^k. ''� MLjjÔLá=c À£¿¸Á. ¶ �OqjFnÓÓj¸¨ MLÔcá¸. $qCL ³@~Á � �OqjFnÓPy ¶ GHÁsUFLj Oy¾Ój rSÓMLl rH=hæ MLjj[õMnjÎFL

öGHEoQcÓj ÔLkfH¸Ôc<j. � CLOqjMcCL Mc<j Ĥ¥n¸@|ûPy ‚@~ ®¸=h GH^jæFL °¸<<j. MLjFLML¨¥h GSkÚÓj, ¥y<Ók °Eyõ$q¸ ÔoTwë¸Á. MLjj$qjÜOqk MnÈ"JwCo ÊÚÊÚMLj¸^k =i.Ĥ MLjj¸Íj ‚OyáML^¸ CLGHð MLjOy ¥cÓXoGH¸ PoEcNnj. Mc<j¸@o öJd¸CL¸Py CnÓj$qjMc+j" CLŠÚML. �OqjFnÓÓj $q<GH^¸ ÔcPe ¥qGRæMLjÂfH¸¼¸Á. ¬Pe MLjFLML¨ MLjjÔLá^j÷ ÔLksS ¬ÍßGRæ¸ PoÍj. MLjFL¥h PoEc, JwEc ®¥qÚ¨¥h MLÔnáNqjõ¸ö@~ ¬¸=o ®Á$y ¬Á$y ¬¸=cOo ¥c¢ O~Oqj'' �MoÍFL MnÆ_jÔcá<j GSjÍOqùFL¸.

''®Pe¸=h GSMLjGSõÓj ÔcPe Ôy^÷ ÔLkGSjëFcïFLj. Jw¢ Ä£jOn¸@y Mc¨¥h rHÈ" ÔosSfS ²¥qÚ¨¥i JwŠ¸@~ GH^jæ¥y¸¨. Jw¢ Mc@n¥qÚ¨¥nÈCo Ä£jOqj ¬¥qÚ¨¥é Jw¸¨. Tv¸CL ¥x¸Jd.. @xŠÚ@yÓk ¬FLŠ¸@~'' ¬Â ''³© Ä£j On¸@yMc<j. ¬ÂOqjE§í ¥qEc. ²¥qÚ@~? ³¸ ÔoGSjëFcï<j?'' ¬¨$c<j GHQLjGHÀ.

GSjÍOqùFL¸, Oqj¥hôBh �¥q+" ¥éfS �¥q+j" ÔLkGSjŠÂ =o_jP| Ä£jÍjFLï ¬ÂOqjE§í IJw=y MnÎGHl ÔLkQcOqj Oqj¥hôBh ¥q+j" ÔnMLjOqá^¸ ÔLkfSFL ÓÆCL ''³¸=xÁFc ³MLjtjõ¸Á? ¬ÂOqjE§í¥h'' ¬Â ¬¨»¸Á �ÍjO~í$c.

��� ¬ÂOqjE§í¥h ¼FLïGHð=h FLj¸¼ CcÀø¥q ÍßfRæ ¼FLï MLNqjGSjPyFo Nnk$cÍjÓj FoOqjáŠÂ Cy=h MLNqjGSj ŠöO~+j" fSÂMLkÓCy

fR¥cOq÷Cy MLjj» CoÓjCLj¸=o CLFLj MLköCL¸ �bEcõÀô¥q ¥cOqõö¥qMLkÓ MnÎsH Mnjj$qjÜÔLksHMc<j. ¨ö»¤ GHm¿ëÔofS ¼Fcï ¼CL¥q °Eyõ$cÓj

4 ¹º ��� 2014-1

Page 6: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

3 ¬MLGSOq _¸bEcÓj

ÔofSFc ²¸ÍjPyFLk fSìOq¸$c ¥xFLTd$qPoÍj. ¼ML¿¥h ¶ TdøÄ£j½¡ GH^÷ ¬ÄjCL¸$c �¥q¿úCLj@nΠâVO| O~öGRæ¸Py °FLï Mc¿ �öQLMLj¸Py GSFcõfS$c ÔoOq ÂOqêtj¸ÔLjŠÂ CLÆ÷͸ö<jÓ ¬FLjMLjÀ ¥yO~<j. rHÍí¥x<jŠ ²Mnjô}S ÔoNqj@~Â¥h ¬Mnj¿¥c MnÈ" ¬¥qÚ@o °Eyõ$q¸ GS¸JdÁ¸ÔLjŠÂ fSìOqGH¨ JwNqk<j. ¼FLïMc<j ³¥q¸$c ¯ AKLML_¸bEcÓFLj¸Ôo ÍkOq¸$c MnÈ"JwCcFL¸=o CL^jæ¥yPo¥q JwNqkOqj GSjÍOqùFL¸, Oqj¥hôBhÓj, FLÔLáÔnGHð öGHNqjÀï¸ÔcOqj. ÔnfHð¸ÔcOqj. �CLôÿCLõ ÔoGSjŠ¸=cMLjFcïOqj. ¬ÂOqjE§í Px¸$qPoÍj. ¥x<jŠ MLj¸ŠGH^jæ CnÆfSFL McOqj ¼MLOqŠ � �öQLMLkÂ¥h ¥x<jŠ Ä£jÍ CLMLjŠ ²^jML¸=h ÿŠÚÓj PoML öMcfS ®¼á bEcO~ÍCLë¸ ÔoTdOqj.

��� � ÄGRNqkFoï sSïfUCLj¨¥h ÔnfHð KcMLlOqjMLjFcïOqj GSjÍOqùFL¸, Oqj¥hôBhÓj. $qj+k" $yGHlO~ÓCy Kc^k ÄÄbÍ �öQLMLkÓÂ

Í¿ù¸¼ TdøÄ£j½¡Ó �ǤGSjûÓFLj Jv¸Eo ¬ÓMc^j °FLï GHQLjGHÀ �¥qÚ °Íj^FL Po¼ ¬ÂOqjE§í IJw=y GH¿¢XL$c ÔLkfS $q_$qKc CLFL Ko$| Py¸¼ NqköCL IJw=yÓjFLï �Óò¸ À£fS ¥xÁí Oy¾Ój MLjj¸Eo âVO|Py CcFLj Í¿ù¸¼FL �öQLMLj¸Py À£tj¸ÔLjŠFLï IJw=yÓFLj ÔLk<Td$c<j. �¥q IJw=yPy GSFcõfSMoGR¸Py °FLï ¶ NqjjMLŠ<j ¬ÔLjá ¬ÂOqjE§íPe$o °Fcï<j. rH¿»FL ¾^jæ, $q<è¸ Ä£jTdÓj ¥cadNqj MLöTdëÓj ¬MoCo@~ ''FLjMLlø Ôn_jCLjFLï �öQLMLkÂï‚@~ MnjjFLïFo Í¿ù¸Ôc¸. ¯ IJw=y ÔLk<j'' ¬¸^k GSjÍOqùFcÂ¥h ÔLkfH¸Ôc<j. GHQLjGHÀ ML*jŠCLjFLï ÔoCLjÓCy IJw=yFLj ÔLkfSFL GSjÍOqùFL¸ $qjOqjëGH=hæ ''Ĥ@oO~ MLk ¬ÂOqjE§í'' ¬Â ¥q+"¢+j" rH^jæŠFcï<j. � �öQLMLj ÄMLO~ÓFLj ÄMLOq¸$c Ôn_jCLk �öQLMLjMLj¸Cc ÔLkfH¸¼ ×.¿$o ¥cOqõö¥qMLkÓFLj ÔLkfHGSkë CLMLjŠ $qjOqjEoMLlÓCy öGHCoõ¥q¸$c �ǤGSjûÓj ®fHð¸¼FL � NqjjML GSFcõfS $qjOqjëŠ MLÔcá<j GHQLjGHÀ¥h. CLMLj GH^÷ ¬¸CL öQLÍíî ²¸ÍjŠ À£GSjŠFcï@y ¬GHlð<j ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj. ®GHlð<j Co^ CnÓ÷MLjtjõ¸Á ¬ÂOqjE§í CcMLjj ÔLkfS ÔcPe¥cÓMnjθÁ. ¬¸ÍjFc �öQLMLj¸Py ¬CL¨Â ±fU¸Ôo ¬ML¥cQL¸PoÍj. ¥c¢ CLMLjFLj ¬ÂOqjE§í $qjOqjëGH=cæ<FLïMLk^. ³Ey Cy=h CnÓj$qjMc¿ GH^÷ ¬bÃMLkFcÂï ÔLkfHGSjëFcï@oMnk � NqjjMLGSFcõfS ¬FLjŠFcï<j MLjj¸Íj ¥c¢ ®¸CL ¥qDÍ °¸ÍFLïMLk^ ¬FLjŠFcï<j GHQLjGHÀ. ¯Py$c ¬ÂOqjE§í IJw=y ÔLkfSFL Oqj¥hô*MLjô ¥q+j" À¿»GH¨Jwtj¸Á. ''JdGH¸'' ¬FLjŠFcïOqj. GHQLjGHÀ AKy×.FcÓj ÔofS ¥csSGHl ÄöQc¸À À£GSjŠFcïOqj. MLjbÍõMLjbÍõPy GHQLjGHÀ ¥x<jŠ, ¥y<Ój GHQLjGHÀCy MLk=c÷<jCLkFo °FcïOqj.

''²¥qÚ<jFcïOqj? ²GHlð@xGSjëFcïOqj? '' ¬¸^k Mc¥q_j ÔoGSjë¸=o GSjÍOqùFL¸ Â^kæ¿á ''¬ÍßGRæML¸CLj¨ÄO~'' ¬Â GHQLjGHÀ ¬bÃFL¸Á¸Ôc<j ‚@~!

®¸CLPy rHÎ JwOqúF|Py °FLï �Ä< ML¼á ''KcKcN|j$cOqj #eÈ¢ fSPn¸<O| _Nqj^Fo °¸ÔcFLj. $cõ}S Mc<j MLsSë Motj¸ÔLj¥y¸¨. ®Á$y <_jòÓj, Jd}S _j¥|'' ¬Â ®¼á MnÈ"Jwtj¸EcÄ<. ¬GHlð<j $qMLj¸Ôc<j. GSjÍOqùFL¸ CLFL @~Kc Ä£jÍ MLjOy JwOqúF| MofSFL GS¸$qÀ GHQLjGHÀ ¬Eo ¬¨$c<j ''rHÎFL JwOqúF| MoTdMc?'' ¬¸^k.

''¬MLlFLjO~! 'FcFLï$cOqj Ä£jOqj �¥qÚWo" °¸=o KyO| ¥x=oæGSkë °¸^j¸Á. FoFLk CLMLjjô<j $qjOqjëMLGSkë °¸=c¸ rHÎFL JwOqúF| MotjTdëFLj.. fHÓ÷ÓjFLï Mc+"¥h ¬Ení¥hsSë ¥cGSë GS¸Í¨$c °¸^j¸Í' rHÎFL MLjOy Mc=c MofS ¬Ení¥hÔcá<j. ®Á$y � ¬MLkôtj Mc+" �NqjFc °¸=cOqj fHÓ÷ÓCy. Mc+" ®ÍíOqk °Eyõ$cÂ¥h MnÈ"JwCcOqj. ®¸¥y $q¸^Py GSkÚÓj FLj¸¼ fHÓ÷Ój MLÔoáTdëOqj. rHÍíMc+j" MLÔoáEc¥c ö¥h¸ÍFo �<jŠ¸^k °¸=cOqj. MLkŠ ¥cÓXoGH¸ Kc$cFo ×.Oqj$qjCy¸Á. Mc+"¥h Moj¸ rHÍí ÁŠÚ$c °Fcï¸. Mc+k" ²¸Cy ¬bÃMLkFL¸$c ÔLkGSjŠ¸=cOqj. MLk MLkOnÚ=| GHFLjÓ¢ï � ¬KcòNoj ÔoTdë<j. � MLjbÍõ ¬OqíîO~öÀ �¸=y÷ FLÓCL$c °¸=o �GSjGHöÀ¥h À£GSj¥nWc"Oqj. GSø¸CL ¥x<jŠPe$c ¬Â �» ¥c¢ GSø¸CL ¥x<jŠ ¥cPo<j$c'' ¬Fcï<j GSjÍOqùFL¸. MLÙFL¸ MLfU¸Ôc<j GHQLjGHÀ.

''rHÎFL Mc+j" PoFLGHlð<j ¶Td¿ MLk ®Íí¿¥i ×.øO~PxsSë � ÄGRNqj¸ CnÓjGSjŠÂ ¬Mnj¿¥c FLj¸Ôo MLk=c÷¨ ¬¸_jPnF|ûPy VfSð^Py÷ Ôo¿ð¸Ôc<j öGHÍjõMLjjï<j ML¸^MLjÂfR¢, Cy<j$c °¸<=cÂ¥h ²ML¿FnÎFc rH^jæ¥yMLj¸=c<j. <_jò¥yGS¸

5 ¹º ��� 2014-1

Page 7: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

4 ¬MLGSOq _¸bEcÓj

�Py¼¸ÔxÍí¸=c<j. Â×cÂ¥h ®ÍíOqj MLjFLjGRjÓ¥h ML¸^ MLjÂfR, GHÂMLjÂfR ¬MLGSOq¸ ³MLjj¸Á? ¬GSÓj À¸@o CL»ÜJwCy¸Á. MLk=c÷¨Co @~ÓOq÷ MLOqú¸ Š¿fHTdëFL¸=c<j. MLk ®Íí¿¥i MLk rHFLúF| <_jòÓj ÔcÓj. ¯ MLNqjGSjPy MLk¥cÚMLÓfS¸Á MLköCL¸ PoÍj'' ¬Fcï<j GSjÍOqùFL¸ ÂGSðßÿCy.

®¸CLPy $o=| ÔLGHlð<tjCo ¬^j ÔLkQc<j. $o^j À£GSjŠÂ PyÂ¥h MLÔcá<j ö_Vô½. GSjÍOqùFL¸ sSïfUCLj<j. GHQLjGHÀ¥h ö_Vô½¡Â GH¿ÔLNqj¸ ÔoTd<j GSjÍOqùFL¸. GH¿ÔLNqkÓj ¬Nqk¥q ¥csSGHl fHÔcáJd=i MLk=c÷<jŠFcï¥q GS¸AKcGR* MLjOqPe ¬ÂOqjE§í Í$qÜOq¥é ML¼á¸Á.

''fHÓ÷ÆÍíOqk ÔnOyOq¥q¸$c ÍkOqMnjÎFL¸ÍjÓŠ GSjÍOqùFL¸ ²¸Cy KcbÍGH<jCLjFcï<¸¨ ¼FLïMc<j GSFcõTdÂï CLõ½¸ÔL^¸ ŠÁOoPe PoÍj ¥c_=hæ rHÍíMc<j Ĥ+" Í$qÜOq¥é ¥c¥qJwCo ¥q¢GS¸ ®¸¨Nqk MLÔoáfSFc KcMLl¸^j¸Á'' ¬bÃöJdNqjGH@~è<j GHQLjGHÀ.

ö_Vô½¡ ¼OqjFLMLlø FLÄø ±Oqj¥yML^¸ ÔLkfS ''On¥qÚPxÔcá¥q fHÓ÷Ój CLMLjEc¿ CcMLjj ÔLkGSj¥yML^¸ CLGHlð¥qEc?'' On=hæ¸Ôc<j GHQLjGHÀ.

''öGHÍjõMLjjï<j ¬¸Í¿Pe¸=h Mc<j ¥cÍj. ¬MLkôFcFLï ¬¸=o ²¸Cy ®GRæ¸ MLjj[õ¸$c CLMLjjô<j GSFcõGS¸ À£GSjŠFcï¥c CLFLj À¿» O~Po ÂGSûVNqjCL¥h ²¸Cy KcbÍGH<jCLk ¬MLkô, FcFLïÓ XoMLjGSMLkÔcO~Âï CLFL¥h ²GHlð<j ¥qGHlð<j ÔoOqMoNqjMLÓfS¸Á$c FLFLjï ²GHlð<k ¬<j$qjCLkFo °¸=c<j'' ÔnJdð<j ö_Vô½ FyOqj ÄGHð¥qJwCo Kc$qj¸<ÍÂ.

''KcbÍ °¸=o GS¿JwCLj¸Ec? öGHÍjõMLjjï¨ ¥y¿¥q Ä£jÍ ²¸Cy ¥qGRæGH¨ ¬CL¨Â ²Mnjô}S ÔoNqj@~Â¥h GH¸fH¸Ôc<j GSjÍOqùFL¸. rHÍíMcWnÎ" JwCLjFcïO~Noj! �Oy$cõÓk Kc$qj¸<^¸PoÍj. ¬¥qÚ< FLj¸Ôo IJwF| ÔofS ¬JwPy VfSð^P|û Nqj¸.©Â ¬¸_jPnF|ûPy ®¸=h¥h GH¸fHsSë GS¿JwCLj¸Ec? Tz¥qO~õÓj GSMLj‚Oqjá¥y@~Â¥h MLjFLjGRjÓ ÂNqjÄjsSë GS¿JwCLj¸Ec? MLjFLGSj ³¸ ¬FLjŠ¸=y¸Ey ÔLk@xEcí?''

ö_Vô½¡ GSMLkbEcFL¸ ¼OqjFLMoø. ''³Ey QL¥hë FLFLjï fHÓjTwë¸Á. ²¸Cy MLj¸Á °Íí¿¸ÔcÓ MnÈ"JwCo ²Pe ¢Š GS¸_¸b͸Po Mc+"Fo

°ÍíÔLÍÓÔLjŠFLïGHlð<j ¢Š ×.FLô¼áFL CLÆ÷͸ö<jÓFLj °Íí¿¸ÔLFL¥qÚOo÷Ec? öGHÍjõMLjjï<j ÍkOq¸$c °Fcï ¥q¢GS¸ GS¸Td¿$cFo °Fcï<j. GSOo ML¼áFLGHlð<j ÔLkTdë<FLï �QLFnÎFc Äj»Peá<j. ¬ÂOqjE§í EoQL¸PyFo °Fcï GSFcõfS$c °Fcï<j. JvOqKc^jFL ®¸=h¥x¼áFc FcÓj$qj ¬Xh¸CLÓj FnÀëFL MofS Á¤Ä¸¼ JwCc<j. ¥c¢ ¬MLkô �¸=y÷ ²Pe °¸Á? ¬¸=c@~? ®Íí¿¥hÍíOqk AKLPo ¥x<jŠÓj'' �MoÍFLFLj GH¸ÔLjŠFcï<j GHQLjGHÀ GSjÍOqùFL¸Cy.

ö_Vô½¡¥h MLÙFL¸ Ĥ<¥q CLGHsH÷Íj. ''@nfSæ¢! CLÓO~CL ²MLOqj MLkOqá$qÓOqj? ¬ÂOqjE§í¥h ¬^jML¸=h _jÁíGHl=hæ¸Á. FoFLj FLÔLáÔnJdðFLj. ¶ GS¸ÍOqò¸Py

_ÓML¸CL¸$cFnÎFc rHÈ" ÔosSNqkÓFLjŠFcï¸. ®¸=y÷ ¥q^æ¨ ÔoTd¸. Ä£jOqj �CLôÿCLõÓj ÔoGSjŠFcï FoFLj GSFcõfS$cFo ö_CLjŠCcFL ÔcPe öbÍjb<¸$c ÔnJdð<j.

®¸¥é¸ ÔnNqjõ$qÓ¸? ¬tjCo ³ MLk^¥cMLk=o ÔnGHlð¥yMcÆ. ®ÍíOqk OqCcïPo. öGHÍjõMLjjï<j GHÍMLCLOq$qÀPy O~öGRæ¸Py öGHbÍMLjj¨$c ÂÆÔc<j. Mc¨¥h ²FnïFyï �PyÔLFLÓj. sSæ=|ûPy sHOqj CnÔLjáŠFcï<j. GSø¸CL¸$c ¥q¸rH¢ rH=cæ<j. ¯ MLjbÍõ ×.¿»FL ¶ ¬¸CLO~ãÀ£Nqj GSÍGSjûPy Td}IHæMoO| Oq¸$q¸rHÎFo ¶ GHöCLGSMLjOqð* ÔoTd<j. ¬EoMnjÎFc ¼FLï ÄGRNqjMLk? ¬¸Co GHlOy$qÀ ¯ ±Oy÷ Mc+" MLjj¸ÍOo °¸=o TdbÍõGH<jCy¸Ec? ®¸¥q ¬ÂOqjE§í Mc<j ¼FLïGHlð^jï¸Ôo GSFcCLFL McÁ. Mc¨ CLO~ÚÂ¥i, Ä£jMLk¸GS¥h CLÓGH^jæŠFo

6 ¹º ��� 2014-1

Page 8: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

5 ¬MLGSOq _¸bEcÓj

Mc+"¸ �bEcõÀô¥q¸Py O~õ¨¥qP| Mc<j. O~KyNoj ¥cÓ¸Py $xGHð TdøÄ£j½¡Â ÔLkTdë¸ ®¥qÚ< GSMLjGSõ fHÓ÷Ój MLköCLMoj ¥cÍj. CLÆ÷͸ö<jÓ Íߥqðb͸Py ‚@~ °¸Á'' ¬Fcï<j.

''fHÓ÷ÓFLj ¥q¢, rH¸¼ öGHNnk×.ŠÓFLj ÔofS ½¡ÄCL¸Py fSìOqGH@oPe ÔosSGS¿¥h CLÆ÷CL¸ö<jÓŠ GSjMLkOqj MLjjrHÎð GS¸MLCLûO~Ój GH<jCLj¸Á. ¬¸=o EcEcGHl$c McOqj Mc¿ ¥cÓk Ôntkõ ¥qÁPo MLNqjGSjûPy Mc¿ QL¥hëNqjjŠëÓÂï¸=h¢ fHÓ÷Ó GS¸XoMLj¸ ¥yGSMoj Mn¼áTdëOqj. GS$q^jFL ¬GHð=h¥h ¬OqMnÎ ³+j" MLÔoáTdëtj. QL¥hë CL$qjÜCLk ¬FcOy$qõ¸ rHOqj$qjCLk °¸@oGS¿¥h ÔLOqMLk¸¥q¸Py ¥cGSë �GSO~ ¥yOqj¥yML^¸Py CLsHðÄj=h? GS$q^jFL fHÓ÷Ó rH¸GH¥cÂ¥h CLÆ÷CL¸ö<jÓj MLjjrHÎð GS¸MLCLûOqMLjjÓj CLMLj QL¥hë NqjjŠëÓFLj Mn¼ásSë rHÍíÓŠ fHÓ÷Ój Mn¼á¸Ôo ¥cÓ¸ ÔcPe CLŠÚMo ¥qEc'' ¥cGSë $q=hæ$cFo ¬Fcï<j GHQLjGHÀ.

ö_Vô½¡ FLMLløCLk'' fHÓ÷Ó MLjFL¸ ¥cMcÓFo ¥qFcï¸. ¥c Mc+j" MLjFL¥é ¥cMcÓ GHl^æPoÍj. ¢Š $c¥q ³ =c=c¥y, ÃO~÷¥y GHl^jæ¸=o Fc ö_CLjŠ ®¸¥c Kc$qj¸@oÁ'' ¬Â fHPe÷<j ¬FLjŠ¸=o rHÍíÓj ³MLjMcøÆ? ¥qFLï¸ÍjŠ Mc+" öGHNnk×.ŠÓ ÔnNqjõ<¸ ¢ KcbÍõCL. ¬¸ÍjŠ$cFLj ²¸Cy ¥qGRæGH@~èMLl. ¬tjCo ²¸CLsSGHm Mc+j" ¢ ¥qFLjGSFLïPy÷Fo ¬ÍjJd×åPy÷Fo °¸@~ÓFLj ¥x¸=o ²Pe? ¬GSÓj MLjjGSÆCLFL¸Py Fc¥éEy ¬MLlCLj¸Á. ¬GHlð@nPe? ¬Fo �PyÔLFL GS¿¥cÍj. ÂFLjï ¯GS¨¸ÔLjŠ¸^k ¢Š sSML ÔosSë FcŠ CLßfHë$c °¸^j¸Ec? ¥éMLÓ¸ ¢ÔLOqMLk¸¥q¸Py �GSO~$c °¸<^¸ ¥yGSMoj ¬tjCo ¬GSÓj fHÓ÷Æï ¥qFxÍjí'' ¬Fcï<j ö_Vô½¡.

''Ä£jOqj ÔnsHðÁ ÄFL@~Â¥h Kc$cFo °¸Á. ¥c¢ �ÔLOq*? ®¸CL¥i Ä£j fHÓ÷Pn¥qÚ<jFcïOqj'' ¬¨$oQc<j ¬CL bÁ¢MLk ÔLkfS GHQLjGHÀ.

ö_Vô½¡ FLÄø''¬<j$qjCcOqFLjŠFcïFLj. Fc¥hÍíOqj fHÓ÷Ój. ¬Kcòtj Kcõ¸¥| �IgHGSO|. ®¥qÚ@o °Fcï<j. ¬MLkôtj ¬Ój÷¨Cy sSæ=|ûPy °¸=y¸Á. ¬Kcòtj ®¥qÚ@o °Fcï FoFLj ¬Kcòtj Í$qÜOq °¸<FLj'' ¬Fcï<j.

GSjÍOqùFL¸ ¥qÓj$qÔoGSjŠ¸^k ''Mc¨Pe ²MLOqk °¸<OqjO~! FcFcï Fc Í$qÜOq ¥x¼á °¸<¸¨ ¬Â ¥x<jŠ fHƼFc Mc<j Mn+"<j. ¬¸ÍOqk ¥qÆfS °¸<=cÂ¥h ĤÓj$c Mc¨¥h rHÍí ®Ój÷¸Á ¬tjFc rH+"tjFL MLjO~ï@o ¬Kcòtj ÔoCL MoOo ¥cGHlOq¸ rH=hæ¸Ôc<j'' ¬Fcï<j ÂGRkæOq¸$c.

''FoFLj ¯ fS=i ¼MLOq öGHQc¸CLCL ¥yGS¸ JdÀ¥é+"Fc<j ¥xFLï GSìÓ¸Py rHÍí ®Ój÷ ¥q^jæŠFcïFLj. Ec FoFLj Fc ®Ój÷$cFo ¥cÍj MLßEcíîöQLMLj¸Pe AKcĸ¼ GSøÔLáî¸Í¸$c MojMoj °¸^jFcï¸. MLkMc<j rS¸^O|Py ²JdO|æMnj¸=| À£GSjŠFcï<j. ¥y<Ók °Eyõ$q¸ ÔoTwë¸Á. �Mnj¥i MLjFLML¨ GSkÚÓj¥i Í$qÜOq ¬¸ÍjPyFo °¸^jFcïOqj. MLkMc<j ¥q÷OqjÚ$c °FLïGHlð<j ¬¸ÍjPyFo °Fcï<j. öGHMnkGRF| Ä£jÍ _ÁÆ£Ój ¬tjFc MoOo Ôy^ ¥x¸CL¥cÓ¸ Mc@x¥qÚ@o $q¨fH MLjOqPe ®¥qÚ@o MLÔoáTd<j. ¥x<jŠ FLFLjï OqMLjô fHÆÔoÁ ®ÍíOqk °Eyõ$cÂ¥h JwCo ®¸=h fHÓ÷Ó ÔLk<=cÂ¥h MojMLjj °GHNnk$qGH<CcMLjÂ. ¯ MLNqjGSjûPyFo Fc QL¥hë ®¸¥c Mc¨ Š^j¸_¸ ¥yGS¸ [Oqjá ÔosS^¸CL$c Äj$qjÓPoÍj. FoFLk Oq¥qOq¥cÓ sSMc ¥cOqõö¥qMLkÓPy ÔLjOqjŠ$c JdPxܸ^k °¸=cFLj. ¥c_=hæ FcŠ GSMLjNqjMLjj PoÍj. Mc¨ °EoíQL¸Py FcŠ TdøOqíîMoj ¥qFL_¨¸Á. Fc �PyÔLFL Ä£jŠ GS__j$c ¬ÂfH¸ÔL¥qJwtjFc GHOqMcPoÍj'' ÄML¿¸Ôc<j ö_Vô½.

''®¸ö=nfSæ¸$|. GHOqGSðOq GSÿ¥cOq¸$c À£GSj¥yMLÔLjá$c. Mc+"¥h Ä£jOqj Ä£jŠ Mc+j" ³¸ ÔofSFc Ä£jŠ Ä£j fHÓ÷ÓŠ, Ä£j MLjFLMLÓ¥é ¥qEc'' ¬¨$c<j GHQLjGHÀ.

''�¥q MLjÂfR ¬MLGSOq¸ MLjOy MLjÂfR¥h ²GHlð<k °¸^j¸Á. �¥q MLjÂfR MLjÂfR$c ¥yOqj¥y. ¢ ¬MLGSO~Â¥h GHÂ¥xTdë< MLköCL¸ ¥yOqj¥yŠ. FoFLj GH¨JwCo rSPy÷ ¬¸_jPnF|û¥h IJwFLj ÔoTdëFLj. ¥c¢ ¥x<jŠ¥h IJwF| ÔnNqjõFLj. VfSð^Py÷ ÔoO~FL CnÓjGSjŠÂ MLsSë GS¸CyfRTdëFLj. FcŠ sSML ÔoNqj@~Â¥h Mc<j ®_ò¸Á GH¨Fc �GHlð¥yFLj. ¯GS¨¸ÔLj¥x¸=o ¬GSûÓj AKL¿¸ÔLFLj. � ¬ML¥cQL¸ ²MLø¿¥i ®MLøFLj'' ¬Fcï<j Â¥qÚ¼á$c ö_Vô½¡.

7 ¹º ��� 2014-1

Page 9: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

6 ¬MLGSOq _¸bEcÓj

ö_Vô½¡Â ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yML^¸ MnjjÍÓjrH=cæ<j GHQLjGHÀ ''Ĥ¨Í¸Cc ÄCL¸< Mc͸O~'' ¬Â GSjÍOqùFL¸ ¬¸^jFcï... ®¸CLPy fSƸ<O|û ¿Xc ML¼á¸Á. GSjÍOqùFL¸ ®¼áFL <_jòÓj À£GSjŠÂ JdCL fSPn¸<O| À£GSjŠÂ MnÈ"JwNqk<j. ''ÔLk<¸¨ ö_Vô½¡$cOqk rHÎ IJd÷^jPy °FLï ͸GHCLjÆÍíOqk °Eyõ$qGSjëÓj. ®Á$y ®Pe¸=h ¬MLGSO~ÓŠ GSjÍOqùFL¸ TdNqj¸

À£GSjŠ¸^jFcïOqj. ¬Pe$o GSjÍOqùFL¸ ¬MLGSO~Ó¢ Mc+j" À£OqjGSjëFcïOqj. Ĥ+" MLjbÍõ �¥qOq¥qMnjÎFL ¬bÃMLkFL¸, _¸b͸ ³Oqð<jCy¸Á. ¬Á CLGHð¸=o ²Pe? '' ¬Fcï<j GHQLjGHÀ.

''GS¿$cÜ ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥y¸¨. CLGHlð ¬Â FoFLj ¬FL^¸PoÍj. McÈ"Íí¿Â Ĥ+j" ¥x<jŠ, ¥y<Pe÷$o ÔLkGSjëFcïOqj. Mc+k" Ĥ+" CLÆ÷CL¸ö<jPe÷$o AKcÄGSjëFcïOqj. ¥c¢ � ¬MLkôtj ¬CLëMLkMLjÓj PoEc CLÆ÷CL¸ö<jÓ TdìFL¸Py ²¸ÍjŠPoOqj? Ĥ¨ ¥x<jŠ, ¥y<ÓjrHÎ Mc=cPy ²¸ÍjŠ PoOqj? Mc¨ ¬bÃMLjCL¸ ¥x<jŠ, ¥y<Ój ®¥qÚ< °¸@~ÓFo ¥qEc! CLÆ÷CL¸ö<jÓjPe$c, ¥x<jŠ ¥y<Ój Pe$c °¸^jFcïOqj ¥c¢ ''¬GSÓj Mc+j"'' Ĥ¿OqjMLl¿¥h ®¥qÚ< PoOqj. MLjOn¥qÚ@y °FcïOqj. Ĥ+j" ¬Ení¥hÔoá^GHlð<j fHÓ÷ÓCy GS¸Í¨$c °¸^j¸ÍÂ, Mc+j"¥h Ĥ+j" rHÍíÁŠÚ$c °¸=cOq ¬Ení¥hMLø^¸, Á$q^¸ ×.¿»¸Á. Mc¿ MLjbÍõ _¸bEcÂ¥h ¥cOq*¸ ''¬MLGSOq¸'' MLkFLML GS¸_¸bEcÓ¢ï �¿íî¥q _¸bEcÓ ¬FcïOy MLjVFLjAKcMLl<j. ¥c¢ ¬MLÂ¢ï ¬MLGSOq _¸bEcÓj ¬¸=cFLj FoFLj'' ¬Fcï<j ö_Vô½¡.

''¯ Pn¥qÚFL ÔLksSë öGHÀ_¸bEcÂ¥h ³Ey ¥cOq*¸ °¸^j¸Á$c?'' ¬¨$c<j GHQLjGHÀ. ''�¿íî¥q, ¬MLGSO~ÓŠ, ¬À£CL¸$c ³Oqð@o _¸b͸ $xGHð͸=cFLj. MLkFLML _¸b͸ Mc=h¥h ¬À£CL¸$c ³Oqð@~Ó¸=cFLj'' ''²Pe?'' ''MLkFLMLCL MLjkÓ¸$c, MLkFLMLCL ¥cOq*¸$c, MLkFLMLCL ¥y*¸Py¸¼ ³Oqð¨FL _¸b͸ $xGHðÁ. Moj¸ ÔoGH=oæ sSMc

¥cOqõö¥qMLkÓ¢ï MLkFLĤNqjCL ÍßfRæCy ×.Oqj$qjCctj. ®GHlð<j ¯ GSjÍOqùFL¸, rHÎMc+" MLjbÍõ °FLïÄ ''¬MLGSOq'' _¸bEcÓj. ¬Eo � ͸GHCLjÓj � $cõ}S Mc¨¥h ¥c¢ GHÂfHÓ÷¥h ¥c¢ ¥x¸Ôn¸ ²ŠÚML <_jòÓj ®sSë � GH Mc+k" ÔoTdëOqj. ¬Ä ¬GHlð<j ''�¿íî¥q'' _¸bEcÓj. FoFLj ÔnsHðÁ ²^jML¸=h IGHPesHXL PoŠ¸@~ ÔosS sSMc ¥cOqõö¥qMLkÓj MLköCLMoj MLkFLĤNqj GS¸_¸bEcÓj ¬ÂfH¸ÔLjŠ¸^jFcïtj.'' ¬Fcï<j ö_Vô½¡.

''Ä£jOqj ÔnsHðÁ Kc$qjFcï EnÎFL¸ÁFL ½¡ÄCL¸Py ×.¿$o ¬ML¥cQL¸ PoEoMnkFLÂfHTwë¸Á'' ¬Fcï<j GHQLjGHÀ. CLÓGH^jæ‚ÚÔLjFcï<j GSjÍOqùFL¸. ''¢‚ Mc¨Pe ¥cGSë fH¼á °¸ÁO~'' ¬Â GHQLjGHÀCy ¬¸=o ®ÍíOqk FLMLløŠFcïOqj. GSjÍOqùFLMLjk FLMoøTd<j. ®¸CLPy Oqj¥hôBh MLjj$qjÜ¿¥i =hrIHF|, ¥cIgHÓj Cn¼á¸Á. ''GSOo Ä£j AKcOqõ Ä£jCy ²¸CLMLOq‚ GSÿ¥q¿Twë¸Á. MLjj[õ¸$c fHÓ÷Ó¥i, MLjFLMLÓ¥i ÍkOq¸$c °¸<^¸ ÄGRNqj¸Py Ä£jOqtjCo

MLkFLMLCcMcÍjPeNnj'' ¬¨$c<j GHQLjGHÀ ¥cIgH öCc$qjCLk. ''¬Ey fH¼áMnjjÍjí ¬Á ²GHlð<k FLFLjï �¨JwGSjŠ¸^kFo °¸^j¸Á. ¥x<jŠ ®¸=h¥h McO~Â¥yTd¿ MnÈ" � GHFLjÓj, ¯

GHFLjÓk ÔofS MLjFLML¨Cy ¥csSGHl �<jŠÂ MLGSjë¸Á. � MLjbÍõ ¯ MnjjÍjí Mc+" ®¸=h¥h ¥cGHPe$c rH=hæ ÀOqjGHÀ Mn<jCLk Mc+" ¬CLë$c¿¥nMLøOqk PoOq �Ä<FLj À£GSj¥nWc"<j, Ec¸Cy ¥x¸Ôn¸ ¬Oqíî¸ ¬tjõ¸Á. Á¤Â¥h Po¥qJwCo MLjFL¸ Mn+"¥qJwCo MLjFLML¨Â ö¥nÔ|Py MoTdëOq¸^¸©. ¬¥qÚ< ²Pe ÔLkTdëOy ³Äj=y MLjFL¸ ®¥qÚ@o °¸¨ ³¸^¸© ¯ ¥qOqô ¬Â ÀFosSÁ. Mc¨ GS¸JdÍFLCy MLjj$qjÜOqk Vtj$c ö_CL¥xÔLjá fHPe÷<j ¥cGSë rHÍíNojõEc¥c ¥y<Æ °Eyõ$q¸ MLkFoNqjMLjFcïFLj FoFLj. MLkFLPoFLGHl<j ®^jML¸=h ®_ò¸ÍjÓŠ ¬ÓMc^j GH@~Æ. Moj¸ MLTdëMLj O~fSsSëFo fHÓ÷ÓFLj ¥qFcïO~? PoEc Moj¸ ÔnfHðFL^j÷ MLk ®¸=h¥xÔnáNqjõ¸¨ Moj¸ ÔLkTdë. ®ÍíOqk

8 ¹º ��� 2014-1

Page 10: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

7 ¬MLGSOq _¸bEcÓj

®¥qÚ¨FLj¸Ôo �IgHGSjŠ MnWx"ÔLjá. Fc sSMc ¥cOqõö¥qMLkÓ‚ b@y¥c °¸<Íj ¬¸=o ÄFLOqj. ®Pe Td$qjCLjFcïtj MLk GS¸_¸bEcÓj'' ÔnJdð<j ö_Vô½.

²¸CL öbÍjb<¸$c ÔnfHðFc ÂGSûVNqjCL, ÂO~QL bÍø¸Ôctj. GHQLjGHÀ¥h �NqjFL MLk^ÓPy. ''MLkPe Mc¨¥h PyPyGHÓ KcbÍ °¸Á. ¥c¢ GH¸CL¸ ²ŠÚML ¬Â MLkFLMLCL fHÓ÷Ó GH^÷ ÔLkfH¸ÔLO~ ¬¸=o ÄFL<j'' ¬Fcï<j

GSjÍOqùFL¸. ''fHÓ÷Ó Ä£jÍ ÔLkfHsSë ¬Á MLkFLMLCL ¬ÂfH¸ÔLj¥yÍj. ³ IGHPesHXL PoŠ¸@~ ¢ ¥qOqëMcõÂï ÂOqøfU¸ÔLMLjFcï<j »¤Cc¥cOqj<j.

ÔcPeMLj¸Á MLj¸¼ Mc+j" MLj¸¼ Mc+j"$c ²¸ÍjŠ °¸^jFcïOq¸=o � MLj¸¼CLFL¸ ²FLï=h¥nÎFc CLMLjFLj ¥cJd<jCLj¸EoMnkFLFLï �QLMLÓFL, Ôn_jCLjFcïFLj$c. ®ML¢ï CLGHlð ¬FLFLj ¥c¢ öGHÀ _¸b͸ MnFLj¥q, _¸b͸ FLj¸¼ ³Ey �¥q=h �ǸÔL_<jCy¸Á. ®¼á GHlÔLjá¥yML^¸ CLGHlð¥cÍj $c¢.. �¥yÚTd¿ FcŠ ¬ÂfHGSkë °¸^j¸Á. Ä£jOqFLï^j÷ ¯ EnÎFL¸ÁFL ½¡ÄCL¸Py ¯ °EcCLëMnjÎFL IGHPesHXL OqfUCL _¸bEcÓj TdbÍõMojFc ¬Â'' ¬Â McJwNqk<j ö_Vô½¡.

TdbÍõ¸¥c¥q JwtjFc ¬CL °EcCLëMnjÎFL �PyÔLFLÓMLÓ÷ $pOqML¸ ¥qÆ»¸Á GHQLjGHÀ¥h. ®¸CLPy rHÎMc=c fHÓ÷Ój GSkÚÓj FLj¸¼ MLÔcáOqj. ''CcCL$cOqj..'' ¬¸^k Tv¸CL MLjFLMLÓ¥h MLjPo÷ ¬Ój÷ŠJwNqkOqj.

''Fc Tv¸CL MLjFLML<j ¬Mnj¿¥cPy °¸=o ³¸ ÔnNqkõÆ. ®Á$y ¯ fHÓ÷Ój Fc MLjFLML¨ ¬MLGSO~Âï À£OqjGSjëFcïOqj. ®Á MLkFLMLCy, �¿íî¥qMnk, ¬MLGSOqMnk FcŠ CnÆNqjÍj'' ¬Fcï<j GSjÍOqùFL¸.

®¸CLPy ''®Á$y ¯ $c÷GSj<j ¥c¸Jd÷F| öCc» �<j¥y¸ö@~'' ¬¸^k _Nqj^Š ML¼á¸Á Oqj¥hô*MLjô. � ŠöO~<j öCc$qŠ¸@~ MLkO~¸ ÔoGSjëFcï<j Tv¸CL MLkMLjô Tv¸CL MLjFLML<j ¥c¢ Mc¿ _¸bEcÂï ÔLkGSkë ö_Vô½¡ ''öGHÀ CLÆ÷ ¥x<jŠ rHÍí @~¥qæOy, ®¸×.¢Oy ¬McøÓFLjŠ¸^j¸Á. MLj¿ ¬¸CL=h rHÍíMc+" CLÆ÷ Ôn¸$qj GH^jæŠFo ²Pe °¸=cOqj? ¥xÂï¸=h¥h Í$qÜOqMcøÓ¸=o MLj¿¥xÂï¸=h¥h ÍkOq¸ ¥c¥q CLGHðÍj. ¥c¢ ³ CLÆ£÷ ¥x<jŠ ¶ QL¸¥qO~ÔcOyõ ¶ ÄMo¥cFL¸Íj@y ¥cMcÓ ¥yOqj¥yÍj. TdXcCLjë QL¸¥qO~ÔcOqjõÓ Mc¿ CLPo÷ �NqjFL GSFcõGS¸ GHlÔLjá¥yML@~Â¥h �GHlð¥yPoÍj. ¯Mnj ²¸CL? '' ¬Fcï<j AKcOq¸$c. GHQLjGHÀ CLÓkJd<j. ®¸CLPy rHÎ JwOqúF| �Ä< �IgHGSj FLj¸¼ ML¼á¸Á. MLGSkëFo

''³N|j _¸=i.. MLkMLjô$c¿Â ¬Ó÷¿rH=xæÍí ÔnJdðFc'' ¬¸^k fHÓ÷Æï À£GSjŠÂ rHÎ¥h MnÈ"¸Á. Mc+"¥ésS ÔLkGSkë ''Mc+"Á ''¬MLGSOq_¸b͸'' ¬tjCo ¥cMxÔLjá ¥c¢ Mc+j" Ĥ+j" CLßfHë GH<jCLjFcïOqj. �FL¸Í¸$c °¸^jFcïOqj

ö_Vô½¡.'' ''³ _¸bEcÂ¥nÎFc ¥cMLÓfSFL öGHNnk×.FL¸ ¬Eo$c'' ¬Fcï<j GHQLjGHÀ. ''²¸Cy ¥x¸CL CLßfHë ¬Âï _¸bEcÓPyFLk ¥qÓj$qjCLj¸Á. ¬Âï¸=h ¥qFcï CLŠÚML CLßfHë �¿íî¥q _¸bEcPy÷ °¸^j¸Á. �¥q MLõ¥hë

sSMLŠ ¢MLl MnÓ¥q=hæ ®TdëMLl. ¬Á Mc¨¥h CLŠÚML ¬ÂfH¸ÔLMLÔLjá. ¬CL sSML FcŠ FcfSOq¥q¸$c °¸@xÔLjá. MLkFLMLCL ¥xÓMLPo¸ ¥c_=hæ MLkFLĤNqj GS¸_¸bEcÓPy CLßfHë ¬bÁ¥q¸$c °¸^j¸Á. ¢ GHÂMc¨¥h ¶ ÍjGHð=h ®sSë �¥qPe °¸^j¸Á. ¬Eo sHMnj¸=| Ä£jÍ ML*jŠCLk GH<jŠFLïMc¨¥h ¶ ÍjGHð=h ¥qfHðCo ²¸Cy $xGHð$c °¸^j¸Á.'' ¬Fcï<j ö_Vô½¡.

''AKcO~õAKLOqëÓ MLjbÍõĤ ¬MLGSOq GS¸_¸bÍMojFL¸=cO~?'' ¬¨$c<j GHQLjGHÀ. ''MLjjMLkô=h¥i! ÂFLjï$c ösHÄj¸ÔLj^‚.. ¬¸^k Jd^Ój Jd<j¥yMcPo ¥c¢ Â×.½¡ÄCL¸Py ¬Á ¬¸CL$c TdbÍõGH< ÄGRNqj¸

rHÈ" �¥q OqXL* ¥qMLÔL¸$c MLköCLMoj AKcĸÔo McOn¸ÍOy? ¥höOqj¥höOqjÓ CLOqjMcCL ¼öOqj_jöOqjPo PoEc ¼Oqj_jöOqjÓ MLjbÍõ ¥höOqj¥höOqjÓj

9 ¹º ��� 2014-1

Page 11: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

8 ¬MLGSOq _¸bEcÓj

MLjjÍjí À£O~¥q ¬Â¢ï MLjk<¸¥nPo. GS¸IGHj¸¥yGS¸, fHÓ÷Ó¥yGS¸ MLköCLMoj ¯ MnÎMcfU¥q _¸bEcÓj ²ŠÚML$c ¬Â, ¬On ÔcPe =nÎMLjtjõ¸Á MLjOyTd¿ ¥qÓjEcí¸'' ¬Â rSÓMLl À£GSj¥xFcï<j ö_Vô½¡

��� MLjOqjFc<j °ÍNqjMoj GHQLjGHÀ, ÓÆCLÓ öGHNqk*¸. sSæGRF| ÔoOqjŠFcïOqj. ®¸¥c _¸¨ O~PoÍj. ®¸CLPy ¶ [¿¢EnÎFL

GSk=|¥é}SCy ¬^k ®^k ÔLkGSkë MLGSjëFLï ¶ MLõ¥hë GHQLjGHÀ Í$qÜOqŠ ML¼á ''MLkTdæOqj ¥x¸Ôn¸ ÔLkGSkë °¸<O~.. ®GHlð@o MLTdëFLj'' ¬Â GHQLjGHÀ _jöOq ±sHPy$c MnÈ"JwNqk<j. ³ =cN|jPn=|¥y MnWc"PoMnk ¬FLjŠFcï<j GHÁÂMLjjadÓj $q¨¼Fc O~¥qJwNojGS¿¥h ¥xÁí$c AKLNqj¸ �¸Ey+FL ¥qÆ$ctj. ®¸CLPy � MLõ¥hë ML¼á ''>bEc¸¥qû¸©'' ¬Â GSk=|¥é}S À£GSjŠÂ MnÈ"JwNqk<j. � GHÁÂÄjadÓPy GHQLjGHÀ �PyÔLFLÓj =nöOq¿}SæÓEc¥c MnÈ"MLÔcátj.

ö=nÎF| ML¼á¸Á. ²¥hÚ ‚OqjáFcïOqj. öGH¥qÚgS^j #eÈ¢$c °¸Á. ÔcO|æPy ²ML¿ sHOy °¸Á ö=nÎF| ¥qÍjÓjCLj¸<$c ÿ@~Ĩ$c ML¼á gS^jPy ‚OqjáFcï<j. ¥xÁísSGH=h ö¥h¸Í^ GHQLjGHÀ¥h ¥q¸$cOqj GHl=h渼FL � GSk=|¥é}S MLõ¥hë GHQLjGHÀ ÔLkfS �QLáOqõ¸$c ''¬On Ä£jO~ MLkTdæOqj'' ¬¸^k MLk^Ój ¥qÆJd<j. ¥cIgH �OqèO| ÔofS ¥cIgH ®Ôcá<j, ®Íí¿¥i MLÍí¸^jFcï. GHQLjGHÀ �Py¼GSjëFcï<j. ö_Vô½$c¿ öGH¥cOq¸ � MLõ¥hë CLMLj¥h ¥cIgH ®fHð¸ÔL=cÂ¥h ¥cOq*¸ ¬CL ¬MLGSO~Â¥h MojMLjj °GHNnk$qGH<^¸. � MnÎGHl FLj¸¼ ¬Á ¬MLGSOq _¸b͸. CLMLjMnÎGHl FLj¸¼ ÔLksSë CLFL¥h GS¸_¸b͸ Po¥qJwtjFc TdNqj¸ ÔoTd<j. ¯ ¥cIgH ‚@~ �ǸÔLPoÍj. ¥c_=hæ CLFLÁ MLkFLMLCc _¸b͸ ¥c¢ MLkFLMLCL ÔLkfH¸ÔoGS¿¥h ÔcPe �¸Ey+FL Ôn¸Ec<j ‚@~ ®¸¥x¸Ôn¸sSGHl ¬CLFLj O~¥qJwtjMLl¸=o GSk=|¥é}S ¬Pe MLÁÆ MLÔoáEcíMLk ¬ÂfH¸¼¸Á ‚@~. ŠöO~<j MLj¸¼Mc¨Pe$o °Fcï<j. �¥qÚ+k" öGHNqk*¸ ÔosS^GHlð<j ®^jML¸=h ¬MLGSO~Ój ¥qÓj$qjCLj¸=ctj. ¬¸Íj¥qFo ³Mnk ¯ ½¡MLFL öGHNqk*¸Py FLÓj$qj¿Cy MLj¸¼$c °¸@~Æ ¬¸=cOqj. ¥q¢GS¸ Jd@n ²CLë@~Â¥nÎFc, ¥q¢GS¸ MLjVöGHTdìFL¸ _¸¨Py ²¥hÚ¸Ôo MLOq¥nÎFc °¸^j¸Á$c ¶ FLÓj$qj¿ ¬MLGSOq¸.

®Pe ÔLksSë MLkFLML GS¸_¸bEcÓ¢ï ''�¿íî¥q GS¸_¸bEcPo'' ¥cMLl. ''¬MLGSOq_¸bEcÓj'' ‚@~ °¸=ctj. ''MLkFLMLCc _¸bEcÓj'' CLŠÚMnÎFctj. ¬tjFc ¯Td¿ ö_Vô½$c¿Â ¥qÆfSFLGHlð<j ¯ GSk=|¥é}S öGHÿGSFL¸ $qj¿¸¼ ÔnJdðÆ ¬FLjŠFcï<j GHQLjGHÀ. ö=nÎF| ÍkGSjŠJwCy¸Á. ¬CL �PyÔLFL Mo$q¸Cy Jw=i GH<jCLk..

10 ¹º ��� 2014-1

Page 12: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

1 ÂQLù_í¸

ÂQLù_í¸ ML¥qÚÓ¸¥q GSjö_ÿô*õ¸

���������������������������� !"#$�� %&'()�*+��, -��������

MLk=hMLk=h¥i MnjjFLï MLk Kcõ¸ŠPy ×.¿»FL $x<Mo $qjOqjë¥xTwë¸Á. FLFLjï ÔcPe ¥qÁƸ¼ MoTwë¸Á. FoFLPe ÔofS °¸<Š¸@~

°¸<MLÓfS¸EoMnkFL �¥qTd¿¢, ¬Pe ÔoNqj¥q JwCo ¬ÍjGHl PoŠ¸@~ Jwtj, ÔotjEc=hJwNojEoMnkFL �¥qTd¿¢ ¬ÂfHTwë¸Á. ³Á

³MnjÎFc MLjk<j Oy¾ÓFLj¸Ôi FcŠ MLjFLQcù¸À ¥qOqjMnÎJwtj¸ÍFo ÔnGHlð¥yMcÆ. ¬tjFL FoFo ¥x¸Ôn¸ ¶Oqjð MLfU¸¼ °¸<MLÓfS¸EoMnk!

¬MLkôtj ¥qEc, ¬Pe ¥q^jMLl$c ¥cŠ¸@~ ¥cGSë FnMLjôÁ$c ÔnfHð °¸<MLÓfS¸EoMnk.

PoÍj. FnMLjôÁ$c ÔnfHCo �Oqj FnÓÓFLj¸Ôi �Mnj¥h _jöOq¥n¥hÚ¸Ec? Fc $yÓ FcEo, �Mnj GH �MnjEo. Mnjj¸¨ IGHj^¸. �OqjFnÓÓ ö¥hCL¸ ¯ öKc¸¼¥h MojFo×.Oqj$c ML¼áFLGHð=hFLj¸Ôi AKL¿GSjëFcï ¯ MLGSÅÇ¢Â.

MLGSÅǢ FoFLj ¯ öKc¸¼Py Fc MnjjÍ=h Oy¾FL MnjjÍ=hTd¿$c ÔLkTdFLj. MnjjÍ=hTd¿ �Mnj ÔLkfSFLGHlð<j ¬¸ÍMLj¸Cc Jv¸Á$cÜ ®Äj@oáfSFL Fc¾eŠ MnÎF| Kc=hP|Pe$c ¬ÂfH¸¼¸Á. CnÓ÷=h CnÓjGHm, ÔcOq@ofS ¥q+k" Tv^æ_j$qÜÓk, ¿¸$qjÓ ¿¸$qjÓ ¾^kæ! �¥qÚTdOnÎFc � ¬MLkôtjCy MLk=c÷¨Co KcMLl*êÂfH¸Ôo ¬¸Í¸ �MnjÁ. MnjjÍ=h Oy¾FL �Mnj ÔLkfSFLGHlð<j ¯ Kcõ¸ŠPy TdæIGH¸Cc CLMLj CLMLj GHFLjÓ¢ï MLkFofS ³Ey ML¸¥qFL �Mnj ÔLj^kæ ÀOqj$qjCLk °¸=cOoMnk ¬FLjŠFcï.

Fc ±ÿ CLGHð FcŠ � MLjOqjFc@o CnÆfSJwtj¸Á. �Oy¾ gS¿Nqj}S$c fSGSæM|jPy sHMnj¸=|û �bÍOnÎ×| ÔoGSjë¸=o, Fc ¥cõÃF| _Nqj^ ²MLOy ¬OqjÔLjŠ¸^kFLï^jæ$c ÄÂfH¸¼¸Á.

®Á MLkŠ MLkMLjkPo. GSMLjNqkÂ¥h GSÿ¥q¿¸ÔL ¥q¸GHmõ^Oqk÷, ¬GSëMLkFLk Fn=|MLO|Ú GSMLjGSõÓk, GSMLjNqkGSMLjNqkÓj Po ¥qOn¸^j ¥yCL MLÓ÷ Kcõ^¿¢ MLõMLGSì Mnjj¸¨ÔoNqj<¸, Kcõ¸ŠÓ¥h ³ GSMLkÔcOq¸ ®MLøŠ¸@~Fo À£¿ ‚Oqjá ML©èPo _jjBcÓk, ML©èÓj MLkIgH ¬¸^k sHGHOq÷¸@~ öGH¥q^FLÓj $qjfHð¸Ôo MLj¸öCLjÓ MLPe÷ - EcFc Á¤Fc ML¼áFL ¥qGSæMLjOqj÷ ¼O~ŠGH¨JwCcOqj. ®Í¸Cc Kcõ¸Š Tdæ}IH ÔoCL$c CLFL¸ MLPo÷FL À<CcOqj. Mc+"Py ¥x¸ÍOqj¸=cOqj. GS¸IGHj¸Py ×.Oqj$qjCLjFLïEcÂ¥q¸Cc CcMLjj MLköCLMoj KcbÍõCL À£GSjŠFLï Mc¿Pe IgHÓtjJwCLk $q=hæ $q=hæ$c Kcõ¸ŠPy TdæIGH¸Í¿¥i ÄFLGH@oPe ¬OqjTdëOqj. $yÓ$yÓ ÔoTdëOqj. Tdæ}IH MnjjCLë¸ ¥qÁPx¼á Kc_k ¢¥x¼áFL ®_ò¸EoÄj=h Kc_k ¬Â ¬¨$o MLOq‚ ¬Pe$o $x¸CLj ¼¸ÔoGSjŠ¸^k °¸=cOqj.

11 ¹º ��� 2014-1

Page 13: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

2 ÂQLù_í¸

GHmõFLj O~MLkO~MLl ¥cIgH GH^jæŠÂ ¥cõÃFy÷¥h MLsSë _Nqj^ � ¬OqjGHlÓj ³Ä^ ÔcPe ¥cõ¾MLP|$c ¬¨$cFLj. EcÂ¥h ¬CLFLj ÔnfHðFL GSMLkbEcFL¸ Ä ÂMnøOqJwNqkFLj. _Nqj^ ¥qGSæMLjOqj÷ ²MLOqk rHÍí$c PoOq^. ¬MLGSÓj ¬OqjGHlÓk ¥é¥qÓk

¥cFo¥cML^. MLk MLGSÅÇ¢ GH¥qÚgS^j O~bÁ¥q $c¿¥h öQcML* QLjö¥qMcOq¸ ²Pe ×.OqjGHl¥yMcPy ÄML¿Twë¸Í^. O~MLkO~MLl MLk^Ój FLMLjôQL¥qõ¸$c PoMLl. �¥q MLjÂfR MLk=c÷¨Co Kcõ¸¥q¸Cc $yÓ$yÓ$c ²Pe ÄÂfHGSjë¸Á? GSøNqj¸$c FoFo

ÄGRNqjMojÄj=y CnÓjGSj¥yMcÓ _Nqj=h¥h ML¼á ÔLksSë - Â×.Moj. MLGSÅÇ¢ CLFL GH¥qÚgS^j O~bÁ¥q$c¿Cy $q=hæ$c MLk=c÷<jCy¸Á. Äj»ÆFL ¬¸ÍOqk ²ML¿ GH Mc+j" ÔoGSjŠ¸^jFcïOqj. � MLk^¥xsSë O~bÁ¥q$cOqk, MLGSÅÇ¢ ‚@~ CLMLj GH CcMLjj ÔoGSjŠ¸^kFo MLk=c÷<jŠ¸^jFcïOqj.

GH¥qÚgS^j MLjÂfRCy ®¸CL $q=hæ$cFc MLk=c÷<<¸? FcŠ �GS¥hë rH¿»¸Á. Kcõ¸ŠPy gSÂNqjO| ¬tjFL Oq¸$cÔc¿$c¿Â ¥cõÃFy÷¥h fHƼ MLGSÅÇ¢ ²¸Íj¥q¸CL $q=hæ$c MLk=c÷<jCLj¸Í ¬¨$cFLj.

Oq¸$cÔc¿$cOqj FLÄø, ''TdO| � ¬MLkôtj sHOqj MLGSÅÇ¢ ¥c͸¨. MLFLKc¥q GSCLõÅÇ¢! $q=hæ$c MLk=c÷<jCLj¸Í¢, MnjjÍÓj rH=hæ¸Í¸=o �GHÍ¢, ÄFL@~Â¥h ²MLOy �¥qOqj Ex¿¥hCo ÔcÓj ³ =cfH¥| Ä£jEnÎFc �GHŠ¸@~ $q¸^Ój $q¸^Ój MLk=c÷<jCLj¸Í ®¥qÚ<¸Cc �Mnj MLGSÅÇ¢ ¬Â fHÓjTdëOqj. � GS¸$qÀ �Mnj¥h ‚@~ CnÓjGSj. ¼FLïGHlð<j CLFL¥h ÔcPe ¥cÓ¸ Jd^j MLk^Ój O~ML=o÷Í MLGS ²ŠÚML$c JwsSTdOqÂ, ¬¸Íj¥é CLFLj MnjjÍPn¨Co �GH CLFo FLMLløCLk ÔnGHlCLj¸Á'' ¬FcïOqj.

''MLj¿ Ä£jŠ ¼O~Š O~Ec, GH ÔoGSj¥y@~Â¥h ¨GSæOnòF|û ¥cEc? Ä£jOnMLøOqk MLGSÅǢ Mc¿¸ÔLPoEc? - Kcõ¸ŠPy ¬Pe ÔnÄ ¥yfSFL Moj¥qPe �GHŠ¸@~ MLk=c÷@xÍíÂ?''

EcÂ¥h Oq¸$cÔc¿$cOqj FLÄø ''MnjjÍ=y÷ ¬¸ÍOqk �Mnj ÄjÍ ¥q¸rH÷tj¸=| ÔofSFLMcWo". ¥c �Mnj À£OoÄ£j MLkOqPoÍj. JwFLj JwFLj Tdæ}IH¥h � À£Oqj ¬ÓMc^tjJwtj¸Á. �Mnj ÔLkfS ¥x¸ÍOqj FLMLløŠ¸=cOqj. ®GRæ¸Po Mc+j" �Mnj¥h ²ÍjOqjGH<Š¸@~ ×cö$qCLë$c CLGHlðŠ ÀOqj$qjCcOqj..×cö$qCLë$c CLGHlðŠ ÀOqj$qjCcOqj.

MLjFL Tdæ}HPyFo ¥c¥q ÔcPe MLj¸Á MLjFL ¥qGSæMLjOq÷¥h ‚@~ �Mnj MLk^ À£Oq¸=o ®GRæ¸. Fy=h¸@~ GHÓ¥q¿GSjë¸Í¢, ¥q<jGHl¸@~ ¥q_jOqj÷ Ôn_jCLj¸Í¢ �Mnj¥h MLj¸¼ sHOqj¸Á. MoOo Kcõ¸ŠPy÷ ¥qFcï MLjFL öKc¸¼Py ¬tjCo ®¸=y÷ MLjÂfR GHÓ¥q¿¸¼FL^jæ GHÓ¥q¿TdëOq �FL¸Í GH¨ MLjFL Moj×.O| ¥qGSæMLjO| O~MLl ¬¸@| ¥q¸rH¢ O~MLl$cOqj ²¥qÚ@n¥qÚ@y °FLï CLFL ¬¥{Ú¸^÷Âï=h¢ MLjFL öKc¸¼¥é MLkOoáTdOqj. MLjFL MLGSÅÇ¢ O~MLl$c¿ Pe¸=h ¥qGSæMLjOq÷¸Í¿ sHOq÷Cy Kc^j Mc+" ²¥{Ú¸=| FL¸_Oq÷ $qjOqjë¸ÔLjŠ¸^j¸Á. Mc¿ Mc¿ IJdõÄjÆ£ ÄMLO~Ój ¥qFLjŠÚ MLjWc" Mc+j" Kcõ¸Š¥h ML¼áFLGHlð<j ''³ML¸© GSjKcòO~MLl$cOqk, Ä£j ¬MLkôtj¥h rHÈ" ŠÁ¿¸Ec ¬Fy, ³ML¸© OqML*MLjk¿ë$cOqk, Ä£j ¬Kcòtj ®¸^Oqkøõ ³MnjθÁ¤ ¬Fy, ³ML¸© ¬FLGSkNqjMLjô$cOqk, Ä£j ®Ój÷ ¿sHOqj GHm¿ë$c ¬tjJwtj¸Ec'' ¬Fy $qjOqjë¸ÔLjŠÂ MLj¿¢ ¬<$q<¸ MLÓFL MLGSÅÇ¢ ¬¸=o ¥qGSæMLjOq÷¸Í¿¥i öGHCoõ¥qMnjÎFL ¬bÃMLkFL¸'' ¬FcïOqj.

''Kcõ¸Š GH GS¿$cÜ ÔofSFL¸CL MLköCcFL GS¿JwÍj. Kcõ¸¥qFLï CLOqjMcCL EcÂ¥h �¥q ©rS¢û @n¥yOqM|j °¸=ctj. Kcõ¸ŠPy �¥q+j" $q=hæ$c MLk=c÷¨Co ¬MLCLÆ Mc+j" ®¸¥c $q=hæ$c MLk=c÷<MLÓfS MLGSjë¸Á. �[¿¥h ÔoGHÓ MLkOnÚ=|Pe$c �¥q+" Ä£jÍ �¥q+j" Jw=i¥h $x¸CLjÓj rH¸ÔoGSjŠ¸^k ²MLOqj ³¸ MLk=c÷<jCLjFcïOy ¬Oqíî¸ ¥c GH¿fSìÀ MLGSjë¸Á. ML¼áFL ¥qGSæMLjOq÷¥h MLjFL öKc¸¼ ¬¸=o ÔLjÓ¥qFL AKcML¸ ³Oqð<jCLj¸Á. Ä£jOqj � MLGSÅÇ¢¥h ÔnGHð¸¨, öKc¸¼Py ²MLøOqk $q=hæ$c, $q=hæ$cFo ¥cÍj ¬GSÓj MLk=c÷<‚<ÍÂ. ³MnjÎFc MLk=c÷<ÍÓÔLjŠ¸=o ²ML¿ ®¸^O|¥qM|jÓj Mc+"ŠFcïtj$c, °GHNnk»¸ÔLMLjFL¸¨'' ¬¸^k Oq¸$cÔc¿ $c¿¥h �OqèOqj ×c¿¢ ÔoTdFLj.

12 ¹º ��� 2014-1

Page 14: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

3 ÂQLù_í¸

� MLjOqjFc<j ‚@~ JdCL Jd=o. MLjÈ¢" ¬Eo $yÓ, ¬Eo Oq*$x* bÍøÂ. ö¥qMLj¸$c FcPy GSÿFL¸ FLǸÔLTd»¸Á. ¯ QL_í¸ ÄGRNqj¸Py ¥c¥q MLjOo ÄGRNqjMnjÎFc FcPy ¬¸CL ¬GSÿFL¸ ¥qÆ$oÁ ¥cÍj. Fc JdCL öKc¸¼ÓPy ¥cõ}R =cÆ£Py ÄGH¿¢CLMnjÎFL Co@~Px¼áFLGHlð<j ‚@~ FcPy ²Pe¸=h ¬GSÿFL¸ ¥qÓ$qPoÍj. ÔcPe öGHQc¸CL¸$c ¥cõfRNqjO| fHƼ, �¥q =i Cc$ofS MLjWc" ML¼á =cÆ£ ÔoNqj¸¨ ²¥qÚ@y ¬¥qÚ< JvOqJd^j Ex¿¥hJwCLj¸Á ¬FosSMcBhê. FoFLj GHÂÔofSFL ¬Âï öKc¸ÔiPy÷FLk ‚@~ ¥yGHMLjFoEo ²Oqj$q TzMLjjõ< sHOqj CnÔLjáŠFcïFLj. MLj¿ ®GHlð<j MLköCL¸ TzMLjõ¸$c °¸<Po¥qJwCLjFcïFLj. ¥cOq*¸ FcŠ QL_í¸ ¬¸=o ²Ó¿¢ã. ÂQLù_í¸ ¬¸=o ¼FLïGHðBh긼 ÔcPe ®GRæ¸. FoFLj ²ŠÚML$c MLk=c÷<FLj. MLk=c÷@o Mc+"Cy sSïÿ¸ ÔoNqjFLj. FoFLj ÄjCLAKcfRÂ, Fc GSÂïfUCLjÓ¸Cc ¬Pe$o °¸@~Ó ¥yOqjŠ¸=cFLj.

¬ÄjCL¸$c MLk=c÷@o Mc¨ MnjÍ<j �Py¼¸ÔLÍj. ¬Á ²¸CLsSGHm CLOqjMcCL MLk=c÷<KyNoj Mcõ¥cõÂï ¿ô¸ÔL@~Â¥h ¥cMLÆûFL GHÍ×cPeÂï GSMLj‚Oqá<¸PyFLk EcÂ¥h Mcõ¥qOqOq*¸ ¬FLøtj¸ÔL<¸PyFLk, GS¸ÍO~óFLjTdOq¸$c ¼FLï MnjÍ<j FLj¸¼ JdCL GS¸$qCLjÓFLj ×y¨¸ÔL<¸PyFLk ÂMLj$qïMLjtj °¸^j¸Á. QcöGSëMoCLëÓj ÔnfHðFL^jæ, MLjÂfR MnjÍ<j MnjÓŠML$c °FLïGHð=h ¥q¸=o ÂöÍJwCLjFLïGHlð@o ÔLjOqjŠ$c GHÂÔoGSjë¸Á. ¬Pe$o MnjÍ<j MLk=c÷@o Mc¨ ¥qFcï MLÙFL¸$c °¸@oMc¨Py ²ŠÚML ÔLjOqjŠ$c GH ÔoGSjë¸Í Fc FLMLjô¥q¸.

ÂQLù_í¸ ²Pe¸=h Oq*$x* bÍøFLjÓk PoŠ¸@~ MLjFL ±fH¿ MLjFL¥é ÄFLGH@o¸CL ÂQLù_íî¸ ¥cMcÓ ¥yOqjŠ¸=cFLj FoFLj. ÂQLù_íî¸Py ²¸CL Vtj °¸^j¸Á. öGHQc¸CLCL °¸^j¸Á. ÂQLù_íî¸ FLj¸¼ ²Fyï �PyÔLFLÓj GHl<jCctj. ÂQLù_íî¸Py MLjFL MnjÍ<jPy ×.¿$o �PyÔLFLÓ CLOqÚÄCLO~ÚÓj MLjFL¥h GSðGRæ¸$c ÄFL_<Cctj. ³Á MLj¸¼, ³Á Ôn<j CnÓjGSj¥y$qÆ»FL¸CL$c MLjFLGSj Ä¥qfSGSjë¸Á. Cx¸ÍOqJd^j ÂOqêNqkÓj À£GSj¥yMLjj. ÂQLù_í¸Py �¥q ļöCLMnjÎFL bÍø °¸Á. ÓNqj °¸Á. QLßÀ °¸Á. MLÙFL¸$c °¸@o Mc¨ ¥q+"Py÷ � bÍøFLjÓ¢ï öGHÀbÍøÂTdëtj. ¬¸Íj¥é Fc MLkCLßAKcGR ³Í ¬¨»Co Fc Tdæ}IH ¬¸Cc ''¥q+" AKcGR'' ¬Fo ÔnJdëOqj.

Fc ÂQLùKcí¢ï, ³¥cö$qCL¢ AKL¸$q¸ ÔofS Kn}Sæ MojFo×.Oqj$c FcŠFLï sHOqj öGHÀGRæÓ MLj¸^$qÓGH@~Â¥é GHl=hæ¸ÍFLï^jæ$c CLNqkOqtjõ¸Á ¯ MLGSÅÇ¢.

²Pe$nÎFc Á¤Â¥h GHlP|Tdæ}H rH=cæÓ ¯Td¿ Oq¸$cÔc¿ $c¿ EcøO~ ¥cŠ¸@~ FoFo MLGSÅǢ Fc ¥cõÃF|Py¥h fHƼ $q=hæ$cFo ÔnJdðFLj QL_í¸ ¬FoÁ O~Š¸@~ GH ÔoGSj¥yMLjÂ. �Mnj CLÓjsHfS MnÈ"Jwtj¸Á.

� MLjOqjFc<j ‚@~ ÂFLï=hPe$cFo - ³¸ MLkOqjðPoÍj. MLGSÅǢ ¥xÂïOy¾Ój öIGH¸=| PnÎF| FLj¸¼ À£sSfS Ôn¥|û ¥h÷Nqj¿¸$|Py MoTdFLj. ¬¥qÚ<tjCo ¥qGSæMLjOq÷Cy MLk=c÷<MLÓfSFL ¬MLGSOq¸ °¸<Íj. Cy=h Tdæ}IHCy ‚@~ rHÍí$c MLk=c÷<MLÓfSFL ¬MLGSOq¸ °¸<ÍÂ. ¬tjFc �Mnj À£OoÄ£j MLkOqPoÍj. Px<Px@~ ²ML¿CyFy �¥q¿CyFy �¥q¿Cy ³Ey �¥q=h Mc$qjCLkFo °¸Á. ÔcPeTdOqj÷, �Mnj ö¥c}S Ôn¥| ÔoTdFLj, GH ²$xÜ=oæfS ¥q_jOqj÷ rH^j抸=y¸EoMnkFL - ¬Pe Ex¿¥hCo �Mnj Ä£jÍ NqkXLF| À£GSj¥yMLÔLáÂ. �QLáOqõMojÄj^¸=o MLGSÅÇ¢ EoÂ¥i Ex¿¥éÁ ¥cÍj - ³ GH ®¼áFc, ³ rSXL¼áFc GH $q_$qKc GHm¿ëÔoGSjŠÂ GH¥qÚMc+"Cy KcCc#e¢ ¥x=oæÁ. ®¥q �Mnj¥h GSOnÎFL MLj¸Íj ¥cõsR. ¥cõ}RPy ‚OqjáFLïGHlð<j KcCc#e¢ ¥x¨Co ¬¸Co GS¸$qÀ. ¬¸Íj¥é �Mnj ¥cõ}RPy MoTdFLj. TdNqj¸öCL¸ MLOq‚ ¶fH$cÜ ²ÍjOqj ÔLkTdFLj. ¥cõ}R =cÆ£ ¬MLÍj, ¬GHlð<j �Mnj $q=hæ$c FcÓj$qj ¥q¨$nNnjjõÔLáÂ. TdNqj¸öCL¸ ¬tjõ¸Á, ¥c¢ FoFLj ²ÍjOqj ÔLkfSFL GSÂïMoQLMojÁ¤ ¬¥qÚ< ×.Oq$qPoÍj. ÔL¥qÚ$c �¿¸=h¥qPe÷ ¥cõ}R =cÆ£ ÔosSfS ®¸=h¥h MnÈ"Jwtj¸Á MLGSÅÇ¢.

FcŠ Oy¾Oy¾¥i ¬GSÿFL¸ ²ŠÚMLMLlCy¸Á. ¼O~Š, ¥yGH¸ ‚@~ FcŠ CnÆNqjŠ¸@~Fo ÔoOqjMLMLlCLjFcïtj. _Nqj^ $yÓ ¥cõÃFy÷ FLFLjï öGHQc¸CL¸$c °¸<ÂMLø<¸ PoÍj. O~FLj O~FLj FoFo¸ ÔoGSjëFcïFy Fc¥é CnÆNqj GH¿fSìÀ MLÔoáTwë¸Á. ®Pe °sHXhsSë

13 ¹º ��� 2014-1

Page 15: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

4 ÂQLù_í¸

MnjjÍ=h¥é MnkGS¸ MLGSjë¸Í MLGSÅǢ fHƼ ÔcPe IGHk^j$c ÔnJdðFLj. �¥qTd¿ ¥cÍj, On¸<jTdOqj÷ ¥cÍj ¥q¢GS¸ ¶ NqkAKnÎ ¬OqMnÎ TdOqj÷ ÔnJdðFLj. ¬tjFc �Mnj bEyOqBh ³MLköCL¸ MLkOqPoÍj.

MnjjFLï=h Oy¾FL ¥cõÃFy÷¥h fHƼ À¨Co PeAKL¸ °¸<ÍÂ, �Mnj ¬¸Í¿ MLjj¸Ík ¬MLMLkFL GH¿sSëFo IGHÆCL¸ °¸^j¸Í ÂQLátj¸ÔLjŠFcïFLj. �Mnj GHÂÔosS Ôy=h¥é MnÈ" ''_jÁí °¸=o �¥qTd¿ ÔnÃCo ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yMcÆ. ®Á Kcõ¸¥qFLjŠFcïO~, ÔoGHÓ MLkOnÚ^FLjŠFcïO~? ÂQLù_íî¸$c GH ÔoGSj¥y$qÆ»CoFo Kcõ¸Š¥h Oq¸¨. Po͸=o O~½¡FcMLk ÔosSNqj¸¨. ¬GHlð<j ®¸=y÷ ‚Oqjá ģj ĤbÁPy ¬¸Í¿Cy TwÁ rH^jæ¥yMLÔLjá. ²MLOqk ÄjMLjôÆï �GHOqj'' ¬¸^k $q=hæ$c ¬¿ÔoGS¿¥h MLGSÅÇ¢Cy GSV TdæGH¸Cc ÂO~ݸCLJwtj ÔLkTdOqj. Kcõ¸Š¥h ML¼áFL ¥qGSæMLjOqj÷ rSÎCL¸ ¥hŠÚOqjMLjFLŠ¸@~ ÂÓ_¨ JwNqkOqj. ''Â×.¸$cFo Ôn_jCLjFcïFLj. Ä£jOqj MLk=c÷<Š¸@~ GH ÔoGSjŠ¸=cFL¸=oFo OoGHBh긼 Kcõ¸Š¥h Oq¸¨, Po͸=o Ä£j O~½¡FcMLk GH¸fH¸ÔnNqjõ¸¨'' ¬Â MLj¿¸CL $q=hæ$c ¬¿¼ Fc ¥cõÃFy÷¥h MnÈ"JwNqkFLj.

O~½¡FcMLk ÔoNqjMLj ¬¸Í¿ MLjj¸ÍO~ ¬¿ÔcFLj $c¢, ¥q÷¿¥qP| Tdæ}IH¥h NqjkÂNqjF| �¥q^j¸^j¸Í¢, ¬Pe °Eyõ$q¸ À£rSNqjõ<¸ ¬¸CL GSjÓAKLMojÄ£j ¥cÍ¢ FcŠ CnÓjGSj. FLÓj$qj¿ MLjj¸ÍjO~ À¨Co �Mnj fS$qjÜGH<jCLj¸Í¢, MLjÈ¢" À¨Co GHOqjMLl JwCLj¸Í AKLNqjGH¨ Ec¿¥xGSjë¸Í ¬Pe öGHML¿ë¸ÔcFLj. ²Pe$nÎFc ¯Td¿ �Mnj Mcö¥qðMcVÂ¥h �FL¥q^æ ¥q=oæfS ÂQLù_í¸Cy öKc¸¼Â ¸sHNqkÓ Fc CLGHFL.

� MLjOqjFc<j MLGSÅÇ¢ Kcõ¸Š¥h O~PoÍj. Po^j$c MLGSjë¸EoMnkFL ÔLkTdFLj. ¬GSPeMnj¥h ®¸CLMLOq‚ Po^j$c O~ML^¸ ¬ÓMc=o PoÍ^. TdNqj¸öCL¸ MLOq‚ ²ÍjOqj ÔLkTdFLj, ®¸=y÷ ²ML¿¥y Kc$yPoÍFy Pe¸=h GSMLkÔcOq¸ ³EnÎFc GH¸fHGSjë¸EoMnkFLÂ. ³ GSMLkÔcOqMLjk O~Š¸@~Fo � Oy¾ Kcõ¸Š ¥q=oæfS ®¸=h¥h MLÔoáTdFLj. ®¸=h¥h MnÈ"Fc FcŠ ÂöÍGH^æPoÍj.

� MLjOqjFc<j ‚@~ MLGSÅÇ¢ Kcõ¸Š¥h O~PoÍj. MLk=hMLk=h¥i ¥cõÃF| _Nqj=h¥x¼á MLGSÅÇ¢ #eÈ¢ gS^j¥éfS ÔLkfS À¿» ¥cõÃFy÷¥h MnÈ" ‚Oqjá¸^jFcïMLjj. � ¬MLkôtj Â×.¸$c FxÔLjኸEc ³Äj=h Fc MLk^Ó¥h? �¥qMo+ Â×.¸$c O~½¡FcMLk ÔoNqkÓ ¬FLjŠ¸Ec ³Ä=h? O~½¡FcMLk ÔoTdëFL¸=o MLköCL¸ ¬¸CL GSjÓAKL¸$c �GHlðŠ¸=cFc ³Ä=h? öKc¸¼ Íßadæõ ÔLksSë � ¬MLkôtj ¯ öKc¸¼¥h �¥q MLjkÓ GSì¸AKL¸Pe¸=hÁ. ®Pe MnjjCLë¸ �PyÔLFLÓ¢ï MLGSÅÇ¢ ÔLj=oæ ÀOqj$qjCLjFcïtj. ÂO~QLCy Â^kæOqjðÓCy � Oy¾‚@~ ¬tjJwtj¸Á.

MLjk@yOy¾ ‚@~ MLGSÅÇ¢ Kcõ¸Š¥h O~PoÍj. ¯Td¿ ¥xCLë$c FcPy AKLNqj¸ ‚@~ MofS¸Á. ¥x¸GHÁ¤fS CLFL¥h ×.¿»FL ¬MLMLkFLÂï CL^jæ¥yPo¥q ³ ÂöÍMLköCLPnÎFc.. ¬Mnjkô CLÓÔLjŠ¸=oFo AKLNqj¸ MoTwë¸Á. ¬¸CL ¼FLï CLGHlð¥h ®¸CL rHÍí ÇXc? ¬À ¥qGRæ¸ Ä£jÍ � TdNqj¸öCL¸ ¬tjõ¸Á.

²MLOoïFc MLGSÅÇ¢ ®¸=h ¬ö<GSj ¬¨» ®¸=h¥h MnÈ" ¬GSPeMnj O~¥qJwML=cÂ¥h ¥cOq*¸ ¥qFLj¥xÚMcÓFLjŠFcïFLj. �QLáOqõ¸$c Kcõ¸ŠPy ²MLøOqk ®¸CLMLOq‚ �Mnj ®¸=h¥é Mn+"PoÍ^. Oq¸$cÔc¿$c¿Â ¬¨» Kcõ¸Š ¿¥cOqjèÓ öGH¥cOq¸ MLGSÅÇ¢ ®¸=h ¬ö<GSj À£GSjŠFcïFLj. MLjk<jOy¾Ój$c FoFLj ¬FLjAKLÄGSjëFLï XyAKL¥h ®Mcø+ CnOqGH@~Æ ¬FLjŠ¸^k MLGSÅÇ¢ ®¸=h¥h _NqjÓjEoO~FLj.

¥cOqjPy Mn+jëFLï¸CLsSGHl ¬Eo �PyÔLFL. FoFLPe ÔofS °¸<‚<EoMnk - ¬MLkôtj ¥qFLj¥q ¥cGSë MLjßÍjMLl$c ÔnfHð °¸<MLÓfS¸EoMnkFLÂ.

Oq¸$cÔc¿$c¿¼áFL ¬ö<GSj ÔoOqjŠFcïFLj. ¬Á �¥q ¼FLï ®Ój÷. MnFL¥q MnÎGHl$c ®Ók÷, MLjj¸Íj MnÎGHlFL Oq¥qOq¥cÓ GHmÓ Mnjj¥qÚÓk $o^j Í$qÜOqjï¸Ôi ®¸=h $qjMLjô¸ Ec¥c ¥h¸Í _¸<Ój GH¿¼ °Fcïtj. Ec ģjÍ GH¸Á¿ MoNqj_¨ °¸Á. GH¸Á¿ rHÎFL _k÷KnP|û

14 ¹º ��� 2014-1

Page 16: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

5 ÂQLù_í¸

Jd¥h¸ÔcOqj. ²MLOnÎFc ¥qFL_<CcOoMnkFL ÔLkTdFLj. ²MLOqk ¥qFL_<¥qJwNojGS¿¥h FoFo $o^j À£GSjŠÂ $qjMLjô¸Ec¥c MnWc"FLj. CLÓjGHl McOq$c MofS °¸Á.

PyGHÓ ²MLOy �¥cNqjFL Š¿¢áPy ‚Oqjá =iĤ ÔLjGSjëFcï<j. MnjÆ÷$c `TdO|` ¬Â fHÆÔcFLj. Kc$c =iĤPy Æ£FLMnjÎJwtjFL^jæFcï<j, MnFL¥hÚ À¿» ÔLk<<¸PoÍj. $x¸CLj Tdìtj rH¸¼ MLjÈ¢" fHÆÔcFLj. ¬CLFLj À¿» ÔLk<PoÍj. $q=hæ$c ¥x=cæFLj. ¬tjFc IGHÆCL¸ PoÍj. ®¥q ÄGSj$x¼á CLÓjGHl ¥xÁí$c CyfS PyGHÆ¥h MnÈ" ¬CL ²ÍjOqj$cÜ FLj¸ÔLjFcïFLj. ¬CLFLj Fc¥éfS ÔLkfS ÂOqôÓMnjÎFL ¶ ¼OqjFLMLlø FLMcø<j.

''FoFLj GSCLõÅÇ¢ GH ÔosS Kcõ¸Š MojFo×.OqjFL¸¨. GSCLõÅÇ¢ $cOqjFcïOq¸©?'' ¬Â ¬¨$cFLj. ¬CLFLj Fc¥éfS ¬EyPe ÔLkTd<j. ¬¸=o GSCLõÅÇ¢ ®¸=y÷ MnjjFLï ×.¿»FL $x<ML¸Cc ÔnsHðfS¸ÍFLMLk^ ¬FLjŠFcïFLj. ¬CLFLj ‚OyáMLj TwIJd¥éfS ÔLkfH¸Ôc<j. FoFLj ‚OqjáFcïFLj. ¬CLFoMnk PyGHÆ¥h MnWc"<j. _ÿjQc GSCLõÅǢ fHÓML@~Â¥éMnk.

� ®¸=h GH¿¥h¸ÔLTd$cFLj. ²¥qÚ< °¸<MLÓfSFLÄ ¬¥qÚ< °Fcïtj. ®¸=h ¬Ó¸¥qOq* ®¸=h Mc+j" ÔcPe OqGS¾åÓ Ôn_jCLjFLï^jæFcïtj. $y<¥h ¥q=hæFL �¥q öIsHM|j FLFLjï �¥q¿ú¸¼¸Á. Po¼ MnÈ" EcÂï öQLÍíî$c GH¿Ç¤Æ¸ÔcFLj. �¥q Ĥ* °¸Á. EcÂÄ£jÍ �¥q $qj<è ¥qGHð_¨ °¸Á. ¥h¸Í ®¸»÷¤GRjPy ''Eo¿¢×| ¿bÍM|j ®F| rSÎPnF|û'' ¬Â O~fS °¸Á. ¬Á FLFLjï MLjj$qjíîBhê ÔofS¸Á. Â×.Moj¥qEc - ÂQLù_íî¸Py �¥q ÓNqj °¸Á. FcŠ � ®¸=h¥h ML¼áFL¸ÍjŠ ÔcPe GS¸CyGR¸$c ¬ÂfH¸¼¸Á TwIJdPy ‚Oqjá¸EcMLj ¬^jMnÎGHl À¿$cFLj. � $y<¥h MLjOy öIsHM|j MoWc"<jCy¸Á. �¥q ¬MLjôtj PoPoCL rHEcÓjFcïtj. Ec GH¥qÚFL CnÓj$qjPy ''¢MLl MLk=c÷<Po¥q JwCo GS$qMoj ö_À¥h °FLï^jæ'' ¬Â O~fS °¸Á. rHEcÓ ¥h¸Í ¬MLkôtj ÔnMLlÓj PyPeŠÓj MoWc"<jCLjFcïtj. Ec GH¥qÚFo ''¢MLl ÄFLPo¥qJwCo GS$q¸ ÔLÂJwtjFL^jæ'' ¬Â O~fS °¸Á. � On¸¨¸=h¥i ¥h¸Í rHÍí rHÍí ¬XLO~ÓCy ''²Íj=h MLjFLGSj ÄFLj, ¢ MLjFLGSj ÄÂfH¸ÔLj - GS¸GHmOqê¸$c ½¡Ä¸ÔLj'' ¬Â O~fS °¸Á. ¯ IfHPeGSIgH Fc¥n¸Cy FL¼á¸Á. MLk=c÷¨Co ²Íj=h MLjFLGSj ÄFoPe MLk=c÷@~Æ, ĸ=o MLk=c÷¨FL Mc¿ MLjFLGSj CnÆNqkÆ. ²¸CL ÔL¥qÚ=h �PyÔLFL. MnÈ" _jÁí$c TwIJdPy ‚OqjáFcïFLj.

¥csSGH=h¥h PyGHÆ¥h MnÈ"FL rHÍí MLjÂfR ¥cIgH ö=oCy À¿» MLÔcá<j. Fc¥y ¥qGHlð ®¼á CLFy ¥qGHlð À£GSjŠFcï<j. FLMLløCLk ¥cIgH ²Pe$q °¸Í ¥qWn"$qOofS ¬¨$c<j. Kc$qj¸Í GSMLkbEcFL¸ ®ÔcáFLj.

¯Py$c _Nqj=hFLj¸¼ �¥q ²ÂÄjEo+" ŠöO~@x¥q<j ö¥h¥n=| Kcõ^jCy PyGHÆ¥xÔcá<j. _ÿjQc GSCLõÅÇ¢ $c¿ ¬KcòNqjFLjŠ¸=c - � Tv^æ _j$qÜÓj ÔLksSë ¬Pe$o ¬ÂfH¸¼¸Á. PyGHÆ¥xGSjëFLï � ¬Kcòtj �fH FLFLjï ÔLkfH¸¼ FLMLjTdÚOq¸ ÔnNqjõMLj rSÎ$q ÔoTd<j ¬CLFLj. � ¬Kcòtj ¬Pe$o ÔofS PyGHÆ¥h MnÈ"JwNqk<j. ¬CLFLj Mn¸^Fo Po¼ MnÈ" �¥q MLk½¥| sS÷=| Cn¼á EcÂÄ£jÍ $qj¸ö<=h ¬XLO~ÓCy ®¸»÷¤GRjPy ''Fc sHOqj ÇMLO~¸. FoFLj MLGSÅÇ¢ AKLOqëÂ. FoFLj MLk=c÷<PoFLj, ÄFLPoFLj. Ä£jOqj MLk MLGSÅÇ¢ GHÂÔosS Kcõ¸Š MojFo×.Oq ±fUGSjëFcïFLj. ¬MLlFc?'' ¬Â O~fS GHÓ¥q Fc¥hÔcá<j ÔLÍMLMLjÂ. �¥qÚTd¿$c Fc MLjFLGSj Ä¥qÓMnjθÁ. ¬CLFLj GSMLkbEcFL¸ ¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLkGSjëFcï<j.

''¬MLlFLj. MLjk<j Oy¾ÓFLj¸Ôi GSCLõÅÇ¢$cOqj Kcõ¸Š¥h O~ML=o÷Íj. ¬¸CLŠ MLjj¸Íj Oy¾ �Mnj $q=hæ$c ¬¿ÔcFLj. EcÂ¥h �Ä@oMnjÎFc ¼FLï_jÔLjáŠFcïOoMnk - Td¿¢ Ôn_jEcMLj MLÔcáFLj'' ¬Â O~TdFLj.

EcÂ¥qCLFLj ''PoÍj. PoÍj. �Mnj Fc¥q¸Cc ÔnfHð¸Á. Ä£jOqj XLMLkGH* ÔnsHð¸CL ³Ä£jPoÍj EcÂPy. FcŠ MLjk<j Oy¾Ó FLj¸¼ ×.øOq¸$c °¸=o ®¸=y÷ °¸¨ Jwtj¸Á CLFLj. ÔnGHðŠ¸@~ MLkFosSë MLjj¸Íj$c Ä£jOo ¥q¸$cOqj GH<CcOq¢, MnCLjŠÚ¸^k MLk ®¸=h¥h MLTdëOq¢ ÔnfHð¸Á. ÄjMLjôÆï FcŠ ÔLkfH¸ÔcÓ ¬Pe ÔofS¸Á'' ¬Â O~Td<j.

15 ¹º ��� 2014-1

Page 17: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

6 ÂQLù_í¸

''®GHl@nPe °¸Á Ä£jŠ'' ¬Â O~fS¸EcÂ¥h ¬CLFLj ''FcŠ ÂFLïFo CL»ÜJwtj¸Á. MLGSÅÇ¢¥h ¥x¸Ôn¸ ÔcÍGSë¸ ²ŠÚML. ¬¸Íj¥é ¯ Oy¾ ‚@~ MLkFofS¸Á. MLj¸ÍjÓj CoML@~Â¥h MLÔoáGSjë¸Á. ‚OyḨ'' ¬Â O~Td<j.

¯Py$c PyGHÆ¥h MnÈ"FL Mc+"Kcòtj MLÔcá<j. GHÓ¥q À£GSjŠÂ Mc+" FcFLï¥éEy O~fS ÔLkfH¸Ôc<j. EcÂ¥qNqjFL ³Ey GSMLkbEcFL¸ O~Td<j. � fHÓ÷Mc<j �FL¸Í¸$c _Nqj=h¥h GHOqj$nCcë<j.

¬Kcòtj MnÈ"JwNqk¥q ÇMLO~¸ � GHÓ¥qÄ£jÍ ''®CLFLj MLk ¬Kcòtj OyfUC|. Mc<k FcPe$o MLk=c÷<Po<j. ÄFLPo<j. _Nqj=h¥nÈ" �<jŠ¸=cFL¸=o Mn+"MLjFcïFLj. MLGSÅÇ¢ MLÔoáGSjë¸Á. ¥csSGHl ‚OyḨ'' ¬Â O~Td<j.

�¥qÚ XL*¸ ÂQLù_íî¸. MLk^Ój Po � ®Ój÷ - � ®¸=y÷ ÂQLù_íî¸ FLFLjï $oÆ ÔoGSjëFcïtj. � ®¸=h¥h ML¼á ¥éMLÓ¸ GHÁ ÂÄjadPo ¬tjFc, ÔcPe ¥cÓ¸$c FoFLj MLk=c÷<Š¸@~ °¸¨ JwNqkFoMnkFL ¬ÂfH¸ÔLTd»¸Á. ÂQLù_í¸ ²¸CL AKLNqj¸¥qOqMnjÎFLEy FcŠ MnjjÍ=hTd¿ ¬FLjAKLML¸Py¥h ML¼á¸Á. AKL¿¸ÔLPo QLKcíÂ¥h ¥x¸CL ¥cPeÂ¥h ¬ÓMc^j GH¨Jw$qÓMojMnk $c¢ ÂQLKcíÂï MLköCL¸ ²GHð=h¥i ½¡¿ê¸ÔLj¥yPoMLjj. ®GHl<j MLGSÅÇ¢ MLsSë MLjk$q rSÎ$qÓCy ÂQLù_í¸$c °¸@o �MnjFLj FoFLj ÔLk<PoFLj. ¬¸Íj¥é MnWx"TdëFL ÔnfHð _Nqj=h¥h MLÔoáTdFLj - ÂQLù_í¸ Py¸¼ Oq*$x*bÍøÂPy¥h.

16 ¹º ��� 2014-1

Page 18: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

1 MLjkF| Mc¥|

MLjkF| Mc¥| O~+"GHÆ÷ O~×cMLÆ ´MLk¥|ûPy rS¥n¸@| aw VÆ£MLl@| fSÂMLk ÔLkfS ®¸=h¥xÔcá. ²¸Íj¥y ¥cGSë ¬ÓGS^$c °¸Á. MLjFLGSjPy ±ÿÓj ¬Pe ¬Pe

¬ÓPe öGHMLfUGSjëFcïtj. °_jGSjJw¥q rSP|Py ²}IH.²M|j �F| ÔoQc. `O~Mytj ÔL¸ÍMLkMLk... MLk ĸCL$cbÍ ÄFLjMLk` Jd=xTwë¸Á. `�V JdCLJd=n¸CL MLjbÍjOq¸` ¬FLjŠFcï. Jd^ ¥q=| ¬tjõ¸Á Fc örIH¸@| TwMLjj ¥cP| ÔoGSjëFcï<j. Æ}IHæ ÔofS `MLjk@|

KcPoÍj MLk¿ï¸$| MLk=c÷<Cc` ¬Â ¥cP| ¥q=| ÔoQc. `CLFL MLjCLMojMnk CLFLÁ¤..` ¬¸^k Jd^ ²}IH. ²M|jPy ÄFLGH<jCy¸Á. ×cåGH¥cÓ GH¸Á¿Py sSÍÀ£Oq=cÂ¥h MLjFLGSj MLk ±¿¥h °¿¥h¸Á.

Fc ¼FLïCLFL¸Py ĤbÁ ¬¸Cc ÀOqj$qjCLk ÔL¸öÍjÂï ÔLkGSjë¸<^¸ AKLPo °¸@oÁ. ¬Ey ¬MLõ¥qëFLjAKLkÀ. �¥cQL¸ FL=hæ¸=y÷ � ÔL¸ÍMLkMLj ÔLksSë ²¸CL Vtj$qj¸@oEy! $qj¸@nPy÷ MnFnïÓ ¥csSÁ. � MnFnïÓ ÔLkGSjë¸=o, ¬Eo¸=y ¼öCL¸$c ¥q<jGHl ¸@oÁ MnFnïÓ MLjjÍí TdXh$c.

On¸@y CLOq$qÀPyFo @p^÷ EcMLmE§ ¬NqkõFLj. ÄMLkFL¸ rHÎ¥h ²Pe ²$qjOqjCLj¸Á? �¥cQL¸Py ÔL¸öÍjÂï ²MLOqj ¬À¥h¸ÔcOqj? ®Pe ¬¸Í¿¢ï öGHÇï¸ÔoMcBhê.

� öGHQLïÓ öGHMcVÂ¥h ĤbÁPy gSÂNqjO|û ¾^jægHŠÚFoMc+j". McMnjkô ¬¸^k Fc FLj¸¼ ÍkOq¸$c GHOqj$qj À£sSMcOqj. Oy¾e O~öÀMo+ �Oqj_Nqj=o ¬FLï¸ ML¨è¸ÔoÁ MLk ¬MLjô. MnFnïÓ FLMLløÆï ÔLkGSkë ÀFoMc¨Â. MLÙFL MLjFLGSjCy MLjkF|Cy =c¥h¸$qj ÔoNqj^¸ ¬ÓMc^j. ®¸¥c ¥q+" ÔL¸öÍj¨¥h Cc¥q^jæ rH=hæ GH¿Ç¤Æ¸Ôo McBhê. � ÔL¸öÍjÂPy ¼FLï$oÍ Ík<, ²Ój$qj_¸=h, Ôn^jæ ³MoMy �¥cO~Ój MnjÁPoÄ. Vtj$c ÂöÍJwNojMcBhê.

Fc CnÆÄ ´EyCLOq$qÀ MLÔoáGS¿¥h MnFLïPe¿¸Á. CnPe÷¿FL^j÷. ×cÃÆ ÔLk<¸Eo JvÍjíJwNojÁ ¥cÍj. ®¸=h ¬Oqj$qjÄ£jÍ ‚Oqjá CnÓ÷=h MnFLïÓ Jv$qPy JdÓÔL¸öÍjÂï ÔLkGSkë rHOqj$qFLï¸ ÀFoMcBhê. FcŠ, ÔnÆ÷¥h MLk ¬MLjô ³<j ÔoGHÓ ¥qDÍ ÔnsHðÁ. ÂöÍJwML=cÂ¥h. FoFLj MLköCL¸ ®¸¥y ¥qDÍ MLk ¬¸^k MLkO~¸ ÔosSë, ¥cÍFLPo¥q ¥yÀ¥qDÍ, FLÓ÷fHÆ÷ - CnÓ÷fHÆ÷ ¥qDÍÓj ÔnsHðÁ. ×cÃÆ ÔLkGSkë � MnFnïPy÷ ÂöÍPy¥h ×cOqjŠ¸@oMcBhê. �¥yÚTd¿ Fc ¥q¸=h ÔLkGHl, ×cÃÆ¥h MLjbÍõPy MLk ®¸=h MLj¸EcOq¸ Ôn^jæ ¬@xèÔoáÁ. Ä<ML=cÂ¥h On© ¬MLlCLjFLï ³Ey �¥q Mnjj$qÜ MnjjÿMLk^¸$c ¬@xèÔoáÁ Fc ¥q¸=h CnOq¥h. � MLj¸EcOq¸ Mnjj$qÜ ×cÃÓMLjô örIH}R$c CLPy÷ bÍ¿¸¼FL^j÷ CyÔoÁ. �¥cQL¸ ¬MLjô MLjj¿fSJwNojÁ. MLk ¬MLjô MLköCL¸ ×y¥x=oæÁ FLFLjï.

17 ¹º ��� 2014-1

Page 19: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

2 MLjkF| Mc¥|

¬CLõÍjóCLMnjÎFL ¬ÍßGRæ¸ ³Äj^¸=o �OyCLOq$qÀ FLj¸¼ GHEyCLOq$qÀPy GH@oMLOq‚ CLOq$q MnFnïÓ ×cåGH¥cÓj. �V MnFnïPy÷ ¬ÓGS^ PoŠ¸@~ �<jŠFoMc+"¸. ¬¼á ¬MLjô¼á, ¼¸CcŠ EcÂá, Ôn^jæ¥h¸Í EnNqjõ¸.. Fc¥é¸ AKLNqjõ¸ ¬¸^k ¥q_©è �^ �@oMc+"¸. GHÍMLjk@o+" MLNqjGSjûPy �<fHÓ÷Ój, MLj$qfHÓ÷Ój ¬¸ÍOq¸ ¥qÆfS MnFnïPy÷ MLk öJd¸CL¸Py ×.¿»FL, MLkŠ CnÆfSFL EnNqkõÓ ¥qDÍÓj ö<MLj=nÎ×| ÔofS ÔnGHlðŠFo Mc+"¸. GHÁMLj¸Á fHÓ÷Ók ÔoCLjPyë ¬GHðÔLjáÓj MoGSjŠÂ Ex¿¥hFL � �¥qÚ¿ï MLjOx¥qOqj ¥q+j" MLjksSMc+j". ML¼áJw O~MLjFcï ¼Ó¥c, MLjjŠÚ»Æ÷Jw ¬¸^k Jd^Jd@oMcOqj. � CxÄjôÁ MLj¸ÁPy ²MLOy �¥qOqj ML¼á �FcOqj$c MLjjŠÚ »Æ÷ MLOqjGSPy ‚OqjáFoMcOqj. ¥q+j" CnOqML$cFo � MLjjŠÚ »Æ÷FL McOnMLOy ^gHMLj ÔnJdðÆ. ®Ey ¬¸ÍMnjÎFL �^. Á¤¸Cy Jd^j Ex¸$q - JwÆ£}S, ¬ÔLḥcNqjÓj, Cc@~^, Š¸=c^ �<jŠFoMc+"¸. ¬ÔLḠMnFnïÓ¸CL GSøÔLáîMnjÎFL MLjFLGSjÓj¸@o � Oy¾Py÷. O~öÀ �=c÷<jŠ¸^j¸=o ×cÃÓMLjô fH¸¨ MnFnïÓCy CLÓ¸^j JwsSÁ. CLÂÄ À£Oq ¬¸ÍMnjÎFL ¬Pp¥h¥cFL¸ÍMLjÁ.

�¥cQL¸Py � ÔLÓ÷=h O~¾¥h Kc$c Í$qÜOqNqkõ. PnÎ}IHPy AKc$q¸$c AKcĸÔoMcBhê. ¬¸Íj¥é ÔL¸öÍj<j �¥yÚTd¿ �¥yÚ Äb͸$c ¥qÂfH¸ÔoMc<j. MnFnïÓ O~öCLjPy÷ rSÎ¥hP| =nÎOqjCy Ĥb͸Cc ÀOqj$qjCLj¸=o, MLk ¬MLjô MLköCL¸ À=oæÁ. ¬FLï¸ ÀFLPoÍ ¥x=oæÁ. ¬Pe $cÆ¥h ÀOq$qŠ ¬Â ÔnfHðFc ÄFL¥qJwNojMcBhê.

¼FLïGHð=h ÔoGRæ $qjOxë¼á ¬OqíîO~öÀPy Cn$q FLMoøQcFLj. MLk ĤbÁPy MLköCLMoj ÔL¸öÍj<j Kc$c ¥qÂfHTdë< $qOqø¸$c IgHÓNojõMcBhê. GH¥qÚ Ä¤bÁPy¥h GHOqj$nCLjë¥nÈ" MLk ®¸=h Í$qÜ¿ ÔL¸öÍj¨ ¥qFcï KcPo<j ¬¸^k MLjj¿fSJwNojMcBhê. FoFLj MosS �Ó¸fH¥| Op¸@|Py GS$q¸ ±Oq¸Cc ÔL¸öÍjBhê ÔLkGSkë GHOqj$nCoëMcBhê. ²¥qÚ¨¥x¼áFc ¬¥qÚ¨¥h rS‚õ¿=i $cOqjèPe MLTdë@o ¬Â �FL¸ÍGH@oMcBhê. ¬¸CLPyFo ²¸Íj¥y ¬GSkNqjGH@oMcBhê. MLk ¬MLjôMLjô Mc+" ±OnÈ"FLGHlð<j, MLkMLjNqjõ °¸@o =pFLj¥nÈ"FLGHl<j ÔL¸öÍjBhê Kc$c GH¿Ç¤Æ¸ÔoMcBhê. ¬GSkNqjGH@oMcBhê. � =nθPy MLk ±Oqj ÔL¸öÍj¨¥qFcï Kc$cPo<j ¬¸^k GS¸CyGRGH@oMcBhê. MLk ±OxÔcá¥q =pF|Py ÔL¸öÍj<j KcPo< sSïfUCLjÓCy ÔnsHðMcBhê �¥h¸CL $qOqø¸$c. �<jŠFo =nθPy MLk rHÍí Oo¨NnkPy¸¼ `O~Mytj ÔL¸ÍMLkMLj` ¬¸^k ¶ Jd^ CnMLjôOq Fc ÿßÍNqkÂï ¥qMojôfSFL^j÷ $qjOqjë.

¶ Oy¾ O~öÀ ±Oqj_Nqj^ °¸@o $qj¨ Í$qÜ¿¥h MnWc"¸ fHÓ÷Ó¸. ÔL¸öÍj<j O~Po Ôy^jŠ MnWc"ÓFLjŠFcï ¼öCL¸$c. CLO~øCL CnÆTv¼á¸Á ÔL¸öÍj<j öJd¥qßÀ¥q EoMLl<j ¬Â. TwGRP|Py ö$qVÓj - °GHö$qVÓj Jd>Oq¸ TdO| ÔnJdð¥q MLj¿¸CL$c ×cåFL_Ójò MnÆ»¸Á. Í=| ¯×| rSÎF|û.

¬MLkMcGSõÓk, MLj_jò GH=hæFL �¥cQL¸ ¬GHlð<GHlð<k MLk EyGSjë EcÔosSë _Po ÄGSjŠÚFoMc+"¸. GSFLï=h ÔL¸öÍOo[ ÔLkfS rHÍíÔL¸öÍj<j CLøOq$c ¬McøÓ ¥yOqjŠFoMcBhê. �¥cQL¸Py¸¼ ÔL¸öÍj<j ÔLPo÷ MnFnïÓ Jz<Oy÷ Vtj$c $q¨sHMc+"¸. � öJd¥qßÀ¥q =cO|á PnÎ=|Py ¶ÓPe@oMc+"¸. °FLï^j÷¸¨ GHEy CLOq$qÀPy¥h $q¸bâOq¸$c ¬<j$qjrH=oæ GSMLjNqjMnjj¼á¸Á. GHÁJdGSMcøÓ ®¸=y÷ Mc+" �Àë¨. MnFnïPy÷ �<j¥yŠ¸@~ `Mn¿ïNqjO| ¥cÆGHO|û, ®^Æ£ ³¥i¥qOq*, �}H ¥y öfHNqj FoCc, öÀ¥y*MLÀ GSköCcÓj, MnjÎ=y¥c¸ö¨Nqk, AKcFLkCLGHë ¢VOqGSõ¸Á ¥q¸Í+` ¬¸^k GHEyCLOq$qÀ Jd>OcÆï GH¥hÚ¸^MLkôtj - FoFLj ¬GHðÔnGHlðŠFo Mc+"¸. GHÁ Jd}S.. MnFnïPy÷ �^Ój ¥q=|.

ö¥h¥n=| ¥qÂ¥q^jæ, ¼Oq¸½¡Ä rIHÎ=|ûCy ®¸^Oqj Ä£j¨Nqj=| ²¸^¿¸$|, ¬GSÓj ²GHlð<tjJwtj¸Ey $qjOoëPoÍj. Cy=h ¬MLkôtjÓCy ®F|IJdÔLjNojGRF| ²ŠÚMnÎ MLjkF| GSæ© MLjkÓFLGH¨¸Á. ¬tjCo ÿßÍNqj¸Py MLköCL¸ ¥qÄCcMnFnïÓ öGH¥cǸÔoÁ. ^k >bEp×.¸@| GS¸MLCLûOq¸Py ²ŠÚML$c ®+"Py÷¥h ML¼áFL ®¨Nqj=| KcŠûÓj ĤbÁPy °¸<Š¸@~ ×.FcÆï ¥q=hæGH@oQctj. Fc$q¿¥q¸ ML¼á¸Á. ö¥qMojBc MnFnïÓ �^Ój MLjOqj$qjFL GH@~ètj. °awêö$qCc rSÆûNqj}S ¨ö»¤Ój rUÎ¥| ¬Nqkõtj. ¯PyGHl Ã.NqjgSû ¨ö»¤ ¥q¸gH÷=|.

18 ¹º ��� 2014-1

Page 20: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

3 MLjkF| Mc¥|

×.OqïÆ×.¸ ÔLÁMo Oy¾Py÷ ¬Ä£jO| sH^ GSCLõ¸ DÁNoj^Oy÷ ÔL¸ÍMLkMLj fSÂMLk ÔLkfS ®¸=h¥x¼áFL OoÀ¿ ÂöÍGH^æPoÍj. �¿½FLP| ÔL¸ÍMLkMLj ¥c¸ö¥i=| ×.¸»P|Py MLjFLTdO~ ÔLk<Po¥qJwNqkFLFo KcbÍ ÔLj=oæfS¸Á. =c}H IJw÷O| rHÎ¥nÈ" ÔL¸öÍjBhê ÔLkGSkë ¥csSGHl ÂÓ_¨JwNqkFLj.

Ec¿¸^k MnFnïÆï �TdøÁ¸ÔLPoŠFcïFn¸Íj‚? ¬GSÓj MnFnïÓ $qj¿¸¼ �Py¼¸Ôo ¥cfS¸CL =nθ ²¸ÍjŠ À£GSj¥yPo¥qJwCLjFcï? PyGHÆ öGHQLïÓ¥h `¥cÓ¸ MLk¿Jwtj¸Á` ¬Â Py Mctj}SPy �FLûO|. rHÎFL ÔL¸ÍMLkMLj VN|j Ôn_jCLjFcï<j. ®GHlð<j GHOnñ¥|æ �FLûO| Ex¿¥h¸Á. FoFLj MLk¿JwNqkFLj. MLjjÂGH=hPe$o Vtj$c QLÇ$c<j ÂǤbÁ �¥cQL¸Py FLMLløCLjFcï<j. � ÔL¸öÍjÂPy ×.¸CLjMLlÓj MLjFLjGRjÓj, MLk �^Ój Æ£Ó$c

¥qÂfH¸Ôctj. ÄOq$q_¨ ÔL¸öÍj<j FLÄøFL � ¥hOq*GHl ÔnÆ¥qCnëÓj Fc FLNqjFL ¥qOnæF|Py FLÓ÷=h ¥qFLjKxMLjô ¬Íí¸Py ÔLkGSjŠÂ MLjj¿fSJwCLjFcïN|j.

`FL<MLj¸öCLGHl ÂNqkF| PnÎ=|, >bEcMLj}S ¬Peø ²¨GSF| $cO~Ó GH=iæÓj, MLj¢ÓCL ¥yGS¸ °Eyõ$qGHO~øÓk, ý¡CLFL¸ ¬Fo ¬¸^jMcõbÁ`. ®ML¢ï MLjkF|¥h ²ÂÄ£j}S ¬Â ¬OqíîMnjθÍGHl<j. MLjÂfR¢, MLjFLGSjFLk JdMLFL¸ ÔofSFL MnFnïÆï MLj¿áJwML^¸ �XL*¸Py �CLôÿCcõ GSÍßQLõ¸Pe Cy¼¸Á.

¬tjFc °Eyõ$q¸ ÔoGSjëFLï ¯ �Oo+"FLj¸Ôi ³=iNqjM|j, À¸¨, IsH}S _j¥|, fSÂMLkÓj.. MLjj[õ¸$c �IgH}S GHFo JdO|æ �}IH PnÎ}IH. ¬GSÓj FL$qOq ½¡MLFcÂ¥h Fc*õCn¥qÚ¨Á¤? �Oqj_Nqj^ Äj¸$ofSFL ²CnÎëFL O~XLGS ÃÆè¸$|û ¥qsHðNqj^¸Cy Fc ®OqjŠ �PyÔLFLÓj ÔL¸öÍj¨Cy ¬=cÔ| ¥cPo¥qJwNqktj.

Mnjj¢ï MLjbEoõ MnÎQc[ MLkGS¸Py ±OnWc"FLj. MLjFLTd¸CL¸ �Oqj_Nqj^ FLjÓ¥qMLj¸ÔL¸ MoGSjŠÂ GH<jŠFcï. ²<¸ GH¥qÚFL À£$qÔn^jæPy Kx¸<jMLjPn÷Ój MnFnïÓ ¥qÄø¸GHlCy fS$qjÜGH<jCLjFcïtj. ®Fcï+k" ÔL¸öÍjBhê ®¸CL Vtj$c ÔLk<Po¥qJwNqkFLFo KcbÍ, , fS$qjÜ ¬ÓjMLjjŠFcïtj. MLj¸ÔL¸Py¸¼ Po¼ �¥cQL¸ Ôn^jæŠ ¥cfSFL ÔLj¥qÚÓGHmÓ MLjbÍõ Jd¿×cCL GHlGRðMLjPo÷ ¥qÂfH¸¼FL ÔL¸öÍj¨Â ÔLkGSkë ÍO~ã$c FL¨Ôc. MnFnïÓCcøÂï MLõ¥ië¥q¿¸ÔL@~Â¥h MnjÍ<j ¬Ó¸¥cO~Æï �_$c ¾öOqjŠ¸Á. MLjFLGSj ¥q<ÆPy MnFLïÓ ¥qÄCLø¸ FLjOqj$qjÓj FLjOqj$qjÓj$c GHl<jCy¸Á.

MnFnïÓ ÄOq$cÜTwë¸Á. Ôn^j÷, ®+j", GHQLjMLlÓk MnFnïPy÷ CL¿GSjëFcïN|j ¬ÂfH¸¼¸Á. ¬Oq$q¸^ Jd^j MnFnïPy÷ $qOqø¸$c FL¨¼ ®¸=h¥xÔcá. �Oqj_Nqj^ Ôn^÷ Í$qÜOq _¸<rHÎ ¥c+j" ¥q<jŠÚFcïFLj. `¬FLï¸ rH^æMLkô` ¬¸^k ¥é¥qMoQc.

`MLj¸ÔL¸rHÎ ‚Oyá` ¬FcïOqj FcFLï. `¢¥hGRæMLj GHlÓ$q¸ - ÔL=iï ÔoQcO~` ¬¸^k Fc ¼FLïGHð=h ¬OqÓ GHWn"¸Py ML¨è¸ÔLjŠÂ ML¼á¸Á ¬MLjô. MnFnïÓ VtjPy ¥cOq¸ ÀNqjõ$c ¬ÂfH¸¼¸Á. rHOqj$qFLï¸ ‚@~ ÀFcïFLj. �¥cQL¸Py ÔL¸öÍj ÔLkGSkë GH<jŠFcï.

×cåGH¥cÓj Po¨fHÓ÷Pe÷ ÔL¸öÍjÂrHÎ $n¸CLjCLk �<jŠ¸^j¸=o Vtj$c MLjFLGSj MLjkF| Mc¥| ÔofS¸Á.

19 ¹º ��� 2014-1

Page 21: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

1 ���� ��

ÿßöEy$q¸ �O|.QLOqô ͸CLj¿ë ������� �� ��� ���. ��� ������ �����, !" # $%� &'( �)* +- �� /�0

�12����. 3 4 56� 7 8 9:; �<=>1, &�?�7 5@ A�B�C DE� EF� GHF 5@ ��>1 IJK �LMNOPQ +RQS(T ���� �<.

U2VW�X Y� Z[ \�C �DQT. � ]�=] �^��� _`[, a� ��� bW &�S. ���� �< �LMNOPQ cdeT \�C. "_`[, a� ��-1 �% &<g�W, � 7h� *�;ij ��k $S �)l 3 �h �-� i1�?N� &1." ���� �< �m &n4T.

ioHp(� k�T qrl ��s WtR _`[, a�. �rl n a� cdeT �% s ��-1 Nu�, "v�? n( _`[ wx D)T ��yz 5{�8, -*;j �LMN �|( }~ D4l ^ &1 &�tT &1. &]1( ����� �heT �� ����."

"��$ �W _`[ ?" \�C &�tT. &]n( &T� &�(�; a� *��/m)T. _`[ &��>1 cdeT, "-*;j ��; �'( D)T. �DQ k�T �T�97z ���l �W. ' v�? n( ��]s

��y�� i�H ���� ���0� ��." _`[ �yz !����* ���� �< �% ��� 7 �w(�7 ��( ]� z J �% &�� k�B� cdeT "

��, � ���7 *� `�a^?" k�B �x � $ z ��(:; S(T, "che" &S(T. "b*K +H" 7 ��( �¡��� �¢ $ £z[ ��; !��0; ," cdeT ���� �~. "�¡��� �¢ $?" "&��, �¡��� �¢ $ ¤��z _`[." "¥m �����, �¦ i�� �az T>�(:; ��§S ������� ��b �L�/�? ." "�� ���l �W? n| cbe|, |<= cbe�1 S> ���." "�m� &¦ �az �B� i�PW �."

20 ¹º ��� 2014-1

Page 22: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

2 ���� ��

"k�¨97z ©�; ª �4l �0, &�] «�� «�n�, �s� �¬Q�n�?" "&�S �¦�X` i�� �az �+�� �����. ��*� ­�;® ��� ¯ $ cbe+��, �az �+�� �

�°� 7. �l ±²]ls ��T." "��? b1�1 !�����³ ´µ¶x �DQE �¦ ·¸� ¯�¬¹, b��¦z «1 �¦t �s� �¬Q>�aR.

º»���³ &¦ �/� >������. 5sn &�H�W !��.” "� ?!? '>�( ��E* �/� _`[ ��( ½®* �/� *S( ´���$ �W. ±²]l," k�B cdeT, "�heT �l b1

��W i¾� �% D¿? � ]�=]." "��? �|( �1 b1!? �À �1 �Á��� �¢ $ ´µ¶x �DQRs? i¾� � � b�WO>K �|( Ã�e

&T�¸T � b1 c�H�S(" *Es &S(T �����. "¥m �Ä, �W b�� �°�. ' ¶; � ��_ ��Ä, �*�¹ !m �ÅH/� �ÆK &�¹ s' �¦/ ^/��

i�PW �. &�S '> ��] �Th b1�� i��7. &W 1|( «n�l �W; �¡��� �¢ $ i�� i�PW &1 |È= &S(< ¥*4. &¦�X^T ½®N*�s � �/� �PQ �� b-B !�0n ��/�T. i |{=? ' i�� bX;� >É� ���Q��*�¹ �Êg�Å ¥*4 �7P�¬."

“S§��, n| �*K¦/ �S(|, � D) �*�j # $Ë �X. SW EF� dF 5@ S� ÌÍ $Î ¥*� i b�WO>K ¿¿h �¢ $ ¿:gS(�."

"�m, �m ]�=] �az �¿�, �heT b1 ��W" �% 7 �az �B� �nE� k�B &|>S(T, "� ����� s�§Å ���W. �¦�X ^�T �heÁ ¥*heT  yz �P ¯ $ �PQ���� º�( ]1( ]L�4l R. Ï $��� l s' O�]i�W ÐWÑ ��¦ ��W."

�% �n4T ' �����~ b17 ÐÒ ���Ó% D��*��T. i�� >] >] �T>��W. “b�WO>K i�� i�P� ' º�§� �ÔQ1 ´µ¶x O�;4T? &�� º�§�ÔQ1 �ÅH/� �DQR?....” ¥*

/�0 �¦ ]NÕ� ÖNÕ�� b-B * ÐÒ ¥*K4 `W�Q �yz �P�P � �¬Q��-1 !�zT. � >]�×� �À ���1 _`[ �Ø� ���s ]� b1 D�>��T.

* * * * * � �9 �Ú ����� ��Û ÜÝRs ¥* ÞR ¸L bT>S(T. `PØ�s _`[ i�P]�� s' ��§À �Rl

��� ���¿1. ^� ´µ¶x �|( �1 �DQR, ^� �Å ¯�? ©Ðß �PQ ^T �¹ &�]*�( ��§� ^� ]� &|>��. �R�à¶; � O�?, ������ �9 �9³ ]�7 ¯t >á�, �]��H��*�� ¯�? °â< _`[ &|>S(T.

Sã9� /�D* _`[ �DQT ���. äå °�*RT *�* �rl n &��³ cde)T, "S ©�; ª �\Q�. S> O��;�� 350, £z[ 7 �/j 190 �S(�a.”

21 ¹º ��� 2014-1

Page 23: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

3 ���� ��

Y� Z[, 2/¸^»z�G: ����� +- `\N�s �p� ¯�;T. 7b� �Ø� ���¶� v�LvRz ën ��W ���¿1.

&� �9 ioHp(� O�c� ì¾ í§* _`[ ����� � cdeT �% À�, "n| ÔPQ�¹ �¦�M �?" ����� &S(T ��? s " i¾� ����( Ã$ j D4l mz. �À î�smz�." 7b� �Ø� Ö� &S(| &|>S(T. "'> ï>¦s ��¿ 5r?" " 3§, ��*� &I $ðË ��>1 i��� ^�¹ ñ�=��µ?" "'> �¦��� |È=� D4l ~?" "S> ���*¦ &<g�W? SW EF� dF 5@. n| �W b�¹ &W «�| *¿?" ��] ¿PS �07z �H�/H�

*�£Tën ��W. "�m, n| ��Ex ^� �4l |. �ò $S ��)l 1|( Ã�e &�ó\Q?" "S> D]ô $¹ D4l |." cdeT ����� §j �J s. � �9 4�� �� ��XODQ* k�B wx D)T �����, i� ���¶�s. "k@B , b�W 3500 O�#;��. �¦ �S(��� �T ô�7z ºÄ \��� ì��." �<=ë cdeT. "¥m ����� '> �õ@ cGe| ¥*4. '> ´µ¶x �*��-1 _`[ Nu� *��¬Q. 4X i1ö &1

+- �>�- �¦ �az �B� 5s�� i." k�B &S(T. "'§� ��� k@B , n| ��] 5� bTgS( . n| �*K� D) b17 ºT bÅ ��g +- c�HT. bzJ «��

b*K� ¯:; >1 &� b1s �*¦ �<÷l ��aT...." �� �Å cbeøë�� k�B &TB >S(T….. "�m, Èm � �Æl �W, i¾� ]�=] �az �¿�."

wx ¯�;E k�B 1°Q��¬>S(T, "��* º�� �az �B� &���N�," &1. * * * * * � �9 �Ú k�B 1ú b0;��. b*K À� ���X¿ &� �� v�z T ' �À �bû/� �*���W.

i�(T ������T ' b1 c�H ÐW? ��. ¿¿h ���X ��* 5J � cdeE ��X����¿� &|>����s wx µL�W.

"p7z , �W _`[ &' �����<� *�E b1D) &]1(. �2�?N� b*K b*K +HÐ7z b1Drl ��a�. À ô�£R ����� bR�7 í�W. 1�( �Ú ���¿1 pj; �aF ���� ��z ��T. &�] P�( ���7 �j; &aF ���� \¦ `\N*N�. À> cG? i1 wx D4|. &]1 &� 7 ��k $S �S(�? cdl ^»� wx DE °®N� b�ü�D ��e: D¿? � &1 �Ee0� ^É� cGeR......."

22 ¹º ��� 2014-1

Page 24: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

4 ���� ��

¥*K4 Ý>7�P ¹R>n0beX _`[ cbe�� &�H, p7z , p7z &1 &R�l S(T &:! $h|��. !�0n ¹R>1, cdeT k�B , "�, �*K_ �S(|, &�� 4® O�c� *�sRs ��W ¥* ý� 1ÌÝ� �L D4N�� �l >�0b-B * �R? >1 �az �¸| À�, 3§?" &1 wx ¯�;4T.

wx ¯�;4* k@B bEþ« �E b*K|�( OZC &�tT, "��$ �W À>? &�¸ >¦4S?" "���@, � )(­gT ���1 wx �PQ�W." "&m, �¦?" " �j; �aF 0, 5J � cüe Z~ ��>�a| ^ÿ� �-B 1 !å��." &1 �yz �P �DT. Z< ��>1 £�0ODQ* £�� }~ Drl �� k�B &|>S(T, "^�>�( pà�/� ^�( Ô�dE�W *¿, �1(

4Rz cdeT ]| �¦ &r� �=Ý� ¯�¬���?1." ��x s k�B rK7z �Ý; R ��zÈ��P� £ò?� b�H� �Rl OPQ�W.

"]� �b� ]� °â< ]� ½�]� ]�> N� �� ¬0;�� ]� ���¶� �=NMÌ ]� ��î� �N*i�� ]�HÌ �i�"

23 ¹º ��� 2014-1

Page 25: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

1 � ��

� �� � �� �� ������ ����

“& K! À &]l 1|( �* D�>1 wx D�i�W" &�W � b��V� ½Hi�. ½Hi� � ��yz | � &]ls�yz | +- b1 D�l �W. &*K� `¶�� �*K�, �*K� `¶�� &*K� Ö� ��`s Dm�l �:�W.

b��K n| �N O|>K�(:z � &]ls ^Nl DmE ��:�W &��§ wx D�i1 ½Hi� D] *ÐR DE�W &|>�� &]ls wx D½|. '�1( �N� ^�1 &T�g�Å' &|>�� -

“p7z ! &]l�Hs� wx D�iS(R0?" &S(| &�]� îPQ]�s �`_ wx �gl g��1 ��� £X; .

� &]ls1 !�H�C 2¶x À� 1��¹ 2¶x 7 ��_ rP ©N©� L� ¥* ��[ «L �N! $ �/MN ��g�W. ��³ i�H \¦ ©Ðß DE �� �=NM�, �Ì �N 1 !�� �\Q�. �* ¦< ]/M*�¹ >�N�1 Ã$ �!7z £��2â� �i��7 ��V1�D½Ì. ¿17 /�s ´« �W^N�, OT>,&�� � ���, b�O�T /�0� ��Ô|s &*K� �©N��� �� £R< ë4l T. �`� �ü�¬���� &�H* 120 &1 I $®7 �rl "�i�@! À� N�� £R< �ü�¬���" &1 � �is1 �5��l �W.

��� 1¿��s Æ� >®Q7 |�� �P 2¶x À� 1�£�¸R.

“��]?” &�:�W –

� ��� “56” &�aR.

24 ¹º ��� 2014-1

Page 26: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

2 � ��

"S £R< �heÄ &�¹" &1 � �isR 2¶x W�¸R.

“�� &�¹ ÀR ¦< �*KR n| ¦< ]/M|" ]/M| &n �0 ��³ `1ü�Ô>�- ó�>K�� 56 &1 �i�H s dR �� ��� £R<  % D�l �W.

&�] £R<�( � &]lsR ���� 9 /�0� ½Hi� �PQ �ü�¿ 1ú ���. ½Hi� �PQ 1ú �ü P�(s 5� �� 7 ��ü�P &1( NH��÷ � l D��P I $1�C �Ð� �/MN +�QTg�W. �Ð� À� 3 ´*K �� ��>n I $®, wx, m�û ¯X; ��a�. X�x «1 ��9 �� X�x «�Å, ¿ z *ÈG> Ƚ� �Å, Å° ��¿ �¿ �¦ I $®7 ��l �W. m�û `�� i�H i�H7 �DQ wx � �gl ë ��:�W. ioHp(i�(i�H* 1ú i¾� 3 /�0� �P 9 /�0� ¿ &*K_ +RQ1 ��:�W. �� � $� �Ð� ��� £X; wx Drl n ‘cbe�� &]l�Hs�’ &S(���0.

“�� �� �� s1 ä�D½^?” &�W ]0ba�rl .

“11 /�0�§ �� ä©�� &�@" &S(|.

“«S� - «�§ ��(s &��gS(<" &�W.

“��] ¦<�� ��(� &�am"

“' Ìî� - �beX |�� ��� ¯�¹ P�(s �2� 12 � l DE �l `��« ����¬Q.....”

“�m ��X wx D�iS(R0" &S(| *% D�*�¹ ��hT �b�1.

“����« 3 b:; ½®J äLO*X, ����«³, *|i³ �]l� �T ^�1 ^»� �NBj �\Q" &�W.

“��³?” &S(| �°QNH�ë.

“dbj 7 ½®J Ý� ^É� wx ��£R �\QR - ^»� wx DE �NBj �\Q" &�W �2y Ô�úi���� ¿ !��PQ��] óbes.

“�Ðß� �¦ �\QR? 5H�F &�K�% ��£R ��=�� *¿" &S(| ��Å»�s.

25 ¹º ��� 2014-1

Page 27: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

3 � ��

“p p p! n��] ��` ]>K�¿S( �2�? - `. ü. ü �NB\Q" &�W.

&µV! \¦ `¶�� ���>�� &|>���� ]n "�J; ^É� i1�XOPQ ½®J �ü�P �Ðß� *X; �¬>�aR0. �½<� i� �PQ�` ��yz n +RQ1 O|�K�¬Q. ½®J OS�1 £±R��¹ 4��Ø� ¿ «LS i�P ½® íN*� '>" &�W.

“&ûH &]l�Hs� �J; ^É� G�� `üe ���> �ü4l N�@? ÀR �Ðß� *�¹ G�� �DQE �¸Rs1" &S(|.

"� �N� Ý� &5ß� wx 7 &¦ cGe_ i" &�W. Gb� Ö��7 ½® 4l �N��W.

“����� n| ��l S(| &*K�" &1 wx ¯�;E &]ls�X !»¿i|>�:��s wx 7 � �� ¶u `�:�( � &5ß� "i�! �*��l �W S��iV �/MN��¹ �beXO4l { 1 &�(� ¯X; !É�" &S(T.

'13 �»�§ ��] �H�/H�s, �x I $k>; s �az �¸Á ºT' &|>�� ä©S� ��e0z7 b���. ä�D)0beX k�T ¿X�W. /£/5 �Ì�Q>1 S�� º���]� ��( &]ls�X !��beX &]lsR N�M *he>1 �N* ¯T��W. Æ� >®Q7 >1 G:z bTg�( �is1 �N� Ý� ^»� wx ��£R ��P &�s| - �`� ��*Ì�� wx DE �NBj 1�� D¿? i1. ��� &ûi��s �½R S ! $h 5h s ñ>l ÖN l w97.

½Hi� ��X�yz �Å b1 D�>�:�(W S �0 `1 Dg� O��> gT¬>�� �7z OPQ�W. “& K! &iV �|( �§ «Tg�W n| b1 �n4l &0z «�¹" &�W ����s.

“|�=R� ]Zz! �*K� b1 D�h_ '> �`� ��P cGes - �� �l ......” &S( c�H *u] �/MN ¯X; ����s «heë.

“ � K ºh b/�O�¸ &�W �^» v�? �" &�W.

“&¦ ���*��? Gb� &¦ &n i1ö � |È=Å &1 ��a<" &S(

“�¦Þ h<=� �PQ�W �^» �� ½�]. ��>1 c` b*Ks ¯:; >�W. &W �E �^=|. &az ¯0;>�� �<= �¿? cbe K" &�W iå� � � �<=ë.

26 ¹º ��� 2014-1

Page 28: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

4 � ��

c` ´*K� �¦Þ h<= ¯:; >�( � &]ls1 �­�¬�sn S+ �<= �/��. ¯�?s �^=|.

"� ­ ­! �az �^=�n v�? � «X; �W" &�W ½Hi� ��rl .

“�m �� �\* *|>K�a�" &1 dbj �E �N� &�=j � $9��0z ��� !]*4s|.

� &]lsR �P�:z �W "�i�@! �i�@!” &�� � �is1 §§E� W. n| �sn b1 ü�z 5�H] n| ��>�a�|>1 >1G0z |�� 1�Q�]s 1ú7 ±R>�( � �isR *É� +- �N���.

“�� *R c`X 2¶x O|�Ki�� O|�KR - ½Hi¦ 3 ½Hi¦" &1 &P�W.

½Hi� ¸!s �T¬>�� !�� "`�]*K �PQ�W" &1 cüe�W W�l �(:z s.

“�PQ�¿! �m b� 5� �� ���É� Ìî� *T>K�a" &�W.

Ìî� *�L ¤�j ��>1 ":; :* W�? >1 c` b*Ks �¦Þ h<= ¯:l >1 ]� �� 7 |�� ���S £�0 ��l �( � &]ls1 �)0beX S> �<= �/��.

�<=1 ��M s �Q "5<S(�?” &�� �`� Ìì1( &he_ b#��s ��l �(:z �rl "��20�@ �¦Þ h<=1 c` ¯ $� ¯:; >S(R" &S(|.

“'§À �H¶x ���� - nn ���. 1�( ioHp(� �PQ� $i�/j E1�7 ^ÿ% �¦Þ h<= c` ´*Ks ¯:; �¦" &�W.

“�� K h<= �az ¯:; >��1 v�? � �^=. ¿1 &iV �1( �0��Å" &1 i�H7 8�W � ½Hi�.

“�� |È=i�� «a; |? 'Ö� ¯a; È h<= >Ò¿1¦s' &�W �|( - ¿1���> n| �az ¯:; >��" &�W � &]lsR /�H� �rl .

“nôhe�S( >& Ì�Z &1" &�W ½Hi�.

27 ¹º ��� 2014-1

Page 29: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

5 � ��

“�� &S(< - �* |�� �� NBj 7 �0� jB D4l - S> ����|>�:S(ȵ RB D��� �� - &heT ¹�g�W ��miS(�" &�W.

“½Hi¦! ¯�? ^»�1 b:; >1 &¦ �az ¡\Q - � 7b� !�� �l Y ¯:; >� �" &1 ½Hi�1 &*K� |�� ]�½|.

“�� s� ��( ±�% !�* ¸É� >0;i1 � $�j chl �� ^�¹ D ��=��. �]l� RB DE `1ü4l ��T '> �4" &�W.

S� � ��(` \� i¾� O]l ���u� nô*K� `nW &|>�� "&(ß ^»� �0� i� �� RB 7 RB D��� ���>��� n| cGl � ½Hi� - �� �� �NBj �\QR �N� b�bi1? ��]0 ¥�K �N?” &1 �0 ��Q|.

“�W)" &�� Ö/��M] �E�W.

��£R &�L¹ dbj ��>�- Ö/��M] �E��2a &|>�� ��l �( SD«7 Ö/��M]7 |�� �E� ¥* ñz�Hj ¯X; "�T ��] 5<S(û - �T ½®J *�ü bW*| È�n. b��/ )� ¯X; ]>K� �N§ ��l S(N0. &��§ �NBj D½" &�W \¦ ��! $� b1 DE�:z ÌE�ë.

N��N��� b:þ �N� *X; 1�£�B &�V�� +y� &`. ^»�7z 3 &�V� c` ´*K� �¦Þ h<= ¯:; �|�W. � &�V�1 �) � &]lsR �N� �NBj �DQE ��aR &|>1 �<=>�� ñz�Hj ��l �( �|( ��sn � &]lsR � �N�1 �E ���¶bTgS(�|>1

"|<= +- k�T �N� �NBj ��=��� - '> i�P b:; �N� �<" &�W �|( ±�s �rl .

� ñz�Hj 7 �PQ� ��£R � &]ls ¦H�[ � $x 7 |�� wx D½|. ��=� �]l��. �1( 4Rz DES �]l*��0beX "��20�@ ��� �]l�� ��" &S(|.

“Gb� �NBRz ��>1 ��>1 �he_ ä©S� !�� ��aR )b�H* D�? <s'� Y ¸L" &�W.

“� $� ý�<��W �he_� ä©S��@? &�S G�� `üe �ü4l N1 ^É� cdl �¦ ��VR" &S(| &�p��s.

28 ¹º ��� 2014-1

Page 30: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

6 � ��

“� �0 &T��<s'� &�S 1�( 3 /�0� D½. �NBRz ��l �� �� D4l R Gb� � $� «��� ^»� >�Rg�¿" &�W ]b]b¦Të. �� +- &|��� �PQ�:z �W �*�¹ ]b]b¦��.

� wx � D)l �]lmz &|>1 S #� � D½|. &�]� ! $h |�� "�� ^��@?” &�� �=% ó�g.

“1�( � &]lsR �N� �NBj �\QN�@ - �� ���* �NBj �\QR §1�� D¿? i'.. �� dR .......”

“¥*4 �NBj �\Q* H1�� D��� >�N��@" &�� S �0 � ls `�>�-n

0he� wx ¯�;E�W. �� ^��@ &�( �=% ó�g7 �4 ��N �e¶; �s `1ü�P�W.

“&�2� &¦ ^»� S> ����1 cÐgS(<? S���> ���8?” &�W �b�s.

“�§� &]l�Hs�! &¦ cdl ]=Ns b�ü4l N' .....” &S(|.

� &]ls �Ýå1 &�X� �b� ò£ß WL�W. “'§À ���� &|>�a s1 �� �� cGe7 '> Ö� ���" &�� �|( Ì�/c:; �K�DE�W.

�is ! $h *��/mE �ürl �Ðß� &T� &�� "0�,�1 �hTÈ� §E ¸Xrl # $/� DÆl �W.

*É� ��>1 ]�V����� v��g�( �is1 "�i�H sN�@ �N� �J; 7 �4l � bW*| È� 5H�F |�� ��>NiV1 À &5ß� cbe��" &S(| �^ #� S #� *�ü �rl .

� �isR � &]ls ! $h �rl "bW*| Ȧ!?” &S(T  R !»�X; .

“�� bW*|È� - À§� ��� ½®J ��/«? ��� cüe�Ws �az ��� ^��" &�W /���rl .

&'( wx 7 &:! $h |�P `�( OT> "�� �4l |� bW*| � mh" &S(T S� wx �i�H s ��=>�-n.

“�4l N0� &]l�Hs�" &S(|.

29 ¹º ��� 2014-1

Page 31: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������� �

7 � ��

Ìî� \0�] D�>�( � &]lsR "3 ½Hi¦ &�HsR �\R ��� Y �<=. |<= +- ��� *he ¸/��� - �2y «�� �sM «�<" &|>�� i¾� ��hT ���¯X; �W.

“!��4l &]l�HsN�@ ��yz \¦ b|�W" &�� �P �DQ½|.

^N� ]�=] "G�� �PQ�� ]=Ns �" &�� wx DE�W. �� ó�g7 b0;�1 ���¶�. S +K- Ö� ÜÝR �PQ�W. S�� º���]� ��( � &]ls�X S�/�/7z !å�|.

7b� .......

ýí��� �G�� î®� +- D�1 �T ô $¦x ½®J I $1�C �Ð� À� ¯:; >1 ^X ! $d Ws�s �rl � &]lsR, �TÌ� c�H ¯:; >1 � �isR, ^»� !�sM 1�£� � ­ ­ ­ &�� �<=g�( ½Hi� .........!!!!

****************

30 ¹º ��� 2014-1

Page 32: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

1 JvÍjí McÆJwtj¸Á

JvÍjí McÆJwtj¸Á ¬CLëÓk¿ Ä×.NqjÓXhô

���������������������������� !"#$�� %&'()�*+��, -��������

''¬OqjBc! CLøOq$c O~McÆ'' GRk PoGSj MLjj¨MoGSjŠ¸^k ¶ JvÆ¥é¥q rH=cæ<j öGHTdÍj.

ML¸^$qÁPy rHFL¸ Ä£jÍ EyrSÓfH¸¨ MoGSjëFLï ¬Oqj* ÔLjN|jMLjFLï QL_í¸ GHmOqëtj¸Ec¥c �», ''MLGSjëFcïFL¸¨ =hIfHFLj ÔoNqkÆ¥qEc! Fc¥é¸ GHÁ ÔoCLjÓjFcïNqk?'' ¬FLïÁ ¥x¸Ôn¸ ÄGSj$qj ¥qÓ$qÓfSFL GSøOq¸Cy.

GRk Cx<j¥yÚML^¸ GHm¿ëÔofS, ML¸^$qÁ $qjMLjô¸ Í$qÜOq¥h ML¼á ÂÓ_¨ ''®GHlð<j À£¿$cÜ EyrSPoGSkë ‚Oqjá¸=o ²Pe? ÂFLjï ö@~}H ÔofS FoFLj MnWc"Ó¸=o FcŠ =nθ ¬tjJwCLj¸Á'' ¬Fcï<j.

¬Oqj* ÔiOq Š¼á+j" GS¿ÔoGSjŠ¸^k ''Ä£j¥éFc =nθ ¬NojÁ. FcŠ MLköCL¸ ¬MLEc? ´Íj $q¸^Ó¥h Po¼ ÔoGSjëFcï GH CnMLjÓÍj. Ä£j¥é¸ ÍO~ã$c ³¨¸=h¥h Po¼, ¥cIgHÓj, =hIfHFLj÷, ¥cõ¿NqjOqj ¬¸ÁGSjë¸=o =h¸$qjOq¸$c ¬¸^k CnÄjÆ Fc öJd*¸ À£TdëOqj ¬tj¸Ec ¬tj¸Ec ¬¸^j. fHÓ÷Æï GH¸fH¸¼, MLkMLNqjõ$c¿¥h, ¬CLëNqjõ$c¿¥h =hIfHFLj ÔofS rH=hæ FoFLj ÀFcPe MLEcí?''

''¬tj¸Ec ¢ °GHFcõGS¸. �¥qÚEcÂĤ ÔoGSj¥y¥qJwCo MLk ¬MLjô rUP|ð À£GSj¥yMLÔLjá$c'' ¬Oqj* ÔLjOqjŠÚFL ¬CL¨ Mnjjÿ¸Py¥h ÔLkfS MLk=c<Š¸@~ ¥cÆFL EyQn À£fS sH÷^jPy MofS MLj¿¥x¸CL fH¸¨ rHFL¸ Ä£jÍ

MofS, $q¿^Cy GHÓá$c MLCLëTd»¸Á. ¶ GH¥qÚ ML¸^ÔoGSkëFo Äj$qCc GH ÔoTwë¸Á. fHÓ÷Æï GSkÚÓj �=y ²¥hÚ¸¼, $q_$qKc Mnjjÿ¸ ¥q<jŠÚ CLNqkOnθÁ. MLjOy

GH¥qÚ ¬CLë$c¿¥i, MLkMLj$c¿¥i EyGSÓj MofS¼á¸Á. GHÂMLjÂfR ML¼á¸Í¸=o _^æÓj FcFLrH^æPoÍ GS*j$qjCLj¸Á. � GH GHm¿ëÔofS, ¬Nqjõ$c¿ ¥cõOo½ On©ÔofS¸Á. EoMLl<j ®¼á¸Á On¸<j ÔoCLjPo. ®¸¥y On¸<j ÔoCLjÆsSë Kc$qj¸@oÁ. ¬Eo¸ EoMLl@y �<Mc+"¥h MLj$qMc+"¥qFcï KcbÍõCLÓj, GSMLjGSõÓj, ¥qadæÓj, öQLMLj ²ŠÚML rH=hæ, ÔoCLjÓj MLköCL¸ MLj$qMc+"Cy GSMLkFL¸$c On¸@o ®Ôcá<j. ¬Oqj* sH÷^jPy rH^jæŠFLï EyQL ÀFLKyCLk �»Jwtj¸Á.

��� öGHTdE§ GSøOq¸ ÄÂfH¸¼¸Á ''¬MLkô'' ¬¸^k. ¥y<Ój rH=hæFL =hIfHFLj À ¬GHlð@o Ôntjõ ¥q<jŠÚ¸^jFLï ÓÆCc¸_ ''³¸ö=c?'' ¬¸^k $qÁPy¸¼ KnÎ=h¥h ML¼á¸Á.

31 ¹º ��� 2014-1

Page 33: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

2 JvÍjí McÆJwtj¸Á

''³¸ PoÍj. =hIfHFLj ÀFcïMc? ¬Â ¬<j$qjEcMLjÂ'' MnjjÿMLk^¸$c ¬Fcï<j. ''®GHlð@o ÀFcïFLjO~. FLjÄø¸¥c Mn+"PoEo¸'' ¬¨»¸EcÄ<. ''¬Eo ¬Oqj* ‚@~ ö@~}H ÔoNqkÆ^. CLFL ÔoÀPy GH CnMLjPo÷Íj. FLjMLlø ¥x¸Ôn¸ TdNqj¸ ÔosSë CLFLj

_NqjÓjEoOqjCLj¸ÍÂ.'' ''ÔoTdëFLj. EcÂ¥é¸.. ³¸ GHÂÔoNqkPy CnÆNqj¥q FoFo¸ ÔoNqj<¸PoÍj.'' ¬Oqj*¥h öGHTdE§ Ä£jÍ $x¸CLjEc¥c ¥yGH¸ ML¼á¸Á. ²MLOqj ÔnGHðMLjFcïO~Ä<¥h? �Ä@oMLjFLjŠ¸^j¸Á. Mnjj$qj¨Cy ÔnGHð¥qJwCo

CLFo ÔnGHðÔLjá$c ¬Â ÂGRkæO~PoNqjÍk. ³¸ MLjÂfR? CL$qjÍjFLMLkô ¬¸^k MnWc"<j. �Ä< ®GHlð<j ³¸ ¬¸^j¸Ey? �Mnj ¬Pe ¬FLjŠ¸^k °¸<$cFo ÓÆCc¸_ ML¸^$qÁ $qjMLjô¸ Í$qÜOqŠ ML¼á ''¬Eo¸^MLkô ³ÍFcï TdNqj¸ ¥cMcÓ¸=o

ÔnGHðÔLjá$c. ¢ ®¸=y÷ ³En¥qÚ<j¸Ey CnÆ£Íj. ¬¸Íj¥é ±¿¥é ‚OqjáFcïFLj. GH ¥cMcÓ¸=o ÔnÃCo ÔoTdëFLj'' ¬FLïÁ. ¬Oqj* MLk=c÷<Š¸@~ GSæM| �}IH ÔofS, sH÷^jPy °FLï EyQnÓj On¸<j ¼FLï KcŠûPy rH^j抸Á. ''¬Eo¸=h? ¢¥c On¸<j EyQLÓj GS¿JwCcNqk? ¬FLï¸ À£fS¥n+"Mc ¥cõOo½Py?'' ¬FLïEcÄ<. ''¬FLï¸ ¥cõOo½¡ GSOqjíŠFcïFL¸¨. ®GHlð<j =hIfHFLj ÀFo =nθ PoÍj. �NqjFL MnÈ"JwCo FcŠ _GSjû ‚@~ ExOq¥qÁGHlð<j. On¸<j

EyQLÓj �IgHGSj¥nÈ" À¸=cFLj'' ¬¸^k ÿ@~Ĩ$c Kcõ$qj À£GSjŠÂ AKLj×cFL CL»Æ¸ÔLjŠ¸^k ''Ä£j‚, MLkMLNqjõ$c¿¥i @nθ$| =o_jP| Ä£jÍ ¬Â¢ï GSOoíQcFLj. ÃNqjõ¸ ¥q¨» Š¥qÚO|Py °¸ÔcFLj. Ä£jOqj ¬FLï¸ ÀFLKyNojMLjj¸Íj GSæM| MnÆ»¸ÔLj¥y¸¨. Mo¨$c ÀFLÔLjá¥qEc. GHÂMLjÂfR¥h ÔnGH𸨠_^æÓj GS¿$c °CL¥q<¸ PoÍj. GS¿$cÜ °CL¥qMLjFcïFLÂ, Po¥qJwCo GHÂMLkFoNqjMLjFL¸¨. MoOo MLjÂfR ÔLkGSjŠ¸=cMLjÂ. FoFLj Mn+jëFcïFLj ³ML¸¨ On©Nqk?'' $q_$qKc MLk=c÷@oGSkë $qjMLjô¸ Ec=h $o^j Í$qÜOq¥h ML¼á¸Á.

¬GHð=h¥é GSkÚ^O| TdæO|æ ÔofS ²ÍjOqjÔLkGSjëFcï<j öGHTdE§. ¬Oqj* ¬CL MnFL¥cÓ gS^jÄ£jÍ ‚Oqjá ''GH͸¨'' ¬FLïÁ. GSkÚ^Oqj _O|MLj TdæO|æ ÔofS MLjj¸ÍjŠ JwÂÔcá<j.

GHÁÂÄjadPy÷ rSö¥q=o¿Nqj=| MLjj¸Íj GSkÚ^O| �fH, ¬Oqj* Á$q$cFo ³.½ �IgHGSjMnÎGHl JwÂÔcá<j. �IgHGSjPy ¬<j$qjrH=hæ, ¬=n¸@nF|û ¿½GSæOqjPy GS¸CL¥q¸ ÔofS, gS^jPy ‚OqjáFLï ¬Oqj* �¥qÚTd¿ ¿Pe¥|û@|$c ±fH¿

gHÓjኸÁ. °ÍNqj¸ �Oqj$q¸^Ó¥h Cc»FL ¥cIgH ²GHlð@y ¬¿»Jwtj¸Á. � CLOqMcCL MLj¸¼Â¢+j" Cc$q@~‚Ú@~ GSMLjNqj¸ ExOq¥qPoÍj.

AKL$qML¸CLj<j �<EcÂï MLjj¸Íj GHl=h渼, Ec �bEcOq¸$c MnjfRF| CLNqkOqj ÔoGSj¥y¸< MojbÍGSjû GSßfR渼 °¸=c<j. MnjfRF|¥i, �<EcÂ¥i rHÍí Co@~PoÍj. ¥c¥qJwCo �<EcÂ¥h MLjFLGSj¸Á ¥c_=hæ AKL$qML¸CLj@~ ³Ä=i ½¡ÄCL¸. ¬Â MLjbÍFLGH<jCLj¸Á. MnjgRF| ¥qPe¸=h KcbÍPo¸ PoMLl¥qEc!

¬EoÄ=y ¬CLë$cOqj, CLFLPe »Oq»Oq ÀOqj$qjCLk, GH ÔoGSjŠ¸^j¸=o ÔLkGSkë ‚Oqjá¸^j¸Á. rHÎ$c ''FcŠ ¢ ®Ój÷ ¥xCLë¥qÍMLkô!'' ¬¸^j¸Á. ®¸¥c ²¸CL¥cÓ¸ ¥xCLë. ³@~ÍMLlCy¸Á CLMLj Í$qÜOq¥h ¬CLë$cOqj, MLkML$cOqj ML¼á. GH ÔnJdðÆ^. ²Pe ÔnGHlCLj¸Á CLFLj rHEcíÄ<¥h GHÂ? �Ä<¸CL^ �Ä@o ¥qÓ$qÔoGSjŠÂ ¥cGSë TdNqj¸ ÔoNqjÔLjá$c. ¥q¢GS¸ ¬FLFLõ¥h ×.<MofS, Ec CLNqkOqj ÔofS, ¬FLFLõ¥i, �ÁCLõ¥i ¥cõOo½¡ GS¿í, GSkÚÓj¥h GH¸fH¸ÔL<¸ ÔoNqjPoEc? �Ä<¥h GHÂÔoNqj<¸ ®GRæ¸PoÍj. ®Á ¥y<ÆÓj÷ Fc ®Ój÷¥cÍj ¬Fo GHOqAKcMLFL °¸Á. �Ä<¥h ¥x<jŠ CLFLMc<j. ¥y<Ój GHO~tjÁ. ¥x<jŠ ×o_jPy¸¼ GHOqjûÀ£fS, CLFL¥cÚMLÓfSFL <_jòÓj MLköCL¸ À£GSj¥y@~Â¥h �Ä<¥h MnjjÿMLk^¸ PoÍj. ¥y<Ój¥h GHÂPy ¥cGSë TdNqj¸ ÔoNqj@~Â¥h ¥xCLë, MnjjÿMLk^¸, ML$nÎO~!! ''³¸ MLjFLjGRjPy!'' Â^kæ¿á¸Á ¬Oqj*.

32 ¹º ��� 2014-1

Page 34: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

3 JvÍjí McÆJwtj¸Á

�¥qÆCy ¥q+j" ÀOqj$qjCLjFLï^jæ ¬ÂfH¸¼¸Á. Kc¥|û À£GSjŠÂ EyQnÓj ÀFL<¸ öJdOq¸bø¼¸Á. ¬GHlð@o ML¼áFL ¢ÆMLj GHÓ¥q¿¸GHl$c FLÄø ''³¸=h ®Mc+ ®¸=hÍ$qÜOq =hIfHFLj ÀFL@~Â¥h =nθ ExOq¥qPoEc?'' ¬FLïÁ gS^jPy

rS=hP| ¬MLlCLk. ¬Oqj* FLÄø ''PoEyN|j! MLk �NqjFL GH GHmOqëML$cFo Fc GS¸$qÀ �Py¼¸ÔLOqj. CLøOq$c CnMLjjÓj ¬¸^k ±ÍOq Kn=oæTdëOqj.'' ''�NqjFLÓ¸ÍOqk ¬¸Co. ¬¸Íj¥é ¯ MLjbÍõ FoFLj MLjj¸Íj ÀFofS CLOqjMcCL �NqjFL¥h rH<jCLjFcïFLj.'' ''GHÀöMLCLÄ ¥cMLFLMLk^'' FLÄø¸Á ¬Oqj*. ¢ÆMLj‚@~ FLÄø, ''rH+"tjFL ¥xCLëPy÷ JdGH¸ fH¼áEcÂPe$c ÂöÍPoML$cFo MLj¸$q+GSköCcÓj ¥q+"¥qÍjíŠFoEcÂï. ¶Td¿ �NqjFo

¬Á ÔLkfS GH$qÓ_¨ FLMcøOqj. ¬GHð=hFLj¸Ôi MLkFoTdFLj. � CLOqjMcCL MoOqj ¥cGHlOq¸ rH=hæ¸Ôc¥q ¬¸ÍjŠ GHQcáCcëGHGH@~èOqFLj¥y'' ¢ÆMLjCy Jd^j ¬Oqj* ‚@~ FLÄø, Kc¥|û MLjkCLrH=hæ, Kc=hP| Py MLj¸¼Â¢+j" Cc»¸Á. ''GHÍ MLjFL¸ ‚@~ =i Cc»MLEcí¸'' ¬FLïÁ ¢ÆMLjCy ®ÍíOqk Po¼ ¥cõ¸=hF| MnÎGHl FL¨ÔcOqj. ¬Oqj* AKLOqë öGHTdE§ CLÆ÷ CL¸ö<jÓ¥h �¥qÚ@o ¥x<jŠ. ¬CL CLOqjMcCL ¶ �<fHÓ÷. ÂMoÁCL rHÈ" ¬tj¸Á. AKLOqëCy Jd^j

¬Mnj¿¥cPy °¸=y¸Á. öGHTdE§, ¬Oqj*Ó¥h ®ÍíOqj fHÓ÷Ój ¬FLFLõ, �ÁCLõ ¬FLFLõ IGH}Sæ¥c÷}S ÔLÍjMLlCy¸Á. �ÁCLõ rS¥q¸@| ¥c÷GSj ÔLÍjMLlCLjFcï<j.

öGHTdE§ CLÆ÷, CL¸ö<jÓj ÓÆCc¸_, AKcGSÚOq¸ ³@~Á ö¥hCL¸Ec¥c Ä×.NqjMc< Í$qÜOq ¼FLï GHPn÷^kOnÎFL GSø¸CL ±Wy"Fo °¸@oMc+j". AKcGSÚOq¸ MnjjÍ=h FLj¸Ôi MLõMLTdNqj¸ Ä£jEo �bEcOqGH@~è<j. ¬¸Cy, ®¸Cy ¥qÆ»FL Š^j¸_Moj. ¥x<jŠÂ¢, ‚CLj¿¢ï rUÎÍO~KcÍjPy VGSæP|ûPy °¸¼ ÔLÁĸÔc<j. öGHTdÍj ²M|j.¥cM|j JdrSÎ ³.½ �IgHGSjPy ¬¥{¸=n¸=|$c °Eyõ$q¸ GS¸JdÁ¸ÔLjŠFcï<j. ÂMoÁCL Ã.NqjgSû. JdrSÎFL ¥xCLëPy÷Fo ¬Mnj¿¥cPy @~¥qæOnÎFL ¶ ŠöO~<j $qj¿¸¼ CnÆfSFL Mc+"EcøO~ ÄMLO~Ój CnÓjGSjŠÂ, GS¸_¸b͸ ¥qÓjGHlŠFcï<j AKcGSÚOq¸. öGHTdE§ sSïfUCLj¨ ÔnPn÷Ój ¬Oqj* ®GRæGH¨ rHÈ"ÔoGSjŠFcï<j. fHÓ÷ÆÍíOqk rS=hP| ¬ML<¸Cy ÂÇá¸CL$c MLõMLTdNqj¸ ÔLkGSjŠ¸^k GSø¸CL ±Wy"Fo °¸¨JwEc¸ ¬FLjŠFcïOqj AKcGSÚOq¸ ͸GHCLjÓj. ¬tjCo, CL¸ö¨ KcbÍõCLPy÷ JdÓjGH¸ÔLj¥yML@~Â¥h öGHTdE§ ¬GSëMLkFL¸ Ä×.NqjMc< MnWc"Æû O~ML<¸, MLOqÍPx¼á JvÓ¸ Jwtj, ¥x¸CL FLGRæ¸ O~ML<¸Cy ³@~Á ö¥hCL¸ °FLï ¥xÁíJd=h JvÓ¸ ¬MojôfS, CLÆ÷CL¸ö<jÓFLj rUÎÍO~KcÍj À£GSj¥xÔcá<j.

¬GSPo, rHÈ" ¬tjFL ³@~Á¥é �ÁCLõ GHl^æ<¸, On¸@y ³<j ¬FLFLõ GHl^æ<¸Cy Ox=iF| ¥cGHlOq¸ CLGHð MnÎMcfU¥q ½¡ÄCL¸Py MLkbÍjOqõ¸ �TdøÁ¸ÔLPo¥qJwNqkFL KcbÍGH<jCyFLï ¬Oqj*¥h, Ĥ+j"O~¥q ¥x¸Ôn¸ ¬GS¸CLßfHëFo ¥qÆ»¸¼¸Á. EcÂ¥hCy<j °Eyõ$q¸, fHÓ÷Ó KcbÍõCL, ®GHlð<j ¬CLë$c¿, MLkML$c¿ sSMLÓj.

¬Oqj* FnMLjôÍGSjëO~Po. ¥c¥qJwCo ¬¸ÍO~<fHÓ÷ÓŠ¸@o GSÿ×.MnjÎFL ¥y¿¥qÓj �Mnj¥i °Fcïtj. AKLOqëCy ÔL¥qÚ$c Ôn=cæGH=cæPoGSjŠÂ V¢MLjkF|¥h ³ ±=iNnk, ¥x@nÎ¥nFcPy MnWc"ÓÂ, fSÂMLkPy÷Pe AKLOqëCy MnFnïÓ fR¥cOqj÷ ÔoNqkÓÂ, GHÔLá Ôn^÷¥h¸Í, ÔLÓ÷$cÆ �TdøÁGSkë, ¬CL �¨Py GH<jŠÂ ¥q_jOqj÷ ÔnJdðÓ ®Pe¸=h ÔcPe ¥y¿¥qÓj ¬Oqj*¥h °Fcï, Mc=hPy ³Á¤ ‚@~ À£OqPoÍj.

¨ö»¤ GHm¿ë¥c$cFo GS¿¢ø}S ¥qÄjGRF| GH¿¢XLÓj O~fS, ¿×.Ójæû ¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLkGSkë ®¸=y÷ ‚OqjáFLï ¬Oqj*¥h ¬FLj¥yŠ¸@~ öGHTdE§ GS¸_¸b͸ ŠÁ¿¸Á. ¬Oqj* CL¸ö¨¥h ²OqjMLlÓ McõJdOq¸ °¸Á Ä×.NqjMc<Py. �NqjFL ¥x<jŠ, öGHTdE§Cy Jd=o ÔLÍjMLlŠFcï<j rUÎÍO~KcÍjPy. rSÓMLlÓ¥h ®ÍíOqk ¥qÆfS Ä×.NqjMc< MnÈ"FLGHlð<j ¬CL ÔnPn÷Ój ¬Oqj*Cy GH¿ÔLNqj¸ ¥qÆ»¸Á. ¬Oqj*ŠFLï rHÍí ×.< ÔLkfS ¥q+j" ÔnÁ¿FL öGHTdE§ �Mnj Ä£jÍ MLjFLGSj JdOoGSjŠFcï<j. ¯ PyGHÓ ¬Oqj* CL¸ö¨ ‚@~ öGHTdE§Â

33 ¹º ��� 2014-1

Page 35: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

4 JvÍjí McÆJwtj¸Á

ÔLk<$cFo MLjjÔLá^GH¨ ¬CL $qj¿¸¼FL ÄMLO~Ój sS¥q¿¸¼, AKcGSÚOq¸ ͸GHCLjÓFLj ¥qÓML<¸, GS¸_¸b͸ ÂOqêtj¸ÔL<¸ ×.¿»Jwtj¸Á. CLFLj ¥yOqjŠFLï ¬MLkôNoj ¥c_=hæ öGHTdE§ ‚@~ Mn¸^Fo rHÈ"¥h �GHlðŠFcï<j.

GS¿$cÜ FnÓOy¾Py÷ MLjjÿkOqë¸ ÂQLátj¸ÔcOqj ¥cKyNoj AKLOqë¥h rUÎÍO~KcÍjPy °Eyõ$q¸ ¬Â CnÆNqj$cFo ¬Oqj* MLjj¿fSJwtj¸Á. ²¸ÔL¥cÚ rUÎÍO~KcÍjPy $yPxÚ¸<¥y^, TdPeO|×.¸$| MLjkõ½Nqj¸, ¾eJdOqjÚ, Ój¸Ã¢ JdOqjÚ, =cõ¸¥| _¸@| ML$nÎO~ öGHEoQcPy÷ AKLOqëCy ¥qÆfS Oy¾e TdNqj¸öCcÓj fR¥cOqj÷ ÔoGSkë, fSÂMLkPy÷ gUOy, gUOytjFL÷Pe$c _CL¥qÔLjá ¬FLjŠ¸Á ³ ±=iNnk, ¥x@nÎ¥nFcP|Py V¢MLjkF|¥h Mn+"ÔLjá ¬FLjŠ¸Á. ¬tjCo �Mnj ¥y¿¥qPy÷ �¥q=h ‚@~ À£OqPoÍj ¯ Oy¾ Ec¥c.

rHÈ"¥h MLjj¸Íj On¸<jOy¾Ój ¬Nqk¥q FcÓj$qj Oy¾Ój MLköCL¸ öGHTdE§ rSÓMLl rH=cæ<j. rHÈ" ¬tjFL CLOqMcCL ¬CLë$c¿¸=y÷ � GHPn÷^kWy", ¬¸CLMLj¸Á _¸bÍjMLlÓ MLjbÍõ AKLOqëCy O~öÀGHm^ CLGHð ³¥c¸CL¸$c $q¨sH ¬ML¥cQLMoj ExOq¥qPoÍj ¬Oqj*¥h. öGHTdE§ FcÓj$qjOy¾Ój¸¨ rUÎÍO~KcÍj MnÈ"JwNqk<j. ¬Oqj* ¬GHlð@o ¥cGHlO~Â¥h GH¸GHMLj ÔnfHð ¬CLë$cOqj MLjOy GHÁsUFLj Oy¾Ój ¬Oqj* ¬¥qÚ@o °¸ÔofS¸Á.

¬Pe FnÓOy¾ÓJd^j ¬CLë$c¿¸=y÷ °¸^k, QL �ÁMcO~Ój MLköCL¸ öGHTdE§ O~ML<¸, ³Ey Ox=iF|$c $q¨sHNqj<¸Cy $q¨¼JwNqktj.

� CLOqjMcCL öGHTdE§ ®Ój÷ ÔLkfS ¥cGHlO~Â¥h À£GSj¥xÔoáQc<j. ¬¥qÚ¨¥h O~$cFo rHÈ"¥c¥qMLjj¸Íj ¥cÓXoJdÂ¥h O~fSFL GS¿¢øGSj ¥qÄjGRF| GH¿¢XLPy÷ ¬Oqj*¥h rSÓXLF| ML¼á rSö¥q=o¿Nqj=|Py ¥q÷OqjÚ$c JwfSæ¸$| ML¼á¸Á. ¬Oqj*¥h °Eyõ$q¸ ÔoNqj<¸ ®GRæ¸Po¥qJwtjFc öGHTdE§ ±Oqj¥yPoÍj. ''®¸CLMLj¸¼ °Eyõ$q¸, ¬Á‚@~ $qMLOqïMnj¸^j °Eyõ$q¸ ÔoNqj<¸ ²¸CL ¬ÍßGRæMnk CnÓjTd? °Eyõ$cÓj Po¥q ×.FcÓj »Ó»Pe CLFLj^jFcïOqj. FLjMoø¸=h $qjMLjô¸ Í$qÜOq¥h ML¼áFL ¬ÍßGRæ¸ ¥cÓÍFLj=cFL¸=cMLl. MLk=c÷<Š¸@~ ×ctjF| ¬MLl'' ¬¸^k Mn¸^rH^jæŠÂ À£GSj¥nÈ" ×ctj¸$| ¿JwOqjæ ®fHð¸Ôc<j.

ML¸^ÔoGSj¥y<¸, ÀFL<¸, �IgHGSj¥h Mn+"<¸, ¬ÓfSJwtj ®¸=h¥h O~ML<¸.. Ox=iF| ¥cGHlOq¸! ´ÍjFnÓÓj ¥c$cFo MoÄ+j" öJdOq¸AKL¸ ¥cML<¸, MLjÈ¢" GHÁOy¾Ój GHl=hæ¸=y÷ °¸<<¸, ®Pe Td»Jwtj¸Á. QLÂ, �ÁMcO~Ój MLsSë öGHTdE§ CLGHðÂGS¿$c Ä×.NqjMc< CLÆ÷, CL¸ö¨ Í$qÜOq¥h MnWc"Æû¸Eo.

½¡ÄCL¸Py TdOq¸ PoFL^jæ, Nqk¸öÀ¥q¸$c $q¨¼JwNqktj ´Eo+j" - ´Eo+"Py GHEníÂÄjÁ FnÓÓj ÔLkƸCL, �OqjFnÓÓj KcƸCL$c $q¨¼JwML<¸, Äj»ÆFL ¥cÓ¸ CLÆ÷$c, °Eyõ»Â$c, ²¥|ûö=c KcbÍõCLÓj Ä£jÍ GH<<¸Cy ¥cGHlO~Â¥h ¥xCLë, JdCLPoŠ¸@~ ÔcPe Nqk¸öÀ¥qMnjÎJwtj¸Á. Ôc¿ôFcO|, $yPxÚ¸<, $q¸¨sH^, MLjkõ½Nqj¸, ¥x@nÎ¥nFcP|, ±=i ®MLÂ¢ï ²Pe °Fcï, FL¿û¸$| ÿyMLjjÓj, Ä×.NqjMc< ®Äj÷_F| _}S sSæGRF|, rSö¥q=o¿Nqj=|, MLjbÍõ, MLjbÍõ FcÓj$nÎÍj fSÂMLkÓj MLköCL¸ AKLOqëCy ¥qÆfS MnÈ"¸Á. ¬Oqj*¥h �¥q ÄGRNqj¸ Oqkb©$c CnÆfS¸Á. ®¸¥q fHÓ÷Ój ²Á» Mc+j" rS=hP| ¬tjCo CLGHð CLFL ¥y¿¥q À£Oo ¬ML¥cQL¸ PoÍÂ.

¬CLë$cOqj ¬Ey Oq¥q¸ MLjÂfR. �JdõNqj¸$c °¸^jFLï^jæ °¸^j¸Á. ¥c¢ � �JdõNqjCLPy Â×ctjÀ£ °¸<Íj. ³Ey GHO~tjEcÂPe °¸^j¸Á. ''¬MLkôN|j Ä£j MLkML$c¿¥h ¥x¸Ôn¸ ¥cIgH ¥cMcÆ^. ®MLøFc? Ä£j MLkML$c¿¥h ‚OqPy÷ ¥x¸Ôn¸ °GHmð, ¥cOq¸ CL»Ü¸ÔLMLkô Fc¥nPe °Fcï IGHO~øPoÍFLj¥y. ¬OqjBc! ¢ ¥x<jŠ Ä£j MLkML$c¿ ¥q+"EcíÓj ÄOq$xÜ=cæ<MLkô ®¸CL ¬Ó÷Oo¸=h? ¥x¸Ôn¸ ¬ÍjGHlPy rH^jæ¥yMLÔLjá$c, Mnjj¥qÚ$cFo ML¸ÔcÓMLkô fHÓ÷Æï. �FL¥q ²¸Íj‚ GHÂï¥hO~Š¸@~ JwCcOqj'' ®Pe ²MLOy GHO~tjMc+"Cy MLk=c÷<jCLjFLï^jæ ¬¸=i MLjj^抸@~ °¸^j¸Á. Mc+" $qÁPy¸¼ CLøOq$c KnÎ=h¥h O~Íj. ¬GHlð<GHlð<j ¬Oqj*¥h ÄGSj$xGSjë¸Á. ³Äj=iÄ<? ¯ MLNqjGSjPy. QyAKLFL¸ rHÈ"‚CLj¿Pe $qÁPy¸¼ O~Íj. Ôi=h¥h MLk=h¥i fHÓMcÓ¸=o CLFL¥h ¼O~$cÜ °¸^jÁ ¬FLjŠ¸^k °¸^j¸Á.

34 ¹º ��� 2014-1

Page 36: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

5 JvÍjí McÆJwtj¸Á

öGHTdE§ MLköCL¸ ¬MLjô¥h ÔnGHðÔLjá$c, ¬MLjôCy ML¸^ ÔoNqj¸ÔLÔLjá$c. ¬MLjô ¬<$xÔLjá$c ¬¸^k CLFL¥h GSÓVÆGSjë¸=c<j. ²Pe ÔnGHlCLj¸Á CLFLj �Ä<Pe ¬¸=iMLjj^æFL^jæ °¸^j¸=o �Ä<¸CL^ �Ä<$c ''FLjMLlø �IgHGSj¥h MnWc"Æ$cMLkô ML¸^ FoFLj ÔoTdëPo'' ¬¸=o ML¸^$qÁ �FL¸Í¸$c �Ä< ÔoÀPy rH^æ$qÓÍj CLFLj. TdNqj¸öCL¸ CL¸=h¥h MnWo"^GHð=h¥h ³ GH¥y©Py ÔofS, ¥cIgH ¥c¼ McÈ"¸CL À CLFL‚, öGHTdE§¥i rH¨Co ²¸CL Vtj$c °¸^j¸Á¤..!? EcÂ¥h _ÍjÓj '' FLjMxøÔoá GSMLjNqj¸ ²GHlð<MLlCLj¸Ec ¬Â ¬Â ÔLkGSjëFcïOqj Ä£j MLkML$cOqj. ¥cGSë ¥cIgH ¥c¼MLøMLkô'' ¬¸^j¸Á.

¶ Oy¾ ¼O~ŠGHl=hæ ¬FLïÁ ¬Oqj* ''¬Eo¸^CLëNqkõ ¥cIgH Cc$osSNqj¥qJwNqkO~ Fc¥yGS¸ ²¸ÍjŠ ²ÍjOqj ÔLk<<¸?'' ''³MnkFLMLkô ¨¥cGRF| °¸Ey, PoEy ÔLk<PoÍj.'' ¬Oqj*¥h �+j" MLj¸¨¸Á. ¨¥cGRF| °¸Ey, PoEy ÔLkGSjŠÂ Po¥qJwCo MoGSj¥yMLÔLjá$c. ³Äj=iÄ<? ¬FLjŠÂ, ''Ä£jOn¸ÍjŠ

MnjjÿMLk^GH<CcOqj? MLjk¨¸=h¥h Ä£j¥cÚMLÓfSFL ¥cIgHNnk, =iNnk Cc$oNqj¸¨.'' ¬FLïÁ Â¥qÚ¼á$c. �NqjFL ¥cIgH¥yGS¸ CLFLj ´Á¸=h¥qPe÷ ®¸=h¥h O~McÓ¸=o ŠÍOqÍkí ¬FLjŠ¸^k.

¬GHð=hFLj¸Ôi McÈ"ÍíOqk Cc$ofS ‚Oqjá¸^jFcïOqj. ®¸=h¥h MnÈ" ¨¥cGRF| ÔLksSë °¸<Íj. °FLï ¨¥cGRF| Mc+j" ¥qÓjGHlŠÂ Cc» ±OqjŠ¸=cOqj. MLjÈ¢" MoNqjÔLjá$c � ÄGRNqj¸ MLköCL¸ ¬Oqj* ÔnGHðPo¥qJwtj¸Á. ÔnJdðÓÂfH¸ÔLPoÍj. �Ä<¥cMLköCL¸ CnÆNqjEc? ¬FLjŠÂ ±OqjŠ¸Á.

¬Oqj* Â^kæ¿á¸Á. ÕÔi ³¸ ½¡ÄCL¸? ®Pe¸=h KcbÍPoĤ Po öGHTdE§ MLköCL¸ GHmÓOq¸$q¨Pe Vtj$c °¸=c<j. ¬Oqj* ³ÍFcï ÔnGHðKyCo, ½¡ÄCL¸ ¬¸=o ®Pe¸=hÄ CLGHðMLl. ¬<ã}Sæ ¥cMcÆ ¬¸=c<j. ²¸CL¥cÓ¸ ¯ ¬<ãGSjæMnj¸^j MLjOyTd¿ ¬Pe ¬FLjŠ°Â GHÂPy GH¨¸Á ¬Oqj*.

''¬OqjBc ²P|.=h.fS ¬rHÎ÷ ÔoNqjMc? '' ¬¨»¸Á ¢ÆMLj. ''²P|.=h.gSFc? '' ¬Oqj* ¥q+j" Mnj¿Tdtj. ''¬MLlFLj ¬rHÎ÷ ÔoNqjÔLjá$c. FcÓj$qjOy¾Ój fHÓ÷Æï ¬CLë$c¿ Í$qÜOq MLÁPofS ²^Fcï MnÈ"O~MLÔLjá'' ¬ÂfH¸¼¸Á. � �PyÔLFL

¥x¸CL ÿjadOqj ¥qÆ»¸¼¸Á �MnjPy. � Oy¾ GHFL¸Cc GHm¿ëÔoGSjŠÂ Kn@| OqkMLjjPy¥h ML¼á, öGHTdE§Cy CLFL MLjFLGSjPy MLk^ ÔnfHð¸Á. FoFLj ¯ GS¸MLCLûOq¸ ''²P|.=h.fS ¬rHÎ÷ ÔoTdëFLj. ²¥qÚ¨¥qFcï MnWcíMLk? '' ¬¨»¸Á.

''²P|.=h.fSFc? ²¥qÚ¨¥h Mn+Ec¸?'' ¬¨$c<j. '' GSOqEc$c MnÎ×c$| MnÈ" bâģj÷, ¬OqŠ, KxöO~$qjÿÓj ÔLkTvEcí¸. '' '' fHÓ÷ÓCy ¥qGRæ¸ ¬OqjBc. FcŠ ¼O~Š. Mc+" ¬Ó÷¿, °ÔLáÓj, $yÓ. ²¸×cN|j ÔoNqjPo¸'' ¬Fcï<j. ''fHÓ÷Æï Ä£j ¬MLjô$c¿ Í$qÜOq MLÁPofS Mn+"ÔLjá$c'' $yMLjj$c ¬FLïÁ. ''Â×.Moj GSjMLk! Fc¥i �PyÔLFL O~PoÍj. ¶¥é Mn<Ec¸'' ¬Fcï<j. ¬Oqj* Jv¸»Jwtj¸Á. ÿMLjôNqjõ ®¸CL CLøOq$c �GHlðŠ¸=c<FLj¥yPoÍj. ³¥q+FLjFcï@y Po¥qJwCo Æ£MLl PoÍj �¨=h¸$|

¬MLlCy¸ÍFy, Ôc¿¢ãÓj �IgHGSj McÈ"sSë Äj$qCc [OqjáÓ¥h <KoòÁ ¬Fy ¬¸=c<FLjŠ¸Á. � O~öÀ MnjjÍ=hTd¿$c �FL¸Í¸$c $q¨JdFLÂfH¸¼¸Á �Mnj¥h.

CnÓ÷Mc¿ PoGSkëFo ¬FLïÁ ''Ä£j ¬MLjô$c¿¥h Ä£jOqj ÔnGHð¸¨.'' ''²¸ÍjŠ FLjMoø ÔnGHlð. AKLNqj¸EoÂ¥h? '' ''AKLNqj¸¥cÍj. ±¿¥hFo Ä£jOqj ÔnGHð¸¨. FoFLjï ÔnÃCo ³MLFcï ¬FLjŠ¸=cOqj. ''

35 ¹º ��� 2014-1

Page 37: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

6 JvÍjí McÆJwtj¸Á

'' GSOoPo.. ÔnJdëFLj. '' ÂÇá¸CL$c ±fH¿ gHÓjáŠÂ °Pe÷GS¸$c GHÂÔoGSjŠ¸Á. Oy¾e¥qFcï CLøOq$c, GSjFcNqkGS¸$c GH ¬tj¸ÍÂfH¸¼¸Á. öGHTdE§ TdïFL¸ GHm¿ëÔofS, CLFL¥i, CLÆ÷, CL¸ö<jÓ¥i °Jdô sH÷^j÷÷ À£GSjŠÂ Mc+"$qÁPy¥h MnWc"<j. $qÁPy¸Ôo ÄÂfH¸Ôo

GS¸AKcGR* ¥yGS¸ ¬Oqj* ÔnMLlÓj ¿¥hÚ¸ÔLjŠÂ ÄFLTd»¸Á. ''¬MLkô Ä£jŠ fHÓ÷Ój Kc$c MLkÆÄj ¬NqkO~?'' ¬¨$c<j öGHTdE§. ''Mc+"Mnjjÿ¸ Mc+"¥h MLkCy $q¨sH À£¿¥éÁO~? GSkÚÓj, ^kõGRFLj, ÿy¸ MLOqjÚ ¬¸^k Ä£j ®Íí¿¥qFcï ý¡$c °¸=cOqj''

¬FLïÁ ÓÆCc¸_. ''CLGHðÍj ¥qEc ¯ Oy¾Py÷ ®Pe ¥qGRæGH¨Co$c¢ rHÍíNqk¥q GSj[GH<PoOqj. ¥cÓ¸ ¬Pe ¬tj¸Á ¬¸Cc Jw=i Nqjj$q¸ ¬Âï¸=y÷

Jw=iNoj.'' ''³¸ Jw=iFy, GSOqEc$c ²GHlð<k �<jŠFLï^jæ ¥qÂfH¸ÔLPoÍj FcŠ'' öGHTdE§ ¥csSûGHl ³¸ MLk=c÷<PoÍj. ¥xÂï XLBcÓ CLOqMcCL ¬Fcï<j. ''FoFLk, ¬OqjBc ±Oqj MnWc"ÓFLjŠ¸^jFcï¸. fHÓ÷Æï Ä£j

Í$qÜOq MLÁPofS.'' ''³¸ ±Oqj?'' �GS¥hë$c ¬¨$c<j AKcGSÚOq¸. ''MnÎ.. ¥cÍj.. ÀOqjGHÀ'' ¬Fcï<j. MnÎ×c$| ¬¸=o ®GHlð@n¸Íj¥q¥qÚ¨¥h? ²MLOqjFcïOqj? ¬Â ¬<j$qjCcOqÂfH¸¼¸Á. GSOqEc$c

ÀOq$q@~Â¥h ¬¸=o EcÂ¥yGS¸ ¬¥qÚ¨Ec¥c ²¸ÍjŠ? ¬¸=cOqÂ, ÔL^jŠÚFL ÀOqjGHÀ ¬Fcï<j. ''ÀOqjGHCc? ¬Pe ¬tjCo, ¬¸ÍOq¸ ¥qÆsS Mn+"ÔLjá$c. ³<j¥x¸<ÓMc¨ ÍOqùFcÂ¥h fHÓ÷Æï À£GSjŠ Mn+"Š¸@~ ²¸ÍjŠ? rHÎ$c

Ä£j FcFLï$cOqj ‚@~ ÔcPe¥cÓMnjθÁ ÀOqjGHÀ.. ¶Td¿ MnÈ"O~McÆ ¬Â ÂFLïFo ¬FcïOqj ‚@~FLj.'' ×.< MoGSjŠ¸^jFLï ¬Oqj* ÔoÀPy ÍjMnøFL ×c¿GH¨¸Á. EcÂCy Jd=o °Ccûÿ¸$c $q¸CLjPoTwëFLï �Mnj $qj¸@n‚@~

×c¿GH¨FL^jæ ¬ÂfH¸¼¸Á. �Ä< MLk^Ó¥h öGHTdE§ ³¸ ×.Mc_j ÔnJdð@y ÄÂfH¸ÔLPoÍj. � CLOqjMcCL MLkMLjkÓj$c ¬CL MnFL¥cÓ GSkÚ^O| ²¥hÚ �IgHGSj Í$qÜOq Á»Jwtj¸Á. ¥c¢, ¬CLFLj¥c¢, �Mnj¥c¢ ¯ GS¸$qÀ

³Ä£j MLk=c÷<j¥yPoÍj. � Oy¾ ¬fH÷¥éGRF| ®McøÓFLjŠFLï ¬Oqj* ®¸¥q EcÂ$qj¿¸¼ �Py¼¸ÔLPoÍj. �¥qÚO~öCo MLGSjë¸Á MLjbÍjOqMnjÎFL ¥qÓ. ¬Á¤

¥csSûsH. MLjbÍjOq¸$c °¸Á¥qEc ¬Â ®¸¥csSûGHl GH<jŠ¸=o ¥qÓ ¥q¸=hFLkõ ¬MLlCLj¸Ec? O~öÀ ¥qÆ»FL À£Nqj ±ÿÓj, On¥qÚPx¼áFL �QLÓj °ÍNqkÂ¥qPe÷ ÔnÁ¿JwNqktj. ®¸¥q EcÂ$qj¿¸¼ �Py¼¸¼FL¸ÍjMLÓ÷ öGHNnk×.FL¸ ³¸ °¸Á? ¬FLjŠ¸Á. ¬FLõMLjFLGSÚ¸$c GHÂÔofS¸Á. JwGRjæPy CLÆ÷ Í$qܿ︼ °CLëOq¸ ML¼á¸Á MLjbEcõÿï¸.

`¬FLïNqjõ ¬Mnj¿¥c MnWcë^æ MLÔoáFnPy÷ ĤTd ³Ey O~McÆ^. Ä£j FcFLï$c¿ �Oy$qõ¸ Kc$cPoÍj. � °Eyõ$q¸ ³Ey ®¥qÚ@o ÔoGSj¥yMLÔLjá$c ¬¸^jFcïOqj. Mc<j MLköCL¸ ¬¥qÚ¨¥é Mn<CcFL [¼áCL¸$c ÔnJdð<j. Ä£j MLÁFL‚@~ ¬Eo Kc$qj ¬¸=y¸Á. ®¸¨NqkPy °¸=o ²Íj$qjÍÓ °¸<Íj^. ³Ä=y Ä£j ®ÍíOqk ÔnOyÔy^ MojMLjj ®ÍíOq¸ On¥qÚÓj Cn» ®¥qÚ< ÔcPe Á$qjÓj$c °¸ÍMLjô<k. FLjMLlø ‚@~ ML¼á ÔcPe Oy¾PnθÁ ³@~Á Ec^jCy¸Á. Ä×.NqjMc< ²¸CLÍkOq¸ ¬Â. ¯Td¿ ÍGSO~ rSÓMLlÓ¥qFcï Ä£j ®ÍíOqk fHÓ÷Æï À£GSjŠÂ MLsSë Kc$qj¸^j¸Á. MLjÈ¢" ¬FLïNqjõ ¬Mnj¿¥c Mn¨Co ²GHð=h¥h ¥qÓjGSjŠ¸=cOy. ¬Ój÷¨$c¿¥h Fc MLk^$c ÔnGHl. Ä£j FcFLï$c¿Cy Mc+" �IgHGSj¥h IJwF| ÔotjTdëFLj. fHÓ÷PnPe °FcïOqj? ×cö$qCLë$c ÔLkGSj¥y. Ä£j ¬CLë$cOqj, MLkML$cOqj ŠPeTdFc. rHEcíÄ< ¢Š ¥cGSë ¬¸<$c, TdNqj¸$c °FcïOq ¬FLjŠ¸=cFLj. `

36 ¹º ��� 2014-1

Page 38: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

7 JvÍjí McÆJwtj¸Á

ÿj.. sHÓML¸$c FLMLløŠ¸Á ¬Oqj*. `¬¸ÍOqk ¢Pe °¸=cO~MLkô? ` ¬FLjŠ¸Á. ¬Oqj* CLÆ÷ GSjÇ¤Ó ÔcPe FnMLjôÍGSjëO~Ój. CL¸ö¨ ¥x¸Ôn¸ MLjkOqjÛ<j. �NqjFLCy ®¸CL¥cÓ¸$c Fn^jæŠ MLGSkë, ¥cGHlOq¸

ÔoTwë¸Í¸=o �Ä< ²¸CL °CLëMLjjO~Py ¬ÂfHGSjë¸Á ²ML¿¥nÎFc. �Ä< FnMLjôEo ¬Oqj*‚Ú@~ ML¼á¸Á. �Ä< ¥y<Æï ÔcPe ¬GHlOqkGH¸$c ÔLkGSjŠ¸^j¸Á. ¥x<j¥iÚ, ¥y<Æ¥i, °ÍNqj¸ ¥cIgH, öKo¥|IJd}Sæ $qÁPy¥h À£GSj¥nÈ" ®GSjë¸Á. ¥y<Ój Kc$c ÔLÍjMLlŠFLï fHÓ÷ ¬Â¢, rUÎÍO~KcÍj fHÓ÷ ¬Â¢ ²¸Cy $pOqML¸$c ÔLkGSjŠ¸^j¸Á. EcÂ¥h Cy<j QLOq*õ ‚@~ $q<GS¿.

CLÆ÷CL¸ö<jÓŠ �¥qÚCo ‚CLjOqj. GHl=hæ¸=y÷ ²¸Cy $cO~_¸. ®MLCLÓ GHlÓ÷ À£fS, ¬MLCLÓ rH=oæ ¬MLGSOq¸ PoŠ¸@~ rH¿»¸Á. QLOq*õ CL¸ö¨ ²Óö¥hæfS=i KyOqjèPy ®¸×.¢Oqj. rUÎÍO~KcÍjPy _¸×cO~ fUÓjûPy MLjjrHÎñ ÓXLÓ ÄÓjMLÔosS _¸$qWc °¸Á. KyPn<¸CL �fSë GS¸JdÁ¸Ôc<j. ¬FLj¥yŠ¸@~ CLFL Í$qÜOq¥é ¾eÂNqjO| ®¸×.¢Oqj$c ®¸^Oqkøõ¥h ML¼áFL ÿ¿¢}R ÔLkfS, ¬CL CnÆÄCo^Ój, ÔL¥qÚÍFL¸ ÔLkfS Mnj¼á, °Eyõ$q¸CyJd^j, fHÓ÷ ‚@~ ®Ôcá<j. MLjj¸Íj ¬Ój÷<j ®Ó÷¿¥q¸ °¸ÔLj¥yMcÓFLjŠFLïMc<j MLjÈ¢" ³¸ ¬FLjŠFcï@y Ä×.NqjMc<¥é JwfSæ¸$| ®¼á, ‚CLj¿ï QcöTwë¥që¸$c ¬CLë$c¿¸=h¥h GH¸fH¸Ôc<j.

MLjj¸Íj ¥x¸CL¥cÓ¸ QLOq*õ ¬CLë$c¿¸=y÷ °¸<@~Â¥h O~Ecí¸CL¸ ÔofS¸Á. ¥c¢, ¬CLë$c¿ MLj¸¼CLFL¸, �Ä< öQLÍíî$c ML¸¨rH^æ<¸, ÔLkfS GSOqjíŠJwtj¸Á. GHl=hæ¸=y÷ ML¸^MLjÂfR ÔofSrH=hæ JwCo, ²GHlð@y ²ML¿¥h Mc+j" rH^jæŠ ÀFL<¸, FLÔiá FLÔLá¥q, ÀFLï¸CL À MLÁPoNqj<¸, �¥qÆ À£Oq¥q KnÎ^ IJdGSjæ IGHl@|û ÀFL<¸ ¯ KcbÍÓ¢ï Jwtj ¥qMLjô$c ML¸¨rH=oæ ¬CLë$cOqj ExOq¥q<¸ ¬ÍßGRæ¸$c AKcĸ¼¸Á. rHÍí ®Ój÷. GSGHOo=|$c $qÁ ¬CLë$c¿ MLj¸¼CLFL¸, AKLOqë ¬FLjO~$q¸ °FLï �¥qÚ �<GH<jÔLj ÍkOq¸$c °¸<<¸ MLkML$cOqj ®Ój÷ GH=hæ¸ÔLj¥y MLjÂfR. ®¸¥q ¬¥qÚ< °¸<@~Â¥h � ¬MLkôtj¥é¸ ¬AKLõ¸CLOq¸ ¥qÂfH¸ÔLPoÍj. ²=xÔiá CLFL _CLj¥é ®Pe ¬tj¸Á. rUÎÍO~KcÍj, rUÎÍO~KcÍj ¬¸^k MLjj¿fSJwtj¸Á. ³¸ °¸Á ¯ rUÎÍO~KcÍjPy ÄOq¥hë$c ¬FLjŠ¸Á ¬Oqj*.

''¬MLkô, FcFLï ‚@~ MLTdëOqæ ³¸ ÔoEcí¸?'' ¬Fcï@~ O~öÀ öGHTdE§. ''Mc+j"MLTdëFLFLïÁ ÀOqjGHÀ¥h. ¥c¢ MLjFL¸ MnWo"Á MnÎ×c$| ¥qEc! '' ''MnÎ×c$| ¬¸=o, ²¸ÍjŠ? ³Ä=h? ¬Â GSMcÓXL öGHQLïPoTdëOq ÀOqjGHÀ ¬Â ÔnJdðFLj. Fc¥é¸ CnÓjGSj? '' ''öGHNqk*¸ ¥cõÂûP| ¬tj¸Í ÔnGHð¸¨.'' ''²¸ÍjŠPo ¬OqjBc.. MnWx"Ecí¸. AKL$qML¸CLj¨ ÍOqùFcÂ¥h MnÈCo CLsH𸠰¸Á? ¯Td¿ Fc ²P|.=h.fS rH^jæŠÂ ÔL¥qÚ$c b¨Æ£÷,

�ö$c, ÿ¿EcøO| ¬Â¢ï ÔLkTvEcí¸. FcŠ �P| ®¸¨Nqk¥h MnWo" ¬ML¥cQL¸ °¸Á$c. rS¸ö^P| $qMLOqïMnj¸^j ²¸Jd÷tjÂ. '' ¬Oqj* MLk=c÷<PoÍj. fHÓ÷Æï À£GSj¥n+"@~Â¥é ÄGSj$qj ¬ÂfH¸Ôo ¯NqjÂ¥h � MLjjGSPe+" À£GSjŠÂ ²Pe MnWc"ÓÂfHGSjë¸Á?

¬ÂfH¸¼¸Á. ''MLk=c÷<Mo¸?'' �Mnj MLjj[¸ ÔLj_j¥q¸ GH^jæŠÂ CLFLMnÎGHl ÀGHlðŠÂ ¬¨$c<j. '' ³¸ MLk=c÷<FLj? rHÈ" ¬tjFL Í$qÜOqjï¸Ôi Ä£jCy ¥qÆfS GSOqEc$c, Vtj$c ¬Fo¥q Ôy^÷¥h MnWc"Ó ¥qÓÓj ¥qFcïFLj. �¥qÚ=h

‚@~ À£OqPoÍj. Mnjj^æMnjjÍ=hTd¿ ¼FLï ¥y¿¥q ¥yO~FLj. ®Á ‚@~ À£OqEc? QLÂ, �ÁMcO~Ój Mc+"¥yGSMoj [OqjárH<CcOqj. rSÓMLlOy¾Ó¢ï Mc+"¥yGSMoj. FcCy FcÓj$qjOy¾ÓFcï ³¥c¸CL¸$c $q<JdÓ ģj¥n¸ÍjŠ °¸<Ey Fc¥qOqícÍj. ''

''¬_ò ½¡ÄCL¸ ¬GHlð@o ¬tjJwtj¸Ec ³¸=h? ®¸¥c KyPn<j ½¡ÄCL¸ °¸Á. CLOqjMcCL Mn<Ec¸ ¬Fcï$c. '' ¥x¸Ôn¸ ÄGSj$cÜ ¬Fcï<j.

¬Oqj* Â^kæ¿á¸Á. ½¡ÄCL¸ ¬GHlð@o ¬tjJwtj¸Ey, ®¸¥c °¸Ey ²ML¿¥h CnÓjGSj? ³XLBcFL ³¸ ×.Oqj$qjCLj¸Ey CnÆNqj ¢=h_j<$qPe¸=hÁ ¯ ½¡ÄCL¸. Â×cÂ¥h ½¡ÄCL¸ ÔcPe GSjÁ¤OqÝMnjθÁ ¬¸=cOqj. ¥c¢, ÔcPe ¼FLïÁ. ¯ ¼FLï ½¡ÄCL¸Py

37 ¹º ��� 2014-1

Page 39: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

8 JvÍjí McÆJwtj¸Á

¬MLkNqj¥qCLø¸Cy ¥x¸CL, ¬GSVNqjCLCy ¥x¸Cc, KcbÍõCLÓCy ¥x¸CL, ¬FcOy$qõ¸Cy ¥x¸Cc $q¨¼JwCo Äj»Æ¸Á ²¸ÍjŠ GHÂ¥hMLGSjë¸Á. ¥qßadê, O~MLk ¬FLj¥y@~Â¥h CLGHð. ¯ McGSëML¸ CnÓjGSj¥yPo Mc+j" ²GHð=h¥qGHlð<j ®¸¥c MLjj¸Íj, MLjj¸Íj KyPn<j ½¡ÄCL¸ °¸Á ¬¸^k ¬Fo¥q GHFLjÓj, GSj#eÓj, �FL¸EcÓj MctjEc MoGSjë¸=cOqj. ¼ML¿¥h ³MLjMLlCcOy?

''Ä£j ®GRæ¸..'' ¬¸^k GH¥qÚŠ À¿» GH<jŠ¸Á ¬Oqj*. ''OoGHl ²P|.=h.fS ¬rHÎ÷ Ôntjõ'' ¬Fcï<j. ''²P|.=h.fS Fc‚, fHÓ÷Ó¥i MLköCLMoj ®TdëOqj. Ä£jOqj ¬MnÎP| ÔoGSj¥y¥qJwCo Ä£j‚ ®TdëOqj. Ä£j ¬MLjô¥i, FcFLï¥i ®MLøOqj. ''

¥x¸Ôn¸ ÄGSjOqj$c ¬FLïÁ. ''GSOo ¬tjCo FLjMLlø ÔoNqjŠ. FoFLj ÔoTdëFLj. Fc¥nÎCo MLk ¬MLjô¥i, FcFLï¥i ‚@~ ®TdëOqj. ¥q¢GS¸ Ôc¿¢ãÓFcï ¥qÆfS MLTdëtj. '' ''MLj¿ �ö$c, b¨Æ£÷ ¬MLÂ¢ï ²GHlð<j Mn<Ec¸?'' ÔLjOqj$cÜ ¬¨»¸Á. ¥xÂï XLBcÓ ö¥hCL¸ Mc$cíîFL¸ ÔofS, MLjÈ¢" ÀOqjGHÀ¥h ¬rHÎ÷

ÔoTdëFL¸^jFLï AKLOqë MLjj[¸Py AKcMcÓj MnÍjŠCLk. ''CLOqjMcCL rR<kõP|Py Mn+"ÔLjá$c. '' GH¥qÚ¥h MLÀë»Pe÷<j. ''ÿj... '' ¬¸=o MLjÈ¢" FcÓj$qj GS¸MLCLûO~Ó CLOqjMcCLFLMLk^. _OqjMLl$c ¥q+j"MLjkGSjŠ¸Á. öGHTdE§ MLjO~ï<j �IgHGSjFLj¸¼ MLGSkë, MLGSkë =h¥n^j÷ _j¥| Ôotj¸ÔLj¥xÔcá<j. FcÓj$qjOy¾Py÷ ®¸=hÆ÷JdÁ¤ ÀOqjGHÀ

_NqjÓjEoO~Oqj. ���

�Oy¾ rS¥q¸@| Td^O|@o. ¬Oqj* TwMLjMcOq¸ FLj¸Ôi _jbÍMcOq¸ Ec¥c Æ£MLl rH=hæ¸Á. � TdNqj¸öCL¸ Mn¸¥q=cöÁ¥h _NqjÓjEoO~Æ.

GSk=| ¥éGSjPy ÔiOqÓj, öGHTdE§ _^æÓj GSOqjíCy¸Á ¬Oqj*. ¬FLFLõ CLFL =n©èKoO| À£GSj¥x¼á ''MLjÄ£jô ®Á ‚@~ GSk=| ¥éGSjPy rH^jæ'' ¬FLïÁ.

''®En¸Íj¥é °FLï Ó$o½¡ GS¿Jw¥qFc? '' À£fS GH¥qÚFL rH=oæfS¸Á ¬Oqj*. ''±.. ± ´ Mc¸=| MnjÎ MLj¸¥i. ´ Mc¸=| MnjÎ MLj¸¥i.. '' ¬¸^k $x<MLÔoGSkë ³<jGHl MnjjÍÓjrH=hæ¸Á. ''¬_ò_ò.. ³¸=c ³<jGHl? ÔL¸GHlCcFLj. FyOqjMLjjN|j'' ¥qfS¿¸Á. ''´My¸=| ¥qM|j ÄC| Nqjk.. '' ¬FLFLõ ÄGSjOqj$c MLj¸¥iKxMLjô À£GSjŠÂ KnÎ=h¥h GH¿$nÀë¸Á. VPy÷ �ÁCLõ, öGHTdE§ ‚Oqjá Ĥ¨Nnk $oM|jû �<jŠ¸^jFcïOqj. ¬FLFLõ öGHTdE§ AKLj×.¸ Ä£jÍ McÆ, $cO~Ój JwCLk ¬FLïÁ.

''@~©! Fc MLj¸¥i KxMLjô À£GSjŠMn+CcFL¸=o MLjÄ£jô MLÍí¸^j¸Á. Kc@| MLjÄ£jô'' _NqjÓjEoOoOy¾ GHlÆVOq, GHm¿¢Ój ÔoNqj<¸, TdMLkFLj÷ GSOqíî<¸, fHÓ÷Ó¥h ¥cMLÓfSFL ¼OqjCL+j", ²MLjOnã¢û Mnj¨GSF|û

À£GSj¥yML<¸ ML$nÎO~ Í$qÜOqFLj¸¼, À¿» ML¼á¸Ec¥c öGHTdE§Cy ¶ $q¸^‚@~ ³¥c¸CL¸$c $q¨sH ¬ML¥cQL¸ O~PoÍj ¬Oqj*¥h. À¿» rUÎÍO~KcÍj ÔoOoGHð=h¥h ML+"¸Cc GH¼áGHl¸<jPe ¬tj¸Á. FLk^On¸<j ¨ö»¤Ó ×.øOq¸Cy FcÓj$qj Oy¾Ój rSÓMLl

Jv¨»¸¼¸Á. � FcÓj$qjOy¾Ók ÓÆCc¸_ ML¸^ ÔosSë, öGHTdE§ fHÓ÷Ó GH ÔLkGSjŠFcï<j. ¬tjCo, ''ÃNqjõ¸ ²Âï JwNqkÆ? ¥q¸ÁGHGHl𠲸CLJwNqkÆ? ‚OqÓj JdMLl¥hPy ML¸@~Pe? Ä£j fHÓ÷Ój ¥cO~Ój À¸=cO~?? Fc ML¸^ FLÔLjáCLj¸Ey, PoEy, °rHð¥qÚ<j¸Á? �McÓj ²¥qÚ<jFcïtj? GSOqjŠÓ <KcòÓj GS¿$c GSOqjí¥yPoEo¸=h? '' ¬Fo Oq¥qOq¥cÓ öGHQLïÓŠ ×.Mc_j ÔnGHðPo¥q ×.øOq¸ CcÓkŠ ¢OqGS¸ ¥qFcï, MLjOy ¢OqGS¸ ²ŠÚMn¸ÎÁ ¬Oqj*¥h.

38 ¹º ��� 2014-1

Page 40: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

9 JvÍjí McÆJwtj¸Á

×.øOq¸ GHm¿ë$c CL$qÜŠ¸@~Fo À¿» CLFL Ox=iF| KcbÍõCLÓ ÕÔc¿ã À£GSj¥yMcÆû ML¼á¸Á. On¸<j Oy¾Ój ¬Pe$o ®¸=y÷ GHÂ, �IgHGSj GH Kc$c ¬ÓfSJwtj, MLjÈ¢" MLj¸ÔcFL GH¨¸Á. ¯Td¿ ¥q¢ï+j" ¥c¿JwCy¸=o ¬¸Á ''FoFx¥q McOq¸ Oy¾Ój MLk ¬MLjôÍ$qÜOq¥h MnWcëFLj. fHÓ÷Ó‚Ú@~ ÍGSO~

rSÓMLlPxGSjëFcïtj$c. '' ''¬Pe$o Mn+j" FoFLj ‚@~ MLTdëFLj GH¸<¥hÚ On¸<j Oy¾Ój MLjj¸Íj GSOoFc? '' GSøOq¸Py ¬FLjO~$q¸ Š¿fHGSkë ¬Fcï<j

öGHTdE§. ¬GSPo MLjFLGS¸Cc ÔnMLjô»Æ÷ °¸EoMnk ¬CL ¬FLjO~$q¸Cy ¥q+j" ML¿ú¸ÔLTd$ctj. '' ³<MLŠ ¬Oqk ¯ MLköCcÂ¥é ³¨sSë ²Pe? =o¥h=| ¯½¡ �öIJdæP| ÁgS×| PnÎ}IH. MLjFL¸ ®¸¥c öJdOq¸AKL¸PyFo °Fcï¸.

KyPn<¸CL ½¡ÄCL¸ °¸Á MLjj¸Íj, MLjj¸Íj'' ¬Fcï<j �Mnj FLjÍj=h Ä£jÍ Mn¸ö^j¥qÓj GSML¿GSkë. ÍGSO~ rSÓMLlÓ¥h fHÓ÷ÓCy Jd^j McOq¸ MLjj¸Íj ¬Oqj* GHl=hæ¸=h¥h MnÈ"¸Á. ÍjO~ÜGRæÄjFc<j öGHTdE§ ‚@~ MLÔcá<j. �

¥cfS Oy¾Ók GSOqEc$c, �V÷͸$c $q¨Ôctj. ���

¥cÓ¸ ÔL¥qÔL¥c FL¨ÔofS¸Á. �ÁCLõ ®¸×.¢¿¸$| IGHfSæNqjO| ¥h MLÔcá<j. ¬FLFLõ Mnj¨fSF| rS¥q¸@| ®NqjO|. öGHTdE§, ¬Oqj* MLNqjGSj¥h MLÔcáOqj. AKcGSÚOq¸, ÓÆCc¸_ MLßÍjíPnÎFcOqj. ®GHlð<j Mc+"¥h MLj¸ÔL¸ Ä£jÁ¥é ¬Â¢ï. ®ÁMLOq¥q=h ¥qFcï Mc+"¥h sSMLÓj ²ŠÚML$c ÔoTwë¸Á

¬Oqj*. MLjk@o+" MLjj¸Eo ¿=nÎO| Mnj¸=| À£GSjŠ¸Á. ®GHlð@~Mnj¥h NqkAKnÎ ¬tjEo+j". MnFL¥hÚ À¿» ÔLkGSjŠ¸=o CLFLj ½¡ÄCL¸Py MLkbÍjOqõ¸ ³¸ ¬FLjAKLĸ¼¸Ey �Mnj¥é CnÆNqj<¸PoÍj. ®GHlð<j ¬Âï=h¥i

¿÷GHë¸$c ¬tjJwtj¸Á. fHÓ÷Ój fSÂMLk¥h MnWcíMLjFcï ''FcŠ ¶fH¥q PoÍj Ä£jOqj Mn+"¸¨'' ¬¸=y¸Á. MLjOy FcÓj$o+j" $q¨Ôctj. ¬CLë$cOqk, MLkML$cOqj �¥q¿ CLOqjMcCL �¥qOqj ¥cÓ¸ ÔoTdOqj. ¬FLFLõ CLFL ¥c÷}SMoj=| ÅÇ¢ÿOqú ösHÄj¸¼¸Á. � ¬KcòtjFo ®¼á ¥qFcõEcFL¸ ÔoQcOqj ¬Oqj*, öGHTdE§. �ÁCLõ‚@~ CLFL

¥c÷}SMoj=| ösHÄj¸¼ �MnjFo ÔoGSjŠ¸=cFLFcï<j. � ¬MLkôtj ¥qFLï<. ¬tjFc ¥cÍFL@~Â¥h ¥cOq*¸ ¥qÂfH¸ÔL¥q �ÁCLõ rHÈ" ‚@~ ÔosSQcOqj.

®GHlð<j öGHTdE§, ¬Oqj* rHÍíMc+"NqkOqj. ®ÍíOqk ¿=nÎO| ¬NqkOqj. ¬FLFLõ, �Mnj AKLOqë GSø¸CL¸$c ¥h÷Â¥| rH^jæŠFcïOqj. �ÁCLõ¥h ®F|IJwfS}SPy Td}IHæMoOqj ®¸×.¢Oqj$c ×ctjF| ¬Nqk<j. ¬CL AKcOqõ $yfH¥q GSCLõ¸ ¥q¸GHmõ^O|ûPy Ôo¿¸Á. McÈ"ÍíOqk rUÎ=n¥| fS=i¥h Í$qÜOq$c MLj¸¼ IJd÷=| ¬EníŠ À£GSjŠÂ Ĩ$c MnÈ"JwNqkOqj. ®¸CL¥cÓ¸ ®¸=h¸@~ ×.FL¸Cy ¥q+¥qWc"¨¸EoMnk ®GHlð<j ®ÍíOo °¸=o KyfS$c °¸Á ¬Oqj*¥h. � Oy¾ �ÁMcOq¸. öGHTdE§¥h ¥cIgH ¥qÆfH¼á, CcFLk ¥qGHlð À£GSjŠÂ rHOq=y÷ ÀOqj$qjCLk ¬<èÁ<è¸$c rH¿»Jwtj rHOq<¸Cc CLjGHðPe÷ rH¿»JwtjFL

Mnjj¥qÚÆï ÔLkGSkë ¥cIgH Cc$q<¸ GHm¿ëÔofS, MnjjCLë¸ $q¨èMnjj¥qÚÓ¢ï gH¥éTwë¸Á ¬Oqj*.

39 ¹º ��� 2014-1

Page 41: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

10 JvÍjí McÆJwtj¸Á

¬Oqj* ¥qÂfH¸ÔL¥qJwML<¸Cy MnCLjŠÚ¸^k ML¼áFL öGHTdE§ �Mnj Í$qÜOq$c FL¨¼, AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔoNojfS �JdõNqj¸$c ¬Fcï<j. ''®¸CL¥cÓ¸ GHÂ, GHÂ, GHÂ... XL*¸ À£¿¥qPoŠ¸@~ GHÂ, KcbÍõCLÓj. ®GHlð<j ®¸CL #eÈ¢ GSMLjNqj¸ ³¸ ÔoNqkPy CnÆNqj<¸ PoÍj¥qÍk. ''

¬Oqj* FLÄø¸Á. ''CnÆNqj¥é¸.. ÔoNqjÍÓjኸ=o KyPn<j GH °¸Á. ÔLk<¸¨ ¼ŠÚ<j JdÍj ²Pe ¬tj¸Ey, $qjPeâ ¥xMLjôÓj ¥q=| ÔofS, ö=hM|j ÔoNqkÆ. MLjPn÷GH¸Á¿ ÔLkQcO~ GH¨JwCy¸Á. ¥qöOqÓj GS¿$c JdÀ GS¿ÔoNqkÆ. � fH¼á Mnjj¥qÚÓ¢ï gH¥éNqkÆ. ¢+j" GS¿$c GH^æ<¸PoÍj. ®GHð=h FLj¸Ôi Oy¾e ö¥qMLj¸ CLGHðŠ¸@~ ¢+j" JwNqkÆ. MLj¸ÍjPoNqkÆ. ''

''¬Kyò KyPn<j GHFLj¸Eo? '' �QLáOqõ¸$c ¬Fcï<j öGHTdE§. ''MLjFL KcbÍõCLÓj À£¿JwNqktj. ¥c¢ ¯ GHfSfHÓ÷Ó KcbÍõCL MLjFLÄ£jÍ ®¸¥c °¸Á. ²GHð=h¥i °¸^j¸Á'' ¬¸Á ¬Oqj*

¼ŠÚ<j JdÍj FLj¸¼ ²¸¨JwtjFL �ŠÓj À£sSGSkë. �Mnj ÔoGSjëFLï GH CLEo¥q¸$c ÔLkGSkë GHÁsUFo+" ö¥hCL¸ �Mnj ¥y¿FL¥y¿¥q $qjOqjë CnÔLjáŠFcï<j öGHTdE§. JdGH¸ �Mnj ¥y¿¥q

ÔcPe ¼FLï¥y¿¥q CLFLj À£Oqá$qÓ TwëMLjCL °¸¨ ‚@~ À£OqáPo¥qJwNqk<j. ¥cOq*¸ �¥qÚ=o ²GHð=h¥qGHlð<j Ä£jÍGH<jCLjFLï Oq¥q, Oq¥cÓ KcbÍõCLÓ �Àë¨. ¬^j ¥qFLïMc+" MLjFLGSj ¥qGRærH^æPo¥q, ®^j AKcOqõ GS¸CyGRrH^æPo¥q FLÆ»JwNqk<j.

''¬Oqk MnÎ×c$| MnWcíMLk? '' ¬¨$c<j. ¬Oqj* �QLáOqõ¸$c ¬¨»¸Á. ''®GHlð@~? EoÂ¥h? '' ¬MLlFLj EoÂ¥h? �Mnj ¥c¥qCcÈ¢Nqj¸$cFo ¬Fcï ¬Pe ¬FL<¸Py ¬CLÂ¥h Mn^¥cOq¸ ÄÂfH¸¼FL^æÂfH¸¼¸Á. EoÂ¥h? ®GHlð@nÈ" ³¸

ÔoEcí¸? ¬Â ¬<j$qjCLjFLï=oæ ¬ÂfH¸¼¸Á. ''¬Eo, ¬OqŠ, KxöO~ $qjÿÓj. '' IGHŠÚFL FLÄø¸Á. ''¯ MLNqjGSjPy KxöO~$qjÿÓj ÔLk<$qÓMLjFoFc? '' ''³¸?'' ''³¸? ³¸^¸¨ ¬MLÂ¢ï ²¥cÚÆ, Á$cÆ ÔcPe ¥qGRæ¸. FcŠ Mnk¥c+" FxGHlðPxÔoáQctj. Ä£jŠ Ã.fH ML¼á¸Á. '' °GSkOqjMLj¸Á öGHTdE§¥h. ¬¸CoFo CL¸¥q MLjjGSÆMc@nÎFL=oæFc? ®ÁMLOqŠPe ÔLPe¥i$c °¸<PoO~ ®ÍíOqk. ''Jw¢ ¬OqŠ MnWcí¸. FcŠ � Oy¾ FLjMLlø ¬¨»¸Á $qjOqjë¸Á ¬OqjBc. ®GHlð<j MnWcíMLk? MLjFL¥h¸¥q ¬@oèMLjj¸Á? '' ¬Fcï<j

×cÆ$c. ¬Oqj*‚Ú@~ ¬ÂfH¸¼¸Á. ¬MLlFLj ®GHlð<j ¬@oèMLjj¸Á? Vtj$c ÀOq$xÔLjá. ÀOqj$qjCLj¸=o ¬Eo MLGSjë¸Á ¶fH¥q. ''¬Pe$o Mn<Ec¸'' ¬¸Á. ''¶.¥n. FoFLj MnÈ" =h¥n=|û CnTdëFLj. '' ¬¸^k _^æÓj MLkOqjá¥y@~Â¥h ÿjadOqj$c PyGHÆ¥h Mn+jëFLï öGHTdE§Â ÔLkfS

FLMLløŠ¸Á ¬Oqj*. MLÔoá QLÂMcOq¸ Mc+j" MnÎ×c$| Mn+"@~Â¥h =h¥n=|û Ex¿¥ctj. ®ÍíOqk GHEo+" MLNqjGSj CL»ÜJwtjFL^jæ ÿjadOqj$c ³O~ð^j÷ ÔoGSj¥yTd$cOqj. MnÎ×c$|, ¬=h︼ ¬OqŠ, fS¸VÔLÓ¸, bâģj÷

Ä×.NqjFL$qOq¸, ¬OqGSMnÆ÷ MnjjCLë¸ Jd÷F| »¤Qc<j öGHTdE§. ¥x¸Ôn¸ ×.¸À¥qÓj, ¥q½ã¥cNqjÓj ÔofS¸Á ¬Oqj*.

40 ¹º ��� 2014-1

Page 42: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

11 JvÍjí McÆJwtj¸Á

®ÍíOqk ÔnOy GSk=|¥éGSjPy _^æÓj GSOqjíŠFcïOqj. rSGGHOo=| Kcõ$qjPy ^kC| ö_GRjÓj, sHGSjæ, ÍjMnøFL, Jz<O|, GS_jò, GSO|ñ, MnjÎGSkO| Qc¸¨P| Tw}Hû, ®Íí¿ MLj¸ÍjÓj ¬Â¢ï GSOqjíŠFcïOqj. �¥q KcrSÚ=|Py À¸¨TdMLkFLj GS¿í¸Á ¬Oqj*.

''¬Ä¤, ®Ä¤ GS¿í Ó$o×| rH¸ÔLŠ. FLjMLlø MnkNqjPoMLl FoFLj MnkNqjPoFLj. Pn}S Ó$o×| ¯×| MnkO| ¥q¸IGHOqæ_jP|'' ¬Fcï<j öGHTdE§. ''FcŠ CnÆNqjEc? ¬Â¢ï ¬MLGSOqMnjÎFLMo GSO~íFLj. ®Ä ‚@~ Po¥qJwCo ²Pe? '' ¬¸Á ¬Oqj*. TdNqj¸öCL¸ ³<jFLïOq¥h ö=nÎFLj. ¬Oqj* ®Ó÷¸Cc ¢^j$c GS¿í TdïFcÂ¥h MnÈ"¸Á. öGHTdE§ On© ¬tj ‚OqjáFcï<j. ¬Oqj* TdïFL¸ ÔofS, CnÓ÷ $q¸½rH=hæ ®ögSë ÔofSFL $qjPeâ Oq¸$qj GHmÓjFLï CnÓ÷ÔiOq ¥q^jæŠÂ, Jz<O| O~GSjŠÂ, ×.<Py

MLjPn÷GHmÓj rH^jæŠÂ GbHjjMLjGbHjjMLjPe<jCLk ML¼á¸Á. ''QyAKLFL¸ rHÈ"‚CLj¿Pe °FcïMLl'' ¬Fcï<j öGHTdE§ �Mnj �JdÍMLjGSë¥q¸ ÔLkGSkë. ''ÔcPn÷¸¨'' ¼Oqj¥yGH¸Cy ¥qfS¿ $y< $q¨NqkOq¸ ÔLkfS¸Á. ®¸¥c =nθ °¸Á. ''fHÓ÷Ó¥h IJwF| ÔofS ÔnJdðO~?'' ¬¨»¸Á. ''®GHlð<j ÔnGHlCcFLj. '' ¬¸^k IJwF| ¥yGS¸ PoGSjë¸<$cFo IJwF| ¿¸$nθÁ. ''¢ ‚CLjOy, ¥x<j¥y FLkOoWc"NqjjGRjú '' ¬¸^k ¿gSMLO| À£GSjŠÂ ''ÿPy'' ¬Fcï<j öGHTdE§. ¬MLCLÆ FLj¸¼ ¬FLFLõ GSøOq¸ ¢OqGS¸$c ÄÂfH¸¼¸Á. ''¬MLjô °¸Ec FcFcï.? '' ''� °¸ÍMLkô.. MojMLjj.. '' ¬CLFoEy ÔnGHðKyCLj¸=o MLjbÍõPyFo ¬¸Á ¬FLFLõ ''¬MLjô¥hMLlø FcFcï. '' ''¢Cy MLk=c÷<jCLj¸Á^'' ¬¸^k ¬Oqj*¥hÔcá<j IJwF|. ''ÔnGHlð CLÆ£÷..'' ¬Oqj* �JdõNqj¸$c ¬¸Á. ''¬MLkô FcŠ McOq¸ FLj¸Ôi Mc¸CLjÓj, ¥q+j" ÀOqj$qjCLjFcïtj GHÂÔoGSj¥yPo¥qJwCLjFcïFLj. ¥h÷Â¥|¥h‚@~ Mn+"<¸ PoÍj. ³¸

ÀFcÓÂfH¸ÔL<¸PoÍMLkô FLjMLløO~MLkô! '' ¬¸Cc ĸ=yFLï ¬Oqj* Mnjjÿ¸Py MLkOqjCLjFLï Oq¸$qjÓj ÔLkGSjëFLï öGHTdE§ [¸$cOqj$c ¬¨$c<j. ''³MnjθÁ ¬Oqk..? '' Á¤Oqݸ$c QcøGS MLÁÆ, ¿gSMLO| GH¥qÚFL rH=oæGSkë ¼FLï$c FLÄø¸Á. � FLMLløPy QLCL¥y=h AKcMcÓj ÄÂfH¸Ôctj öGHTdE§¥h. ¥c¢, ¬Mo¸ ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj. '' ³¸=h ³MnjθÁ? ¬Fcï<j MLjÈ¢". ''³¸ Po͸¨. Ä£jOqj, CcCL, FoFLj ¬MLjôMLjô ¥cKyCLjFcï¸. MnÎ×c$|Py $q¨sH McOq¸ Oy¾Ój ¬MLkôtj ®¸=y÷ $q<jGHlEc¸.

GH͸¨ ¬Â¢ï GSOoíNqj¸¨'' ¬¸^k ÔLÓFLOqfUCL¸$c Po¼ PyGHÆ¥h MnÈ"JwCLjFLï ¬Oqj*MnÎGHl Mnö¿$c ÔLkQc<j öGHTdE§. ¬FLFLõ $qOqóMLÀ. MLjÈ¢" ¬Oqj* AKLj×cÓrHÎFL MLj¿¥xÂï KcbÍõCLÓj GH@~ètj. ¬Oqj* �Oy$qõ¸ ¥qÂrH=hæ °¸<<¸, �Mnj¥h

®GRæMnjÎFLÄ ÔofS rH^æ<¸, gSMLj¸CL¸ ÿ@~MLl¨, @nÆML¿¢, Kc_j GHl^æ<¸, Mc¨ �ÓFc JdÓFLÓCy MLjOy ´Eo+" MLNqjGSj rH¿»¸Á öGHTdE§ ¬Oqj*Ó¥h.

41 ¹º ��� 2014-1

Page 43: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

12 JvÍjí McÆJwtj¸Á

Kc_j GSkÚÓj¥h Mn+jCLjFcï<j. �ÁCLõ‚Ú@~ JdJdtj GHl=hæ¸Á. GSOqEcÓk, fR¥cOq÷ MLNqjGSj Ec=hJwtj¸Á. � �PyÔLFc Jwtj¸Á. MLjFLML<j, MLjFLMLO~ÆCy �<j¥y<¸ Mc+" MLjjÍjí, MLjjÔLá^j÷ Ĥ=hCy $q¨¼Jwtj¸Á. ®GHlð<j fHÓ÷Æï ÔLk<Š¸@~ �¥q McOq¸ Oy¾Ój ‚@~ °¸<Po¥qJwCLjFcï¿ÍíOqj.

��� ''®Ój÷ ¬Ení¥hÔoáfS, MLk ®Íí¿Py ²MLOy �¥q+" Í$qÜOq °¸<ÔLjá ¥qÍMLkô'' ¬FcïOqj �ÁCLõ, ¬FLFLõ ‚@~. ''¬MLlFLj ¬Pe ÔoNqjÔLjá¥qEc MLjFL¸!?'' ¬Fcï<j öGHTdE§ �¥qOy¾. ¥csSûGHl MLÙFL¸$c °FLï ¬Oqj* ¬¸Á. ''�Íí¸©. ¯ ®Ój÷ MLßEcíîöQLMLj¸$c MLkO~áÓFLjŠ¸^jFcïFLj. '' ''MLßEcíöQLMLjMLk? '' �QLáOqõ¸$c ÔLkQc<j öGHTdE§. ''EoÂ¥h? ²¸Íj¥x¼á¸Ec �PyÔLFL. '' ''¬Eo¸^MLkô ¬GSPe �PyÔLFL ³¸=h? KyPn<Âï MLßEcíîöQLMLkÓjFcïtj. Mc=hPy MLjFLjGRjPo PoOqj^.'' ¬¸Á ¬FLFLõ. ''MLßEcíîöQLMLkÓj ¥cMcÆ ¬FLFcõ. ÔcPe ¥cMcÆ. rHÍíMc+"¸Cc ¬OqMnÎ Ec^$cFo �öQLMLj¸Py °¸=o fHÓ÷Ój ½¡ÄCcÂï ¬FLjAKLĸÔo

¬ML¥cQL¸ °¸^j¸Á. Po¥qJwCo ½¡ÄCL¸Py GHm¿ë$c ÂÓExŠÚ¥yŠ¸@~Fo rHÍíMc+" KcbÍõCLÓj Ä£jÍ GH<Cctj. Mc+" Oy$cÓj, OxGRjæÓj, sSMLÓj Ĥ=hCy fHÓ÷Ó ¥n¿NqjO| En_òÀ¸^j¸Á. NqjMLøFL¸ MnjjCLë¸ KcbÍõCLÓCy $q¨¼JwCLj¸Á. ¼FLï, ¼FLï ¥y¿¥qÓj ‚@~ À£OqŠ¸@~Fo MLßEcíGHõ¸ MLÔoáGSjë¸Á. ''

öGHTdE§ ÔnMLlÓ¥h �Ä< GSøOq¸Py Æ£Ó$c MnjÁÆFL ½¡Oq ÄÂfH¸¼ ÔL¥hCLj@nÎ ÔLkQc<j. ®¸CL MoÍFL °¸Ec ¬Oqj* $qj¸@nPy÷. MLj¿ ®Foï+j" ¯ KcbÍõCLÓÂ¢ï ²Pe MnkfS¸Á? �QLáOqõ¸$c ÔLkGSjëFLï ¬CL ¥q+"¥h �Mnj

MnFL¥cÓ °FLï ¥h=h¥iPy¸¼ ÍkOq¸$c ¬GSëÄjGSjëFLï GSkOqõø_¸ CcÓjŠ Fc¿¸×.Oq¸$qj ¬ÓjMLjjŠFLï �¥cQL¸ ¥qÂfHTwë¸Á JvÍjí McÆJwCy¸Á ¬OqjBc. ''PnÎ^j MoNqjMLm!? '' ¬Fcï<j. �Ä< FnMLjôÁ$c Po¼¸Á.

��� ¥qDÍ MnFL¥q ¥qDÍ

TdbEcOq* MLjbÍõCLOq$qÀ ½¡ÄCcPy÷ ¥x¸Í¿¥h, MLjj[õ¸$c GS$q^j $qßfUBh¥h ¼FLï, ¼FLï ¥y¿¥qÓj ‚@~ $q$qFLŠGSjMLkPo. $qßfUBh$c

Š^j¸_ KKcbÍõCLÓj, CLÆ÷$c fHÓ÷Ó KcbÍõCLÓj, AKcOqõ$c AKLOqë KcbÍõCLÓj, Š^j¸_ GSAKLjõÓ KcbÍõCLÓj, Fo=h �bÍjÂ¥q $qßfUBh¥h

¬ÍFL¸$c Ôo¿FL °Eyõ$q KcbÍõCLÓj. ®Ä¥c¥q, �¿íî¥q ®_ò¸ÍjÓj Ĥ=hCy ¼FLï ¥y¿¥q ‚@~ À£OqŠ¸@~Fo MLßEcíJdõÂï ÔoOq<¸ ÔcPe

Äad͸. ÔcPeMLj¸Á ½¡ÄCcÓj ¥y¿¥qÓj À£Oq ¬GS¸CLßfHëCy=o MLjj»fSJwCctj ‚@~. ²MLOqk ‚@~ KcbÍõCLÓ FLj¸¼ Jd¿Jwtj,

_CL¥cÓ ¬FLj¥yOqj. ¥c¢, � KcbÍõCLPy÷ ®CLOq Š^j¸_ GSAKLjõÓj ‚@~ ¥xÁí$c AKc$q¸ GH¸ÔLjŠ¸=o ²¸CL Kc$qj¸^j¸Á.

¥y<Ó¸=o ¥éMLÓ¸ ¬CLë, MLkMLjÓ¥h sSMLŠO~Po ¥cÍj. CLMLj Š^j¸_¸Py QcQLøCL¸$c ¥qÆfSJwtj _À¥é ¶ ögSë ¬Â, �Mnj‚Ú@~

¥y¿¥qÓj, �QLÓj °¸=cNqj ö$qfU¸¼ CLÍFLj$qj*¸$c �Í¿¸Ôo ¬CLë, MLkMLjÓj ÓbøÔo ¬ÍßGRæ¸ ¥x¸Í¿¥é °¸^j¸Á. ¬Pe$o AKcOqõ

MLjFLGSj CnÓjGSjŠÂ ÂOq¸CLOqô Ôc¥h¿¢Cy, KcbÍõCLÓCy GSCLMLjCLMLjNoj �Mnj¥h ¬GHlð<GHlð<j ¥x¸CL °GHQLMLjFL¸ ¥qÆ»¸ÔL@~Â¥h

öGHNqjÀï¸Ôo AKLOqë ExOq¥q<¸ ‚@~ ¬ÍßGRæMoj. ¬Oqj*Pe¸=h ögSëÓj MLjFL GSMLk×.¸Py ÔcPeMLj¸Á °FcïOqj. ¬^j NqjMLøFL¸Py, ®^j

42 ¹º ��� 2014-1

Page 44: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

13 JvÍjí McÆJwtj¸Á

MLjbÍõ MLNqjGSjPy, �[¿¥h MLßEcíGHõ¸Py ‚@~ Mn¸^GH¨ CL¿Äj¥x=oæ KcbÍõCLÓj Mc¿¥nPe¸=h ½¡ÄCcFL¸EcÂï ¬¸Á¸ÔLMLl. ®¸¥c

KyPn<j ½¡ÄCL¸ °¸Á ¬FLjAKLÄEcí¸Po ¬FLjŠFo öGHTdE§ Pe¸=h Mc+"¥h ¼ML¿¥h ¥c¢ ¬OqícÍj ½¡ÄCL¸ ²¸CL ¼FLïEy.

¯ �PyÔLFLÓ¥h OqkGHMoj JvÍjíMcÆJwtj¸Á .. ¥qDÍ.

Fc ¯ ¥qDÍ¥h _ÿjMLjÀ¼á �Í¿¸¼FL ¥{MLjjÁ¥h, OqÔLFL MLkGSGHöÀ¥qŠ Fc ¥qßCL×åCLÓj.

¬CLëÓk¿ Ä×.NqjÓXhô.

43 ¹º ��� 2014-1

Page 45: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

1 GSøbÍOoô ÂbÍFL¸..

GSøbÍOoô ÂbÍFL¸ öQoNqj¹ GHOqbÍOyô AKLNqkMLÿ¹ $q¸=h AKcFLjMLjÀ

���������������������������� !"#$�� %&'()�*+��, -�������� Mnj^÷Ä£jÍ ‚ÔLjÂ, $yEcML¿ ¬ÓÆï ÔLkGSkë, FoFLk, öGHAKc¥qOq¸ ²Fyï ÄGRNqkÓj MLk=c÷<jŠ¸^jFcï¸. ĤGSjëFLïÁ,

MLjbEcõÿïGHl $cÆ ¬tjFc, MLkŠ Vtj$cFo °¸Á. ²ÆMnj¸ö=h GSkÚÓj FLj¸¼ rUÎGSkÚÓj ÔLÍjMLl GHm¿ë ¬NojõMLOq‚ öGHAKc¥qOq¸, FoFLk ¥qÆsS ÔLÍjMLlŠFcï¸. � CLO~øCL

MLjj¥éëQLøOq¸ FLj¸¼ MojMLjj rUÎÍO~KcÍj MLÔoáTdMLjj. öGHAKc¥qOq¸ O~×.MLj¸ö¨ MnÈ"JwNqk<j. O~×.MLj¸ö¨ GH¿GSOq öJd¸CcÓPy MLk Nqk×.MLkFcõÂ¥h ¶ ®¸×.¢¿¸$| ¥cPo½¡ rH=cæÓFLï �PyÔLFL ML¼á¸Á. FcÁ � öJd¸CLMoj

¥c_=hæ, ¶ Td¿ ¼FLï GSOoø ÔofS, öGHAKc¥qOq¸ ®¸¥c O~×.MLj¸ö¨PyFo °¸^jFcï< CnÆfS, Mc¨Â ¬À¥qGRæ¸ Ä£jÍ GH^jæŠFcïFLj. ²Fyï ÄGRNqkÓj MLk=c÷<jŠFcï¸. ¼FLïGHð=hÄ, GSkÚÓj $qj¿¸¼ ¥qÆfS ²Pe À£O~íîÓ¥h MnWo"Mc+"Mnk, MLkGRæOq÷ MnFL¥cÓ ²Pe

sHOqj÷ rH=hæ ¿IGHO| ÔosS Mc+"Mnk ¬Â¢ï ÔnGHlðŠ¸^k FLMLløŠ¸^jFcï¸. ''MLjFL CnÓj$qj MojadæOqj ®¥qÚ@o °¸^jFcïOqj. FoFLj ¬GHlð<GHlð<j ¥qÆfS MLGSkë¸=cFLj. MLTdëFL¸=o, �NqjÂï ¥qÓjTdëFL¸=o

À£GSjŠMn+CcFLj.'' �PyÔLFLPy GH@~èFLj. ''CnÓj$qj MojadæOqj.. ¬¸=o..?'' ''fHÓ¥q MojadæOqj $yEc¿ ¥cÓML ²ÍjOqj$c °¸@oÁ �NqjFL ®Ój÷. ¬GHðFLï MojadæOqj. Pn¥qÚÓ MojadæOqj. ¯NqjFL ¶ ®¸=y÷ ÔnOy

Mc=cPy °¸@oMcOqj. $qjOxëGSjëFcïO~?'' Fc MnÎGHl ÔLkGSkë ¬Fcï<j. Mn¸^Fo $qjOqjë¥xÔcáOqj. �NqjÂï ²Pe MLj¿áJwCcFLj. MLjMLjôÆï ¬ÂïÄbEcPe °CcûÿGH¿ÔoÁ GSkÚÓ¸CL=h¥i �NqjFx¥qÚOo. ''�Nqj ®¥qÚ< °¸^jFcïO~! MLjj¥éëQLøOq¸Py ¥cEc?'' ''PoÍj ¿=nÎOqtjJwNqk¥q, ®¥qÚ@o °¸^jFcïOqj. Mc+"Kcòtj ®¥qÚ< PeNqjO|$c °¸^jFcï<j.'' ''¬Pe$o MnWcí¸. Fc OnÎÓj O~öÀ CxÄjôÁ¸=h¥h ¥qEc! ÔcPe =nÎMLjj¸Á GHÍ.'' ¬¸^k PoÔcFLj. ''Í»ÜOoFc?'' ¬FcïFLj MLjÈ¢".

44 ¹º ��� 2014-1

Page 46: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

2 GSøbÍOoô ÂbÍFL¸..

''KnÎ¥| Ä£jÍ MnWcí¸. ¶ GHÁ ÂÄjadPy÷ MnÈ"JwCc¸.. GSOoFc!'' ¬GHðFLï MojadæOqj, GSFLï$c ´Í<j$qjÓ �Oq¸$qjWcÓj¸=cOqj. ²öOq=h ÕÔcNqj. GSFLï$c GSkÁPe MLjj¸Íj¥h ML¼áFL MLjjŠÚ.

¬Oq¸$qj+¸ ²CLjëFL rH¿»FL FLÓ÷$q¨èPe¸=h ¾^jæ. MnFL¥cÓ ML¸QcFLjTdOq¸$c MLÔoá, rHÍíMc+" MLk^ ÂÓKn=oæ Jv<j$c=h fHÓ¥q, [ÍíOqj PeÆá, rSÎ¥hP| ¥qÔLá, ¬¸ÔLjÓj ¥qFLGH@oPe MLj<CL rH=hæFL ×.¿¢ °CLë¿¢Nqj¸, ¼FLï Š¸ŠMLj Kx^jæ FLjÍj=hFL öKcÿô*õ¸ °=hæGH<jCLk °¸^j¸Á.

¬ML@~Â¥h CnÓj$qj MojadæOo, ¥c¢ �NqjFL¥h ²Fyï ÄGRNqkÓj CnÓjGSj. ®¸»÷¤GRj TdfUCLõ¸, CnÓj$qj TdfUCLõ¸, fU¸Á¤ TdfUCLõ¸ $qj¿¸¼, �Nqk AKcGRÓ OqÔLtjCLÓ $qj¿¸¼, Mc+" ½¡ÄCcPy÷ Ôi¥q=h ¥yBcÆï MnÓj$qj GHl¸×cÆï, ²¸Cy �GS¥hë$c ÔnsHðMcOqj. ¬¸Co¥cŠ¸@~, ÔL¿öCL MLjj[õ¸$c MLjFLEoQLÔL¿öCL, NqjjEcíîÓj ¬*¼MoCLÓj ®Pe¸=hML¢ï ÔnfHð, ¶ Äb͸$c MLjMLjôÆï ²MnkGRFLP| $c °CcûÿGH¿ÔoMcOqj. ¬¸Íj¥é �NqjFL ¥c÷GSj¥yGS¸ ²ÍjOqjÔLksSMc+"¸.

¬Pe¸=hÁ, ®GHlð<j � Mojadæ¿ï ¥qÓjGSj¥yKyCLj¸=o GS¸CyGR¸$c °¸Á. MLjj¥éëQLøOq¸ MLÁPe¥q MLjÈ¢" �NqjÂï ÔLk<PoÍj. ÔLksS ¬ML¥cQL¸ ¥qÓ$qPoÍj. ²¸Íj¥q¸=o, FoFLj rUÎÍO~KcÍj MnÈ"JwNqkFLj.

¬¥qÚ< ®¸^Oqj, ®¸×.¢¿¸$| ÔLÁÄ, ²Mnjô}S ÔoNqj@~Â¥h, ¬Mnj¿¥c MnÈ"JwNqkFLj. ¬¥qÚ@x¥q ´Eo+j" ¼Fcï ¼CL¥c °Eyõ$cÓj ÔoTd¥q, MLjÈ¢" rUÎÍO~KcÍj MLÔcáFLj. ¬GHlð@o örIH¸@| FcO~Nqj* ¶ ®¸×.¢¿¸$| ¥cPo½ rH=cæ<j. ¬tjCo <_jò ¬¸Cc Mc+" Š^j¸KcPy÷ Mc+"Eo. Mc+" ¥cPo½¡Py Ôo¿JwNqkFLj. � CLO~øCL ¥cPo½ OnTdðÂû_jÆ=i GHm¿ë$c Fc¥é ®ÔoáTdOqj.

��� ®Âï ³+" CLO~øCL MLjÈ¢" Mojadæ¿ï ¬FLj¥yŠ¸@~ ÔLkGSjëFcïFLj. Oq¸$qj MLk¿FL ¥c¸Jz¸<j¥h FLÓ÷$o^j. ¬¥qÚ@o FLj¸ÔLjÂ,

PyGHÆ¥h ÔLkTdFLj. JdCL¥cÓ¸ Fc=h rHÍí®Ój÷. ÔLj^kæ Ôn^j÷. MLjj¸Íj ¬OqíîÔL¸öEc¥cOq¸Py °FLï MLOq¸@~. Jd÷fSæ¥| Š¿¢áÓj. $o^j À£GSjŠÂ PyGHÆ¥h FL¨Ôc¸. ²¸Cy ¬¸Í¸$c, �V÷͸$c °¸Á Ôn^÷ MLjbÍõPy FL<jGSkë¸=o. ¬Âï Oq¥cÓ Ôn^j÷ Mc=h¥h¸Í $cÆ¥h $qÓ$qÓMLj¸^k @oŠCLjFLï

²¸¨JwtjFL �ŠÓj. À£fS °FLï CLÓjGHl PyGHÆï¸Ôo MLk O~¥q ÔLkfSFL ¶ GH¸×cà ö@n}SPy °FLï ¬MLkôtj MLkŠ ²ÍjOx¼á¸Á. ''²MLOqj ¥cMcÆ? FcFLï¥yGSMLk? CcCL$c¿ ¥yGSMLk?'' ''¬GHðFLï MojadæOqj.'' ''CcCL$c¿ ¥yGSMLk? ¬Pe Š¨MnÎGHl¥h MnÈCo ¥q^¥q=cÓ MLOq¸@~ MLGSjë¸Á ¬¥qÚ<jFcïOqj'' ¬¸^k ÔoCLjÓCy ÁŠÚ ÔLkfH¸¼

¬¥qÚ@o FLj¸ÔLj¸Á. FoFLj, öGHAKc¥qOq¸ �Mnj ÔLkfH¸¼FL MnÎGHl$c MnÈ" À¿$cMLjj. ¬¥qÚ< ‚@~ Ôn^j÷. EcÂ¥h¸Í ¶ GH<ŠÚ¿¢áPy ‚ÔLj ³Ey

GHlGSë¥q¸ ÔLÍjMLlCLjFcïOqj. GH¥qÚFL ¶ ¼FLï MLjj¥cÚÆgH^. EcÂÄ£jÍ On¸<j $c÷GSjÓj ¶ #eÈ¢ GHWn"¸. MLk MnFL¥cPo � ¬MLkôtj ML¼á¸Á. ''CcCL$cOqk! Ä£j¥yGS¸ Ĥ+j" MLÔcáOqj.'' ¬CLFLj GHlGSë¥cÂï GH¥qÚ¥h CLfHð¸¼, ¥q+"×y<j À£fS ÔLkTdOqj. MLjj¸Íj ¾^jæ Jwtj¸Á. MnFL¥cÓ MLköCL¸ CnÓ÷$c gHÔLjPe, ¼¸ÍOqML¸ÍOq$c °FLï ¾^jæ, ¬¸ÍjPy¸¼ Á»Jwtj, °¸$qOq¸

À¿»FL GSFLï=h fHÓ¥q. ¬Pe$o ¬¸Co GSFLï$c ¬Eo Oq¸$qj. ¬tjCo ®GHlð<j ×._òÓ _¢FLj, Ój¸»¤Cy °FcïOqj.

45 ¹º ��� 2014-1

Page 47: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

3 GSøbÍOoô ÂbÍFL¸..

FLFLjï ¶Td¿ ÔLkfS, öGHAKc¥qO~Âï ÔLkfS ¥qWn"$qOoGSkë, ÔoÀPy GHlGSë¥cÂï MLjksSfS, Cx<Ä£jÍ °¸ÔLjŠFcïOqj. ''�†.. öGHAKc¥qOq¸ ³Äj=i ²Pe °FcïM|? ¯ MLjbÍõ ¯ MnÎGHl O~ML<¸ PoEc ³Ä=i, ÔcPe Oy¾Ó¥h ¥qÂfH¸ÔcM|. ¥xCLë$c rH=hæFL

¬¥c<Ä£jCy ý¡$c °FcïMc? ¯ MLjÂrRMLOyN|j, ÔLkfSFL^jæ$c °¸Eo.'' ®ÍíOq¸, �NqjFL¥h ͸<¸ rH=cæ¸. ¯ PyGHÓ ¶ GHÂMc<j On¸<j Jd÷fSæ¥| Š¿¢áÓj Cn¼á MoTd<j. ''JdOqjíî. MLjj¥éëQLøOq¸Py °FLïGHlð<j, Fc ¥c÷GSjPyFo °¸@oMc<j. '' ¬CLÂ¥h ×cåGH¥q¸ ML¼áFL^jæPoÍj. FoFLj, JdGStjFL GS¸MLCLûOq¸, MLjj¥éëQLøOq¸Py MojMLjj ²¥qÚ<j¸@oMc+"Mnk, ®¸=h sHOqjCy GSV MLk FcFLï$c¿ sHOqj, ¬Â¢ï

ÔnJdð¥q, �NqjFL ¥q+"Py÷ �FL¸Í¸Cy ‚¨FL MnjOqjGHl GSðGRæ¸$c ¥qÂfH¸¼¸Á. ''¬Pe$c..! KcMLl¸EyN|j. ¶ ®¸×.¢¿¸$| ¥cPo½ FL¨fHGSjëFcïMLFLMLk^ MLj¸¼Eo. °JdbEcõNqj MLßÀë FnÎÀ¥q ÄÓjMLÓCy

‚<jŠFLïÁ. � ÄÓjMLÓj Ä£jOqj ¥cJd@~Æ'' ¬Â, öGHAKc¥qOq¸ MnÎGHl À¿$cOqj. ''öGHAKc¥qOq¸.. ³Ä=h? FLjMLlø ĤOqKc_jÂ, ¥c÷GSjPy ÔoOqjá¥yFLFcïMLl^? ³¸, Fc ÇGRjõ@nÎFL FLjMLlø ®Pe ÔoTdëMLFLj¥yPoÍj'' FoFLj öGHAKc¥qOq¸ MnÎGHl ÔLkTdFLj. Mc<j �QLáOqõ¸$c ÔLkTd<j. ''Fc¥nPe CnÓjGSFLjŠ¸^jFcïMc? Mc@o ÔnJdð<j. ¢Š ÔnGHðMLjFcï<j. ²Pe$nÎFc ÔoOqjá¥yMLj FLFLjï fSIJdO|û ÔnNqjõMLjFcï<j.

¬tjFc ²¸ÍjŠ À£GSj¥yPoÍj. <_jò ®MLøPo<Fc? Po¥qJwCo ¢ Í$qÜ¿¥xÔoá Mc+" GH¥qÚFL ¯ GHÂMLjÂfR ¥x<jŠÂ ‚ÔyrH^æ<¸ ®GRæ¸ Po¥qFc? ¬¸CoFc?''

®EoÄ=i ®Pe ¬MLlCy¸EoÄ=h. ²¸Íj¥xÔcáMLk ¬ÂfH¸¼¸Á. ''¬Koò ¬Pe ¥cÍj'' ¬¸^k ¢+j" FLÄjPe<j. ''³¸ ¥cÍj $qjOqjTdìFL¸Py °FcïMLl. MLßÀë bÍOqô¸ Jd=h¸ÔcÆ. � ¥cÓ¸Py öEy*j<j ÔofS, ½¡ÄCc¸CL¸ GS¸IGHjOqú*ÓCy

GSCLMLjCLMLjNqkõ<j. '' ¯ MLk^Ój Fc‚Ú@~ ML¿ëTdëtj. Moj¸ ¬¸Co. IgH¾Ój ¥q¨CoFo, ¥c÷GSjPy ‚ÔyÂTdë¸. GH¿¢XL O~NqjÂTdë¸. ®¸ÍjPy bÍOqô¸ CLGHð<¸ ³MLlø¸Á, Fc¥qOqíî¸ ¥cPoÍj. ¥cPo½¡ FL<McÓ¸=o, IgH¾Ój CLGHðÂGS¿$c À£GSj¥yMcÆû¸Eo. rHÎ$c ¥cPo½¡Â FL¨sH KcbÍõCL FcÄ£jÍ rH=cæOqj. EcÂï GSö¥qMLj¸$c

ÂOqø¿ë¸ÔcÆûFL KcbÍõCLFcÁ. ³¥qÓMLlõ¨Â À£GSj¥y¥qJwML<¸ ¬bÍOqôMLk? Po¥qJwCo °CLëMLjŠÓ GS¸×cCLj<j ¥cÍÂ, ¥qOqjꨥh ¬öGSë¸ Fo¿ð¸ÔLFLFL<¸ bÍOqô¸

CLGHð<MLk? ®¸ÍjPy CLsH𸠰¸Á? ¬Eo ¬FcïFLj MojadæOqj$c¿Cy ''öEy*j<j MLßÀëbÍOqô¸ CLfHðFL^j÷ Fc¥qÂfH¸ÔL<¸PoÍj. öEyBcÔcOqjõ<j O~ŠMLkOqjÓ¥h ÄÍõFo¿ð¸ÔL@~Â¥h, rU@| ÿ¸^O|

Pe¸=h bâGRjô<j � °Eyõ$cÂï ¬CLÂ¥h ®Ôcá<j.

46 ¹º ��� 2014-1

Page 48: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

4 GSøbÍOoô ÂbÍFL¸..

°¸<@~Â¥h ¥cMLÓfSFL GSÍjJdNqkÓj Ôotj¸Ôc<j. ¶ °FLïCL TdìFcÂï ¥qÆð¸Ôc<j. ¶ Äb͸$c öEy*j¨ Š^j¸KcÂ¥h GSj[MnjÎFL ½¡ÄCcÂï GSMLj‚O~á<j. ¬¸Íj¥qÂ, bâGRjô¨¥h PeNqjP|$c °¸@~Æ. �NqjFL ²ML¿ ¥yGS¸ ¬tjCo öEy*j¨Â ÂNqjÄj¸ÔcOy Mc+"¥é Fo¿ð¸ÔcÆ. °GHlðÀ¸^jFLï Mc+" GHXcFL °¸<<Moj, bÍOqô¸. ¬Á CLGHlðPoÍj'' ¬Â MnjÆ÷$c ¬FcïFLj.

MojadæOqj$cOqj �QLáOqõ¸$c ÔLkTdOqj. ''GHO~øPoEo. öEyBcÔcOqjõ¨ ¥cOn¥qæO| Kc$cFo GSæ© ÔoTdMLl. ¬tjCo ¢¥h¸¥c GHm¿ë$c CnÆfSFL^j÷ PoÍj. öEyBcÔcOqjõ<j � O~×.MLjO~õÍÓ¥h, GS¸GHÍÓ¥h EcTwÿ¸ ¬tjJwNqk<j. CLFL GSkæ@n¸=|û ¬¸Í¿¥qFcï Kn}Sæ

¬FLj¥yMcÓFLjŠFcï<j. ¬¸Íj¥é ¥qOqjꨥh ¥cŠ¸@~, ¬OqjãFLj¨¥é ö_VôöTdëÂï Fo¿ð¸Ôc<j ³¥qÓMLlõ¨Â ÇGRjõ¨$c ¬¸»¤¥q¿¸ÔLPoÍj. Ä£jOq¸Cc ÔoGSjëFLïÁ ¬Eo¥qEc! Ä£jŠ ²¥nûPn÷¢û ¬¥qÚOo÷Íj GSjöfHMnjgS ¥cMcÆ.'' FcŠ ®_ò¸Á ¬ÂfH¸¼¸Á MLjj[¸ Ä£jÍ, GHOyXL¸$c öEy*j¨Â ¬FLï=oæ ¬¸^k MLjMLjôÆï ¬FoGSjëFcïOqj. MojadæOqj rHÍíMLjÂfR. McÁ¸ÔcÓ PoÍj. ¥c¢, ¶ Äb͸$c MLjMLjôÆï ®GHlð<j ¨rIH¸@| ÔoGSj¥y¥qJwCo, MLjÈ¢" GSMLjNqj¸

O~¥qJwMLÔLjá. öEy*j¨Â MnFL¥éGSjŠÂ O~McÆ. ''öEy*j¨ GSjöfHMnjgS ¥cMcÓ¸=o ¬Oqíî¸ °¸Á. ¬CLFo¸ ÔofSFc O~×.ŠMLkOqjÓ MLj¸¼ ¥yGS¸ ÔoTd<j. öEy*j¨ ×cåFLGS¸GHÍ °¸Á. ¬JdOqMnjÎFL Ä×cåFL¸ °¸Á. MLj¸¼ ML¸QL¸Py¸¼ MLÔcá<j. ¬Âï¸=h¥i Äj¸¼ ÍjOyõbÍFLj¨¥h Kc$c FLÔcá<j. ÍßCLO~öGRjæ¨ ¬¸CL=hMc<j öEy*j<j MLjOqBcÂï ¬¸»¤¥q¿¸ÔLPo¥qJwNqk<j.

¬¸CL=h $xGHðMLjÂfR MLjßCLjõÄ¥h CLÓML¸ÔcÆû ML¼á¸Ec! ¬¸Íj¥é öEy*j<j $xGHðMc<j.'' MojadæOqj Fc MLk^Æï CoÆ$cÜ À£GSjŠFcïOqj ¬¸Íj¥é FLMoøTdOqj. ''� MLk^ ¥xsSë MLjFLMLj¸ÍOq¸ $xGHðMc+"Moj. ¥c¢, ²¥qÚ@y ¬¥qÚ< _¸¨ GH=cæÓj CLGHlðCLk¸^j¸Á. MLßÀë bÍO~ôÂï CLJdð<j.

¬¸Íj¥é GS¸IGHjOqú*ÓCy GSCLMLjCLMLjNqkõ<j.'' öEy*j<j GHl^jæ¥qCy öKcÿô*j<j, ×cåFcÂï GSß½¸ÔoMc<j. Fo¿ð¸ÔoMc<j. EcÂCy Jd^j ¥cGSë¸CL TdøOqíî¸ °FLïMc<j.

³¥qÓMLlõ¨¥h Fo¿ðsSë, CLFL ÇGRjõ<j ¬OqjãFLj<j Kn}Sæ ¬Â ²Pe ¬ÂfH¸ÔLjŠ¸=c<j. ¬¸Íj¥é ÂO~¥q¿¸Ôc<j. ¬¸Íj¥é ¬¸^jFcïFLj ²¥|ûPn÷¢û ¬¥qÚOo÷¥qJwtj¸Á.

CLFLj ²ML¿ Í$qÜOq GHÂÔoGSjëFcï@y Mc+"¥h öEyÿ¸ ÔoNqj‚<ÍFLjŠFcï<j. ¬¸Íj¥é ³¥qÓMLlõ¨Â À£GSj¥yPoÍj. ®GHlð<j öGHAKc¥qOq¸ ÔofS¸Á ¬Eo. GSjöfHMnjgS ¥yGS¸.

FoFLj ³Ey ¬FLKyNqkFLj. öGHAKc¥qOq¸ ¶ ÔoCyë Fc ÔoÀ Fx¥cÚ<j. ''FoFLj ÔoGSjëFLïÁ CLGHð ¬FLj¥y<¸ PoÍj MojadæOqj, Oy¾Ój ¬Pe °FcïNqj¸¨. $y÷_PnÎ×oGRF| MLÓ÷Fo ¬Âï Oq¸$cPy÷ �Àë¨ EcÂCy ¬Âï Oq¸$cPy÷ MLkOqjðÓj MLÔcátj. ¬Pe$o ÄEcõÄbEcFL¸Py ‚@~. ¬Eo

MLjMLjôÆï ²ö$nfSûM| $c ÔofS¸Á Jw=i CLCcøÂï rH¸¼¸Á. ¬Âï¸=h¢ MLkOnÚ=| ÄÓjMLÓCy ÔLk@~Æû MLTwë¸Á. MLj¸¼ fHÓ÷Ój¸=o MLk ¥cPo½¡¥h MLj¸¼sHOqj MLGSjë¸Á. MLj¸¼ fHÓ÷Æï À£GSjŠ¸=o, MLj¸¼ MLkOqjÚPxTdëtj. MLj¸¼ MLkOqjÚÓj

MLsSë IJw=yÓj sHGHOq÷Py÷ MLTdëtj. MLk ¥cPo½¡Ó sHOqj÷ ÂÓKn@~ëOqj. Moj¸ ÔoGSjëFLïÁ McõJdOq¸ ¬¸=o GSMLkbEcFL¸ ®MLøPoFLj. AKLÄGRõCLjëPy bEnÎOqõ¸$c FL¨Ôo Äb͸$c Mnk=hMo=| ÔoTdë¸.''

CLÓ `¬Pe$c` ¬FLï^jæ ±JdOqj. ''KcMLl¸EyN|j ¢ Mnk=hMoGRF|¥h ¬Oqíî¸. sHOn¸=|û GHOqjûPe? ¬¸ÍjPy O~MLÓfSFL Ä£j Mc=cPe?''

47 ¹º ��� 2014-1

Page 49: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

5 GSøbÍOoô ÂbÍFL¸..

''Ä£jOqPe ¬FosSë FoFo¸ ¬FLPoFL¸¨. MLk Nqk×.MLkFLõ¸ ÔnfHðFL^jæ Moj¸ ÔoTdë¸. Mc+" GS¸CyGR rH=cæÆ. MLk ÆÄj=|û MLkŠFcïtj. ''

MojadæOqj �¥qÚTd¿ CLÓ ÂÓjMLl$c ±fH, ÔoCyë �Wy" °FLï GHlGSë¥q¸ Ä£jÍ $q=hæ$c ¥x=cæOqj. ''¬Á.. ¬EoFyN|j Fc¥cÚMLÓfS¸Á. FoFLFoÁ ¬Eo. öEy*j<j ‚@~ ¬¸Co. bÍO~ôÂï ¶ GH¥qÚ¥h rH=cæ<j. CLFLj ²ML¿ Í$qÜOq

GHÂÔoGSjëFcï@y Mc+" GS¸CyGR rH=cæÓFLjŠFcï<j. ¬Á GSøbÍO~ôÂï CLfHðFL=o÷. ¬¸Íj¥é ³¥qÓMLlõ<j Fo¿ð¸ÔLMLj¸=o Fo¿ð¸ÔLPoÍj. rHÎ$c ³¥qÓMLlõ<j Ôc^j$c FoOqjáŠFLïEcÂï O~×.öEyÿ¸ ¥h¸Í ×.MLj ¥q=cæ<j. CLFLj FoOqð¥qJwtjFc, CLFLFo $qjOqjMLl$c ¬FLj¥y<¸ ³Ä^FLjŠFcï<j. ¯ FoO~Â¥h ÇXL, ÍßCLO~öGRj樥h ÔnfHð, Motj¸ÔLÔLjá, ×nÎPy÷ rH=hæ¸ÔLÔLjá. ¬Pe ÔosSë ³¥qÓMLlõ<j ÄÓjÄÍõ MLkFoTdë<FLï

FLMLjô¥q¸ PoÍj. MLjOyTd¿ ÄÓj÷ GH^抸@~ MoÓj ¬¨$c<j. ®Á GSøbÍOqô¸. CLfHðFL=o÷ ¥qEc! ¬¸CoFc NqjjÍíî¸ ¬ÂMcOqõ¸ ¬tjFLGHlð<j ‚@~ ¬¸Co ÔoTd<j. bÍO~ôÂï ¬FLjGS¿GSkë, �ÔL¿¸Ôo Jd¸<MLlÓjFcïOqj.

Mc+"MnÎGHl °¸<Š¸@~, ¥{OqMLlÓMnÎGHl °Fcï<j. ²¸ÍjŠ? CLFL QLöCLjMLl öÍjGHÍj<j Jd¸<MLlÓ MnÎGHl °Fcï<Â. ¶ $qjOqjMLl ÂGRðXLJdCL¸$c °¸@~Æ ¥qEc! MLj¿ öEy*j<j ¬Pe Po¥qJwML<¸ bÍOqô ÄOqjÍíî¸ ¥cEc! �¥qÆCy ³<jGSjëFLï ¥x<jŠ ¥yGS¸ öEy*j<j ¥xÂï Ôy^÷ bÍOqô¸ CLJdð<j. öÍjGHÍj¨ Í$qÜ¿¥h MnWc"<j. ¬MLMLk¸Ôc<Â

¬CL ģjÍ GH$qGH=cæ<j. À£Oqjá¥y@~Â¥yGSMoj, ¥{OqMLlÓMnÎGHl MnWc"<j. öEy*j<j öKcÿô*j<j. XLÄj¸Ôo $qj*¸ GSÿ×.¸$cFo °¸^j¸Á ¥c¢, ¬Pe ÔoNqjPoÍj. rHÎ$c ¥qXL ¥q=cæ<j. ¬Á ¼ML¿ MLOq‚

¥q¸=hFLkõ ÔoTd<j. ®Á ŠÓbÍOqô¸, MLßÀë bÍOqô¸ CLGHð<¸ ¥cEc?'' FcŠ, öEy*j¨Á CLJwð, �Jwð ¬FLïÁ GH¥qÚFL rH¨Co ÓXLõ¸ TdbÁ¸ÔcÓFLï CLGHFo ¥qÂfH¸¼¸Á. FoFLj ÔLÍjMLlŠFLï EcÂPy EcÂï ö@nÎĸ$| IJwO|û ¬Â ¬¸=cOqj. ¯ ¥cÓ¸Py � ö@nÎĸ$| IJwO|û ¬FLïÁ ²¸.Ã.² ÔLÁMo Mc+"¥h

CLGHðŠ¸@~ °¸@~Æ. ¬¸ÍjPy CLsHð¸ PoÍj. ¯ IJwO|û $qj¿¸¼ Mojadæ¿$c¿Cy ÔnJdðÓÂfH¸¼Fc ÔnGHðPo¥qJwNqkFLj. ¯PyGHÓ MojGRæOqj$c¿ MLjFLMLO~Ój ×c¸GH¸<j MLjj¥qÚÓj, Fc¿¸×. CxFLÓj On¸<j GHWc"Py÷ rH=hæ, McÈ"Íí¿¥i ®¼á¸Á. ''®Ä¤ MLk Cy^PyÂ, Ôn^j÷ ¥cNqjÆïMLø<¸ öGH¥qßÀ bÍOqô¸. ¬Ä GH+j"$c MLk¿JwML<¸ Mc=h bÍOqô¸. ¯ öGH¥qßÀPy ³Á bÍOqô¸

CLGHð<¸ PoÍj. ¬Pe$o öGHÀ£ MLßÀëPy bÍOqô¸ °¸^j¸Á. ¬Pe$o $qjOqjMLl¥h ‚@~. ¬¸CoFc! ¥xÂï ÄÍõÓ ¬QLøEcíMLj¥é Fo¿ð¸Ôc<j. ¬Á TdøOqíî¸ ¥cEc? bÍOqô¸ CLGHð<¸ ¥cEc?'' FoFLj °Æ¥hÚGH@~èFLj. ¥cPo½¡ fHÓ÷Ó¥h ²Fyï ÄbEcPe TdNqj¸ ÔoTdë¸. ¥x¸CLMLj¸Á¥h ÔoNqj¸. ¬Á GHXLJdCL¸ ¬FLj¥yPoÍj. MLk

Nqk×.MLkFcõÂï GS¸CyGR rH<jCLjFcï¸ ¬Â ¬FLjŠFcïFLj. ¥c¢, ®GHlð<j FcŠ ³Ey ¶ AKcML¸, CLGHlð ÔoGSjëFcïFLFLïÁ ¼FLï$c ¬ÂfH¸¼¸Á. ''Ä£j ®ÍíOqk ¶ Äb͸$c KybÍFc GS¸GSìPy÷ °FcïOqj. Ä£jŠ GS¸CLßfHë$c °¸Ec?'' ¬¸^k MLk ®Íí¿¢ï MLk¿á MLk¿á ÔLkTdOqj. Moj¸ ®ÍíOq¸ ‚@~ MLk=c÷<PoÍj. FLMoøTdOqj �NqjFL. ''°¸Á.. PoÍj.. ¬FLï �¥qÚ MLk^ ÔnGHð@~Â¥h ¬¸CL$c �Py¼¸ÔcPe?''

48 ¹º ��� 2014-1

Page 50: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

6 GSøbÍOoô ÂbÍFL¸..

®ÍíOq¸ CLÓML¸ÔLjŠFcï¸. Mc¨ GS¸$qÀ FcŠ CnÆ£Íj. FoFLj MLköCL¸ öGHÀXL*¸ ¥cPo½¡, fHÓ÷Ój, IgH¾Ój, ²Pe Jd}S Ôotj¸ÔcPy, ³ ¥q¸rH¢Ó ¥c¸GH}S

®¸^OqkøõÓ¥h GH¸GHlCcOy, ²¸CLMLj¸Á rSPn¥|æ ¬MLlCcOy, Ec IGHÆCcÓj Nqk×.MLkFLõ¸ FcÄ£jÍ ²Pe CysSTdëNnk. ®Eo �Àë¨. ¬¸Íj¥qÂ, ¥qGRæGH<jCLk °¸^jFcïFLj. ²¸CL MLj¸Á JdGStjCo, ²¸CLMLj¸Á¥h °Eyõ$cPxsSë FcŠ ¬¸CL KyFL}S ®TdëOqj. <_jò ¥yGS¸ ¥qGRæGH<<¸Cy CLsH𸠰¸Á? ¬Fo ¬FLjŠFcïFLj. ¥c¢, ²FyïTdOqj÷ ½¡ÄCcÂï ¥yPyðCLjFcïFLFLï AKcML¸ ¥qÆ»¸Á.

''¥qF| IGHmõ×.F| - öGHÀTd¿ ¥qF|IGHmõ×.F|. ¶ öKcÿô*j¨$c, $qjOqjMLl$c ½¡Ä¸ÔL@~Â¥h, ¶ XLöÀNqjj¨$c XLöÀNqjjÓ Í$qÜOq GHÂÔoNqj@~Â¥h.

On¸<j GH<MLÓÄ£jÍ ¥c+j" rH=hæ öGHNqk*¸ ÔoNqj^¸ ¬¸=o ®Eo. ®Eo GS¸IGHjOqú*¥h Ec¿ À£GSjë¸Á. ®Eo _ÓgUFLCLÓj Ä£j ¥cÓ¸ NqjjMLCLPy °Fcïtj. ¯ Ä£j _ÓgUFLCLÓ¥h On¸<j FcÓj¥qÓj. öGHQLï ¬Eo, ×.Mc_j ‚@~ ¬Eo.

¬¸Íj¥é öGHÀ£Td¿ ÄjMLjôÆï Ä£jOqj ¨rIH¸@| ÔoGSj¥yMcÆû MLTwë¸Á.'' MLjMLjôÆï öEy*j¨Cy JwÓjGSjëFcïOqj. Moj¸ ÔoGSjëFLïÁ CLJdð! Â×.Moj $qjOqjMLlÓMoj. ¥c¢, ²¥qÚ@y McõJdOqbEyOqBh MLk ®Íí¿Py

°¸Á. On¸<j MoOo MoOo MLßCLjëÓj ''öEy*j<j CLFL CLGHlðÓj CnÓjGSjŠFcï@~ MojadæOqj.'' ¬FcïFLj. ''¬Á FLFLï<j$qjCLjFcïMc? MLjj¸Íj Ä£j CLGHlðÓj Ä£jŠ CnÓjGSjëFcïNqk?'' CnÓ÷KyNqkFLj. Fc MLk^Ój Fc¥éFc!! <_jò GS¸JdÍFL �¥qÚ=o, bEoõNqj¸ ¥c¥qJwtjFc, ¬Á ‚@~ ¶ ¥cOq*¸, GHm¿ë$c ¥cPo½¡ KcbÍõCL À£GSj¥y<¸Cy, ¥xÂïTdOqj÷

Fc ¥c÷GSjÓj, ¥xCLë$c JdGStjFL ¶ ®¸×.¢¿¸$| GSkæ@n¸=| ¥hÔcáFLj. � fHPe÷@nPe ÔnGHlCLjFcï@y CnÓjGSj¥yPoÍj. ¬Á CLsHð ¥cMLÔLjá. ¥c¢, MLjOy KcbÍõCLPy ¬Á CLGHðÂfH¸ÔLPoÍj.

®GHlð<j Mojadæ¿ MLk^Ój FLFLjï �PyÔLFLPy GH@oGSjëFcïtj. ''³¸ öGHAKc¥qOq¸ ¢Š ¢ CLGHlðÓj CnÓjGSjëFcïNqk?'' ''PoÍj MojadæOqj FcÁ CLGHðÂfH¸ÔL<¸PoÍj. ¥cPeÂï GSÁøÂNnk$q¸ ÔoGSjŠ¸^jFcïFLj. FcŠ <_jò ¥cMcÆ. ¬Á CLGHlð¥cÍj.'' ''¥c¢ $qjOqjMLlÓj MoOqj öGHAKc¥qOq¸. $qjOqjMLlÓ¥h ÄÓjMLÓj¸@~Æ. ¢¥é ÄÓjMLÓj Po¥qJwCo, fHÓ÷Ó¥é¸ Fo¿ðTdëMLl. <Kxò¥qÚ=o ¥cÍj.

½¡ÄCcÂ¥h ¥cMLÓfS¸Á. ®¸¥c ÔcPe °Fcïtj. MLjFLGSj ¬Fo MnjÎö¥y¼}H ²Pe ¨×nÎF| ÔosSë ¬Pe¸=h ¬MLl=|GHl=| MLköCLMoj _Nqj=h¥h MLGSjë¸Á. ÔnÎFc TdMnjCL �¥q=h °¸<Fo °¸Á. ÄEcõ¿íî fSÍíî¸$c °¸=o ¶ $qjOqjMLl öGHCLõXL¸ ¬MLlCc<j. ¥c¢, � $qjOqjMLl öEy*j<j ¥cÍÂ

¬FLjŠ¸Ec¸.'' � CLO~øCL �NqjFL ²Fyï ÄGRNqkÓj, MLjMLj¸Æï, MLjj[õ¸$c FLFLjï ¬¨» CnÓjGSjŠFcïOqj. �NqjFL MLk^Ój ĸ^jFcïFo ¥c¢,

MLjFLGSjPyFo ¶ ÂQLáNqkÂ¥xÔcáFLj. ¶ FnÓ CLO~øCL, Fc ÂOqêNqkÂï MLk Nqk×.MLkFcõÂ¥h ÔnJdðFLj, ''MLjk<j ÓXLÓj À£GSj¥y. ¢ IJd¿F| ¨ö»¤Ój MLjkÓ¸$cFo MLk

¥cPo½¡ FL<jGSjë¸Á.'' ¬Â ¬¸^k¸=o, ÄÂfH¸ÔLj¥yPoÍj. ¥c÷GSjÓj MLköCLMoj À£GSjŠ¸=cFL ¬FcïFLj. �¥q=h MLßÀë. On¸@yÁ McõJdOq¸ ¬Á FcMLßÀë¥cÍj. MLßÀë¥c EcÂ¥h FcõNqj¸ ²Pe ÔoTdëFLj. ¬¸Íj¥é, Mojadæ¿ MLk^Æï $qjOqjë ÔoGSjŠ¸^j¸=cFLj.

49 ¹º ��� 2014-1

Page 51: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

7 GSøbÍOoô ÂbÍFL¸..

öGHAKc¥qOq¸ GS¸$qÀ FcŠ CnÆ£Íj. Mc¨Ä£jÍ MojadæOqj MLk^Ój GHÂÔoTdNnk PoEy FcŠ CnÆ£Íj. FoFLj MLjÈ¢" O~×.MLj¸ö¨ Mn+"PoÍj. Mc¨Â ¥qÓjGSj¥y<¸ ŠÍOqPoÍj.

�QL‚, ¬CcõQL‚ °¸@o GSðGRæMnjÎFL ÄAKL×.FL Oo[FLj FoFLj À£GSj¥y$qÆ$cFLj. ¥c¢ öGHAKc¥qOq¸ À£GSj¥yPoÍj. À£GSj¥yÍÓjá¥yPoÍj.

50 ¹º ��� 2014-1

Page 52: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

1 �NMiV ¿5 .0�

��� �� �� ��� ������ � °�7 È�¬*K v�P�W. �NMiV ¿5 .0� £�Ñ*�s ¥É� `R¬>�W.

�NM �P /£/5 �*à¸H� �RQ>1 �;~ !�L�P Y 'É� ¯X;�W. Ì��� ]1( 1�?�ë�( >&»�| ]X; �ü�W. ^É� £�Ñ*�� qÉ� `R¬>����, "b/ ·^� U�v�? > Ì�� �P +�l��...i|0��$ 1�@ vò?§K* +- ��*�¹ �¦/&? ���, ���" &�� /����P�W. �P *É� |�Ì>�� í�B ! $h> !����R ^É�. ¿571 Ôhe»�> ´«�e���s $0 i�] i�\÷, |�* i�\÷ iS(�. &*K� ô $% ��; DE� 3F }�Rz , ³z��z 1ú �\R. bÔQ N�� �ÌV7�P Gz E;F i�M �� 'É� Ì�¬>1 ��B�]�|�( c0z7 !����R. &�¸ �*à¸H� �RQ>1 �DQ� v/� �§K &�z�, ��*v@ ÈE� \� k@s ��W. *ÐRz che>�� \� ×L E/k:z ÌX;�\R }�Rz . ³z�Rz £»�| *�/��7 1i�(��HR. *�;ij� � *ÐRz cÐën �NM Ô*Ô X�|z ]�RDrl ��, YnË >&É� Ì�M � ÜÝRs ��> 4�bTgS(R. ��ÖûH b�7 ��( GG�iV ü�� RÐßë��...>&»�7 ìE�, �9 *he� 4�Rz *�/��, £�z� g���� D�l S(R. �l ¯�?^I $� i�z4 cR<|�P `�� 'É� �PQ ��l S(T. ô $% ��; ÈE� S�� 3>K�> �T r®T� G: i� S�� 3F � �PQ �s�. }�Rz , ³z�Rz WL ¿57 ��\R. &��®( �<=ë b�*�P�W �NM. >&É� &�W�P� Èb h�z�� bÉ� �Ì>1 Ìì� *T>KS(R ^É�. �NM D« È� È� \� 1 E� Drl ¦F� &�HR…ÔG� >�V, �® +N, �@z 4�5R, ��zÅ#, �]be�, 2�b:; - �¦ �� ��E�W ^ Ô*Ô ]�RDE �Æl �W �NM. ^7 �>K�i�W k�H�j *�; imz. ^�1 ¥*X k�T 4k 5zS &� �yz �R> È�>1 «R�ë�aR. i® 8N ��> !��^R O��R �*Xb_ È»> �)l &*K_ ô $% ��; D4l R. �* GE�C !­�� �m�. ¦®�, È7z , �z - � (!

51 ¹º ��� 2014-1

Page 53: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

2 �NMiV ¿5 .0�

m��£�É� £Ü ����s ��_ � Ã$ È7 - 8F �J; , ��9, �!1�C Y, ��(Nz� �heÄ A·s ��:�W �NMiV ¿5. &: &N 7 À0R, �: &N 7 À0R 8N�7 ¯�? ¿5� k�T �S( �NMiV ¿5§ L�³ �>K�.

&�� KNu�- �� b�*�h71 �GH�], ’&S(, ]ÌVÄ, ��, ¸¸’ &�� O]l 1 +- �R�� *�ü ü�D �� ü�h71 ��NH�, ��V�¸...^b0z �� �ü�D :¿Ñ ...&ià]�¦�X �� D« ��a| - &�aN�¸. �9� ]N£� >:�5�> 8N�s ��aN�( 4|;«� `��K>�- �� �W �¶; µ &W DE¯Tg�W. m:z +- �N��sn ��a�. &he�heT *¶; � �PQ���� k�H�j s �DQ }�Nz>, ³z�Nz> �þ* ���� D�l ���W. ¿5 P�(ò $S �� i�� ¯�?W &���aN�¸.

2�X �>Kë�( v�? � G: £»�'( ¥OK*K� £���N��� U2V��� ¿57 ���� ]LM�W. GE�C !­�� > c�W� *�;ij� ��l S(R, !Él S(R. b1 �l �ü�=��� �NM, GG�iV, >&É� *ÐRz che>�� X�|z D�l S(R. &beX ¥*4 \� ×/�� ý���W ^É�.

n¶�� Ã$ È7 �[ b*Kn ��W �NMiV ¿5 .0�. iX; )���, iX;� �«l� !�R ]�*�� *0;£��W &W. k�T /��, ¯�? �÷|. ¬�; ì¾ �þ��. ¿5 Ì�L0 Ô�| D��P <�Ë ¦ DE�W �NM. �T b*K¦ �� *X; �P ��0 t: ¯X;�P�W. �� ^N��¸ ���*K� SX�W. <�Ë 7 �Ð÷�, Gz E;F c��� &iQ�W. �7z v�! $� c*K £�z÷, >®Q÷ ÈE�W. 3�� c7, #=�C E��% £¦z �S(�. ¯Nyz Èb, &NX, "Ge� �= $� c0z� G: +Ns�� G�� ¯X;�W. ¥* /W1 ]� b�*+, k�ÁW Æ; j �� s7 ^Tg�W. �â� >&É� �7z n bT>�aR. GG�iV bô $�sn ]� ��X !���g�W. ¿5 b*K| Ý2�S7 ô $% ��; *�;ij� bT>�aR.

2 �N! $�_»� �NM \i�\�> O�c� �>KÈ ��:�W. ��(s, v�<s ��:�W. !�¦eX *|(��, *»/� Ìî�� �*N >?��$ � �b� ��W. &���<S �X;b_ ��=��� G: �*:; >n PR�<=, ià� ¶u ��> ¯0;1 �ÖN@�. �NM ¥�0/�l. �� ���, �*K�|�� �PQ�Å ��³ ����. �_»� A]� &*K� ¿5 �N�B�P�W. &*K�> k�T �$ »� 8N�7 ��( )b�N� �i�7 2³s «R�ë�( >&»�| ��>�PQ ¿57 b1 ¯:; >�W. «�� ¯X; ·]� �Æl �W. ��> �Ts �â� &*K_ bT>�aR ^É�. ü�( ���7n ÖN l| �ó:; >1 &S(�Wô� b�Ô| &/\:z bTë�( GG�iV ��P ���P, ¿57 ü�� R(ß b1 ¯:; >�W. ��| ’ü'(’ &1 ü��l �W.

52 ¹º ��� 2014-1

Page 54: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

3 �NMiV ¿5 .0�

ü0ü0¦_ ���7 �S( ¥* v�z �0 ���� 1, C�z *ÐRz cbe�� 1, !� �h� ���� 1 �R/1 �NM &�� &��³ DN��. &� &�¸ ��| �GH��s ’�NM�V’ &1 ü�D¦ DE�W. &�« ��7n &beX§ ��( k�T ¿5�7 Ex D)E GhH�j &����W �NMiV ¿5. �NM h:; ��=]l�� ����^�1 ���� ´�«(�P `ñ���HR. &�� ´°(�+ �� ��o�� ¥*K� - PR�<=!

¿57 b1D) >&»�7 i�z4> b��mÉ��a�. 2/¸ ��?� bW*n»�^É�. �NM, >&É� X�x «���� p|i�g �PQ �NM b*K| +RQS(T. ��� dz% ^� Ì���P�W �NM. ÐWÑs ^X1 «�4sT... �-W A]� �!­7 FW?È���� s�b� �[ b*K| bT�( �k(�z ���/� 3 �« ü�z| ��OPQ s�� 4G� DE i�� �E *:; *X; �W �NM. «�� ¯X;�W. &W ��>n�]�N> ±²]ls 4�W. 5/�H* +- &W � ¿5| `�P¯0; *����� ¿1 ’p|i�g’ &1 dR ¯X; ]i�n ��D�>�W. ��! $� p|i�g >&»�|�E P�( P�( b|� nRQ>S(T. ì¾ dz:z , sz �÷ ����, ��B� �Ð�� g���� D)^Ä. &W �E *�;ij� ÌÔQ0b_^É�. bÉ� �PQ ¯Të�_^R. �NMiV ¿5� G: p|i�g +- GhH�j &���T. �NM $0> !� l ��> 5@sjB &�H^T.

3 )b�N� ��1 i>0� �1 i��Ï $� N�/�HS1� �¢ $ �É��a�. È� �*�� �s?, k�T ���� �*�� O£ß �0, ¯�? �gl � G@ b4�, H*;Rz �= $��...� ¬:; b*K� ���7 &]1 ¥*K�È. ���]�þ � Ö��«, I*�z \*�z |.

¿5 �N�B�P� O]l7 N�/�HS1ÿ� *��>�W �NM. ��| �*KÁ �E�0;1ü�Ô���, "|!=�È ü¦z ?" &��sT. "3 &iV +gN(��," &�W �NM /T�s. "2iV�( �)l � �i�H �Jl�l S(���. �|( À �����s &|>1 2iV�( �i�H &1 ü��i�am0�@?" �� ^sÑ X ��= $��, "bT¬¿�È �, /T�¿1` +-|!" &�� ñ �� �È=4T S1T. ¿5> ��E� G�> ^�*� S1� �/Mm ¯X;�W �NM. b�T/�> b5ß�> N�/�HS1��X !�� b�*�P �rl �:�W. ]� *ÐNz� � ��yz ^»���' iPQ* D�>�W. )b�N�7 �Eþ7 ô $¹n2, b�>£�7 ô $¹n2 N�/�HS1� ]R^] che��/M^T ;¶�H. ��?� ��¬2�¬ ¥*K� ��# $S Ð�Ñ 7z , �H����7 ��?³ ¬�K�R. ;¶�H *|( �NM À� b��W. ]�

53 ¹º ��� 2014-1

Page 55: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

4 �NMiV ¿5 .0�

��]N�L>� D] *ÐR¯a; T - ��| ¸| ½°=]�s ��¬>�a�', � 7� �1�=�', �[ b*K| ¿5 .0� �Th�^��� &/]H� ]heg��'|’! �NM �²�Ƚ�| &u¬>1, "nn ^ÿ� ��¬>�a�1 che - S ¿57 *he� *�/-1³, �AÉ� g��-1³|!" &1 ©^Ð cüe b�ü�P�W. "���4 �¦�X c]l ��5�� µ�OPQ -ñj b1 D4{...¦® &�(�� cüe 1|(, �;¶�H| +- £�� Ô�� A�� b_E UK�D4l |, ±²]l!" &�� �PQ�^� �K�s ^(�C +- �PQ�W. �i|>S(Á �µ, �]R^] ;¶�H i¾� �� ï� ���. &]1¦t ¥*�?R �NM| L�/���^�1 ´�«(�P �K�s Ö�/G: c�¿R. ý¹ ]�> ���>�-n NMN �*N >u> 7���W �NM. NMN > Ìbe�HÉ��a�. ��zs, �gl s, i/E �X;bTë�aT. ’�O��M H �Pj;’ > c�W� ¦®1 �Thë�aT. '% s QJ D�>1 X� a� s *1ü4l T. ^�1�4 Ã$ ��5N |�P `½îb0;@1 7[ È�>1 !ál �aT. !��0heT, �DQ0RST �NMiV ¿5 �/MN ��ë�aT. U� �h 7n ¥* b0z ¥*R �* >g��HR. NMN - i1ö, i�� +- i�P�1 ²­�P�W �NM. &��§ i¸� &�]�1( bX; �¬���. ��? ioH �û�H >W�W, Ô|< ¯L�W. $i NL��W. ¯�� D��^�|>S(R.

4 b��m»� ��� i�z4| &�z DÆl �W. 34 �NM ��l � �RQ>����s �4T ^T. ��s

5@�7 >Ð�� *he>�( SL1¦ ��=�h v��� U�L�rl �� �¦) &����W ^�. �� *��ë�� í�/ �h� �)^T. ��9 �Ú – &�¸ &�E C�E 1ú�ë�� i�z4> �Ø� *�X ¯ $� >|> ������. ��=�� ��]�¬>���( ��� D) sN@ ôiVW�>�- DÆl �W. �7Ô�� `�] h�]� U>Kë�� b*KÀ�P �\T i�z4. �7z 3�� sV 1ú7 �S(T p|i�g. ��zs �NM /W ! $h &T�� È4T. iX; ]�� ]�h> 7b� =� ¯:; >�W �NM. 3 h�z| ]�h ôN�7 ¯X; ��zs =� ¯ $� l T. ]�h �NP ôiVWs 7b� ´È��\T. /W7 ·� ^% £�ß !����W. �^=R b�; i�Ô�¯ $� !�z¦ bT>�( �NM sV 1ú7 ��W. 1�yz 3? 4þ �G�°� c�W�W. b? µ »� �N> U�L1�W... � Ö�Li7 �NM| �rl �� i�z4 ��I �� ]üe�W. ]�h �E ��| �Àü�\T. °®N� ��(s *�ürl �� i�Ô� À� +RQ1 �� ¯ $ ^¦T.

54 ¹º ��� 2014-1

Page 56: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

5 �NMiV ¿5 .0�

]�À� �Å N�s �Ô��� Ô:>K� ��>� �DQE�W �NM>. ]�À� ��� ��(:z ²­�P ��b��W. ��ë�( °®N�� ]�| ���¬>���( i�z4| !�K W)E�W. ^T EX�C ¦ �P ��| �/��¬�ø�T i¾�. ^� c�b YÉ�i1ü�P�¿�. ¿�� ^ÿ� �ÌV>�( i ü½Ô� U�L���W. �Trl n�¯ $� +�£���T. ¯�? � $% ÈE �PQ ^� b*Kn Ô«�£��W �NM. &|���s ^� ]� 1ÌRë, "' ��)2X, S ��)2H, i�zZ? n| ' &*K ¦�X ¿1(�. �¦ D��� ]he 8?" &�� �]ls i����P�W. E�M � >P�¬>��T ^T. �� ��* ���* Ìî� Dg7z *he>1, "n| ]he D4� K! �|( Ô�¯�" &�� `�ü�\T. "��=>, �. &W ']he �, ' ��� D) &�zW. |<= i�P ü¦z �`. �R�� ]ÌVÄ!" &1 3¿Q�¿�. b½Q]lb�� ^T ]� »�À� b��¹, �GH��s ^ÿ� ]� ��I�> pgl >�W.

i�z4 !����* ]�h =� ¯:; >1 i�Ô� À� ^��� 1 �7Ô��� 1ú b0;�� �NM>. ��°H� D�>�- ¯��D�>�� i�P�1ü�P�W…NMN �PQ�heT ��� cüe�W. &��> &]Ä �Ì[_ 1 ^ ¯�� &]1 c�z� &�B�. �ü�z ¯�� 1� ¸| D���T.

5 3�9 Ì1�h È» �NM cx 7 ���s ìE� ��| b*K> ü�P, Ï $ Ö©N�C H �Pj; ¦® ��d ±��x }�R ��� &�V�1 ��>�\Q�', ��| ¦® W/1�=>�- 7b� ��\�'’ cGeT Np�H�s. ±��x ]N¬ &� �% 7 «R�ë�aT. �NM> &]1¯ $� ��B\�� ��. �heT �PQS ]�� &« Ô|< ´�]�Ôø¸T. *�;ij� 7 ��^É� *1ü)l \�, ^ ��* !� �h� �rl �aT. &]1 �0� +- &¦t ��a�. ¿5 Ì�� �T ¦®�, k�T Rz , 3 ^H| �L �S(�. �NM ¿5 !|*|�P $0> !�z�W. �� \:� �Trl ìE� �ü�P� 3F �/MN> !���W. &��7 }�j �:> b*K �yz ¥WL +RQ�W 3 &�V�. 3?1 ]�¯ $� Ì��¦ È������ Ìî� �s *1ü�Ô�� ��. ±��x ��| �*K�� �^ ��>�¬Q�a�1ü�P�W �NM>. Ã$ È b*K `:�� $¹ �� &]1�G: ¿57 �PQ ��Õ s +RQnW. &¦�X^� bAzF s «N/-1 Ö�b_ N*� � ±��x. 3 �u� ûP�P ��| b�*�Ô>�-n «L!�����W �NM. k�T 1ÌÝ� ]R^] ìE� !��, ’±��x &�( NiV�:S(T’ &�� �ü�z| í�B ¿� �NM /W ��> !å�T. b|� >&»�> hN���P /W7

55 ¹º ��� 2014-1

Page 57: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

6 �NMiV ¿5 .0�

E�Ñ�s ��( �NM, �ü�z 7b� ´È��Ôsn ]�h �)E�W. /W7 � $% ÈE, A]lN�� 1�Q�( �� ��* b#��s �E�W. YnËB /jz. ��zs, O�c� "�? s �� ÌÔQ0s ��W. Ìî�7 &��*]=�, *»�7 bE���, �h�7 R+ O0;�PQ�:; ���l S(�...)(p�N=*�s �� ¬�; D� ÈE �/MN> ��>�W �NM. i�Ô� À� +�QX; ��zs �0�7 W�ü�W. ôiVWs �ü�z `��� )*�P�W… dR N_]. Ã$ ��5N 7 ��0j Ô�<��W. �k(�z A]� ��·��H GjK 7 ±��x � bÔ��$ �W. &be:(�� $2�l �(��� �� !�0b-B T. ��� ÔPQ�¸�S(T. &]| 3 3F }�j &1 ��> ����. ¦® 3�R�1 che>S(T. ��| E1��>, ö Nz> ÚGeT. ��� �GW�P� &��*]=� ý¹n2, E1�� ´ �� ý¹n2 &]1 ��7 b����¿�... N_] ]�` 3 aÈ% ��©'�C �Ë 7 &E#;�% bÍ�j. i¸�]N `^�1 �� ]�z���� ¥he�N1 �L� ±��x �� ô¦) ¥üe�P ����> �DQ4T. *�*�NM �c� ¯��D�>�¿i�� ��| `©�^� ��>!Él S(T.

P�(s 1�; Q�W �NM. "���V, n| '> &*K¦�X ¿1(. ��W �! $¹ isT GiN�. ±��x ��P S> 5s ���|. &]1 §k*;j i�PW �. 3 i�P >:�£�7�P �PQ� ü�z< |<=. Ô�<>���(¿1`. 'W Ô�<>n �] ��) 1... $i, ¯��»�| dQ �7P�DW �. |<= &S7P]�s È) � ]be0T���z �1( &��þ � ©L�¸û |!=R/<. 'Ô�< O�I*K�� * ±��x ¦�X ^ÿ� �ÌV>�(��> ' ·`]� S°�Êg�W. �P �DQ4��( Ìú ·`¸�]� 1|( !�aTg�W. &���� Ö�Ô�* ' ]�z���� �]Vp]H D���¬Q| +-..." &�� ±��x 1© �G1( �ü�z Ì�� �`¶K�P�W, øe�P�W.

�NM b�>�71 ^�l�� ]�> �*K���, ‘& K!’ &�� �� ¥c� ]� ¯:; >1 �_QE�W N_]. &|���s �ü�z ]� 12�W �NM. "&�à¶; �½ël |<= S*�0 b-B <. ���>, 1|( �N/]�s ']�z���� ��?> DmQ �� SW," &�� �À �PQ�W. ¦®7 N_] *1ü�Ô*��� ��b�B ±��x ¿5 >&»�| &�sT. ¸Ì ����S(R. )h �¬:; b0z !W `ñ���HT. fg� «:; >�� £�� ��>1 !����T. i�(T ¿5| GG�iV+, >&»�+ &beL�P N_]| ��>1 Ã$ ��5N !���W �NM. �� ]�z����> �Å �?cüe �ü�z| ^ &beL�P ]àül� «L�PQ�W.

56 ¹º ��� 2014-1

Page 58: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

7 �NMiV ¿5 .0�

6 � i�H NMN £�� ������. ^�1�4k $S � �% 7 7[ È�>���� &�^:. � Nu� D]ô $S 3 ^N� 7[ �*�¹ �NM| �������$ S � ¦® 7  �K �DQ^T. &:��XW ô� �9�s &]1 ±� ��. �NM >� *|( O:; � SN�B�P�W. ��(s ��Å»� �N�Ö�$ �W ��7. NMN > ��/H� 5)�¿? &]| 7[ ��>!�� �% ��¿? �*, &]1 ´��� �ò $S ©L�¿? - &�( ]��h� ��> ôiVW �>�- D)�l S(�. &]1� �z Ë s ��_ ¥*�?1 &�L¹ &]1( ¸� ����S(R. &�Hi��K� sn b|� D��4L�W. �R ^�� ]R^] pggl s ´]H��$ � NMN | �E �NM i�� �ve�L���W. D«71 b1 �W�E �<=ë &]1 ��R !���W. "i® ��z��! $��<. ��$ ��< �S(á�?" &��L�W �Pgl 1hi N�s. NMN Ìî�7 Ì|bX �¸�p� *1ü�Ô��. ©^A�=>�-n HA z �P 3 &���$ � &�V�1 D� &�W�P ±²]ls W�GT. "��® �����j? ' c�z¦?" &�L�W �NM - ��zs, SÂ>s, 5®ß "iV¦ ��( � ÌEz� 1�«1 �E. " �, S NH p�S" Ì*l�s &1 �1�«� G: !�� 3 �Ð� �/MN +RQS(T &]|. ��0 `��n ô«lÀ� üT� b��0;��W �NM>. »� A�� ;2 *�����W. &�]7n ¹R>1, "' Èå�å1§� s1, � ÌEz� ü�z ' c�z� *8?" &�W ��=-1 ´�«(rl . "n| Èå�»� ������, ��M ! 1©�sn �� S NH. &|�>�- pggl s 1ì D����E�PQ�W," Åö¦ ]� ��¬>1 ��zs &S(�]|. ^�l�� Z��¦ ��I7z v����� Ô:>K� �$ *� ��VE�W �NM>. 1�^�* �Ð� b:; >1 �h>�W. &]| �Å cbeø¹ `1ü�¬�>�- c��  yz k>K>1 bR=gl >�� 7b� !�����W. �� !|§ !��� NMN ©L��2y `�rl ��...�¦´«i¦ `�� <�����W. NMN c�z� i�P ��£��� ¥*X �PQ�W. �>&�³ 3c�z� ��W. ��| NMN ¯�� D�>��, ¸| NMN c�z�( D�>�a�1 ¶Ng ¯a; T. &]1 Ã$ ��5N 7 3 k@�[ ��l � Ý� ��W. i1ö 5<�aT. ÐWÑi�gT +-|. � >�� �e� �R! $h¦ �iV]�. ¸| �NM| $2�P��z , ��| ¯å�� ��¬>�(�z cGeT NMN. i¸�]N `^�1( �)2� &�j*�Ôi1 cGeR &]1 ]�z����. �`¶��$ ��yz ¯�? ó�È ©L�W. &]| � ��£��� �1 �NM| ¯å��¹ +g� �� ¸i�¸ �]Vp]H D�>�aiS(R. P� *]| ¥he�* ]be��.

57 ¹º ��� 2014-1

Page 59: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

8 �NMiV ¿5 .0�

NMN i�rS ls che>���( ��bu� �NM i��7 �*K�� ��. �2V� is� D«7 lN�s b�Ö�� c�W� ^�l *¹ ��| ��I7z �� &� vTÆl �W. ’&iV ^N�]=� S+ �PQ�¿!?’ &�( ]��h iW7 ¬R>K� v�P�W. ��=-1 +- *'(É� ��:; O�H5���W. p|i�ë &���]� W��s �� ��* ���� 2�� �À D��*��R. GG�iV 4��� ¿5 �TÆl ��1ü�\R… 3�9 �Ú GG�iV ��X !���ë�� ¯�? *�R ¥*X �PQ N�/�HS1� ��=i1 cüe�W �NM. i�(X ���� GG�iV �PQ� *�( �NP �E� N�/�HS1� - m� *0;1 G] wy ¥*X *1ü�P�W. &��7 31�«, �� b*Kn b�»� ü¦z �S(R. &��71 1�« ]� c�z� �N» &1 � l�P� S1T 1�n �]��T. G«§»� A]� - &� � c�W� 3 >&ÿ� $2�P�W �N». d� >:�51 c�W�^��( Nu�s ^ ¯�� ¥he��� ]�`. Èm ��£��� �rl �( nboH�7 p1�� �P���W �N». N�/�HS1� c�z��� \u�. 1 ]�` ��Rcde 4p�� �* 2�(>����T. ]�` ��* �� ��� ��� !W T. ´û©�� �*���W. wy7 �N» b*K|�( ü�z7 c�z� ��*� *1ü�Ô��� �� �N» +gk $ ��:��|>S(T. ’�wy �NM> �¦ �PQ�Å? �S(á� ¿11 ]�> ���> �ü�Ô�Å?’ &1 `�l �ë��, pqgl s ]X; ��]1 - �NM| �E�h�¦z �*KÁ �E�:; ���> &1ü�DÅ! ’�|( ���Hs� &1 ü�D� 1, ¸| S �����1 ���> cbe��? Ö�b��¿? �heT �N» �¦ ��W? �*K� ��W?’ &�( ´°(� *�W®/¦z ��T7 J� D����, !�0n �NMiV ¿5> !å�T N�/�HS1T. ý¹ - ��z^m�§ �NM *1ü�Ô�����( ^Nl r% DE�W &]1(... >&É� �Trl ¬:; b*K��¸ !W R �� ���. ñ�]� �*���W.

7 �NM ��� �� W>K�+ i|0�( b�ü�\T S1T. �� ±� �����. *»� ��0 «Rs�� �����( � l�Ô�*�����> 2K� 5�s ��W &]1. ‘]Zz ]�t ���? &��§ �|( !�>K�� �*K� �PQ�¿? S� 1©� cbe-1 Ö�b�, �i�a �1 $0 b�>�- S *|(� Ì�� ·`]�� ¥�0 ��0� 4L�P�¿? ...�NM &�à½H1 Nu� �2X? ��> �¦�X �' ©R/��*¿!’ &|>�� �/ 5�b���T. �NM �*����� ¿5 �]£��W. >&É� �� �»�> ^É� !����R. p|i�g �Ø� &*K�� �P *����. �SX� $S �NM «L��l ���( �°� *»�7 �gl � È�>1 ��R��4sT.

58 ¹º ��� 2014-1

Page 60: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������./�)0��� �

9 �NMiV ¿5 .0�

�_»� A]� ��] pggl s !�E�Å &�] pggl s7 �NMiV ¿5 .0� �]b��� &��®( Ôg�( DE�W. b�< &B�S1( �Nó�( �NM ��$ �Å, �*K�> !�����Å, ���> !�����Å... ø�b��� ��³|. &�^: ´ N� �NMiV ¿5 �/MN

£É� �d }�Nz> - �E1�( ¿5 �N]�2DQW. �NM| dQ� ±u b � !�z �| !� �)W. � ¿5 Ì�� «�� �* 4öK�P� �p�� �NM �* ��� &�(:z b�sh� b� �) p|i�g ò $�H �b� ^ ±�ó�dW. ^ i���| *NL�PÈ)W. &*K�� �P *��>�-...��k $S � b�Á û �)l «��...]� p��$ � �©�|�� �beX� $S «L �*�g�¿ &�( �°� \@� *»�7 ¯:; >1...� ¿5 Ì�L0 �beX³ ��R�rl n �S(T p|i�g!

59 ¹º ��� 2014-1

Page 61: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������./�)0��� �

1 !�"

!�" #$%&' ' 1©�s `©�� ��] ���¿1( ��l �¿ ! ' &1ü�P�W S>. &�� ��]> Ì�� S> `©�� �Z�1

�. &�'( P�(`. �he¡PQ�W ¯�? `©��. b�z��z hX; ¯L� n| *¶; b� ��©'�C Ô�<>S(|. Ô�< �N l�=sn �üYX~ �J; � vE /�N(��% ±" #�F; &�H|. &� Ã$ ��5N 7 . � �R ^»��¸ �|( óbes ��4sR. S &�]^T ��S(R. �ve�L��|. �� ik ( `©�� 4e�\�, dR ´ìHg� ��GW�\� &�( �à*eo� � S_ S7 £�b����W.

�� w 1F� N�s1 ��£�e�P� ®#Nx 3y��[ ±" SW. N�u N�s1 ��£�e�P� ���þ ^É� �> b1 �rl ��aR. /b�� `� s�| �Ì ]�R DE �^=�. &W &�] �Ý�M �H��N� �. ^ &����> ]/M:; s �Ï $x DE , &1( `o¦ �J; DE �^=�. \��_�C ±".

S D«7 ��( �E;�C ©�; ª p�0<% ��O1 � 5J §Ax ! $h !å�|. " -.bNip��, ��.�F, ü.Ã9 � " &1 vE ��( øjB 1 Ö l s ��>�� Áj SF DE ���

§Ax 7 !å�|. � 5J bNip�� 0�R �¢ $ �É� ��a�. >:�£ 5�H]�1(�X' ]H_�P ���§ &�]� &���T. ��X 5�H]� ���i1 &]1 NH �az � �az � &�E���W. �� �R b��* O�]i�W >Ò^»�1 , }�j � �� ¥* R1 ��> ��X ��? ��e: D4T. �� ' &1( ' b|� � >&»��n D��¬>�:�W.�]1 ï� ÔPQS ��. � &Nþ �W ��X !��0beX E�] Ì�? b_�l �W. � 5J ^���W +- &� £X; *!s iiV�( &��' &Nþ �Ú ¿ ��9> «�� ��aT. ]�¦t ]� �� b1 D) ^»���� ���> &�]i &��^�1 ��rl ��aT.

" *� ...*�...z 2 � ©�; ª " &�� S D«71 dbRz ¦>KS(T . &beX � $Ì 4��Ø� ý� ��l �W. ´� � � � $Ì �Ì &]1( *�E � {% h% �ü�\�.

" !® �[ ...�`® |�C �Ë �Ë �F� ¯�;[ " &�� ]� ü�z /-B 1( 1ÌR>S(T. "piV�H ...� �9 �|( �W�4l T " &|>S(|. ' S bhe� ��*��.

60 ¹º ��� 2014-1

Page 62: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������./�)0��� �

2 !�"

" &'( 5sn �S(�. ' S> �� O�c� z Y ^�. Èm d�À0j� +- �F� ÓF; DE Gz % DE ��>N�� " &1 cGeT. S ��I7z �� b��W. &�'( D���� *'�� S�� /�0� bTg�W.

" 4j ...� �9 O�c� U��Ns !»¿i|>S(| " &�� �Es|. " �� U��N�H ? �> �¿ U��N ? (P�j È*¿ ! ��X��� �� D4l < ? |<= !���¹ bô�T

D4l T ? " &�� /X;s &\T.  R ¯/�z� S>. " &¦t 4j ! ��a| " &1 cüe �DQ4|. S À� S§ ±�E�W. dR> /�N(��% ±( &�S

aÈ% *�� &o=�(�. ¥�K 4 5s «N/£-�1ü�l �W. ' �®j ��yz �S(|. � P�( �jK �PQS c�B dR. ¯ $s &��� E1��j s b1 D�>�� ��� n| !»¸���� �� 5��:�W. &��§ &'( ��O1 S �% �DQ4|.

* * *

��yz rK� !»��1 ����P , ]�=] ]n bR=gl >�� !�� ü¦z �¦ �i�s � ��� *�Qj &�^: b���|. � ��X �DQ0beX �Ú bW ¿�W. (P�j 1 £X; £�0 �J 7 ä�DE �� �DQ ^�1. )h Yº �E 1ú�� ^�1. i¾� v�? �( �P N@ &� ��� !����^�1. ´� � �� S W�ÔNH. S E1��Y � 5J +- ÌE�� ^T. � l 1 S ¿O\QT &|>�� ��]àül b-B T. ' S �}� ÈR. n| U��Ns �®j 7 ¯ $ �^�. &����� *¶; b� 5s b1 c�H�. ¥�yz 3ü* ��(heT *�¹ ���heT *¶; b�¸� ? Àm cbe�� !

i� ~g> i�� ��s ~«§rl ��� �<� +- *|( >Tg�W. &��§ ��� ì¾ s ��( S ]�z����1 �;~ D4T.

" �� ..±" 7 #X� &�H< . �� ��] �� £�0 «�a<. ¯�� D��^ ? " &�� � S�( �|( wx DE i® \�ó0; 4sT. ^»� �R b��* " Àm ¥* &�V� 1 ���� SS( ...D�>�a| " &1 cde4|. &�(:; sn ^É� ¥* &�V�1 �4R. �|( ¯�� �h� NiVS(R . " &*Kmz� SS( , &�V� wy b�ü�Ô�� \� " &1 cGe|. n| ^»� �0 ©�¿0�1 ���¶b���R. ' S �7Ô� ÈR. ¯�� b0z S> ¯�? ��B\�� ��. &Å ¯�? �W £��. ' ��] �� ]üe�¬�/�|. ' ��� ¥*1 D�>�� �. ¯»��H* &� ��yz b� ��:�W ' &|>1 ¥he>S(|.

&�V� wy �E n| 3§ cGe* &1( b|� Ô* Ô ©L���. ¯�� Ì�N l� �n �PQ�W. n| � 5J �/M !�� " 4j...S �mË #X� &��W , ¥* bW*| �9� Z~ ^� " &1 &�s|.

" 3�...*��%� ! &�S ¯�� bW*| �9� ���> ? ^N� \�.Á�% ÈJ; 1�j � $� �j "

61 ¹º ��� 2014-1

Page 63: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������./�)0��� �

3 !�"

&1 cGeT. S+ &W 1©� &1ü�P�W. " q�+H " &1 cüe �DQ4|. &�/N�/ ! $ä/�s S ¯�� ©L�W. ·`]�71 O]l O]l R¬� , ���¿� ��E �\Q�. ^X�

G� 5�H] +- S ' NH ' �b�7 !�(�X �PQ�W. ¥* ¯�? ��z &ò?> ��O1 S h�1( &��7 �mQ4|. ��yz ^��� /à.b*N@� &'( O1 b_4|. S NH� G� &` +- ¥* &��N� *¿ i !

S ·`]�7 ¯�� ��z ¯�? �Re�À ���. ��]> Ì�� ¦t bW ¿a§ ��X ��l S(|. *�¹ ��]> Ì�� �ÚÉ� £�0 �J 7 «n ^�1. �heT ��yz «�:S(|. &�¹ ¹- ! ·`]� 4�s , S> �PQ�:z s 4L���W. &�¹ , �N >�, \< ¦�X` cüe ��:z �i�H� +- ��x s �4l � &1 S> ]=N7n ��E�W.

* * *

" ÀR ]�` øgS(R " &1 S NH E�M bTë cüe�W. ô«l À� ¯�? �«l� ��� OX;�:z s �� &�H|. E1�7z �ü�P�:z S NH| �L��¬O1 ' ��] «�HX ^Nl cGe< ' &�� n| v�L���. Ê��s �����|. ¿1 KNu� ��W. ]=N7n �> ´µ¶x ��0�=�� �S(�. \¦ �üY¶x ��:�W . &��7 ôsM ��� i�] 5s b1 DE � 5J 1 ���J c�H�. ���7 ��])¯ $S /�G�. � ��0�=� \#J &�¸ &�-1 �¦ ��S( �I12W ô�� bTg�W. � � $Ì7 S NH /N��� «R�ë ��� S> �#;kßx� ! &��§ � ^Nl S> &°1G]�$ �W.�� ¹�Q��1 ¯�? �i�H¦ *�b�4L�W.

" ��0�@ ...&¦ 1°]£?�s �S(R. À> �¶; � �¿ ? " ôiVWs &�L�W S NH " &<|. S> �¶; � �� " &1 cGe| " �' ��� n| � hX;�X !���¸| , À> &TB s ���| " " &�� ��X ' ��?°H� ? NH| +- bX;�¬�1 ¥* ����¦ �|( P�*�\�|>�:S(^ ? "

/X;s &�s|. S ó�g S§ `PØ�s ��W. ��]> Ì�� �heÄ �¦ �az ��� n|. £Ü½ bEþg� i1ö �0� nRe¸�µ !

ò£ß«�(:z �E�W S NH. �� *»�7z �T� «R�g�( *'(É�. ö% ! �µ¶�� 5z F ����C ! n| L�/ ��¬���. c�H��� b1 \¦ ��W £X; N@ &� ��� �DQ4|.

� 5J §Ax 7 ..... " ' E1��Y S> \¦ �PQ���H! . i� �E;�C ÍE�Y ��� �kx |�� ¥* �=¯V�%

O�¿i1 Gz x D�l S(|. ¿1 ��£�e�P� ��[ �jK &�¸ |<= c�H. �Ï $x �H ��� i1�?N� &*K� !»¿�..3§S " ü�z/-B 1( )>K�� �� `E�T � 5J.

62 ¹º ��� 2014-1

Page 64: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������./�)0��� �

4 !�"

S i�� ������ /�g�E�W. � /�N(��% ±"� 7 �kx !�� \|� ���� \¦ &R�. *¶; b� 1©�s b1D) ´«Ö ��( ^»�§ � &� °� ��l �W. &�� �S(»� � �NMô $�¶x S ´«Ö| � l�P���( �0. ! \¦ /N=�s �� &�H|. n| �kx !å��1 ��)l � �c� +- S óbe]�� ¯R�g�W.

" q�+H 4j ! ]be >�- &1( ����� E�Ñ� D4l |. " &1 �¸�p�s cGe|. " &W �m ! ¿1 ��� |<= �� *¶; b-�� ��:�W. O1( ¸H/� c�H�� ��:�W.·`]�7 ��

��Ö�s íN*� .&Nþ�$ �¿ ? " &�� �^=T 5J. " &Nþ�$ �W 4j " &1 cüe &*K� |�� �DQ4|. ^� )��¸ 4��×� nô*K� U��Ns ��X

!ål nµ�1 Ö��. ^�� G� &Nþ�Ú ¿ *�¯' ��=-1 ��Á ¥* £*� ^� *¿ ! ' S K��E�W +- ^� � £���¹ ! >:�51( s� �W�E 4��×� b1 D) ^»��� � 5J \¦ �¶; �. n| � �Ý; 1( §� D��^�|>S(|. 4��×� b1 �S( �*��S �Å ¥* �(*� �hH � ��� §Ax !ál ��_^�1. n�|>�(:z sn S ��7 b-B T 5J. �|( �kx b�ü�D¿ �\QT. &� S ��` !

� 4��Ø� i�] 5s b1DE �Ú bW ¿a* ��X�\Q|. 1��* l�s S NH ä©�� ��B�Ô 4L�W. �� �p� 7 b#��s �4|. ����� &nW ��] !«S *�b�B���. �� ]>K! $��1 ��> � `Ý�� ? O�]i�W &�¹ ! &'( �S( +- �Å �7e��:z �heÄ �Trl ��aR. &�S S*�'( &���N� . �>K� �x ^�= &�¹ �>K� 5�b-���:�W. &��§ ä�DE �À �N/�:z 1ú��|.

* * * ��� �ñkx� �7z �i�¸ +RQS(Ì. � 5J cÐgS(T. " !� *� ��[� ! ÀN�¸ � 4 ´µ¶x ��� ��0�=� !»�øgS(R *¿. �NMô $�¶x 7

�üY¶x \¦ �>K! $�W. ��0�=� ��R 5s D)l ^»�n z�j D�l S(R. n| øjB 7 ��(beX³ ÀR 5s cA¹n ��j; D4l |. �*�¹ nnÀ c�H�|. � ]�=] �|( 1�W�P �bû/� �� " che> �gS(T.

� �u�7 S *�X ��� ¥* `�z �Ý; ¦ *1ü�\T. ¥* ¯�? ��[ 7 bR� b�ò� ��� E�Ñ�s ��( �- R�1 �rl `_� �W �0 \N�B�P�:z &1ü�P�W. � &��77 ¯ $ *1ü�Ô1 �� >7 , �Y ��� $�y$ �W. m% mJ ! S � $¹ ´µ¶x &�( /iH� �Ø� *1üÆl �W. �¦= $S 4e�\�. &�� *�� óbe &1ü�¬�^�. ÀX�C �N l�=sn S �% �PQ t� Gz x pdj D�>S(|. v�? �( �P�beX |�� �Ú 1ú�� ¿ n| c�H��� b|�'( v�>S(|. PØ�s &��7 n7 , S NH *�E c�H��� b|�º �<. �% ! S Gz 1�C nn ��£Nb���|.

63 ¹º ��� 2014-1

Page 65: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������./�)0��� �

5 !�"

¥* ! $h ��0�=� pbm¶x , i� ! $h �kx �=¯V�% �jK � � ls A· &���|. v�? n(

��� !»��� , �Ú ��X �PQ 1ú���� . � �� b1 . ��yz �� ©R�g�Å +- S> �Z�. ¯R�g�( S NH v0; �Ø� �|( Ö�¯Të ��_W. &he�heT ��yz ��� ¬a; � *1ü�l �_^R.S NH1 ��0� ��� �PQ� ^»�0 ! . ^»� ��/« S NH ��>�:�W� &1 � $% s ��On ^�1 , ¯ $s ^»�� �az �0� ¯�? � $� ÈJ; !

O1( �9� ]�=]... �beX ¦t �Ú bW ¿a* ��� |�� �DQ0beX S> \¦ �°QNH�E�W. ¿1 KNu� ��yz &1(

��l <� �o]o�s �S(�. ' S NH��. ' �heT S> ä©�� ��R ��B4l R ' &|>�� )h &�p��s &� �� «s|. P�N> *��H0j �Ð� À� ¥* �0j *�b��W. +H�J s 3¯x D4|.

" �i�@ - ��DE �]l�1( P�¿ Ô����. � $� ÈJ; &1 b*K� b_�*��. ÀR S� �>K� �i��

/�b�� �� &1 1�W�Ô|. NH�> 8N�s �®V7 �ÅHs� D) ^R, `�½7z ��_^R S> ���. ^»� ��4��'( �±<sn �S(�. ^»��¸ ���¶�sn �S(R. &��N�$ �heT i1ö �R? >�^�.� �Ø� ��L]� S>�W. ' ÀR �|( ¥* i1ös +- �l�Ô�� ��. �SÄ S �N¿�1, ���Ý�1 bX; �¬���. &�S ñ�=��. *'�� ¥* �0 , ¥* 3¿Re, ¥* $i� +T>�( �eN] ¦�X` +- ÀR S�=��. ��yz ��l ��� G� ����s , À &��N� �mQ ¥* sIÕ% ¦ �% D4R. � ^»����' ���O1 , À À� �¶; �� � ( �°�� �\Q|. ��S ÀR S> �DQW ? &�S ]he ÀW � ��� , À i��l =1W. ·`]�7 �Å 4e�c�H� &�( À ]b�W. &��§ À> ��;kßx� �>�- nn � hX;�X !��gS(|. �* ÀR ��s �} 4��> :2�Ô��. I��® &�sn À> �Z��4l |. *'�� &heI $S N��. ��/H� ±²]l . ��a| "

#�X��0� �� !. ·`]� `�� , � $� `�� �Z� &1 P�(s �<=>�� ' piV�H ! ' &|>S(|. ¥* ]� üe �W��W. S NH ���� v0;� S *»� Ì�� «R�g�� �Å LZ; ���C ��_W. �he�W ���W. � £jB &���|. ' ]=N7n S &p� k*K� �L b_ &|Ö�� ¥*X ��N<g��1 n| �­�Ô�*��|.

* * * ���7 ¥* 4��Ø� , � 5J 1 �¦ Ð0;7 È��^¦ &1 �7P�l ��s #� �C &��W. ��; DE " p7 ...cbe�� " &S(|. " n��H ...À �is1 . *��¬H�¶x� ! À> &5ß� ha; T

" &1 cGeR.

64 ¹º ��� 2014-1

Page 66: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������./�)0��� �

6 !�"

S i�� &0;T� vN7z ¥* P�( *��*. U�4s ���Ô�1 ¥* O]l &|;«. ¹RO1 " q�+H &�@ ...º� ��O1 �-B 1 �4l | " &1 cüe wx ¯�;4|.!�0n � 5J §Ax !å�|.

" �...che...�' �(*� �z� ? " &�sT ÜÝRs. "   �z� 4j. �� |�C �� k $% ! S> OT> ha; T . �-B 1 !å��.mh Z~ ��=�� " rXs

&�s|. " *��%� ! ' �he_ !»��� ���> ? ]�=] !É�< s1. &�S |<= !�� D)�Ì�W ? ¯ $s

i� �IF; 1 U��Ns �iV1 �Íx� ^É� �©k $Ë D�l S(R " &�� ��/�� ��� ¯a; T. U�4s � 5J À� S> �b� �PQ�W.*��� D�>S(|. " n| mh ��� ���� �� 4j !

" &1 cüe �DQ4|. S ´�Nl� S§ `�]s ��W. " nn�X...S 5J 1 �W�Ô�� ��X ? S S�* À� S§ *��� ]üe���W" &|>S(|. �heIheT OT>1 �¿? � &1 S i�� U��N ¯0; 4L�W.� �Ú§ £��� S NH �/MN> !å�|.

î®ò $� Jem% �Ee0� #e¶� �Ì7 S NH 14� u�s bTO1 ��W. ¥* A�B> ©�V1PQ� ����� �� �p�7 �� Åf¬¦T��W. £Ü½ ]� ¥�0 ]S1( GN�� ¥* �T í ��( 1°Q�] ø� ! . [ b*Kn +RQ1 ��X4 $is ��| ����\|. P�(s *W� i¾� 1ú7 ±RO�W. S *É� 5Ð ��� !W �.

" À &5ß� ]>K� £R<� ha; T. &��*n b*Kn ��( �x.ý.E.1 7 ��>(0j 7 ��\R " &1 cGeR � �isR." �� .." &1 ]¦��P �x.ý.E.1 !å�|.

�x.ý.E.1 7 ��>(0j 7b� � $0z!��7 �<=ë �T>�:S(T S OT>. ¥»��¸ �{ zhe�, ! $Rz ! . �R�� bNHÈ�u7 �S(T. &ÔQ� S¦t �S(T.� *É� , Ì>K , c<� &'( S ��*7l S  yz �P ��b�B:; �S(T . &Å N*�$ � ����� *�L�W .S °®N�71 /�Å \u� ��>1 &*K� ��(:z s &1ü�P�W.

" �gl ��� 4j ! " &�� �R� � &5ß� 1 S D«7 ¯X;�W. Dg7z ��O1 bW��s b:; >S(|. ^T �<=ë S D« È»�1 /X;s b:; >S(T.�Å £��� , G°� �|( *X;b_E�W. &¦t )h �gl >1 i¾� �R� �DQ4|.

" (Þ G� ��> N�� " &1 cüe�W �R�. «L S NH �/MN> �DQ4|. S NH��L �� �PQ� ]� Ô|5�1 P�( 5X� 7 ����� �R�> �\Q|.�� � &5ß� ×L�P�W. �N�à¶; ��gT. ]�z b*K7 bTO1 ¸t &� °� �� � &5ß�.

S ´��� �>�-n S NH1 , OT>1 ������7 Ì1L��|. ¥*K�9 Z~ &�� �PQ� S> �T �9��� ��/« +- �Z��. �i�s S i�� ��( ' S> nn ÌîH� ' &�( #�S �[ Ì��

65 ¹º ��� 2014-1

Page 67: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������./�)0��� �

7 !�"

U�/4L�W. S�) �9 � 5J wx D4T. " p7....Èj �j 1 ?¥*K �©1 cüe �� ����X ? " &�� &R�l S(T. " n1*K� ��-��� &��N� ��W 4j ! ^N� ]�=] �4l |. �sn ���% &�� �9�1(X³ Z~

� 5z D4l | " "  ... ...1 *~ : *� �À��Yz " �NBj È�l S(T " 4® 4j ! n| ��| " ��]s cGe| " òx ý `� S% ��j; 1 ñj � ��0�=�...�!x ý `� S% �F 1 ��[ " W�l S(T " ñ�=�� 4j ..nnÀ c�H�| ..3§ ! " &1 cüe wx ¯�;4|. Z� s &1ü�P�W. �S(á� �

5J ��� �$ �[ t� 7 b� �|( n| �7e�|. &�¹n� �heT ��� `�! $� ' �¸H1( ' ���>S(|. &<|...� 5J ¯X;� bR� b�ò� 7 ' n| 3���| ' . ' S71 &�1( , �N�¸=1(,

4=�þ 1( �/ � ' ��E* `©�� ' 4e�\|. ·`¸1 ��( &Nþ� ���>S(|.&W \� S> !!

--------------0-------------------------

66 ¹º ��� 2014-1

Page 68: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�����������������������������������12�� �

1 MLjFLTdûXh

MLjFLTdûXh $qFLïMLOqGHl FLOqfS¸ÿMLjk¿ë

���������������������������� !"#$�� %&'()�*+��, -�������� � Oy¾ FoFLj �IgHGSj¥h MnWo"GS¿¥h ö@nÎMLO| O~¾ GHOqj$qjFL ML¼á ''TdO|.. ¯ Oy¾ ĽPnF|û Mc+j" MLGSjëFcïOq^. CLMLj¥i ÄGRNqj¸

ÔnGHðMLj ×n.¯ O~MLkO~MLl$cOqj ÔnGHðMLjFcïOqj. Mc+"¥h MLjFL _@~Kc_j QL¸¥qöO~M| $cOo ¥q¸rHÎ÷¸=| ÔoTd<^'' ¬¸^k ÔnJdð<j. ''¯ QL¸¥qöO~M|¥h _jÁíPoFL^j÷¸Á, Oy¾e ®CLÂCy MLjFL¥h CLÓFxGHlðÓj ²MLø¿¢ï öGHQc¸CL¸$c °¸<¢Nqj^¸PoÍj. ®CLÂ¥h

°Eyõ$q¸ ®fH𸼠FoFo rHÍí CLGHlðÔoTdFLj'' ¬¸^k ½¡GHl ²¥cÚFLj. ¶ ¬Oq$q¸^ CLOqjMcCL MLk ½¡GHl ^FnïP| rSÎ=|¥h ÔoOqjŠ¸Á. ¬GHð=h¥é ¬¥qÚ< �¥q Op¸@| Kc÷fSæ¸$| GHmOnÎëFL^j÷¸Á. �

öJd¸CLMLj¸Cc bÍkÈCy ¸¨ °¸Á. Fc ³¿NqkPy ®Eo rHÍí ^FnïP|. �¥q ¥hPyÄ£j^Oqj¸^j¸Á. ^FnïP|Py PyGHÆ¥nÈ" Kc÷fSæ¸$| ×.¿»FL öGHEoQcÂï ÔLkfS ¬¥qÚ< Kc÷GSæO|û¥h ¥xÂï GSkÔLFLÓj ÔofS _Nqj^¥xÔcáFLj. ®¸CLPy ¾eÂNqjO| ®¸×.¢O| O~MLkO~M| Fc Í$qÜOqŠ ML¼á ''¯Mc+ öèã FLÓAKnÎ ´ÍjPy ¥c¸ö¥i=| °¸Á. Ä£jOqj ÔLksSë GHÂMnjjÍPn<CcMLjj'' ¬Â ÔnJdð<j ¯ ^FnïP| öJd¸CcÂ¥h � öèã MLjk<j¥hPyÄ£j^Oq÷ ÍkOq¸Py °¸^j¸Á. � CLOqjMcCL ®ÍíOq¸ öèã rSÎ=| ¥h _NqjÓjEoO~MLjj.

FoFLj öGHGSjëCL¸ GHÂÔoGSjëFLïÁ ͸<¥cOq*õ OnÎPoø öJd×n¥|æ. ®Á CLkOqjð ¥qFLjMLjPy÷ ÄGS뿸¼ °¸Á. GHÁsUFLj GS¸MLCLûO~Ó ö¥hCL¸ ¯ öJd¸CL¸Py ÄGH¿¢CL¸$c Kc¥nÎû=| [Â×.¸ ÓAKLõ¸ ¥cML^¸Cy EcÂ¥yGS¸ ¯ OnÎPoø öJd×n¥|æ MLj¸¾eOqj ÔofS¸Á OnÎPoøQc[. FoFLj OnÎPoøPy Ôo¿FL ¥xCLëPy MLk _߸ÍMoj ¯ öJd×n¥|æ GSOoø ÔofS¸Á. ¬¸ÍjPy FcCy Jd^j O~MLkO~M| ‚@~ °¸@oMc<j. ¥c¥qJwCo CLOqjMcCL FoFLj ¨JdO|æMnj¸=| GH¿¢XLPy÷ JdrSÎ ¨Ä½FLP| ®¸×.¢O| Tdìtj¥h Ôo¿Co ¬CLFLj MLköCL¸ ®¸¥c ×n.® $cFo °¸¨JwNqk<j. ¥c¥qJwCo MLjÂfR ÔcPe MLj¸¼Mc<j.

½¡GHl _NqjÓjEoOq$cFo ''³¸=h O~MLkO~M| $cOqk ĽPnF|û Mc+j" MLGSjëFcïO~? ³EnÎFc GSMLjTdõ?'' ¬Â O~MLkO~MLl ¬¨$cFLj. ''¬Eo¸ PoÍj TdO|. Ä£jŠ CnÓjGSj¥qEc MLkFL _@~Kc_j QL¸¥qöO~M| GS¸$qÀ. ³ ¥q¸ö=c¥qæOnÎFc <_jòÆMLø¥qJwCo � rSÎ^j Ä£jÍ

ĽPnF|û Mc+"¥h °CLëO~Ój öMcGSjë¸=c<j. ¬¥qÚ¨¥i MnjjFLï ¶ ¥q¸ö=c¥qæO| $q=hæ$c Mc¿ï¸$| ‚@~ ®Ôcá<j. ¬tjFc ¬CLÂ¥h _jÁíPoÍj'' ¬Fcï<j O~MLkO~M|.

67 ¹º ��� 2014-1

Page 69: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�����������������������������������12�� �

2 MLjFLTdûXh

''Mc¨ GS¸$qÀ FoFLj ÔLkTdëFLj Pn¸¨. ²Ój÷¸¨ Mc¨ TwæO| Ôn¥| ÔoEcí¸. ³EnÎFc Co@~ MLsSë GSrSð¸@| ÔofS ÕÔc¿ã gR=h¼á _ÁÆ£ ÔoEcí¸. Mc¨ ÄGRNqjMnjÎ ÕÔi}IH ®¸×.¢O|Cy MLk=c÷<jCcFLj'' ¬¸^k ¬CLÂï öèã rSÎ=|Py Á¸ÔofS ¬CLFLj MoNqjKyNoj rIHÎP| Jd}S ÔofS ®¸=h¥h _NqjÓjEoO~FLj.

� GSMLjNqj¸Py Fc¥n¸Íj¥y GHÁsUFLj GS¸MLCLûO~Ó ö¥hCL¸ ×.¿»FL GS¸IGHj^FLÓ¢ï $qjOqjëŠO~Td$ctj. ���

FoFLj GHÁsUFo+" ö¥hCL¸ ®¸×.¢¿¸$| GHm¿ë¥c$cFo �O|.�O|.à GH¿¢XL öMcfS OnÎPoøPy rSXLF| ®¸×.¢O|$c ÔoO~FLj. ¬GHð=h¥h OnÎPoøÓ¸=o Fc¥qGSûÓj CnÆNqjÍj. MLk KcÔ|Py ¬¸ÍOqk ŠöOqMc+j" ¥cML<¸Cy MLjMLjôÓï¸Í¿¢ï ''͸<¥cOq*õ'' öJd×n¥|æ¥h GSOoø ÂÄjCLë¸ Jw}Sæ ÔoTdOqj. ¥yO~GHl=|¥h MLjjrHÎð¥hPyÄ£j^Oq÷ ÍkOq¸Py °¸^j¸Á MLk rSÎ^j. PnÎFLj MnjjCLë¸ ÍjOqÜMLjMnjÎFL ¬Oq*õ¸ $qj¸@~ Mn+jCLj¸Á. Oy¾e ¥x¸<Pn¥hÚ bÁNnk<PnÎ^÷ TdNqj¸Cy rS¸^O| PnÎF| MLkO|Ú ÔosSMc+"¸.

¬GHð=y÷ MLkŠ GH¿ôFn¸=| Tdæ}IH Po¥qJwML<¸Cy GSOoø¥yGS¸ ''×.¸»P| ¥q^æO|û'' Oy¾ Mc¿¢ MoCLFL¸ Ä£jÍMoGSjŠFoMc+"¸. Mc+"¥h GHÁsUFLjOy¾Ó¥yTd¿ sHMnj¸=| ®ÔoáMc+"¸. �¥qTd¿ OnÎPoøPy$c¢ Ôo¿Co ¬Eo GHOqôFn¸=| ¬MLlCLj¸ÍFLï �QLCy ÔcPeMLj¸Á ½¡CL¸ CLŠÚMnÎFc, ¥x¸<öJd¸CL¸ ¬tjFc ¶Oqjá¥x GHÂÔosSMc+j". MojMLjj GSOoø ÔosS ¥x¸<Ó Ä£jÍ ³MnÎFc Ôn^j÷, JvÍÓj ¬<jèMLsSë Mc=h ¥x=hæ Ec¿ÔosS °Eyõ$q¸ Mc+"Á.

¬¥qÚ¨¥h Í$qÜOy÷ ¶ ¥x¸<McÓjPy $n<èGH¥qÚFL MLk GSOoø ¥c¸}H °¸@oÁ. MLk ®¸×.¢Oq÷¸Í¿¥i $qj@~O~Ój °¸@oÄ �¥xÚ¥qÚ =n¸=|Py FLÓj$qjOofS °¸@oMc+"¸. Äj$qCcÄ MLkMLjkÓj =n¸=|û. Mc=hPy ¥qWcǤÓj, ×.¸»P| ¥q^æO|û °¸@oMc+j". MLk GSOoø _߸EcÂ¥h FoFLj ®F|ÕÔc¿ã$c °¸@oMc¨Â. MojMLj¸ÍOq¸ rSÎ^j¥h Mn+"@~Â¥h, GSOoø GHÂMLjj^j÷ À£fS¥n+"@~Â¥h MLk Í$qÜOq On¸<j �ÆøF| ÂTdF| MoFLj÷¸@oÄ. Oy¾e MLk _߸͸ MLjk<j FLj¸¼ FcÓj$qj¥hPyÄ£j^Oqj÷ GSOoø ÔosSMc+j". °ÍNqj¸ ¬¸Cc GSOoø, MLjbEcõÿï¸ AKy×.FL¸ ÔofSFL CLOqjMcCL ¬¸ÍOq¸ ö@~tj¸$| =o_jP|û Ä£jÍ ö@~tj¸$qjÓFLj »¤sSMc+"¸.

�¥qOy¾ MojMLjj GSOoø¥h _NqjÓjEoOqjCLj¸=o MLjjrHÎð ³+" MLõ¥hë FcÍ$qÜOqŠ ML¼á ''FLMLjTdÚOq¸ TdO|. Fc sHOqj QL¸¥qöO~M|, MLkÁ TdÓkOqj Í$qÜOq ¼FLï GHPn÷^kOqj. Ã.³ ÔLÁMcFLj. ML¸^ ‚@~ Kc$c ÔoTdëFLj. FLFLjï Ä£jOqj ×.¸»P| ¥q^æO|$c MoGSjŠ¸=o Ä£jOqj ³ GH ÔoNqjMLjFcï ÔoTdëFLj'' ¬Fcï<j. � Oy¾Py÷ ²MLOnÎïFc ×.¸»P| ¥q^æO|û$c MoGSjŠFo ¬bÁ¥cOq¸ MLkŠ¸@oÁ. MLjGSæO| OyP|ûPy sHOqj MofS ½¡CL¸ ®Ôoá GHÍíîÀ °¸@oÁ.

²GHlð@nÎCo ¬CLFLj FoFLj ML¸^ ÔoTdëFL ¬Fcï@y ¬GHlð@o Fc MnjÍ<jPy �¥q �PyÔLFL Mnj¿fS¸Á. MLk ¥c¸GHlPy MnjjÍ^ »¿ ¬Fo �¥q ML¸^Mc<j °¸@oMc<j. Â×cÂ¥h ¬CLFLj �¥q ¥qWcgS. ¥c¢ On¸<j FnÓÓ ö¥hCL¸ ¬CLÂ¥h MLjPo¿Nqk ×.øOq¸ O~ML<¸Cy ¬CLFLj ÄQc[GH^ï¸ MnÈ"JwNqk<j. ¬GHð^jï¸Ôi MojMLj¸Cc À¸¨¥h ®_ò¸Á GH<jCLjFcï¸. ¬¸Íj¥é QL¸¥qöO~M| ×.¸»P| ¥q^æO|$c MoGSjŠÂ � Oy¾ FLj¸¼ ML¸^GH ¬CLÂ¥h ¬GHðÔnJdð¸. ¬GHð^jï¸Ôi MLk GSMLjGSõ À£¿¸Á.

¬Pe MnjjÍPnÎFL QL¸¥qöO~M| öGHTdìFL¸ ¬FLÀ¥cÓ¸PyFo Mo$q¸ GHl¸¾Š¸Á. ¬MLGSOq¸ ¬tjCo MLkCy GSOoø GHÂ¥h MLÔoáMc<j. ¬Á¤¥c¥q MLkŠ KyPn<¸CL �IgHGSjGH °¸@oÁ. Oy¾Mc¿¢ [OqjáÓj, FnÓMc¿¢ ¿^O|ïû. Tdæ}IH ½¡CLGHl ÃÓj÷Ój, ×.¸»P| ¥q^æO|û MLjGSæO| OyP|û ¬CLFo ÂOqøfU¸ÔoMc<j. ¬Pe �OnïÓj÷ ¬NojGS¿¥h QL¸¥qöO~M| Po¥qJwCo �¥qÚOy¾ ‚@~ �IgHGSj GHFLjÓj ×.Oq$q Tdìtj¥h ¬CLFLj À£GSjŠMLÔcá<j.

¬Pe GS¸MLCLûOq¸ CLOqjMcCL MLk GSOoø GHmOnÎëFLGHlð<j MLk rSÎ^j¥h ÕÔi}IH ®¸×.¢O| MLÔcáOqj. MojMLjj ÔofSFL GSOoø GHFLjÓŠ ¬CLFLj GS¸CLßfHë Ôn¸Á MLkŠ KyO|è ¬McOqjè ®fHð¸ÔL<Moj ¥cŠ¸@~ ×.¸»P| ¥q^æO|û ¬¸Í¿¥i °Eyõ$cÓj GHOqôFn¸=| ÔoGSkë °CLëOqjøÓj

68 ¹º ��� 2014-1

Page 70: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�����������������������������������12�� �

3 MLjFLTdûXh

GH¸fH¸ÔcOqj. ¬Pe QL¸¥qöO~M| OnÎPoøPy fSìOqGH@~è<j. EcÂ¥h ¥cOq*¸ FoFo ¬Â ¬CLFLj ÔcPe Oy¾Ó MLOqŠ Fc GH^÷ $pOqML MLjO~õÍÓj öGHÍ¿ù¸ÔoMc<j.

� CLOqjMcCL GSOoø GHFLjÓj MLjj»fS OnÎPoø ÂO~ô*GHFLjÓj MnjjÍÓNqkõtj. � CLOqjMcCL FoFLj ¬fSrSæ¸=| ®¸×.¢O|$c, QL¸¥qöO~M| ¥q÷O|Ú$c GHEyFLïCLjÓj Jv¸Ec¸. ´Eo+" ö¥hCL¸ FoFLj ¨Ä×.FLP| ®¸×.¢O|$c öGHMnk=| ÔoNqj_@~èFLj. ¥c¢ O~FLjO~FLj QL¸¥qöO~M| Ôn<j MLõGSFcÓŠ KcÂrSÎ CLGHlð<j GHFLjÓj ÔoGSjëFLï^j÷ FcŠ ÔcPe IfHO~õÍjÓj ¬¸Ectj. ¬GHð=h¥h ¬CLÂ¥h rHWnÎ" ®ÍíOqj fHÓ÷Ój ‚@~. ¯ Ôn<j MLõGSFcÓ MLÓ÷ <_jò¥h ¥qŠÚ¿ëGH¨ ³GH ÔnNqjõ@~Â¥nÎFc fSÍíîGH@oMc<j. ²¸CyMLj¸Á ¬CLÂï ¨Ä½FLP| �IgHGSj¥h _ÁÆ£ ÔnNqjõMLj¢ ÔnfHðFL CLOqjMcCL ¬CL _ÁÆ£ ÔoTdFLj. ¥c¢ ¬CLFLj NqjkÂNqjF| FcNqjŠÆï GH^jæŠÂ � °CLëOqjøÓFLj OqÍjí Ôotj¸¼ À¿» ®¥qÚ@o ÔoO~<j. � CLOqjMcCL CLFL MLõÀOo¥h¸¼FL Mc+" Ä£jÍ Ä½PnF|û Mc+"¥h IfHO~õÍjÓj ÔnNqjõ<¸, � CLOqjMcCL Mc+" Í$qÜOq <_jòÓj À£GSjŠÂ ¥éGSjÆï MLkIgH Ôotj¸ÔL<¸ ÔoGSjë¸@oMc<j. FoFLj ²FyïTdOqj÷ ¬^jML¸=h CLGHlð<j GHFLjÓj ÔnNqjõMLÍí ÔnfHðFc ¬CLÂPy MLkOqjð O~PoÍj. ¬CLFLj Š¥qÚCy¥qPe¸=hMc<j.

��� � Oy¾ FoFLj MLk _¸$c÷Py PeF|Py ‚Oqjá rIHÎP|û ÔLkGSjë¸<$c ö@nÎMLO| O~¾ ML¼á ''TdO| ÄjMLjôÆï ¥qÓMcÓ MLjFL ö^¥|

ö@nÎMLO| Mn¸¥qö=cM| MLÔcá<j'' ¬Â ÔnGHð<¸Cy OqMLjôFLMLj ÔnJdðFLj. Mn¸¥qö=cM| GS¸MLCLûOq¸ ö¥hCL¸ ö@nÎMLO|$c rSÓ¥nÎæ MLk öJd×nŠæPy ÔoO~<j. ¯ GSMLjNqj¸Py ¬CLÂ¥h CLFLCy ³¸ GH ÔnJdô ¬Â

FoFLj �Py¼GSjë¸<$cFo ¬CLFLj PyGHÆ¥x¼á ''FLMLjsSë TdO|.. Fc Ä£jÍ QL¸¥qöO~M| Kc_j ĽPnF|û Mc+"Š IfHO~õÍj ÔoTdOq^ Kc_j. MLjÈ¢" McOq¸ AKLjMLFoQLøO| FLj¸¼ ĽPnF|û Mc+j" ML¼á ²¸¥nÎø¿¢ ÔoTdëOq^'' ¬¸^k ¥q¸^¢Oqj rH^jæŠFcï<j.

''ĽPnF|û Mc+"¥c? ³MLj IfHO~õÍj ÔoTd<^?'' ¬¸^k ¬CLÂï ÄMLO~Ój ¬¨$cFLj. ''FoFLj Ó¸ÔL¸ ®¼á ö@nÎĸ$| PnÎrSF|û PoŠ¸@~Fo OnÎPoøPy °Eyõ$q¸ GS¸JdÁ¸ÔcFL ¥q¸rHÎ÷¸=| ÔoTd<^ Kc_k.'' ¥q¸^¢Oqj

CLj<jÔLjŠ¸^k ÔnJdð<CLFLj. ''McWx"GSjëFLï^j÷ ¢¥nMLOqj ÔnJdðOqNqkõ? ¬MLÂ¢ï ¬_EcíîÓj. ö@nÎĸ$| PnÎrSF|û PoŠ¸@~ ²MLOnÎFc ö@nÎMLO| °Eyõ$q¸ ®TdëOq^Nqkõ.

´Fc FLjMoø¸ $cAKLO~GH@xÍjí. FoFLj ĽPnF|û �IgHGSO|Cy MLk=c÷<CcFLjPo. FLjMoø¸ $cAKLO~GH<Š.'' ¬¸^k ¬CLÂ¥h bEnÎOqõ¸ ÔnJdðFLj. ''Kc_k. FcFc ¥qadæÓj GH¨Co ¯ °Eyõ$q¸ ML¼á¸ÍNqkõ. ¯ °Eyõ$q¸ O~¥qMLjjFLjGHl GHEo+j" FoFLj örHÎMo=| ¥c¸ö=c¥qæO| Í$qÜOq

ö^¥| ö@nÎMLO|$c GHÂÔoTdFLj. FoFnML¿¥i Ó¸ÔL¸ ®MLøPoÍj. Kc_k Fc °Eyõ$cÂ¥éÄ£j öGHMLk͸ °¸<Íj ¥qEc? �¥qEcÂ¥x¥q=nÎCo Fc AKcO~õ fHÓ÷Ój Oy<jè Ä£jÍGH<CcOqNqkõ. Ä£jOo ¥cJd@~Æ'' ¬¸^k ¬CLFLj Fc ¥c+j" GH^jæ¥yKyCo ''FoFo Mc¿¸¼ ¢¥é¸ AKLNqj¸PoÍj Mn¸¥qö=cM|.. FoFLj MLk=c÷<CcFLj$c'' ¬¸^k bEnÎOqõ¸ ÔnfHð ¬CLÂï GH¸fH¸¼MoTdFLj.

� CLOqjMcCL MLk ö@nÎMLO| O~¾ PyGHÆ¥x¼á ''ÔLkTdO~ Kc_k ²¸CL GbH\¡OqMnk. ¬GSÓj ¯ Mn¸¥qö=cM| $c¨¥h _jÁíPoÍj. ¬GHð=y÷ ö@nÎMLO| Jw}SæÓ¥h ®¸^OqkøõPnÎFLGHlð<j ¯ QL¸¥qöO~M| 'ÓXLOqkJdNqjÆsSë ¯ °Eyõ$q¸ ¢¥hfHðTdëFL'¢ ÔnJdð<^. '°Eyõ$q¸ MLsSë ¬Pe$o ®TdëPoKc_k' ¬Â ¯ Mn¸¥qö=cM| $c<j FyOqj ×cO~<^. ¬¸Co �¨MLÓ÷ °Eyõ$q¸ ³Ä£jO~PoÍj. �<j MLj¸¼ ö@nÎMLO| ¥c_=hæ °Eyõ$q¸ ML¼á¸Á. ¥c¢ °Eyõ$q¸ ML¼áFL Í$qÜOqjï¸Ôi '¢Š FcMLPo÷ °Eyõ$q¸ ML¼á¸Á Fc <_jòÓj ®MLøMLj¸'^k Mn¸¥qö=cM| KnÁ¿GSjëFcï<^ ¯ QL¸¥qöO~M|. JdGH¸ � Mn¸¥qö=cM| $c¨ Í$qÜOq ¬¸CL<Knò¥qÚ¨Á ÔnGHð¸¨. ¼ML¿¥h ĽPnF|û Mc+"¥h Ex¸$q ¥q¸rHÎ÷¸=| ÔoTd<¢ ÔnGHlðŠ¸^jFcïOqj. Ä£jOo Mc¨¥h GSVNqj¸ ÔnNqkõÆ'' ¬¸^k ÔnJdð<j.

''GSOo÷ � ĽPnF|û Mc+j" MLsSë FoFLj Ôn_jCcFLjPo. MLjj¸Eo MLjFL¸ ³Ä£j ÔnNqjõPo¸'' ¬FcïFLj O~¾Cy.

69 ¹º ��� 2014-1

Page 71: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�����������������������������������12�� �

4 MLjFLTdûXh

¯ GS¸IGHj^FL ×.¿»FL GHÁsUFLj Oy¾Ó CLOqjMcCL ¶ fH<j$qjPe¸=h McOqë CnÆfS¸Á. ö@nÎMLO| Mn¸¥qö=cM| AKcOqõ FLkÀPy GH¨ �CLôÿCLõ ÔoGSjŠ¸Í¢ ö@nÎMLO| O~¾ °ÍNqkFoï ML¼á ÔnGHð<¸Cy FoFLj �QLáO~õÂ¥h PyFLNqkõFLj. ''� ÍjO~ôOqjÜ<j QL¸¥qöO~M| MLjj¸@~¥x<jŠ �¨ rHWc"Âï KnÁ¿¸¼ FLjMLlø FcŠ Px¸»Co � ¥q¸rHÎ÷¸=| MnFL¥hÚ À£GSjŠÂ °Eyõ$q¸ JwŠ¸@~ ÔLkTdëFL¢ KnÁ¿¸ÔL<¸Cy � ¬MLkNqj¥qGHl �<Á Mc¨¥h Px¸»Jwtj¸Á^ Kc_k. � CLOqjMcCL ³MLjFLjŠ¸Ey ³Mnk $c¢ ÂFLï O~öÀ FLkÀPy GH¨ ÔL¼áJwtj¸Á^'' ¬¸^k GHm¿ë ÄMLO~Ój ÔnJdð<j O~¾.

� MLk^Ój ÄFLï FcŠ QL¸¥qöO~M| Ä£jÍ ÄGH¿¢CLMnjÎFL ¥yGH¸ ML¼á¸Á. FoFLj JdÀFL Mnjj¥qÚ MLkFnÎ ÄGRGHl GH+j" ¥cGSjë¸=o EcÂï FcQLFL¸ ÔnNqjõMLÓfSFL KcbÍõCL ‚@~ FcEoFLÂfH¸¼¸Á. Mn¸^Fo Mc¨Ä£jÍ ¿JwO|æ O~fS ÕÔi}IH ®¸×.¢O|¥h GH¸JdFLj. ¥c¢ ®¸CLPyFo MLjOy GbH\¡Oq¸ ×.¿»Jwtj¸Á. McOq¸ Oy¾Ó CLOqjMcøCL �¥q O~öÀ QL¸¥qöO~M| CLFL ®¸=y÷ ÂöÁGSjë¸<$c EcOqj*¸$c ÿCLõŠ $qj¿¥c_@~è<j. ÿ¸CLŠ<j ²MLOy CnÆNqjÍj. JwÆ£GSjPx¼á ÄÔcOq* ×.¿JdOqj ¥c¢ Mc+"¥h ³ ÄbÍMnjÎFL �bEcO~Ój ExOq¥qPoÍ¢ CnÆfS¸Á. ¬CL AKcOqõ‚@~ CcFLj PyGHÓ ÂöÁGSjëFcï¢, ¬¸ÍjMLÓ÷ CLFoÄ£j ÔLk<PoÍ¢, ¬Á¤¥c¥q CLMLj¥nMLøOqk QLCLßMLlÓjPoOq¢, CLFL¥nMLø¿Ä£jEc ¬FLjMLkFcÓj PoML¢ ÔnGHð<¸Cy ³¸ ÔnNqkõPy CnÆNqj¥q JwÆ£GSjÓj MnÈ"JwtjFL^j÷ CnÆfS¸Á.

¥c¢ QL¸¥qöO~M| ÿCLõ McOqë CnÓML$cFo Fc MLjFLGSjûPy ²¸Íj¥y Mn¸¥qö=cM| MnjÁPe<j. MLjOy On¸<j FnÓÓ CLOqjMcCL ÿ¸CLŠÓj ExOq¥qPoÍ¢ JwÆ£GSjÓj � ¥éGSj ¥y÷×| ÔosSTdOqj. QL¸¥qöO~M| ÔLÂJwtjFL ®OqMnÎ Oy¾Ó CLOqjMcCL �¥qTd¿ O~MLkO~MLl Fc Í$qÜOqŠ ML¼áFLGHlð<j ''QL¸¥qöO~M| AKcOqõŠ <_jòÓj ¬¸EcNqk? rHFLúF| IJdO~Ój ¬Â¢ï GH¸fH¸ÔoQcO~ ? �Mnj °Eyõ$cÂ¥h ¬rHÎ÷ ÔofS¸Ec?'' ¬Â �Mnj ÄMLO~Ó¨$cFLj. ²MLOnÎFc °Eyõ$qjÓj GS¿¢øGSjPy °¸<$c ÔLÂJwCo Mc+" AKcOqõŠ °Eyõ$q¸ ®Ôoá OqkP|û OnÎPoøPy °Fcïtj.

''PoÍjTdO|. ¬CLFLj ÔLÂJwtjFL GHÁOy¾Ó CLOqjMcCL �Mnj ®Ój÷ #eÈ¢ ÔofS ²MLø¿¥i ÔnGHðŠ¸@~ MnÈ"Jwtj¸Á^. � CLOqjMcCL FoFLj Mc+k"¿¥h ¥q_jOqj rH¨Co �Mnj ¬¥qÚ< ‚@~ PoÍ¢ CnÆfS¸Á. �Mnj MLsSë ¬Â¢ï ExOqjŠCctj, sHGHOq÷¢ï On©$c °¸ÔcMLjj. ML¼á �Mnj GS¸CL¥q¸ ÔosSë ÔcÓj. Â×cÂ¥h �Mnj ¨ö»¤ ÔLÁĸÁ. �MnjŠ ¥q÷O|Ú °Eyõ$q¸ ExOqjŠCLj¸Á.'' ¬Fcï<j O~MLkO~M|.

''GSOn÷¸¨ �Mnj O~¥qJwCo MLjFL¸ ³¸ ÔnNqjõ$qÓ¸ ÔnGHð¸¨? ¬tjFc ¬¸CL MnjjCLë¸ ©.gS �O| ½¡, rHFLúF| ¥yGS¸ O~¥qJwML<¸ ÔcPe ĸCL$c °¸Á. MLjj[õ¸$c MLj¸¼ °Eyõ$q¸ MLÍjÓjŠ¸=y¸Á'' ¬FcïFLj Â^kæOqjGSkë.

¬Pe QL¸¥qöO~M| ¬bEcõNqj¸ Äad͸$c MLjj»fS¸Á. ���

¯ GS¸IGHj^FL ×.¿»FL �OqjFnÓÓ CLOqjMcCLFLjŠ¸=cFLj �¥qTd¿ FoFLj ÄQc[GH^ï¸ �¥q rHÈ"¥h V×.Oqj ¥cML=cÂ¥h MnÈ"FLGHl<j QL¸¥qöO~MLl AKcOqõ ÔLkTdFLj. �Mnj FcŠ Kc$c CnÓjGSj. �Mnj sHOqj MLGSj¸bÍOq.

''Ä£jOqj QL¸¥qöO~MLl $c¿ AKcOqõ MLGSj¸bÍOq ¥qÍk?'' ¬Â �Mnj Í$qÜ¿¥h MnÈ" ¬¨$cFLj. ''¬MLlFL¸©'' ¬¸Á FcŠ FLMLjTdÚOq¸ rH<jCLk. ''Ä£jOo¸^MLkô ²ML¿¥i ÔnGHðŠ¸@~ MLÔoáTdOq^. Ä£jOqj MLjFL �IgHGSjŠ MLsSë Ä£jŠ O~MLÓfSFL ²ÂÄjÁ ÓXLÓ OqkJdNqjÓ

©.gS.�O| ½¡, rHFLúF| ¬Â¢ï MLTdëtj. ¬Á¤¥c¥q Ä£jŠ ¥q÷O|Ú °Eyõ$q¸ ‚@~ MLGSjë¸Á. Ä£jOqj MnÈ" O~MLkO~MLl$c¿Â ¥qÓML¸¨'' ¬FcïFLj. ''¬Pe$o GSO|. MLTdëFLj'' ¬¸^k ¬¥qÚ¨ FLj¸¼ ML¨ML¨$c MnÈ"Jwtj¸Á. � CLOqjMcCL FoFLj rHÈ"Py ÔcPesSGHl °FcïFLj¥c¢

�Mnj MLj¿ ¥qÂfH¸ÔLPoÍj. Fc¥n¸Íj¥y �Mnj öGHMLOqëFL �QLáOqõ¸ ¥qÆ»¸¼¸Á. FLFLjï ÔLk<$cFo $c_O~GH<^¸, Mn¸^Fo MnÈ"JwML<¸ ĸCL$c Cy¼¸Á.

70 ¹º ��� 2014-1

Page 72: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�����������������������������������12�� �

5 MLjFLTdûXh

rHÈ" FLj¸¼ ML¼áFL CLOqjMcCL FoFLj QL¸¥qöO~M| ÄGRNqkÂï GHm¿ë$c MLjOq¼JwNqkFLj. ¥c¢ GHÁsUFLj Oy¾Ó CLOqMcCLFLjŠ¸=cFLj MLGSj¸bÍOq FLj¸¼ Fc¥y °CLëOq¸ ML¼á¸Á.

ÅÇ¢ÂMcGSMLjk¿ë$c¿¥h, FLMLjTdÚOqMLjjÓj. � Oy¾ rHÈ"Py Fc öGHMLOqëFL Ä£jŠ KcbÍ ¥qÆ»¸¼ °¸^j¸Á. ¬¸ÍjŠ XL¸CLMLlõO~ÆÂ. Ä£jOqj Fc AKLOqëŠ

°Eyõ$q¸ Motj¸¼FL MLõ¥hë. ¬¸ÍjŠ MLk Š^j¸_¸ MnjjCLë¸ ½¡ÄCc¸CL¸ Ä£jŠ _jj*GH¨ °¸^j¸Á ¥c¢ Ä£j FLMLjô¥cÂï MLMLjjôÔofS Fc AKLOqë ²Fyï CLGHlð<j GHFLjÓj ÔoQc<j. ¬¸Íj¥é � Oy¾ rHÈ"Py MLjj[¸ ÔnÓ÷¥q Ä£jCy MLjFL¹GSkñ¿ë$c MLk=c÷<Po¥qJwNqkFLj.

®¥q ¬GSÓj ÄGRNqkÂ¥xsSë Fc AKLOqëFLj ÔL¸fHFL MLõ¥hë Mn¸¥qö=cM| ¬Â¢, FoFLj ¬CLÂï ÔL¸GHlCLj¸<$c ÔLkfSFc JwÆ£GSjÓŠ � ÄGRNqj¸ ÔnGHðPoÍ¢ ÔcPeMLj¸Á ¬FLjŠFcïOqj. ¥c¢ Â×.¸ ¬Á¥cÍj. Fc AKLOqë ÿCLõ¥cĸGH_¨FL Oy¾FL FoFLj PyGHÓ GH<j¥yML<¸ MLÓ÷ ÿ¸CLŠ<j ²MLOqFLïÁ FcŠ CnÆNqjÍj. ¥c¥qJwCo Mn¸¥qö=cM| AKcOqõ �CLôÿCLõŠ Fc AKLOoë ¥cOq*¸ ¥c_=hæ ¬CLFo ÿ¸CLŠ<j ¬Â ÔcPe MLj¸Á ¬FLjMLkFL¸. ¥c¢ Fc AKLOqë¥h Mn¸¥qö=cM|Cy GSV ²¸ÍOy QLöCLjMLlÓjFcïOqj. Mc+"Py ²MLOnÎFc öGHÀ£¥cOq¸Cy � ÿCLõ ÔofS °¸<MLÔLjá. �¥qMo+ FoFLj JwÆ£GSjÓCy Mn¸¥qö=cM| Ä£jÍ ¬FLjMLkFL¸ ¬Â ÔnfHðFc Mc+j" ¬CLÂï ¬OnGSjæ ÔofS FcFc fU¸GSÓj rH<CcOqj.

¥c¢ ®GHð=h¥é ¬CL fHÓ÷Ój CLÆ÷ �CLôÿCLõCy CLÆ÷Po fHÓ÷ÓNqkõOqj. ®¥q ¬CL ģjÍ FoFLj IfHO~õÍj ÔosSë � fHÓ÷ÓŠ CL¸ö¨‚@~ Po¥q GHm¿ë ¬FcbÍÓMLlCcOqj. ¬¸Íj¥é FoFLj FcŠ ²ML¿Ä£jEc ¬FLjMLkFL¸PoÍ¢ ÔnJdðFLj.

¼MLOq$c Fc AKLOqëPe¸=h ¢ÔLj¨ MLÓ÷ MLÔoá �¥qÚrHÎTd$c¢, °Eyõ$q¸ $c¢ FcŠ ¬¥qÚOo÷Íj. ¬CLFLj ÔcPe Š^j¸KcÓCy Jd^j FcŠ, Fc fHÓ÷ÓŠ ‚@~ À£Oq ¬FcõNqj¸ ÔoTd<j. ¬CL MLÓ÷ MLk Š^j¸KcÓCy Jd^j FcŠ, Fc fHÓ÷ÓŠ ‚@~ À£Oq ¬FcõNqj¸ ÔoTd<j. ¬CL MLÓ÷ MLk Š^j¸_¸ MnjjCLë¸ ¬öGHÀGRæJdPnθÁ. ®GHlð<j FoFLj ¬¥qÚ¨¥h ML¼á °Eyõ$q¸Py Ôo¿Fc ½¡ÄCc¸CL¸ ¬GHO~bÍ AKcML¸Cy FcŠ öGHQc¸CLCL °¸<Íj. ¬¸Íj¥é � Oq¥qëGHl‚<j ÀFLÍÓjá¥yPoÍj. ¬¸ÍjŠ Fc MLjFLTdûXh �GHlð¥y=o÷Íj.

¬¸Íj¥é ÍkOq¸$c ®¥qÚ<¥x¼á =iÔLOqj$c °Eyõ$q¸ ÔoGSjŠ¸^k Vtj$c ö_CLjŠCLjFcïFLj. ®¥q Fc $qMLjõ¸ FcfHÓ÷ÆÍí¿¥i MLj¸¼ ÔLÍjMLlÓj ÔnfHð¸ÔL<Moj. ¬¸ÍjŠ ²Âï ¥qadæPnÎFc FoFLj ²ÍjOxÚ¸=cFLj.

�¥qMo+ FoFLj ÔofS¸Á CLrHÎðCo XLÄj¸ÔLMLPnFLj. MLGSj¸bÍOq

� °CLëO~Âï ÔLÁÄFL CLOqjMcCL ÔcPesSGH=hMLOqŠ MLjÂfR ¥cPo¥qJwNqkFLj. Ôn<j MLõGSFcÓ MLÓ÷ Jd@nÎJwtjFL MLõ¥hëMLÓ÷ ÔLj^kæO~ GSMLk×.¸Cy Jd^j Š^j¸_ GSAKLjõÓj‚@~ ²Pe¸=h KcbÍÓjGH<CcOy � °CLëOq¸ MLÓ÷ CnÆfS¸Á.

71 ¹º ��� 2014-1

Page 73: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������12�� �

1 ½�]Ì �*..

(�)* +, -./* +�!! �� �� 1.. 34�)%�

���������������������������� !"#$�� %&'()�*+��, -��������

'¥m� �¸�ÌÄ! �'(i�H � P�( i���� GRK7 ��b� Drl �� �Rl b0;���]s i1ö ���, £0;]�

�DQE� i� �·�% N�s�< �|( �Rl b�;E �07z ' `��� cüe &�� �\QT�. i�� �· &�sn )¿� ¥TB G����, b��7z |, S�7z | «N/��, #�<7z &�]� ¥TB > �Y� bTë ��¦���, ���¸ ¥*�9 � &iV ��E�� �`�� Ì*K�^:z «���, &iV ��*À�0 �]> !»z�1 S� �Trl ¥:z È��¬����... #�< �sn &�'( /:; � ¯�;E i¾z )¿� �/M b=]l�� &'( �Jl\Q�. Ô�<����* n| �ÅHs� È07 �©i�` �W����� ' *ÐmzÀ �S(áz �����. � ]�=] �ÅH/®¸H � ! $d �Éz «R�ë � $j &�H* �Zz7n #X����� S> &: �DQ &� °� �*���W. �S(»z��W� i�� *��>1? |<= À ü�z�� *�E �©i�`7n ��:�(:; N�s�< cGeT. |<= �«*�s �<�a< ]be i� G] )(ph ^��� iQ��n &|>�:S(|.

|<= +- � $N��� ��a< *|* ì¾� *¿1 1|( 1�(�/>�-n �©o1 ���P� J Ã$ ��5N |�P '+ c�ziV³ (' ¯�z n| ��*��S c�ziV dR N�s�< cGeT�) k�T X�:z �4|. � *�R7n b�ü�l S(|. n|, À c�ziV À��� *Éz �� )¦ ��R��l S(� &1 ²­�P ]be>�- �4l �n ���l S(|. «�øë RP ���*1 S `���À ���� ��. �\Q* ���/>�- i� *Ðmz *ÐRz . ���� $S i�P�1 S &�� ��l S(| ]be |<= k $� Wt0beX n| '· ÜÂj' &�� �¦ 1�£�¸  |È= �4l <s. ��a| i.

' �o)G��

72 ¹º ��� 2014-1

Page 74: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������12�� �

2 ½�]Ì �*..

� �]lN� ��P cüe�hT � ü�z��¸ ]i D«ÔÌR ���� bN^��|>S(�, �* &]ls �R OS(»z�S ]heg���( ��»z �0� ]� ¥sM � �¿ &�] óbe�H l ]i ]�`1 $is ü��l �� ��?��� �H� �|>S(� s1 !�0n ¥de�>S(R. � ¯¿? T ��� b1 *�e�¬>1 i® Ã$ ��5N ��OPQ �Ú ��E� )(­g� ��yz ��P v�? � �/MR�� i® k $�K�\T. 1±1 k $� *�÷l �� � i��U ���� *»z'Éz ¯:; >���� cve8? S+ *Éz ci�Q�.

+++

'¥m� �¸�ÌÄ!' �©o1 ���P� J WL �Hiÿ i��U� G: N] �©o1 �Zz k $�=);¶|7 U�4s &T�¯X;

W>K� ��l x� �|( £��s ^��>S(T �o)G��. '�o)G��! ��] �i����W� 1|( �E?' S �p� !�H {�; � £�ߦ !�L ��:��1 S> ���. '�¸�ÌÄ |È=� �N���! &m... ¡�« ¦ZQ... &��E�� $� ��� �Ý; ��� |È=...' ¢©� À� /X;s Ô\T. b0;�1 ����� �)l ^IheÄ &�¹... '|<= �Ø�? ' r� f� ��Õ ... 3�... Ô�<>n0heT �· �97z 7 &�¹s |<=???' '�W) &�(�H s�! �*K� i��U &n \ÿ ���1 iQ�� À 5�H)(­g��?� Gz aSN� À�

��])b1 &¦t ^��>1 *�7z `p�D4l R?' i��U �0�� � 7*�7 &he_ �PQ�:z s '|<=S(</� &�Ñ �L`, �|( *�7z +- �î�s

���'>�- � 7*�7 ¦>K��-1...' `�� �X�\| �¸���< &�£_ n|. '`S(� &�(�H s� �� ���s �N�. k $7z ´�u� DE��])� À Si�VN£ &|���.' '��V k $� ´�u� 5s 4L�¿?' � �o)G�� �È=rl b�*�\T � �`�1. ]�=] ��Õ s �©p��¦�X ]� R7 �K�P ]n }~ D�l �� S *Éz ci�Q� - �

�o)G�� ��] óbe^��HÁ �E... '��� k $7... �¦�X �î� ��(Ä �N/� &�(�H s�! Ã$ ��5� |�P ´�u� *¿ �Å? ©��,

h��N &�S �>�- &1( /�0� �¦s &1 n| *�sR bTg�� &*K�³ � ¯¿? T cÐën �S(T. '&�V |<= � k $7z �À �0� *:; ��*KN��. &'( k $� ^�z ¯�¸R' &1... ' >Ò>�* ^�§� ���... ���sR � �@� �� ¹��1 `�>K�a��1 �s�Ì*K �/MR(�� ��X|�D b:; O\Q|. &�S � ^��(�; &N/�0�4 ��� ¥*R ����... `�>�', ��' X��z' A#K0z' J�;�'... ä©�i' ��OPQ �rl n

73 ¹º ��� 2014-1

Page 75: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������12�� �

3 ½�]Ì �*..

�S(N|���. ��* ¹��� &����W� &1 �l �T� ^�Qsn i¾z �dE i® i¾z ��, Y� ��=��. ¯�z^ i�H��1 2�P��� �i�@.'

'üPQ¿S! � «�(^X m0z'( k $� X�:; 7 *�dE ��aR�. &��§ X�:; &�] m:... &�Ss' �o)G��! ^Éz /�� /��³ �dE «�� ¯0;�� �s' O�])bX «�� *�� 1¤ ÌîHi1ü�P�W�...'

'� �0 �Ø� 1©� &�(�H s�! S�� �g>�  yz b�sn �T�^�Q P�( >|> ���� &�^�µ ���sR bT>S(R *¿ &1 n7 �l >|> �¿? i|>�� '¥m� �o)G�� Ö�^�`� |<=?' &�� ���sR 1ú7n `*a0;�4�... ��� i1z... ����� �PQS �È°� �PQS b0;�R 5f!'

'�Å |<= 'À� ¥:; ¯:; >1 � ��?³ X�K:z O1 b�ü�Ô*�¹ �©i�` ¿X �N/1^»z� �� �¦ �©o1 ���inW � ©�V7 ©t bn��a^ �o)G��?'

'¥m� �·7¦s &�] � ls '�o)G��' &1 ü�)l s' b�*S �2H�¸�ÌÄ! )G�� &| \�.'

'' ��ô¦ iQ�/���... �W) �µ�... i��O! �^� �o)G�i1 2Ø£à��i�¸ ���> dka; µ � ��/« �heÄ '> cben�� *8!'

'�1�=� �he@ ���7 c�ziV �/MN &��¸ ���>?' &�] ¯�?���7| E�M � ��*� «sT �o)G��.

'&<|� � c�ziV s �/MN cA¹ N�9s ��:�W *¿!' &�^: ¥he� �N� �N�s �^=|. ^- �<= &W�� '&(ß... |È=� �N���?' &�� i¾z ©£ß À� £��s Ô\T ^T. ��úÖ���¦ ��W ^���z ... ��XÌ�� &�S]��s ¯�? skBx... � ©�V7 &¦�X ��yz

&T�¯X; ����µ  R �R¬>1 *»z�n � &�¿�| 9¦�l S(� n7 i��O... £Ü½ %*à0� ��X >D�T !�z�heÄ �¦t `�l ø� �E ��aT.

'7b� N���(�H s�... �W� s� ´�u� 5s ©L�¿?' �Zz7 ��:S(R *¿ �o)G�� NH &�r� � b�±Þ �Æ� È�>1 9:; `Nø�>1 �N]�� ��l ��|>�( S> Ô*K1 Ü�¿ &�� !�*0L �N� *»z1�- :*� 1�Ts �Ò1 >�>i ":; �, &ÔQ��� ��bT¬¦s ��´¿��s 4=/]� cde� �l�] �°QNH��S !�0n �R? >S(|.

'5sn ©L���V.' ***

�� ´�u� &�S ���®¸H ø� &1( /�0� k $7z n +�Q��� £��*s &1ü�P ��?N� ä©S��H* �l >|> �E �D� X�|z N@...

74 ¹º ��� 2014-1

Page 76: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������12�� �

4 ½�]Ì �*..

� ]�=] �o)G�� NH &�r� 4��Ø� OT>� ��Éz �ÅHs� |�P �DQ� ÔG� ü�� *�dE &�(�, +N ��_E�W.

]�=] ��X �PQ� ��Éz Ô*Ks 4(S� DE �� &��� ��X�yz ´È��P ]K� b��¸ �<=ë � l D)4R.

� ]�=] ä©S� �/MN ]�` iiV�( bÔ�� c�Hsn... '&�>� � &�VS�(sNz> i�P ��b� í���> ���� ���¶�s ��W.' &�� � ��?' >:�£�¢H¦z *�d�>�:�( ^»z��' ��l �� � ��bg�> �/

ÌÔQ�E�W. ä©S� D�l �(heT n| +- ^»z7z ¥*�s *�E�ë � )G¦1 �o)G�in � dk¦

�PQ�Å cÐg�� ���¸ �<=� h<=� `4�. '�W) c�z�V! �·7 ÔWÈ0heT �he��] �;��� s7 ��_^_µ º� �� |�P �/

$i�î� �DQ�1 '�he��S cGe-�V!' S �0� �o)G�� NH ��1 ]� «heë �`=�W. '� ]�=¹i��W &�>� cbe��.. S�(sR +- «L �~ �0Rz �4�? S�(s ��

*1ü�P�¿ �¿?' )G�� Ì�M R OT>�, +gR, &�z T �N¿bTë >ëp��s &�sR. '�.. �... À S�( +- *`¸È°�� ºN�!7z �)4T �~ �0Rz . ¥ * 4ÖÌ��l � ��,

)G�� �_ ��[ 7 *���sn � )(p£à��i�¸ ¥*� �<=�... Ôbe:z ...' '���¸ S�heÄ cbe��i�@?' |* �X�P�W &�r�. 'i ^�z��> ¯�z D����. ¯�?^Éz ¥he��¿ &�>�!' O��s &�sT &]1 &�z T i pj. 'º�z ¥he����V! �o*à¶� &�£_ ��1 � )G�� �¦ ¯�z D�>�aT? ´��0³ �heÄ

*`]=� &�z º�1 �0 bX;�Ô-1 � )(p£à��� ��� S0*iW.' '¥m� �¸�ÌÄ �^»zÌ�� �S(0 bX;4l ^ ��T ' b1cGl |?' &�� ^T S ©£ß

ÔD��> �|( b:; ��-1 I $1�C �A� ¬�; «R�ë�� &�¸ §�z � ¥*� �<=�... � i�(T k�Á °1^N�... &��³ #�È... &�r� ��Õ s Ì�M R ��»z> b|� hN��rl ^»z� *�E *ÐRz cÐë ^�1 �b-

©�«*�, �z� f�W, U>KT �ÄB �, N�e� �= $� �= $�� D�rl �� � i��U *Éz gT¬���� S*�0 £��W.

75 ¹º ��� 2014-1

Page 77: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������12�� �

5 ½�]Ì �*..

¿1 �����PQS `Ý�� *�LS Ôhe� *'(�z DQ4l �. ��� $S �beX*heT {�=s� �W��D�>n ��^Éz &�à¶; ��g�n cGe�. n�¦ c�H�*����� ¥«l� �>K! $�� ��¿ 0/j ¿b�P�W.

ä©S� �/MN &�¸ �Y� bTë ¥*� �N¿ *ÐRz cÐg��... S*�¹ &�(� «�>�-n *Th 1�����W. �o)G�� ��Éz +- ��� ¬R� $�^Éz ���� Ô*Ô &]ls1 i1(rl n ��B��, ]K� b|� Ô*K�;E � ]�=] & l ��Éz &�¸ ¥§ �/MN �N¿s *ÐRz che>�� &S(� «�:�� i��U �¸�p�� ^»z7 *�E���� �E S i�� ����]N�L]i��W. ��^»z &he�heÄ �¦�X ��`Th &��Ni1 U�4s &NÑi��W S>.

���¸ ]be>�- ��X �©�1 \*Ô*H�. �*�¹ � 7*�7 & l ��»z| �¦ �<=>�� ��0� &�] ¹�* �n cGe�. ��9 4��Ø� ��^»z�¸ �� !�z�¹, n|, �o)G��, ü�z�� *�E GRK !�z &�E��¿ �0� �-�. 1©� cGe��� S i���� ¥*KSÄ S¦�X &|Ö�� *�/n ��.

�� �PQ &he_ �T �9������ �iVÐWÑ ����� S+ i��U³|... ���*�� ��X �/MN �� ��] N�s *W�W? �� �*K�|�P *W� !�z7s � P��£NNp4H1(

�o)G�� |�P ���>n ���1 1°Q��¬>S(|.

***

Æi^N�... �9� #�<� ]�=] v�? � ü�z��¸ rK»z>, )G�� OT>� ��Éz �ÅHs�> !�z�����

bW�X*¦z ��z ì¾ &��� P�(ø��W. &�S PR�<= c�N>�- &�r� � i��U 4��� � ���³ ´¹H*�s ��0 D4* i¾z *ÐNz� ��b� Drl ä©S� D)E >|>� �)4�.

'� ��� D¿? ��... i� �' P�N e�0�z G] ��� E1� '*�E ��� *�� �î�' È�l S(R0 !å? � �¸�ÌÄ! �{� &�r� À �-Éz �i�aR?'

'��] Ô�z1 È» i� �������7 �� biå� �4=Wrl ��(±9� �� *:; >�� +�Q>�- E1� �20�@? �W� s�! �i�a�?'

skBx | ��«�] *Éz D�>1 �rl h<=�| �1(]�s ���rl ÌE�g�( � i��U 'S 3: À§ �W� s�!' &�W PR�<=�.

'&�¹ N�� &¦ !�z �1( �/M� ��h>1 �¿? �.' &�� ��^�z�?� skBx 7 !�z��R.

76 ¹º ��� 2014-1

Page 78: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������12�� �

6 ½�]Ì �*..

'��] ��CPQS ' E1� üPQ ]/M��`X� �o)G��? 1S( �S( #�< *¿... &��� *�E !»z>�- �heT E1� �2X�... &�s* OT>� ��Éz i��� �DQ È»<��¿y! &�S �ÅHs��|, Ô�<��| &�E�� �4l R. i�� E1� NiVS( �4l � �� *¿!'

� �o)G�� O]l E1� U� �0> z �� �óM X; !»z�� S� �Rl �W. �o)G�� '�� ��/« |�=nW. OT>�, ��Éz i��� �^�; |�P ^�z»z !ål Rs1

i1�X���> �4l R� |q=X; &��>�`.' &S(T �y �rl . '^�z»z !»z��2X? &��???' �� �Å &�ø� ^�! $h �E �L��|.

S§Å &NÑi¨ &��:; �W. '&�� �����... ^��]�7 ^»z�¸ ü�z�� �� �*K�> �4l R. ^Éz �*Ì�� �T �9÷

^Éz �4l Nn ��R�h�|, �PQ !�z� ]�=« �T �9÷ ^»z� /�ü� �9�( ôiRÈ�>�� /�d�l �a� À c�z�V n7|.'

� ]�=] �|( �az �1�=>�- ^T *Éz ��>1 che>��T. '¥m� �¸�ÌÄ! '� ��/« ��4? P�(heT À �iV� >:�51( �E�he�¦z &iV ]be

��� �1 n| ��� ÌT¬>��^�1. ¥*�9 |�=�(� «�>�- rK� �DQ4�1 À 55� Hm_ µ�>���� >�- '> $is «1ü�Ô�� +- �E ��X��z S*¦�X 55� ���> ��1 � &iV �/MN ��] �-Q ... &iV �PQ� ¸�¦� n| '� b�¬>�¿i1 '> ^a ¯�¹ '�W � c�z ��� �¶; �' &�� &��7 O�] ¿P |<= À 55� +g ¯Tg�� �°QNH�� *Éz ��] D�>1 ���� |<= /i1�P ���< s' �iV� >:�£� &�� &beX|�� S ·`]�7 3 �*s ¿¬>S(|� �¸�ÌÄ!

&��§ S ��G��� S OT>� ��Éz i���� �iV� >:�£�s /Th¿in... �4<s ��] ¯�? ��z �Ï $x DE *X; �\|. 1.... �-W «N>K�-n S> �j; �aF �PQ�W. À c�ziV &a*�¹ ��� s' � ]�<�� 0/� Aü ]��>S(�.

�N=h�9� ÈR� �¸�ÌÄ! &�V�� �p ��� ���1 �97z &�� �H l]=� �Ne��he_ ¯�z»z�H` *|* ^Éz &«l�X ^¸�N@1 &�^: b� �GX �GX ]�<�S( *¶; �ì�> �R? >��^R. ¯ $s ��] ò£ß¦T>S( i��7z $�B�S�> *R<�_W �. ' �� ���� � �97z ... �H l =� �Ne-B *n ¯�zÉz D�>�:�( ��97z &��³ �=]�Ø ���. i/^»z� ����s �ÅHs� D�>�:�( ��X ��� &�E�� ��X �sn )h `��« ��>1 b1 D���¬Q *¿ &1ü�l �W. 1 ��� ��X �\Q* +- ]n ���> b1 c�H� &1 &]ls>�:�W. #�<�9 *¿ 3 /�0 �:s �P �HÖ�l ��?� *�ü �N¿s �<=>�� ��X�yz b1 D���¬Q *¿ &1 � ��bg�>�:�W. ��(Ä ��X�zR/1 OT>, ���

77 ¹º ��� 2014-1

Page 79: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������12�� �

7 ½�]Ì �*..

Nu�sn /� b:; �^�� �Æl ��1 ¯�?^»z>�:�W. ��* &]ls � �T� üe �PQS ��yz «1+RQ1 b1 �óM 0;-1 �í* 4> &|>�:�W ���. ��* &¦t �¿��7 ¹-� ��z ����»z i�H �Y... &: NH�| �iÑ�Ô�*, �iÑ�Ô>�-7 ����* ��yz ]�tOT>�> Ã$ �S... � �0�( £X; ���X bEþ« '*NÑ� &� ��:�W. &�� ���yz n � � ��yz ��S Æl +Æl ¹-� �� bEþ« &n 1©� \¦ ¦1 s' S*NÑ� ���.

�¸�ÌÄ! i� �·7 *�� 0* ��j]h �Y7z '½�]Ì �* ©îHÌ ��' &n ³N l�> S> ñJ; ´�ªPQ�W '> �Rl �¿? &heT &NÑ� ���>�-n G� £Üi« �¬Q>�( n|, �-W A]�... 3 �Ì��l �¿1 &NÑ� ²­�P �ÔNu7 ¯a; |. ©îHi�� �2X�? i� /HÌ... i� /H�¦ ��l �W? ��/H� i� /HÌ *¿! S> ��/H� ��*n ¿1 `�� ��E ��yz ½�]Ìs �*�¹ ��³ ©îHÌ��� &1 ²­�\|. ½�]Ì ^��� �� c�H7 &� D4|. n| ~«>��sn S>�(¿11 S� �� ^a� ÈE b�DE �� ��z ^� &1 �1(]�s cGe|. PØ�20�� ����s1 ��� �H«m�Ô��. iJ* PØ�i�� ^��¸� ü¦z Gb�� �PQ �� /�d¦s n��>K�-n S� �N2\QR. �heT � �`� n| ��� ½�]�s ��� ©ìH1( GT>�:S(�. ~«>�(S(áz £�Ñ°â<¦z ´«�9 *gl � 8��>�- &he�heT �PQ b�*�D ü�z� $�B�S�� � ·`]� �¦ �����s !�z�¹ &�]*�� ��§� ^�� �¸�ÌÄ!'

� i��U &�r�iV ¿=� &��¸ ��E�Å �Å S> ���� s' 4��Ø� ]| *X;� ��(±9� ��| ������ � �Ú S ��7 ÈE�W.

S��yz &½�«' GN����> S§Å ��§]� &�W�0;��W. ���yz +- � i��U, n| ©ìH1( ½�]�� O|>K��n 5��:��n 1N��1O\Q|.

&��> �S�(sR S^aPQ� ;21 ñu�s ¯�¹ \�. S ü�z��� �àö; ¿1À��1 S>s* ���� ���l �W.

&�S ¯ $ !�z0heT � ;Ì�, äÝ@� i�!�0 �4l � �üPQs1... ***

ô¦z »z ]�=]... «L �©i�` !Él �(�])h � �o)G�� �0� S ��I7z �R«�g�� &�]�N>

ÔQ�¬>�( � ��bg� S�� *Éz �Ø� � 1N��1 ���� � >rl n �S(�. &�¹ �©i�`7 k $� W�g�� i�*5� � *»z> � >:�£� �]l� 4=/]� b�>ë��

A]lN���. '&]l�H s� ÀR �1 � ô¦z Éz ��yz °V½� 1°]£?� &|���.... &£ß5ß Ö�Ô�*���...'

78 ¹º ��� 2014-1

Page 80: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������12�� �

8 ½�]Ì �*..

¯�?��� ó�g71 ��0�7 1±�� ]É>Ki�y�W. '&<| SS(! �ÚÉz À�?� �1 ��X �^�n &1ü�Ô��.' OT>� Ì�M � �|( ¬�;½R.

^»z �eN]7 S§Å ��§]�... '&]l�H! À i���� 5iV��� �¦ �/¯:; >1 PK °�Hi��Å ����.' P�(��� ��H�. '&<| 5�V! �S(Éz ���>����<? S � ò£ß ]L�l |<= i�Ø� È)l ��; ]LM��W.

�T �1( ò£ß� ]L� &¦t ¯¬Q� *X;��û!' &�� i���� ^»z 5iV1 ^��>���� *'(Éz ��?S( �/�� ��.

'¸]�H! |<= �*K� cbe��s... &��§ S> �RK� ]LM���. ���heÄ |!=*K�³ !�z �? ¸]�H!'

�Å ���1 ��=/�� i��O, n| ÌîÌì� ��>S(�. ���*�� ���yz '½�]� �* ©îH� ��' &1 GT�^7 �Å? ��?³ ��]³ &NÑ�

�����. &he�hÄ �o)G�� �Rl Orl �aT. � ��yz ½�]� ]LM�heT �Ø�... ©îH� ��P �7P�Ô�� �nE... �ST �Zz|�P

�DQ0heT k $�´�u�7 �*s i�� È�>1 +RQ1 ��]s  �7P�P ��k� ����] ��l �Å &1 L¸� À� ÈE� �*K�| �E ��>�� �� /�d�l �a� � i��O, n7|.

½�]� `��, ©îH� î®� �> � ©�V7 &��5:7 �4l û �Å ���� i!!

79 ¹º ��� 2014-1

Page 81: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

1 �������

��5)/���5)/� 66. . 7�,� �� 89:�;7�,� �� 89:�;

“�iûH�, S«�( n| �T� `t¦ D�l �� '«�( |<= &¦ �T¬O�� «R�¸È�? �l �m¿ 3�� *��>�- +�Q��H &�� `�È�? Ì��]�� �DQO�? >�R �>�- ���W À>”, �N�iV /� i�W.

�N�iV ÖN l| �heT |<= &�:�Å &heT ÀR &�:�Å ]�§ �s �Z�. “&£ß£ß �R�È, &�]� ��RS(� ���<, b1À� ��� �)l h�l*� ��� �\|” &S(T

°�*N�. “�m�, �heÄ ��_� *¿”, ó�O�� °�*N� &T�� b��^0 i¾� d�� &��W. 4��Ø� &�H� �N�iV ��z�¸ d�� &�*��, Ì�M *Ò� Ì�M � !�H�� &����W.

`½��$ � � &R�1 &� Ì�M ¯X;� !�0n 3 ´*Ks 1�£� ���i�� �N�iV> ��� �¶; �. O]ls &�� &R�À� Ì�M �*yz i¸Ð |�P ��g�( ̸H¦z , � °�7 ��צz *1ürl ��yz b��/ ��OPQ�:z ��:�W. £�X !��� °�*N� b��H* �� /:; �/M !å�T. 4��Ø� �� /:; À�s ����� ]� �¶; �7, P�(beX|(�� &�^�7. #¸ �� &���� v�� À�P &he_ Ô�s� ºÆl �W. ºX �T ]� P�(]��7 &�¹, /:; 1 �|O1 ��( �`c:; �>�, s�� /� /¦ *ÐRz cÐë ��_`, ü¬Q*� *N�: �/� À� �/ *1ü�Ô��]s ��_`. &` D) p-<�, 4�� ���H � PR /�0� *:; O1 �Æl �¿ &�(:z �_W. 8N�s ��7�P `1ü�D ¬�04� Ö/��M], ��N� i��1 ¸�heT, �beX¦ !ÔQs ��_W. �heT �� /:; ¸­TB s ��W. �`c:z �TB > &�B� &1 O�;4R. �TB | �|O1 ��( v��7 &*K�*K- �É� �\Q�. �� G]b� �� �b� ¯�; S�T �1 Eþ« �)l, &��7n 4�55 `²p� ¯a; R. k�T ÔQ� +- �\Q�. E1� G0�, E1� G0� �/�7 Ö l G0�, ÔQ 7�P �DQ �b�½�, &he�heT &Rh,

80 ¹º ��� 2014-1

Page 82: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

2 �������

�DQ�� ^pS�, ^X �Nx °5? �, �TB Í $ |�P �D �ÒX �ÌV, ÈX*` ]i �l�h��� �/ ´�«(�l S(�. �º ]�| ��0� ��1 ��oH �], Ìî� *��/�B¦ D�O1 � *S( Ì�� b�Q�1 !���¸��y�W. °�*�1 �* ��^�1ü�Ô��. Í $s OT>, ��� �DQ È»��W. °�*N� ��X ¿ ba; T. �ºe7 G* ��( ��z &W ¥*K�. &�]>Ì�� ��( G*�'( ¯�>XÉ� �¿ -5� &����. °�*�1 ', �N�iV> ' -5 ��z �¶; � ��. G* &�¹n Ô�zs ��:��1, d�� &�� ��X &��� ÈN1 ^»� ��?°�. � ��z 3 S�� ���� /±7z ��:�W. �]lN� ºe. N�N2 ̯ $P &T�� v�! $� &R�, iX; )��. )��¯ $ *k�: ! $�C ¯ $ *1ürl n ��W. c*K £�? ÈE ¿1¯ $ ! $Rz 5R�s dQ ü|(�� AL�\R. G] �h ���X �]l� E=9 �, ����% £�ß�, &iQ �S(�. &R�, ºe t: i�H bW*| &T��> ¯ $� !�� $P� ì¾ �þ��, &��7 ��i ! $h �2� c:; , >�! $h |�H. |�H ¬�; E�V�: � *X;� b���. &*K�*K� E�V�: bL��� iX; *1üÆl �W. ��X ëRe ! $h 5s ¯L� S�� O£ß �*K� �S(�. ëRe7 g�E �0, �t(�� ! $h ^�>�- �W�E� iX; v�H �S(�.

°�*N� ��X Dm� �N�iV ^H�!�� ¯ $� /�]� ¯:; O1 Ô�<O�y�W. “n| �>�-n ÔWÈ�l S(^” &S(T. Ô���� �ü, “�� c�H|, �b' ��, ÀR �R, b� b� ü¦z T �\Q- &1 ºe! $h �àö; ���W”

&�� �N�iV i¾� /�]� �/1* l�s Ô�<��W. �N�iV> ��j]� �� ', � ó�g7 Ö l *�E °�*�1 i�N�$ �W. °�*N� ¯Nyz �< �/MN 4G� DE, /�B ÈE 7« �/MN 4(�� D)� ^¸�Nu�7 b�h �Rh

*�E� N@� ´��\�. ^X ��Rs 1�£� °�*N� ��oH����� D�l S(T. ��(s �NT�� v�<� 1aRs 1�P, Dg� Ì>��P 1°Q��s ��( °�*�1( �rl , “n| �1 �9� ]�> ]:; On ° l 1<= ]�t” &1 ¥* 4 *É� ��O1 \Ñ�P�W. &� Ì�M ¯X;� ^�1 Ì�? ¯:; �^�1 4�� ��oH N@� �2� OiV� i�H|�P ¿D�O1 ��l S(�. °�*N� ��oH ����� ÌL�P �N�iV ´*Kn +RQS(T.

�N�iV Ô���� �ü, “&5ß�, ��� �1(�X ��l S(R?” &�W. “�G� È» �DQ4l R, �Ú &�(�7 �� D4<?” &S(T. “&5ß� !�( P� |. �� �, !�( &�� ^� �¶; �. ��� �� � £�� bÔQ� �¶; � &1

D4|” &�W. °�*N� �P � $: E=¬Q ÈE *»�*�? OS(T. �N�iV h�l*� �E, �G1( *»�*�? O�:��s w|

µL�W. “&5ß� D4T” &�� °�*N� w|7 �az -T. °�*N� �p�7 �<= ���� �E “��$ �W?” &1 &�L�W.

81 ¹º ��� 2014-1

Page 83: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

3 �������

“�Ì�W, ä©S1 ���z�0, ���� �0<g�W, �Ì ¿7 D)E �4l Ì ÀR «n��� &S(T”, °�*N� ó�g7 1�° �e¶; �s ��W.

°�*�1 OT> �]H�� *�E ä�D��� �¶; �. �]H� ü�z^�s ��(�97z ]| *ÐRz cÐë &�(� «1ü�Ô��, ^� &�z® �Rl O4l �. �N�iV )h �À �az ���. “*N�: �� È»��W” &�� �P �Ex �b� !�L�P�W. ºe �b� �«7 c0z '�� N�s *�� gS(�. )bX *N�: �� &�]�N+ *1ü�Ô1 !ô(�, O£ß �>� i�H7�P ±Rë ̸H� ��� Èå���E &��*�\� &�(:z �W. ��X ¬:; ´*K� |�P &�^: b�� Yº °5? � �L��, �>� *��*�> �DQ °£?� `1ü�Ô�� ��� $, 1°]5? 1( �Rl DÆl �W. °�*�1 � ^¸�Nu� &�� ��� �¶; �. O£ß c:; �� b�* >®Q7 *É� ��O1 `��« ��>�:�( °�*N� Ìp� ¯ $ !ô(�, �>� '��, `PØ�s Åf¬¦TgS(�. °�*N� &¦ +�Q�� ��� &�S, �N�iV> Eþ2]� �>�- DE�W. )GL �/M !���W. ¢©� À� D� �eN]> °�*�1 �E� *»�7�P ¥* ":; 'R A�W �W.

“�*KÁ Ã$��5� |�P �^�, R7 ´�u�, �DQ4l R, �l ��4H1§ @¦ b��¹ �¦, �����7 |<= �¦ ���+��, S> cüe, |`=¦ ��a^?” &�� >®Q ´*Kn Ô«� b��W.

�N�iV OT> r�H1 ¯»��� O]l7, ��� Niÿ �N�iV+ b���. �N�iV �RB OS(, Niÿ �¯:; ��* ���W. �* ¦Ö� ��1 °�*N�, �c� v�� �p�? � ��� �mQ4R �E �^�1 cüe �N�iV � *�E Ã$ ��5N |�P !�K �DQ4T. �R �\Q* �N�iV> &NÑ�$ �1( �9� ��Q�Å. OT> |�P 8N� D4R �|( &1 «�;W. 'n| ]�| �À &�|, ¸n�$ S �|( &S( n| �az �|, S OT>| ��>�� ��a| \�' &1 \®� b��W. °�*N� Ô��Ô��. �* ´û©�� ��1 ²­�P �N�iV OT> ��� W��� i�Ô� bX;�W. °�*N� �©�¸ �N�iV �n ��_^T. ]| «�¹ b_^T, ��)l 3¿mQ ^T. ¯ $NH� cde^T.

“�W i�� DE� ]den, i� b�?g� i� ^�§ �Z>�- i�� ¯�\Ì. &¦z �0heT ^�§� ���l �W �¦z �X &�V� ^7, �* � ü�z i��( �� &NÑ� D�>�:�W?, i1�? ��� �S�( ��] ´�](� D4Á '> ���. i�� +- º»�> �bû/ b_¦ ��-� ', i�� �i�H &��+��. ^É� i� b�?g7z �R. i�� � ����7 O�] ¸bØ�� +- ]LM�¬�^�. &beX ¿ �*K_ ��� &heT !»¿�. i� ^»� �T ��:�W, ^»z+ i� ��z �bû/� ��:�W” &S(T. �N�iV &� 1©�� &1 �¯:; O�W.

“�heÄ �T�_ ��TS(T, OT> ´û©>I $, ]� »� À� ]| 1�£-B T, ��§� ^�” &|O�W. �N�iV �i�s ��>�W. ´� �-� OT+, ��÷, i���� �*K� ���µ, �¿ º�� Ã$��5N !»z�µ D)^R.

82 ¹º ��� 2014-1

Page 84: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

4 �������

“]�> Ô�<, �ÅH/�, ���£X; , &]lsR /« �* ��R ', � G] ]N� ��^É� ��»�1 �1( 5�� ¯a; �” &|OnW Niÿ.

¥*K4s &�'( �Rl ODQ �, °�*N� i�� i�] N�$ �W. *É� �NP �N�iV §E �E “1©�n” &�� g�T��B� �î� gT¬OS(T.

“Ì��s ¥*K �� $S cbe��, ��] U��Ns �H ¯�z �h�, R7 � p-<� ´�@�, �À &NÑ� ��z�, �*KT�¿ Ã$��5�” &�W �N�iV.

rNH� +gR �H. i���� P�(beX *ÐRz , &he_ &W ¯¾zT ����, �È{ �0� �N�iV cÐën, 3 *�0 °�*�1( *1¯T��W. iÐß7z �P Ô�°T OW?OW?s ��l �(:z , °�*N� i�� ôiVWs Eþ2] b�, Ìî�7 !�� � ls bN¬O�W.

��]7 R °£?� �PQ �iV�7 �\QR. rNH�, ��� Niÿ, R| 3 ´*Ks ¯X; , 7b� �\QR. “&]l�H, ÀR �¦ �S(R, ���HsR 5�S(�?” &��n Niÿ �h Ì�M ¯X;� &R�À�

b� *É� ��Qbe¦z `¬Q�S(�, “&£ß &R� ��]5��Å, E�!zrbjß, �¦��Å &�� cbe�|, �0� ���z�, *8 rNH�”

&1 ÖN l �]H� §E «L, i�] �°QNH ���W. rNH�7, &]1 P�(beX wy71 �<= *1ü�P�W Niÿ. S �/MkheÄ rNH� Ìî� �¦

����, n| D�O�( Gb�2y &1 1�; Q�W. 4�| �R? O1, £0;� �RQO1, rNH� ��X�yz !�z £�X �\QT.

“¿�z Niÿ ä©�� DE�W, «�� R ��b��1, n| bÉ� «S(|. S> ����:z ��, O�c� �� � &�(� «�a|, ]| G� ¸L¹ ��g�W, ÀR ä©�� D4�?” &S(T.

Niÿ &�p��s �E�W ÖN l§E. ��] ��CPQS � \��l� ��, ]| ä©�� D�>�- ���, n| «nE �)l S ��P �i|>�aR &�( �7Ô� ��, �heT S ��P �7P�\T /�* &|O�W 5�s. rNH� ��X�yz ��� �E �\Q�1 �N�iV> &Nþ�$ ���W. P�( ü¦z �¦ `¬QO�( °�*N� Ìì1( /i1�P, �<=>�� �N�iV &�(� ��B�Ô-1 �P�W.

“ �H ¯�z �h�> ��k�( ü��l S(<?, &5ß� �� D�l S(T” &S(T °�*N�. “wx 7 cbe�� ���*1, ¯�z �h�1 cüe �ROS(|. �H ��  $2�P�W. �heT i��

¯�z§ !ÉgS(�, ¯�z &�� !�0n &� !�z �¸R. ¯ $s � É� *�/0�, /�0� O�? i�×�, ]�> �iV*� ��. &��*1 _�;j �HmË D��^�1 &|O�W” &S(T.

“i &5ß� ]�z���� &¦ �¶; �S?” �N�iV &�L�W.

83 ¹º ��� 2014-1

Page 85: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

5 �������

“&W ]�> ø� ^� b1, ]| ^»� dk�%� | *1=|� D�O�aT &1 �H &�W” - Niÿ � l DE�W.

rNH� �0 �Rrl “�*K_ ¦�]R ¯:; O1 Ô�< On^»�� *¿ SS(, �c� YÔRz �Ðß� �)l ' ü�z� �H¶x cde^É� �. |�=, &�V � s Ô�< cde^É�. S ��[�, ºe7 ^É� 3 bW, bW*| i�W, �©�¸ �*K_ �T����, Ô�<����, bT����. ^É� &S(1 �Ø� !�z �DQ^É�. Ö�s ��_` ��9�” &�� P�(beX `¶�� \¦ che>�� �gS(T.

°�*N� ´b�Ô� iQ�� *ÐNz7 b-B T ', rNH� �0 �NQ��, ��� Ìî�7 5� �N�iV /i1�P�W. rNH� Ô���H, Ã$ ��5� !����* +-, °�*N� ��yz Ô�< ��� ü�z� \¦ �� �DQ^É�. v�? �� ¿ Ô�<O1 &*K_ bT�n^É�. O�]i�W &*K_ &�(� «n^É�. �Ðß \¦ OW?i�W ��? �Ø� ��( �9�`. ¥*K �� $S «�� ��:��1 ü�z�( b�ü�D^á� �*���. �N�iV ÔW`�W ýÅ ]N/¹ ', °�*N� �/MN nRQO1 ]7 cdeW. �R ¯�?��H*, O]l ]N� �\Q* º À� �oNb_^É� �i�s ]LM ��R.

i�(T ��z^R ±Ì� °�*N� 4(�� DE �©D�O�:S(T. �±i�WN� 71 �b� # $]� ]b�� D�On Ì1¦ 1°Q��s ��W. i�WN�71 �]l� ��¸ �Rl � ]�V1� $ °�*�1( «��l S(� &�(:z S(�. /��� N�� b�c *:; O1 oH��7 ��( ]�`1 ��0i�� r�H1 \¦ �¶; �. 1ú igl �n �P, �©/W7 1°]£?�s +RQST. )b�H*, ôiVWs �P $0 �\QT.

“�\^, |<= �4l �1 ���, &��§ v�H !�L�\|, �”, &�W �N�iV. ]�z �/MN +JQ1 �À �az �>�- Ô� ¬O�:S(T rNH�. \¦ )h Ê��s ���, “|<=, SS( \¦ &�à¶; ��g�, 1©�s )(­g¦z ��aR” &S(T. “&�¸ À ¸]s��, �§�$ S ��4, �Å ¯�? ^É� �¦ ��-� &1 cde^É�, �� `n^»��

&�¹” &�W v�H7 h�z�( �rl . )bX �N�iV> rNH� Niÿ `¶��7 5� &NÑ�$ �W. “� £���$ S, � �i# $�S �Å ¥*X nNe-1§ ��a� �. � v�H7 *�;| � i�0 ��l ��,

“�W SW” &1 &|On /� f�� s ��� ���W, “�W SW �” &1 �W�) /�, !��s � ���W, &�¹ ¹-. �i�H� �DQ` ^X &�]�s ��/-1, &��7n +R> �-1 �, Ô�< O�( ^�` '> �>K� cbe�*KN��” &�W.

��z^�* rNH� 4(�� DE �\QT. ´�u�7 Niÿ &�E����� �l ���H�sn �P�W. “ÀS�(> �© &�-1 �� \¦ )h �<g�W, ÀR �c� ��( ¯�? S�( ��X !�z N��” &1

�N�iV b�ü�P�W.

84 ¹º ��� 2014-1

Page 86: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

6 �������

°�*N� �*K�, G��, ^N� ¿ �b_¦ 'É� ¯X; , �<1 �rl ���i1, ^»z G��) &]1 &beL�P �\QT. �c� ��� «óPQ� OT>, ���� *�E Ã$ ��5�> R �K £����R.

¿7 Niÿ &�W “&<7, �< �X;��* �� ¿1( ���> �hgS(R, 3 ´*K G� îRQ, i�b*K ¿1 «�� îRQ, ¿ &]l�H?”.

�N�iV �Å cbeø� �RO�W. °�*N� “�� �X;��� *¿, i ÀR �W��>�- �/MR�� Ã$ ��5N > ���»z�z¿, &¦t

&W �>” &S(T. Niÿ `�(:z ��, che> ���W. “¯�? ��sR, &]lsR 5s ¯�?� ��R. 3ü* 5s

]LM���W. ' �`�> �Ø�  R ]/M�� &]l�H, ^»�1 ^»� OT> bX;�¬���� ��1, ¿1 ��� Nu� &1 �{{ «X;�½R. ��] ���� �PQS ^É� �À �N��. 1±1 ^»� ü�z� ]deÀ �� &]l�H, º»�1 O�] �� ��¬OS(R. �`�> ��� b�?g�º �ÔQ<, �Å ¥*X &��n ��:�W. ��] �� &1 Ö4l R? 3 ��C\Q* º�� ����^� '. � `¶��7 n| \¦ &�à¶; ��g��(, ÀR ��� ��R &]l�H, ÀR �|( &NÑ� D�OS(R. &�� i� �°�7 ��^É� &�¸ ��¹, &��' &NÑ� D��/�R, i/^»�> �À b0;�. &�S �heT bElg� ���, ÖN l &NÑ� D��* ��S ��^É� \¦ 4e�l S(R” &�W 3 *�0 ÖN l§E �rl .

¿ v�<S ��^»� 5�� dQ O�])h, ]� ���7 `¶�� O�])h, �Å ¥*X �az Tën ��W. rNH� i�H7 Niÿ1 �bø� “��$ S &�� &W ^��7 !�z �g�W, ]| }`�C À� �àö;¯a; �, &iV>, S�(> ]� ]]=� ���, 5�b�R” &1 �ROS(T. �N�iV> Niÿ �0� ]| ���s �PQ� �9�(, Niÿ ���s �PQ� �9�( �Rl > �\Q�.

*** °�*N� ]�` Niu�H s È� b��g�1 � ¬:; ´*K� ��7z dR. Niu�H> °�*N� �Á

OT>. ¯�? ^�, k�Á^� ��*� �PQ P�(he_ ¯��É� D4T. ¯�z &�� !�0n, ��É� ]� ��yz n ��-�1 Niu�H b:; ba; T 1 c�z��. ¯�?i1ö &�H§ b�b�� ��´¿�� &S(R &�¸. Niu�H ��X ��»� ��]� �N�iV ]�z ]��� ��z . �ºe7 ü�z���� *�E �T�n^É�. �N�iV �07z °�*N� ! $h �>K�4Rz ��_W. �N�iV �TOn �R, *Ð�z , Niu�H \¦ 4Rz /i1�\T. 3 4 �N�iV ]�` dN�H *ÐRDE rXs &�t4T' ü�z 14l ^?' &1. &�] ¯�? ��£��� ��R �PQ &�L¹ �L /�¹½T dN�H. &�¹ Niu�H Ì�� ¥* ¶Ng ¯a; T, ¯»��� !�0n &]l �X b�G�, �*�¹ h�1 b�d�N> ü�z�( *0;� D�>�- �beX¦sn ���1^=�. dN�H ��bg� �R �az � >�- ¯�z D)4R. h�1 b�b�� ',

85 ¹º ��� 2014-1

Page 87: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

7 �������

b�?g� ^�z nReO�aR, *0;� D��?S(* i����> &1 �ROS(R. Niu�H NH ¯ $ ��?� ����É� &��� ��z &]l�H ���H &n &n^R. ^»�1 �E �N�iV +- &]l�H, ���H &n &nW.

“&]ls�, ��s�, &S�, ���( dR¯X; ü����, &m�, ¥m� &��� D�>” &1 Niu�H NH §*�)l,

“' �¶; � �PQ�:z ¯ $ ��?R ��»�1 h�1 �¬QOS(<, �î ��� `¶��7 |<= �az �> n| ��O�a|” &1 Niu�H NH1 5s i����\T.

“��� �N�]X³ ¯�? i1ö, ��yz `�] i1ö, � ^�H� �2y”, &1 77b� «:; O�� ��_W. ��l ��, G�l ��, ¯ $s � `�] ü�h 7*X &1 �N�iV À� �b� ¯�¬�nW. �N�iV> �P�( ����7 �PQ� �Re� �_. ¥*X �c� i�/» rØ�, � i�;�. k�ÁW &]l�H, ���H &�( ü�h�. �ÁW °�*�1( &��� ' ��_ &1 &���. ����� �20n �7Ô� �* ��S �07z �heÄ °�*N� ©:; 7n ��_W. �07z 3��¹, |<= �s ���� &�� |<= �s ����1 ó�� b_^É�. Niu�H &��� Ö�Ì, DN��� 8N�s ��_^R. ', Niu�H �N�iV> \¦ Ô|`\QT. �*Kª�( vgl �/� «1, ���H \¦ 5��W �Ä &��  yz ¯�;W, Niu�H NH & � i�0 ô«l �K, �À �az ��* &*K�|�P !�z ��W.

�N�iV h�1 �\Q* Ì��s Niu�H �n �i�H �PQ�W. °�*�1( “�i�@ &S�, |<= &�+��” &S(T Niu�H.

“��, ��] �� �À cbe>�- �heT Èm¦ ü�^��� �¦, ^� �0� +- �s �<, �i�@ &�0, �i�@” &�W.

Niu�H 5s �b� �PQ�W. �À �az � >�- +RQS(T. “���� che, &heT �i�@ &�a|” &�W. “&'( ���On D4l | &�� *¶; � ]Zz. � �i�� �>�- cbe+��. � �i�� �\Q*, n|

cbe�*KN��, |<= &¦ ü���*KN ��, S �0 `�� `|, �* �¹ S� �az �>” &S(T. “�m |<= cGe<, n| D�l S(| &�¹, �mS” &�� !�����W. ' &�� �i�H &]l�H �b�7 �PQ�W. Niu�H NH �Å ¥* �0 &�>�- ��_W �.

�E, �E �N�iV «L �Å ¥*X &1 ó�� WL, hX;�X !�z ��W. h�1 !�z �-W ¿X��S ó��� ]/M�� �*¿ ¯L���. °�*�1 ]�z 77, �N�iV 77 ]he *1ü�DW.

*�e�¬O�( ´�4® “¯å�1( !�§���l S(< ���L !�^” &1 ]�z, “S ��P À**KN�¿?” &1 �N�iV &n^R.

86 ¹º ��� 2014-1

Page 88: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

8 �������

`�óPQ �©�¸ $0 «L ��XODQ^T. Niu�H ��R b�¹ dN�H Ìî� «heO1 Ì ��s !�z ��¿ �PQ�W �H��N�. Niu�H �¦ �1, 3 4 dN�H| £�0 *�E �az -T, �beaz n &]l� ó�� b� �Trl hX;�X �PQ� �N�iV> � 4 hX;�yz ��R ò£ß ]L��W. �� ©L�Å ',

“ X ��] �)l &�] �0�a�, n| ÀÌî� ��|, ÀR � ��X �*��” &1 Ìî� �Òs D�O1 «L &«l�X �PQ ���7 �az �>�- /W7 !�z /�� ¯:; O�W.

°�*N� �PQ ü�PS ]�h ����. `¶�� ��E Niu�H v��|�P �PQ “n| ��O�a| ÀR !»��� �*K� |�P” &1 ]� NH|, ��»�7 §*�E b�ü�D4T.

Niu�H �0 `��n ]�h /�� �E, i¾� !�K !�z �Trl bT�K�W. Niu�H � 4��Ø� �N�iV| +�Q:; O1 �Å ¥* ²z *� nme^T. &W ��z Èrl ���, bTOnÈ», ��9 &]l� ©L� ó��7 ]� ]he �2y ��)W. �i�s �N�iV> ���H �� nRegS(Á &NÑ�$ �W. ý¹, Niu�H NH| +- *0;� D�l S(�1 �N�iV> �Z�.

�9� /�P�gS(�. Niu�H OT>� Ì�M � *�E ^HGN� ��� ¯a; R. °�*�1 ±� ��I, �� �� &��N� �PQS ��On^T. ]�` �/MN È�� O�] nRQOS(, ]�` &�]X ^T �. ^HGN ô $huH� ¯�¬On ]]=� ��, i� b' ��. s� «t ]]=�. &�(��?� °�*�1� �i�H &1 ^HG�1 8N�s ��\R. �iV� >:�£�, îRQ �H�4�� À�. ^HGN�7 �¶; � �Æl ��1 cüe, ¦Ö� ^�z�?m b�¬On ^R. ÖN l ��G�� � �/� O|OK1 hX;�X ^É� ¯a; N1 ��á� cheOn^R.

°�*�1 �À b0;�. �N�iV> �� D�-1³ G� �* Niu�H �/M ��� �>�- �E �PQ�W. “���H, ��z�¸ �H�4�� À� /TÆl �W, ���> �H�4�� ]be �À ��, v�� b�¬O�� ��� �DQ /� «�a1 ���. v�� ÀW �¿�� ^HGN� 7 !É��W ', �heÄ ^HGN� �Ý; � ��l S(� &�:S(R. Í $s &��� ��1( ¬�*�s ��l �� \¦ *¶; �s ��y�W”.

Niu�H “n7 �rl n �S(| ]Zz, �À �Ô�z�” &1 \¦ )h Ê��s ��� “�El b�b*� D�O1 ÈR bN� ¯�¸^?” &S(T.

&he_ £�X|�P �PQ� Niu�H NH &W `1 \¦ ó�� DE�W. ��� ÈR hN� &�L��1 &|O1 °�*N� � cüe�W. Niu�H �0 ��� `��� �*¿, À>

P�( ����� �¶; �, �/ ^�1�=R &1 &S(N�¸. °�*�1 ]� NH1 &��� �0��:�� ^»� À� �b� �PQ�W. ' ��' �À &��1 bEþ«, ]� D] 1]��, &'( *�E �³¶�� �N�iV À� D� D�OS(T. �N�iV &|�1 � �bú^1( ]:; ��* ©HN� �¬QO�W.

Niu�H °�*�1( ü�P “|<= ��] 'Ô�s ��a�1 n| &|���” &S(T.

87 ¹º ��� 2014-1

Page 89: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

9 �������

“ÀmheÄ ¿n( !�§�O4l R, &W DE� b1 �iS( P�( bS?” &S(T °�*N�. “�N�iV &¦ &��1 '+ ���. ' ]he *üe hÔQ>, |`=¦z �X ^� �1 �Z*, ¿1( 'PQ DE,

¿1 ó�g �4|, ´, '�î� �ü�Ô>” &S(T Niu�H. °�*�1 \¦ EtME�W. ]| b' Ga �>�- «L�heT +- ]�` &�]¦ &���. “1©�, ]|

&¦�XW �” &|OS(T. �* &he_ �, �heÄ �N�iV �/MN °�*N� &p� �ü�Ô��. ��] 8N� �\Q* �* *����� `��¸� &S(R ¯�? OT>��?�. v�� &�¸ Niu�H ]� G��]H� À� ��GW�P��. �/� v�� °�*�1 �E, 2L�� �/� ¯�? ü�z��?³ b�\T. S ^N��` |È= &1 P�( OT>�n �S(T. Niu�H NH> ¯�? OT> �/Mm ��-�1 ��W ', &W >�N�1 ���.

¯�? ^� �Ðß ]R^¹ ���S. ¯�? ��� �N�, �/�, ��X ¬:; ´*K� óbe� ���� ]be *'�� ��0 ¯ $� +- �àö; ¯0;�.  R �Ø� \¦ ¯�?W, ]�| ��k $S &S(N1ü)l ��(º �1º *�e�P ��V«l ��l �W. Niu�H &�*K ��S, ]i� ���0� >�N�1, P�( OT§K &�¸ �DQ4R £X; &*K_ ���i1 Niu�H � ¯�? OT> î�î��s cde½T. k�Á OT> �� ´o�� �, �1À¿ �7ÔS ����. &��� �W D)l &W D4l T. S�( P�( OT>, ��� �¶; � &1 &��� &�:S(R *¿, ^��� &*K_ ��aR, �8 �*K� ��ai1 &�� �*K� ��aR �Ì�W ���7 &|O�aT. &]1 NH> &�Y &�01 ÖN l À� �°�À �<. ÖN l À� $i| +- ü�z�§ b�DE�W. ü�z� ´b�Ô�. �°�, �*� &'( ^»� À�. ���H, &]l�H ��� >�c� ¯�? W>K ��:��1 ��W 1, ^É� ���N1 ���.

�N�iV> Ô�< ]>KÈ s' `¶�±u �� �>KÈ. �Ðß `¶�o7 \¦ /X; . ÈR hN� ¯a; *, °�*�1( 5s *0;� DE�W. �Ðß ��> ���� ' �N�iV> cbe>�- °�*N� îRQ D�+��. °�*�1 +- �N�iVÀ� � �>KÈ. ��� $S &��N� �)l °�*N� �©�¸ ^É� �¦ �S(� &1 5� b_^_ ', ¥*K ¯ $4 +- �DQ^T �. °�*�1 ��] 5�s ��:�Å �N�iV> ���. &he�heT ]n �iV1 cüe, �üe�P, �Ðß ���� &�( 5�|, ÖN l Ìî�71 ���¶�� g�D��nW. �i�s �N�iV> °�*N� ���¶� &|Ö��7 ���� ��� $, ���³ �P� �0 4��, b1 4�� DE ¯�;W. °�*�1 7* �H����, <*H� 5s ��C\Q�. ��b� ��� \��7 +JQ1 d 0 ��0�, ���H�s ��X ���� &�^0���� 3 �9 �N�iV Niu�H | &�L�W,

“���H ��� �R �R��W, ��� À� &|��� �À ��, ' i� �R 1�- �0z d*, ¸�Ä7. 3 ´*K �� ü�z� �N1 5�, ¿1 �T ��� ���S &�^� $¹ n1* ~]*�|” &�� *»�'R ¯:; ���. �N�iV > k�T 4Rz ü�z� hX; ��R.

88 ¹º ��� 2014-1

Page 90: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

10 �������

5s 'N�b� �� ��( �N�iV| �rl Niu�H �7Ô�7 b-B T. ]R^] �{ �*K� È�l �(:z ÈÉ� ���P &S(T “�À Ö�� ��, ^� ��P 5� b�>, '> OT> h�; �i�� +- �PQ�W, �* |�P '> �© D���� &��N� ��, ^_ �b� ¯a; �, ' ÖN l| ��� \�” &S(T.

“���> �� �ÔQ1 D4l R, |È=µ ��oH �����S D��\< �” &�W. “&��³ ne�\| ]Zz, ' ��] cüeS ��� D���, �� D�7?. �¦d ¯�?^É� ��?�

&R¶ � �1 �W�4|. |È= ^�1 ´û©>�( D4<, �� |È= D��\�” &S(T. Niu�H &�(:z sn �N�iV> rNH� ha; T. �* �* ha; _µ �N�iV> rNH� &��

b�Ô\@�. Niu�H r�H1( ���n( �d^T. �N�iV ü¦z � 1ú ]>K! $����1 5�. Niu�H, �N�iV ]�z $i Ì�� 3���T. ü�z^� £�? n( �î�s bÔ�� DE, ^T ¯�?�H* �DQ *Ý; �> Nu� &<gS(N1 Niu�H 5� b_ ^T. °�*�1 �N�iV| üe�Ô�� �¶; � ��. r�H1 b�Éz +- �� �>�-n i¾� Niu�H ó�� ���a; T r�H1 ¯�z D�i1.

"&¦ D�+�� SS(, �heT &W nN� &S(T" °�*N�. "&�2X� nN� &�a<, ' ¯�z DE n| ]he D4��a^" &S(T. “&W � SS(, i�> �¶; �$ S �heT ��� ü�z| ��=R” &S(T °�*N�. '�, �� �n i��7, *� 1 ���b/�R &|OS(T Niu�H. i¾� �N�iV ·`]�7 &�©� rNH� ¯��� �PQ�W. ��� &�V�1 ��OPQ ]� dR Niÿ, n| $2�\| &S(T. &�V� P�(beX|�P b0(�

7n ÔW`�W. È�O�( £0;�|�P, |�¬n �R, �az _ �R, �À "«ls �ÔQ�� �N�iV>. ¯»��� O]l7 Ã$ ��5N 7 &��� *�) ��_^É�. Niÿ i�/» r×�, ��z ���| ÞR^> b2]� DE�W. �heI $S �©�> b��/�+ È�O�:�W. ¿�� �N�iV> b0;�1 �b�. ��´¿�iS(, ¯�?�S(, DN�� ��, *'�� �Ì cüe���� $S D�H¬Qs &1 ó�� D)W.

¥*4 Niÿ z ��% �R�l, &]1 NH� *�E º»� ��X ä©S1 �\QR. &heT Niÿ *:; O�( QJ �E you are very beautiful &1 ÂF �H�[ �\QT, Niÿ thank you &�W. &�¹, ^É� !����*, �N�iV Niÿ �

“� !��1, ���heÄ ��X �'>, ^�� �az �>. ^��� �¦ D� b:; �S(Á, �^�*� �2y '> �Z¿ ?” &1 \¦ /X;s &�W.

“ÀR ¹-s ��l S(R ', ÀN|On�À ��, &]| &¦z �X ^T �, S> �Ø� �Z¿” &1 Niÿ ��] cüeS `���.

89 ¹º ��� 2014-1

Page 91: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

11 �������

��] ©R�gS( rNH� �À �az ��� �*¿, �Ú bT�n0heT �PQ “�R�l ��P n| Èms `S(| >�c� 8N�s ���0� i�PW, �E� ^É� i���P i�¦ &|�+�� *¿, ��]i�W*1 cи�” &S(T.

1©�, �R�l ��±� D)i1ö. &W Ô�<On �97z n Niÿ � l�P�W. &¦ &1 &�ÖH�s ����. ���7 colleague &�H* try D4T ', ]| Ê��sn ������W.

“S> �Ø� �Z¿, rNH� ]� ]�z ó�� DE�heT �À �az �>�- ���, �heT �¦ &�� SÀ� �iV*� ���z *¿, ��S �|( $2�Ô�� &��” &1 &|On � Niÿ �Th �/��.

“��, '> SÀ� �iV*� �¿?, �]| *�¹ ���7 iJ*T ��aT, ��] i�W 8N�s ��-�?, �¦z &�¹ �ÅH/� D��|” &�W.

“n| �ÅH/� �n�i1 &���, ±/Nls ��T &S(| &�¹ *¿” &S(T rNH�. ��( O�? ó��� ¯R� ¸� ' ´û©�� ��1 °�*N� ²­�P, �N�iV � *�E Ã$ ��5�

|�P i¾� C�] �R> �DQ4T. &�¹ r�H1 &*K�� �i�H� �/��. Niÿ \¦ ��! $�W. ¿1 �T bWi�W� *�E��

�u�. ¿�� �ÅH/�7 � l�h, ´µ¶| \¦ U��Ns �PQ�W. Niÿ 5�H]� ¯N/��� �H| ������ >�N ��. �H| �cz n ��( ]� ]�z ]��� �/MN ��¬¿� &�W Niÿ.

“���*¦, � &�VS�(�( �*K_ ���i�� ��g�W, ^»�³ �����s ��:�W, i� �/Mm �H ��:�W” &S(T rNH�.

“&£ß, À &iVsR �Å ¥*X &�� ��aR, S ��z � ^»�| Ö�Ô��” &�W. “�heÁ ¯»��� O]l7 &S(R, &�, �`�> i® �£ß�Ws ���. �heT �À �az �0� ��, i

�i)HÌ�W?” &S(T rNH�. Niÿ P�OPQ�W, “�`� �À �az �* ��S ]� i��7 SÀ� &B\�� &� s, ^»�

\�4l ÷ &�^�z , �H+ &�X4l R, S¶; � ��, &�S �c� ��( �^»�| �1 �*KÁ ��( ^»�| ��O4l ��aÈ2X, � ¹- �ü�D Ð�? � �^ '>” &�W.

Niÿ ]� ]�z À� �b� �� ���1 &NÑ�$ ��W. "�' ´µ¶x ���O�� �¦ ��:�W?" &S(T.

Niÿ  0 �0 ���. "&���� �ÅH/� D4*, � � l�� �>�-, ·]� '�=�� ���, �ÅH/� DE, ��yz '> b1DE ¯Të ���S?, S Ô�<, S ��`, S ODQ � l�� �ÈÀ '> &*KN �¿?" &�W.

90 ¹º ��� 2014-1

Page 92: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

12 �������

rNH� imÀ �az ���. ��³ �1 � l�h, ´µ¶x �)l $2�P ¯�z D�O�(^��n � ����� b�¬��-1 ��. Niÿ �Th �/��. P� �H| &iViV �/Mm ¯�\R. ¯�?�H* ��;� 7 ¯L�W. ]�z ¦t ��! $�W +-.

*** ¿ v�<S Niÿ *ÐNz � °�*N�, G] ±u b �� �N�iV ´�u�7 5s &�E ��R.

Ã$ ��5� Dm� 5s v�? ���W. �H> �iV, ¸] &�� �-W ¥*4 *�) ¬a; �, &�]>2�P £�o1 &� °�, &��N�

k�Ä ���. �N�iV> )h �H �/MN /�G�1ü�P�W, i¾� i����1 �heT ��0� ©R�g�Å �Z�. �H ���� �P � ¸�ë ���, “�� D�l S(< ]Zz” &�� �N�iV �/M !���W. �H ]�> ø� ÖNl �PQ� L�; &�� ¯�?s ��( wx �ü�P�W. &��7 �È{ ��a�1

cüe�W ' �N�iV> �À &NÑ� ��. ¯�� ]| O|OK�( �/�, ]� ÖN l �ÅH/�, ·]�, &� 7 �*K� ��:S(R, &¦, \¦ *ÐRz cüe�W.

“�` �m, &5ß� ��P, ^»� ^»� ��� che” &�W �N�iV. “�... �Ì��, ^»�> zj ¥*K_ OT>, ^»� �{ ��l �S(� &1 &S(T ', S> &¦

&1ü�Ô ��. � ��?³ &� 7 #X� &^=�n ��W, Í $s n| financial s sound. &]1 O�c� traditional touch ���0� ��z S� ]be �� �7 relation ��" &1 &�� O�c� ]�£�, �iV *»�7z �E�W.

� ^� �*��� �R? O�W. "� �97z , ��`, Ô�< ���, O�c� �]*, �� �7 «N/1 ^T íN*�� *¶; �, S �0| U��Ns �)�T” &�W.

“i, &� |�P �heÁ4l m?” &�W �N�iV. “�Ì�W ��V, i¾� A�VJ �9�> �4l Ì”. “&¦ �, �*K_ �����¦ �heT �/��¸R?”. �H *É� &�]�] D�O1 “�*K� ���a1 , ���+?” &�W. “&W �, &5ß� ^»z> ¥*Ks *K OT> *¿ &1 &�s|, i ^�� &*K� !»¸�?” &�W. “^å�, &*K-, �� ��l �W ^»z>, � &iV§ &*K� adjust &�-1 O�c� � $� bTg�W, &�S &W

&]| �7P�¬O�aT, i����>, |<= i® �Ë &�> ��V” &�W. �N�iV �R���, “&W �, �' &5ß� O�] �� &�H* !�K �DQ¿? � & ¬Q*�” &1

kX; �P�W.

91 ¹º ��� 2014-1

Page 93: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

13 �������

“�)l �4l T, n| �|. �Trl ÖN l !�§ ��-1 n| ' ]N� &�V�1 � ��V, S �Ðß S >�:�W, &1( ±/N l÷ ��O�a�. S§� �¶; � ��. &�S, &*K� �DQ ·]� �*K� ��, n| �|, �� D4l T?, che ��V, �� D4l T?”, &1 *É� �/mrl ^�n O�] Ì� �ürl �`=�W. “&�� '> ��4 ��V, i� india 7 more than half of the families, ladies > education, financial security �* ���� ��z 1�\�” &�W.

“]�> &|Ö�� 7 �1W, �Z1� &£�?i1; �*K1W c�B�1, &|���� &��� D)�. i�� �¦ �-�| O�aµ &¦t *1ü�l �W” &1 i��7 &|O�� �P ��]�> �DQE�W �N�iV.

�H ¯�z _4w j ���7 ©L�W. � 4��Ø� ¯�z ä©��. ¯�z OT> ]�z���� �î�7 �<= &«�P�:z ��� ', OT> ¯�� ��-����] ����� �N�iV > *1ü�Ô��. £Ü½, ¥*Ks *K OT> 8N�s &� !�z �gS(�nµ &|O�W. ��Ú ä©S��H* bTOn� 5s v�? ���W.

N*N � �7Ô��� �H> 1ú b0;��. ]� ·]� � ls zj �Z�, Èm 5H�> ���: &]1 �Z>�- ¥*X ��W. zj c�B ^T � ', S �El �DQ #+HY ���C +- &]1 ^�. ��$ S &� ·`]�, &*K� !å�* zj �¦ ��aÁ �Z�. �Ðß `¶�7z O�c� ±/N l ������7 ]he �� &1 &iV correct s cüe�W. ]� �7Ô�7z ´*Kn ��( zj 1ú �gS(Á, ��>�s �S(Á &�( �7Ô� �H> ���. zj + 1ú ���z�. "]�� �El ���1 cGe|, 1©� ��)l �H �¦ �~ D�O�:�Å. �|( �2V��z ��W £X; bN^��. ��X �Ðß b�ü)l ^»�§ ��W *¿ ���> b�hgS(< &�� cbe-1§À ��. ô� ô¦ >�- O�] �Ðß ^»z �DQ)l, �*K_ ^É� �î�s ��aR. ��$ S P�( P�( `¶��> ó�� b�+��, &� !å���( �° �N ø��W, � ��? salary, �H �El *�hO�� &*K� \¦ 9 s ~]O¬Q” &|OS(T.

Niÿ, �H 8N�s !�z ����1 5� s ��� 1ú b0;��. ¥*Ks *K +gR, �*K_ *»� Ì�� ��:��1 &|O�W. &*K� !�¹, ]�§À �Ô�. �H O�c� +- ]� ��P �7P�Ô��1 \¦ 5�s ��W.

“n| �*K_ ��-�, �*KI $¹ ��[�, ¬a; �, �' ^É� &��� ��E� ^��, �T ��aR” &|O�W.

&�]7n rNH� ]� �7Ô�7 ���1 � l�P�W. �H ¦t ]7 ��]s $2�P ¯�z D�O�W. �1( �°� ¯:; O�W. " �H> S¦ +��, � &5ß� �¦ &NÑ� D�O�aÁ, �-B 1 5sn �S(T, ' Í $4 �El ��. &�S ¯ $ �� ���l �W *� , rNH� ¯�� Ì�� �¦ ��_^Á, � ]R^] &�� � &���, � ��=, � )(p� �À �<. � ( 4Rz /i1�\|, SȺ ]�> �ÔQ��. �À &�>�- S� ��(�] �×� n| ²­�Ô�S. ]| �¦ ���£�; ���7 �i�H� �º ]�� b�¬ ��-1 �>�- ���W. ´*Kn rNH� �S(, Niÿ ]| ��0s ��(:z &1ü�P�W. ��] ��s 1ú �gS(Á" &|O�W.

]�> 1ú �PQ�:z 1, 1ú7 +- ]� *»�7z �P oNs 'R �:z 1 Niÿ �Z�.

92 ¹º ��� 2014-1

Page 94: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

14 �������

r�H1³ 1ú ���z�. ´*Kn Niÿ *��>�- bTOK��n &|O�:S(T. �H ��X|�� � ��?³ 8N�sn ��W. �/MN ¯L� ^�� dk�%� dQ �7P�Ô�� ��, �* �H �� �7P�l �W, �H +- ]�z ¦sn ]�k $�W &|OS(T. !�0n �7Ô� Niÿ ! $h !���W. ]� nôheÄ &NÑ� |. ]�1 &|�1�\��:�W. ]� ��` ¹0�, ·¸1, n| Ï�� �� &<gS(��:�W. &NÑ� D��1 ^»�� �� cüe �� ¦Ö�, &��§ ]� �Ý; 1 �W�E Ê��s ��-�� �PQ�W. ·`¸�]� Ê��s ���0� ��] 5¡ ��³ ���l �W. &�E� r�H1³ 1ú bX; �W.

¯�z7 &��' ��l ��, °�*�1 ]ô�] &�à¶; ��gÁ &1 b�b� &1ü�P�W, OT> ·`]� ��l �� i�� GI $���W. ^� �T �>�- ���W &|O�� \¦ 5�s ��W.

“��H1 P�( ]��7 ¯�z D�+��, &W nN�” &1 &�(heT ]� ]�` �0� �Rl O\Q�, “¯�z &nW ¯�?�H* �Ne_ &��N� ��, &W ��E* &��N�, ¥* ·`] �h �T1^=�. &W

P�( ]��7n �Ne-�. &he_ &W i� i�P ]�1 hSW &<g�W. S &����, S �kK�, n|, &nW ��-1, � /àp4l :i�. �� �kK� ^É�, �� &���� ^É� �RQOn �iV� �Ø� �”.

°�*N� i� 4, “S�(> �N�iV &�� &��§ &�] �¶; �” &1 &|OS(T. ´*Kn ��( �N�iV> 1ú �*, �P +RQ�W." �� 1ú ��¿?" &S(T °�*N�. "�..., 1Î..., �2X 1ú ���, ´*Kn 1ú �>�- 1½ÔR�¦ |<=��, 1Ï*K� bTg��, '>

���> 1ú ���� �8?” &�W. “�À ��, i� rNH� hN� �¦��W. �H +- º»�1 �W�E !�z ���W. � $i ¯��É�

�2y &NÑ� ��z�, P�(heT ¯��É� D��� �mµ” &S(T. "�heT ¯�z DES ¥*���@, 4=NÑ� ¯L “i�i��N�” &nW ��, “n|, S ü�z�” &|O��,

&heT ¯�P� ]�z���÷ NʸR, À &�(�H¦z ·`4l R. &¦ * ]7, ]� �¶; �, ]� �°÷ ���; >:�£� ^� &|O�� i� OT+, ��� ¦s k���X ioH ��L �¸R. �H > � �i4H ��, ©L�W ¯¾� �, *�E ·`4l R &�¹, i� ��� ��_ 5� �beyz �H> ��. i��| ºX 8N�s ��¬���. ÀR ¥*beX S¦s �S(R, mh ���� i7 �¿�” &�W.

“�2X &*K� !��W, ��H1 i� &��N� �heT \¦ ��W, S§��S &�¹ |q=*K ¿1È &*K� �� D4l ~?, �*K_ ��¿�” &S(T.

"r�H1, ��� i� &��N� ��l �W, �PQ�heT ^É� ü�4l R, i�� «L �4l �, üPQ üPQ �7Ô�� D�*,  R��O1 bT�K, mh i�� �R ÈÉ�gS(�, �* �az �>, S> 1ú �Æl �W" &1 Ì�� ¦OK�W.

93 ¹º ��� 2014-1

Page 95: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������12�� �

15 �������

�N�iV bTOK�� &|O�W “Ì�� ]n �¹ &�à¶; ��gT, � 5� �>�- �=�M 1 �¸T. Ì�� nn Ì�� �¹, ]� �* OT> £��� ����. &'( ���OS(*, �* � �Ä &*KN ��, � �� 41(�H� ]be.” PØ�s �N�iV> &heT +- ]� ��P �7Ô� ���.

94 ¹º ��� 2014-1

Page 96: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������12�� �

1 <=>? ��#

<<=>? ��# =>? ��# @ABC ,�DE FG>@ABC ,�DE FG>“b�Vs�, ��l S(� dN�a1? �� ���H� ��¿?” &1 §§E�W ��]. “��l S(, ��l S(, �Ì� �LMN �b� ¯X; �DQ4l |, ÀR !Të �����” &�W b�V. ��u 4�^N�. 4��Ø� 5.30 /�0� $�W. &beX ¿ b�� ^� O�c� ]/M0�� � ¬:; b*K�

��( ��^»���� �*s £��?�R ��s�X dN�a1. �� ��yz �N�U &iV^R '�� N��. �ÒX ¯�? &�¬ ��( *�P b:; �N , ��1�- �/�, ��

���� &���s �E���W �G� !��7. dN�aÉ� &����PQ &iV^ �i4KN� DE +¬S(R. ��* ��� $ô $ *ÐRz . �N�, �/�, E1��, ¥*�2X, &1( topics íRz gô $Ñ. ��]7 �PQ�W

`½¦/ , �`� ���� 60 ¯ $n . i1ö Ü�¿s ��:�W. &��� \¦ )(p�s ��:�W. ^å��� �ÅH/ ®¸H \¦ �»z'( «L, P� 5 �»z A��0 � Ã$ ��5N �PQ EþNb-B R.

�`� �sn &��®( ¥*4 b�*�P �PQ, ��] b*K� +¬�W. ��] ” &� 1�P À &5ß�� �PQ�:; S(R � i�H. &�¸ �¦ �S(R? `ÒÝ�2X?” &1

&�L�W. “ &�¸ 5sn �S(N�V. � i���É� 5s Ô�<>�:S(R. G0, -x� +-

nRQ>�:S(R. � 4 �PQ�heT � ü�z� iiV�( �E, ” ÀR ¯�?^»z�R.. ÀR �*K� ¥*K�� ��� À ��sH� ��P �> �/s ��W. À> rx RB �üe4l Ì .� �/MN �DQ��� “ &S(R. “ �heT 5sn �S(Ì*¿. �� OS(»z ]�=] �4l Ì” &��, “&¦ �. �he_ ��/H� 5s ��(he_ �)l À> �> +- 5s &�^: &<g�W. ��*� �7�kx� +- �heI $¹ ��0� ¹�*, &��*1 �he_ �)l i�PW” &1 cüe !å�R”.

95 ¹º ��� 2014-1

Page 97: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������12�� �

2 <=>? ��#

‘” ÀR \� &�à¶; ��g��V. À ü�z� �PQ ^»�� ���i1 ü��l S(R. &�¹ !»�a1§ 1°Q��¬>S(� “ &�W ��].

“���V. �� �À ¹�Q���. &�] U��Ns ��>n 1N��� �s �W. &��*n �7P�l S(Ì”.

“&�] �7Ô� �20�@? ü�z� $i� ü�)l !»��¬Q| *¿!?” &�W ��]. “1©�. ü�z�� ��-�1 �� ���� cbe��. 1 �S(á� � ^ �ÅH/ ®¸H &1( �áz

«L, «L `�=«l �S(Ì. �S(»� �*K� £��<�, )(­g�� � ���, n| ��s /ThgS(Ì. ¯��É�, dN�a�, G0 *D®�, ´�ÔS�, º01(�X� �> 5s ��b� &<��W. C�] ��yz �S(Ì. ��0i1ö, b1i1ö, }�j &'( ©*NH�s �S(�. ´½�]�s ·`]� /ThgS(Ì. ��'( ���>1 �heT i¾� ü�z� p-`� ·`]� 7 !åz ��� &�] ��Ö�?

&*K� OT>� , ��É� ^»z �ÅHs��, ü�z� Ô�<�, ^»� ne�D �0�, G0� , -|�� «be0�� �heÄ A·s ��aR. �n(»�1�P &*K� ���0�� ü�z� �7ÔS b�Ñ«, ·�� `o��, ¶ 5s ��W. � �Re �Ì �RB �/��? �S(»� 1�P �=]�Ø�s ���0� 5s &�^� $� ü�z� �� �RB �/��? �W�N> !�� �\QÌ 1, �Å S�� �9� ���0� ÈR. ¬0;h �hs S�� �9� !�¹ °��� ¯�¸R, �LMN ��( ^0z ��> !�� �ü4l R. &W ÈR. �*�s ^»��n �����a1 !»z0� ÈR. � ��yz ��s �> ��E�:z ��(^»��, &*K� OT>, ��� b�Ñg�> &�^: b�/�� ? �*K� &1( ��G���| ��s ��(¿1( , &*K� !�� i¾� ��0 b1, Lô(� *T�K�0� &'( D�/�S? &¦/1 b�? X 1�P b1 DE &�E�� ��X �PQ� ��� �PQ ��0 DÆl ��, +¬1 «�/�S? &'( ´°(� &|�” &�W `½¦/.

“ i À ^mi�:S(R?” &�L�W ��]. “ ��� ¯�? &ÖH�]N� �À ��. “i�� ¯�?^»��$ � O�? �� ÀÅ ¥* À� �oN b�*

]be�. i� ü�z� $S �m, ��O*k $S �m, ^»�� �R? > �^�. &W �¦� ]be�heT � �R? ��0� ü�z��n �R? >�� ��g�W *¿. ^�� NiV1 ü��l S(R +-| &�aR”. &W 1©�. ü�z� �LMN ��� �> ��/H� 5s �*�¹ ^É� 5s ��>�aR &1 O���] ¯ $NH�s, 1�Q�]s ��:�W. i���É� ¯N/0� �LMN ��� �E ���ö�Ô �¬Q. &'( 5sn ��a�. 1 �DQ ó��¦z &W i� ·`]� � . ü�z� ·`]�. ü�z�( �£ß�W ¯0;>�- ��-���, i� )=ÔÓ ���>1 ü�z� ·`]�7 i�� �R? �^� . &� &�� �i�H.

“ �*K� i�> i|0H� \¦ &�^:. i� �»�7 �heÄ ��� ¥*R �PQ �g�aR. �*K� ��k $S ��X �4l i��, !�0n NiV�i�a�. &*K� ��� �97z &�¹ &�E �� ��X �PQ� OT>,

96 ¹º ��� 2014-1

Page 98: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������12�� �

3 <=>? ��#

��� �£ß�W &<g��µ�1, ü�z� ��$ S activities �S(�µ�1, ^��]� &�¹ ^»� Èm NH��� �S(�µ�1, &'( *|>K�� s1 �DQ ^»z1 NiV�i1 cbe�Ì. �', &1 i�� ���X !å��S(, � ��� !å��S(, ü�z� ��> !å��. i��]0 i�� ¥* �y s1, a� s1 �K !»��Ì. &����� �heÄ ��ÀÅ �oN b��:z ��:�W. �*K� ��s � GX �Ì «t^»��. &*K� *X; b_E�:z ��:�W. &5ß�, ��� ���, ü�z� rQ»� !�¹ �©�¸ �> ��b� �2X? ��'( �7P�P� O�? i« ����|� “ &�W `½¦/.

��]7 b*K� +¬�( �U &��>1, “&�20�@, &¦ &�aR. �heT &� 7 \¦ �É� �\Q�0. &*K� +- \¦ �»z7

G0*D®�, ´�ÔS�, ��� NH��� 5s ©R�gS(�0 *¿. ��( � iN�� �î cüe�W, &*K� i�P � $~®� ��a�0. �1( h�l � $S ��X �¬Q��¬Q0.

´�ÔS� `�0�, ��� ��0� �¶; �$ ¹ *��H0j, ýG[ �NV� &1 &�'( �*K� �S( �� �¬Q|0 *¿. ¯ $s ^n_ w|z , ÔJ � $� �PQ� ]�=] �*K� ^»��� �| ��s �az �a1, ��a1 º�s ��W0. ^»�iV �N�U K]� D�>�� ÔJ � $� 7 �)l, ��yz b*K� +¬1 �E��z ��W0. ��* ��G1 �2 ]>K�?” &�W.

“ &<|. &'( ��a�. 1 � NH��� &�S i¾� ü�z� ��> !å��s. &�� ^»z b|��n �* �>�- ��( ü�z�( ��> !»�i1 �iT�¸Ì? h�l �, ýG[ 5sn ��a� 1 �¦/ &��� +¬1 ��s *ÐRz che>�(:z ��:�¿. &��§ i|0H�> �p� ^P�:z ��:�W”.

��], “ÀR cüe�W \¦ 1©�. !å���� +- *¶; �. 1 � �97z \¦ i�W ¯�?^É� �¦�X 1N��� �����E �Æl �W. \¦i�W ü�z���� `�½7z ��:S(R. ]�z]��� ¥*K�� �*K� ��� �DQ �i�H ��. 1±1 �W O]l �i�H �. G]�. �W�N> b�z�»� 1�P b0(^�� !��^R. �he� Èm �°� !TgS(R. &�¹ ¹-. *v¹ Èm �°� *|* º4�, ��*� �7�kx� ¦�X �i�H� �S(�.

&��*1 O�]i�W ]�z]��� �*K_ ��:S(R.. ��/H� 5��(S(á� �2 ñN^��. 1 ��?7 ��� $S ��yz 5s �*�¹? ü�z� �4l R. OS(É� ��aR, !���¸R. ^»z> �Ø� 2,3 ^��*S( °�< �S(É� ��:�W? &heT k�Á ^�� � ls �����E ��l �W.

� i�H � bK�X Ni s�yz �4Ì*¿. ^å���> �j; �aF �PQ�W. &� 1�P ü�z� Ì�M � �\QR. 2 ^�� �S(R. ��(S(á� 5s ��>S(R. ^»z °���'( &��� !�����E �PQ�W. ��1( &heT &� ��> !å����, ��*� �7�kx� ���� *|* ! $¿H1 &�¸ D«1�D

97 ¹º ��� 2014-1

Page 99: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������12�� �

4 <=>? ��#

¯:; �^�0. &W \¦ �>K�s ��:�W0. &��*1 ��> !»��* ��R. i¾� &'( N� �����E �PQ�W” &�W.

b�V, “&��§ O�]i�W �heT �*K_ �à¿Ñ :�� !TgS(R. &` +- �heT &1( ��G��� &� 7 ^X¦/ *TgS(R *¿. ���7 ����¬Q|. ��b� 5s &<g�W. ��E�heT ���� D)^É� ��aR. ��yz 5s �*�¹ ^�� �Ee0� ��>!��, ! $�H� D��P ��>�aR0. &�¸ 5sn ��:�W0. &W ��O* b�Ñ«. �W ��$ S 5s �7P�P �����E� 1N��� �W” &�W.

��], “� 1N��� D�>S( �1 4�* 5� � ¿1 �S(�. 5s �7P�P, �� ]L� 1N��� ^É� ���^�” &�W.

��]7 �� “&��� �\QR. ��¸ �pÕSi� Ô�<¿�?” &1 ü�P�W. &��� +¬1 �pÕS��, î�M�� ÔW`, &iV^ �N« �PQ, G0� G-R. ]�=] �� �PQ� b�h, >�>i, ¸�f¦� &��>1 �»z> !å�R.

�R ô�� $� ]�=] skBx Ý� 7 *��>S(R `½¦/, ��]. ��]1 ��sn, \¦ ���¶�s cüe�W `½¦/, “�> i��T ha; ���. ��z �_ � &� ´�u�. !�� ����8? Ð_Õs�1 “ &1!!!.

--------------0-------------------------

98 ¹º ��� 2014-1

Page 100: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

1 ®adætjadæÓj

®adætjadæÓj MLGSj¸bÍOq ���������������������������� !"#$�� %&'(

56�78��9.*0�����9:�;<�.�=�>�������?

���-���- S dR �± &��. b1i�E���. S �a; �a; � ��P ]i� �0

#Ge� \Q���. ]i ��?1 ���. &��W ]i(�P nE�����. ��] �� nn��ES &'( S �0;¯ N� )½���. �he_ 3 �iCHPQ����. &�0��- n1heÁ ��yz bnQ]lS(S�@- �Éz ô� k�_� l N��. X¨H, Xü7, Ð^= +- �_���.

¥�X�0 b���. � b' i® �>KÈ� ���. �PQ� E*K�¸ iT�7l n���. � ��yz 3 & l , ��÷ �S(N��. &]l ¯�?iV ��PQ2. ��� E�(iV �� �. &` �»z 1©�

dNz|>nR. nn �a; ���. ¯�?iV &N��H��. bÔQs �£ßb�T¦ �heÄ �<=ë ��0���. E�(iV Ìbe�Hµ���. ÆsM r-B 1 ½S 5��0W. ' &��� ��=���. ��z�X �¦z ��z ¯¦l S- &beX� E�(iV �/���. ¯�?iV ]�h ��l¿- &beX§ ¸��_EÖ×

¯�?�H� ! ¸�ë�0���. n| ! ¸/�1- S��� Y *�h¸���. &W\Q§ b z b�h¸���. �÷z Tgl �(�])� S�n ��0���. �*K� gÄ, &*K� gÄ &1 &¿®; #�H���. *0; � �*� &T�¸���. �*� #A¹ ��]E�lW. *0; Ø� cA¹ &ûH Gbi�0W. &�0Lô(� �2�=sn b¦N� ���Tg�W. £0;�«§� Xü| k@. &beX ��yz ¥O*Km � l R. Ì�� E�(�H. ]�=] ü�z�. ]�=] ���.

99 ¹º ��� 2014-1

Page 101: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

2 ®adætjadæÓj

ü�z� ��W�X*¦z £�*��. E�(�V, E�(�H U�W�X*¦z �!��*��. �7s � E�(iV )) &-<��¸ &�¸ ���. ]| *��? ' &��®( bR��X; l W.

�*K� g>K &*K_ ����0W. Lô(L��z��0W. £0;� Ì ����0W. nnb' �sM #�H���aW. ��H'( ��( ¬Qs- S)] b1 )��¬��� ��1 &]l1 ]beTg�W. 'ýS ·]2DQW �� *¿, '§� bTg�W�'- &1 &]l1 1�; �¦Tg�W.

��z�0 '� «�N��. i4¦ �ÆKN��. ýS +- ¯�?iV ��0� S+K- ½S ½S 5<�0���. ' E�(iV �ÔQ���.

'� «�� «��*�gS( i8? ! mbX(�P Ù0�(�P �üe�¬>�¿�' &�0W. � �0- i8? &�� i�x , E�(iV ��T, &� E�(�H- ��? ¦ ÐÚh¸���.

&¦ �üe�PS 5<�� - &]l �l b1 ]he�?|>�aS�@- &¦ ©N/�. ��0 &¹l #�H�. 5{��1ü�¬�^�. &� ��� b�?]��.

���¸ rE SOÉz i���¸���. ¯�?iV «N/£�¹ n7 E�(iV  b:; ba; �| >�a���. ' ¯�?iV iV����. ���( b�zgl �0����. ��(�1�=���.

iò?� S§qPQ���a�- *»zÌ�� &n(�� ©L�g�� rël �R��� *��@ i. ��y; 3G� &�¸ ��z��*- n| ¯�?iV| ò£ß¦-���. ��� �ÌV ��¯�H�S(���. ]���z �¹ nn 3 rh r l �S(���. ' &heT ¯�?iV �i�Å � �@!

'S ¥�yz 3ü>�W. \® D�l S(|. &� b��^»z �- S^»z. S ���  R i�PW � ', i1ö i�P�. ���� ]7 �i�s ��GWÆl �W. ��+gR is»zi�H �©�¸ b1DE ��] `EL���Å i�iNþ� D��^�. ]n� �az �S, ÈR hN� ¯�¸���� ��s. iiV�(�yz �P viV��� ��s' &����.

S ]� «L���W. 'ýS ' OT�yz |<=S(~ . ���V�R 1|( viV�-1? Ì�� ' OT>�S�!' &S(��� �b�s.

'^�  yz S�* ��. ^�³ ü�z| +- �� �½�. &W ^ÿ� 5sn ��>�y�W. &�¹*¿- �+ ^���W. ¿n(�$ S &��- &W ^ÿ� �¸��l �W. ^T iiV�(À &��*, ¿n(À &��* i�H� ��L�¸T. b�B^�zheÄ c�B^Éz R. �W)ln �DQW � �i�H� $S! �¦ 5sn ��W. i�H '���+?' &nE�W ¯�?iV.

100 ¹º ��� 2014-1

Page 102: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

3 ®adætjadæÓj

''¦X i�^Éz �]lhn(� �0b�¹- rël �R����V. ' ]Nh� nn E�(iVÀ� «N/£�¸|' &S(| �È#�s.

'&heT ' �ÅH/� �¹, �� SW �' &���� ¯�?iV. � �0 ]l £��E�W. �1� $S ]|(��� �NiÌ��+��s. � b1- � «��, � ·]�,

�� P�z� P] �SÌ�- ���*K- íN*< S>. ýS �R��* 3 �9 E�(iV�, '&1( b|z )]l�( ¯�?iV1, �§ ������� �1*�V?' &n½| i����l �(:; .

E�(iV �n(À &���. S§E �RsM rE ¯�?iV| ü�E, '�W), � �± �i�y�Å `S(�- n| 2iV�( ����>�:S(|0. �����>�:S(  �l cbe��' &�W.

&heT ¯�?iV ���(À &���. �|( �RsM rE, 'S§� ���l �W? &�(W &W. `�(W |<=. ¿n( cbei|' &�W.

�� #Ge7 �Z* �0*� 2�s| ' E�(iV Sq�* ru��S ��. ¯�?�V &£� �£� �Z1 b »z ]�À� üë®� #�l ��1 ¯�? N/� )E�W.

S ���s ¯�?iV &1( �0� b-L�PQ��1 ¬Q>1- � ]�=] ¯�?iV 4® #Ge|. ¯�?iV �È=E, '�0��Ì��- s7z *�E�¸� . n| �Ø�- �*K� ' �ÅH/� �g�Å�1 �/ b-B |. ýS '> �� ����z �Æl �W S>. mbX(�P ���X; , |<= P�(iV1 &�b1s v�Të�T. ]��( �0 '> �ÔQ', �ÔQ*�'- �7P�Ô>�- �DQ��. ' b1 Û ����. �8 À P�(iV- SD¹ ' �ÅH/� ��óX;�l �W. &heT n| c�H/� 4��Ì���. ±²]l!' &1 �G�� #�l n �ÔQ�P�W.

S§µ ¯�?iV�� #be���] �0; Ø�. E�(iV�� !�¦? ��W. i E�(iV1 v/�B� S ��zIg�¿? &� ¯�?iV #üe, 'k*K� *a; 1( �ÌV>�(¿1(. � ��z �¹ ���X. S§� £�� n�. S b�?« �N�' &n½|.

&heT ¯�?iV, '�*K_ �, �*K��S �m- b1i1ö` '> �Ý; �Ý; �2�! '> ' &��N� ÌîH�. �¶; � �1^»z1 v/-�. �¶; Ì�(^»z1 «a; �' &1 �l /X;sn i����P�W.

S �0 �ÔQ��. ��� i�P�|>�( � ¯�?�VY- h�>K� �¦ /nE�W? b1i�E i�E ¿? ¿1 �a; �a; ���^?

�7�7 b-B |. S �a; �a; � S dR �LMm ����H�1 &heT �RUPQ�W.

101 ¹º ��� 2014-1

Page 103: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

4 ®adætjadæÓj

&�(:z S dR �± &1 #Ge| *8! bnQ�> £«§¿1`, � �©iV  dk:; �*- �± &�� d�z '³ Æ>��- &1 ��=�*��. S+ �a; �a; ��a� *��@- &��( �0��.

��]³ �9�heÁ ��S���. S ]�z ��ÆÉz +- ��`, ©�be� &1 �heÁ dRz �mQ�>S(N��. S> &*K ��ÆÉz +- �<���, �i1 &1 dRz �mQ�>S(N��. �� nn ��*£������.

1±1 ¯Å? Éz S�X;� dR �©�V���. 5s E�(heT &�� S> �T S�t»zheT- � �iV �|( �©�V &1 ü�¹l 5<�_W +-���. � ]�=] O�c� E�(beX GEb17 )�����. O�c� E�(he���- À¦yÉz £��»z�� ����¸� &he���. £��� X�� X�� �X�4; R £� ���. À h]l � µ¯T Àm µ���¸�- � £���.

&��l���+, &heT S> £�*�� GEbn 5<�_W. Gb�, À ¯Å? »z À �a; Ø�a; �� bnz�1- À¦y»zÀ� ±� b_¿1( +-���. ' � ]N^�l�E����. À ¯Å? Éz À i�P��� 2iV�( £� b�GR. S ¯Å? Éz S �Ðß���� S> £¡�?S(R.

]N^]�� i® ��0n ���. ½S ½S ]N^]��. &�� �7s n| ¯�?¿�(�H���. � ��0n S> ¯�z ))½N��. &heT S> ¯»z�� �y ��?��. ' ¯»z�� �0; �sn ��_���. ��¡ l ��� EtM)W +-���.

&`¹ S ��T S �0; �À� �����. ¯Å? »z 0;�$ S> )½N��. ýS ���� S0; �sn ��_���. �T ½S i�^���. ¯»z�sn S )] GEb|z �1ü�D½���. �`0;{ &T�- O1¯�¸�S(���. µ�|>1- �È{ &�t¹lÜ- &he-�S(Ä, 'nn�S( ��9S, i�«S- &¦ �Wb�¹ &��t�+��- ��_� O�/�Á r�>��s�' &1.

&��- 'dÅ»z �a; �a; Ø� �Ðß|£�; ��-�' &1 &iV #üe�Ws- &��(�0��. £���z ���n� ' �Aß���7 EX��À�  X �*K�) l ���. &��*1 &beX(�� ��

��G�ô�� �� �4���. *R����]<g�Å �*K�4���. �� 2L��Å r�>1 ¿1§� l û &È &�t¿�(��. &¦ �T S> �*K� �N� OS(���. ��� ó��� OS(���. Ô�³ #he� OS(���. �S(»z�@- 3 k�_Éz . � ]�=]|�P �i�LS �Ðß�z���� ���a; ���.

102 ¹º ��� 2014-1

Page 104: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

5 ®adætjadæÓj

S> �*K� ���s. �ß��> ��1 �� �)¿�(��. Sã9� �S(���. &�Å�9� � ���'( �01 /X;s ��>KS(���. &heT S> £��E����. iåz �ÿ� �W O7 &W O7 ���/����. ' OS(»z �T Ðq=��-1+K- �Ðß��=�� �n½���. &�L¹ �Ðß�z��a���. �*K�T�¿i�� «�¸�1 £��. ' &¦ �S(Éz ?

P�� �9� ���LMN (Ri1 ��)4���. ��*heT SÀ� ±�E �LMNs ��>1 3¿ES���. 'nnX ))�, S � �Ðß� "«ls 2/�B� ��. Ð�= �Ðß� |È= �¬Q�^�, �*KI $S b1 >�R' &S(���.

b|z �nE �»z��SW *¿- &��*1 f`*1 &�s|. f`*�� S¦�X b1i�). ¿1�z �> 8N� ', � ��?³ ��]7 *�E�heT #�2 &�SW.

��(X¿ f`* 3 �I�:5Ð� /W7 bnQ)W0. � �I�:z £���z �8>n �I�:z ���. ����H* �Å? s�*1 �8>n �I�:z 0.

'�Éz �]l� Ì�M R. ½S i�^Éz . /8�^�. b*K� �¿? �. Xü7, X¨H �PQ¯a; �. ô� J��� l R. �{� n�*K� b�Ï�H�� �0; � ��1 �|>S(. '0;�$ ¹ �� >�R�. n #A¹ 1n( �:; >�aR' &���� f`*.

S ��¡he��1 f`* &|>�W '- ��W #besn �L /�¹E i® ¥he>S(���. f`* �S( 5Ð�?LMN ����z�W. �Éz �|( rël n b17 �:; >��> ¥de�>S(R. S dN�L-

'��Ô*K�S(<. '³ dR 5)��. � �9|�� 1|( �± &1 ü�4l �' &S(�Éz . � �0 f`K #A¹ �È=E, 'S dR +- f�PQ2. ��z f`*1 ��QR' &�W. � >&Éz n�|>�(*�� ½S i�^»z��. �|( ��y i�E¦ r�>n^R. S� �*Ks

�a_^R. *0; � �*� &�L ���>n^R. S *��L ���>1- �8>�a^, �� #и�- &1 +- &S(R. nô��> b z )�  ���>1, '' ��T ¸�gS(_µ�1 &|���s ��W. &�^: ÌW¹ �|���� *¶; �. !�0n �1e�¬' &1 ��� �\QR.

�¦/�S �8> (Éz ���� Éz . �»z|��� 1©����. ��� �¹l �T 1©�sn ¸�g�(:; ��E�W. �u��L¹ ��S(T. ¥�;�HiS(. &�¹- �� �b�PQ����, '&�S nSl L¹ '§�PQ��. 1n(��S «a; S Oa; S' &1 *E����.

�iS7 �Z*- 3 G� &iV � ��z ���� #Ge���.

103 ¹º ��� 2014-1

Page 105: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

6 ®adætjadæÓj

&iV ¬¦sM �È=E����. 'is�S(* ¸>K�- ��a_�? ' &�H ¸/Ä- &¦/�( �0! �T ��XOPQ O�¹ *�* #he' &�W.

Gb� ����+- �IheÄ SÀ� #�H )������. ' )�>S( #�H/�L��� ��0��. &¦/1 f`* #üe����. &W S*�� k�_Éz ¯�?¿- ¿1� OT+K-���. ��T O�]S(�1 ^»ziV ���¹- '���S(* O0;>�- ��a-? À &�H �|( O0;-' &1 *E b�dES��0��.

�]�=] ��§Ì�W, '���S(* ��ü¹ ]Ge?' &1 +- &n�/�® ¯Å? Éz . &�� ¯»z�H*- ��¿1 £g> � ls ��� )«7 ��?�(�0. S ·`]�7 �* S �a; �a; � b|����(�0. &W ]���sn &heT S> 1©�s £��E����.

&�¦���- S ��T- S> �ߦd ��=�� �n½-- &he�heT �n( &�/�� ���a; ���. '' �£ß�¸ ��$ ���W?' &��s��� 3 G�.

'¯»z�H* '� S� &|���- &�¸ i��' &S(���. ��ò¦d S¿ ��*��@. i i����- SW �]lNÈ ����(�0��. &�� ¯»z�H* n7,

�Ä *�ü i�� *��@. i�i�� �_�1 &N�i��. &N�S®#�R�7 E<Ä GN=� �S(- � dR �Ø� GN=«W ���. E<¡*K�� *��@- &¦/�(�0��!

� �0� �I�:5Ð� #he>S(���. �Éz ��0n 3 �0 #GeN��. �W ¯±42��0. �*K� &��³ C]�ØÌ���0. &��*�� �>K� C]�Ø� S>���0. &�]

C]�ØÌ�( n| *0;bTgS(��� � ]be�¸ S���0. S> C]�Ø� O�g�¡¬Q. ' &��*�� �>K!¦���1 �ÔQNHb-B |. ¿1 �»z7 3 5Ð,

'�> dR �ÔQ��|�. � &�]0 �� �RQ>�� c�z�. ¿1 \¦ ¯�? ]]�/Ì�W. &� '� $¹- |È=i�� &� ' dR. ���*�� ' dR �*K- RB ��' &S(T.

'� C]�Ø� S���> b1O]lW 5f' &S(| ���>�¿i1 �#s. '' �Ðß |<= ��GW�¬>�:S(<. '> �PQ�:z ~«§ &� °� '>�W. ' ���¦�X ^T

��_ �. ^Ý� W�E ' ~g> |<= ~g>. �8 ' *NV. &|Ö`�¬' &S(- 5Ð. ��Ý� W��H�� S0;�. ' �*K� S �0;� � ¯¿��. &�Vhe>�0¿? &ÞHhe >�0-?

�»z� £] �E�¿1(- �»z1 �1 �*KT�a|? �¦��a|?

104 ¹º ��� 2014-1

Page 106: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

7 ®adætjadæÓj

&¦/�� � 5Ð� �È=E, '4�|H� 3: pKPQ- '> b1ODQ S�>ÿ� �|(�� &�W i� ´±4=iH�. � 4�|H�- ��� cGeN , �Å &|>�aN - ���+ b1�1 ^ß� , ]i1 Ŭ>n^»z  ô«l�K�¬>�:S(R. |�= &� D�l S(<�' &1 �R>S(N��.

S> ^»z �0� � ls &Nþ� �� '- n| S ��Ý� �¦�|�����. &��- S> C]�Ø� ½S �>K� *��@. ¿�(¦ �bûL�¬>S(��(�0!

&¦ 3 �-������. � �I�: 5Ð� ��W� ��z�ë S> ]7 ¥�¿ �\QN��. O]ls �PQ� 5Ð� �ô(:; �i1 #GeN��. ' �»z³ �»z³ ½S ¹- �����.

�Éz �|( ��Xi�E¦ r�>S(�- �»z¦ ���. �|(rE ��s �<=¸N��. S§ �Ŧ r l N��. k��N¿� �0÷ G0÷���. vNG:� &�(:; Ì:; ���i��. 34 ¥*T #�H:; >S(���. �W�¹l bÔQ : rü\Q���. �EOa; �1 b z �P �) l �S(���.

��X��z S ��� #Ge���. �T ��0n bÔQ ��1 ��� �½���. n|  XE O0;�� 1©��1 �iV*� >Wm*- 'b1 �>�- r��' &1 ��� �\Q���.

��� S£� n�1 ¹��sn � 4`�Ø� f`K #Ge���. i�(�W S� � 5Ð� /WOPQ����. �»z� �Å �a�����. �]�=]|�P ^Éz S� ÐW?s ����� ���a; N��.

'�� #GeÈ �»z' &��s��� ¿1(. '�Éz #�H:; >�� '0;È ' ' ��� £�bTgS(�1 #Ge. ' ��- 5Ð�( ��d l �1

£�bTgS(�S(. ' ���beX§ &¦ k�T i�BRz )4�S(' &�W f`*. '�Éz ��V�?' &S(| �ÔQ��s. '&1(X³ £�b�¹ &�¸ i� ô�lK U>K¸R. n1heÁ 5��ES��¹. �Éz ü�»z�¹ �ÌV¸R.

�Éz �iV�8- i�2�� ��zg�K^�. 4¿N��s �I�: 5Ð� ü��z. £��� ]/�a; N , �Z��À� ��zE�N - �Éz ¯�? N<@�|�>. ]i§� �1 b Ks ��) �»z�'( ))W. ¯©� ��l � ��NH�s SE�� )) l �- i ��zheÄ N<@� ï� �R' &�W f`*.

&W #üe�W O�]�N+ 1©�. 3 ô¦z Éz ^Éz S ï� �n�. �]�=] i¾z >*K �* ��*m. S* k�_ ¿Rz . S ��T #üe�:; �»z � �Ðß �����. �¿ ��� ��z r����.

105 ¹º ��� 2014-1

Page 107: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

8 ®adætjadæÓj

n| k�Á ¿m r�>S(. Ì�� �R�R�( >:�£� í�W. ô�� ��HDQ^R. ' ¥Éz ���$ ��W. ^N� �97z n ����SW- � ��X b1 S��z �1. ' ��� ��z íN*-1 kà��z bX; �W. � ��y bô>K� n� ' �¸��¯>K�. �]lhn(� �0b�B� *0;� £X; Èm �»z��� r���� ���a; ���.

k�_»z7 S�LÉz ��|. ¥�4 ¥�z 4�* k�T��Éz +- )½|. &�R0;�- S� ü�z�zR. ��R0;�Xô��- S ��T ��Xb:; |���� ]LM�SW *¿. �T �*KI*KÁ «R�¸T. ���l  ]��>S(�1 +- &�0S(R. &��§nµ- ��heT � ��X1 i1�z��� n�. ' ��z�:S(T. �T S ��XODQW �Ðß�?�TO��§���.

��=+��1ü l W. ' �T �È{ ���0� #Gl T. S*n(�� )]lS(�1 *»z'�z:; >�aT. k�T )g÷ ï��P �����¸T. n| ��]��aT. »z:; >��+K- E�?�$ �¸T. ±� l ���. &�L��¸ *��S ���O�«PQ b�h¸|. �� i�P]S1 �S2\Qnz &|>1 l ���.

�T i�^_Y �|>�:S(�? �T i�^_. ���*�� �T #ÁB T � *��@, &��*1. #ÁB ��¹ �|( «y; Oy; �£ß:; >�¸T. &¦�yÉz ½Si�W1 nn *åz � r½|. �»zô�=� �Y #�HnR +-. i S ���a; �s-

��T i�^��¹ &�? R0;i1 ��]E�\�. #ÁB ��¹ �N�? 0;i1 ��? >�^�. &�]2�P ��¿1 )«7 �Y n�. #ÁB T *¿ &1 �Ý� W�E ���ÿ� *:; >��- iåz �T i�^E¸�1 tN�� �X? ���� �0; � n*�¹ &W �m ��/]|���.

���� S0;�. &��§ ��� ��? >�]S(|. n bnQ) �»z ���� &�¹! �0;i�� ��yn bnQ l Ü|. �1�0 ��.

&¦ S�LÉz �m�S( *��@- �W) �he@ ��PQ2, �� ¾� ��z í�W. S*K� ½S 5��W. b1 5Ni1ü�Ô�. «�I�z�¸�W. ô� k�_� ·]�. ��B� l R. b��ó¹l �S2 l R. n7 � ��Xi�En &|>n¦ r�>�aR.

���¸ ¥*K ¯�?iV��z. � ¯�?iV ��y ��� n�. E�(iV ��iV1 SS �0÷ &�0W. S dR#üe +- ]�n &�0W. i nnµ- E�(iV1 v/-��0. E�(iV1 v/�Bi�� ¯�?iV1 «0;��. &�S E�(iV1 v/-��0. � �0 ¯�?�V #üe�W. S��z ���- b »z �a; �a; �� &�0W.

106 ¹º ��� 2014-1

Page 108: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

9 ®adætjadæÓj

S *��¸ �S(R *��@! ��¿ &'( S �0; ¯ N� )½|. �heÄ &�¹. ' � ��z �]lN� ¥���+��. �¦?

S �0; ¯ N� #�H�. � ��yn b1 #�H�. &��§� #�H¦ &1 �/ �7E�\|. E�� i�P �G�� ]X;S���. &ò¦ ]X;�Å ��4�@- ��¿ n| &'( S �0;¯e N� �¦ )½S &1 ]�¬>S(S�@- &heT ]X;S���!

&�¹- �heT S �a; �( �)�>S(���. &�� SheT ¯�?iV�� E *��, E�(iV�� ½S �0;���. �* E�(iV1 v/-B 1£ß�W n� *��@!

&��Y- E�(iV #�BW *¿- ��iVô¦ �0;b�¸� &|>�:S(�! i E�(iV �ô(heÄ E�(�gl �0�� *��@. n ]he)ES ¯�?iVn &�0W *��@- &��*1 E�(iV S> i�P� i. �* ¯�?iV�a�- nnµ ]� �� ))l- ]| �|( b z �P +- �) l ��Ws- ]��� E ��H��@ i- &��(�0��!

��-���- S �a; �a; � ��P ]i� �0 #Ge� \Q���. ]i ��?1 ���. &��W ]i(�P nE�����. &��§ ¸�>� #Ge� \Q���- �* #�^��!

---0---

��$,

H4I J4I K ,L MN,O G�NP,� <Q�J�R. ST UVF� -�W/� X#� Y$% 5��F G�NZ?$% ?[�\ )1]�^N� _>`�R.

a�: )�� ()��), 'B; ' (�; ) <g��h �ij Y$% 5�K.

107 ¹º ��� 2014-1

Page 109: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

1 GS¸Íj

GS¸Íj fS.rUÔ|.Ä. _߸EcMLFLO~MLl ���������������������������� !"#$�� %&'(

56�78��9.*0�����9:�;<�.�=�>�������?

¬¬Á FLML¸_Oqj FnÓ$c¢, ¨rS¸_Oqj FnÓ$c¢ - � fS=i¥h rHÍí GSMLjGSõ¥cFo¥cÍj ²GHlð<k. � ±¿ ²¸<Ój MLköCL¸ ×.$qC|öGHfSÍíî¸. � fS=i ¬fSëCLøGHl Pe¸<j MLkOqjÚPy÷ ¬GSÓj ²¸<Po �¥q MLjj[õÄQoGR¸. ³@~Eo@~Á¤ ²¸@~¥cÓ¸Py Jd^¥q ×.FcÓ $qj¨rSÓj CL$qÓ_<^¸ - ¥xFoï+" ¥h¸Í=hEc¥c � ±¿¥h �¥q �FLMctjÀ£$c °¸@oÁ, ¥c¢ ®GHlð<¸CL$cPoÍj. GHm¿+j"PoÄGHlð<j. OoŠÓ rR@o÷ ¬Â¢ï. Fc$q¿¢¥q¸ MLÔoáfS¸Á GHÂJd^Ó ×.Fc‚Ú@~.

¨rS¸_OxÔoáfS¸Á. fS=i MnjjCcëÂ¥x¼áFL=oæ - ösHMLk=c¥i}S GS¸ÍjŠ ‚@~ ¨rS¸_Oqj ¬¸=o MLjOo¸ PoÍj, ¥x¸Ôn¸ Cx¸ÍOq$c Ôi¥q=hGH<jCLj¸ÍFLïMLk^. TdNqj¸¥cÓMLjtkõ¥c¥qMLjj¸Eo, ÔLGHlðWo" GS¸Í¨ MnjjÍÓMLlCLj¸Ec GS¸ÍjPy. MnjjCLëÄ£jôÍ � ³¿Nqk ý¡ rS¸^Oo$c¢, � GS¸Íj MLköCL¸ öGHCoõ¥q¸. ĤÁ¤íJdÓj � ¥cGSë Ôy=c÷ °¸<MLl. °Fcï MnÓ$qMLl. Ôi¥q=h$c_=hæ MLkMLjkÓj ×.FL¸ � GS¸ÍjPy¸¼ JwML@~Â¥h GS¸¥y¼TdëOqj. öGHCoõ¥qMnjÎFL GHÂ¥yGSMoj MLÔoá öGHCoõ¥qMnjÎFL MLjFLjGRjPo °¸=cOq¥qÚ<.

MnjjÍ=c^ fSÂMLk MLÁPeOqj. GS¸Íj MnFL¥q _×cOy÷FLk MLjj¸Íj MnjtjF| Oy<jèPyFLk ×.FL¸ Kc$cFo °FcïOqj. MLÁÆFL fSÂMLkÆ︼ ML¼áFL ×.FLMLjk On¸@y �^¥yGS¸ ML¼áFL ×.FLMLjk - _×cOq÷¢ï GS¸Í¨ GS¸Í¨$c, ÿ@~MLl¨$c °Fcïtj. �¥q GHÁsUÂïÄjadÓj ¥c$cFo - ×.FL¸ ®+"Š JvNojõMc+j" Jw$c, On¸@y �^ MnjjÍÓj ¥c$c - ×.FL¸ Kc$c GHÓá_@~èOqj. � GS¸ÍjPy MLköCL¸, Ôi¥q=y÷ ¢<Pe÷$c ¥qÆfSJwtj �¥qOx ®ÍíOy ¥qÍjÓjëFcïOqj. ¬GHlð<j MnjjÍPnθÁ � Ôi¥q=h GS¸Íj Oy¾Mc¿¢ ¥cOqõö¥qMLj¸ MLkMLjjÓj$cFo.

MnjtjF| GS¸Íj Ec¿¥h ¥x¸Ôn¸ ÍkOq¸$c �¥q OoŠÓ rR<jè. ´EcOqj $qÍjÆí. $qÍjÓ¸=o $qÍjÓj ¥cMLl, OoŠÓ Jd¿æGRFLj÷. $qÍjÓÂï=y÷ $qj¨è_ÓjòÓj MnÓj$qjCLjFcïtj. ¶ MLjkÓ Š¸<Cy ¢+j", Š¸< Ä£jÍ gSæÓj sH÷^j MLjkCc, �¥q gSæÓj $c÷GSk. $qÁ MnFL¥q AKc$q¸Py ¥x¸Ôn¸ MnjPe÷. �¥q $qÁPy¸¼ MLjOy $qÁPy¥h - ¬Âï $qÍjÓ Mc+k" OqÿGSõ¸$c MnÈ"JwML@~Â¥h ĤÓj �¥q GSFLï=h #eÈ¢. � #eÈ¢ Ec¿ °FLï^j÷ EoMLl¨‚Ú@~ CnÆNqjÍj. ¬FLjŠÂ ¬MLGSOq¸ ML¼áFLGHlð<j ¬¸ÍOqk ¬ÍßQLõ¸ ¥cML@~Â¥h ³O~ð^FLïMLk^. � rR<jè¸@o öJd¸CL¸ ²¸CL Ôi¥q=h$c °¸^j¸Í¸=o, ¬¥qÚ< rR<jè¸Í MLkMLjjÓj ¥q+"Cy ²MLOqk ¥qÂrH^æPoOqj. EcÂ¥yGS¸ MLÔoá On$qjõÓO| GS¸ÍOqùŠÓŠ ¬Á ¥x=hæFL fH¸¨.

108 ¹º ��� 2014-1

Page 110: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

2 GS¸Íj

GS¸ÍjŠ � ¼MLOy=i ¯ ¼MLOy=i ĤbÁ Á¤JdÓ GSì¸AKcÓjFcïtj$c¢ � Á¤JdPnGHlð<k MnÓ$qMLl. ²¸ÍjŠ MnÓ$qMy ²ML¿¥i CnÆNqjÍj. Mc=h¥h _ÓjòPoEcíMLj ²MLøOqk ¬FLj¥yOqj. ¥qOn¸^j ¬bÁ¥cOqj÷ ²MLOqFcï ÔLkfS, _ÓjòÓj Motj¸ÔcOq¸=o - � O~öÀ¥é Mc=h O~+"Cy ¥x=hæ GH$qPosS ³O~ð^j÷ ×.¿»JwCctj - Á¤JdÓj MnÓ$q � GSë¸AKcÓ Í$qÜOq ÂÓjá¸=o ÍkOq¸ FLj¸¼ ¥qFLGH@o fSÂMLkV+" ¥c¸Jz¸<jPy PnÎ^÷ ¥c¸À - ¥x¸Ôn¸$c ¥qÂfH¸¼ - ¬¥qÚ@nMLOnÎFc °¸=o, ²MLOy °FLï^j÷ ÍkOq¸ FLj¸¼ ÔLksS Mc+"Š CnÓjGSjë¸Á. � =nÎMLjGHlð<j ¬¥qÚ< ²MLOqj, ²¸ÍjŠ ÂÓjá¸=cOy � GS¸Íj GS¸$qÀ CnÆfSFL Mc+"Š ²Oqj¥é - ¬GHlð<¥qÚ< ®ÍíOqj �@~+j" ÂÓjá - CLMLj$cÜMLÆûFL McWn"MLOnÎFc MLTdëOoMnkFL $qMLj¸ÔLjŠ¸^jFcïOqj.

`MxFL×c, ÂFLï¸Cc O~PoÍj. Nqk¨¥hKxtjFLMo. ²MLlOqFcï OqkMLjjŠ Á¤GS¥qJwtjöFc ³¸Á` - ¬¨»¸Á ¥qPeõBh. ²MLOnÎFc OqkMLjjŠ Á¤GSjŠJwCo, TdMLkFLõ¸$c O~öCL¸Cc °¸@o KoOq¸ ¬FLïMLk^. `JdõrS¸×.Oqj÷` - ®ÍíOqj MLjj$qjÜOqj¸@o

¬ML¥cQL¸. � O~öÀ¥h ¥x¸Ôn¸ ¶Oqjኸ=o <_jòÓj ¥cfS ¬ÍFL¸$c »<Cctj. `OqkMLjj¥c Jd@~, ÂFLï¸Cc MLk fHÓ$c¨¥h �¥q=o ×nOq¸. MLjjŠÚCLk, MLjkÓj$qjCLk GH<j¥yFLj¸@n. Mc+"FctjFoMnk,

MLkfH=oÓ ¬FLï¸Á O~öCL¸Cc ¿XcEx¥qÚ@~Â¥h Kytj¸<j. CnPe÷OoGS¿¥h ×nOq¸ ¥x¸Ôn¸ ®¨fS¸Á. �GSðÀë¿¥h Á¤GS¥qJwtj ®¸×.XLFLj ×otj¸¼Fc. MLk MLjjfSPeíÂï Mc¨¥c<j¸¼ ®Nqkõ+ ®=x÷¼áFc` - ¬¸Á MLFL×..

Ôp¥qKcOqj Jz<Oqj GHmGSjŠÂ, CLÓPy ÍMLFLGHl �ŠPyë ¥q=hæFL ¥c$q@~ GHmÓ͸<FLj aw$cÜ ¬Ó¸¥q¿¸ÔLjŠÂ °Fcï¿ÍíOqk. ¥q+j" ½$oÓôÂfH¸Ôo ÔiOqFLj ÔLj^jæŠFcïOqj. ÔiOq¥q^kæ, ÂÓ_<è À£Oqk, MLNqkõOqMLjk MLj$c+"FnPe �¥q¿ú¸ÔcPy Kc$c öJd¥iæGSj ¬tjFL MLjFLjGRjÓj. Mc¿ ŠÓjŠÆï ÍkOq¸ FLj¸¼ $qMLj¸¼FL OqfSŠÓj ML¼á MLk=c÷<jŠÂ rR@y÷¥h À£GSjŠMn+CcOqj. KoOqTdO~Ój¸<MLl. ¬Â¢ï IfH¥nû@| Oo=o÷.

rR@| ¶FLOqj � ͸Ec MojFo×.Oqj. � NqjjMLCLjÓ GS¸JdÍFLPy¸¼ CLFL Mc=c CLFLj À£GSjŠÂ, � Ôi¥q=h McõJdO~Âï ÂOqøfUGSkë¸=c<j. JwÆ£GSjÓ MLkMLjk+" Mc+"Š >Oq¸ÔLFLj$c ®GSjë¸=c<j. ¬¥qÚ< JwÆ£GSj Ontj<j÷¸<MLl. ³Ä£j CL$cEcÓj ×.=iæÓj¸<MLl. °¸=o ¬CLFo TdMLj, EcFL, AKoÍ, ͸@~Pyë MojFo×| ÔoNqj$qÓ<j. ¬¸Cc GS×cMLl$c ×.¿»JwCLk¸^j¸Á. ÂMLjô+¸$c.

`Ä£j �NqjFL¥n^jæ¸Á?` ¬¨»¸Á MLFL×. ¥qPeõBhÂ. ¥x¸Ôn¸ sSGHl MLk=c÷<PoÍj. � $qj¨èMnÓjëOy÷ ¥qPeõBh ¥q+"Py÷ Mnj¿fSFL CL¨Â $qMLj¸¼¸Á MLFL×..

`‚Æ¥h Kytj FnPeí=h¸Á. �¥q=o ¢OqGS¸. Í$qjÜ ²ŠÚMLtjõ¸Á. $pOnô¸=| �GSðöÀ¥h MLjk<jOy¾Ó¥yJdÆ KyCLFo °FLï<j. Oy$q¸Ec¿ Oy$q¸Eo MLj¸Íj Ec¿ MLj¸ÍjEo. `³¸ ×.Kyò rSfHðTdMLOqj. ¢Oqû¸ ²ŠÚMLNojõ ¥xÁ¤í ¥yGH¸ ²ŠÚMpÁí. ¬GSPy¨¥h Mx¸=h ×._jò¥qFcï MLj*jGSjPy KcÍ ²ŠÚML. � KcEo¸Ey rSfHðTdML<j $c FcŠ EnÓjGSj. CnÆfS ³¸×nNqjõMLj¸^MLl. � NqjÃò¥h FnöPy¾Æï¸Ôi GS¸JdÍFL PoÍj. FoÂ=cæMLsSë $c MLjjÍíFy=yæ¥h KyÍj. FoÂ=cæO~ML<¸ McÂ¥h ®GRæ¸PoÍj. O~¥qJwCo ×.Oq$qÍ¢ MLjÂ¥h CnÓjGSj. ¬¸Íj¥q ¥q¥qÚPo¥c Äj¸$qPo¥c KcÍGH<Cc<j. ¥yGHð<Cc<j. ¥yGHMLj¸Cc FcÄ£jÍ ¾efHGSë<j. `³¸ ×nNqkõÓ` ¬¸Á KcbÍ$c ¥qPeõBh.

`MLjFL=cæ¸=y+"¸Í¿ _CLjŠÓk ®¸CoPo¥cÚ. ¬tjFc ¯ Mnjj$y+j" ³PoÓj GS¸Jdtj¸¼ Cn¼áJwGSjë¸=o MLjFL¸ MLköCL¸ ®=c÷ GS¸ÍjMn¸_¨¥h ²¸ÍjŠ MLGSë¸. Mc+"Š QcCL$c¥qFo $qEc` ¬¸Á MLFL×c.

`Mc+j" MLkCLëOq¸ ³¸ ×oGSëOqjPoNoj. ¿XcPxí¥hÚ, ‚Æ¥hKytj ³¸ GS¸Jdtj¸ÔL$qöÓj. ³Oy¾ JwPo¥qJwCo � Oy¾ GHsSëFcNnj. <_jòÓj ³PoÓj O~McÓ¸=o ͸EcPnãNqkõÓ. Mc¨ ¾^jæ tk¨¥i, ¯¨ ¾^jæ Mc¨¥i MLjjWo"NqkÓ. rHÍí rHÍí �IgHGSOq÷‚, MLj¸CLjOqjÓ‚ ´¥c÷}S �@y+"FLj CcO~áÓ. ¬Nqjõ¢ï MLjO~õÍGSjëÓj ×osS GHFLjÓj. MLjFL Mnjj$y+"QcCoMLjMLlÁí` - ¬¸Á ¥qPeõBh.

109 ¹º ��� 2014-1

Page 111: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

3 GS¸Íj

MLFL×. ³Ä£j MLk=c÷<PoÍj. `MLjFL¸ �+j" ÀÄjôOn¥hÚ ¯ GHÂ×oGSjëFcïMLjFLjŠ¸^Oqj$c MLjFLMnj¸CL KcbÍGH<jCLjFcïMnk _Nqj=y+"¥é¸ CnÓjGSjÁí. Mnjj$qj+j"

Kc$c GS¸Jdtj¸¼EnsSë - ¬sHXL$c Mnjj$qjBiê fHÓ÷Æ£ï ¾eGSjŠ¸^k GSj¥q¸$c ®¸=h GH^jæFL MLjO~õÍ$c °¸@~Ó ²ML¿¥h MLkCLëOqMLjj¸<Íj. MLjFL ¥qOoô ®^÷ $cƸÁ$cÂ` - ¬FLïÁ ¥qPeõBh.

JdrS¸×.Oqj÷ ¾öOqjŠFo �FL¸Í¸ CLMLj JdÆ=h¥h ²¸CL FLOq¥qMnk �¥qÚTd¿ $qjOqjëEnÔLjኸÁ MLFL×. `�¥yÚ Ó¸½¥x<j¥nÎCo ²^æOqŠÚCc@y. ÍjFLïJwCLjPn Ä£jFL_¨ Nqj^æ ²¥hPoTdPoGSë@y! ¥x¸ÍOqj MLjj¸<¥x<jŠPnÎCo ¥x<CLOqj $qk< - ¬Nqjõ¢ï _¿¸ÔcÓ. ¥c͸=o MojFo×.Oqj $c¨Cy $x<ML. JdrS¸×.Oq÷ ®GRæ¸ öGH¥cOq¸ °¸@~Ó¸^<j. JdfS¸×.Oq÷¸^ JdfS¸×.Oqj÷. _ÆfSFcï¥x<jŠÓj` ¬¸Á MLFL×..

`Oy$cÓ MLjj¸<¥x<jŠPxGSëOqj. ³ Oy$q¸ Í»ÆGSëOy ¬Â ³¨fS TdMcÓ. ¬GSÓj MLjFLí$qÜOq Oy$cÓjFLïNqjFLjŠ¸^Oqj$cÂ, ¯ Mnjj$y+"Š �¸=y÷Fo$cÍj. MLjFLGSj¸@~ Oy$cPoFo -`

`Nqk¸EyPo¥cÚ, ¥q<jGHl½¸ÔLjŠ¸=o ¥c+"Ä£jÍ _<Áí. Nqk@~Eo@~Á¤ fHPe÷<j _j=hæJvNojõEcÂ¥qFcï - Nqk¥q¸$c Mnjj$qj@o JwCo gH@~MLÍjÓëÍFLï^jæ - Oy¾e ¯ FLOq¥q¸Py GSÔoá¥q¸=o ¬GSÓj öJd*Moj JwCo MojÓj$qEc. ¯ QLOqÓFcïÍGHlðCLtj.` ¬¸Á MLFL×..

`³¸ ×oGSë¸PoNoj. ¯ Mnjj$qj+" �ÁÆrH^æ$qÓjíMLk. fHPy÷+"FLj �ÁÆrH^æ$qÓjíMLk. MLjFL¸CL^ MLjFL¸ TdMLPo¸$qEc. ¯ ×.FLMLjÆ=cæKyMcÆû¸Eo` ¬Â Â^kæ¿á¸Á ¥qPeõBh.

®Á¤ � öGHCoõ¥q öGHGH¸ÔL¸. °$cÍjÓk, °GRGSjûÓk ²Oqj$q ösHMLk=c¥iGSû¸Íj öGHGH¸ÔL¸. ®Á ®Pe$o ¥cMLkÓk, IGHlÓjTdæGHlÓk PoŠ¸@~ Td»JwCLkFo °¸^j¸Á - �Oqj ¬KcOqúFLk÷, ¬OqMnÎ Oy$cÓj$c ¬PeFo Td»JwCLk °FLïÁ - � ±¿¥h ¥xCLë NqjgSð ML¼á¸Ec¥c -

��� bÍOoô}R Oq¸×.F| ÔLCLjOoøÁ ´.fH.Nqj}S - NqjjMLŠ<k, °CcûÿML¸CLj<k ¬tjFL JwÆ£TdIgHGSO|. ÇXL* GHmOqëtj¸CLO~øCL

¬FLjAKLML¸ ¥yGS¸ ¥h¸Á TdìtjPy÷ ¥x¸CL¥cÓ¸ GHÂÔoTd<j$c¢, GSøCL¸öCL ÿyEcPy ½Pe÷ ¬bÁ¥c¿$c O~ML<¸ ®Eo MnjjÍ=hTd¿ �NqjFLŠ °CLëOqöGHEoQ§Py ¬bÁ¥cOq Jd¿¢æ FoCL¥x¥q¿¥h Í$qÜ¿_¸bÍjML GHl¥cOx¼á¸Á $c¢ EcFnïMLOqk ®¸¥c öbÍjĤ¥q¿¸ÔLPoÍj. ÇXL* ¥cÓ¸Py FLk¿JwfSFL GSjAKcfRCcÓj - FcõNqjMLjk bÍOqôMLjk, ÔL^æMLjk, ¥qOqëMLõMLjkPe¸=hÄ - �NqjFL $qj¸@nPy ®¸¥c GH¼á$cFo °Fcïtj. O~×.¥iNqj GHÍĤbEcOqjÓ GSøöGHNnk×.FcÓ �×åÓŠ rHÎML¢ï MnFL¥nÚÈ"Jwtj - ¬MLkNqjŠÓ Ä£jÍ ¾Ój¸ ÔnPetj¸ÔL<Mnjj¥qÚ=o �[¿¥h Äj»ÆJwCLj¸Í - ®GHlð¨GHlð@o ¥xÁí$c ¬OqíîMLÙCLjFcï - $q=hæ$c TdøFLjAKLML¸Py¥h MLÔoá ¬MLGSOq¸, ¬ML¥cQL¸ ®¸¥c ¥qÓ$qPoÍj �NqjFLŠ. �¥yÚ ¬bÁ¥c¿¥h �¥yÚ öfHNqjMnjÎFL ÄGRNqj¸ °FLï^jæ - MLõbÃÔcOq ÂOqkôÓFL ¬FoÁ bÍOoô}R Oq¸×.F|$c¿ rH=| GS_ãŠæ.

`FLMLjTdÚOq¸ TdO|` - ¬Â ÄÂfH¸ÔoGS¿¥h QL_íî¸ ÄÂfH¸¼FL MnÎGHl CLÓÀfHðÔLkQc<j bÍOoô}R. `O~MLNqkõ ÔLÓGHÀ£, ¶}U, MLjFyÿO| $cOqj ‚@~ MLÔcáOo` CnÓj$qj MLkCLßAKcGR¥c¥qJwtjFc, °Eyõ$q¸ ¥yGS¸ FoOqjáŠFLï

CnÓj$qjFLj - CLFL öGHCoõ¥q NqkGSCy GHÆ¥h - Mc¿MnÎJv¥qTd¿ CLÓÀfHð ÔLkfS `‚Ôy¸¨` ¬Â =nÂï}S �<^¸Py MLjj»JwNqk<j bÍOoô}R.

TdNqj¸¥cÓ¸ �OqjEc=h¸Á. �Oy¾ �IgHGSjGH ¥x¸Ôn¸ CLŠÚML$c °¸<^MLjk, _Nqj^GHFLjÓj ¬¸CL �Àë@nÎFLÄPo¥q JwML<MLjk, �Oy¾ fS=i¥h MLj¸öCLjPnMLOqk O~¥qJwML<MLjk, Ĥ=hMLÓ÷ ¥x¸Ôn¸ À£¿¥h ¼¥hÚ - �¥q ŠöOq¥cÂsSæ_jPyë, CLFL ¥é¸}H �IgH}S ¥q¸ ¥cøOqæOqjû �MLOq*Py =n¢ï}S ¥yOqjæPy =nÂïTd<jCLjFcï@~NqjFL.

110 ¹º ��� 2014-1

Page 112: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

4 GS¸Íj

`ý¡$c °FLï^jæFcïOqj` - ¬Fcï<j ÔLÓGHÀ. `PoÍjPn¸¨. MLGSjëFcïFLj ‚Ôy¸¨` ¬Â ×.Mcüá, �<^¸ �fH O~¥n=|FLj ¥cÂsSæ_jÓj MnÎGHl ÄfS¿, MLOq¸@~Py¥h ML¼á sHMLjj

Š¿¢áÄ£jÍjFLï ^¿Ú}R CLjMcøÓjCy MLjj[¸ CLj<jÔLjŠ¸^k Š¿¢áPy ‚OqjáFcï<j bÍOoô}R. PyGHÆ︼, �¥q GSjÇXLjCLj@nÎFL ¥cÂsSæ_jÓj - MLjIgHæPy °Fcï<j - �¥q ö=oPy MLjk<j MLj¸¼Â¢+"$c÷GSjÓk, MLjk<j ¥qGHlðÓ=i - GH^jæŠÂ Mc¿Í$qÜOq¥h MLÔcá<j. =iÓj öCc$q<MnjθCLO~øCL `³Äj=hÄQoadÓj?` ¬Â ¬¨$c<j bÍOoô}R.

`³¸PoÍj GSO|. MLk=iï¥h MnÈ" - ®¸=h¥h JwKyCLk ÄjMLjôPyïTd¿ ¥qÆfS MnWcíMLjÂ` ¬Fcï<j ÔLÓGHÀ. `³¸ fSÂMLk?` - ¬¨$c<j bÍOoô}R. `JdCL fU¸Á¤ fSÂMLk GSO|. JdõTd. $qjOqjÍC|Á. ` `MLj¸¼ fSÂMLk` ¬Fcï<j bÍOoô}R. `¬=c÷¸=hÄ ÔcPe Oy¾Ój �<MLl TdO|. �¥q=h On¸<j Oy¾Py÷ MnÈ"JwCLj¸Á. Ä£jOqj ®¸CLŠ MLjj¸Íj

ÔLkGSjŠ¸=cOqFLj¥y¸¨. MLjÈ¢" ¶Td¿ ÔLkfS Oq¸¨` - ¬Fcï<j MLjFyÿO|. bÍOoô}R FLÄø `MLkŠ DÁNoj^O|Š Jwtj fSÂMLk ²¸×cN|j ÔosS À£¿¥q $qk@~Fc` ¬Fcï<j. ÔLÓGHÀ ‚@~ FLMcø<j. ÔLÓGHÀ �¥q ¼FLïTdìtj ÄPo[¿. ¼FLï ¼FLï Py¥qP| McOqëÓj sS¥q¿¸¼ CLFLGHöÀ¥q TdìÂ¥q ¥cO~õÓNqj¸Py ®GSkë °¸=c<j.

`On¸<j �=yÓj b© - MLjj$qjÜOqj öGHNqkBiŠÓj >Oc` Pe¸=h rU¨è¸$qjÓj rH=hæ ½Pe÷ ¬FLj_¸bÍ GHöÀ¥qÓŠ GH¸GHlCLj¸=c<j. CLFLjï CcFLj Qo¥qO| $qjJdë ¬Fy, Nqj¸.×n.¬¥qòO| ¬Fy, ¬OqjB| Qp¿¢ ¬Fy AKcĸÔLjŠ¸^k - ×.OqïÆGSj抸@o GSÍjJdNqkPyë rHÍí �IgHGSOq÷FLj ¥qÓjGSjë¸=c<j. CLFLj ¬CLÂ¥hÔoá GSMLkÔcOq¸¥qFcï - ¬CL Í$qܿ︼ ³MnjÎFc McOqëÓj CnÓjGSjë¸=cNqj ¬GHlð<GHlð<k ¬CLÂï O~ÂGSjë¸=c<j bÍOoô}R. ¬CL EcøOqFo MLjFyÿO| ‚@~ bÍOoô}RŠ GH¿ÔLNqjMLjNqkõ<j.

MLjFyÿO|Á fS=i¥h GHÁGHÁsUFLj MnjÎ+" ÍkOq¸Py ±Oqj. Nqj¸.¥c¸ JdGSNqkõ<j. ¬CLÂï ¥y=iQLøOqj<FL^¸ ¥xÁíJd=h Â×cÂï ÔnGHð<MLjFLïMLk^. ¬CLFLj ÃÆNqj¢QLøOqj<j. MLjjrHÎñ ²¥qO~Ó GSjXoöCLMnjÎFL MLk$cBi - ¬Oq=h Cy^Ók, MLkÄj¨ CyGHlÓk - ±Oy÷ ML<÷ÄjÓk÷, fS=iPy On¸<j rHÍí ÃÆè¸$qjÓk - ®ML¢ï McOqGSCLø¸$c MLÔcátj ¬CLÂ¥h. Ĥ^Âï=h¢ ÂOqøfU¸ÔL@~Â¥h MLjFLjGRjÓFLj ³O~ð^j ÔoGSjŠÂ - rHÎFL ¬×.MLktjgR ÔoGSkë - ¥cOy÷ CLFL ±¿¥i, fS=h¥i ÀOqj$qjCLk `PnÎ}IHFLj ²¸×cN|j` ÔoGSjë¸=c<j.

`³ VPy÷ JdõTd?` ¬¨$c<j bÍOoô}R NqjbEcPeGH¸$c. ÔLÓGHÀ `ösHMLk =c¥i}S`Py ¬FnáfHð - �¥q ML¸¥qOq FLMLlø FLMcø<j. `²¸ÍjŠ FLMLløCLjFcïMLl?` ¬Â ¬¨$c<j bÍOoô}R CcFLk FLMLløCLk. `³¸ PoÍjPn¸¨` ¬Fcï<j ÔLÓGHÀ � MLk=c ¯ MLk=c MLk=c÷¨ ÔLÓGHÀ£ MLjFyÿOqk MnÈ"JwNqkOqj. � CLO~øCL bÍOoô}R ¥cÂsSæ_jÆï fHƼ `²¸ÍjŠ

ösHMLk=c¥iGS ÔnfHð ÔLÓGHÀ FLMcø<j?` ¬Â ¬¨$c<j. ¥cÂsSæ_jÓj GS¸¥y¼GSkë GS¸¥y¼GSkë `ösHMLk=c¥iGSû¸ÍjPy MLõbÃÔcOq¸ ͸Ec ×.Oqj$qjCLj¸^Á TdO|` ¬Â ÔnJdð<j. �QLáOqõJwNqk<j bÍOoô}R. `¬Eo¸Á. fS=i MLjbÍõPy ¬Pe¸=hÁ ×.Oqj$qjCLj¸=o MLjFLMc+j" ³¸ ÔoGSjëFcïOqj?` ¬Fcï<j.

¥cÂsSæ_jPoÄ£j MLk=c÷<PoÍj.

111 ¹º ��� 2014-1

Page 113: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

5 GS¸Íj

JwÆ£GSjÓŠ CnÆNqjŠ¸@~ ®Pe¸=hÄ ×.Oq$qMLFoÁ CnÆ£ÂMc<j¥cÍj NqjgSð. JwÆ£GSjÓFLj $qÍMLktj¸ÔL$qÓ<j$c Mc¿Â ÔoCLjPeãsH ¬ÓMc^j FLj¸¼ CLFL$cÜÍj$qEc, � EoMLl¨‚Ú@~ TdbÍõ¸ ¥cÍ CnÆNqj Mc<k¥cÍj. CLFLj ¥x¸Ôn¸ GH¥q<ò¸Á¤ ÔosSë � MLõbÃÔcOq¸ ͸bEcFLj �JvÔLjá$c¢ ¥xÂïOy¾ÓëO~øCL MLjÈ¢" MnjjÍPpCLj¸Á. ¬¸Íj¥q ³EnÎFc $q=hæGHÂÔnNqkõÓ CLÓJwQc<j.

�¥qOy¾ MLjFyÿOqjï fHÆfH¸¼ `MLjFyÿO|$cOqk, ösHMLk=c¥iGSû¸Íj ×c$cFLj Ä£jOn¸ÍjŠ ¥xFLj¥yÚ$qk<Íj?` ¬Â ¬¨$c<j. `¬¥qÚ@n¸CL Ôy^jFLïÁ GSO|. ²¸ÍjŠ GHÂ¥xGSjë¸ÍÁ?` ¬Fcï<j MLjFyÿO|. `²¸ÍjŠ GHÂ¥hO~Íj. FcÓj$nÎÍj ¬¸CLGSjëPo÷fHCo MLj¸¼ ýFn}S ¥c¸rH÷¥|û$c CLNqkOqMLlCLj¸Á. öGHNqjÀ︼ ÔLk<¸¨` ¬Fcï<j

bÍOoô}R. ¬GHð=hEc¥c öGHCoõ¥q¸$c � Ôy^jFLj $qj¿¸¼ �Py¼¸ÔLPoÍj MLjFyÿO|. ®GHlð<j NqjgSð ÔnsHðGS¿¥h EcÂï$qj¿¸¼

‚Ó¸¥qGR¸$c MLjFLGSjPy Pn¥qÚÓj MoGSjŠFcï<j. ¼FLEnÎFc, rHÍíEnÎFc fS=iPy Ôy^¸=o ^¸¥qTdÓ ¥h¸Eo Pn¥qÚ. ösHMLk=c¥i}S ³¿Nqk ¬¸=o NqjMLj ý¡ rS¸^Oqj. FcÓj$q¸CLGSjëÓj ¥q=hæ adGHlÓ¥hMLø<Mnk, GSøNqj¸$c adfH¸$| MLkP| rH^æ<Mnk ÔosSë $xGHðPeAKcÓj GS¸JdÁ¸ÔxÔLjá.

`MLjFL¸CL^ MLjFL¸ Jwtj ¬¨»Co Mc<j ¥x¸<Ä£jÍ ‚ÔLj¸=cOqj` ¬Fcï<j MLjFyÿO|. `Ä£jŠ MLköCL¸ ¥x¸<Ä£jÁ¥n¥qÚ<¸ ÔoCL¥cEc` ¬Fcï<j bÍOoô}R. `Ä£jOqj ¥x¸Ôn¸ McBhê �Àë¨ ÔoNqjPoO~?` ¬Fcï<j MLjFyÿO|. `FcEc¥c ²¸ÍjŠPn¸¨. Mc<j �ǸÔo EcÂ¥qFcï �¥q OqkJdtj ²ŠÚMLGH@osSë Mc@o Ä£j ÔLj^kæ ÀOqj$qjCc<j. Jw¢¥q¸¨`

¬Fcï<j bÍOoô}R. GHÁOy¾Py÷ Ôy^j ÔoCLjÓjMLk¿¸Á. JdCLOoŠÓ rR<jè GH<$x^æ<MLjk, adfH¸$| MLkP|Š QL¸[jTdìGHFL ÔoNqj<MLjk �¥q

FnÓOy¾Py÷ ×.¿»Jwtj¸Á. GS¸MLCLûOq¸ ÀOq¥qÚMLjj¸Eo FcÓj$q¸CLGSjëÓ Íj¥c* GSMLjjEcNqkÓ ¥c¸rH÷¥|û Í$qÍíî$cNqjMLkFL¸$c MnÆfS¸Á � rS¸^Oy÷. ®GHlð<Á � fS=iPy ö$c¸@| Peõ¸@| MLkOqjÚPy÷ �¥q=h. �¥q fS¢CcOqFLk, CcOq¨Â¢ fHƼ öJdOq¸AKyCLûML¸ Ôotj¸Ôc<j MLjFyÿO|. ö$p¸<j IJw÷OqjFLj Jd¿Ú¸$| ¥yGS¸ °¸¼ MLjk<¸CLGSjëPy÷ adfH¸$| MLkP|Š ¥é=ctj¸Ôc<j. FcPyÜ ¬¸CLGSjë MLköCL¸ CLFL Tv¸CL °GHNnk$q¸ ¥yGS¸ ¬=oærH^jæŠFcï<j MLjFyÿO|.

¬¸EcÓ FL$qOq¸ QL¿¢Oq¸ Ä£jÍ �¥q ŠOqjGHlPe °¸^jFLï ösHMLk =c¥i}S GS¸Íj OoŠÓ rR<jè ³@~Á ÀOqŠÚ¸@~Fo MLk¿ Jwtj¸Á. �¥q ¢ÔL MLõbÃÔcOq ¥é¸öEcÂï ÂOqkôÓ¸ ÔofSFL CLßfHëCy Vtj$c Â^kæO~á<j NqjgSð.

¬tjCo NqjjMLŠ<k, GSMLk×cÂï ÍjGRæQLŠëÓFLj¸¨ ¥cJd<=cÂ¥h CLFL QL¥hëNqjjŠëÓFLk, °Eyõ$cbÁ¥cO~Â¢ï °GHNnk»¸¼FL bÍOoô}R Oq¸×.F| ÔLCLjOoøÁ$c¿¥h CnÆNqj ÄGRNqkÓj On¸<jFcïtj.

�¥q=h: MLFL×c, ¥qPeõBi Pe¸=h ³@nÂÄjÁMLj¸Á NqjjMLCLjÓj ¥q<jGHl¸GHl¥y@~Â¥h Mc¿ŠFLï ³¥nÎ¥q MLkOqܸ ¥yPyðtj $q^jæÄ£jÍ GH<è ÔoGHÓNqkõOq¢, �GSjGHöÀ Oq¸$qj ¢+j" ³Ä£j GHÂÔoNqj¥q MLFL×. ¥x<j‚ - XLNqj McõbÁ Tw¥h - MLj¸ÍjÓj À£GSj¥y@~Â¥h <_jòPo÷¥c, �CLôFLkõFLCc AKcML¸CyFLk ¥qPeõBh Mnjj$qj<k �CLôÿCLõ ÔoGSjŠÂ - ÔLÂJwNqkOq¢, MLj¿¥x¸ÍOqj �<Mc+j" fS=iPy ¬Fo¥q Ôy^÷ °¸@o `ösHMLk=c¥iGSû¸Íj` Pe¸=h Ôy^÷Š MLj¥c¸ MLk¿á CLMLjŠ CnÆfSFL ³¥nÎ¥q MLßÀë ¥xFLTd»GSkë - CLMLj Tdìtj¥h CL»FLMc¿¥h �FL¸EcÂï GH¸ÔLjCLkFo °FcïOqFoÁ.

®¥q On¸@y ÄGRNqj¸ MLjFyÿO| ¬^æVGS¸$c ¿ô¸¼ CLFL MLjjÍjíÓ ‚CLj¿sHOqjCy öJdOq¸bø¼FL ''öGHCLkõad ¥c¸rH÷¥|û'' FcÓj$y ¬¸CLGSjëPy $xGHðTdìtj ¬bÁ¥cOqjÓ ¥yGS¸, AKLkTdøMLjjÓ ¥yGS¸, Jd¿öQcÄj¥q MoCLëÓ ¥yGS¸, GSMLk×.¸Py rHÍíMLjFLjGRjÓ

112 ¹º ��� 2014-1

Page 114: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net����������������������������������3.�0'4�� �

6 GS¸Íj

¥yGS¸, MnOnÎ=i ¥yGS¸ Mn¸GHO~÷@o $pOqMLŠ^j¸KcÓ Po©}S ¥yGS¸ - rUÎ=n¥q MLõbÃÔcOq¸ ×.OqjGHlCLjFcï<¢ - EcÂï CLFLÄjöCLj@nÎFL MLjFyÿOo GSøNqj¸$c ÂOqøfUGSjëFcï<¢FLj.

O~×.bEc FL$qO~Â¥h ö=cFLûIGHO~OqèOq÷¸ÍjŠFLï bÍOoô}R$c¿¥h ®¥q � ÄGRNqkÓj CnÆsS ¬ML¥cQL¸ ‚@~ PoÍj.

113 ¹º ��� 2014-1

Page 115: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������3.�0'4�� �

1 �� �� ��� ���

k l5 #�m�nM�k l5 #�m�nM� opY�N AopY�N A..q�FG� k��q�FG� k��

��� ����� �� ��� �� ���� |

���� �� ����� ����� ���� || "¿11 °áÌ� âW�Ô�<. &L( �­�b��. 'R Ì�Ô��. s� ���0;��." � ��V�1 %*à0� T �]V

&�=��\�1 cиRs', &�]*S( ° li�]�$ � b¿Nþ� � �àö;7 /���( �]H� � bN�gV1§ ������ �iV°*H�s�. n| � 1N��1 ���� !|*<�( £��$ � N@�1 `°�*4l |. 4� °�s `�� ÀR+- S� �³Ö`4l N�( �iV*� S>�W.

* * * ��V�<, �ã�H, N�s\®, n7 �XqTB � A�z�)Éz �T>�� «L�^»z�. 1* l���7 ��(heT

�> �¶; Ôg¶; �� &�( dR �>�- �ü�W ��V�È - ºeS0 7z "&��0� �R�/1" b¿H1( GTë %*à¶� ȶo );·À� ��(heT 1©�s º�dmQS � GTg�(W &1 2L�� Ì�M N� �°QNH�*��-1 Nu� �7 sØo®, &��� GØo® ^¡*K_ s£X; . � G��^²91 GØ1 �ö�DÌ��N 77����7 Ô�úi�, °>�]¦ ��X äGØ�+- ��\T. &�à¶; � ^ÿ� Ï.`. ´4� �b�7 �/m�>�� E1�N�/�7 &²�:�s 1�X;�W. �ST ^� OT>÷, i��Éz +- E'�:�, ��ÈÝ�1 ]be imGØ�' Ì0;1^�z. &�¹s* ^� �/N�7 ¯�? �º r; �û+- ��(W.

�ã�H ]�` P�( P�zNO:; �_W. ¿|(�� ^T �TH�% &� hs> �N l*�7 &T�¯0;-1 ^� ü�z1PQ� ���i Nui�aRs' &*Kÿ��� hs> �EwfH0j s7, � ]R^] ��);yz ³ b0;Ö°�-1

114 ¹º ��� 2014-1

Page 116: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������3.�0'4�� �

2 �� �� ��� ���

�Ø� � *å½�÷, `°=`¿H��÷ �PQ� ba; ��Ø� N@�s<. P�( 0< z �P �/N� ��"TB 7 DN-1 ¥* �½£? �� �Ø� bX;�W. &W+- 3 �T �½5? �A]�.

N�s\`¶��7 �Ø� &�à¶; in¿1( �=��*à]�s]be Èm�b�7 �N/�n &|>�a|. ��*� �r D«OPQ� ]R^] A]� °¸£?�71 &N��H� �°*�7 &� !�¿i1 &|���� ]R^�, �À *¶; b�>�-n º4 ����� !�z /] �Ö�HÉz s &*K_ EþNb-B T. Ì�M Rü�z÷, ¥§ &�z Ä -*;mz. ���� *�E &� 7n ¥* �Ee0� �ThgS(R. ºT�Ø� � ���7 � �Ee0� ´� ��Õ+HX~ b�`7 `��« ��>�:S(T.

·`]�7 ¯ $���� D]s1^u�1 � Ì�M � ��(�aRs' n|�Ø� ¥he�|. `�îs ���¯X; , ��G�>1 4þ ���/�� ¯ $����s¿? � k�Á v_¶ z ��� �� �*���� �©��H� óbe�����zs' S 7b���znÀ � i! �ST, "�*KTS(È ó�/¾" &�( 4�] Ô�¿� bÚ `�îsn �� !»zЬQgS(|. � ���7+- �¦��j s &he�heÄ �Å L�>ën<�a|. &¦�0heT - � ·��`oS7z ��] �H¸H��<�(heT - ^»z &�� n|S(�n `¶�� ���> �Rl �:��1 À> &|��� ���� �p©�, �i�©��|. ��), � `�î���� �¦n(, ^»z7z ����7<�( ��?� S> &|£��� �*��DQµs' S� ��£��� �Ø� ^»z ]be��.

', �^» R b�ü�Ô¦z £�±� ­�J 7 ��úÖ���¦<�( ��V�`�X ^Éz �|( ü�ü�¬����*S(d- Ì��s �|( S�� ]1(�P Ü)x 4/�z ���Ô*���� �°QNH*N�. ¿¿h �Ú U2VW/�0� �i��7 �g�( �z �P �))l �)^Ts' bX;�¬>n^Ts' ��T�aT/|*! ���> ü�ü�\N�( ��/« &*K�<�( N�s\1 ��sn &Nþi��W. ���N� Æ�7z +RQn<S(s' &��Dg7z 7 `�Ksz ��S(s' ^»zÌ�� S v_¶x Ì�M R SH�Rl �Ì�Å �* 3 Í $�C 4Kð[ Ì�Å 1�£�B Åö�1 S> �Z�*�¹s!

"bN��(�7 b����¦ &TB ]�÷l n<�aT," &S(T �ã�H. "v/���1 &�|s' �/�l� �Rl S(�," &S(T ��V�<. "^�� À>�(�] 09 �*��S, �nz/¿1 S �Ðß� ^ÿ� &� 7 ©R�g�( ���i��Ö�

����¹ S> i�P ¸( �\QT," &S(T N�s\. ^T &�G��G ���� �PQ!»z��7 �°QNH���, �PQ�he�¦z ��V�<', �ã�H' *����+- �°QNH*N�Às�. ' n| � Ì�M ' ¥§4 *���� �Ø� ¥* &Nþ°¸A? ]R^]. &� 7 ^� &�H�]� ©L� ��� i��Ö�]R^] ^T ���� ���� �� ��X4N1 S �iV*�. Åö¦ 1�0;����� �|( N�s\ &*K�> ü�\�1 S> ���.

115 ¹º ��� 2014-1

Page 117: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������3.�0'4�� �

3 �� �� ��� ���

P�(]�h *�`� �PQ� Ô|<� &S(| - "5Ð÷, R b�ü¹ �\Q|. !�zviV���Ø�, mve�? �(¿ �L¹ �*Kÿ��� ¥* �yb:; >1 ��X DN¸|. � �i��7 �*Kÿ��� �£�0 �N! $ 7À0Rz �DQ �y^I�Ä íN*T," &S(|.

"�|(s', ��V1 s' &�L¹ Ì�� cde^»z� - º�� ¯:; ���? � &1. \P� c�H1 *D^T º¡*K_. 2L��^»z��� S*-1 +H*�;^�z," &S(T �ã�H.

^T cüe� ��X 0L®7 n *K£�<���� S ´¹H*] &1 nnÀ &|���z�s', ^�¦ &|����7 ]he��1 ^� A_ôJ � dQ 2/¸ `�îNz �R; �� ��Q S �]�1 ÔW`�^Éz ^� &B\��� �³Ö`4l R - *'�� S �]�dQ. ^T �©³� S�>�1H�� � bÚ* ��� - SWs�, n| b1D)W - � GX �heÁ �Éz , Nbe� oX �N1H�_W. *��S �Ðß��-�s' d�-� �� &��5:7<��R /|*? ^»z1 �ã�H �beX¿ SÀ�> b�b*���� `Ò¶�.

"b¿�> N��N��� G�-� ¬X; , G�? ¯X; , G±¸�1 E/� ¬X; G�>�> ��#K�Ô�� ^� ´¹H*] - ¥*heT," &S(T ��V�<.

"q�+H - � P� =�ñ�Hj ]üe�P," &S(n(|. S G�>� S>S(R. bÚ*�^Éz S> �1( l�; � dzPQS S å $�1 *1¯0; /�L�^»z7z ��V�q*T. � �Ø� ¶dQ ���1^T &�] &²¸N �¦ &<¸T?

"� bÚ*�', �H�' ÔWÈ0�] � $� S>��. �heI¦ <�(�H1 ' &B\��?" &�sT N�s\. "�¦Þ Ì»z¦z �¬Q>�:S(�," &S(n(|. "��1 ��� ����z� ]R^]," &S(T *E� �ã�H. ��V�< S*¦|(�@ !��_ G±¸�n * i�z�', ��¯�/�', *� �£��' +- �ST 2���-1

Nu�, OW?s ^� OT> '�*��. &�]*�( �>K�s ¥* i��T iÿ*��. �� �>K�s ��� i��T �æ*��. '�*�� ^� ��¸��7 ���^T. ^T h�; �i�1 &he_ E'N�/�7 1�í>K>�:�( ��V�< 'ºNÖú `©��' &�( E1�7 �<�s ÈE�beX|�� ��«N/��� �<ÿ� >�ò $��s D�>1 "*��"1 #�X��:s ¯:; >S(T. E' �; �û 'b�V*�� ' &1 dR¯0;-1+- Nui�.

�½1 ´o�i�Ú b�`1 ¥* >:�£h p>Ks �=*�Ô�� &�^� $� ´©� E'��� ^N�¸=1( ��oNH� D����� &�] *¶; �À ��. ', &�Å 4�] Ô�¿� ��V�<1 �E� *»z� 2�L� "*��"�1 ���� S¦�X^»z W�W�/��� &<��W. �' ���� �n¿? i�� n| ^X �À��1 ���/¿!

"1©� cbe�! �NÀ� 1|( �E� ' *»z� ' i��»z1 �¦ ��/�M gS(~?" &��s|. � "�" ��ø�� �ã�H ��Kb-B T. ', S ´°( ��V�< &�]N�/�7 �*KÁ �¬Q>|�-�. ¥*K�u� Ê��s<S(T.

116 ¹º ��� 2014-1

Page 118: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������3.�0'4�� �

4 �� �� ��� ���

"��4�j ', Ô��^�', S/�H' �E� *»z� ºÿ� ��z* ç�l S(in^T � S�(. ¸N� ]��£Y; �N¸R. �ST ���|z 4`Ú¦s ¥»z�¸ *he>�ai�� E1��¦ ­0;<¸�?" &S(T �ã�H.

"' &B\�� ´ N� �0� &nW ]N]�1³ W/±�ën<�-�," &S(| b/�£� �DQ �<=1 &«*¶; ÀV� �h>��.

"n| &� > !�z��/MR(�� ��� E1�� �E�W \¦ ]>K�. n| cbe/�L�W�Ø�, n| �NMô $Ë DE� ���i��Ö�1 �æ*�� `©���]� D½T. &]| �X�P� 'NuZN' rbj ­0;0/¿! &]1�5: );·À� -xJ c�H����� ��>�� �PQ� ��^»z1 *��� c�H-1 ´¹H*�s #+HY wj� �L�PQ�W," &S(T N�s\.

"� �Ö� k�T�9�*�H îRQ� � �°�7 O1(���i�W �Ge1 *�e�Ô�¬Q, �Éz *X; �Ô�¬Q," &S(n(|.

"&�), |�=¦ �À� �E���§ S> i���W. 1|( ����z���> �|( che� OX;�:; D½~!" `R¬>b-B T N�s\.

"�*K� '> ºF G��01 SbeX¿ �Z�," &S(T �ã�H Æ�7 !�>K^� `¦��s �<=ë. &Nþ� ���(:; �( S ��1(�E i¾z ]n &S(T - "� �Ðß1 O1(���i�W b�P¹ ^»z í§W �Ge �, i� &�¹ ¥*�9 �b_ «��îRQ!"

�� ^1( �W`0� *o 'EoÑ Nþ'7 ÔW`�:z �Jl PQ�W. "��� ¦1 |<= cüe� 1©2W," i�rS ls ¥he>S(|. "&��, n| &£oÑ ��RS?" /�HiS(T �ã�H. "¥*(� hs> �Ø� ]���S, R� )�<x ]/��B �Ý; 1 �Ðß� *K� �7�kx� *�¯'�T�. èR

&�� ��Ø� �>�- ]/��� R� s 2Nb ���( )�<�(T�. �x *�a>�� k�T7z �À íN*��1 �E� � ýY3��T�. �*K� �bi�a{ che," &S(|. �|( hR�1 �E�:z �E, i¾z sz �7 `�K 1�h>S(T.

N�s\ ÐÒ7 � $�Å !�L�:z �W, " ' ��?°�7 � ��� ��¬� � �Ðß1 �¦ ��GW�P���a~?" �|( ´��\T. Ê��s<�( �|(�E, "|<= _)w¶x �9 *0;��, ' ´�uh îRQ�1 � ��¬� ¯:; >�W. &*K� �LÕA¶x 4; �J 1 ¯X;�^»z |<= ¥*K ��¯ $4+- A_ôJ 1 ��=��. '�¦ ���l �W?" N�s\ �07z P�§s�, �K�$ � 1N��+- ��(W.

��ú7*�¦ �E�g�( *ô=� >x #�0�, &��7 �/�s �E�g�( �/�, �k� � @�s* ��);% > ��£�e�P� 4; �J +- S *»zÌ��N �W¦�.

117 ¹º ��� 2014-1

Page 119: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������3.�0'4�� �

5 �� �� ��� ���

"_)w¶x �9��z �DQ �Ðß, � *X;�^»z S���0¦ ä©��¯0;-1³, � *ô=� >x #�0j &ò?*0;-1³ �Ø�s* ����1�� �PQ� �;�; �1 �üe�Ô-1*�H îRQ�d- ^�. � �Ðß�s*, �LÕA¶x 4; �� �PQ� &ò?�s*, 4e��j öhe�s*, S D«7�P ��-�Rz îNQ��W!" &S(T N�s\ �È°�s.

� ��-�Nz îRQdQ N�s\ 5�bTg�(:z À*1ü)l ÀR bhe7 �E��z. ^�ó�g7 /�=1( ÀR `���/¿!

"¿1 ]L� ´«ñ�� �/N�7 ¯0;øg�( �Ee0� ��� '> �� 21�;j &����l �( bV0z �b�7 Ì0;ø��Ws!" &S(|. ��Ø� ä/a; 1 ��GW�Ô*�¹ n| `�îô��*<¸|?

"´«ñ¦d� �>�- � b1 ©R�g�Å che. '�=�]¦Ö� O�] �|> vR�^1 �Tb�{�' &nW �N±� �°��, 1©�. ', '�=�]¦Ö� O�]�*| ��T+- �Tb�Á�' &nW ��Y," &S(T ��V�<. ^� � �Ø� vy�� 09 <���� S> ���¿1(PQ�W.

"O�]s�. ¿1 � (k0z1 ���Ds, |<= ' OT>�, i��»z E1�� `T�� *Ì�� ��û #0z ZË ñ���z1 *��F; D)�, � E1�7z �X�P�^»z��D¸ � E1� rbj ­0;<g��1 cüe�D�|! ' ��7 &�¹ |<= �X�P� E1�� aF ����l �¿ &1 ��R�)^�`. � ��7 � a§Å �Ðß�PQ Ì��sn O|>K�:S(~! ¥*heT °]W ]�^� *�H îRQ1 �heÁ ¿X��� ZË *Ì�� ©t � ñ���z*� îRQ�," &S(|.

"� îRQ�� ��]i�W1 �ö�Ô�¬Q! �1( �Tz È��Ô�¬Q!! �1( �»z1 *X; �Ô�¬Q!!!" �H�/H�s &S(T N�s\ �|( �rl !

��V�< �>K� �P 1�£�, "S�5: N��," &1 cüe ���( ü�\T. �*K��Tg�(� cbe��s', £���� G</�0 ]R^] !�z¿1£Y; b�V*�� �; �û !TgS(i1 ²­�\|. ¿¿h &NÑ�Ú �i��s£X; H�F ]>K�s<������z &N/�07 &*K� DR>S(Ì. ��l S(i1 Ì�� ����E<�aT - E£ß�W k@s<S(R.

"�5ß�<s�, º»z �; �û ��=��. i�� �N]>�³, 1�V]�³, �ô=�;Nz³, `�# �=� ��% *�¯'�^»z³ �DQ0:��XW," &S(T ��V�<. ��°T b*Kn<��s ��ú7 1( �ü�Ôi1 &]1 O�<7 b1D)^»z1 &�L�0z��W. �5ß�<s �Ö�H»z 2�P<��<. ýý�� �TH�01 ]R^] ��E�W. &]|, �; �û7<�( );%-��-W-�j; ��û, `�û, � $X�C, �_0� &�[ *�j \#E�C §bA�YJ dQ cGeT. � �=� ��% ©NV', ©Gx, &�*x *�¯'� ]�RDE���-'(, ^X1 �bm% c�H-1 4; � ��] ´¹H*i�� é1�C 1 v�W�� &�( `���' ´¹H*�s cGeT. ^�; ��( i1 ü �j �; �û�� �i�s �Yb�/� ��F�, �1�¶�z §bA�Y�dQ �)eê�1 �ü�Ô¦z `��\T. ��1* b*��'( �¦ *��H0j *��7B , ^X1 �bm%

118 ¹º ��� 2014-1

Page 120: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������3.�0'4�� �

6 �� �� ��� ���

D)^»z ��] nNe]��<�-7 ²­�ÔiS(T. ýýY �TH�:z d- *��H0Nz ` /�7 b1c�H�� ]i �; �û óbe�S1( \:���S(T. �=� ��:1 O���s* ¿1( ��] �i£�Ñ�s �����x D�l S(NnW �� ÌîHi1 cGeT. O]l �=� ��% �kKyz �sn ]i �/MN<�( ¿1( &� �[ c�H*�¹ *�;iRz Èm �; �û� !�z�/�N', ¿1 ]R^] ^»z1 i¾z «L Nüe�¬��-1 ��� *¶; b-�' cGeT. hX�C �i��7 �=� ��% ����Ô����z &�]���Ne�¹, ��0s 1�V]³ � ]R^] �; �û³ ��] �¶; µ `��\T.

"5z F i'�s, ����Ì��?" &S(|. &'·s ���H�]|. b�V*�� "�5� �; �û�� �¦ �YbT���, �1( ­�� E1�� �*K� ��£-B ��(� `��\T.

�j;ª, �K�*Qj �Gj% ��0z7z ��]i�W b1DÆl ��, ´b�Ô ÔØ7 � ±«, � 1s1 ��£�e�P� ���H�(�S�m, �¦ �i+NQ/��, �à½H�1 �¦ &iNQ/��, &¦ c�H-1 ��E� #Nx _a(J ]�® ��] îNQ��Å `��\T.. &W N]�°�7ns* &�]�Õ ���s+- ­�;®, Æö��· bÍ�Nz �iV«1 v�W���( `¶�1( K i® cGeT. � �r��7 b1�>�-n ®a�', *�\�', �1o�' &����s ]�Rc�H/� *å R� ]i��? b1D�l S(N1 /N=�s cGeT. ´« &|Ö�9u��� *å R�³ 5*� 1 ��e:�E, �� &�=�þ]÷ b1 &TB �>�-<�_¦ �E� �nË ��% ´«Ö1 O1�-T.

���¸ nns* �ã�H, N�s\®+- `S(�. n| ��G�°Q�H� �N<¹, "� �Z<[ 7 ��]*S( óbes<�0� �; �û�" &1 &|>�:�( ^�¦ N�s\ *1ü�\T. "�heÁ |<= hX��7 ���s �½| ]be - ]��W�H, ' �; �û !�* ��] *o<�¿!" &1 �°QNH��T �ã�H.

* * * £�±� ­�J 1�� £���� �T/�0� ]R^] i¾z &*K� DR>S(� ���N�|. Ï% ¦C ��z

sµ� N�s\ ��>n<S(T – � Ì���� �\Q0; &� |��. �P�^X1 �*��hD�>n ´�](�7 n|S(|. �ã�H P�( >|>�½T. S> ��=ø� �*Qj ��� ��V�< � �i��7 pdN�H�1 ^��X DR>�( ]R^]s' S> �����.

"`¶�� � ls ���>�- L�>g�aR '¦�X^Éz . � �; �û��z ¦Ö�D�>�y�W n *K£� �. &� , ©NV', ©Gx �½7z n| O�:�( �=� ��:1 ]�RD) *�¯'�+-. � *�¯'7z b1D�l �(^»z ·¸� &��gS(�/¿! &�� �2X? ·� Ge ¿? S �; �û7 E1�� �)l ¦ � �� �½7z +- DRgS(�. SODQ ¦ �� n| E1�� ��l S(|. ^X ��û Z9�', &^RB #�'�' ©d ñ���z��z ��]i�W ·� Ge íR>��Å �7P�Ôm�? |�=S(È, �AßPQ bAzEY O|>K�:S(�1, � �ÐßD�^»z &W ¦Ö� 8? S OT>��7, i��»z�7 E1�� �)l ¦Ö���l ���( óbe �iV*���zn £�X 1�V]� ^»z1 ���s ��>�:�(W. L§¶x hX���*1 `�½� !�¹, � �½�s*, iiV�( &*K� ����z ��j � $7z , ^X

119 ¹º ��� 2014-1

Page 121: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������3.�0'4�� �

7 �� �� ��� ���

��Gz ¨r, H!� �Ï��z , &��� 5�bTgS(R/¿! E1�� �H� �rl , E'¸N� ÌîP×� �>�- ^N, �� bÚ*�1 `T�c�H1 À bÚ*� ¦ �d®Q n| ´¹H*�s cGe����i�S ��(¿?

"���7 � ¥*K �G� �ào���Å che. ´� �G�+- �Å ¥* i1ö &]1 b±u S1³, ô $h@H1³ !��b�7 c����W. &¦ >�- ' ��M �(|��P, �Ðß1 ��¬7z ����z ¿S� D)l &W &��sn 2L� bEþ¹2X?" &1 �sT ��V�<.

"n| *��F; DE� �Ö� �PQ� bWÈ�i�W7 *'�� �TÈ�i�W &� �����|�@ �PQ�^�z. ^»z dzx X�0z³, .0� îRQ�§ >:�51 *'�� !�H-�Nz<g�W. ^»z�/M��z, ÀR � �Ö� !»z>�- � �Ðß1 ¿��s ��=��1 &T� - ^Éz � �Ö� &����*��S '> P�z/�=+- ��QR. ��V cüe�:; s, &*K� !PQ�P� �Ðß &�*�z§s* � �Ö�� ��£��Ì�( ����71 ´�^»z³d- b1 *�ü�P !�1 Ì0;cüe�W. �¿pNu 4�'j ��P*1 ��� - ¿1( &*K_ p�: D��PS, �*K_s &�¸ ]�N�H�W! &¦t, S> �Ee0� íR>g�( bV0zdQ+-. n| �Ee0� *�;0heT ¿1��z ��]i�W �Ge1 v��¸� �7P�¬. A�B�C �N l��]R^] ¿ z Dm �0zO�? `��<�( ��*� �=� ��% dQ �7P�¬. R� � $� 4; � dQ �7P�¬," &S(T N�s\.

&beX �ã�Hd- ÜÝJPQ�W. "ì¾ )�<�z1 ]���;E ¿11�- �R>��1 �7�kx� ¦t½�1 �½~. ', � �Ðß� ��]i�W

¦Öb���? ^a ��>�( �Z�÷, �]N ´¢]= &e R÷ �Ø� �. )�<1( i¾z *X; �\S? 2L�� �Ðß�1 ¯�;7 ¯X; Öú�s ¸»� !�H��! �Å ¥* ^HGN�¯a; /¿! n| Rz O�� ^X1 ]�RDE�^��/MR(�� ���¯X; P� �TB À� �L�heT ¿1( g�D^�¿ �Ðß� D�>�:S(R/¿! S ¯åz 1 ��X1�- �/� W�ü¹ � £�s�1( /|7z �P ]`= £�0> �E� �ë ^áz , � �/�1 ]�RDE�^Ä, &2V�^Ä, &��� 5�bTën<S(R/¿! n| µ��D)l D½|. ' ¿1��z 5�b�B^»z�� ��2X? ^»z��� �Å ¥* b1c�H�� nQ�^�z. ^»z �Ge �ü�Ô��7 S GØ 1N=­�\S �¿?" &S(T. � ¦_>K1 �ü�P, ]�À� &*K�*K-<�( §��1 �¹l��Ô�¬Q��( &��� ^� �he_ �PQ�:z �W.

� Ì�M R cüe�� OW? ¹-�� ¥*�. ^»z��z ���� v�W�^»z�¸ �Å b1]�� nQ�^�z. � b1]S1 !�*X; �DQ �Ðß h:; * �¦�X��Ss'! �ã�H `¶��7 � �G� ¥* b�*©i1 che��¬Q. N�s\ `¶��7 &W ¯�?Db1 b0;-1 `Em �N¦�XW. ��V�< `¶��7 '&W) ��7*�' &�� ������ �=N�*i�� íR>g��1 cüe, !�z b:; >NiV�i1 �]�­�Ô-1 ��©n11 �=° l1 �Rl D) ±�£��g1��XW.

120 ¹º ��� 2014-1

Page 122: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������3.�0'4�� �

8 �� �� ��� ���

�G� óbe���20��, &W ��2�P�^0 ÐN�+K- `�q�l �W. ÐN�7b�¹ ]�~g> 1NNÑ*i���1 �G� 1�°b��; ¯ $s, ÐN�7n &W `N/f�l �W. �Ns È�l S(N1 ¬Q�� - &�]> � (k0z1 ��GW�P¯Tg�W; �°�1 p`�z �s �mQ^0 � ��ú�|��� P�N|�_ £�sR S£� GØ1 &����l �W. � óbe��� � �]V>�Å cbe��! &�¹ �, ¥* �]>T DE� p]H7 - �¿pNu s_� s�Ì1 �Q Ô�ü�heT - p�]>1 �]V &]1 �ph ÐN� &�0��1 ¥he���� *¶; �. &¦/1 � �]>1 �]V§ � ìg 1( %*à0� T &�0/0;14l - &�� ��� &W >�N��aT. �]V1 �Ns ÈE ��� ( �]V�1 b:; ��ÔQ1 cbe��+- *¶; �! ���*��, � �N È) �]V �©|�� �¬Q, �NÕ|�� �¬Q. &��§sµ�, �©|� �N§ �]V� P>K¸�', �NÕ|� �º P*K�' � Ö/^|I*K- cbe��. �]V�1 O1(�X1 �Ø� ]�RDE, ^X1 `Ö_�Ô'�>�-, Ì�/'�>�-, ���'�>�-, �­�b£�'�>�- D½T. �G�> � 5��À �<!

�]V �1' �N*��¬Qs' ¿1( dQ� b±u S1( ´©�> &����-1 �Ø� i� N]1�Ñ� ��E�PQ�W. �G�dQ� b±u �� �ST v«l»z71 A�B>+- ��Æl �W � 1oÑ ÷ &��N��>�-n. �G� �mW�Ø� - OW?sô $S �m, b1]S1(!

� OW?s �N�in¿1( � *à¶�Ö/^|_ D½T &�-1 4ío��s îbW', >D�?� �ü�Ô�¬Q. G��<� &NuH^��7 ��(heT ^»z ä©S� &�� ]R^], îbW Lô(�'( 4G�s *T>K�( ]R^], 8�=�ÿ� &]1 �¶Hb^N�� �� ^»z�/M b�ü�P, &]1D] ä©�� ¯0;i1 &�L�P, ¯0; *�¹ � 8�=�1 �G1³, ½G1³ �N<¸i�( Ö��D] îbW &ND«7 ci0����P, P�N> �`� ¥* Lô(7 3 ��s ¥* �g>1 bE/X; , �heT º»z��³ nô*K� ��0Ï�H/�|, � &�(� �g>n �Å c�H��H, *àÝ� , &1 \þ�P� ]R^¹s ¿1( b�ÔÖ} bN�S(�s �Q �`�> i�½]�«1 D+�QT! >D��1 �Ø� �W¦-? O��� *X;<�( �¯eT A�H1( &��Ï�H*�¹ ���> &ï5; °=�H�1 �i+mQ^-?

�G� �/�D "b1" &n �*1£Y; i�*Nþi<g�(�2X? &W "�]V" 4þ S1( �heÁ &e�2�DE Ö/�¸�ðS1( ��2�DE��1! �G� bN�]V!!

�heT cbe��. 'ô $�� Û�?1l °4� ÿ...'1 �beX¿ &�=�rl ��l �( b¿Nþ�*S( ° l��]i��W �àö;7 �8?

121 ¹º ��� 2014-1

Page 123: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������3.�0'4�� �

1 r�s _N

r�s _N r�s _N t�>u (��t�>u (�� "|È=� cüeS, � `¶��7 �Ø� S �0 `S����. &�] vTsX 9gl 1 *«l�¬>1 v'

��� D��D�>�a��aÈ�? n| ¿1 &�j*�Ô| s* &�j*�Ô|. ��ü�z vTsX ©_ &���." i� �0 &� °� �>�� S�(sR ]� 1N��1( cde½R. "'> � vT� ©� À� ���*�] �=¶µ S> ���� ' �· &�V�� vT� ©� ���0�

�$ �J G��% �," &�� &�(�H +- S�(s G®;7 D��T. "¯»��H* ' �¶; �, À ��� �¶; �. &�] �N> �Ø� � ÌÔQ0 ��>. &�S ' 9gl ��N�u

&�¸ nn ��l S(|. 7ô ��0�, ]��È=b' S� *¿! '§�� 5�? S�(s �0> ��Rcbe>" &1 &iV i®H��M 1( ��¬>�W.

S> P�( 9gl &�� �¶; � &n*S(, ¯�?9gl À� �=¶� &1 �Ø� cbe/�|. � �=¶� �heT O]ls �PQ�W �. �»�SX *o.

P�(heT � $� �|( rK� ]�RD�-1 &iV \¦ Ã$�S b_W. ]| S> ©� È) �i��7n S> ø��1( b|� �Rl > �DQ`. &: �:, &¦ �¦ bR��gl ë ��_¿1(. ��, �E &iV S ô«lÀ� ¥*K �:; �X; , 9gl b:; O1 >�)W.

Ã$ rK�> �\Q* &iV È) ©� 3 ba; � S> �DQW �. ��0 n| &iV� &�( ´«4, "��]*S( 5s !�H0� S> ��. D]��¹ |È= È��," &nW. &� �. \¦ `¶�7z n| d� ¯X;S, ^W�PS, P� &á�s S ©�n ^T>nW. "�¦z ¹ nn W>K. �¦ S� &�BW�B�s ^W)l '> ©� !�H| w," &1 ��DW.

&W)- &¦�X �����7z n &iV À� *S( S vT� 9gl À�n S> �b� �DQW.

122 ¹º ��� 2014-1

Page 124: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������3.�0'4�� �

2 r�s _N

E1��7 �· Ô�<� ÔWÈ ��¨x ��� ¯ $NH�s ]� ]�z����( ���P ]| �R>�( ��1 ¯�� D����� �E� n|, �·7 &T�¯�¹, S> ��E� �=]�Ø� �DQ�l �W, S vT� 9gl �i�H ��g��n &7Ô�7 b-B |. S v'��� *� �Ë � 4 NÊg�W &|>S(|.

' S �· �_F� �*QNj *o1 &�B� ÚGeR. � �_F� �*QNj &�V���¸ "i��ñV"� ¦s ��´¿�£�Ñ�s ��-�. &¦ ��( ^»� Ô*Ks

&Nþi�H¦ :�Ñ ��>1 i® \;*�� cde^R ���. �RK� ���s b_`. ���s &B�� �0H��s �Na1, �RK� G0z7 /�s ��0®V�y% �]l� vT� 9gl 1 Ö�Ô* ]be��.

� l 1 �r7 ±�x &�H* ¯ $NH�s '�'���' ´�©� ¯a; |. 1, &iV, S�(sR &�] ó�� D4l N1 &��� �­�Ô�*��|.

* * *

"�����<s�! ��? ±] � *�½�. &1( `o� ^»� À ��£��� �PQ�W. ' &5ß�

bN��� s À &�V�� �az -��:S(T. &����z À> �heT º<g�Å cdl ^»� ����4l |. � ]R^] �* Ì��l � ¯:; ����"

Í $���j �sÕ �J ��J s Ô�<>�:�( �|( ½UsR, S�(sR che>�:�( �0� �l ��;jß D½�.

"�k ½Us�! S +g1 �E ^É� �|��R. � ��£��� ]be>�- >�Rg�W. *�¹, &5ß� &� 7 b1 D�l S(T £X; &�V�1 �-W� k�_»�� ¥*4 �Ø� ��/��. &� �7P�l S(|... ýS i�P >:�£� £X; �/b-��� &��N� ��. ¿1 b®�� sn i�P�9 ��>1 ^»� *ÐR D4l |," S�(sR 1N��� cde4R.

* * *

S�(sR &�(�; &]1 n| �\Q|. ¯���h� ¯��OT>, &]1 c�z�, 5� �\QR. ¯��

Ì�N l� î�R D���0� ]R^� &1 cüe, &�¸ £����R. 4/��ba1 º| �iV� ¿* !��� S �àö; ��bT¬ 9gl ¯ $� b��W. ��W �'���!

123 ¹º ��� 2014-1

Page 125: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������3.�0'4�� �

3 r�s _N

S ���¿1 &��� �>�- ���. ¯��OT> c�z� v'��� D�>����.... ^»� >:�£�7 vT�©� 4�´¿�� ���(�0.

¯ $s &� 7 ��� <�:S(T £X; i �l S v'��� ´�](1 �/ii���z. �* 5� ��.

* * * "¯�� >��W. �* ' &�]0 |<= ©� È����� &�^: D��... &� 7 ©� È�-1

b1i|0� íN*R," &�� &iV ^(�C �PQ�W. &1( ¯��»� ¯��+gR��� ��N� &R`DQ ü1(, "' ¯�� S> ��N� N� ]LM�DÈ. ' 5���. Ô*Ks nn '> �� ©� >�¸," &�� 4 ��� ��ü�W.

Ö©��� «s�. ¯�� \¦ 5s D½N1 i/¯��^R +� �PQ S�(s1 �¬Q>1 !å�R. ¯�� i��b� ì¾DE

i/¯��^7 ÌîH�$ � ^É�, 2L�� ��¯��^»�� ��X D��. ¯�� ���s S �� N� `b®]�$ ���W. i�/»4(S�, ]�9gl � ��©� >a; R. � ¯ $�

·�*Ò, �z�� 9gl �]l� £�*iX; ¦/ ]�N��W. S /W7 !�� ��©� `üe &�?� Ì�� 1�£� 9gl P>K ����� ���a; |. S 9:; Ì�� °>�]¦�` b_�� ���+ b1�<.

£�0 /W |�P S�(sR, %^R �aT>�:�(` `1ü�l S(�. bNoH��s `�:�( S> ^»� �0� S 9gl ¯ $ iN���� S7 >ëp�� ^: D�>�W.

"&�z TsR, SÅ P�( �=J; . � &�V� ©� \¦ v�<. S> v�< ©� &�� �¶; �. &��D] �S(É� � &�V� �'��� ¦�X` ¥he���. ÀR +- &� !å�* ¿1 �'��� ¦�X` D��¬�i1 cbe*�� !zË," &1 S�(sR &�� <�¹ %^R � �0�( i�H7n g�Drl -

"ÀR i® &�]s cGe��� &��N� ���@. S> +� v�< ©��� ��� �¶; �. � ��°�7 £0;]� ��W. &����z iOS(»�*�S S> £0;]� ]be�. S NH� $S ¯�? 9gl ���0� S> �N0, óbe *��@? À &�V� S> �ÔQ0� !|* � ¯�? 9gl +- ¥* Nu�," &S(R.

S D«7 �!=� ±���W. &�?� Ì�� 1�QS(n s1 S ��T7 S�(s, %^ �0� �T� «R�gS(�.

"�� ÀR ]�R �¿ �WS?" &�( �0�� � 7*�7 �\Q|. !�K «L ��? | *¿- S�� �N� i�z�� b:; O1 S ��bT¬ 1�£� <�W.

124 ¹º ��� 2014-1

Page 126: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������3.�0'4�� �

4 r�s _N

"U��Ns k@ &�=�� �WS! a³� �DQ�l �W. � h<=� À ��� �\Q|. ¯:; ���. &k! 9gl 5s P>K� b��:; ��! ����� n| �<=¸|," &�� ��b�� �!=�| &��O1 ]� ��=0� \N�B�P�W.

"À> ��4 �WS! cA¹ �hT ��� �iVR +-|. S ¯�� S+ ��] 9¹l <�_W. ' �� ¦Ö�? ¯»��� !�0n ô� ]Ge|. � ¯�?W hX;� �Á ô� S vT� ©� 4l vX;s �¦ &� +RQ1. ��* � k�Á^T h�;* ��] 9gl ������ ©� È��-1 �À 2/�z�. &beX|�P �W) � �' ��� °NuHi����W. 5ÐhT S�) �T �PQ�W. &�S S �N=h 9gl 7 �/� � *¿, G< ��g +- ���..." &�� che>���W.

S7 i¾� �°... �hT S vT� ©� �l ¹�*s &1üÆl �W!

--------------0-------------------------

125 ¹º ��� 2014-1

Page 127: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

1 TdXh

TdXh ÇOq¸Qn=hæ ¥c¸CcO~MLl

���������������������������� !"#$�� %&'(56�78��9.*0�����9:�;<�.�=�>�������?

¬CL FLjÍj=h Ä£jÍ $qj¸ö<¸$c ®¸CL Mn<ÓjðFL ÁÍjíŠFLï ²öOq=h Š¸ŠMLjKx^jæ Äj^æMLjbEcõÿïGHl GSkOqõø_¸Pe

Äj¨fSGH<jCy¸Á. ¬CL CLÓÄ£jÍ ÇMLl<j, ÿ¿QLá¸öÍj<j, öGHV÷Íj<j, ĤOqKcÿj<j MnjjÍPnÎFL KxMLjôÓj Ôn¥hÚFL MLjkOq ²CLjë ®CL먥h¿¢^¸ ¼¸CLGH¸<j rH=hæ CyÄjFL^jæ ²¸<Š CL+, CL+ Mnj¿fSJwCy¸Á. ¬CL $q<è¸, Ä£jTdÓk MLjjÍjOqj $xöOn Jv=oæÓj $q<è¸, Ä£jTdPe÷ $q¸bâOq¸$c °Fcïtj. Mnk¥c+j" Á»FL Oq¸$qj Oq¸$qjÓ ¬¸$qOq#ePy ¬CLFy GH¸ÔLMLFnïÓ ¼Ój¥qPe ¥qÂfHGSjëFcïOqj.

CLFL ²<MLjÔoÀPy ¥q¸ÔLj KxFLj$qj ($q¸^)FLj ÓNqj_Ííî¸$c ±GHlCLk.. ''Oq¸$qNqj$cOy! ¶ Oq¸$qNqj$cOy! ¢ �ÓjÃ<èPe<Kytj¿ Oq¸$qNqj$cOy! ¢ _kÄj ×c$q<Pe<KyNnj Oq¸$qNqj$cOy! ¢ EcOqjÓÂï ÔnÁ¿JwNnj Oq¸$qNqj$cOy!''

¬¸^k ¬CLFLj Jd<jCLjFLï Jd^ ¬¥qÚ< Ôo¿FLMc+" $qj¸@nPy÷ $qj_jÓj Oo¥nÀë¸ÔLTd»¸Á. ¬CLÂ¥h Š¨ ²<MLjÓ ÂÓjÔLjFLï ®ÍíOqj �<Mc+j" ¬ÍjóCL¸$c ML¸CL Jd<jCLjFcïOqj. QLMLÍÿFL¸ ÔofS _k¨Í Ä£jÍ MLCLjë$c ¢+j" ÔLÆ÷FL Oq¸$qNqjõ ¥x<jŠÆÍíOqk ¬NqjõMcOqj ÔLkfHGSjëFLï ¬fSì¥qÓj À£fS ¶

MLj=hæfH<CLPy MofS GH¥qÚFL rH=hæFL CLOqjMcCL JdÆMc+"Cy ¥qÓfS � _k¨ÍFL¸CcMnjÓ÷$c �¥qÚÔy^ ŠGHðCyQcOqj. ¬GHð=hEc¥c Jd^ Jd<jCLk ÍkOqÍkOq¸$c °FLï � MLjj$qjÜOqk ¥q+"CyFo MLk=c÷<jŠÂ _k¨ÍŠGHð Í$qÜOq¥h ×.¿$cOqj. ¯Py$c JdCL Ôo^FLj ÔoÀPy¥h À£GSjŠFLï Oq¸$qNqjõ rHÍí¥x<jŠ � _k¨Í ŠGHðFLj `²ÀëJwEcí¸` ¬FLï^jæ$c Í$qÜ¿¥xÔcá<j. ¬¸Co!

126 ¹º ��� 2014-1

Page 128: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

2 TdXh

�¥qÚTd¿$c CLFLŠ Š¨GH¥qÚFLjFLï �<MLjÂfR AKLj×.¸ Ä£jÁ JdCLÔiOqFLj ¬¸ÍjŠFLï ¬CLFLj EcÂï ÕÔZ^jŠÚFL _k¨ÍŠGHð Ä£jÍ¥qsHðfS EcÂÄ£jÍ KcfS¸GH=cæPoGSjŠÂ ‚OqjáFcï<j.

²¸<Š CL^jæ¥yPo¥q ¬GHð=h=hEc¥c QLôQcFL¸ ÔLj^kæ MLlFLï GSO~ÚO| CLjMLjô Ôn^÷¥h¸Í Ôo¿FL Oq¸$qNqjõ _¸bÍjMLlÓj, GH¿ÔLNqjGSjëÓj ®¥q � _k¨ÍŠGHð Í$qÜOq ×.Oq$qKyNoj CLCL¸$cÂï ÔLk@~ÓFLï �GS¥hëCy Í$qÜ¿¥xÔcáOqj.

''Oq¸$qNqj$cOy! Oq¸$qNqj$cOy! FLjMLlø ¥nÎPeGS¸ sS¿FcMc Oq¸$qNqj$cOy! ¶ Oq¸$qNqj$cOy! ¢ ¥x<jŠÓj Ã<èÓj GSÓ÷$qj¸< Oq¸$qNqj$cOy! ¶ Oq¸$qNqj$cOy! ¢ sHOqjÂÓKn^æ¸$c Oq¸$qNqj$cOy! ¶ Oq¸$qNqj$cOy MLk¥nÎÍjMoÆGSëOqNqk Oq¸$qNqj$cOy! ¶ Oq¸$qNqj$cOy!''

¬¸^k CLFLj Jd<jCLjFLï Jd^PyFo CLFL¥n¸ÀMcøPy CnÆÄ$c _Nqj^rH=cæ<CLFLj. ¬CL MLk^Ój ÄFLï Oq¸$qNqjõ rHÍKcMLMLj¿Á GSCnëNqjõ ''¶ ¬Nqjõ ¢ sHOo¸Ey FcŠ CnÓMLÁ$c $q^÷FoFc ¬¨$oÁ!? MnjjFLï

MLjk ±Ó÷ ŠO~ôNqjFL GS¼áJwCo ³@nÂÄjEx¸ÍPo ®¼á¸ö<j ²¿¥éFc?'' ¬¸^k ¬CL MLk^Ój ¥x=hæGH@oQc<j. ''¬Nqkõ FcsHOqj ÓÔLáFLï, $c rHÍíMLjÂfR MLk ¬MLjô, � GH<jûÁ Fc AKcOqõ. ´Fc �Ój÷ Ä£jOqk �¥q=oFc!? Kc¸ÔLF| Ä£jOqj

GH=oPnÎ÷À¿. Ä£jO~MLköCLMLjFLï ®NqjõŠ¸=n MojMnj^÷ _CcÚÓ, ¬GSPo ¬GHlðÓJdPnÎMLlFLï Kc¸ÔLF|!'' ¬¸^k _k¨ÍŠGHð Ä£jÍ MLj¿¸CL GSOqjíŠÂ ‚OqjáFcï<j ÓÔLáFLï.

''®¸=hsHOqj ¥qGSkë¿McOqj - ®¸=y÷ $qÃòPeÓMcGSFL ¬FLï^jæ sHOqjŠ GH=o+"Moj$c ³¸ PeAKL¸? ²MLø¸=n÷ ¾efSFc CLMnø<j »¸×.Po÷M|. ¯@o¸ CL¨PoÍj$c ¶ ´Ex¸ÍÆGSëOqj À£GSj¥xÂJw¸¨'' ³EyÄb͸$c ¬CLÂï GSMLkbEcFLGHOqá@~Â¥qFLï^jæ MLk=c÷@~Td$c<j GSCnëNqjõ.

''¬^÷MLk=c÷@~ëMo¸Á GH=oPe! Oq¸$qNqjõ$c¿ ¥x<jŠÆÍíOqk GH^æFL¸Ó ¥xÓjøÓj sSGSjëFLïOqj$cÍj?'' QLôQcFL¸ Í$qÜOq¥h O~¥qMLjj¸Eo $q¸»OnÍjíÓ QLO~_¸ÁCy Oq¸$qNqjõ Š^j¸_ ÄMLO~Ó¢ï sS¥q¿¸¼ rH^jæŠFLï ÓÔLáFLï ¬Â¢ï CnÆfSFL=oæ ¬FLjŠFcï<j $q=hæ$c.

''Mc+j" ÔoGSjëFLïÄ ³MLjFcï GSO~ÚO| ¥xÓjMLlÓFLjŠFLïMc ³¸Á? ³Ey Jv^æ‚=h¥h öGHMo=| ¥xÓjMLlÓj ÔoGSjë¸ö<j$cÍj'' ÓÔLáFLï ML¸¥q GSk=h$c ÔLkGSkë ¬Fcï<j GSCnëNqjõ.

''´Fc ¯ Oy¾Py÷ ®¸¥i ¥c=h¥cGHPy+j", $q¸»On@y÷Ój÷ ³¸Á͸Cc?'' ''Ö MLjÓ÷! ¥c=h¥c¨¥iPx÷rSë TdÓj »^÷Fo gH¥qÚÀ¸^Oqj'' ¬¸^k ¬¥qÚ< Ôo¿FL ×.FcÓ¸Cc ²ML¿¥h Cy¼FL^jæ Mc+j"

MLk=c÷<Td$cOqj. ''� Oy¾Po¸Á? ¯ Oy¾Po¸Á? Kc¸ÔLF| ³ Oy¾PnÎFc ¿Mc¾Px¥qÚ À£Oqj$qj¸=nÎ$cÍj? Ä£j ¬GSj¸=h ¥qÆÜFL MLkO~¾Ój ¬^÷

¬FLjŠ¸^ ®GSëFo °FLïOqj Moj¸ ®^÷ GH<jŠ¸^ _CLjÚCLjFo°FLï¸. »¤ ÍjÂNqkÓ ¥q=næEcFL¸ ×osSsS=yÓ÷FnMLøÓFnÎFL ¥c=hGSj¸¥q¸ ¬<jŠÚFo MxOq¸. ¬ÓFc<j �ÁQL¸¥qOqj@o MLk¥h¼á¸<j $cÍj Kc¸ÔLF|! $q¸Íj¥qFn Ä£j¿NqkõÓ Moj¸ À£TvÚJwMcÓ'' ¬¸^k GHlFcÁ ²CLjëŠFcï<j ÓÔLáFLï.

®¸CLPy ÍfHð¥qMLø<¸Cy ÓÔLáFLï CLÆ÷ _k¨ÍŠGHðÍ$qÜOqj︨ � GH¥qÚFo °FLï GSO~ÚO| CLjMLjô Ôn^jæ ¥h¸Í¥nÈ" Ec ¥xMLjôŠ CL»Æ¸¼FL ¢+" gSTd ¬¸ÍjŠÂ $q^$q=c GS$q¸ gSTd<j ¢+j" Cc» ''ÿjü}S'' MLj¸^k � Ôn^jæ ¢<FL ‚Oqjá rHÎ^ Ôn¸$qjCy MLjj[¸ CLj<jኸ^jFLï �Ä< MLjFLGSjû ¥q<ÆPy ¬¥qTdôCLjë$c �PyÔLFLÓ CLjIJdF| ÔnÓOo» ²¥qÚ¨¥y À£GSjŠJwtj¸Á.

127 ¹º ��� 2014-1

Page 129: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

3 TdXh

¬Eo GSMLjNqj¸Py `‚` ¬Â ‚CLrH^j抸^k ³Ey OnÎÓj MLOq¸$qÓj÷ MnÎGHl$c Td»Jwtj¸Á. ���

ÓÔLáFLï Mc+"Á Fn¥xÚ¸< Í$qÜOq ¬FcïOq¸ ö$cMLj¸. � ö$cMLj¸Py Mc+"My JdÀ¥q, MLjjrHÎ𠮸<j÷Fcïtj. � JdÀ¥q, MLjjrHÎ𠮸<÷Š ÓÔLáFLï CL¸ö¨ ¯QLøOqFLï ŠÓrHÍí.

¯QLøOqFLï ͸GHCLjÓŠ O~MLjFLï, ÓÔLáFLï ®ÍíOqj ¥x<jŠÓj, ®ÍíOqj Ã<èÓj. ®ÍíOqj Ã<èÓŠ rHÈ"+j" ÔofS ¬CLëMc¿+"Š GH¸fH¸ÔcOqj.

¥x<jŠÆÍí¿¥i rHÈ"+j" ÔofS Mc+"ŠFLï ¥q^æ¨ö$cMLkÓj Ôn¿GS$q¸ ÔLkfH¸¼ ''MLj¸¼$q MLCLF| ×oGSjŠÂ GSÓ÷$q _CL¥q¸ö¨ Ã@~è'' ¬¸^k MoOqj¥cGHlO~Ój rH=hæ¸ÔcOqj.

¥xFcï+j" $q¨¼FL CLOqjMcCL rHÍ¥x<jŠ O~MLjFLï ''FcNqjFc! MLk¥c MLCLFxÍjí, »CLFxÍjí MLjFL $n^jæ ö$cMLkÓÂï FLjMLlø CLMLjjô<k $qÆûÔoGSj¥y¸ö¨, Moj¸ ®ÍíO~ÓjMLj$qÓ¸ GH^ï¸ Kxtjõ ³Ey GHÂ×oGSjŠÂ MLCLë¸$cÂ'' ¬¸^k ¶ Oy¾ CL¸ö¨ MLjj¸Íj CLFL ¬bÃöJdNqkÂï MnÓ÷¨¸Ôc<j.

''CcCLÓFc^jï¸ÔxGSjëFLï MLCLF| ®NqkõÓ MLÍí JwtjFL^jæ$cÍj, OoJwFc=h¥h MLjPx÷¼á MLkMLCLF| MLk¥hNqjõMLj¸=o Mc¨GSë@~?'' � GH¥qÚFo ×cPeOqj_¸<Ä£jÍ GH¥nÚÔoGHÓj ¥q<jCLk rHÍí¥x<jŠ MLk^Ój ÄFLï Mc+"MLjô �QLáOqõ¸$c ¬¨»¸Á.

''�¥qÚTd¿ ®Æ÷¨ûJwtjFL¸¥q ²^÷Fy $q^÷ _CLë¸Po ÀNqjõO~Íj'' Py=cCy $yPn¸Py ¢+j"MLjj¸¼ ¬CLë CyMLjjCLjFLï ÔoGHÓÄ£jÍ ¼FLï EcOnÀëJwGSkë ¬¸Á rHÍí¥y<Ój.

¬GHð=hEc¥c GH¸ÔLFL ‚Oqjá ÔL¸=hfHÓ÷Š JdÆGSkë Cy=h¥y<Ój MLk^Ój ÄFLï ¼FLï¥y<Ój, JdÓjCc$qjCLjFLï ÔL¸=h fHÓ÷ fHöOqÄ£jÍ `ÕÔn+j"` MLj¸^k �¥qÚ=h ÔL¿¼¸Á.

En_òŠ `¥qtjõ`MLj¸^k fHÓ÷ ³<jGHl Ó¸¥h¸ÔLjŠ¸Á. ¬Á ÔLkfSFL ¬CLë ''³Mnjj¼á¸Eo ¢Š fHÓ÷FL¸CLPeMLl ¥x¨ÀÄ?'' ¥q¨»FL ÔoGHÓFLj GH¥qÚFLjFLï ¥q¸ÔLj=y÷ MoGSkë ¬¸Á. ''JdÓj Cc$o Jw¿MLjj¸< ±¥n Cc$q¥q MLjj¸Í=h GH¸<÷Cy=h OxMLjjô ¥xOqjŠCLj¸Á'' >OqŠÚFL GSMLkbEcFL¸ ÔnfHð¸Á ¼FLï¥y<Ój

fHÓ÷FLj $qj¸½ ¬MLCLÓ ²ÀëŠEoGSkë. ''fHÓ÷MLl¸=o fHCLëGS¸ÍFLï^jæ ²^÷MLk=c÷<jCLj¸Ey GSk<j?'' ¬FLjŠ¸Á rHÍí¥y<Ój ¢+"Py=cFLj GH¥qÚFLrH<jCLk ''¯ _jÁí ¢ML¸^FL _j=hæ¸Ey, ²MLOqFLï ÔoÍj¥cNqjÓj ¥yfS¸ö@y FcŠ CnÓMLÁ$c Ã@~è! Fc MLk=h $qGSô¸=h �PyQLFLj÷

rSNqjõŠ¸ö¨. ¥cÍj ¥q¥qÚGS¸ JvMcøÆû¸Eo ¬FLjŠ¸=o ¶ GHm^ ŠPeFLï¸Cc ‚GSj¸<Kn=hæ MLk^ MLjjÔná^ ¬FLjŠ¸=n MLj¸¼Á'' CLFL rHÍí¿¥cÂï ÂÓKn^j抸^k rHÍí¥x<jŠCy ¬Fcï<j ¯QLøOqFLï ¬OqÔoCLjÓŠ GH=hæFL ÔnMLj^FLj rHÎÄ£jÁ $qj<èŠ CLj<jኸ^k.

''GSOn ¬^÷Fo ¥cÂtjõ'' CL¸ö¨ ¥q+"Py¥h GSk=h$c ÔLk<Š¸@~ CLÓML¸¼ FoÓÔLkGHlÓj ÔLkGSkë ¬Fcï<j O~MLjFLï. ���

McOq¸ Oy¾Ó CLOqjMcCL ¶ Oy¾ ¬FcïOq¸ ±Oqj ¼MLOqFLjFLï Cc=hCyGHlPy ŠPeFLï¸Cc ‚@ofSFL ¯QLøOqFLï FcÓj$qj ¥qÓj÷Š¸<Ój, FcÓj$qjQoOq÷ MLj¸¼QLFL$qÓ

¥cOq¸ $qj»Ü+k" CnfH𸼠°¸Ôc<j.

128 ¹º ��� 2014-1

Page 130: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

4 TdXh

ŠPeÂ¥q¸Cc MnjjÍ=hÄ<CL MLjO~õÍ ´Jw$cFo MnkÍj$cŠ ÔLj^æFLj Oq]jMLktj¸¼ FcÓj$qj $qj¸¾Ój $qj¸¼, ²<MLjÔoÀ Kx^FLMoÆCy $q=hæ$c ÔLj^æFLj ¬ÁÄj GH=hæ �¿ðMofS Š¨MnÄPy ÔnŠÚŠÂ, $q=hæ$c GSO~tj¸¼ ''³¸ ¯QLøOqFcï! ¬GSÓj MLjjÔLá=o¸Ey ²Ó÷Kn^æO~En'' ¬Fcï<j ¼¸CL¥h¸Á MLjjCLëFLï.

''³MLjj¸Á ²Nojõ¸<j÷Fcï ³OqjÍGHðÁ, FLkOo¸<j÷FLï TdMLlÍGHðÁ ¬FLï^jæ »GHlð<j MLk ®¸^÷$qk< $qEo GHl¸<j _j=hæ¸Á Fc rHÍí¥x<jŠ O~MLjFLïŠ MLjFLŠÓMLl¿CL¸=oFo ¶¥cOqMnjjGSjë¸Í^ ²¸CL ×nfHðFL ®ÂfH¸ÔLj¥yŠ¸^ rHÓ÷¸ fHÓ÷Æï À£GSjŠÂ GH^ï¸ KyCLFL¸^<j'' ³ GHlöCLMcCLûÓõGHl ǤCLÓGHMLFcPy CLFL $qj¸@n À£O~Âï Cc¥h ¥q+"MojIGHkÓj$qj¸@~ MLjMLjCLÓ ¼FLjŠÓj ²ÍFoÓrHÎ ×.Ó×.Ó O~ÆGH<jCLj¸=o MLj¿¸¥q MLk=c÷<Po¥q MLÙFcÂï �öQLtj¸Ôc<j ¯QLøOqFLï.

Ec¸Cy �¥qÚTd¿$c � Cc=hCyGH¸CL=c ÄadÍ $q¸bâOq¸ �ML¿¸¼FL=nÎæJwtj¸Á. ¥x¸CLsSGH=h CLOqjMcCL ''¢ �¥qÚ FnÀëFoï sH¸<j÷ GH<PoÍjPo ¯QLøOqFcï! ¯Fc=h¥qÔLjá JwOq$cÓ÷¸CL ŠÓMLlOqjCLjÓj rSNqjõÂ¥h

GSsSÄjO~ ®GSæGH<FL=o÷. ´Fc, »¤MLjjÔná^÷Âï FLjMnøOq$qÂMc ÀN|j! ®GHð=hEcFLÚ � ®¸=hÄ£jÍ, ¯ ®¸=hÄ£jÍ _<èÂGHlð ®NqkõÓ Â¢ ®¸=hÄ£jÍ _<èÁ $q¸Co Co@~ ±¥y.. ±¥y.''

''JwÂNqjõPo CcCc! �<jKyCn ¼Fyï<j ÓÔLáFLï °FLï<j $qÍ Ä£jMLCLF| ö$cMLkÓÂï Mc@o GSkGSjŠ¸^@o¸ KcNnj'' ''´Fc ¬@~èÓjFc<j Ã<èÓj $c $q@~èÓFc<j Ã<èPe?'' ''On¥qÚPx¼áFL GH¼á ²»¿Jw¥q ²¸CL¥cÓ¸ $qk^j÷¸^Á?'' ¬¸^k ¬¥qÚ< Ôo¿FL ŠÓJw+"¸Cc Oq¥qOq¥cÓj$c ¯QLøOqFLïFLj

±Oq¨¸ÔcOqj. ¥x¸CLsSGH=h¥h CnGHð¿Æ÷FL ¯QLøOqFLï ''MLj¿GHlð<j FoFo¸ ×nNqkõPyï ŠÓMoj ×nJdðÓ'' ¥q+"¥h¸Í MLj¸ÔLjMLjjCcõPe÷ ÂƼ °FLï

¢=h øÍjMLlÓFLj rHÎÄ£jÁ CLjMcøÓjCy CLj<jኸ^k ¬Fcï<j. ''¬Nnkõ! ŠPeÂ¥q¸CL FcNqj¸ ×nsHð FcNqj¥cÂMo FLjMnÎøÀÄ Â¢Š Moj¸ ×nsHðEo¸Á KcMc!? ´FL ¥qFLjï¢En, ³Ój¢En EoÂ¥h

FxfHðCL$qÓŠ¸^ CLGHû×ntjõ'' fH¨¥hƸ@~ $qj»Ü+j" À£GSjŠ¸^k ¬Fcï<j ¼¸CL¥h¸Á MLjjCLëFLï. ''rHOq=h rS^jæ MLj¸ÍjŠ GHÂ¥hO~Íj$cÍj'' ŠPeÂ¥q¸Cc FcõNqj¸ ÔnsHðCLFLj CLFL GSø¸CL ÄGRNqj¸ MLÔoáGS¿¥h ŠEoPnÎJwML<¸Cy

FcMLjO~í$c ¬ÂfH¸¼FL ¯QLøOqFLï CLFL ÂGSûVNqjCLFLj MLõ¥qëGH¿Ôc<j. ''Mc¿ ÓÔLáFcï! FLjM| fSFyïÂÄ $c_=hæ MLjj¸Íj$cÓ Â¢ MLjFLGSjPoMLjj¸Ey ŠPeÂ¥h rSGHlð¥y Ã@~è!'' #eÈ¢ ÔofSFL ¥qÓj÷ø¥hÂ

¥h¸ÍKn<jCLk ¯QLøOqFLï ¼FLï¥x<jŠCy ¬Fcï<j $q<èÄ£jÁ Kx¸ÍFLï. ''³¸ ×nJdðÓ CcCc! MnjjÂï=h¥h ®NqkõÆæ¥n MLk^ Co@~ML¼á¸Á. Jw¸$qJw¸$q ®¸¥nÂï Cc¥q^j÷ rH<CL@y? ¬GSÓj Fc$qkÜ<

ŠÓMLl¿CxÍjí Jd@xÍjí. ¬Á FnÀë¥nCLjëŠFLï ¥cÂ︼ ³ JvÍjí ³ ±Pn÷ ¥h^jæ_<jë¸EyFL ±¥n ²FLjŠPe<j¥yMcÓ, ²¸CLÍkOqMnjÎFL ²ÂÁ¥q^æÓ¥qÓ÷ �¨¥h sSOqj¥yMcÓ, � _k¨ÍÓ_¨ KxO~÷@~Ó, �Ó÷ ¥cÓj÷$q@~èÓj _=cæÓ. ²¸CL _=hæFc �Po÷MLjFLï GS¸CyGS¸$q GHÁOqkJdNqjÆGSëO~¸=n ¬ÁPoÍj. $qjFLjGSjŠ¸^ $qjFLjŠÚ¸^ ²Nnkõ, ²ÂÄjEx¸ÍPy ÔoÀÓKn=hæ TdPn÷JvMLjô¸^Oqj. $c$yŠ<¸CL Fc¥n¸ÍjŠ Moj¸ �ÓjMnjj$qÓ¸ JvÍjíFnï ®¸CL GSÁí$q^jæŠÂ FcÓj$qkOqj÷Á¿» MLj¸ÔcÓÓj÷ŠFLï �tj$q _CLë¸'' ¬¸^k ŠÓMLßÀëGH^÷ CLFLj‚@~ GHm¿ë ÄMLjj[CLFLj MLõ¥që¸ ÔoQc<j ÓÔLáFLï.

¼FLï¥x<jŠ MLk^Ój ÄFL$cFo _Ó_Ó ¥q+"Mn¸^ ¢+j" ¥c¿JwCLj¸=o °¿¥nÈ" ¥x<jŠFLj $q=hæ$c ¥{»Æ¸ÔLjŠFLï CLÆ÷ ''¥x<j¥c! FLjMLlø ‚@~ rHEyíÂPn¥qÚFo MLk=c÷¨Co ²^÷Ã@~è! Ä£j ¬Nqjõ ³Fc<j _j=hæ¸@y ³Fc<j Kn¿»¸@y ¯Fc=h EcFLÚ ¯GSj^jæMLjj^jæ MLjjFLkïOqj ö$cMLkÓÓ÷ ³¥h^jæŠ KytjFL ¯OqKcMLl Pn¥qÚ $qFL¸$q Á¿$x¼á¸<j ¥qÆÜFyÓ÷FLj, $q¿¢KyÓ÷FLj ¬¸Í¿ï �¥qÚ

129 ¹º ��� 2014-1

Page 131: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

5 TdXh

À£Oqj$q MnjfHð¸¼á¸<j, ¥qÍjOqj Ä£jÍ _À¥h¸<j. $qGSjMLj¸=h MLjÂfS _ÀŠ¸<¸$qFn $ctjFL ¥q<jGHlFL _j=hæFL Ä£jOqj ŠÓMLl¿À ¥cÍ ¥cÓÍFLjï¥xFLj<j MLj¸¼Á$cÍj Ã@~è! Ä£jOqj $q^÷×orSë Ä£j FcNqjFL JdFL¸CyFLj¸^@~? MLjjFLj¸Š �¥qOqï _j=hæFyÂÄ ¥x<j¥c! FLjMLøFLï MLkMnjj¥q¸ ¾efS MLk CLFLjMLlÓj Ec=hJwtj¸Ec¥qFLFLï ŠÓMLl¿À sSGH^jæ ¥x<j¥c!'' CLO~Ój$c CLMLjŠ AKLj¥hëÂGSjëFLï ¥qÓðMLßXL¸Pe¸=h ŠÓMLßÀë ¥q+"MLjj¸Eo ‚¥q=h Mo+"Cy ‚ÆJwCLj¸EoMnkFLFLï ¶ _Nqj¸ �Mnj QL¿¢Oq¸Py ¥q*¥q*¸PyFLk öGH¥q¸GHFLÓj GSßfRæGSjë¸=o gH¥q¥yfS ÄfSOofSFL ¥y¨fHÓ÷Pe »×.»×.Pe¨JwCLk �ö¥yǸ¼¸Á.

CLÆ÷ OyÍFLĸ^k ¬Pe ±OqjŠFcï<j CLGHð, ÓÔLáFLï FyOqj ÄfHð �¥q=i ¬FLPoÍj On¸<k ¬FLPoÍj. ''FctjFc! O~MLjFcï! MLjÂGSFL︥q MLk^Š ¥q^jæ_<j¸@~öPe'' ¯QLøOqFLï rHÍí¥x<jŠ ML¸¥q ÔLkGSkë ¬Fcï<j ¼¸CL¥h¸Á

MLjjCLëFLï. ''MLk^Ä£jÁ¥nÆ÷ ö$cMLkÓÂï McÂ¥é ®¨ûrH=hæJwCLFL¸^jFLï$cÍj. ¥cŠ¸=n $c �¥qÚ MLkFLj¥y^Š MLköCL¸ ¬¸Cy

®¸CyNqjõMLj¸^jFLï $q¸Cn$qÍ'' CLFLMLjFLGSjPy ³MLjj¸Ey ¬GHð=h¥i _Nqj^rH^抸@~ FcFLjGSkë ¬Fcï<j O~MLjFLï. ''$qEn ²¸CLFx rSGHðO~Íj'' ¶fH$cÜ ¬Fcï<j $q<èÄ£jÁ Kx¸ÍFLï O~MLjFLï ML¸¥q ÔLjOqj$cÜ ÔLjGSkë. ''²¸CoMLjj¸Á ¶ ÓÔLá OqkJdNqjÆNqjõMLj¸^jFLï'' ¥qFLjOnGHÓj ¬Oqjኸ^k ÔnJdð<j O~MLjFLï. � MLk^ ĸ^kFo ÄGSjëKytjFL ŠÓ¸ Mc+"¸Cc �¥q¥cû¿$c Fy+j" Mn+"Kn<jCLk OnGHðÓj McÓá<¸ ‚@~ MLj¿áJwtj

O~MLjFLïML¸¥q ÔLk<Td$cOqj. ''¬$yMLjÓ÷ rSGHlðrSGHlð MLj JdFL¸Á À£OqrSfHðFL¸¥q �¥qÚTdOn $q^÷ FyOnÓ÷Kn¨ÀOo¸Á? MLkFLj¥y^¸=n ³MLjFLjŠ¸^j¸ö<j?

±Oqj FcÓjÜÁŠÚÓ GHl^ærH¿»FL^jæ rHOqj$qjCLj¸Á. ±Oq÷ MotjÓMLj¸Á ×.FLMnjθö<j. ¥q¸rS¥q¸ McO~Â¥h Ox¸<j ¥h^÷FLï GH<CnÎ. ²¸CL Í¿ö͸ »¼áFL ¥h^jæŠ ²tjõOqkJdNqjPe¨¥h KyMLl. � Pn¥qÚFL FnÓŠ ²ÂÄjEoÆrSÎë. ¬¸<÷ _GSjû ¥hO~tjÓŠ °Peð ¥qOqjûÓŠ MLjk<jMotjÓj À£sSfSFc FnÓŠ ´Íj MotjÓj Äj$qjÓjCnÎ$c MLköCL¸ Pn¥qÚ EnÆNqjŠ¸^Fo ¬¨»FLïFLj Š¸^j¸ö@~?'' ¶ ÂGHl*j@nÎFL �¿í¥qMoCLëPe $q<$q<MLj¸^k $qBc¸¥cÓÂ¢ï ²Oqj¥qGH¿Ôc<j O~MLjFLï.

O~MLjFLï MLk^Ój ÄFLï ¼¸CL¥h¸Á MLjjCLëFLï �¥qÚTd¿$c Äj^Äj^ ¥q+j"¥x<jCLk ''FLjMnøFLï×nsHð Kx¸ÍFcï! ¯ ¥cÓ¸ JwOq$cÓ÷Š MLjFL¥qFLï MLjGSjëCnÆÄCo^ÓjFnÎï. PoŠ¸=o �‚Ú¿ ¥h^jæÄ£jÍ ³@~Á¥h $qÂï rHÎGSPxGSëNqj rHtjÄ£jÁ¥hFoïPx÷¼áFc MLjFLŠ CnÆNqj¥qJdNqj'' CLFL GH¥qÚFL ‚OqjáFLï $q<èÄ£jÁ Kx¸ÍFLïCy ¬FLj¥xÔcá<j.

''ÖMLjÓ÷ FLjMLlø ×nfHðFL^jæ Â×.¸$qFo $q¸CL JdtjEc MLÔoáÍj¸=n Ä£jOn¸ÍjŠ ±¿¨ûJwCL MLj¸^jFLïOqj? Ä£jMLCLF| Ä£jOqj ×oGSj¥x fHÓ÷Æï TdÍjŠ¸^ MLkCyFo GSÓ÷$q Tv¸CLkPn÷Fo _CL¥qÚ? CxÆGSkÓj ¥x<jŠML ÂFLjï ¬¿sSCLjÓ ²FLïMLjjÍíPn¥qÚ TdÍjŠFLï¸ ¥x<j¥c! »¤MnÎGSjFL MLk¥q<jGHlFL Po Oq¸ÁKn=hæJwŠ ¥x<j¥c!'' rH¸ÔLjŠFLï FLMLjô¥q¸ MLMnjÎôJwCLj¸=o ¥qÆ»FL ÂO~QL, ÂGSðßÿÓj GSøOqCL¸öCLjÓ ¥q<jèGH<jCLjMoj KcbÍCy rHÍ¥x<jŠ ¥q+"Py¥h ÔLkGSkë ¬¸Á CLÆ÷.

''Fc¥qGSÓj MLjFL ŠÓMLl¿Co MLÍíFLjŠÂ JwCLj¸=n ®¸¥q »¤MLjjÔná^÷Fnï¸Íj$cÜ ¬GSPe@n¸ÀGSë@y ¥qFLj¥yÚ¸ö¨'' CLÆ÷Cy ÄGSjOqj$c ¬Fcï<j O~MLjFLï.

''¬FLïŠ FLÓrHÎMotjÓj, ŠPeÂ¥h ´ÍjMotjÆGSë Á¤ ¬MLjôFctjFLÓ ¥yGS¸ CLGHð ŠÓMLl¿À sSNqkÓFLï ŠQcÓCy=h MLköCL¸$cÍj.'' MLjj¸ÍjGHl=hæFLMc<j CLFLEc¿ CcFLj ÔLkGSjŠ¸^k ¥qFLïMc+" ²ÍPyCLjPy÷ ÔofSFL $cNqkÂ¥h, CLOqjMcCL GHl=hæFLMc<j CLFL QL¥hëMojOqŠ � $cNqjGHl À£öMLCLFLj ¥x¸CL CL»Ü¸Ôo öGHNqjCLï¸ ÔoGSjëFLï^jæ$c MLk=c÷@~<j.

130 ¹º ��� 2014-1

Page 132: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

6 TdXh

CLMLjjô MLk^Ój ÄFLï O~MLjFLï ''PoÍj PoÍj �¥q¿ MLk^ ¬OqMnÎ MotjPnÎCo MLÍjÓCL Po͸=o � $qFLGHlOq¸ ¬NnkÍõ¥h¼áJwCL. ³Ey Cy<_j=hæFy<j $qÍ ¶ OqkJdNqjMc<j Á¸=o¸Á FoFLj Á¸=o¸Í GSÓj÷$q MLk=c÷<jCLj¸=n ¬ÓjGSj$q À£GSjŠ¸^j¸<j'' ¬Âï¸=h¥qFcï ¼¥qÚFnÎFL Oq¥qëGS¸_¸b͸ ‚@~ rHÎTd MLjj¸Íj GHÓÔLKc¿JwCLj¸ÍFLï Â×cÂï Â×.¸ ÔoGSkë Â[Û¼á$c MLk=c÷@~<j.

O~MLjFLï MLk^Ój ÄFLï ŠÓJw+"¸Cc ÓÔLáFLï MnÎGHl ÔLkGSkë MLÙFL¸$c °¸¨JwNqkOqj CLGHð ²MLøOqk FyOqj ÄGHð¥q JwML<¸Cy ¥x¸CLsSGH=hEc¥c ²ÍjOqjÔLkfSFL ¯QLøOqFLï �[¿¥h CcFo ¥q$q×oGSjŠ¸^k ''Mc@y NqjrHÎMotjÆGSë<j$c À£GSj¥yJwO~ rHEyí@~!'' ¬¸^k CLFL CLjÁÂOqêNqkÂï CnÆNqj×oQc<j.

CL¸ö¨ MLk^FLj �MnkÁGSjëFLï^jæ CLÓML¸ÔLjŠÂ ÂQLù_íMnjÎJwNqk<j O~MLjFLï. ''�rHÎGSPnÎFL ²GHlð<j $q<CL@y rSGHðMLjFLj'' ¬GHð=hEc¥c ¶GH¥qÚFL �Á» ‚OqjáFLï O~MLjFLï AKcOqõ MLkMLj MLjj[¸ ¥éfS ÔLkGSkë

¬¨»¸Á. MLÁFL MLk^Ój ĸ^kFo ''MLÔoáFnÓ ®Eo Oy¾FL MnjjCLë¸ rHÎGSÓj ¥q<CL'' CLFL $q<jMo¸=y CnÆNqj×oQc<j ÓÔLáFLï. ¬¸CL=hCy GH¸ÔctjÀ£ ´Jwtj¸Á ¥qÓj÷Š¸<Ók, ¥cOq¸ $qj»¤Ü+k" #eÈ¢ ´JwNqktj.

��� ¬FLjŠFLï $q<jMLl Í$qÜOqGH@~è <_jòÓj ²¥qÚ@~ GHl^æ¥qJwML<¸Cy CxŠÚPe<jCLjFLï AKLOqë ¬MLGSëFLj $qMLj¸¼FL ÓÔLáFLï AKcOqõ

''JdPyÂCy MLk^GH@oEo¸Á$c ®$y ¯ GHlrSëÓj, ¥qMLjôÓj MLkFLj¥y^ ¥x¸ÔLKxtjõ ¬MLjjô¥x¼á¥q^jæ'' AKcOqõAKLOqëÓ MLjbÍõ GSMLjFLøNqkÂ¥h ÂÓjMnCLjë TdXLõ¸$c CLFL ML¸=hÄ£jÁ _¸$cOq¸ À£fS¼á¸Á.

� Oy×o MLkFLj¥y^ MnÈ" _¸$cOq¸ ¬MLjjô¥x¼áFL <_jòÓŠ Cy<j MLj¿¥xÂï <_jòÓj ML©è¥h À£GSj¥x¼áFL ÓÔLáFLï ³EnÎCoFo¸ MnjjCLë¸ Ä£jÍ ¬FLjŠFLï $q<jMLlöGH¥cOq¸ ¬FLïŠ, ŠPeÂ¥i <_jòÓj ¥q=oæQc<j.

<_jòÓj ÔoÀPy GH<$cFo ¥qFLïMc+"FLj, ¬Fcï+j"$c ¬FLï¸ rH=hæFL ŠÓMLßÀë¢, GSø¸CL ±OqjFLk MLÁÆrH=hæ GH^ïMLjFo Oq¸$qjÓMLÓ MnÎGHl ¬MLkNqj¥qGHl ½¸¥qfHÓ÷Pe AKcO~õÃ<èÓCy MnÈ"JwNqk<j O~MLjFLï.

FLk=c ²FLAKnÎ �OqjOy¾Ój ¥qÂfH¸ÔL ¥cÓ¸ PyNqjPy¥h ¾öOqjFL ®=oæ ×c¿JwNqktj. �¥q¿ GSj[¸ MLjOx¥q¿¥h Íj¹[¥cOq*MLjMLlCLj¸ÍFLï^jæ ¯ �OqjFnÓÓ¥cÓ¸Py MLkFLj¥y^ QLôQcFL¸Py �¥qÚ ÍÿFL GS¸TdÚOq¸

‚@~ ×.Oqj$qj¸ÁPoÍj, ÓÔLáFLïŠ FLNqkrHÎTd ML¼á¸Á PoÍj. ''MLk ¬MLjôNqjõ MLk^ÆFcÓFnãfHð ¢ �¸=hÄ£jÍjFLï �MLjjCnëMLj¸CL _¸$cO~Âï Cn$qFLÄjô¸Á TdÓ¥q ML©è¥h En¼á Ko¨GSÓGSô¸=h

GHÔLáFy^j÷ McÓ÷ EyfS=o÷ KyfSëÂ. McPe÷ rHÎGSÓj MLjjPn÷$q^jæŠÂ ×.¸_Oq¥x¸< ¬FLjŠ¸^ GH^ï¸ Kxtjõ MLkO~¾ Pn¥qÚ MLjGSjë$q _CLjë¸=n MLjFLÄ£j< ¯$qÓjCyŠŠ¸^ ÀOqjÜCLjFLï¸'' ¶ Oy¾ MLjEcõÿï¸ ±¿MnFLj¥qFLjFLï rHÍí ÔnOqjMLl ¥q^æ¥h ¯CcŠ ¥yGS¸ Mn+jCLk AKcOqõCy ¬Fcï<j ÓÔLáFLï.

''¯Oy¾Ó÷ ŠÓMLl¿À FLMLjjôŠÂ ²MLÓj Kc$qjGH<èOy ×.Oq rSGHðO~Íj MLjFL¥cMLmOxÍjí Jd@xÍí FoFLj Ó_Ó_ FnÀ£ëFyOqk ¥x^jæŠÂ rSfHðFc ®FLŠ¸^ MLjjGSPyÓj÷ MLjjGSPyÓ÷ MLjjGSPyÓ÷¥yGS¸ À£GSjŠ¸=hÄ. sSCLjÓj ¥cÓ︥q �ŠÓj GH^jæŠFLï^jæ ®GHlð<j ³MLjFLjŠÂ ³¸ PeAKL¸? ×.¿»¸EoEy ×.Oqj$qjÁí ¥cÂtjõ'' MLkFLj¥y^ ±OqjÀ£GSjŠFLï Í$qÜOqj︨ AKLOqëGH<jCLjFLï ®_ò¸Á ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï ÓÔLáFLï AKcOqõ ²¸Cy TdFLjAKLkÀCy MLk=c÷¨¸Á.

131 ¹º ��� 2014-1

Page 133: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

7 TdXh

®¸¥éEy ¬FLKyCLjFLïMc<Pe÷ ¯CLÔn^j÷ Í$qÜOqMLø<¸Cy $x¸CLjPy MLk^ÓFLj $x¸CLjPyFo Á$qÄj¸$qjŠÂ ĤGHl MnFLj¥q ÔnŠÚŠFLï ML¸¥q¥x<MLÆï ÔoCLjPy÷¥h À£GSjŠFcï<j ÓÔLáFLï.

��� MLjOy GHÁOy¾Ó CLOqjMcCL ¶ Oy¾. MLkFLj¥y^PyFo ¥cGHlOqMLjj¸@o $q¸»OnÍjíÓ QLO~_¸Á ''®NqkõÆæ¥h MLjk<jOy¾Ó¥h¸Í ¯@y¥cJwÓ÷ ¥h^jæGH<èÁ MLÔoá �ÁMcOq¸

Fc<j _k¨EnÀëJwGSOqj. ²ÂÄjÁ ¥q^æÓ¥qÓ÷ O~¸ö©!'' ¬¸^k ÓÔLáFLï rSP| IJwF| ÔofS ÔnJdð<j. IJwF|PyFo ÔLÂJwtjFL MLõ¥hë CcÓj‚ GSMLkÔcO~FLï¸Cc ¬¨» CnÓjGSjŠFLï ÓÔLáFLï �ÁMcOq¸ JvÍjíFoï ''FctjFc!

MojÄjÍíO~ÓjMnjj$qÓ¸ ¬MLøFLj Á¤GSjŠÂ MLkFLj¥y^¥h^jæŠ KxNnjjõGSë¸ $c fHÓ÷FLj ×.OqGHÁÓ¸$q GSkGSj¥y'' ¬¸^k ÔL¸=hfHÓ÷FLj CL¸ö¨¥h ¬GH𻸼 CLÆ÷, AKcOqõÓCy MLkFLj¥y^ _NqjÓjEo¿MnWc"<j ÓÔLáFLï.

��� ''¬Mcø! ³¸Eo ML¼á ¯Foï‚Ó_¨ëMo¸Á?'' ¬FLï ¥x<jŠ fHÓjGHlCy ¬GHð=hEc¥c �PyÔLFLPy÷ _¨¥x^jæŠ JwtjFL CLÆ÷

�¥qÚTd¿$c _Nqj^¥x¼á ''³¸PoÍj ¥x<j¥c! ³¸Ey MLjjÔLá^ MLjÁÓ_@n'' ¥x¸Ôn¸ fS$qjÜGH<jCLjFLï^jæ$c ¬¸^k Po¼ ÂÓjá CLFLj Cc$q$c Äj»ÆFL ¢+"gSTdFLj ¥x<jŠ ÔoÀ¥q¸Á¸¼¸Á.

''� �GHlðŠFLï rHÎGSÓFLï ²Pn÷Fn ®sSë Kc$qj¸<j Í_jòFL ²Æ÷JwÍj¸, ®¸=h¥c< fHÓ÷ ²¸Co<jGSjë¸Ey'' ¬FLjŠ¸^k ÓÔLáFLï AKcOqõ‚@~ Ôn^jæ¥h¸Á¥x¼á¸Á.

''�¥q¿¥n¸CxGHlðŠFLïOqj ¥x<j¥c!'' ¥x<jŠ �¥xÚ¥qÚ=h$c ÄfHð ®GSjëFLï MoGR¸ ÍjGSjëÆï ¬¸ÍjŠÂ MLjk^¥q<jCLk ¬¨»¸Á CLÆ÷.

''²ÂÄjEx¸ÍÓj'' MLjj¥qëGS¿$c _ÍjÆÔcá<j ÓÔLáFLï. ''¬Nnkõ ¥x<j¥c! �¥q¿¥h ²tjõOqkJdNqjÓFLï �GHlð¥yPoÍ?'' ÄÔcOq¸ MLõ¥qëMLÙCLjFLï GSøO~FL ¢OqGS¸$c ¬¸Á CLÆ÷. ''³¸ ×oEcíMLjCcë! �<¾erSë McÓ÷¥c@o¸ GHGS¥qFLð<ëPo'' ²Íj=hMc+" GH¿fSìÀ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï ¥y<Ój Ex¿¥hFL Ec¸Cy

CLßfHëGH@~ÓFLï^jæ$c MLk=c÷¨¸Á. ¬GHð=h¥h JvÍjíFL¨FnÀë¥x¼á¸Á. ML¼áFL ×.FLMLj¸Cc �¥xÚ¥qÚWo" MnjÓ÷MnjÓ÷$c OnÎÓjGH=cæÓGH¥qÚFLjFLï O~ÄÔn^jæ ¥h¸Á¥h ÔoO~Oqj. ¬¸CLPyFo.. ²¥qÚ*jê¸@y `¾N|jõ`MLj¸^k MLj¸ÍÓj MLj¸ÍÓj$c ²»¿ML¼áFL ¥cŠÓj ¥cM|, ¥cM| ¬OqjGSkë fH¸@~ÓFLj �Oq»¸ÔL<¸

ÔLkfSFL Oq¸$qNqjõ _¸bÍjMLlÓ¸Cc ''¬Oo! � ½¡Ä¥h EoÂÄ£jÍ ö_MLjCLPo÷M|O~! fH¸<¸ ¬^÷Kn=hæ ML¼áFLMnkPoEy ®^÷ MLj¸ÍÓŠ MLj¸ÍPx¼á À¸^jFnÎï'' ¬¸^k CLßfHë$c MLk=c÷<j¥yTd$cOqj.

MLj¿¥csSûGH=h CLOqjMcCL Oq¸$qNqjõ rHÍí¥x<jŠ ÓÔLáFLïCyJd^j $q¸»OnÍjíÓMc+"‚ �GHlðŠFLï <_jòÓj Pn¥qÚÔLkfS ®¼á ''®¸$qJwEc¸Jd¸¨'' ¬¸^k _NqjÓjEoOqKyNqk<j.

®¸CLPy.. ±Wy"FLj¸¨ ÍjMLjjôPoGHlŠ¸^k ML¼áFL ½¡}HÓj On¸<j GS¿$cÜ O~ÄÔn^jæ Í$qÜOo �$ctj.

132 ¹º ��� 2014-1

Page 134: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

8 TdXh

¬¥qÚ< °FLïMc+"¸Cc ''²MLOqKcò'' ¬FLï^jæ ŠCLkÿÓ¸$c ÔLkGSjë¸<$cFo � ½¡GHlPy÷FLj¸¨ MLjjÂûGHP| ¥qÄ£jGRFLO|, ÔnÎOqôF|ÓCyJd^j ®¸¥x¸ÍOqj ¥{ÂûÓOqj÷ ÃÓÃÓMLj¸^k Á» FoOqj$c O~ÄÔn^jæ Í$qÜ¿¥xÔcáOqj.

ML¼áFLMcWn"MLOy ¬OqíîMnjÎJwML<¸Cy Ôn^jæ¥h¸ÍMLlFLï Mc+"¸Cc ''³¸ÁTdOqj ®=x¼á¸ö@o¸Á?'' ¬¸^k MLjO~õÍ GHmOqø¥q¸$c ¬¨$cOqj.

''®¸¥y �OqjFnÓPy÷ ®¥qÚ¨¸¥y ¥xCLëPnÎFxGSjë¸Í¸^. ±Oqj MLjjÂûJdÆ=i ¬tjFLÍ$qÜOqj︨ AKLkMLjjÓ Oo^j÷ ÔLj¥qÚÓj ÔLkGSjëFcïtj. ±OqjÔLj^kæ ²^jÔLkfSFc Š¸^ #eÈ¢×c$cPoÍj. ®Fcï+j" ¯ OnÎÓj GH=cæÓ GH¥qÚFLjFLï ¯ #eÈ¢GSìPeFoï QLôQcFL¸$c Mc<jŠ¸^jFcï¸. MLj¿ OoJvÍjíFL ¥xCLëPnÎFxsSë ±¿¥h QLôQcFLMoj PoŠ¸@~ JvNojõ^^jæ¸Á. ³¸ ×nNqkõPyï ¬Oqíî¸$c¥q ¥x^jæŠPe<jCLjFcïMLjj'' ¬¥qÚ<jFLï Mc+"FL¸Í¿Â¢ ¶ �PyÔLFLŠ PyFLj ÔosS McOqëFLj CnÆNqj×oQc<j MLjjÂûGHP| ¥qÄ£jGRFLO|.

�¥qÚTd¿$c ¥qÄ£jGRFLO| MLk^Ój ĸ^kFo fH<j$qjGH¨FL MLjö¿Ôn^jæPe $q×.$q×. MLBh¥hJwCLk ''®¸¥é¸Ôn_jCc@y'' ¬FLï^jæ ¥qÄ£jGRFLO|¥h MLj¿¥x¸CL Í$qÜOqŠ ×.¿$c<j ÓÔLáFLï.

''²ML¿Í$qÜOqFcï ¶ On¸@n¥qO~ÓAKLkÄj ¥x QLôQcFcÂ¥h ¥xÍPeÓ TdOqk!'' ¥qÄ£jGRFLO|Cy ¬FcïOqj ¬¥qÚ< °FLïMc+"¸Cc �¥qÚTd¿$c GSð¸ÁGSkë.

''±Pn÷ Nqk<¾e<j rHÎGSÓjFyïÓj÷ FLÓj$qjOqj ‚<j<j ¿NqjÆgSæ=| ͸EcGSjOqj×ofS ±OqjGSj^jæ ²¥qO~Pn¥qO~Ój ¥x ²¸ÔLOqj÷ ×oGSj<j ®$qNqk<¥xFLMLj¸^Oy Ä£jOo ÔnGHlð¸ö¨'' ¬¸^k ¬¥qÚ<jFLïMc+"¸Í¿ML¸¥c Co¿JdOqÔLkQc<j MLjjÂûGHP| ÔnÎOqôF| ÅÇ¢QnÎÓ¸.

''¬FLï Ôn_jCLj¸Á Â×.Moj$qEc'' ¬¥qÚ<jFLïMc+"¸Cc ³¥qö»¤ML¸$c ¬FLjŠFcïOqj. � GS¸AKcGR* ĸ^jFLï ÓÔLáFLï rHÎ öJdBcÓj rHÎFo ¬ÄfSJwCLj¸=o ''TdOqk! ±OqFL︥q Kx¸ÍÓ$q<è PoŠ¸=o ²Ó÷Íj$qEc?

²^÷MLj¿'' $qj¸@nPyCLjPy÷ ³MLjkPy ¼FLï �QL Äj*jŠÚ, Äj*jŠÚMLj¸^j¸=o AKLNqj¸ AKLNqj¸$c ÕÔâÎOqôÂï ¬¨$c<j. ''MLjFL ¥qÄ£jGRFLO| $cOqj � ¥xCLëPnÎF| ¥h¸Í JvNojõ×c$c Jw¸$q Äj»Po � ¥xÁí×c$qPoï ¥qOq¸=| ¥c<j Cn¼árH<EcMLj¸^jFLïOqj''

ÕÔâÎOqôF| ÅÇ¢QnÎÓ¸ ÓÔLáFLï ML¸¥q ÔLkGSkë ¬Fcï<j. ''ÖÂï×.MojFL¸© ²¸Íj¥q¸=o MnjjÍ=hÁ AKLkÄj GSMLjGSõ, On¸@yÁ ¥qöOqGSMLjGSõ �¥qGHlð<j QLMLÍÿFcÂ¥h ¼¸CL, MoGH,

FLÓ÷CLjMLjô¥qöOq Mc@oMc+j" O~FLjO~FLj � ¥qöOq ExOq¥qÚ ®GHlð<j GSO~ÚO| CLjMLjô¥qöOqCy QLMLÍÿFcÓj ÔoGSjëFcïOqj ®¸¥xFcï+j" JwCo � ¥qöOq‚@~ ExOq¥qÍj. ¬GHlð@nÎFc ¥qOn¸=| MnjfRFLj Co¥qCLGHðÍj. ¥c¥qJwCo ¯ OnÎPoøPnÎF| GHl*õMLk MLjFLkWy"¥h ®¸¥c MLjj¸EoMLGSjë¸Á ¬¸Co Co@~. � GHÂÄ£jÍFo ®GHlð¨^jMLÔcáMLjj'' ¬Íí¸, MLjj[¸ �¥qÚ Í$qÜOq rH=hæFL^jæ °FLï ÄGRNqkÂï °FLï^jæ _Nqj^rH=cæ<j ¥qÄ£jGRFLO|.

¬CLFLj Ôn_jCLjFLï �¥yÚMLk^ CLFL ÔnMLlPy÷ IfHOq¸» $qj¸<÷ MLkÁ¿$c sHÓjCLj¸=o ''TdOqk! CLMLjOqj $q^÷ ¥qOn¸^j ¥c<jCy=h gHÂ$qÓFLj EcFL¸×oGSj¸<j GSjOqjMLl×orSë ¬ÓFc<j ¬¿QLá¸öÍMLkO~¾ ¥cÓ¸ FLj¸¼ MLGSjëFLï MLkŠÓMLl¿À ³MnjÎJwMcÓ? MojMLj¸CL ²^æ_CL¥cÓ?'' CLMLj Jv^æÄ£jÍ En_òGH<KyCLj¸ÍFLï Íj$qíî $qj¸@nPy÷ ¥c¿áÔLjáPe ÍfU¸ÔLjŠJwCLj¸=o �¥xÚMLk=c ‚<Á¤GSjŠ¸^k ¬Fcï<j ÓÔLáFLï.

''¯GHÂ$c¥qJwCo ®¸¥yGH ÔoGSjŠÂ ö_CL¥cÓ, ¥cÓ¸CyJd^j MLjFL¸ ‚@~ MLk¿JwMcÓ ®Fcï+j" ±+"Py÷ MLjÂfR ÔL¼áJwCo MLjOqjFc=h¥h JdfSgHÂ$pCLj¸Í ÔnfHð JvÍjí ‚¥q¥qMLjj¸Eo QLôQcÂ¥h À£GSjŠJwtj ÍÿFL¸ ÔosSMc+j". MLj¿GHlð<j KnÎ=hEoQcPy÷ °¸^jFLïMc+j" MLÔoáEc¥c On¸<jMLjk<jOy¾PnÎFc QLMcÓj Jd<j¥cŠ¸@~ °¸Ôo Kc¥|ûPxÔcáNqkPoEc? ®Á‚@~ ¬¸Co ¥qöOqÍÿFcÂ¥h

133 ¹º ��� 2014-1

Page 135: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

9 TdXh

_ÍjÓj ¥qOn¸=| ÄjGRF| Ä£jÍ ÍÿFL¸ ÔoTdëOqj ¬¸Co Co@~, EoÂÄ£jÍ ÍÿFL¸ ÔofSFc ÔL¼áFLMc<j fH¨¥n<j _k¨Í$c MLkOq<Moj$qEc ×.¿$oÁ'' ¬¸^k �¥yÚÄGRNqkÂï Mn¸¨CnOqÄ£jÍ fSÂMLk ÔLkfH¸¼FL^jæ ÄMLOq¸$c ÔnGHlð¥xÔcá<j ¥qÄ£jGRFLO|.

''PnÎFx¼áFLGHð=h MLk^$qEc GSO~ÚO| GH Tz ¬¸=o �OqjFnÓ÷FLï^jæ¸^Á ¬Í¸Cc ®GHlð<NojõÁ¥cÍjPo'' ¬¸^k ¬¥qÚ<jFLï Mc+"Py÷ ²MLOy Mcõ#eõ¸ÔcOqj.

''PoÍjPoÍj, � OnÎPoø PnÎF| ²MLjô=o ML¼áFcO~ŠFcï ¥qOn¸=| ¥c<j MLköCL¸ �OqjFnÓÓ÷MLÔLjá<j #eNqj¸'' GHÓjŠO~tjCy GH¸<j MLkÄj¨¥cNqjFLj O~Ó$x=hæFL¸CL GSjÓAKL¸$c ÔnsHðQc<j MLjjÂûGHP| ÕÔâÎOqôF| ÅÇ¢QnÎÓ¸.

� MLk^Ój ĸ^kFo ¥q+j"KnÎOqj÷ ¥qÄjôFL^jæ ¬ÂfH¸¼FL ÓÔLáFLï ÂÓjÔLjFLïÔy^Fo �¥qÚTd¿$c ŠGHð‚ÆJwNqk<j. ''¬Nnjjõ ³MnjθÁO~ ¥x<j¥c!'' ¬¸^k ÓÔLáFLïFLj MLWy"¥h À£GSjŠFLï CLÆ÷ KcMLlOqjMLj¸Á. ÂOyMLjNqj¸$c ÂÓ_¨JwtjFL

ÓÔLáFLï AKcOqõ ¬¸CLPyFo CoOqjŠÂ GS¸¥q×yPnPy °FLï ¢+"gSTd À£fS AKLOqë MLjj[¸ Ä£jÍ ¼Ó¥q¿¸¼¸Á. � CLOqjCL GHÁÂÄjadÓŠ MnjÓ÷$c CoOqjŠFLï ÓÔLáFLïFLj ÔLkGSkë ''¬Eo¸ÁMLNqk! ¬^÷ GH¨JwÀMo¸Á?'' ¬¸^k GHÓ¥q¿¸Ôc<j

ÕÔâÎOqôF| ÅÇ¢QnÎÓ¸. ''³MnkFLFcï! ¢ MLk^Ój ®FL¸$qFo �¥qÚTd¿$q ¥q<jðÓ _Nqj¸ ×xOq_¨ GSöOqjFL ¥q¸<j÷ À¿»FL=nÎæ¸Á'' AKcOqõ CLFL ÔiOq¥x¸$qjCy

MLjj[¸ Ä£jÍ ÂƼFL ¢+"FLj CLj<jGSkë¸=o gHÓKytjFL $x¸CLj¥qCy _ÍjÆGSkë CLÆ÷ �¨PyFLj¸¨ Po¼ ‚OqjáFcï<j ÓÔLáFLï. ''¶¿ï ¬¸<÷ _NqjGH@oEoMLjj¸ÁMLNqk? ¥qOq¸^j ¥c@xGSjë¸ÍFc? MLsSë¸Á? Ä£jŠFLï ¥q^æ¨ö$cMLkÓ÷ »¤ �¥qÚOqj JwCo ³MnjÎÁí?

»¸CLMLköCL¸EcÂ¥é $q¸CLGHOoQcFnÎCo MLjj¸Íj MLjj¸Íj ²^÷_CLëM|? ¬¸CL$cÜŠ¸=o � ¥qOq¸^j ¥c@n ¢¥é ¥c¸ö=c¥|æ¥hGSë¸ À£GSjŠÂ FL<jGHl¥y'' ¬CL AKLNqj¸ ³Äj=y? ²¸Íj¥y? ¬ML$cÿFLPo ÔnÎOqôF| ÅÇ¢QnÎÓ¸ ³Ey NqjEcPeGH¸$c ¶EcOqáTd$c<j.

¬¸CLPy ''®GHlð@~Tw͸Cc ²¸Íj$cÜ MLjj¸Íj _NqjÓjEoOq¸¨ ¬MLCLÓ FcŠ $yPxÚ¸@|Š =nÎMnjÎCLj¸Á'' ¬¸^k ½¡}H Í$qÜOq¥h Ec¿À£Qc<j MLjjÂûGHP| ¥qÄ£jGRFLO|.

¥qÄ£jGRFLO| MnFLj¥q ÕÔâÎOqôF|, ¬CL MnFLj¥q ¥{ÂûÓOqj÷ �¥q¿MnFLj¥q �¥qOqj$c MnÈ" ½¡}HPy÷ ‚OqjáFcïOqj. ¬¥qÚ<jFLï ×.FL¸ ¥q+"Py÷ ÍjMLjjô¥x<jCLj ½¡}HÓj On¸<k Mo$q¸$c ±¿MnÎGHl ÍkGSjŠJwNqktj. � Mn¸^Fo Oq¸$qNqjõ CcÓjŠ Mc+"¸Cc ''JvÍjíJwtj¸Á Jv¸¨ Jv¸¨'' ¬FLjŠ¸^k ±¿Ec¿ GH=cæOqj. ¬¸ÍOqk MnÈ"JwtjFL CLOqjMcCL ‚@~ ÔcPesSGHl � O~ÄÔn^jæ¥h¸ÍFo CLÆ£÷ AKcOqõÓCy ‚OqjáFLï ÓÔLáFLï ''¬FLïŠ ¥q=hæFL

rHÎGSPx¼á¸Ec¥qFLFLï � ¥qOq¸^j ¥c<j O~Š¸^j¸=o rHÍí$qjGSûNqjõŠ Moj¥qJwCLjÂ<jGSë'' ¬¸^k GHEo GHEo EoMLlÂ¥h MnjjŠÚ¥yTd$c<j. ''MLjFLO~Cn^jæ¸=n ¬=nÎæÁíPoJd JvÍjíTdÆëÄj À¿»Jwtj¸Á. ®^æFn ‚GSj¸=n ÖCLÓ _¸@nÆ÷JwÁí'' ¬¸^k ¬CLëFLj, AKLOqëFLk

_NqjÓjEoOqÁ¤fS¸Á ÓÔLáFLï AKcOqõ. CLÓ¸@~ ²Fyï �PyÔLFLÓj CoFn=i$qPe÷ CLj¥qCLj¥qPe<jCLj¸=o MnjÓ÷$c PoÔc<j ÓÔLáFLï. ×.¿»FL ÄGRNqj¸ ÄFLï ¯QLøOqFLï ''¬Nnkõ ¥x<j¥c! Fc Fy=n÷MLjFLjïKxNqj ¬NqkõÓ FLjMLlø MxExíÍí¸^jFLï ®FLŠ¸^

_ÓML¸CL¸$q � ±OqjJd<j$cFLj � ±OqjFLj ¢ Mnj<Š Kn=hæFL. À£GSjŠFLï ¥cÂ︼ ÀFLïÁPoÍj, Cc»¸Á PoÍj$c ¥y<Æ Mnj<Ó GHlrSëÓjJw¸$q ¬GHlðÓJdPnÎÀÄ ¥x<j¥c! ®NqkõÓ � ±Pn÷ ML¼áFL � ¥qOq¸^j ¥c<j � ±¿CyFo � $qÁGSkGSjë¸<¸$qFo $crSÓj÷JwFL÷Pn¥qÚ ¬ÂïMLmÓ÷Š ²$qKcŠÁí. MLjFL ŠÓMLl¿À MLj¸=n÷$qÆûJwÁí ¥x<j¥c!'' ¬¸^k Oq¥qOq¥cÓj$c CLÓJwGSjŠ¸^k MLÓJwNqjTd$c<j.

134 ¹º ��� 2014-1

Page 136: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

10 TdXh

''³¸$cÍjPo MLkMLk! FLjMLmø¥y MLjFLMLl¿ÀPn¥qÚFoï ¯Oy¾Ó÷ TdFc ŠÓMLlOqjCLjÓj ¥qFLjMLjOqj$nÎJwCLjFnÎï$cÍj. � Oy×xsSë KcMLPn¥qÚFoï Moj¸$qk< GH^ï¸Kxtjõ _CLë¸Àtjõ. ®$q Kc¥iÓ¸^Mc ®NqkõÓ$cŠ¸=o OoGHl ¬Nojõ À£OqCnÎPo FLjMoø¸ $qj_jÓj_<Š'' ¬¸^k ¶ ¥qFLïCLÆ÷ Ã<èFLj _j×.㻸¼FL^jæ MLkMLjFLj _j×.㻸¼¸Á ÓÔLáFLï AKcOqõ.

��� ÔL¸=hfHÓ÷Mc<j gHÔLj Äj>Octj ÔLGH𿸼FL¸CLsSGH=y÷ MLjOy MLjk<jFnÓj÷ »öOqjFL À¿$xÔcátj. ¯ MLjk<jFnÓ÷ sHOqjÄ£jÍ MLkFLj¥y^Py ÓÔLáFLïŠ �¥é �¥q ¥h^jæ GH¨¸Á. ÄÍjõC| ÍÿFLMc=h¥q¥h O~ML@~Â¥h ®¸¥c ³ ³@~Ey, �OqjFnPy÷ GH<jCLj¸ÍFLjŠ¸^jFLï¸CLPyFo MLjjÂûJdÆ=iMc+" ÔxOqMLCy

MLjk<jFnÓ÷¥é MLÔoáfS¸Á. ÄÍjõC| ÍÿFLMc=h¥q û¸¼FL MLjk@yOy¾ JvÍjíFoï ¬^jMnÎGHl GHQLjMLlÓj CyÓjŠJwtjFL ¥cGHOq÷Š Ec GH¥qÚFo ¯QLøOqFLï

QLMLMnjÎ¥qÂfH¸Ôc<j. � ÄÍjõC| ÍÿFLMc=h¥q ¯QLøOqFLï QLMLÍÿFL¸CyFo �Oq¸bøÔL_¨¸Á.

135 ¹º ��� 2014-1

Page 137: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

1 �V! �×.õ¸

�V! �×.õ¸ ¼=hæKc_j

���������������������������� !"#$�� %&'(56�78��9.*0�����9:�;<�.�=�>�������?

''�OoN|j ¼=iæ! GH¥hÚ¸=hKcMLjô$cOqj ÂFLjï ¥c¥hFc< MnWo"MLjj¸Íj �¥qTd¿ ML¼á ¥qÂfH¸ÔLMLj ¥q_jOqj GH¸JdOqjO~.

TdNqj¸¥cÓ¸Py$c MnÈ"O~'' ¬MLjô ML¸=h¸=y÷¸¼ ÔnfHð¸Á FoFLj _Nqj^Š Mn+kë¸=o. ''³¸ GH ¬MLkô?'' ¬Â ¬¨$cFLj. ''¢Š ³Ey ®TdëOq^. ¥c¥hFc< ¢Cy GH^jæ¥nÈ" Mc+"Kcòtj GSkOqõ¸ ¥hMLø@~Â¥h'' FoFLj ¥cPo½¡Py ÔLÁMo<GHlð<j MLk ±Oqj Í$qÜOo ¥c_=hæ, öGHÀ£QnÓMLlÓ‚, GH¸<$qÓ‚ ³EnÎFc QLjAKL¥cO~õÓŠ ²ŠÚML TdOo÷

Mn+kë °¸@oMy¨ï. Á¤Â¥h MoOo MLjj[õ¥cOq*¸ `¬MLjô ÔoÀML¸^`. _}S öGHNqk*¸ GH<¥qJwtjFc, 2-3 $q¸^Ój ³Ey ÀGHðÓj GH¨ MLk ±Oqj MnÈCo ¥c¥hFc<Py VGSæP| ‚<j, _Nqj^ ÿy^P| AKy×.FL¸ FLj¸¼ ÄMLjj¥hë Jv¸Eo ¬ML¥cQL¸. EcÂ¥h Cy<j FcPe¸=h AKy×.FLöfHNqjj¨¥h _Nqj^ À¸¨ Cx¸ÍOq$cFo ÄGSj$qjFLk, MnÎO~$cõÂï ¥qÆ»¸¼, MLk ±OqjFLk, MLk ¬MLjôÔoÀ ML¸^FLk $qjOqjë¥xÔoáPe$y, ²ŠÚMLTdOqj÷ ±Oqj öGHNqk*¸ ¥q=oæPe ÔoTdtj.

TdNqj¸¥cÓ¸ öGH¥hÚ¸=h KcMLjô$c¿¸=h¥nWoë, �Ä<¥h ¼FLïGHð=h︼ ÔLFLjMLl¥c_=hæ ''�OoN|j ¼=iæ! FoFLj �¥q ¥cõ¿NqjO| ®Tdë. ¥c¥hFc<Py GSkOqõ¸ McÈ"¸=y÷ ®McøÆ - ³Ä£jPoÍjO~, ¬¸ÍjPy Fntjõ °¸Á. ®¸=y÷ MnFLï¥c¼ CLNqkOnÎFL Fntjõ ×cö$qCLë$c GH^jæ¥nÈ" ®ÔoáN|j'' ¬Â GHlOqMLktj¸ÔcOqj. CLO~øCL fHÔcáJd=h ¥q_jOqj÷ ÔnfHð, FoFLj MnWcëFL PoGSkë¸=o �¥q gSæÓj ¥cõ¿NqjO| Fc ÔoÀ¥hÔcáOqj.

MLjO~ï<j _}SPy Fc TdMLkFLjCyKc^j ×cö$qCLë$c ¥cõ¿NqjO| ¥c¥hFc< À£GSj¥nÈ", ¥cPo½ VGSæP| OqkMLjj Ôo¿FLCLO~øCL, OqkMLjjPy _Ó÷Ä£jÍ rH^æ<¸, Fc OqkMLjj Moj^j $c¸bÁ¢ ''¯Td¿ ³¸ CnÔcáMLlOy? '' ¬Â ¬¸^kFo ¥cõ¿NqjO| MLjkCLÀ£fS ÔLk<<¸ Mn¸^Fo ×.¿»Jwtj¸Á.

''®Á ³Äj=hOy! ¯ GH ²MLOqj ÔoTdOqjOy?'' ¬Fcï<j $c¸bÁ¢ _^æÓj MLkOqjኸ^jFLï FcMnÎGHl À¿». ''³MnjθÁOy?'' ¬¸^k ŠCLkÿÓ¸$c _Ó÷Í$qÜ¿¥h MLÔcáFLj. ¥cõ¿NqjO|Py Cx¸»ÔLksSë, ¸<j$c sHOqjŠÂ $q<è¥q=hæFL Fntjõ MLjbÍõPy ²MLOy MoÓjCy CLÄø À£fSFL^j÷ $qjOqjë ¥qÂfH¸¼¸Á.

136 ¹º ��� 2014-1

Page 138: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

2 �V! �×.õ¸

¯ GH ²¥qÚ<, ²MLOqj ÔofS °¸=cOyFL MojÄjÍíOq¸ CLOqãFL AKLOqãFL GH@~è¸. ''³MnjÎFc, ¯ ¥cõ¿NqjO| ®Pe KcMLjô$c¿ ¬Kcòtj ®¸=y÷ ®sSë, ¯ GH MLjFLMoj ÔoTdMojMnkFL ¬FLjMLkFL¸ ML¼á MLjFL

ǤPeÂï QL¸¥hTdëOqj'' ¬Â GHÈ"¥hƸÔc<j FLMLløCLk OqkMLjjMoj^j $c¸bÁ. GSkOqõ¸¥h rH+"tj, AKcOqõCy ¥c¥hFc<Py °¸=c<j. ³Ey °Eyõ$q¸ ÔoGSjŠ¸^jFcï<j. McÈ"¸=y÷ Fntjõ ¥cõ¿NqjO| ®Pe

®MLø<¸ ®GRæ¸Po¥q Fntjõ ¥qOq$qrH=hæ MLkMLjkÓj$c ¥qÂfH¸ÔoPe ÔofS ®McøÓ ÂQLátj¸Ôc¸. Fntjõ ¥qOq$qrH=cæÓ¸=o MLk OqkMLjjPy ³ Oq¥qMnjÎFL Tz¥qOqõ¸ PoÍj. ¬GSPo �¥q=h, On¸<jOy¾Æ︼, �¥cQL¸ ¬¸Cc Kc$c

MLjjGSjOqjGH=hæ GSkOqõOqÇô ²¥qÚ@~ Po¥q, MLO~úÓj Kc$cGH@o GSkÔLFLÓj Kc$cMLl¸¨ Fntjõ Kc$c $q=hæ$c sHOqjŠJwtj¸Á. VGSæP| Mnj}S (ML¸^QcÓ)Py ¬Âï JvtjõÓk rHÍí rHÍí »FnïÓj ML¸<j¥y@~Â¥h ĤÓj$c °¸@oÄ. ¬GHð=h¥h¸¥c $cõ}S JvtjõÓj

Mc<j¥qPyÂ¥h O~PoÍj. Fntjõ ¥cõ¿NqjO| ¼FLïÁ. ¬Á¤¥c¥q ¥qOq$qrH^æ@~Â¥h Mnj}SPy öGHNqjÀïsSë, VGSæP| ¬¸Cc MoWc¥yWcÂÚ, �^GH=hæ¸ÔL@~ÂÚ, �¥qÚ VTdõGSðÍMnjÎFL ÄGRNqj¸$c ¬MLøMLÔLá $qjOqjëÔoGSjŠÂ, � öGHNqjCLï¸ ÄOqÄj¸ÔLjŠFcï¸.

''�OoN|j ¼=iæ! Fc sSïfUCLj<j TwMLjNqk¾Ój $qÁ¥h MnWcí¸O~! Mc<j GSøNqj¸ Jd¥q¸ ÔoGSjŠ¸^jFcï<j$c! '' ¬Â ¬Fcï<j $c¸bÁ¢ MLj¸¼ �PyÔLFL ML¼á ¥q¸$cOqj$c.

TwMLjNqk¾Ój MoOo ¥cPo½¡Py ÔLÍjMLlŠ¸^jFcï<j. ¥cPo½¡ Í$qÜOq �¥q ¼FLï$qÁ ¬EníŠ À£GSjŠÂ, ¬¸ÍjPyFo ML¸<jŠÂ, À¸^k, ¥cPo½¡ ÔLÍjMLlCy ¥cÓXoGH¸ÔoGSjëFcï<j.

MojÄjÍíOq¸ rSÎ¥h+"Ä£jÍ TwMLjNqk¾Ój $qÁ¥h TdNqj¸¥cÓ¸ MnWc"¸. ¥hOyfSF| GSæM| Ä£jÍ ³Ey ¥qÓjGHlCLjFLï^jæFcï<j TwMLjNqk¾Ój. MLjMLjôÆïÍí¿Â¢ ÔLkfS �Vø¸Ôc<j $qjMLjô¸ Í$qÜOq¥x¼á. ''Oq¸¨! ³Äj GS¸$qCLjÓj? ±Oq¥qO~Oqj MLjVFLjAKcMLlÓj'' ¬¸^k - ''¥cIgH ¥qÓjGHlŠ¸^jFcï, Ä£j¿ÍíOqk öCc$qjCcO~?''

¬Fcï<j ¥hOyfSF| GSæM| Í$qÜ¿¥n+kë. ''FoFLj öCc$qjCcFLj ¥qEc! ®Á$y Ĥ¨¥h ¥cIgH GH<Íj'' FLFLjï ÔLkrH<kë $c¸bÁ¢ ¬Fcï<j Mc¨ MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ ‚Oqjá¸^k. FoFLj ¬¥qÚ@o Š¿¢áPy ‚OqjáFcïFLj. TwMLjNqk¾Ój ¥cIgHÔoGSjŠ¸^jFLï »FnïPyFo, ®¸¥x¸Ôn¸ JdÓj, ¨¥cGRF|, GH¸ÔLEcOq MofS

¥qÓjGHlCLjFcï<j. ¼FLï$qÁPy ¬Â¢ï ²¥qÚ< °¸<MLÓfSFLÄ ¬¥qÚ@o öQLÍíî$c, ¥q¸=h¥h¸GHl$c ¬MLjOqjáŠFcï<j TwMLjNqk¾Ój. FoFLj MnjjÍ=hTd¿ � $qÁ¥h O~ML<¸Cy $q͸Cc ÔLkTdFLj TwMLjNqk¾Ój ¥cIgH On¸<j ¥qGHlðÓPy JwfS CnÔoáPy$c.

''Fc OqkMojô^j ®McWo ±¿ï¸¼ MLÔcá<j. ¼FLï GSMLjGSõCy Á$c<j'' ¬Fcï<j $c¸bÁ¢ ¥cIgH öCc$qjCLk. ''³Äj=h? FoFoMnjÎFc ÔoNqj$qÓFc? '' ¬Fcï<j TwMLjNqk¾Ój GSøCLV$c GSVNqj¸ ÔosS CLCLø¸$qÓMc<j ¥c_=hæ. $c¸bÁ¢ ML¼áFLGHÂÔnJdð<j. TwMLjNqk¾Ój ®¸CoFc ¬Â ¬FLjŠFLï^j÷ TdFLjAKLkÀ$cFo GSð¸Á¸¼Fc, FLMLløFLj EcÔLjŠFLï^j÷$c

¬ÂfH¸¼¸Á. Mc+j" ¥cIgH öCc$qjCLk °¸<$cFo Fc ÍßfRæ ML¸^ ÔoGSjŠFo ¥hOyfSF| GSæM| Ä£jÁ¥h ML¼á¸Á. ®¸Ec¥q $qÁ ¬¸Cc ÔLkGSjëFLïGHlð<j ¬^jMnÎGHl ÔLk<PoÍj ¥c_=hæ ®GHl<j öGHCoõ¥q¸$c ÍßfRæ ¥cIgH ¥c¼FL »Fnï Ä£jÍGH¨¸Á. gSæÓj »Fnï ¥h¸Í AKc$q¸ MLjfSJwfS FLÓ÷$c ¥qÂfH¸¼¸Á.

''�OoN|j $c¸bÁ¢! MLjFL Fntjõ ¥cõ¿NqjO| � ¥hOyfSF| GSæM| Ä£jÍ Mo¨ÔosSë, FLÓ÷$c MLjfS$c ¬MLø@~Â¥h ¬ML¥cQL¸ °¸Ec?'' ¼FLï$c AKLNqkÂï MLõ¥që¸ ÔoTdFLj.

''³¸ GHOqMcPo͸¨. � MLjfS CcCcÚÆ¥q¸ MLköCLMoj. GSjÓAKL¸$c MLÁÆJwCLj¸Á'' ¥cIgH ¥qGHlð #eÈ¢ ÔoGSkë ¬Fcï<j TwMLjNqk¾Ój.

137 ¹º ��� 2014-1

Page 139: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������@A��� �

3 �V! �×.õ¸

Moj¸ MLjj$qjÜOq¸ Po¼ ¥cIgH ¥c¼FL »Fnï Í$qÜOq¥h MnÈ" MLjfS ÔoÀMoÆCy MLjj^j抸=o ¥x¸Ôn¸ ÔoÀ¥h FLÓ÷$c MLjfS ¬¸^jŠ¸Á. TwMLjNqk¾Ók, $c¸bÁ¢ ®ÍíOqk �¥q JdCL$qj<èCy MLjfSKc¿FL »Fnï ¬<j$qjFL CLj¨ÔcOqj. MLjfS¥x¸Ôn¸ Jvtj¸Á$c¢, GHm¿ë$c JwPoÍj. ¥cIgH »FnïPy Äj»ÆFL ¥cIgH ÔLj¥qÚÓj JdOqKyfS, »Fnï Ky¿÷¸¼ ²FyïTdOqj÷ CLj¨sSëFo $c MLjfSJwPoÍj. GHm¿ë$c MLjfSMLkNqjMLjtjõ¸Á¥c¢ »Fnï ¬GSÓj MnjOqjGHl MLköCL¸ O~PoÍj.

''MLjFL FoÀ ¥cõ¿NqjO|Py Fntjõ GHm¿ë$c EcEcGHl¸@~ °¸Á. Fotj ¥qOq$qrH=hæFL CLO~øCL ®EoÄb͸$c MLjfSKc¿JwCo ¥cõ¿NqjO| CLj<ML<¸ ¥qGR渥qÍO~?'' FcŠ ML¼áFL �PyÔLFL rHÎ¥h ¬FL$cFo Mc¨¥i ¬Eo �PyÔLFL ML¼áFL^j÷ CLÓ �¨¸Ôc<j.

''¥hOyfSF| GSæM| MLj¸^ GHGSjGHm, ²OqjGHm Oq¸$qjÓCy °¸^j¸Á ¥qEc! ¬¸Íj¥é ML¸^JdöCLÓŠ MLjfSMLGSjë¸Á. ¯MLjbÍõ ¥xCLë$c ¥hOyfSF| GSæM|Ój ¢Ӹ MLj¸^ °¸@oÄ MLkOnÚ=|Py¥h MLGSjëFcïtj. ¬Ä »FnïÓŠ MLjfS CLŠÚML$c ¬ML<¸$c¢, Po¥qJwML<¸$c¢ ¬MLøMLÔLjá'' ¬Fcï<j TwMLjNqk¾Ój MLk ®Íí¿MnÎGHl ¥x¸Ôn¸ ÂGSûVNqj¸$c.

''¬GSÓj ²¸<Py rH=hæFc ¥q¿»JwCLj¸Á. öGHGSjëCL¸ McCcMLOq*¸ MLk¿, JvÍkí, ²¸@~ MLÔoáMLOqŠ Mo¼ °¸@~PoMnk'' ¬Fcï<j $c¸bÁ.

TwMLjNqk¾Ók, $c¸bÁ¢ MoOo MLkO~ÜÓj $qj¿¸¼ ÔL¿áMLjjŠFcïOqj. $cõ}SGSæM|Ó $qj¿¸¼‚@~ öGHTdëĸÔLjŠFcïOqj. MLk ±Wy" KcMLjô$cOqj - GSkOqõ¸ GHl=hæFLOy¾ Cx¸ÍOqPy °¸Í¢, � Oy¾¥h ¬CL AKcOqõ ¯ FntjõCy ³EnÎFc À£fH

ML¸^¥q¸ ÔoGSjŠ¸^j¸Í¢, ¬¸ÔoCL ¥cõ¿NqjO| GSkOqõ¸ ®¸=y÷ TdbÍõMnjÎFL¸CL Cx¸ÍOqPy ®McøÓ¢ ¬FLï^j÷ $qjOqjëÔoGSjŠÂ McÈ"Íí¿Cy ÔnJdðFLj.

¯ GSMLjGSõŠ GH¿adÚOq MLkOqܸ ExOq¥qŠ¸@~Fo TdNqj¸¥cÓ¸ ¥xCLë$c Ä<jÍPnÎFL fU¸Á¤ fSÂMLk¥h MLjj$qjÜOq¸ MnWc"¸. fSÂMLk ¬tjFL CLO~øCL gUOy O~×o}R [Fcï $qj¿¸¼ ÔL¿á¸ÔLjŠ¸^k $qÁÔoOqjŠFcï¸.

On¸<j Oy¾Ó CLO~øCL öJvÍjí=o AKL+j"FL ²¸<O~ML<¸, Fntjõ ²¸<Py ¥qOq$qrH^æ<¸ ¬FLj¥yŠ¸@~ ×.¿»JwML<¸Cy ¬ÍßGRæML¸CLjÓj$c AKcĸ¼, � Fntjõ ¥cõ¿NqjO| À£GSjŠÂ TdNqj¸¥cÓ¸ GSkOqõ¸ McÈ"¸=h¥h ¥cPo½¡ ¬MLø$cFo MnWc"FLj.

GSkOqõ¸ ®¸=h CLÓjGHl ¥x¨Co, CLÓjGHl À£GSkë FLMLløCLk FLj¸ÔLjFLï MLk ±¿ KcMLjô$c¿Â ÔLkfS ¥x¸Ôn¸ �QLáOqõJwNqkFLj. ''MLkMc<j bâMLjQL¸¥qOq¸ ²Ey �IgH}S GHÂÄ£jÍ ¬FLj¥yŠ¸@~ ®¥qÚ¨¥h _NqjÓjEoOqjCLj¸=o, Mc¨Cy FoFLk _NqjÓjEo¿

MLÔcáFLjO~!'' ®Pe KcMLjô$cOqj MLk=c÷<jCLkFo, FLFLjïPyGHÆ¥h fHPeáOqj. ''MLj¸¼Â¢+j" ¥cMcPe?'' ¬Â ¬<j$qjCLk ML¸^$qÁ MnÎGHl Mo$q¸$c MnÈ"JwNqkOqj.

FoÀPy ®¸=y÷ ³Ey fH¸¨ ML¸^ ÔoGSjëFLï^j÷ MLj¸¼McGSFLFLj _=hæ ¬OqíîMLjtj¸Á FcŠ. MLj¸¼Â¢+j" öCc», ''GH¿XL °¸Á OoGHl'' ¬Â KcMLjô$c¿¥h ÔnfHð _Nqj^Š MLÔoáTdFLj - KcMLjô$cOqj ''MnjÎGSkO| JdŠ ÔoGSjëFcï,

ÀÂMn+jíMLl$cÂ'' ¬Â ¬¸^jFcï.

138 ¹º ��� 2014-1

Page 140: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

1 �i� �Ú

g�v �>�� g�v �>�� 5w%� �� xJ5w%� �� xJ

S \< S> � l ]àül1PQ�W! Ôc $xS &|>�(W 4e�D��( ’�]V’ `½=41(, �* Ì��N �ò $S 4e�Ô/��n �½=��1 ��=/�L�W.

OW? �� A]� �N> ’�]V p]H’ &��7, ¿1( D�>n ^»���7 Ö� b_¿1(! �]V p]H D�����2Y ? �Å ¯�� D�����¦s &|>n¿1(. °®�1( 1he� &�X�¬>�( ^É� �N*�]� b�B� �4| i!

�]V p]H D��^�n �7Ô�� G�, ¿1( �¦ D��^�n �* Ö�� *�L�P�W. �2*�� ×L, «L ·`�\�1 ´�](�7 5�b�B^»�' �4|. ��� È �� ��C � $�- ’�’! � �7Ô�� G� �N��� ��_ 1��gl � 4þ n, O�¡*^ Ö��, � N*�sô $S �i�H� �R¸�n ’�¸�p�’ �PQ�W! \��� ��� $S �����, �¸�p� ��a��� ÀR �iVR *8! �i�H� òÖ]�� � N*�$ � bEþg�| *�e�l �W. \��� �¦? &n ¿1( øe�\���, �=��s iNÿ�Ô* ]be�! iNÿ�Ô-1( S> n| øe�¬�-1 (#�S YP�C) , n| iNÿ�D�] ���P��0��; 1 | n|! S ÖN l S ·`]�7 ¯X;� �]��, &]1 n| ��=/�L� �� $* �� �|( n| Ô�h����! `PØ�nµ? ' �W �Í;~ &1 �P ��( S *|(� ��/�M gS(�!

���n( �P ]��: ��O1 ���s È�O�( ©� �Rë ��¿ - �7z OPQ �4. �� &]| , (Þ ����. &]| Ì�P¯:; > bT>1 �S(T Ô�! ±�E�W. �beX *Ge| 1�Ts. S À� S§ �b� ¦�X 5óPQ�W! &]1À� ±�2X? *�K0>T - 1*à0; T-«:; >S(|. �µ- &�S &]| S ÖNl!

139 ¹º ��� 2014-1

Page 141: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

2 �i� �Ú

&:! $h «NsM n 1�!gl &�?�7 &iV �PQ� ô�zJ, S D« £�sR s9� �R�l S(�. £�s�1( 2�P� S &���$ � °®�*à«, ��h� «L &�?�7 /iVgl s *�£T��W. � ¯��SX �N 1�Ts *�b��¿! )h &¦t �����| - ��¿1( *¿, &�?� S p>K!

(Þ i�¬� *�L� Ì]H�¦, Æ�s� �>�¦ C�hs bT>�W. S ¥*Ks *K +gR. � � GX ��] p-`�! (Þ1 "�2� � &�z®! «�(s �`=�¬�! S�Kb� �DQÆl �W, O�;4l ��¹!" S �0�S &`? ��] *ôN�s �az _¿1(! Gb �P���� ��] Ì�? s ���� - d�� ¯Tg�W. &]7 - - n| 1ú7 ��(heT �heI $S S ��P �¦t &|>�a-? &heT n| S À� ±�, $ió�d `��sn ´� l4l S? �µ S 1ÎEþ« S> �Z� *¿! \< +- 1ú ¦�X�0! �µ?!

(Þ1 Ì�? ¯:; >S(| - O�c� *W��¿ - ��zs �gl OPQ ºe /W7 bT�X; Ô| È4|. ºe X³ �\|. ºe ]�h È) ��W. � ºe, ¯NX ]�h� !�H�� &]1 ÄHY! �W bK�X ^»�> +- ���. ¯NX ]�h� &]| È�l �� 1�(�Ú bK�X ^É� &*K_ ��� /i1�\R. &W n| �4|. ±²]ls ¯NX ]�h� , g^=� D« ¬:; >1 �4! L]� ¯7( ��O1 rH# $[  % v4|.

ºe /W7 �PQ Ô| �� D4|. r; � À�> �K, Ô| À� �N `E, k�ÁO��� ��¯X; , ��¬�; Úüe Ì� È4|. r; �¯ $|�� É� A�W Èå�_¦ �4|. Ì� ��¬�; A��>�(:z �W. �N �]lX�! �]ls ��:��|>S(! &£ß!! !* üE§�l �(:z �W- ¥*K� 5�! Ö�Ô�* *É� ��>S(! 3RQ�^�! O�c� ¯ $NH� �¬Q>��, �* �i�H���<! (Þ 1ú7 Ö��� *��Æl �W. "iÀV aÀ! aÀ À�ODQÆl �W, *R�l �W"&�y�W. aÀ &�� >*Kü�z. aÀ (Þ &�� �¶; �! (Þ§ aÀ &�� Ö��!! S� , &]1� - (Þ, aÀ ��_ &|£���¦X�. &]1 c�s0�, S> \u ��*0�! ��I7 �*KÁ (ÞÀ� �/. ¥*K4s r; � À� É� ¯X; , �N Ì� �)4! (Þ1 �R�a; |. &]| ´*K/W7 , Ì�? s (Þ¦t *���l S(T! &]1À� ��¦�X 4|;« *�L�W - - ' ¥*K�u�!

i¾� G̦z �7 Ô�� - �i�H� ¸÷> - � n b_�'( �|( ¬:; Ìa; �. n| \^�! ' S bEþ«7 ��_ &��³, \q*K� ^»� �i�H�> bÝKN� �! S ¥*K `¶��7 \< ]be1� bÝKN�! �W S � l �2V* ���D], �W �¦t ©Ns�1 1N���\|. �W ¸¸K�*�$ � �È°i|>n��§À ��! ��O�c�)h �L¹, Ô1�� � ¯ $NH� S>���1 &|��*Kmz�! �b� Ì��N |�¬S(, Ì��§ b_ '�¦�XW \<! � \È

140 ¹º ��� 2014-1

Page 142: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

3 �i� �Ú

�b�$ ¹, ¿1 ¬�; «t °� n( n|! �heÁ¥*heT �¦d ]be� *¿! O�c� Ì��N &�¹! ¹- �Ì��1 �. � ¹-� S �i�H�� bÝKN�!

i ��* �7P�Ô��. � ]�=] S> �Rl �(W ��! S *|kbe� �D �S(�; *É� 1L�Q ��l �(:z s... P�(ÔheI $¹ �� b_ � *»�7z Ô��� ��. ��z�TB i�] ¯�?Ws vT¬> �PQ�W -- &]| *1ü)l, �h� ��G� rXs &]1 ��_7z W�G�1 �° ^X! �heÄ Ö��� �£�5 O:; On S ��I, �heT &��0 ]�=], `��« ��>�y�W! �7P�D S ��T> �Ø� ��*¿ ½�«! �Rh� iN*7z &b��H�s �É� «L� /]� - &�]RVì1 *�£Tën ��:�W *¿!

N* li�¸ »�7z WL�:z �W, É� £R!>KgS(�. S !ÔQX °®N� £�X Ô� ¦��W, ��zs Ô�z £T��W! ��4/«�H£T��(:z &1üÆl �W! 1°]£? ^¸�Nu�7 5�Ð d��:z , ��7�P *É�>K i�( °£?�! *�XO��|�P *'(R ":z s �W. �îR4s �Å cGe�1 S�* £�0> �PQ�W. g�| ]�=] ´½�]] ô�O�W ¬�; !!

��O�c�)¯ $S*, S ¬�; D� ^»�7z ¯�?^���� - "�`I�� i�PW - ;���] 3Re /�W! �¦ ���> D�>�Å" &��� �Rl �W. �Z� �ô�P*;R ´�(�l S(, Ì�L¦ �az �1 S ÖN l �b� �Rl �W. X³7�P �PQ� s�, ¯|( A�� �]� �/N�� �Rl �W - L]�7 &��� �Òs �R�l S(�! 8N�s 1| º�1 '�| n| G0 `�£T��W. � ]�=] ��§� ©L�Å ��(�/*��. S> �Z�. �|( �iV�� °^�heÄ &£¿Ñ ¦�<. ���<*¿!!

******

141 ¹º ��� 2014-1

Page 143: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

1 �]iV ^yz ..

y)��y)�� [Oz; [Oz; .... @R)/{|��@R)/{|��

“�µ�iV |<= �z� È4l { b�Ô¿m È4l { ' �¶; �, n| � &�V�� )h �az TO1 �4l |.....” ÌEÌEs �<=>�� ¯Nyz &Tt½R � &]lsR, �]iVsR. � ^§µ b�Ô¿N, &]ls§µ �z� �¶; �. &�zbeÔQ� DE�he�¦z �� �N�.

“�nz��, �4 k�Ä c 4l D4l |. � 7h ÀR À &�V�� *Ð�z TO1 N��” &S(| n|.

“&W �iViV, �U ü1( ��_W......” &1 �� �Å &�øg��, b��/ °���*1 �PQ� S ����� b�V1 i�H 7n �d½|, D« � ©�© u DE. �/MN NiV1 ü�P “&¦ �T.....” &1 � dNyz �ü�\|. n �ü�P� W>K7, ��X�X Y7�P ¯Nyz �E�W. &beX, ¯Nyz Ei�z b�W �/MN DR>S(R � &]lsR.

&N�©| /���, `½��$ � ^��, ¯�? i�T^ &�]*S( ¯�? ¯NT� � �isR *X; �\R � ��z . � �ism ��X ¯�?OT>, ��1 �R�R ]ÌVÉ�. ��� ��7 �PQ�� ^� i� ����s ��_W0. ]� +- ]� ]�` ¦t ø�Ti�W ü�z� ��aN|OS(mµ, ¯�? ��z *X; �\R. ��� k�T �T /�� È�4l |, ��] ¯NI��*�� � &]lsR ¥he���. �`� �*K��� \u�, ��1 �`��� \u�. � ¯NX1�- �`� ¯�Ô1 �*K��. 3 ´*K O£ß, �2�, b�� ¦�X c:z ��� ´*K +Ns�� �*K�. 2L����¸ ���*K�. � ¯Nyz ¯N/1 �*K��, ��1 h<= ��. &1(�X7 � Ei�z b�WN�� \u� �`�. �±i�WN� 7�P �)l ¯Nyz ���*K�, i�H7 i�zb�W.

� ^R hX;� b�»��N> i¾� ��¸�� *�/��. � ( �>K� � K*, � (  Ì�  \* � ��bT¬ *�h� b��W0. |e hX;�X !���heT &�: *a; R0. hRT ��O1, � ��bT¬1 ¥* D«7,

142 ¹º ��� 2014-1

Page 144: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

2 �]iV ^yz ..

Ei�z &�:1 ��� D«7 ��O1 �\QR0 � &]lsR. � ��bT¬� G� ¯L ¯�?���W � Ei�z &�:. � ��bT¬ �-W 1�_0beX, � &�: ¯L ¯�?ò $ �/M ÈE�W0. � �9|�P � �9 �N> i�z �< ��1 �9 ��0.

� ��bT¬ �U G*�� ���¯X; ��V� ¿� ��� �\Q* ��0 G !���W, �0; ��X &T�� È�>�� !���W � Ei�z b�W �/M§. &��ÖH��, &�(\�S &*K_. )RÌ�?�, ï�G0� &'( &*K_.

�U ��SG�S � G� � Ei�z b�W ��SG�S +-. � b�W 'É� �ES, ���� �>�, OiV� `ü b_ES, h<=� �ES, ���� *X; ]¦ ¥* �N �PQS � &]lsm. � �isR &n^R0 '> ��?R +g»�1. � Ei�z b�W +-, � &]ls i�#L �)W ��. bWi�W ��yz ��(heT bW �N� �b_ ��, ���m ��� ���R �b� �� �)W. �9 ��yz �<� ��, b��/ �0 �c� �Ì� ^ ��.

� ��bT¬� G� � Ei�z b�W +¿ W�W� ´�NÑ���s ¯L ¯�?ò $�W. S ¯� $, � & l �0 &T� ¯�;�be�, �U bW*nÉ� 1�� bÅ ]N/« b®�� GJ &�H�W. � ¯��, i�P È�`7 &�H�W. ���� G: i�z�� +- ON¹ ��. ¯��7 p-<� &�¸ �U �, �^���'( � i�z b�W|�D.

È�` °��� � l &�H*, £�sR "iV ¦�X �U O]l b? 3?7, ]�7 i�z��� ��X �9 �Ë !Él �� ]� WÂ; ]��g��µ &|>�� � &]lsR Ì�VRz Wö; �E b_E 1 b�b��. �_� G� ����H� &5ß�� !�0 b�-� ¦�X /��N)å�, *�¹ � �is >:�£� dR´ìHg� Nu� s  �* � �U ]�z \: A�B¦ ¯N/�� ��z , � �i�H�z �>�-n �r �N l�H�W. �r P� ���]�N�7 ���sn ¯�� ��£�o� ���� ����H�.

¥*Ks *K +gR ���� �PQ� ��£�o�1(�X1 ¥*X bW4Rz b#��P, i¾� bWi�W� ^*Ð D��P P� i��d0 ��£��� ^1 �p=1�\R ¯���h�.

�* � &]ls p-`� cbe�*Kmz�. ¯���� �P �=:, �: ]�R D½R. �`� £�0 |�P �PQ� ��l <� &�� ¯�?s �ÔQ<. &��7| �0;��X ¯�� ^ �`� �)2� &:��X �R> ¯�; &� °� ��. ��z�¸ f9� ��ü�\R. *�L Ì�M � ¯X;�\R. ��V� �N@� *X;�\R. �`� p-<� �E � �isR “�2X �¸ �p-<� &�¸, ��k $S �)l i1�yz ¯��µ &|>�aR” &��, “�nz�� i�P�, �

143 ¹º ��� 2014-1

Page 145: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

3 �]iV ^yz ..

&|>n ^»� Ô�� �� $S( ��yz 4Ö NH� ©L¹ &�]*S( ��E��i�W” &1 �`� ©^Ð. �`� p-<� �E, � i�z b�W i� S�� �¯eÉ� �>K� �� �E�W.

4��Ø� ý�,�R /�0� \�]�7 �\QR ¯��^R. *�L� ^»� ��£���. ¯��OT> &��s_. ��©'�C ÔW^T0, &� 7 ��;j� D½T, &*K_ �ÅH/�, &� ��£��� &n�be�, ¬:; b*K� ^É� +- �PQ �E !å�R &5ß�1. &� ��£��� &�� ��� `¶�� �*¿. ¯��^R �DQ0be� ��z�¸ i�z� �5��d. �PQ� ¯��^R `�H�^ ��z ^� �|OS(R, ��l �G�l � &�]>Ì�� ���>S(R. £�sR "iV¦�X �U �¦�X ^� $S �PQ�N��E��. Í��^R &1( `¶�� �az TO1 &he_ cde½R, &5ß� �T^�7z &� !���¸T0, ¯�� D�O1 ¯��+g� G: &1.

��X�zGW, £��2â�� �� ¥*K 1̶� �* �>�- ¯�� b|(� p-`_ ����W. �=:z ]�R D��Ô��, `^pbÚ*� b�ü�Ô��, �/M £��<�1 ��X !�� ü����, �c� ¯�� ü�h�, ¯�� �N�±� �i+NQ��, ¯�� b�WÉ� È��Ô���.......¥*�2X &'( p-`_.

� &]ls i��¦t, � i�z b�W +- `N/fE�W. �©�, ]�g�, �PQ��^É� ¥*�2X &1(�X³ i�z��. �PQ� ^»���� &���, �]iV ��yz i�z�� &�� GØ ���1. ��] p-<� 7 ýS, � b�W ��S G�� 7: �1(�R �`�. � ��$ S �`� �� 7: �1�=� � Ei�z b�W.

*É� �E �D 7d, �T ^�� /�P �� ¯�� �9 �DQE�W. �U1 �/MR�� i® ]�R D½R, �O�È *W� �PQ�¿ &�(:; �W. � i�z b�W `N/fE�W ��9, �� �)^»� Dg� ¯e0;��E�� 1 b�W À� �� ]N/��. i¾� �beÄ &1( �� ���� � b�W À�.

v�? n( i�/» 4(S�� ��� $, i�(T ��z^R ±Ì� 4þ ¾G*� �N> p-`_ p-`�. r�H��� �i�1, &beL�]� NH�i� ����H�W. “&�V�, &5ß� ]�z����1 ü����, &beL�]� NH�i� ���¯�¿�” &��, � &]ls ±_��. i��bi�¸ !W |, ��z�¸ !W |, �*K- *�b���. P� ¯Nyz !�¹, &*K� �S(R i�z b�W ��. �`� i�� ¦t, � b�W +- P�(ø��W.

“&]l�H! b�g� sR ü��l S(R, &beL�]� NH......” &�� �/�7n �L��|. �`� *»�1�- 'É�. +gR 8N�s !�������( 1©�, �he_ �`� i�� �PQ�:; �W. �T^��s ¯�� p-<�7 �* �>�- «L «L &�E��� �`� i���, °®�1 � £R! $� 1©� ¥* ¯�� ]�g s � *»�Ì�� 1�£_�be�, ]:; ��* 'Rs � *�X !�0 ´�­�Ô�� ���¯X;�W. PRs� ��g�(, �

144 ¹º ��� 2014-1

Page 146: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

4 �]iV ^yz ..

i�zb�W OiV� Ê��s �`�1 3¿R�l S(�. i��b�7 !��, � �U1 ü�PO1 �\Q|. � ]�z1, �`� ��? +g»�� �W�, ��yz !å�|. &*K_ &����, &beL�]�.

�U &]ls�X !���W, &*K� |�D ÖN l� *�E &� !���W. � &]lsR i�zb�W i�] �/MN�HR. ��yz wx ¯X;�\R, � �isR. &� !��� ]�=] �U wx DE�W. &�¸ >¦4� &1. ¯»�� ý�É� /�P ���. ^�1 ¥*4 ]be>�- wx D�l �W, � ��bT¬. /�y &N/�y �az Tg�W. 2L�� �97z �`� *ÐNz'(, � i�zb�W�n.

*�( +g¦ ��O�aR, ¬�; 4G� D���, Ì�M � ¯0;��. � i�z b�Wm �`� g�E c:; . OiV, OiV' b�*4l R. kiV, kiV ' ]�2 �4l R. ÌE ÌE �<=�� b�*4l R. � ÌE, ÌE �<=� ��o��s � �/M� `¬Q>�(:; &1ü�l �W.

�W) �beT +- &*K�§ !å�R, ]� +g� iaz T�-1 – &�z�, �z�, b�Ô¿N �i�H1 S> �W�E. i�z b�W �/MN, �� �)��*1 ¯X;� P�( r; � À� +RQ1 �S(R. s� ºP�Å �* � i�z b�Wm � &]ls1 b�*�P�Å ���� s1, OiV� kiV� *W� PR�<= �`= �:; s k�T �� �� �`� À� b-B �. �U &� !����*, �9 � &]lsR ^»��V� � �az �¸R. �W^N� wx 7, 2L�� �97z � ¯Nyz |�P.

´� �W^N� v�? n( X` 7 ���u� �N l�H�be�, �U |�P wx ��l �W. ���u� �rl , X�x «��� � l D)E, +g � �az �-1 k@ &��¸R.

“&�V�, mh �Ì� ^ ba; BÂ*�. ¯�? b|�2 ¯:; �>�-, ¹�sM X�x �@z È)E �PQ+JQ1 ba; BÂ*� �T. ø�B�] huH�” &S(R.

“&he_ ba; BÂ*� ¿ �DQE�¿ *o, �� �¸�Ì� ��^��7 �S(N|OS(|....” &S(| n| � &]ls�.

“'> �N! $ S�M�0÷ ��� � ��X�yz , �beX ��^�� �SX �0. ' �eT7 !�¹ �Ì� ^R bo(�tÉ� �, �N! $ S�MÉ� c�H� ��^��”

“�ôz��, À �¸�Ì�1 �N! $ S�MÉ� &�`7 ��P� Gb� S���>. �@zn È4l | X�x . O£ß bÔQ�, Nve� D)4l |, �*�¹ À &5ß� sR &�L ioHp(� ¿ ì¾ *Th� +RQ�aR” &S(|.

“� O£ß c*K� �¦ b_�, �be_ Ì*K� ]L ¯:; >�� mh b1 U��Ns ý�g�W” &�� *«l!0 Ì�� +RQS(R.

145 ¹º ��� 2014-1

Page 147: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

5 �]iV ^yz ..

&|>�(:; sn, v�? n( X�x k@ D)E �Ì�^ ba; BÂ*� �)4*, ��X�yz �PQ ��0 b1 ��� ¯a; |.

“�Ì� ba; BÂ*� ý�����V�, �* ��>°� h0;�� ]R^�” &S(R, ^»��V� wx ��� ��R �rl , ��X�yz i�P'É� ¸/-1 �PQ.

PR�<= �`= &S(|, “*�sR b�*��, U��N7n h�;4l R ��>°�”, �`� � ��>°� ��� ��R ��l S(� ��� £X; . S �07z ��H� *1¯�;E�:; S(R, “S§ ��>°� ��?�V�, �O�` ¦�X £�sR "iV h�¹ \�” &S(R.

��]7n wx µL�W, � &]lsR �7z !����R, n| ��0 b17 b���|. “&�V�! �¦�, �rl b�Ô¿�, �z� Ì�K bH” &�� §§½R � &]lsR. ��]7n �2y

p-`� &|>��, �z� Ì*K ��O1 �7z !å�|. “«�HX  N�V� 'W, �¦ &S({ �Å &¦ wx �PQ�W. �U ô� ]üe�W0” &�� S  yz n

¯a; R � �z� Ì*K1. wx ��O1 &B����� ��G|. >°�´°(��H*, `��� cbe�W �U. k�Á ô�0, -*;R �/M

!»��� ��� ¯a; R0. � &]lsR i� /�0¿ , &1( ±²]l� cüe 1 wx ¯0;��. �`� ���¿1 p�? ��. !�0n, ¯Nyz !����R &0z � h¬QO1. &0z � �1*5ß &1 �`�

!� � !å�|. &0z � �, OW?s iX; b*K �E, i�P £��s ��( OiV1 ��P i�z &�: *0;�� \N�B�\R. “� �U hX;�(heT �\Q|, *�(+g ¦ ¯L�W, �U hRT �E, i���� � G: &�:

�PQ b�h¸|” &�:��, “i�z &�: &` &� ��O1 !»�1�=mµ���” &1 cbeø�, �`� �¸�p� 'R NQ�� �¶; � �*, �2 cbe>�- 'É� �PQ �\Q| �`� &�: *0;��7 �p�� Drl .

“¥*K�l &*K� D����, !�0n �DQ�HiS(|. �Á ô� ¿a* `���7 ´�u� cÞH¬Q0 *¿” &S(R � &]lsR.

“i �U, �i��?” &1 &�s|. “�� �{ ��; � &º c�H�0, &'( &�H* cGl | &�W. � ��; � &º, �*K� D��ÔN�a^?”

146 ¹º ��� 2014-1

Page 148: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

6 �]iV ^yz ..

“&*KI $¹ &1( ©*�H� ��a�, i�*S( 5s D4l R” &1 �?cGe| &beX. /N�� ���H�s ���� ��z �{ �üz§¶x� �S(�1, �heT ´�u� c�H-1 º�<g�Å ����1 �U cüe� `¶�� cüe �`�1 &���N�s *�sR ¯0;�� �¶; � �*.

i�ô� /�P�W, ��]7n. � &]ls ��R �h� �>K��H�, wx ���, +g ���. “�U �heT ��l S(<?” �� ´°(, ´« �W^N� w�7, ´« �9 �`� i��7.

“�{ b®�� &º DE �DQ ^�1 cGl �S(NiV, ´�u� c�H-1 º�<g�Å �Å” &1 cüe�W A]� ^N�. &beX|�P, � &]ls i�� i��7 ��. �9 v�? n( ����, ]�4(�� c�H��, ¯Nyz |�P �� ��>�PQ �± i�WN� 7 ��( �<»��W �*K��. �� �`� W�ÔNH.

��]7n �`� ��R��l �( �W^N� �n �PQ�W. �¿`es, v�? n( �P 4(�� DE ¯Nyz !å�R �© �� ���. �� �PQ �±i�WN� �/MN ¯X; “¥*K �< +- �����V� i�z b�W, �heÄ �� �n(»�7....” W��s cGeR. �heÄ �Å �4H� �Të, �<=ë ��_ �`� ó�g7 W�� `�� S ��I *L ���W. �`� b�>s ��� �*KI $S �sM ���ŵ &1, i¾� !�� b�WN�¸ s��P �½|. ¥*K �< +- ��.

&� |�P wx � �DQ ¿ , �±i�WN� �/MN |�P ���� � &]lsR. -*;Rz b®� DE cGeR0, i�Ô� W/-1 º�z�, [ kJ; ���^�1.

i�(_, v�� |�P b1^�1 ü�ü�\R. ^T c0;�¸ *�� �½T, b�W ¬�; ]`= �½T, b�WO>K� ��$ S �S(�µ�1. �À *�£���. “�À ���V, �*K�¸ 5n ��W. È�` �� !�����W *¿ &��§ �/M È��� ��” &1 !����T. ô��9� /�P ���, i¾� �/M !�H��.

“�i�@! ��k $S �*K� ��P 5s ���� ^�1 ü�ü�Ô��. i�zb�W �/M È��� �nE�W, h�z `L���W” &1 W�� bTg��, � �isR �c� �N�® |�P ��� b1^�1 ü�ü�\R. ^T �E, �Å i�� �> ¯a; T, ��� &�¸ ]`=. �*K�¸ �Å i�� üP ® D½T. O]l �>�, OiV� ���� ���� �nE�W.

ýÅ ô� 1���W �U . �{ �üz§¶x� �S(��: &£�m=¶x 7 ¯a; R. “�i�@! &�V� ��-1 >�N*�¹, i�� !»�-1 >�N¿?” &1 Ws�s &T�g�( �

&]ls1 �E, !�0n ]¸K� 7 GJ �j; & 5z D½R.

147 ¹º ��� 2014-1

Page 149: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

7 �]iV ^yz ..

“�i�@! � �N�® ^� &�� �À ���� ¦ �����, ¯�? ¯�? OiV� ��� �gS(�.......” �`� ó�g7 ]�. Ã$ ��5� |�P ��� ��E�^»� ¿=� i�P �FJ bj; 1 ü�ü�\R. �PQ� �FJ bj; Ì�� �N�® ^�1 5s «X;�½T. ��7z ¯X;� i��� ]`= �EGm½T. &�:*X;� OiV| ÈRD½T. �{ O]l i��� �PQ¯a; T. bÔQX b�W b�h bÔQs ����W. ��zX �<� £�� ��zX OiV� *1ü�Ô�� ����H�W.

� &]ls GJ �j; �PQ�W. º4 4; �ü�C iÎJ !�� �\QR. ��� ^N� 7 GJ �j; «L b�ü4l i1 cGeR. �U �Á ô� 1���W. -*;Rz ��; � &º DE �{ i��� &º �\QR. �heI $S I��® c�H����ÔQ1 cGeR.

� &]ls º4 �PQ�W. ´�@1 X�K:z ��>S(R. ^N� �97z ´�u�. Ì|bX PR�<= �� �`� �p�7. ��z�¸ �Å 1°]£?�, øE���W. �`� ��� �±i�WN�7 �*�¹ b�W �/MN. ��R �� cüeS �Re ��.

i� k�T �97z ´�u� ����s, £�såì]� &�z*7z �� &����W � &]ls i��¦. R iÐß� *�V½�. g�x s��. ô÷z R, iÎ� i�H7 �N� ¿� &� °� ���1 ^Nl.

&NÑ�Ú wx �PQ�W &� |�P, �U1 ��e0� 7 ��V% D½R. &]H��N�s I��® c�H�, �*�¹ ]�z ü�z +- ´��� &1.

�¦z m0beX g�x �õ]�s ����W, *k�% � $|� �L���, wx � $|� b1D��� �n½�. �É� '0 Ì1L ���. ¥* �|�P i� � !�� ��M � �N� �õ«7 O:; O1���. &¶þ W/����� &����W. *ÐR ��) �NM� ��. Ì�R O�:�( RiÐß�, � ��I7z dT*:; >�:�( W��¦ U�L ���:S(�. ���ü �>�- ¥*� ^�. &�� i���77 ¥*� �7Ô�...�U �¦ ��Å �2y &1.

��yz �� �sM 1Î��� �<. � &]lsR �±i�WN� `�P £�X ���. 4��Ø�, &�� ]¦ 3 dz: �@z ÈE ¯a; |. � &]lsR &W+- Ì0;��, �Å &�Y &�0 �:; s dz: 7 �� �W�)l, sz �T G� P �\Q|. ��yz &�¸ 1°£þ�, *k�% �* X`, m�û &'( 1°£þ�s �S(�. �az �-1 �0� �* i���7| 1°£þ�. � �isR �� 7 ��( b�* >®Q 7n, +RQ1, +RQ1 &��7n �T� ^¦QR. � ^R Æ� 7n *�] 1ú �gS(R.

148 ¹º ��� 2014-1

Page 150: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

8 �]iV ^yz ..

/�b À� ]�¯X; bT>�( S> �heT 1ú bX; �Å �����. Ô�zX g�| s�, �ö� i1 ]�h b�� °5þ 1, ��Kb� �\|. s� !�L�P� �G�'( O�I K�. �*yz n �<¦T>�� �Ex Ð�B ��O1, &LM¯�; ��� �<� /W 7 !å�|.

�<� /W7, �±i�WN� ��Rs +RQ1 �S(R � &]lsR. �]l� ]�E Ì�?� �S(R. ' �`� úöi ��Rs ��( �<� ba� À� ��. �P ��( X³ dyz |�P ¯Nyz ��( �*X À�, g�| s� ��g�( '�� À� ��W. òÖ]��s º�l �(s��, ^X &�B� �PQ� ^X�1(�X1 ��»�� �� ¯��P Gm�-1 ´�«(�l S(�.

v� g^=� �PQ, �`� ]� &¿? |. �� *�£¾ �PQ �`� À� *Ge|. Ô�s� �>�-, X³ ]�h È¿? i1 !å�|, &heT *�b��W �`� �h �1À� ��Å, ¯|s�7 �L�¦Të. &¦t !|«L �\Q|. �`� b*Kn )� \NL�£-B |. �heT 1ú7 ±R>S(  �����.

�] rNHN@�, iÐß� N*K��| U�L�¬O1 ��z ��z s �p� À� bTg�� ��>� �PQ�W. b*K� �)l, � &]lsR �R.

g�x �N� ¿X�:; �W. �N >� �L���W. &he�he_ iÐß� cW, rNH N@� ;21 ¸*�� ��� ¯a; �.

� &]ls1 !g>�� ¯Nyz &T� ¯a; |. ¯N��¸ `L� OiV�, ��� �>�, ��, ü�ò� � /] k�T �9�s ´�« ©ü� `��¸�^1 4}� ¦ ��W.

©�^�� ]�=] �üPQ� � °�¦, &�E C�E ��� �p� 7 �Å P�( !�� �, � ¯NX i�H7 � i�z b�W �/MN 1�£� �S(R � &]lsR. `L b�� �2�, ±i OiV�, O£ß i0;�, ��L n�OL� ���*K� i�H7, 1�Ñ;2 7 `©�� 4e�P� ¥�0 �9¦ 1�£� ��W � i�zb�W, &NÑ�Ú, � g�|7 �`� £��s Ì� ÈE� \�¸T 4���. Ô�z� i���'( '»�7 *�E O:; O1 ���.

/�N(��: ^É� `L b���� c:z &º U�L�Ô�� ��� ¯a; R. ôiVW ôiVW s ¥OK*K �®=J h�R�Ñ�Ô�� ��� ¯a; R. 4��×1 *k�% �PQ�W. i�(X wx b�*�� ���X;�W.

�Á ô� «t�be�, � i�z b�W bÔQs �>� ÈE �/M�E�W. ���u� ý���W, �]lN ���u� ��� $�W. ´� �W^N� v�? n( X` 7 �]lN ���u� �N l�H�be�, �U |�P wx �Æl �W. ���u� �rl , X�x «��� � l D)E, i���� ��s ��s� `�-1 k@ &��gS(R � &]lsR.

149 ¹º ��� 2014-1

Page 151: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

9 �]iV ^yz ..

�U Gbôgl O1 ���� �PQ�W. Gb �] &1 � &]ls dm ¯:; OS(R. Ã$ ��5�7 ��z O|>KS(R0, �* &*K_ ��aN1 cüe�W. �� ô�7 !ál !Él , i�z &�: !�0 ��O1 !���W. k�T, �T ô�� O*4 Ã$ ��5� !�� ]� d�X/�l� �0¦TO1 ��l S(R.

&�(:; cbe�� iQ ��|, �] ���]�N� «t�be� � i�z &�: ¯L ¯�?ò $ �/M ÈE�W..... ******

150 ¹º ��� 2014-1

Page 152: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

1 �]lR�� ��z

��� ��� � �� ������� ��� � �� ���� �� _| w� #��)}� a{R (G~j 31, 2014) #�m���{

���> ���D� @� <=>? [� $� &�9M 19 � a{R a)u � �^M� ��

a)u � ,�$, ��� �) ****

��+] �R 1ú�P �T /�0��H�W, &W �l /X;s +] ¯X;�ŵ ó�g ¯eX; /�B�:

!|* >|>�Æl �W, >be7Re� ������� �N�¸ &beX§ ì¾ &�v��W. �]lR� �Ø� Ô�°-z �X �1��, ��צz dQ� bÚ*�� 1�T � °�¦ ��W. &]| v/� /§K � ¸�ë ¸± ^Nl�1 Ô�<gS(T. � >&� ��u �R£�1 �E ����Rs ��( cR<, b*Kn ��( ¸�c:; &�^:s �<=>S(�. � �]lR§KE ��B�, ����� ��>1 �<=���� ^X� �N¿, Gb� ^X§� ��� �R£� &�©�s � �� ���1.

�1� ºe7 p-`�s !Él �( >&�1 ��sn �Å ]X; "¥m�! rs �÷� " &1 §§4T. “&�H5ø�! 5�� =�z*�¹ � S�( �m l ���” &��n �sT rsT. “|!=»�*�¹ O�b�� Ì1L�<��, À S�( §*�)l n| cGl �” &�sn ^T �l Eþ2]b�

&R� �/MN O\QT, ^� �àö; dbNz $ b� “��_.. ¹Z*T l | &1( db�z7 ¥*� ���� *¿, iN1( O��� �1*��?” &S(T.

151 ¹º ��� 2014-1

Page 153: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

2 �]lR�� ��z

“�Z K� !�^.. !0 N�s &T�gS(<” “&� 5ø�! �Z*�s��� 5f..&�S b0(�7 ��<> (R, À� b�E �0��” “i��1( dbRz O�� i7c� &�] DN��, &� ��j z� dbj OS(i|� i� DN�� &«l� ¿

G�g�W” �1T �ÔQ � �a; � iPQ* D����� ]�>�( *»1 /X; �iV*� “]�>7 O]l E1��

�µ\Q��?” &1 ©^Ð ��E� ´°( &�sT. E1� &�sn rs� �p�7 !�� !�L ©^Ðs £�0OPQ�W “��Y{� ��? j

GG�1¡PQ����, i� �>i�z �)����< ���@ �T rCPQ E1� rbNS(���” ^� D«7 3 G�¦ ¯X; &�� b1 hN���\T “|<= ��( bå� �!=�z ºs�( a³� È�>1

�cQ�Hi1 che, &¦n ¯W?�91, Ô��?�<1 NiVS(�1 che” D«7 G�¦ b_� 5��1, S�(1 iQ�� �� È�>�� s� ��N�¦ ��i�HT.

******

�1T � O]l �7Ô PQS, b0;�1 �È°�PQS ¯W?�9, Ô��?�< cdl ' Eþ2]b�T. E1� `�ih /�0 O0;sn c�@� «�� i��7 �0 £�0¯a; T “¥m�! � �9 dbj ÔW^ i�� ���:; &����W�”

“¦® ¯�¿�, *0(� 4< {Nl� �W^^? &1 /X;s �^=T ¯W?�9 “ �*! i� ��HR \- �]HS��usR �*�1 U� $ £4l � b���\N1 ÌîPØ�¯ $ wy,

d· «besn ÌìÌø, &¦n /uGN� Ð�z5ß� ´±£��1 AR�..&Nd· *���.. Ô��sn * `*�� &�v���|�“

“��Y * .. �mz.. &�Åz �PQb-B 1 �<�W, óbe|� ^Nl�<¸�..«1 U���� &N*K ^�g�<¸�” &1 i¾� �^=T.

“��� dJPQ��1 �à S 5�, i� �Eþ, &���, bNb« �S(�, &�� wy�, ^N l� &N ¶]� ��¬2�¬s ��(�; *¿?... ”

“&��W ¯)( �” “i i��� c�H�?”

152 ¹º ��� 2014-1

Page 154: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

3 �]lR�� ��z

"�À #�H*K�z�, &«l7z ¡>K # $�K, E2e 9gl � «R�¸T rT ��*..�� �Aß¹l �_ r�>�aT" &S(T ¯W?�9.

"� `¶�� �+ ���, dN�� ���VNu, ¯�? *NV ¦�X` �, *'�� i�ÀÅ # >* b-�" &beX¿ �� ¶u�1 ±²]ls !�Q>�:�( Ô��?�< &��>S(T “¥m� bùi�X;  :z

��G��PS, ¯±)� )ES dm l R.. ' dR �� (s b-��� iNBj )ES bTW?” &S(T. “� iNBmÅ 1|( D)l ° W��g�W, �*# K� c�H-1 � 2iV�( ¹Ns �dW” “�Å �N¿s &S(� 5Ð, +E�] �7E�Q' ” &S(T Ô��?�<. “(s ¯�? i��^=��� �GN� ��<” &1 ¯W?�9 &�sn �1T &�j N�s �4T. ****** 2â� cüe� ��� �PQ�W ' �2X, �heT, �*K� ¦�X ´°(� �1�1 ¬:; Ìa; �. E1� �N l�sn �m�ú #�0�z ¥* ÀX�C, £J 4; �[ b*K .07z ¥* EX; �C È4R �À ¹�z�,

��� ÐÒ ��K 1iVÆ- ¸�g�� ]X;�W..b:i� O]ls ¯X; , �ö�P, ¯�? c�H�i�� `b®]i�� :i, ·`]�7 �îÌ���.. &� �l îNQ�S N1(�C AEôJ� �]li�, O�sn ÌîPØh i1ö &���¬Q &1ü�P, &� �0 ]� ¢±�> cGeT. a³� ]�> ¿X $ GJ �§K7h �az _ ¢±� ~�V���$ � ���� cGe�-

“�1Ä, b:; �N��� �@EK ��] \�µ ��E� ���� *¿, b:; �GN� ¯X; � 5iV? /�s�«7 bò*�� OS(T.... *W��P r�i�a^?” &1 Ô��?�<.

“�»� �GN� i� L:; 5:, �IB�; �(�P �DQ ¿ , �\Q+K- �(ß �Ðß..]�> �:; b*K� r4{ �Å �i�?'( Ð_, Ð_ #5? �.. &'( �»� ��� .... i� Ì��Ðs ���z TW �÷em ��  �0 )GeN�� ��; �2�vW? ” &1 ¯W?�9 cGeT.

“k�Ä D)¿? �” &1 �1T ¹¦QT. “�Ì ¯:; £I0;�Ì�, � &£ß� ��( &k*N�� «�_ �®sM /���” &1 ��(��(:; 1ìR�s

cGeT Ô��?�<. “À �p�1 ¯:; £� &�/| S ]�a�{ n| b�¸|, ��yz � 5Ð 5£�H� S �0��

È��, P*K¦z � Ì�¦��� �� ��X ¯]l�� &�� D«7n ��W” ******

153 ¹º ��� 2014-1

Page 155: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

4 �]lR�� ��z

�Ú ä©S��=��� ��z ��? iÿL�W. 4`yz P�( ]� �� b�\�� G�XF� �az T>�:��, �]lR� b�>K®Q7 ��X ¯�? �i�sR m�û7 /�]� `�:S(R, &�� µp�7 ]àül U�L �Æl �W, ·`¸1( 5�H]s /�ü� ^ �B�D 1�Q�].

2â�� ÔNQ� ©ü �1T �¸�p�s ��X DR>S(T, �]lR�¯ $ �i�s1 �E Ìî*��*� �Q, �l +�£�>K1 “¸]sR À� ¥* `¶�� �az -�” &S(T.

m�û ^÷H� �l ]LM�P “�2y che” &S(R �i�sR. “�É�s i� ��X ©R�5: v¦� �oN�, &|�>�- �NíPQS, hR¡PQS v¦�1 &2V

/:; ¿0�� ]be Èm ¿ �� *¿?” “&<|�, i�¦ v¦�¯ $ £«§ ^»� � �: �:z ]be<� ” “�ò $S ^HGN� D)l �R*K¿ *¶; ��7 4l �, v¦� +- &ÌV�*Kmz�, �i�aR?” "�µ�, �i�¸ �J��>�- �H�4��¯ $ £«§4Ì, ^HG�1 ^��� &|Ö��, &�sp�

S K', À S�(, 5£�H� ��. |<= Ô*Ks A. � GJ &�H<, On(Éz �ÅH/� D)l �� c�H7 '§ ���l �W”

^ �0� `�b�sn 4`yz �P �1� ]�`, 5£�H� £�0O\QR. ��X ¥*Ks *K i/A�B �1��� &��³ `b®]i�� �¶; �. &]ni�LS, &�*K��S {��¿i1 ��R�rl ��aR. >&T &�] Ì���h� �7P)l ¯¿? �� \��l�� 'R R�l S(N1ü�P�W..

�1� ]�` ���ë “ &W � SS( Ì�� ^T cdeW `�¿�” &S(R. �i�sR “ &��� D¿? i1 ' ��?°H�? �ò $S D¿? i|>�� ¯:; £� �*K�(�P �4l <? &1 &�sR.

”¸]s�! S�� ô�z |�� � b1 À� ¬:; b*K �Éz «L, bÔ��l �1 ^*Ð D)l 5H�>�, ´¢]=� b:i� R@�PQ �]�­�l S(�1 ��E�W, &�]s &��Ni�¹ Ì��Ð1 &�/¬Q.. ¯ $ ¬Q S )(­g� ¯W?�9, Ô��?�< +- DÅT, ^ÅTs ��aR” &S(T.

�1T Ì��Ð dk]lsn �i�s Ìî*��*� �, �=N� �K�s &����W “� � ´ �� '¯ $ b����1 À S�(� ò£ß¦� ú|7 ��P ÔW`�\|. '> ]���� ¸­TB , ¬�; «t "¬Q>*K� �Ø� ���, � 1�- v�P ��( ��0�*K� &�| ��� ��R��l �a�, S> cbe>�- ��=� ¦^�º� ¯:; �>”

”ÀR �RO��! &« ±²]l À�|, ü¦z ÿ� Ö�¯Tl S(R " &1 ¯ $NH� �¬Q>�( 3 P�( ¯¿? �� OX; b_4T, ��� ó�g “ bWi�W �ÅHs�4l ��� ºÿ� �ÅH/� c�Hi��� �20�� Sµös, &�¸ �i|>�aR?" &1 �*K�1�^ `1ü�P�W.

154 ¹º ��� 2014-1

Page 156: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

5 �]lR�� ��z

“ i�1 �]lR�� ��X^N1 i�H�s ü�4l N�� &W ]N]��s i� >:�£� ��GW�¬>�( DN��, ]�h ]X;� 4�� c�H�� i� ô $©� ' c�H \P Ì��Ð1 &he &�/�� �. i�i�¸ �J��>�- ·`¸� /�d4�, *'�� ^I $S £�0b�¹ ´b�Ô� ���l �W, £R< 5�H]�, i�P cT� ��4l �.. ��Bs �iÑ�D Ì�� �l �7P�¬���” &1 7b� !����R.

******

� Ì��Ð i�P i1ö, ]| 5<�� �R 5<�:��|>n &��>T. ´¢]=� §a��P�

�R<�( ��( b»�s ^�¹ v¦1 È�D�l �W ]�=] k $g �1 D�l ��1, ´« £4l 7 C�] iX;1 *�ü b�ü? D4T. ��� $S *¶; �)l &üePQ &� D�l v�� ���¬>1, pN��¬>n ´©� i1ö.

3 �9 �À ���* �¸� �§K)l �k*�� 4l &N! $ �*�� &�H�1 ��E�W, &�S i1ö i��7 PS(° 2L����W, �1 �S(¦ ¬�;E� bÔQ�S1(, ]� �L�7 £�e�\�n P�ü �°, � ´�](�7 2L���� 2L�� P� �p�? �i�s v¦�.

�c� tò �1S, �* �� l �S � b4<*�� Ì�� Ì��Ð ���l �W, ¿1 KNu�.. �R1 *�X kbe¦ *1¯:; >�( ¯W?�9, Ô��?��n Ì��Ð *É�. ^�1�4 ]� *»�� �beN ÀX�C ¯X; i��, c-B ������� &�� �PQ� �NV�.

ó�z \`� �/MN Ì��Ð ¬0; �Ì�ë, tò�1 �rl �T�l S(T, 3 b*K Ô��?�<, ��� b*K ¯W?�9 Ö�� �Xrl &�� !� � �T�l S(R.

”¥m� ��ûs, �]lR� E�5Ð �GN�¯ $ µ9 hX;��1 #ü¹ S> #be���H?” ”&� 5ø�! À��R #GeN��?” &S(T Ô��?�<. ”&üePQ NPQ�Ô�� S �GN� £X; &� 4�1 �g>K�a|, &� 4�1 �àE; l |, &W �

G��:, À> ��� � Ì*K S> #Ge� �¿ &nW Ì*H�?” �]ls ��� $� Ì��Ð ó�g �K�s �m� ��?³ �� hX;�W.

”&W ��H, �Å E1� �7z #üe� �N¿ ���i1 #be���� ” `���s &S(T ¯W?�9. ”]gl O�*¦z �, SN �)�/�|..À bn�X, � ��i�S SOPQ ��(��(:; #Ge�” ”&�S ��X ¯](i�¸ Ì�¦�n? *��@, E�5Ð ��À #�z���” &S(T Ô��?�<.

155 ¹º ��� 2014-1

Page 157: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

6 �]lR�� ��z

”&�Å n| r�>�a|, ÀR  yz ���>1 +Æ*��, E�5Ð1 �K #=�H�� ” &1 �]ls cüe, ��? D«7 îRQ� �Ðß� ¯a; T.

”&¦t��H” &1 `��� �Xrl !����R. ******

¯W?�9 5iV?� (N�� i�P �N ì�� D4�S(T. Ô��?�< º»� �, ^»� È� b:; >1 ô� «N>K�- ]�K, È÷eR³ i�H7 ��P �N! $ ïTB � �N� ba; T. Gb� Ì��Ðs ���z T i�H� ls ��� (N� �óM a; N1 cGeT. �1� &heT &�� `¶�� �Jl PQ, ��?R ¢±�� *�E Ì��A�X !å�T.

Ì��Ð �1�1 ��X t: �/MN ��sn, /5 /5 �¥PQ 4�N�s 7b� ���å�T. ”E�5Ð! ¯W? ; R b1/:; >1 � ��X �^¦, � y���� *<N�ü¹ nn ¥DQ^1( *¿!” ”b�=����, �W ��yz �az _ `¶�� �” ”5n &7E�\R” ”^HGN� D¿? i�� � ¸]sR ]be ��yz &�¸ ¥he>S(R” ”¯�? ��� *¿, ��� £�� ���>�:�W” ”¯W?�9, Ô��?�< i�P (�� �\QR, �heT � ¸]s ���>�- �ߦ �¿? ¦ &1..” ”� �R À >:�51��� üuÌ�W, �+ )`�D &� �� ��H��” ”*¶; b� &B�àWÑ DE, ¦ � �sn &he �mQ4l |”

Ô��?�<, ¯W?�91 �rl “ y��¦z � ��<> ( �0�1 b�Ñ« nR����, «1 s� «R�É� ]be ¯ $4 b1 �R” &S(T Ì��Ð.

”ºÉ� 4��s ��a�S(R” ”À S�(sR, ES(�()Rz ��]*�a; N�� &he hX;�D �� S���, â�µ b�µ

n7 ��? ¸|” � �0� `�sn �1� ���¿1 b0;bsM � �*��S, Gb� &�� Ö�� ���>�a�

&� `¶�'( Ì��Ð t: ¿0sn 2â�1 ”¯ $ �»���� ���^��� \® *��?" �=ÔQ���s &�sT. "4® i�� ) l È�X b �z1 µh)E )� l �” &1 ¯W?�9 ��< cGeT.

”íN5A= '���>� ]L(üe, r�K��> �ÌS(� *�J” &1 Ô��?�< �À �\QT.

156 ¹º ��� 2014-1

Page 158: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

7 �]lR�� ��z

��� �0 ´ N� Ì��Ð �*K �¿? T, 5H�> �n©K 3 �0 cde� &�� �Àu ` �in G�� ]be��. £��s �1� >:�£� &�L� ^0¦z ��] � ¯a; R, �1T &1( ��] � ¯0;�� ��X4mµ �N¿s &1ü�P 3 k�I>K� ¯a; T.

4þ 1* y�.��.� Ð�z5ß� £ßx *«l�P �1-z �X 1�>� �½1( Ì��> ��d W`Y� &�sn �1T bÚ* ÌîPØ�¯ $ wy, b*Kn /- "iV �­�¬>1 ÌE��T. ¯W?�9, Ô��?&< ]� üe b|� ������, º��(hT �1� �*K� cüe `EL�D¦ ¥be��� D�>S(R.

******

��.��.� £ß| *«l�P �-W /�P�W, � £ß| ��� ]�h� ȦTën ��W. � 7h �1T k�T 4Rz *�c�z b:; dÉ� &iV��, � �PQ� �£� �sM �§K)l ¿ îRQ� +- ��1 ��E�W, i �1� ¿ vTd¸ îRQ�, *�P !�� ¿7 «R� ¿7 iÎ� ��:�W. iÎÆz r; �û�, E' ¸N�, .0É� ��a�, &�'( �1� ��� ��R�rl ��a�, &¦ 2â�� ±Zs «R�ë �ÌúvTB DR�sn ¦Ö�Ý; � �*K� �Na7z O:; >���.

�i �^��� &R�¯ $ che>n b1i�g� *ÐRz �1� ¬�; &�z >S(�. ”�\)R! E�5Ð �0;��� �Z-1 &�z�] 8N!�z £�sR £�z1 r-¦��? i�

v�g�s b�\�/2�� C��W *¿!” ”5s cGe<� &�(�N�, �¦�X ^H*Nu��1 ^HG��( ^Hb*� &��� ��, ¯¿? �� p��

�* &�v���;” ”S �0 ��� ��� &�:�� �S(���, 5iV? W^¦ �GN� ¯W?�9 �� &�0/a; ���” ”���7z b:; b:�2H S ü�-+T, #V�z O£ßc:z ÈE�:; , &�¸ �T>N* l�!!” ��?�

��s �<=g�� �i�sR �c� &T� ¯0;�� �E 1�£� b�*�\R. �1� i� ^Hb*� �»� ���, E1� �� ��*�S(�. k�Ä *���z� *», *»¦�¸�. �

�DQ *����¸ ¦Öi|>1 �1T �ü !�Q>S(T, ��yz ^É� P�5Ð EþNb-B �1 i�P ��£��� �E ¯�z D4R.

"� ó��� r�>��> �ÌS(� *�J, O]l hN� ��±� #�H” &1 ¢±�PQ� �À1 �1T �l �K�s bX;�¬>1 §��� �£ß��NÌ��n ïTB � ! $h �)^T.

&he ]ben &TB *0; ��(�] �N> i1ö b�=��, ¥*K4 /:; �L��� ´^�1( �b�� *¶; �, �1� `¶��7 &� ©L�W. &be�� ��0 �p�0� &1ü�PS, &|Ö�� ¯t O�? &�^:s ��W,

157 ¹º ��� 2014-1

Page 159: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

8 �]lR�� ��z

&�^: &��N�s � &he ]ben �� � ls ���W. P�z >�� 1�b-1 'É� �*K�! $S b�=�� 5H�>�, £��<�, i���( Ì��Ð, �î � i�Hn 1*N�s EþNb�B Ô��?�<, ¯W?�9 ��? +- �ÖH]=� h¬Q>S(T.

”¥m� ¯W?�9! ÌîPØ� �heT bTg�Å ', �i�1 �@B *0; *�¹ Ì��Ð � ¸] �/MN�»��� ì��, &�� È¿�]�� �|( Ô�b�� ì��” &S(T.

�1� huH� &1 ¯W?�9 ü*K bX; |�(s ]�HN�HT, &]1 �1T Ô�z *��>�- �"ßDQ ��b�, ¯ $s Ì��Ð � $�� +- &����W, �l ó�g kX; �P =�h r×� cGeT ”'� �� E>K�! �GNiS( �: �:z �a�, 1�í>K1( ôtM 3_ ó�e�<¸T” &1 �?cGeT.

¯W?�9 ��] �? cüeS �1�1 �b/�T ' ´*à«1 �b�T *¿, *� ]be1 ÌL�h¦, ´»��¦�X �N�LPQ ï�z1 Ì�P, ÌL�D½�.

****** �i�s ]�h ]X;�^ ���b���, � ¿���V� c�H�� �Ø� ���. �heT

i��T c�H\P ��X dR1 �<=�G� D�l �� 5�s ��W, £��$ � hS�� ���s ��� �gl ���¸��( ¸]s �°�� 'Rs�W.

”�1Ä, Â�s� +- D) b1 À� :�Ñ ��:�W, Ì*Kb_ ¿ 3ü*s ��R�4l T, ' ��í1( �i�a� S> �Z�,  0z¯ $ ��] � ¯X; &he� D4<, ^HGN� s�OW� �1 ��X¯ $ �W¦<”

�1T "¸]s�... &|Ö�� �* ]he� D4|, �* ¯ $ ��yz �P �P*h�z Ì0;|" &S(T ”�N�L)l v¦� � ïTB � +- Ì��¸�, �beX 1�= 1 �*K� /:; , v�i2V

�mQ¿? Ì, ü�z ¯�� v�2\Qi|�..” &S(R. i��T P�(ЬQ>�� ���§ ±�1ü�P “ ¥m�! �Eþ ����1 �� S 5�.. i� >:�£�

�iV�s ���-1 �Cþ * &��N�, bR<s ]�gl >1 ~]*-1� &��N�, &'( �ó:; 1 i� >:�£� �½� bX;���� n| ~«>��s ���|” &1 5�s &S(R �i�sR.

****** ôã9� 1°]£?� |�P �1T ��>S(T, �he�]1 ¥*� ¥*� �}�, �Å `��s =�h 4e�P

¯¿? �1( P�(ÐÔQ��. &heIheÁ ¯W?�_PQ� ���, � b�*�D �©³� b±u �� �7Ô�7z �ì¦z ýOS(�. ÌîPØ�¯ $ �N^��� ´±)� bNib� ÆG��... b�`, �Ðß, .¿..¥*K ò£ß �*K��1( ü0;�, ¯:; £� §��� ©S*N >u �Ø�, &W &]1 ��Ts ���1 &�?�7 i�4 �p� ��>1 �ý D�>S(T, !�0n 2â�� *�E 3 ´@�* ]�R D4T.

158 ¹º ��� 2014-1

Page 160: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

9 �]lR�� ��z

k�T �9� ]�=] ©�*à¶� =J; þÆz Np�H G®; ©L�W. ¿1 � ¯�?�, �©³� PRÅH��, P�]� b:; >�( Ö©��� È�D½R. ��e0z'( ¯W?�9, Ô��?�< �/MR�� ��>S(R.

ä©S��H i4l | b¦< &W��1, ±÷ ¸±s �S(���¸ �¬Q>S(R, ¾� È�>1 &�¸ >®Q�7 Eþ2]b-B �1T ·`]�7 ��X �bSH�� �\QT, ¿1 P��z “ ±)� S ·`]� &�]� c�H�1 1°Q��¬>S(|, ÀN�¸ ��� &|Ö�� ��( ¯�?�, �c� b�>£� ��(^R, À &�� &B\�� ���>�¿i1 ü�\|” &S(T.

b¦< «�( `½=��� O��R “ E�5Ð ÀW 4S i�P 1N(��, À¦ ��<> (R � i�P #�B� r��^�” &'

Ô|< ��( iO��R "¯©� 4�� #�H�� À ¥���7 ��W, À¦�X i�^R �G�� b1 �R, ¯±)È *ÿ:; " &¦ N*N �s ��] G-R, �blG: &��§ ha; nµ�1 �1� &|���PQ�W..

Ì��Ð &��� )`�¿ &n N*� �, &�¸ !�z�� “ E�5f, �©³�� �4�� �^=N� �, \S ±Nls &T=�H�, À§ �iCPQS §§�H��.” &1 ��Ö��s cGeT.

****** � �-W C# $Y �1(*7z 1�²N� �1T, � b�`1 C�] ¯å��¦ ��g�( �«lb�T .�,

.®s �Y, {0z È��G0 d 0 *�� ïRs 4L�W. ”îkQ�� $S b�=�� i�� ]óM �? , �heI�*T� �4i�� �¯ $ �¸�” ”ôLM ¯Å? �z *�zLz b-B ��� Ï[. ! ì��” ”E�5f îRQ�³ b���Ô�� ” &1 Ì��Ð &�� �¸�p�� G0 ¯�¬ë ��T,

�>¦�X i/ 3: # $�, ³�*�$ � �@ {: � £�sNi1 ¹¦QT, G0 ¯t� �«lb�T # $�� ��T. �Y �*����� �1T £�bj �±Y� =�P � O]l �EI�% &�HT. &beX ¿ ��yz �iÑ�P i¾�, i¾� Ö�/b�B ^R �l &|���s ¹R>1, >&T �©³�7z EþNb-B �1 ���ö�\R.

&he E/kaz �X &��N�, È� �¹ O]l E/k% &��N� ��E�:; , �@B *0;i1 &�¸ *0; *:; >1 ����� O]l &he &��N�PQ�W ' �À G� ���, &heT Ì��Ð �� *k�X; �«lb�T  yz ��:; ��� E�5Ð..b��z7 k�T -5� *X; �\T, &¦z `� �� dR )��\T..& l ��z .....

”�beT �|( �2 c�Hi�aR?”

159 ¹º ��� 2014-1

Page 161: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

10 �]lR�� ��z

“”y�*X À¦�yR ¸�#:; �� 1�£� *�z*K-? &S(N;, R@�DQ C# $Y ¯EI�: ÀR”” &1 �GT.

�1� &heT !�L�W ]� &��*¸=1 �<=>1, ]� ��]*� ¯X; C�¸1 ��X 7| ��>S(T, k�Á ��]*� ¯X; ^å�`� dR À� ��>S(T, � ]�=] ��] � �*K iQ��T.

�1T 0jV ÌL�sn, 3 ¯�? i1ö R@� b�ü?7 �=1û/� ©L���� ��H� È4T. ¿1 ´¢]=� �e�W�P Ì��Ð, �«lb�T ¦�X i�H��l �� ��Hhl ©ü)l �1T DE� &�*]�*� £�b-B �. � `¶�� ��z G �^��� &R� .k«l���W.

”�\)R, �ò�] óbe ¥�C�, &¦�X ¥���7 ¯©� �Ðß «n) �£�ò¦ ha; Á” ”*� ��� &�(�N�, &�¸ i�¦ b�?«s ��a�?” ”i7 �Ø7 ��] ��VNM� r�����, �«lb�TsR ��] �NV�s ))3R” ”*�sRb�>, � b:; ��� �EI�% &��¸kz” &1 Ö�4 �\QT. �R �«lb�T ��� *���l ��, ��� b*K /T< 7b� £ � c�z�Ô�* �1T b���\T.

/T< ¿X�sn �1� v¦�| ´¢]=� È�� ÈE�W. È�� G0 ©t �9 Ì��Ð i��7 �]�� ^¸�Nu�, Ì�� �N�7 ¯�zOT>¦ b:; b�c *:; >1 ��Õ s +RQ1 v¦�1 Ô�sM O|>S(T, ¿�� &]� PN � �° ôNÈ�W.

****** £�0 �RÌ�, �Rh�� >���]s �N >� >RÆl �W, &�] .R7 ¥* `�] 1°]£?� ��X1

��­�P�W. v�� *�� bR< � ( k:z óGeEþ, � �9 ^ ��X bR<1 ��£±R7 È�� G_4R. �É�s GT>�( i�H� iX;G� ��� �i�s1 *à�/�E�W. � 5�� &�� ��/H� `¶2�D�, &NÑ�Ú ÜaÜX� -*;( Nüe�\R.

�1T gbeNz ¥ K ]�E �]lR�¯ $ 1�£-B T, ��X ]��]1 ]� Dg�� ��Q�n 5� �­�PÈÆl �W, �heT �0z�*�¹ ·`]� i¾� &� °� ��=�1ü�P �i�s �/M !å�T. &�� i�Ô� b*K� +RQ1 "¸]sR! ��X �bû/b-�1 °]`o¦ ´�«(�\|, ��]¦ ©R�g��1 *�7 +- �­�Ô��, �|( �2�Ô�� /�M��$ �” ó�g� &S(T.

�i�sR �l £�� +�/:; >1 "�1Ä! &£¿Ñ � cbe>, |<= ��! $�^��1... ¬�; !� !���n &p� N�. n�� £��� �1^� v�� `�� ����, ��G�� ���1 ^� :i `�� ����. ' ¥*K� ]he �*¯ $ i� ��½1( !�aTg�W” &S(R.

160 ¹º ��� 2014-1

Page 162: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

11 �]lR�� ��z

©^Ð cbe-1 �0� 2/�* �1T !K, !K �T�l S(T, £�0 >R�l �( �N >h 'R &]1 c�b� À�s ±R��W, &]1( 3¿NQ-1 ��=� Ì�� ���.

X³7�P £��s ºP� ��Rs� �Ð� $P ¯X;� bÚ* s� �L�W, &he_ �E� �Rh� !��7 C# $Y CÌV1 C�] bR�¦ ^�� ´Ð�Ñ T &|�( &���1 �E cR<, ¸�c:; !K�hs �<=>S(�, �]lR�� �Ø� ��° b]S1 �/4}�s 2L����.

******

161 ¹º ��� 2014-1

Page 163: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

1 NH `�H7 A.�

��� ���� ���� ���� �..�� ����� �� ��! �"����� �� ��! �" �� _| w� #��)}� a{R (G~j 31, 2014) #�m���{

���> ���D� @� <=>? [� $� &�9M 19 � a{R a)u � �^M� ��

a)u � ,�$, ��� �) ****

‘‘¯�? �b� �PQ�W �j ... 2iV�( �heT �PQ *��\Q?’’ &�]� ó�g| £X; ���^T, �j &S(T £X; O]ls &� �PQ�^T, �he_ �DQ4l |

&�:S(T £X; �Å ¯�? �b�7n <�(^T, ��X§ �DQ4l �S(T £X; ��]>Ì�� ��X �PQ�^T, &�/��7 �K] £X; ��?S( �DQ)¦ <S(T &1ü�P�W. ' ��]³ �]ô�R?

‘‘��]³ ÀR ��R?’’ ‘‘�j ! n| S�t»� A]� &� �sn À ��X ä©S1 �\Q �j . &he_ �¦ iNP��R

�j ?’’ S�t»z A]� � ��X ä©S1 �PQ i¾� �beX¿ wx +- c�H>�-, S> dR +-

cbe>�-, ̯ $P �»z |�� &� 7 ��:�( �|( �¦ �Ú bW/�0� «*i* ¯�;�l S(���, &]1 �PQ� �b� ¯�?ò $S &1H�-�, S À� &]1>�( �iV*� �>K! $S &1H�-� .

‘‘��N��?’’ &he_ [ �� 7 �PQ� � �`� ]� nØ �à]H�� S *|(� b�T/ Drl .

162 ¹º ��� 2014-1

Page 164: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

2 NH `�H7 A.�

‘‘��� ¯�? �b�7 �S(�0 S À� �>K� �iV*��...’’ &S(| wx ¥* D«� �E. ‘‘¯�? �°�, ��� �iV*�� �PQ� S ��/« ���¹S?’’ &�W Ð�/�«�. ‘‘' ��/« wx � ]R^],’’ &1 wx À� c�H �E &�]� �H l�, ‘‘N��, �h¡4l R?’’ &S(|

��� �9 �4l | &�a��( �°�. ‘‘�he_ �4l | �j .’’ ‘‘i �Ú ��X ¿...’’ ‘‘S ý wx 7 À ��X &�J <�W. ¿17n _.ü.�J +- <�W. &W fz �� � S j �

*�H1§% DE À ��X ��O�l �W, n| j �*K�� ¥*KX ]>K� '...’’ &�� O]l � (�·� i1ö ]�¬�^� 1 �Ô�Ô-1 �öx� k@ &�(W S> ø�bR�l S(T. � ( �É�s n| �øXFJ 7 bÍ�j �1 cdl, ‘�� Gg� chl S(R,’ &�aT ø�.

‘‘�m N��...’’ &S(|. wx X; � �`� ! $h �½|. ‘‘wx � ]R^] &S(~ , i¾� ��  NiVS(~ ?’’ 1�° 1ÌÝ1 7�7 &��� ¿=� £a=-

Drl . ‘‘���, �Å, ����... �b�...7...’’ ‘‘dR ����, \£z� ����, �heT bW/�0�1 +- '> ����...’’ ��, �, i�H��«

2:i �s�1 i�ús b�rl , ‘‘i '>... S>... &]|... £Ô ¶7 8F �J% ¦... '> S��; ��C ·x ...’’ ‘‘&��...?’’ i�H7 �hë &�s| . ‘‘�ò $S, �¦�Xò $S O]l���� <�(W ^�. &W � ·x ��z ��l �Å &¦�X ·x S>�W. &W

\¦i�W ��:�W. ' '> S��; \£z� ��C ·x <�W!’’ &�W. &he_ ]� b²��� ñ�¸�1 ´b�Ô ��V»��7 b� �o<� Ì�� ´Ï�% DE ¸  `¶��

*|óS(�1 cde ½áÈ]l¦ &�W � �`�. �:��X �`� b²���1(�X �ÌS1 &����> S��� �����s <��1 ����)¦�X

�q=*X �`=, ��¶; �$ � h�l*� ¥*X �EPQ, ‘‘�* �W Ô�<O1 bT�,’’ &S(|, �ø� ¯�? �b���< ��� ��R�-�1 chl �(:z .

&]| �\QT. k�T /�0�)h �b>�- &]1 �PQ� �b� `���'( cheO\QT. ¿1 4��°�

163 ¹º ��� 2014-1

Page 165: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

3 NH `�H7 A.�

�20��... &�� ��� 4�% Èj ��©'Nz¦t &]| +- &� �ÅH/� ��� �\QT. �sn �PQ� �Ðß�

&]1 4��H ·`¸1 \¦ �>K�1 ���>S(T, ·]�7 *'�� ��¢ $ ½]� !�*È��¬Q�1 1°Q��¬>S(T. ��� )(­g�| +�/:; O1 k�T [ �� � &Gj% ��% 7 �R? O1�ë �ÅH/� D�Orl /] S� tÉ�s &� ·`¸1( &|Ö`�l S(T. &1(N � v�h� ��z ´« ô¦ \¦ -�mz ±²]l D�l S(T. &� , &�iNÑ, &S7P], �þ* `oS� ��z &|W�� b��ë &T/�X�g��µ &1ü�D 4; F �kK% 7 �Ðß� ¯0;>�- <�_ 1N��� ��OS(T. � �Ðß�( &�*x 5H�>7 È)l �DQ k�T �T ½]� �@B &SH�� &1 � b1 +- c�H��. � �Ðß1 �� D¿? � &1 �7P�l �( �i��7 ^»� C�ë7 ^»� ���H �r �· ¯�¸�S(T. � �·7 i�h¯a; T �]|. &W 5sn ¯R�ë �PQ�W. ¿1 ¯R��� �]1 ���¿1( ¯�¬ë �PQ�W.

¯R�g�( ���¿1( b�¬��-1 ¥* �T ��E �PQ�W. ���H +gR E�?�s <�W � b1 *1 ��E ���ö�\T Ì��, � ���H ¥*Km l +gN�( �p �sn � ���¶� bW�]��H�W ���*�� ���H ¯X;� �· �]l� ]�� &<g��1. ��9 |�� s�7 �T�l �( �� ��� $�W. ���, ô $³ ��j h &���N�s 70�¢ $ -�Rz �E OS(| �. � G«* -�Nz h7n ô $³7 �T�l �( �� &1 &|OS(T, ���H +gR ��1 ]�¬>��. ��O*K �-W7 ���� !���¸|. &beX �� -�Rz +�X;� �Ðß, ��u�$ � ���H +gR, ��7z ¦ � �PQ¯Tg�( �r �· *»� Ì��> ��l S(�. &` �Rl > �PQ�he�¦z &]| �*�, 1ú ���1 3 ����Eþ« !ÉgS(T.

&¦ &� Ã$ È7 &TB , �h �º �>�- /�0 ��� �$ »� �eÁz !Él �( &]1 ·`] ^p�� pggl s Ã$ ��5N �:; d� �[ À� ô«l �X; �� ¯�; /g>� �[ À�OPQ b�B0;�H�W.

¿1 Nu� ^»� ���H ¯X;� �_�. � �_7 &]| ]�>�( � ( �»� &|Ö��� ¥* O]l �R� ¯a; T. � �R� dR NH `�H7 A.�. ��j z� 7 cGe��� ‘5P�j �� ! $� �;@J ’. Ee1�;j &�� 5P�j > ���b� *¿ &�� A.� &�(W i� &�^: &¦t <�-�S(R0 �1��Y7 ��( øRB �� �;@J É�.

� NH `�H7 A.�.7 DN-1 &N! $ �:z 11��Y �PQS � ���H �Ï $x DE� �R� �E k�Á �-W |�� ���i�W DN-1 k@ &�HR0. �:z �>�� '� >®Q� �� �¬QO1 È�>�a� �j ÀR �9 �����' &S(R0. � `�H À� &�] Ö l, DN�� i�^»� ��W0. � �R� �_É�. �-W k�T #2�;Rz , #2�;j S�� �Õ>; �. �]l� �N! $ S�� dbRz . ^X ¦"� , b®��, GJ , Í�� , )�[ ���� . ¯��

164 ¹º ��� 2014-1

Page 166: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

4 NH `�H7 A.�

�bJ ��0�=��. ��0, 4G], ��/H�, ^H�i�, ��j z� ´� �-� <�a�. °à�sN�, Ýü�C , &��%� , ��j]�, ��Y�j I*m¶x , ü�z� ¯�b*�, ºX� G: �1m=�� +- GgH�½�.

��X 5H9 &�V����³ �R� �N l�� ^N� �97z n ¯�zÉz &����0. GJ &�� ^»�§ * Í�� &�� ^»z> +- ¯�z &��g�(�0. �W ���O1 ��õ´�� 7 ����� |�� &�V�� DN-1 ��l S(R. ���|� �J% 0;��E ��l �(W. ���xJ � �n �· ¦ � *1ü�l S(�. ¡n¶x , 5z > �:z /H /H i cbe�*Kmz�. � �-� ¥*�V� ]� ñJ% ��j �: �-W �� ¥he� �T ��� &�VE��0. &W �E &�V1)w¶x �DQ �-W |�� �% �9 �� �G�� D�l ��0. � �R� À� ¯Tg�( îRQ À� ¦Ö� bW�]�. �W ����x `¿H^HGN�7 ��Ô��� �àö;�P�W0.

‘‘&5ß... &�¸ 5��W. �* 'OPQ� �b� �`0�H?’’ &S(| &�p��s. ‘‘&� �j �? \£z�... ��]i�P �R�1 �ST dbj 7 ����N d·7 �½R �j ...’’ ‘‘�)l i�P� *¿... ���i�W ���l �W,’’ &S(|. ‘‘&� O�b Ì�P�W �j ... Í21�; � ��E�W �j ... �W &SH��, &�|¶�, ü]à4=iH �H��þ

�eb¸H1 �¿pNu &1 i|< |�� � ���H ¿ ��×T *X; 1�£�B ´� is�' «X; � �R� ���c�Hi�:S(N��,’’ &S(T .

‘‘�W i�P �R� *�¹ i &�]i�W ���> ±�x &<¸N1 &�/�*���?’’ &S(|. ‘‘&¦t � ���H �PQ� Í21�; � cbeø��0 �j . �W c�B �R�, '> �c�B �ÐßL�l S(�

£X; �ThgS(~ . '> �Ðß� �+��, � �R� ���+��. �W �jFJ cüe�:z ‘igl i��’ &S(R0.’’ ‘‘ j� �jKª ‘i]� igl i��’ &S(T ø�. � �R� ��P &]1§� ���� *¿...’’ ‘‘&¦ &n ^»� j� �jFJ ��P, &]| &�(¿1 ��P ���> �j ... �jKª , s�Ì �2

&�*��S �heT ^É� &S(N�� i�� �À c�H�� *¿ �j . &W &�¹...’’ ‘‘&<| &W &�¹ �jK , s�Ì *�CPQS i�� �À c�H��...’’ &S(| �iS7 �Ô*. ‘‘ÀR �DQ^N� ���� !Él S(R0 *¿ �j ...’’ ‘‘À�¦ ��E�W..?.’’ &S(| �°QNH�s. n| !Ég�(W ��% � ' S� � bÔ�� �1 �]1�¦

��E�W &�( >ëp���. ‘‘À ��[ ²Ös ��X ´*K|�( St� s ���z T 7HÏ®� �x E;�H% �� � (�·7 DN-1

165 ¹º ��� 2014-1

Page 167: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

5 NH `�H7 A.�

A��X ô� �\QT0. &]| &]1 Ô�m% ¶R; �¬Q���� iQ��T0, ÀR �¦) ���� ��l S(R «L 3 bW�9�7 7H�jK �4l N1 ��E � ¶R; À ¿=� b�ü4l i1 � &5ß� ^É� wx D��\N0. � wx ��E ��� ^»� 5�iW � `¶�� cGeT0. &]| � �^_�0. &]| ���H *¶; �7 <S(�1 ��E À �* ��P cüe ¥* �� !�Hi�(T0. À ��z ��$ S &<g��µ�1...’’

‘S ´�@1 ��] ´\N� ��¿...!’ &|OS(| i��7. ¯ $, ‘‘n| !�z �� D4l |?’’ &S(|. ‘‘�µ �j S> �Z�... 1 !zË !�z ���H| *���� �j . �ò $S i�P ©R�g�W �j ...’’ ‘i�P’ ��³, ���>, �¦) >- ����. 1 n| !å��. S À� &]1>�( `½=41 �°QNH��| . ‘����] �iV*�’ &1 &�/ø� ¿1 im *o cиÁ &1 &�/�� �n4|. ‘‘�m �7P�¬O1 cGl |,’’ &S(| �* !»zi�(:z , �Ú bô(�T /�0�<g�(W &�(:z , )�

/��N� ! $h �rl . ‘‘]be>�- !»��� �j ...’’&S(T \®�bTë. ‘‘��e:z &1( n| ��>�a|,’’ &S(T

`���s. ****

NH `�H7 A.�. ¯X;S�� `½îb0(� ��j �j% 7 �|( �~ D�>S(T. R7 ^»� �R £�� ���. ¿�z "&�� À> � �R� ¯a; ��( ��?°H� �¦ �PQ�W?" &1 &�s| .

‘‘�ÅHs� D�On &�V�� *0(� &1 &|O1 &��� *0(� �>�- ¯�z D�>�:S(R. 1 &¦ D�>�( &�V� ��z ��b�*, ��b-1 ��E� ±u �� �* � ( 5�� bTgS(N1 ²­�P &¦�X �R� ¥*X ¯�¹ �¦ ��:�W &1 �7Ô� �PQ����.’’

‘‘i À> � `¿Hþ1� �*K� |�� �\QR ..?’’ ‘‘�> �PQ� ^»��¸ ^»� ��ü�z1 ¯ $ ��z Ô�<> b�b+��1, 1 ü�z� ó��� �Å ¥*

�R�7 D�Q�1, !�0n ¯�z D���( ��?°H� ��(^Éz . ¥*4 � �R�7 D� &�V��7 �PQ� �Re �E vRdNz7, ´*K _¦z �7 ^É� +- ���� ���¯0;N�@,’’ &S(T.

��� �· ��>!åz R. NH `�H7 A.�. Ô�<g�( `¿HÑ|�| *�E �©�¸ ^»�� �az �

166 ¹º ��� 2014-1

Page 168: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

6 NH `�H7 A.�

^»� NH���1 b#��\|. \� ÌÔQ0 ÈE�W. ��s ��4N� D�>�� ~]*-1 ��E� &1( `¶�� Ô*Ks z ��� 7 nRQ>�:S(R. ^X7 º���1( ´û/½�7 �ÔNu7 ¯0;�� nRQ>�:S(R. Ô�< ��s ~]*-1 ���� c�H� &�( ��?°� &�¹, � �R� � ��?½H1( Ô*Ks � l D�l �(W &1 �P�W .

�iV� >:�£�H��þ ���� ��z ]N]��s ]N/« &*Kmz>�- ������E� `¶��( ¹�*s, ��`s ���Ïde ¥* Ô*K1 ·`] G�½� ]�h� �)��� ©L�W. P�( P�( >:�5� � ( D� &|Ö^� hS�� À� ‘��’s ~]*�� nRQ>�:S(�. O]ls ¯�z D�O1 ��4N� D�>�:�( ¥�0 ©�0�( �E�heT- ¯L� ¯�? ü�z� \>g�(:; , ����* �T�l �(:; , b� ò£ß� ]L��¬>�:�(:z �rl ��:�W.

‘‘mh Í21J; ��¬� ^É� �· £�N ��l S(R. ÀR ^»�� ¥*4 �az �¹...’’ ‘‘�m &¦t...’’ &S(|. >:�£�H��þ, � �H��þ7 NHÖN l� GØ� *�sh�/� &����. ��4N� c�H��, ��0

c�H��, ü�z�( ¯�Ô��, ��©�7 ~]*�� ��1( ��³ ^m, �beX*heT �¦) ¥*¦ nRQ���� nX ��©�7 ¥* `�] �i�H. &'( �iG»�7 ��H�s ���O1 �Ô�P ���W�D^É� &�à¶; ��g�. � ·`] bR�b�ò�7 �N�à¶; ��g� �>K�. ��s ~]*-1 i1ö È� ���]���s D�l �( ´�¸(1(, &|Ö^1( ����� dR� i�¿1 dR� `i]�P �� Dg� ^É� �QO1, � ]�=] �>� b:; �^�1 ´�«(�l S(R. �¦�X �7Ô��� � �Ú �·^»� =J; þJ 7 bT>S(|.

���� n| �· �DQ� ¥* G«*i�W i�H���� |�� Ì��]�h Ì�]� �p�0�s �p� ¯ $ �rl �ë ��( ���^É� ¿ �S(R. ^»� Dg7z

‘1�(X �7Ô� 1he7z !�H�! NH `�H1 £�N c�H�!’ ‘'� � °� 1he� cR�g�W’ ‘¯ $0 P�ü G°� D4l �’ ‘i/ �Np� N s��� Ex Ex ’ ‘nX S `�z � /|(’ ‘ä � �àö; ���’ ‘ä� �àö; \�’

167 ¹º ��� 2014-1

Page 169: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

7 NH `�H7 A.�

‘º�H1 �� c�z�W’ ‘�0 `�>�� i/±« ���l �W.’ �¦�X 1S¿�� �· ��Nu 1�����W. �· &�V�� ��j z� E1� ��l �( ���

$�>¦z � �FJ �¶x �^=7 �Z* h�l � !|* �/EbTg�( ��I�(, ��I Ôhe�( &W2¯X; �ø� b@�� �g�*]� ��R��l S(R.

‘‘��DE 7b� N�� �az T>�¿�...’’ ‘‘i�� � `¶�1( ½�«1]�s ÔQ�¬�^�1 ÀR iiV�( ÔNQ� ��=1�l S(�?’’ &1

&�L�Å i­». ‘‘&<���...’’ ‘‘&¦ &�¹ � ¶7 cbe��. �0� �T���� �2X? ÀR dbRz Ô���? X`7

7HJ ���?’’ ‘‘1S¿� �b��. i� ÔNQ� `©���]� &<¸�. i� S�>�»�� �· �©��H� öX

&<gS(R. ÔNQ� `ñ��$ ¹ � ��Hi� ��à]� &<g�W. �iNu 1��N�� ��X � ( ¸Hs�> E�?� *��!’’ &1 /X;s ]i ^»�1 ��?��P �az � D«7 ��( &0;1 ´*K^»� &beÏüe ¥ `� Ì��> �PQ�W.

��� G: �R�R i­»� ���7 �\QR . ‘‘� NH `�H7 A.�. �r ÀR �)�H�!’’ &��� ¥*K4 &S(R. A*K�p�� �R� ¯X;S��

S ! $h �E &��' >®Q�7 +�QiS(T. ‘‘� �R� ' ÀR ���> �)�Hi�:S(R?’’ &1 &�s| ��zs. ‘‘��¿1 &�� ° l Ì�� i/^T ���+ b1�T.’’ ‘‘� °�7 �/� �W, ;27 �/� �W, b1ODQ �/� ;2 �))l b1�1 �/�� ÀR �À

c�H�R.’’ ‘‘ü]à4=iH�7 iiV�( ]N]��s &uPÈ�l S(R.’’ ‘‘� &uPÈ] �s�. ¿1 &�«i �@� �DQ4�...’’ ¥OK*K� ¥OK*K ®«7 1S¿� D½R. ‘‘^X1 ÈX' �� ���� ��. � �R�ô��> �#�H7 cbe��?’’ &S(| \®�bTë.

168 ¹º ��� 2014-1

Page 170: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

8 NH `�H7 A.�

‘‘� �R� ��z ��¿1 &SH�� ©R�g�W /|*.’’ ‘‘� �R�7 ��¿1 i�P NHs, ]�zs, i1ös, �iNÑ] <�( �H ls �QW�? g��1 �

��?°H�...’’ ‘‘�s� NHs �QW�?��, �s� ���, �s� µ��...’’ ‘‘ �HÖNl *�E ��s �î�s ��4N� D�>��n *¿ i�� &B�àWÑ c��W. ��<�s

�7P�Ô�� äs, hR0�s >�-...’’ &S(|. ‘‘�**Kmz�. ä &B�àWÑ c�¿��� is»z*Kmz�. isT �>�-n ü�z�( * ¬Q. �z 1�C � i/

��£��� �>�-n 䱫 �àW? c���¬Q. �N! $ ¥*0� °¸£?�7 <S(�. !�H»� !�*X �0� ����.’’ ‘‘&�'( 1±�. �� � �R� ¯X; is�1 óbe D��� ��, ��¿1 ��E�`...’’ ‘‘�s� ��� *�¹ ��¿1��� �s� �R� ¯0;��...’’ ‘‘�W �y$ � G���...’’ &S(|. � Ì*K &���� S �7Ô�� !�0n ÖN l `�H> A.�. �R� ! $h

b= l �. ‘‘&�� ÖN l `�H> A.�. ¯0;i�aR &�¹S,’’ &S(|. ‘‘&<| ��� ���> ��4N� ��� *¶; b� Ô�^�. ��4N� ��� isT +- *¶; b� ÔW`, &'(

nRQ>1 ' ¯�� E�Ñ� +��.’’ �|( ��OPQS�� ! $h �½|. ��� �p�7 ����� *1ü�P�W. ��� &heT i� �R�,

i� z �, z �� &N! $ i�W, ^»� �R� �Ë � � �*K� *»� Ì�� *W��gS(�, E1� ®�¦ ø�. ‘‘�/^»z +- ÖN l `�H7 A.�. ¯�¸� �DQ �-W |��. À ��� *à]© u]�,’’ &S(T &]|

�����s. ‘‘�� ��] È/� ¯0; /�L¹ &�] È/� ¯�¸�,’’ &S(T ���. ‘‘&�¹ �, i/^»� �R�� i�] *¶; �s ��-�. Lô(� �i��, ��z *�/��, £0;� �]*��

¦�X` +- <�-�.’’ ‘‘i/^»� GJ �RK� &N! $ ½]� ¯ $n <�-�.’’ ‘‘&` �1��Y7 øRB &� �;@J 1N��4l N�@...’’ ‘‘&iV�H � `¶�� Ô*Ks 4|+�i�H �NM� í�W,’’ &S(| &��' ]àüls �rl . ‘‘ä A.�. is� A.�. >�N�, isT ��.�. Ô�^�,’’ &�(W ¥ `�.

169 ¹º ��� 2014-1

Page 171: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

9 NH `�H7 A.�

‘‘&�� i� k�_É�...’’ � �· *N4e�I�% ����� b0;�* ¯ $§ &S(T ���¶�s. ******

170 ¹º ��� 2014-1

Page 172: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

1 ·��PØ�

#$% &�� ' #$% &�� ' (')' *(')' *+, $�-����+, $�-���� �� _| w� #��)}� a{R (G~j 31, 2014) #�m���{

���> ���D� @� <=>? [� $� &�9M 19 � a{R a)u � �^M� ��

a)u � ,�$, ��� - 5� k�x5)� � ****

S> 3 ^N� #�< i�ÂN��W. � ^N� S£�� _¦z *�*;Rs �H�p�b��E� ±��: *�*;R �m� &/�=� > \Õ &beL�P Z~

&�H|. � #�< \¦ ���]��� ]�=] n hX;¯L� ’��/�b�z’ !»�a1§. OW? ��s ��/�b�z S i��| ]:; ��W. &*K�����^�n ^�ç �|( !�aT��W. &*KI�=RS(N1....! n| �Ns, �Ns bW ���]��� A]� ��áR7 ��©'Rs <�( S �/MN> £���� &iV, S�(

��áR> &« �ÀG� 1be�:O1 �/Ñ�$ � k $� �.E. +d7 �Rl �����]s ����R. ^ &bN*NV� ��áR7n ©Nb��E �P�W.

� ]�=] ��/�b�z7 2L�<�( N* l£��< 55� +- OT> �/MN> ¢�n°=j !����R. �* &*K� ��/�b�z7 ��RS(N1....?

171 ¹º ��� 2014-1

Page 173: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

2 ·��PØ�

��R�§�, S 5�H2âT ’¿�’ ��aT. &¦t �£ßS( <�aT. �� DE� �� >�� O�] ��s ^»�> S *��*�, ^»z �� S> ���*��0�2X ? º���?m � S *»�7 �W�, ±�, �*KT�Å... �¦<�Å.. �S(� $��W ±�1 ��P `1!

&iV, S�( &¦��* n| ý.�.�J. &� ±��:*�*;Rs b�^0z «L, ´�l ]� Pël R_¦z *�*;Rs O�4�gS(|. ��/�b�z n| 8N�$ b�»�¯ $��...

���� �R/�0�§ R7 S r% §J, ]W]�� �?, ´�@1 k@ �j &S(T }�R �ã. R £����*, !�*�:7 ^��� +JQ�( S*|�Ì�� S P�(SX ’��/�b�z’, /�P��� S ·`] ´4l �� ´]H�i�H�.

***** � �R ��/�b�z, ���R _¦z 7 3 �R�� �i�. � ��� &�¸ P�(P]* �H�4� k $ �/�.

&beyz �� ¥* µ�lR ¯�?*i]�. bò*���0; , ýò*�� �sÿ )�H��W. S> �p ��)GX � N* l £��<� >:�5� k�_ ��/�b�z7. ¥*X �ò $¹, k���W � 55�sW.

55� S�(s ü�]�` >�RT. �£ß�( � G�R. �£ß�(| G�N�0� SH�� �. �£ß�( � �ElG�l �> b¦¿R. b¦¿R

&�0�+- � �. �£ß�( � )�HN�>T. nôL � S�(smST �v¦� /�; K «L� �Rl ��. &�¸ �£ßn( �¬On^T. � v¦�, �b�0 È�7 �£ß�( 1N���D^T. S�(sR ]÷d^R.

�£ß�( &�� �iV*�, �£ß�( &�� ¯ $NH�, �£ß�( &�� '« 1±��� ´«�b�. �£ß�( S�(s £­�\u�.

�£ß�( *�� #�: ;2��. 3 ��X1H� ��z ]be, ' �£ß�(> �1�Ì�W, S/�9sR, ©�iVsR��s &|On^N��R.

S/�9sN�� � S�(sR, ©�iV � &iVsR. ±� hX;� ���]��1§, �£ß�( NH Ô1���W. �£ß�( i¾� ¯��z D����. ]�c� �£ß�( ��0D�

&]� &*K &�©�V �£ß�( ��X ��W� $�W. ±� ��N�>�� $�W. &�©iV, � &iV> �hl ��. DÅT ^ÅTs ��_W. ��z g�P¯0;0�, tò� G� �E¯0;0�, ��

OX;¯0;0�, bÔQÉ�¯X; ¯0;0� ¦�X b|�7 D4��s <�_W. &iV+- &�©iV| �GH��s �¬OnW.

172 ¹º ��� 2014-1

Page 174: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

3 ·��PØ�

&�©iV c�=:; O1 ±� � ��XODQW. ±� S*�� �_É�P�(. ±� b�h bÔQ1 ��7 h]l� "iV¦ <�_W.

�*¿�.... ¿� S ���^_. ^��z �£ß�( ��X k��»z &�]�. � � ����0 rK�7 �2�?N� ¥§ z �. ^T S> &Ni*��1 Å�l .

�� S�) ]N/«7 <��s ±� ¥*y]N/«7 D�W. ±� rK�7 DNa1 &iV b:; �� Nu�. “��ü�z> Ô�!��>� &iV.... �Å ��] b1G: ne)l &�\�... �SX� $S � &�H D«7  ¯X; �*K��

b�G��� A_Bs...” &1 &�( &�©iV�.... ’'�p�� 8... �SI¦�XÅ ¿1 S�� Ì*K� &£ß1<=’ &�� ±�1 rK�7 De�P�W &iV.

De�Ô0� �, n A��0 ÔW`� ]N/« h�l �| ±� �üe�P�W. � h�l �À��( ’%��’ &ndR| OX;ÈE ’±�’ &1 v�ø�� �|( �ü ‘��? Àdm <�Ô�� Àdm

5��:�W’ &�W ±�. “'d� 5��:�W*¿” &S(|, n�¦ &�(��>, \� E�M b����W.... ', SdR OX;È�1PQ�W

�. �· &�(:z SdR ´*K� ±�dR vE �\Q|. ��7 Ã$ rK� �*��0�� �> &�� 7À0Nz7 <�( ��W/�GT !»z��E �PQ�W S>,

¿�>. S�(sR S� # $� O1\QR. ¿�> # $� O|�K/� Æl i] ��. ��?N� S # $� À� !��^»��. � �xl Ô�< � l &�H� ±� ý�� ]N/« � lDE Ã$ rK�7 � $N�� �¸H���� �4; ��?

aÈ: ÔW` ��� ]N/« b®� ��W/�GT #�0j 7 �E G���W... b®��>, ±�1 S # $� À�n ��W/�GT �EO1!��^�1. ±� S # $�¯ $ �*Ka1 �p�0b�S

&iV �ÔQcüeb�dW. � È�` #���7 ¥* �N�à¶; ��¬0� ©L�W. v�� /:; �D�a1 ^»� S�(� v¦1 !��� ¿�>

#�/GN £��s ]/�0��, ^�G¿1 �K�$ � s��$ �W. �i�7 <�( �j.��.ü. -*;R, �{ i��� ÈE *:; *a; T. s�� ]LM��z ]LM, bW�9� ]�=] #�E�W. �K�s ©=N� �PQ�W. ���R ©�N� �Ee07z , #ü; F &��W, \� ´��Eþ« &1 �bm¶x DE µ X�N> �EÈ4R.

&�]X� ¿� Ô�^L���W. ���R7 S ��0®V�y% &�H*, �S71 ��©'�C �_7, �: �PQ�W. &*K� !»�ø� Ì��

�9 4��Ø� ¿�| ��a1 ^��X§E !å�|. ^� ��X k��»� ��]� �£ß�(��z . �R£�0 i�Ô�À�

173 ¹º ��� 2014-1

Page 175: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

4 ·��PØ�

+JQ1 �Å ���� *T��( ±� *1ü�P�W. �|( �rl n /Ð>K� �P ]���¬* 1�Q�W. n7 ±�1 ��  O]l�H l1 �P�:z �°QNH�s �rl 1�P��|. � `½��$ � n×�, bE2¹� �*�¦�, �O�¹� Ì>K, ����=�h �O]l &�¿�| ��]�¬�s... ����s, ��z1 G�-� ��] &���s *1ü�P�Å.. ]�| �î�î bNH�]� ��l �( S �h�> E/M�, U�G:� 7b�> !�����W.

¿� ��X !å�|. ¿7ns ’±� *1ü�P�¿?’ &1 &�sT ¿�. ’*1e�P�W ��]s �WL���Å’ &S(|. ‘�heI $S � ��X ��l �W &� � c�z��� �PQ�h�¦z 1|( ��D &T�g�W’ &S(T ¿�. ’±� �|( ��P &T���W &1 ¿� cüe� `��7 �Å ´¹H*] �=1�P�¿’ &1ü�P, “&<S?” &1

¿�| &�s|... ¿��`=... “�µ '> ����... �>�� ±� ����, � ´¹H*] �Å”...... “�¦�X` ¿¬O�� ¿t` <�” &n½T ¿�, n| �az �* Ê��s <S(|. ��X «L �PQ mbX S �S ´�@1 £0;� �R? O�� �o¦b�s &�(:z ’±� aÈ:s ��F

b®��> *0;�¬Q*¿’ &S(| &iV�. ‘&<|... 1 ±� ¯�?Ô�<� ÔW`¹ mh ¯�� D���� &�]*�� ¯�?Ô�< ÔW`�^T íN*¿? ?.

±� '> *1e�P�¿’ &1 ´�(�P�W &iV. ’��’ &n½|..... &��*�e�s... ���*S( . ‘��]>Ì�� ¸| *X;����� ��=a1 �PQ�W�.... '�: !»�0� �\��W... £Ü½ '< ]�1

�E<��<... &� '¦n E/M... �heI $S i1�X§ ��l �W. PW`�b� ¯:; ��¬Q &n0�]X &�¿1 &���... `��1 `���... b�?� $� ü�z... 1 Gb� ¿1 ]L� �Rÿ� �£ß�( ¹/�Á �Å’ &�W &iV.

‘&�20�V... ±� &�¿��E &�:S(<... `���« &�:S(<, i ]�| DE��a1 �óbe �ÅH), -*;� ��©'� íN*-?’ &S(|.

‘�£ß�( >¦� &�]X^I*K� íR>¸T S�S’ &1 &iV 1�; Q�W. S> �£ß�( � >�� ��(W ���... 1 �£ß�( >��Å ����. n��/>�-n &iV �£ß�( >��Å

cüe�W. �ST >¦�| ��P �7P�Ô1 n| ��X4s &�Z >��H��þ �`X... ¿1 &��N� <�(¿ &�( ´°(

�OS(|.

174 ¹º ��� 2014-1

Page 176: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

5 ·��PØ�

`È*�«, &�¿��E &�� ±� �¦ i�*�� ]>K� &n �7Ô� �|( Ì�c«l�W. ‘i�� �>� �H��þ| «N�Krl �£ß�(| ±�1 i�� ���> *�h�+��’ &1 ´�(�\| &iV|. &iV �u ��, S§E Ê��s �E, S�¦�X ��o�� cbe>�- &*K�|�� !�����W.

***** �S7 A.�F, Ô�@/j 7 ��.�F DE� � �m»�7 #2�;R #2�;R> i�H #��� Si�Ø�

�0�� S> ��/�b�z !»�0�, &�]s >WmW �. &*K� ^Nl� ¿� S> v) ±Ð� ¿=� �Ø� ��)`. 34 ‘' ��.�F �N l�=sn À ��V�< �i�H s &�V� ’��’� ' ¯��z0 *¿.. S���9�s

À�i�H �PQ �*K_ <S(N0... S³ ^Nl ±� cüe�W... � ^Nl cbe0� � %��s �¶; �S, &1+- &�L�W’ &1 v4T ¿�.

��V�< �i�H � &iV> ]ÌVT. ��> 2L�<�( ¥§ ¥* N* l£��<. &iV> �i�H &�� ��]X $�B�S7.

‘�i�H &S( ’��’ &S( S+ &B���... 1 ��| DE�|, �� Si��� ��’ &1 ¿�> v4|.

«R�0G7 ¿� |�� i� ±Ð �PQ�W. ’±�, � i�H � c�z�/M ]N¬ �Æl �W. ' ��(X ±Ð ±� �G|, ¥*X k�T4Rz ÔW`�¿

±Ð|... &�¹, ���s i���, ��RS(� ^»� ]�z����>, cbe�¬Q*¿’ &1 � c�z� ±� &�0� `S(| n|. ±� !å�* � c�z �i�Å ��4... ‘�Å üPQW.... ¸| %�� i��� <S(�1 &|O�y�W¦ <�W’ &�(W.’ &1 vrl ‘&<|�, 'i��� <�(ò�R?’ &�� ´�(�\T ¿�.

©^Ðs ‘'> ���¿?’ &1 ¥§ ¥* ^*H� �E b_½| ¿�>. *****

��V�< �i�H> ��z �Rz �PQ \� ��J �0�� S�(sPQ� ���� �¬O1 Ô�@/j |�� 5b0z !å�|. n�*K�> DmGX �i�H ��R. ��� GÑ���1( �Ø� ��/¦M |.

�i�H iNu� b0z &iV ��]s �Nü�z�Å! �¯ $ &�« ��7, �1( b@�7... O1( nS��P�! $¹, iO1( nS��Ô1È. ’À P�(S0 |�� � ]ÌVT n| ��| 1|( ` ¦� ��bg�^=�1 �RO�� �\Q�. ��(^�

P��@�7, ��| S���1 DEO�a�1 SD� ]�D«7 È��¬OS(T... ^� NH, &� � iN�� ¥�0.

175 ¹º ��� 2014-1

Page 177: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

6 ·��PØ�

&��>�� � &°>l ��. S�0 ��>, ��| S���s c� &�� SDg� b:; O1 *'(É� ¯:; O�W &iV.

’^»�> i�� ]be ik�=RS(R�’ &S(R S�(sR. &iV*'(R �E ^ &òÝ; 1( WE�©��1 £��|ÿ� &���|. &¦ nS��Ô1 ��� S `^p�

©L���W. 5b0z7 ©L� S ¯��z ��/�b�z |�� �£ß�(, &�©iV �\QR, ±� ���. �PQ� ¿� ’±� \� W��s <�W�’ &S(T.

‘£Ü½... S¦t*8..... ±�1 3¿RQ’ &S(|. n| ��áR7 ��©'R ��H|. &iV S�( éx ´���7 ��*. �* S���� ��/�b�z !å��1ü�Ô��.... ���§`X... ±� S�p�

�b�*n. 55�, ��� ¢�n°=j !»�ø�Ì�� b�j �� &a( b�ü, ��/�b�z71 � ��l �| &2V ¯0;i1

vrl .... b�iX v��71 �I*�� �sÿ1 �£ß�(> �P]�s �î� bNÔi1 v4|. ’\¦ i�P �7Ô�� S�S ^� Ò¶·`]� 1�Q�]s !���g�W’ &1 ±Ð v4R 55�. 3 ���]�N� ]R^] ¿�, ±� ¯��z ��� 8Nh £��<� ©L��1, &]  Þ�k $]1, À &iVS�(

<�� <�� �¦ ©tW �. ±� & l �X !����1 v4T. *****

n| ý.�.�J. &�H| ¿� �|( &B��Wrl ±Ð v4T. &�^� P� �]lN�. � ]R^] ^� ±Ð� PØ�s �L��� ����...

��� n| ��4N� D�l �(az ... ��az ..... �µ! &iV *'(k:; O1 ��| S���1 D�i1 ��W. &¦t D4|, 1 ��| NHs �=*�\S... ? *zÐß7z , ñ���z7 ��| S NHs &«��> bÔ�� D�0��N§ b2]� &�H|.

‘�� 3ST.... À i��� n| ��:z �W*8.... ���>, i�³ Ê�l¶. �¦�X 1��* l �pÔNH� n| Ö�Ô�|’ &�� S|�� !����a1 E�?�$ �W.

‘bN^��... <���’ &S(|. ������, !�����W. �Å b@i� &|OS(| &�¹!

*****

176 ¹º ��� 2014-1

Page 178: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

7 ·��PØ�

S �7Ô�| ��üÈrl 4j ÀR cüe� v7(R �DQ4�. �*¯ $ ¿ ÀR �h¸iS(Rs &S(T �ã. n| �NM� rPrl <��s 4��Ø� ý�/�0�*¦z ��/�b�z7 �SÁ `���$ � � ��X �/MNs <�( ����� �/MN> DQ �GT R|. R W/*n &:§E �4|. &*K� <�_ � i�T^��z ��, &*KÁ O]lÖ��� !�E<�W.

� R &*K� �/0� �E ��k���PQ R7 ��R �\Q� ����l S(R. A��> WL� �ã ‘Pël R *�*;RsR %��sR À �^m’ �1 cbe0��.. S/�9s &5ß� %��sN0 &�( �����... ��� *Ðk»�0�, � *ÐN��O�( &]| bR�� ��0� ©L�W.

‘�i4KNi�@, n| ]�Vk�B º�k�B OT>1 &Kk�B1, ÀR S> �ml.... À ��z ��O�W �Sn(���. ��z i® G]ò $�¹ b_E O]lW*a; |. ��(n /àp´È°i�H�’ &S(T.

&Kk�B �Rl O\QT, S*�� b�É� P�(^T. ’N�� i1�X�»¿Ì’ &S(T �|( ��=1rl . !å�� ^»�S�( �T Ô1�� k�_»����0. &Kk�B � ��X7 ¥* `½��$ �/W S> §a��\T &��7 &1( ��g� <S(�. n| Ö�Ô�1 k�T ��=N l� cGeT ��/�b�z7, ��RS(N1 �\Q  � ��?R ¿�, �£ß�( �R. ¿�

�£�0 £­��2*1 !»�s � �*X7 GÌ*NP Ô1���0. � ]�=] S��WS� �H�e7 �£ß�( 1�N7n iNÿ�\�0.

n| ý.�.�J. é1��7 ÌÆ�7 ���s ©L� b@��`. S³^Nl� DN��. �£ß�(, ¿� �N�( 1±1( ·��¬��* ��|. �Å 1��gl � 1��p �S(��\�.

&Kk_B n��/*Ì�� ±�1 ��P cGeT. ±�ÖN l ¸| ��g�( ��z£�� ø¦l b�s ]�bL� Ô1���0. ±� ]� �@� NÑ� ü¦z �� ��/�b�z �DQE��0. &beX§ �£ß�(�T. �à¿Ñ bH�7 i�\1§ b2]�$ � ��]l &�©iV| �¬O�� 5¦=� ��sD � \Z \�1 ·]�� �]i]Êë � ��X1 ô:; O4l ��0.

�`X ±� �*K_<�¿... \Z \�1 ·]�� �]i]Ê��¿... ? ���> �£ß�(> 4�> k�T b�0� b�_ �I*�� v�� �\Q�s... � ñ�4�� ��*��0� �2X &�( S ´°(�> &Kk�B &iV «Nb]iV ©^APQ�W.

‘Gb� � v�� ±� �*K� �K���H... Ô�ú�H � v¦1( &SH��s ��2�¬OS(T *¿’ &1, � Ô�ú�H ���... � Ô�ú�H � v¦1( �¦ ��2�¬OS(Á «Nb]�V cüe�W `�N�s.

177 ¹º ��� 2014-1

Page 179: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

8 ·��PØ�

‘�£ß�( ÀPQ� � �I*�� ;21 Ô�ú�H> ¸*:; ¯X; bWÈ� �¬QO1, ±� ¯��z D4T. Gb� �£ß�(§� ��� Ô�ú�H !�Hi�( ^0¦z È�Ìú� È4T¦��W. &beX �¯ $ i�b�07 �£ß�( � &he�mQ40;+-. ' �£ß�( Ô1�sn, �£ß�( S�/MN �T ��� �EO1 � �I*�� v¦1( S> &�VT &�� &�B�«L � v¦1( ��2�¬OS(T Ô�ú�H. Ô�ú�H �i `.�j.3. &�=0�� k!7H ^ &������ �B�\� &]�. Gb� ±� �À D��*���W.... Ô�ú�H bPQ ��VRM T’ &�� ÌL�P�W «Nb]iV.

Ô�ú�H ��Á ±u b 1O\QT. ^T ��G: ��W/�GT7 OS(É� ÔW^T. �X; g�0. P�( P�( í�/]S� D)^T ºIheT `.�j.3. &�HÁ !

� �Ú ��/�b�z71, S�(s ]N�¯�?�, >� ºN�H, �£ß�H, ��+ ¯�N]l�H, ¢©�/k�B , kIBiV ¦�X ^É��PQ b�*�P !å�R &¦t &iV ����( &�r�, ����h �]iV, �iX �NiV, ��N N]liV �PQ !å�R. ik�=k�=� �PQ !å�R. �Ú b�O����W ^»��¸ !���.

��]i�W �PQ!å�R... PØ� ±� ��ò���.... ? ���1 &��]àül ���H|. m¯ $S�¿ &|O�� 1ú> �b�2�Ôøg��s...

‘/W7<S(R, ��On <S(R¦<�W’ &�( «Nb]iV �0� `1ü�\�. �/MNs ÈE <�( /W]�h �R¬O1 �PQ�ò�� !�0n � l�Ô�* ��|.

‘n| ±�1’ &�W. &¦ &�0�7 À> �Rl S(S &n �=nÅ <�W. S7 P�(GX ����h &�©�, !�0n �az ��* ��|.

&<| ±�§... 1 ±�¦ ��. �N ¯ $0�¬| ��À�s ]�¯ $ *heO1 ’±�*iV’¦ <�W. ":; �1 �... øE��... /¸� nôL� �*|�71 2�2� �«mî� �*�s �*|� ¬�; ��z1 ����.

’5�S(�?’ &�W. ’�W) �¦<S(|....’ &1 +�Q &�� >®Q �ü�\|, ±� +�Q��. ‘n1heT 5¦=� ��1... ÀR *�*;R, À�G: +JQn û/H] ��’ &�W. “&��§nµ *�*;Rs1 ��a1 ���H�s �\Q<’ &S(|. ‘�2�Ô�� i��� ���7 ÀX�= $ cR+R|�� �DQ� ���Hi��W’ &�W. ‘'��P `���E���¸ `S(|. Ô�ú�H Àv�� ��2�\�1 ��E�W. � 55� �£ß�(>

�î�bNP� b×� �i�H�?’ &1 ´�(�\|. ‘��(�.’

178 ¹º ��� 2014-1

Page 180: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

9 ·��PØ�

‘^X1 !�0n �PQ S> �ü�¬....’ &S(|. ‘mh ���� �EO1�PQ �h¸|’ &�W. ‘�m +�Q '� �az -�’, &�( S� ‘\¦ v�? ���W. À1ú GT D½nµ... mh �4l |*¿’ &��

!�����W. ±� !å�* \¦)bX�N> 1úbX;�W �. ±�� iRST �� �az -7 ¥* 1N��1O\Q*

1ú��|. iRSX ���n( ±� v�� L¸�| �EO1�PQ �PQ�W. ^X1 &�]�¯X; ... ‘Ì�� '� �az -�’

&S(|. �u� &Ŧ �E ‘�az ���’ &�W. ��N n�s �az -|. S 5�H�°|�� ��/�b�z�7 &*KT�( �H>l ��| ¯�ÈEO�( S ·`] ´4þ ��7 S

]�z���� GØ.... ��� S¶; ��1 ¯�� ¿�E� bEþg�| ��P cGe|. ¯�� &�H* ��b0z nô¦ i���W... bNH�4��s À i��� n| ��:z �W, &�� �� S|�� �¦ !�����W cGe|.

&�¸ cüe ‘±� S i��� <�(ò�� '§SÁ cüe<����E�W. cGe| �. '� Ê��s <����<. /¸1( �W�¿? �... �ST i1�?N� ¥�0R��, � Z�H·`¸�| i����> µ��. '< S �/MN> �cQ�, ��|�� `->� �EO1 1|( ¯�-z �¸|’ &S(|.

n| �az ���] )h ±� ]���¬On Ê��s <�����W. n| ÌL�\* Ô:>K� £�0>!�� bW1ÌÝ�7 ¢±� ��P�<�( 3 ü�z^�� �PQ.

’ºT S OT>’ &�W. \� Ì�? s <S(T �|(�rl n ’�i)l’ &S(T Dg�«l. ÌÔQ�E �/MN> �EO1 ’' dm2X?’ &1 ´�(�\|. ’%��’ &S(T. ±� i��� n|S(�n ]�h �|( bN���bDE�W. ’�* '< £� !É�SS(’ &�� OT>1 b�üÈE ±� S§E «L ‘ÀR �az �0� &����W*¿ �*

�|( �az �1�=��’ &�W. ’�az T’ &�(:z ]÷G|.

179 ¹º ��� 2014-1

Page 181: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

10 ·��PØ�

‘%��sR... ! /«�P� ���G: ±��� �°�|, &�àÝ; �|, &���^�n �*s1, �1* s1 S>�<. �heT n  ]�z1. ¯�� +g( |, �|. �heT SÌ���( &òÝ; � k�_.... ¥*X SOT> Ö`¶Hgl | ÖúbNÔ0�. &s2 ¦� �|(^T �`¶��7ô $� ´�(�D &� °� ^� ��=>�- <��/�/0�. �* k���W, ÔNi�°7 <�( � &�©iV &]l�H Ò¶·`¸1( �¦�X &½�« � >�� ��| *�¹NQ/�/0�. � k�T 5�H]�| 1N= l�Ô/�L¹ \�.

�* À�]s �az -R £X; S *N l�H�s. À� `¶�� cbe��\|. ��DE `���. ÀR À ��iÿ ��sb0z �H�p�P� �R � �. &�Ñ �Ls �=*�\*... ��| ÀÊ� «N4K�1 � &�H¦ ´� l�Ô0� À> �NV�¦ &<g�W. ÀR ��(�ÅH�� �]R�> cbe��E� ^R. 2iV�( �2V �PQ� ^ ·`]�� �¦ 1�? �uH�s �H�p�Ô0� ��N ¶� �.

��s ·`]� �¦ ÛS(B�(� �a1, S´��� �>�-n n| Nu� �0� �N�à¶; �. �beX³ 2�P����À ��. ©L� vNG0z| h�°QNu DEO�� <�� �^��� b1��. ��s �/M

!»���. ]heÀW *|* �2�Ôi���. ��sR /¸1( `�V�P 2iV�( &�j*4l N1 S �iV*�... ���*�� �� N] ä...

n1¦ �az �0� S4þ � &|P]i1 À*1ü�PS, �²p� �üe�PS �|( �2�Ô��’ &�� k�T Dg�«l �i�K�P &*K� |�� !�����W.

±� S� ±u ��ü*¦ )Ô�P�W. Si�� ´½�]i��W. ±� 1¶ 2�P� W°s n7 k�T Dg�«l �i�K�\|.

***** ±� �PQ� L¸�| �4|. ����G�� 4; �h¯ $ � �I*�� �sÿ ;21 �£ß�( �>:�51 &�W�P� )��> s| &]|

·`¸�]� &|Ö`�D¦ &]1 �î�bNP�:z vE�PQ� 4=Ì�bØ� &W. nS;21 �£ß�(> �N=p>K�� _¶; RD�i1 *¿ 55�1 ��W... i 55� �¦ ���>

DE�:z ...? �i�¹n�, Ô�ú�H µ41 ´«s i�D ©L�W. �£ß�( iN@��]N� � �El p>K¿R| n��H|.

Ô�ú�H| ü�ü�\|... �\QT.

180 ¹º ��� 2014-1

Page 182: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

11 ·��PØ�

‘�El1 &�Vp>K �£ß�(> s1, Onp>K '>s1 �<. '< �NÕ�H�s � �El1 &|Ö`�l �(��> '¯ $ A2�� ÔNH �EO1 Ï $�> b�h¸|. ' �ÅH/� +� ��óX;4l |’ &1 &« �K�s ÃÔQ�\|.

Ô�ú�H »�(�1 �PQ ]be1 ¥heO1, �*Ì�òheT � v�� ï� ��1 $�Á�R vE�\QT. >�| _Ýw j ���> !�� ±� � �El1 �N=p>K�� ©¶; RDE iR�u� >�| |�_ 5b0z>

£����|. “��s S 4 ��� cbe��” &1 ±� S�/MN #�< �EO1 ��/�b�z !���W.

***** �� �i��7 1�P ’�o �|( �2�¬ i�� /¸1( iNP�¿�, Pël R!»¿��...” &1 ��| &W

�N0� �, È�OS(|. S§E, S*»�§E, ��N n�s �E� ��, � S*»�7 ���E�Å... �� �2V�Å... ‘�2�Ô0� &�]X ����> ���, Pël R> � Ì�� «Rb« � ]�=¹ Pël R>’ &�W. «Rb« !å�Ì. �50� ��P ¯ $�å���W ��. ��z§K ¯ $ !å��. �� SD] ]�'¦�üe�P�W.

h¶Kÿ7 ]�� G: Ì�*� È��P�W. SD] b:; ¡�«, �]l®�� O1ü�P *X; �P�W. ¸7 b:; �N ��P.....

‘ÀR � _¦z *�*;R �¬Q 1 i�� 4��H Ö>l ¦z +H7 4=21 �]�\���� &�W’. &¦t D4�. iRS_ Pël R £���� R7 !�*�:7 S´*K� +JQ�( �� P�(s 1ú7 ±�s ��]� S

���þ��¯ $ ^���R... �* i�� ¥*� &�(:z �¿ &1ü�P�W. S7 �PQ� �Re> S§ `PØ�s| �°QNH�s| <�W. /]�7 *�*;Rs � (�Rz , ´� 21¶; R, /�N(R

¦�X `.ý.ü.� �PQ�h�¦z �y � &|��P «Ri�> �\Q|. ' nnST ]�'¦��=��, ò $��N]�� D����. �1(¦ �Q�W ��S... ±��...?

S &�]N�/�71 � ´°(... 1�N7|�( ��ô¦ ¸�Å....? /¢>K� �LK�( �� ‘����R... ±� sm’

&�W. &�0� �... ‘i� �Tô��> i� �Hm__ ��l �W. &heT i�� i¾� «Ri� �4l �... ±�

s���. �� �#��� n| �E�^�’ &�W. ‘&�� i¾� S ]�'¦�... �* i¾� S³ ��T ]be¿?’ &S(|.

181 ¹º ��� 2014-1

Page 183: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

12 ·��PØ�

‘À¦t 5��aR’ &�W )Ìs... *****

182 ¹º ��� 2014-1

Page 184: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

1 �� �� D4{

/' 01 23/' 01 2344 567 80��9567 80��9 �� _| w� #��)}� a{R (G~j 31, 2014) #�m���{

���> ���D� @� <=>? [� $� &�9M 19 � a{R a)u � �^M� ��

a)u � ,�$, ��� - 5� k�x5)� � ****

... �N! ��7 1°]£?�s ��W. � 5z��z ±L�£� n|, b*Kn +RQ1 �/Ï $x «Ntrl �ºx,

-*;j ��� !�% D�l S(Ì. � i�Hn, S � Eþ« Nu� ‘ñ¦S’ &1 S§ 1°Q��s &1ü�P�W. S ÖNl �i��7n, � `¶��s  R `Ge�1 1N���¬O1, � ±��% �N! #¶x �ºx � �� �\Q|. ½®N* R/V]� �1 n|, O�] ��s ]� he�� 5�bTë - �¿���s ��:S(�1, # $��J; -

ZS N;j ��?> !»�i1 �¸�­�P�� �ºx. k�_»zs, ¥�KheT S� �N!7 GLM �aR +-. S7 ^:D�>�( ��E* Z�H] ��P, *'�� -*;R� $S rXs cbe>�- ��b� D4| �S(É�.

� S�(s &�=�þ] ��z O�], �H l/] ��°���, ���\�� iO�] �i�� /�P���W. �* �heX� $S...

�^J��

183 ¹º ��� 2014-1

Page 185: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

2 �� �� D4{

º����] 1£ßN�s - ¬Q�*, üe�Ô* S i�� `üe �az _ ° l1�=i1 �<ÿ� \Ñ�\|.... E1 i�P'É� ¸L, !�K ^�, S �7Ô��1 )h b*K ôa; |.

** i� k�T 1ÌÝ7z , -. ZS �PQ b*Kn +RQ��,....“¦F�� s �S(<s?” &�W. {��(:; ]¦��\|. “� �9, �% 2 Z[ �,” .... &�W. “ip�, ��] Ô*K1 ·`]�, $2�D ÖN l, ü�z� – &'( �S( '7 � 1�°, 1��p� Nu��y che.

���Ôb���? . &�¹ �, ©J; � $F � ^��[ - ' ÖN l, -. �ºx +- ±�x &�HR,” &�� S D«1 ià�<s ¸�W.

1̶� )h S ��I 7g7z ]NP �4|. �N! $ ���]��� !�K ��O1 !å�� S �7Ô��. ¥*K4s S71 ^�, ��� ¯�z A �0�s £�0b-B �..... ...“S b�í2V�� �0, &S�/H�� ��bÚ7 D� &iV, �i�1 &��N�$ � N* l� íN*K Ô1���W.

� 5� |�� *�L� ��p� N* l¿��, :i¿�� D��� ��� ¯a; |. &� � $�7 k[-�J 7 ^��0® ±" D�l �( �ºx � bÔ�i�, ���71 14�ðNÑ], i�P]�� �DQ, ��� �mË ´�©� �*��; D4|. ¥* ��� �p �� &�W�Ô��7 ��] ]àül ��Å ��1( �) nRQ>S(|.

c�z� ! $�­ &�� \u� �ºx . � ¯�� �R ô�� Ì�� � c�z� ��I�0�H @( HS�Pz �% &��Ni�H�W. ‘¯kSF; �9’ &���� ]� @( �PQ c�z�( GT>S(R. n7 �]�­�\|. /N=b-B |.

`^pi�H* �Ì &� �DQ4Ì. �H�;x, � �J 7 EþNb-B Ì. ��� Db�; 4�_* ���* �H7z , ! $�H bo 7z , G�b�¬�/�/�� ��� ]àül1�l �W. &�] ���, &1(a nS�� D�]1�=-1( ]� &�à¶; �s `4l R �ºx.

k[-�J �Ì k�H�j £z[ Á�j� +-. SW mj £z[ �� &���� �i� ]be>�- ¡n% D�l �a|,” ¥* �u� �s|. “S ÖNl �0 S> È� ^>K. i�4 ^\ ��1( &|��Ô�� S> �����, �H� +-,” ó�g ]-

�����, i¾� �s|. ¥*K4s ��î� ¯�z A�W. b*K� +RQ�( � ^R X0H &�W�P ¢©� À� D� È4R. ZS '»� sz J &�W�\R. 'É� E� DE, � ^ D«1 �1(]�s ¢©� À� |�� �4|.

184 ¹º ��� 2014-1

Page 186: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

3 �� �� D4{

-*;j. ZS S D«¯ $ ]X; �W. ¯ $NH�s, �¸�p*N�s &1ü�P�W. i¾� ¯�` `Ge|. S i��71 �H� cbe-1§. “S ��bT¬ ! $�� `^p�$ �É� /�PS ��¸�� *�/*���� �R! $h� b^1 i�4l b�

*�L�P�W. �� �beX³ ]�z ��1 ��E�beX |�� ! $�­ `b®]�$ � ��Å»�, &�pS1 �N�HW. ��R cüeS, &S� A�B1 �Ø� q��gl �-1 �Ìî] �b��. ��E*�s k�L���W. �� bEþ« � ^R \¦ ��Å»� b�g�_^R.

&� �i��7 n| �Á4 �=(�% &�H|. b�»� ]R^] i¾� &|�1 /N��? ‘&x-Gz xB �=('�’. &heT � &5ß� ��# b�O�T, &�V� �Lÿ b�É� 1�-�. OW?s &7P�\Ì.

‘&�¹ �2X? b�=��. �Á A�B1 ���¶�s ¯�¬��ÔQ1 +- &|>S(Ì. S> ��ô� 1���W. &he_.. &he_.. �> h0;ø� � A�B1, ]� c�z� �]l] �¿? iS(R � ^R. “�¦= $S S c�z� ·`]�7 ��¸�� �1 7: �NQ/�L¹ S ©�V 4N?*Êg��1 `4l |. i� A�Bô $¹

3 �N�¦ ��=1�l �W ! $�­,” , “�i�a~?” &1 *'(Éz ¯:; >S(R, S �/MN. &ûi��7 O:; 2a; -|. ���(�] (�s ��(Ä ����. �ST ��� �0 ����. �

�9�, &heT, S A�B1 �]l«¿? iS( +- nnÀ &���. ñ�]�s n| *�(A�B , S ��bT¬ ! $�­ +gRs ©NV'7 ¯R�g�W. A�B ý�»��<g�W,” &��

�* �h��1 ��=/�� S7 ¥*K4s ��î� ¯�z A�W. 3 �u� �L, � ��ì1( W/2��>S(|........ “.. S |�� 8N�s ¯R�g�( S Gb dR ‘ii]’. v«l»�7 Gb 8N�$ �beX |�� 77b�

>2��gS(|. i�E*�s µT^�|. ��] �ÔQche>S(, � A�B1 º� n| ����*�gS(|. S |�� S A�B1 ��Q�� SH�� �1 S

&���< �B�l �W. � 5�1, ��I�]1 3RQOn ° l �ÿ�l �W. � 5�, 1��p� S � Eþ« Nu�. 1±1 ý�»�s � `¶��s i��bTën �S(, k�_»zs �N! #¶x� ��l S(|,” �s|.

“&� *, ! $�­ � A�B ��z ���1 ���¿1( *�L�Ô/�si1 ��ES, S7 &�p�� ¯L�ën ��W. *�(A�B1 ¿�� �DQ0�] �¿N]=� S7 ��1 ¹����W. S7 ��, 4|;« £�� ��]X 4=NÑ� ���1, 1�° *��g�W. E�M s +- ��W. � 1m=¿1( +- ]:; ��|,” *'(RÌ'(N�H|.

185 ¹º ��� 2014-1

Page 187: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

4 �� �� D4{

/W7 &�¸ 1°]£?� ���P�W. �ºx *É� gT¬>S(R. **

��X ¿ ba; Ì. � ^R Ê��s �S(R. R 8�>�g�W S �7Ô�¦z . �S(»�s, S d�£��� �|( 1���l S(, Örl S7 n| >2����� 2�� ¯�` `üe �az ���.

&:��XW, � �9 S �H�1 1¶KN >s cüe���>, Gb�! �ºx ��] 5�bTgS(�, �¦ �� &<gS(� &1 +- ���? s ��W.

*�( A�B1 �]l«c $xS, µT^� ]� c�z� ·`]�7 ���Ý1( 1�G�1 ]àül v��^R, � �9 �N>. ��� i��� �Ö *�L�\nµ &1 *¶; �s ��W.

** R w| �C &��W.... ©NV' |�P � &�bT¬, ! $�­ �. �e*j �x DE, “p7 ! $� ��X �sn nn D4l |��V,” &1 n��:��sn,

“�WS, ¥*K #��[ `|. �®; *��¬H�¶x� : 1. 1�( �Ú &�(�H cGeT. '< �E� ��� &^RB ���� �Ë �%. À> �<T ��� ( ���Ý�1 �^=�1 �R>�a|. �¹, S> ���DQ �<É� �Ø� Àm. &��§ À> S $¹H* ��=��. ��� ��(]�$ � ¸Hs1( DE S� ���Ý� ´b�\1\QR À�?� . � ���Ý1 ô��97z ý�Éz 1��øgS(�. � ���N��s, �iVj *|*, ÀN�¸ ©NV' �^�. À§2

:i �>�- |��% |�� º4 z�Nx�, H!� +- ��e: D�4l |. 3§ S?” &�W ! $�­ �*K «he�>�-. � ( ^�� � ��? *É� ]��H�. nnÀ �az ��*��|. �ºx �Ø� �u�L, “&�À ��?

' ! $�, n| S ���R �E cи|, &�]�N> ��. i¾� �az �¸Ì��V '�,” &1 wx ¯�;E *É� gT¬>S(R.

** ��z D, � *�h>�� wx �)©J `�:S(Ì. “p7 ip«, 3 ��0kE;�C §J '> &# $x D4Ì. S�t»z Gb. ö �Ë � ©NVx /jz.

ö �Ë �x �Ee0� ��[ �ñ�C. ]�u� i�� §J �*� c�H�. 1 mh v�? �( s1 &�V�1 ���i�0. &��§, �12W�X ��Y �Ee07z *�¿? �,” &�W � c $�B !�Sj &�=§%, ^H� i7¶ Ø. ‘wj-��j 3�B ©NVx /jz’ &1 `�sn, i¾� ii] ±u b*�� ��Kb-B |.

186 ¹º ��� 2014-1

Page 188: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

5 �� �� D4{

‘�J ��Y c $�B !�Sj’ ½î n| I $k*;j s b1 D�l S(|. S �� �T�R ƶ� �NKj� b1D4l R. &�S �ò $S 1'F §J, �¿ &7H9�� E:H�¶x ���, S§ wx D�l �aR. n| 1N�e*�s �x �, �x d©j ��(�; . ^H� wx DE����, ��Å &:��X `¶�� &1H�:�W.

** v�? n( !åz |. Gb1 �ikÕ'� �� |�� ý.E.1 �\QN1 ���. `��� b#��\|. dR ‘2�

!0j�’. ]�z]���� ‘2�’ �z ´�ÿ�l ��s �E;x ��? ��Rs �DQ ¯�? ñ®(Ôj 3F ��?E��0. �z ��( ‘2�’ dk�%� ��?�, ‘2�’ >*Kü�z� G: &*K�**K_ iNÿ�\N1 �j;. ©NVx ¤N�]=Ì ��( � �2Z k�_»�s ���7 ��(:; ->H��%� �S(�0.

��I�% 7 ‘2�’ �Ø� R |�� `EÈ�£� \@�� 2L���0. �NSx s �§zj DE, �ZJ ����� �Ee0� , � bNHÈ�u7 b�b£��W ‘2� !0j�’.

** \�2* `��� ->H��% DE, §J �*� D4|. ]R^], &�=§% ^H�� !��, ‘2�’ 1 ��V% DE�

-*;j 1 *�4Ì. ‘2�’ " � Qj� � G:, ��0N(� s +- Þz��C &<g��1 ��GR. s�� 4G� D4*, \�2* Í $���C� � ý.E.1 H��Îj D4N0.

“� Gb �heT );% �¯�I�% �kSx s �µ� &<g�W. ´*0�� `���¸�. ‘2�’ ��£�eg�>, &�V� b0z p>K� +�� 5�H] ����-1, &beX|�� �R ô�� �H�e ��:�W. S &�ÔS ´ N� Gb dk�%� - �Zz/� �2V��%� &� ����¬Q. Gb 5�H] ��>n £��<� ��aN1 +- &|�|.

� �R ô�7z Gb1 ��/H��g��s DE, ��;j c $�B s , &- ;[ c $�B s  �k $� ^ \b*�7 ��¬¸�n, ‘2�’ §J '*beL�l S(. SH�bN�$ � � `¶��$ S n| ��>�a|,” &�� S> &1( `��� �PQ�W &�=§% ^H�. $¹H* bEþ]����, ��zÈ»¦ d¶�% ‘2�’ 1 `_% D�/�t¦ S> ‘`_X�C p`�ÏJ’ ��e0�H�.

** ý.E.1 7 &T� ¯X;� n| ‘2�’ [ ��? 1�£� ]�*�s � S�t»z A�B1 �4|. P�( ��]¦ ��W

‘2�’. &��*]=�, �=ÔQ] *�øE�:; s &��]�$ � �b�, �¦Þ N�� ��. Gb�] v�<S ��z1 q�>� 9:; . �E b*K *X; ��W. É� ¿X ü*K� �N> ��W ‘2�’ 9:; .

187 ¹º ��� 2014-1

Page 189: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

6 �� �� D4{

i�Ø� ÈE�:; &¦ ��l ����|. �Q WW?� *|Å�, ��¯�/ �/M¦�X µÌ. � Gb �b� S��I7z 1�����W. �:|�Á �Å Ô�z1 PRs� �|( 1�!¦z ¸�:; s &1ü�P�W. S§ &NÑi�=1 &|;«� i��, °®N� +- 8W ü�©¦z ¹�*s &1ü�P�W.

*'(X \*�� 1��� ‘2� ‘ Ô*K1 cKÉ�, ]�z ��� ]�z��z� bEGb1 �Rl D4�. �¦A ¯�<� À�, SÂ� $� Dg� À�, qWL��� °®N� À� +- ��I�% ��z &*K�*K�

*2����W. £�0 ´b�Ô�� ��£��� ��:; s, ��p ��:; bT�W S�t»z ‘2�’. ‘&�VS�(�� G: ]�

¯�hT >*K +- �* ��1 �Z� � PX;]�z’ &1ü�P�W. **

‘2�’ �z �[�, i��� ��l S(R. ��Rs +RQS(|. ô]1�� ��N( �E� “4Kkz% �0j” ��� 71 ‘¯jz’ &n P�(�V� k*;j �Jl PQ�W. ‘¯jz’ 1 ‘&���$ � PS( ��]s’, &�� ‘��S c $�B ’ �µ! &�(:; s &���s ���1 &B���\T NÔ�].

‘2�’ &¦ &1ü�P�W. ‘¯jz’ ¦�X ‘2�’ 1 ]�*�s ��l S(|. !|*|��, “2J. ip«,” &�( ü�h� «L �4|. D«7 ‘2�’ ��*� \j; � -*;j. `����. ‘2�’ bEþ« AX*� &1 `��P, ���; ª ¯�¿iS(-��. \�2*�s �z �[�, (EF ��V�% ��� ¯a; R0. ’2�’ bEþ« `1 5�, 1�° *�s�. ‘�¦= $S ‘2�’ 1 GT�/�L¹ 5��� ’ &|>S(|.

�^1 *���;�C !���¶x s �=J; ¯a; |. � bEü�z ��/H� >�0 b-�1 �<� �u�� ¯:; >S(|. �ºx ��� �rl , ‘2�’ ��Rs +RQS(|.

** ‘2�’ ¯ $ ‘G�� �� �J; ª- 4; %’ &1 �NBj� ¯a; R �ºx. ��( �j;ª b#��\*, *»�7 ���, s��

��� ��� ¯X;�P ��[� !å�R. ‘2�’ ��p7n ��>�s �S(, *É� �N��� ���aR ���C 4; �. ‘��j z� +- ��µ!

&NÑi�=�µ!’ &1 &|�� bTgS(R ^R. �³�Ø� � �'2� &1 ¹���� Ì�� �ikÕ'�s £z[ H7�ÎH©x ����\R �ºx. ‘2�’ £z[ �� A-ôLX~ (B Negative) �2�[ &! $�A�Y &S(R ��bÚ ^É�.

¥*K4s S ]� «L�0;��W.

188 ¹º ��� 2014-1

Page 190: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

7 �� �� D4{

S�, A-ôLX~ (B Negative) mj £z[ � $�. ´b�Ô�71 ý� ½]� ©S 7n ��:��0 B- (B Negative). �2Y ��? ��]X ��1�Ix�?. � �i��7, S �Ì��7 &S�/H�� O:; 2a; Të�( P�(ü�z, N* l� &��Ni���? &��S &� mj £z[ �� ���? PØ�s �8? ¥*K4 � &iV+- ±u b*�PQ�W.

�b- £z[ �¯ $Pz ��_¦ ��e: c�H-1 �ºx w z �az TgS(R. )bX S ��?> bR/� �\QR, “'< !�0n ��.�. ���N�x ��j ` s1 !É�. $¹H*�s ' ‘£z[

�’ ��e: D4|. \�E�C �N l�¹, �J �9 &�H* ‘2�’ ' £z[ +- b1O�l �W. �¿ 'W ��¬O1 ¿1 £�� ��kÕ'� §0L® |�� i� �4l R.

mj £z[ Á�j s |<= E�;�7 �S(<. �Y� cF D4|. ��«�C 3§. ���H� ÔÞH�? . � 7s �*K� ��( £z[ �K�Ô�� ��� ¯�;4l R,” &�� &*K�|�P *W¦R.

OW?�@� i¾� !�K �PQ S D���>S(R �ºx. “i­, ‘2�’1 N/¿Ñ Ì. £�sR "iV¦ ��W � Gb. .dzJ &��Ì 1, ��0N(� Þz��C �ü, O�] �NK� c�H�. �J; ª &'( «ó\Q* �¿? Ì,” &S(R.

** ^N� �9��S, 2� *É� �N^�1 ´�«(�l �� ', !�0n /X;s �)�l �W. ÔNV� À� &*K�*K� �Ne�B s�� ]�M �p� b0;�� ��.

�ºx &W /i1�P, i1( �J; ª �NBj D4R. s�� ���, v��% ��ôV�%� �NBj D4R. ��� ]/�>�- ��_¦, 2� b�* �þ�� �e�P, *N;x Mj� � ls �/M ¦L�D4R.

n|, ���C 4; �, �ºx &*K_ ���s, ��X 4 ‘2�’ *É� �P �|( ]�*�s �E�W. “i�V, i�V,” &�� S ! $h Dg� \P�W. �°QNH ��|. �/MNs !�� ��Rs +RQS(|.

�Trl , �|( &��]� ^��>�W. S> ���>�-n, S k�T Dg� ‘2�’ ¬�; ÈE ��I� pgl >S(|. n �ó:; >�( ¯1(e «L S

q� D��1ü�P�W. &��]�$ � &|;«, �È�� 2�]�$ *'(k $�W. ‘� ii¹µ’ &1 3 &NÑ� �1 üPQ �7Ô� +- *�L�W.

&�� ‘2�’ &-b>x 1, ��;�C �2Z 1, �i+N*��S imÀ b�=��. ‘2�’ S> � �<�PQ� |*s `4l |’ &|>S(|. ‘2�’ 1 ��zs «L [ À� DQ, Ìî�

À� bTg�( Ì��R� !�K ��l ��s S ¢©� À� D� È4R �ºx. “*É� gT¬�, � ¸L �¿? Ì. � 7s ‘2�1’ ý.E.� |�� �� �R4l R,” &S(R..

189 ¹º ��� 2014-1

Page 191: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

8 �� �� D4{

** � ��O1, �> &�^� $� N(j �A� ��? +RQS(Ì. �7Prl , � E� D�l S(|.

S D«1 ]� Dg7z ��>S(R �ºx. “2�’ ��/H Eþ« �l z¶; �$ ���1 S q!1�x. ��$ S S+ ‘2�’ À� ±�s ��W. '> �

&�V� À� �:��X �� ��Å S> ���|. i� A�B , ii] `¶��s, S ��z '> *�L� 5�, �|( �2�¬. '> ‘3§’ &�¹, �R ô�� �H�e ]R^] Z/� s ‘2�’ 1 �-�; D�>n &� °� i� ��:�W,” �L S ��* �4R. n| Ê��s �����|.

“!�gR *É� �N�* ����, *�£�1 ©=N�, ]�M Ìî� b0;1 EKx Z©x� �)l, 7b� �Å R/V] ���1 &|���. ‘�y - ��Hx �·Ë’ &1 �#eF; D�l S(|. i1( �J; ª �NBj D4|.

i� &�à¶; � 5���, ‘2�’ >�( ��/H Eþ« �R/<=nµ! ����, � bEü�z i� ½�°>l ¦ ����p ��S( &�W�Ô/�L� ^»�i�=¬Q. � 7s i� ü�z�� ‘2�’ `¶�� �az T¿Ì,” &S(R �ºx. “$i1 b�Ô-1 i� *Th� hX;� A_B &� ��-�1 �� *¿, i­,” &1 +- &S(R ��=/�s.

** £z[ H7�ÎH©x &�H, ��0N(� Þz��C ]LM, bEþ« �R/�=���, ý.E.� |�� �� ��QN1

&NÑi�H�W. S ��� &�L��0 2�.. � &�V� &���$ � ¹ô N�� *É� S ��� !g>¸�1, S��� ‘2�’ �<=g��' &S(R 4; �.

n| �/MN �1 �i��7 *É� �E bT>n ��:��0 ‘2�’. ]� v�^X 9:; 1 �Ø� P>K �E ��=1�l ��0. *«l4l i��, ��R «L ��Q��0.

2� ��j z� ��. � l 1 # $/��n �nË D�l �W. **

i� bW �9�, Gb ��X ÀW s�� ]�M Ìî� bX; , ©=N� ���W. �P ���i��, he�1 # $/ Drl �T�l ��0. " � Qj�, ��I�% ò£ß� ��z +- he�, ^h

����� �p©iS(R -*;Rz . �|(, “i�V,” &1 �Ø�  �� $is ü��l �W. n| «1ü)l �Ø� Ô*Ks «�:�W. n| � ]�

�/MR�(heT ]� b|�'( D�>�:�W. ü�z� ^jB �N> ��zs S�, D«*Ò 4��� �T�l �W, +-. ^�1 �T 4Rz 3 ©NVx Hn�ê0j ‘‘2�’1 `_% DE, ��j z� nme¦ ��e: D��Ô/�sÌ.

190 ¹º ��� 2014-1

Page 192: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

9 �� �� D4{

** ‘2�’ ��sH1( 1]H� �À/�l �( �ºx, ¸| &|�1�P��; , ‘2�’ ‘�y-��Hx’ ^He -‘÷bJ’

���1 ¹���S(R. �"->H�1�J s – EKx �¶J, �=�e�s ±��% ¯ $x�, �x-� $% #1�X`Y � ^He ��@� &S(R.

‘2�’7 � ^He �K] ����� ��� i1( �J; ª c�H�1, �N� ô�� �i�� bTg��1 &S(R. **

\�2*�s ‘�y-��V�x �·Ë’ ��( ‘2�’ &-�; &�H &� ½� ��(L�z��; ... S�/Mm ����^�1 &|>S(n s', &����� ^He²�ls 2/¦�1 �s!.... � bE¿1 ��sH1( >�0 bNÔi1 �<ÿ� \Ñ�\|. ��/H bEþ« À� � l &�sp� ��� ‘2�’ 1 �Ee07z ��P �beX§ �T ô���H�. c $�B -!�Sj �NSx s �Ø�, �-W�(N G: &1z2�[ �Ee0� p`�©J 2� &R¶ ��.

** i� ô�, PR�<=� P�Wrl , ��j z� b¿� ^Të �l �az �B� ��� ¯X;�W ‘2�’. n7

º��[� 7 ‘2�’ ����, P�x� Æ; ®J ÔW` `1ü�l S(|. �ºx � +- �<=ë, “p7 -*;j” &��� ��� ¯X;�W. 2� ^�J +- \¦ /T�s ��:�W. �<=gS(, �az TgS( 2� *»�7z `�] �Rh� �4l �. !Nd �1 2� &�z ô $©� +- �|( �*:; O�W. ‘2�’ 1 C�] A�B¦ `�Ô-1§ n| *:; £���|. “�� �� D4{! 2�” S i���¸ 1����<,” &|>S(| ‘2�’ 1 �rl .

** ‘2�’ Æ� ^He ��P, ������E���¸ ���>S(|......

°®N�71 ‘��Hx-E�;�’ &�£_ ´���, £�0|�� °®N� ¯ $ ¿� D�/� ^H�� 5 |��, �1*N�$ � AÌ�, *uÌ� |�� GTg�W. 1 ‘�y-��Hx’ ^He Æ� ^7, � ´��� – «R/£�, N�u £��, Ö/u W��g��0. °®N�7, ·�S1 ��e_ N* l, *ß]e«l1 S°�� Drl , i�P N* l*@�( 2�t�l ��0. °®N� iàgH^] b_�N> ���Ég��0.

191 ¹º ��� 2014-1

Page 193: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

10 �� �� D4{

� ^He, �K �°7 ‘E�;2F-÷bJ’ s &1( &��^� Æ*/��0. ©|H ��£�e]�$ � N@� ��z � ^He ìQs ��¬Q�0.

� ^He ��u� – �L1 - �=�e�$ � ! $î |��, ��H2* �K] �¿ ´�e0�s �1*N�$ � \@G� Eþ« ���»�/��0. &¦t, \@G�� ø1 ‘�4K�[-÷bJ’ |��, \@�]*� /� ‘E�;2F-÷bJ’ s �N/��0. i¾� &��77 ^He ` s�1 £X; , bNH�4S��a�0.

** ‘2�’ &-=ô�[ ��*� �J; ª �j;ª �\Q* - �|(, ^H�1 �Ee0� ü�\R �ºx. ´�l ]� ‘2�’ ‘�4K�[-÷bJ’ &1 - EKx, �=�e�s ±��%� ¯ $ �ÍF; ���1 1�? �\� �j;ª. EKx �� D�l �( ��V�% *�X7H D��1, *»�, EKx +- I $kF; �x-� $% |�� º����] N�u ��-�1, k�H�j s ! $�H� b#�� &��Ni1 *��[ D4R -*;Rz .

]� Hn�ê0j ¿=� ‘2�’ S� ���°� b�ü�W – �|( 2� ]� ‘i�V’ sn `�l ��0. �Ee0� �* Ì�� *��, �heT ]� he� ]>K��H�0. ]�1 � ��X ���»�i1, �|( &�/i��0. ]7 �|( &T�¸���0.

** i� ^N�7 ‘2�’ §J, n| �*� DE �R ô�� /�P�¸�. §J ��\jÕ s n|, �·ö�x s �ºx, &�=§% ^H�, � ‘c $�B !�Sj �1��’ � À% &�HÌ. ‘2�’ ‘��;j .�’ ��� �-�1 ����\R. ^N� �97z ‘2�’ &-b>x ��_A�Y ��l ��S(R. &�S � &�V� ��/H bEþ« ��z &-b>x &�] ��! $� aJK *��ÔQ1 &B\�� b-B R +-. &�� �]l�s, ‘);% !�Sj’ �H��þ ‘2�’ 3 ‘Ã$ ��A�Y §J’ s b/ÿ�\R. �Ñ*bN�s +-, ‘2�’ ��*� �H�� - 4��H be� &e/2�P��1 `�\R. ‘2�’ – Ö`¶Hgl - �����E��] �¸�p*N�s &1ü�Ô����1, �-W�(N be +- ¿X, IE;�H% s �N>�- ��-��� &��N� ��� $S ���' ^HìH1�P�W - Ì�M R �¢H� �1��. n|, S ÖN l �ºx ��* �4|. ‘b�=��, ‘2�’ i�ÌS(Ì’ &�(:; s �ºx ¯�<� À� PR�<=..

‘2�’ �-b>x ��£�e�P, SH�bN�$ � 5�H]�1, !�0n � ¦�j &beL�\R �ºx.

192 ¹º ��� 2014-1

Page 194: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�������������������������������������@A��� �

11 �� �� D4{

** “À% &�j �Y; -0j ‘�� ��~,” � �z Ë ��[� ‘2�’ 1 /N=�s bÔ�� D½Ì. �PQ� ��[�, =J; ª &�¸ iiV�( &B��W�\R. � &5ß� ��#, &�V� �Lÿ +- ‘��’ 1 ]i

��[� ���¶�s ��3ÄHJ D��� �E� S>, � ^ /N=�s &1ü�P�W. ‘��’ \¦ Ô*Ks ���S(R �PQ� ^N�¸. �-W G:s, &-b>x \#J ©L�S(É�, ‘2�’ ��;j c $�B s � ��0n ��W. ��#, �Lÿ� &he_

G]¬0;�¦ &�v��W. ‘2�’ dR1 ‘��’ s �Q�W +- ^��. **

‘��’ � �Tg�( S ��?> �PQ�W &�=§% ^H�. “�¦? �:��X IE¶x ��>S(<? ��;j dN�% s O�] �� 1�4l ���, 'q* §�C bN�x &|>S(n ]be, ‘2�’ ��P &'( ��E, �-�; D�>n�] 4p�� D4l �|���. '<, -*;j �ºx +- 1©�$ � $i�Rl �,” &�W.

&he_ &*K� �PQ� -*;j ZS N;j +- iiV�( i�re ls &B��W�\R. ^ �0� &�]s &NÑ� *��S, P�üs �<=g�( ‘��’ 1 �E... ....”�� �� D4{, *¿!’ &S(| � ‘��’ Ð/M� ¸>ë....

******

193 ¹º ��� 2014-1

Page 195: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

1 GH¿adÚOq¸

GH¿adÚOq¸ AKLÄj¨Jd=h $p¿¢QL¸¥qO|

���������������������������� !"#$�� %&'(56�78��9.*0�����9:�;<�.�=�>�������?

μ¥q GSMLjGSõFLj GH¿GRÚ¿¸Ôo öGHNqjCLï¸Py °FLïGHlð<j FoFLj ¬¸EcÂï $qj¿¸¼ �Py¼¸ÔLFLj. ²Pe GH¿GRÚ¿¸ÔcPe ¬Fo

�Py¼TdëFLj. GH¿adÚOq¸ ¬¸Í¸$c Po¥qJwCo, � GH¿adÚOq¸ EyGR¸Cy ‚¨FLÍ ö$qfUTdëFLj. - BUCKMINISTER FULLER

��� ÄQc[GH^æ*¸. �OoÚ Ã¢Ô| öJd¸CL¸. �¥cQL¸ MLj_jòGH=hæ °¸Á. $cÆPy CoMLj ÔLÓ÷$c Vtj$c °¸Á. MLj_jòÓj GH=hæFL

�¥cQcÂï ÔLkGSkë μ¥qOx¥qOqj$c _NqjÓjEoOqjCLjFcïOqj. ösHÄjŠÓj, ö¥xCLë$c rH+"tjFL ×.¸^Ój ` μ¥qOqj$c` Mn+jCLjFcïOqj. ¯ _¸b͸ Nnjj¥qÚ Íßb<CLø¸ ²Fcï+j"¸^j¸Ey? Fc¥n¸Íj¥y FLMLlø ML¼á¸Á. ¼FLï ¼FLjŠ. Fc Ôx¥cÚrHÎFL GH¨ ®¸¥hJwtj¸Ec Fc ¥q¸=hPy ¢OqjPe. Fc ²ÍPy XLMLjPe. FcPy GSjÂïCLCLø¸Pe. ®GSj¥qPy MnÆ÷¥hPe GH<jŠFcïFLj. ¬FL¸CLMnjÎFL �¥cQL¸. ¬¸CLjPo Td$qOq¸. Fc ¥qÂ¢ï °Fcïtj. �fSë, ¬¸CLGSjë, ¬¸Í¸, ÔLÍjMLl

MLj¸¼ $qMLOqïMnj¸=| °Eyõ$q¸. ¬tjFc FoFLj μ¸^¿Â. ¥cOq*¸. �Mnj FLFLjï μÍÆ Jwtj¸Á. ¥cOq*¸ $qOqøMLj¸^j¸Á, MojP| ®$y ¬¸^j¸Á. ¬ÿ¸¥cOq¸ ¬¸^j¸Á. GSðGRæMnjÎFL

ÄGRNqj¸ ³Äj=y FcŠ ÔnGHðŠ¸@~Fo Mn..È"...Jwtj¸..Á. `³¸=h ¢ öfHNqjjO~Æ $qj¿¸Ôc? AKcOqõ$c MLk¿FL öfHNqjjO~Æ $qj¿¸Ôc? ösHMLjFLj, ¬MLGSO~Âï CnÓjGSj¥yPo ¶ AKcOqõFLj

$qj¿¸Ôc? ²ML¿Â $qj¿¸¼ ¢ �PyÔLFLÓj?` `¬¸ÍOqk μ¥qOo. μ¥qOo ¬¸Cc. ¬tjFc ¢Š CnÆNqjÂEoMLjj¸Á` μ¥qÚ XL*¸ MLk MLjbÍõ ÂQLù_íî¸. FoFo ¬¨$cFLj Fc

ÄjöCLjÂï. `Fc öGHMLOqëFLPy MLkOqjð¸Ec? FoFLj ÍjO~ôOqjÜBcê? Â×.¸$c FoFLj ¬ÿ¸¥c¿Fc? Â×ctjÀ£$c Fc MojÓj ¥y¿ ÔnGHð$qÓMc?`

194 ¹º ��� 2014-1

Page 196: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

2 GH¿adÚOq¸

¬CLFLj MLÙFL¸$c °¸¨JwNqk<j. ×.Mc_j ÔnGHðPo¥q¥cÍj. ÔnJdðÓÂPo¥q MLj_jòÓj �¥cQL¸ ¸@~ GHOqjÔLjŠFcïtj. GSMLjNqj¸ �Oqj ¥cMLGSjë¸Á. MLj_jòÓ MLÓFL Ôi¥q=h °¸Á.

`MLOqú¸ MLÔoáPe °¸Á. Mn+EcMLk?` Fc ÄjöCLj öGHQLï. `CLGHðÍj¥qEc. GHÍ. ¬tjFc ®¸=h MLÍí ²MLOqjFcïOq MnWc"Æ?` `Jw¢ �MnjFLj À£GSjŠMLEcíMLk?` `²¥qÚ<j¸ÍÂ?` `öGHNqjÀïEcí¸` `MLÍjí Fc¥hPe ¬ÓMc^tjJwtj¸Á` `MLTdëFLj. OoGHl ¥qÓjEcí¸. �IgHGSj FLj¸¼ O~$cFo IJwF| Ôotj. ML¸^MLjÂfR, GHÂMLjFLjGRjÓj MLGSjëFcïOqj ¥qEc.` '�† MLGSjëFcïOqj. °¸=cFLj. $qj@|FnÎ=|' ®ÍíOq¸ ÔnOyEc¿FL _NqjÓjEoO~MLjj. μ¸^¿$c FL<jGSjëFcïFLj. Ôi¥q=h Fc ÔLj^kæ FcPyFc QZkFLõCL. Mnj=cIfH½¥qP| ²Ä£jæFn}S. _¸¨ TdæO|æ ÔoTdFLj. ÀFLï$c ÇPeðO~MLj¸ MnÎGHl O~Td$cFLj. MLOqú¸ MnjjÍÓtj¸Á. ÇPeðO~MLj¸Py, ¶ TdæP|Py ¶ McOq$c ‚OqjáFcïFLj. MLOqú¸ ²ŠÚMLtj¸Á. ²¥qÚ@y fH<j$qj GH¨FL QL_í¸. �Mnj ²¥qÚ<j¸Á? ²Pe °¸Á? CnÆsSë Kc$qj¸<jFLj. MnÈ" ö_ÀMLkPy KcMLkPy OqMLjô¸ÍjFLj. MLGSjë¸Ec ³Mnk.. ¥c¢ O~MLÔLjá. ÄQcøGS¸ ³EnÎFc TdbÍõMLjNojPe ÔoGSjë¸Á. ösHMLj Ec MLj¿¸CL GSjÓAKLCLOq¸ ÔoGSjë¸Á. McFL °ÍßCL¸$c ŠOqjTwë¸Á. McÔi ÔLkGSjŠFcïFLj. O~öÀ ²ÂÄjÁ ¥cMLGSjëFLïÁ. _¸¨ Í$qÜOqŠ ML¼á rSÎ@| Kc¥|ûPyFLj¸¼ ×.¿ÚF|

=ygHÓFLj À£fS MoGSjŠFcïFLj. _NqjÓjEoO~FLj. MLOqú¸.. MLj¿¸CL °öbÍjCLMLjtj¸Á. '¯ Oy¾ FoFLj Íj¹º¸ÔcFLj. ÂFLjï ¥yOqjŠFLï¸Íj¥y, ÂFLjï ¥yPyðtjFL¸Íj¥y ¥cÍj. FLjMLlø PoŠ¸@~ FoFLj ½¡Ä¸ÔL$qÓFLÂ

CnÆfSFL¸ÍjŠ' ²MLOy ¬FLïMLk^Ój ²¸Íj¥y $qjOqjëŠ MLÔcáN|j. ÿßÍNqj¸ AKcOqMLjtj¸Á. ¥c¢ Fc MLÓFL ×.¿»FL JvOqJd^j?

��� 'ÂFLjï ösHÄj¸¼ rHÈ"ÔoGSj¥yML^¸ FoFLj ½¡ÄCL¸Py ÔofSFL öGHbÍMLj CLGHð CnÓjGSjŠFcïFLj' Fc KcbÍFLj Mn+"¨¸ÔcFLj. 'FcÓj$qj GS¸MLCLûO~Ój ösHÄj¸ÔLjŠFcï¸. FcÓj$qj FnÓÓ¥é ÄGSj$ofS¸Eo¸. GH<¥q GSj[¸ À£Oq$cFo öfHNqjjO~Ój AKcOqõ$c MLkOq$cFo

¼O~¥qÂfHGSjë¸Á. ¢ģjÍ FoFLj ö_CL¥q^¸ MLÓFo ¥qEc ¢Š FoFLj PyŠMLNqkFLj' Fc AKcOqõ ÄGSjOqj÷. 'Fc ×o_jPy <_jòÓj À£GSjŠFo ÿŠÚ ¢Š PoÍFLFLj. ¥c¢ Ex¸$qCLFL¸ ÔoNqjMLÓfSFL ¬MLGSOqMojMnjj¼á¸Á.' 'Ä£j ×o_jPy <_jòÓj Fc ¬MLGSOq¸ ¥yGS¸ À£NqjPoÍj. MLjFL ¬MLGSO~Ó¥yGS¸ À£TdFLj. öGHÀ£EcÂ¥h OqǤÍjÓj CoML^¸ FcMLÓ÷

¥cÍj. O~öÀ Ä£jOqj �ÓGSõ¸$c O~ML^¸ÔoCL, Cc» CL¸ÍFcPe¨ ¥x¸GHŠ CnÓ÷Mc¿ ML¼á GH<jŠÂ °¸<^¸ ÔoCL Ä£jŠ ÔnsHð ¬ML¥cQL¸ Po¥q <_jòÓj À£Nqj^¸ Ex¸$qCLFLMLk? MLjFL¸ ösHÄj¸ÔLjŠFo GSMLjNqj¸Py ×o_jPy <_jòÓj ¢Š CnÆNqjŠ¸@~ FoFLj À£NqjPoEc.? ¬GHlð<Á �FL¸Í¸, GSOqEc. Fo<Eo Ex¸$qCLFL¸! CLGHlð ÔnGHlð MLkOqjð �PyÔLFLÓPy °¸Ec? MLjFL öGHMLOqëFLPy °¸Ec?''

''McÍFLÓMLGSOq¸. ¯ MLjbÍõ CLOqÔLj$c MLjFLPy MLjFL¥h ¥x=c÷^PxGSjëFcïtj ÔLk<j. JdÓMc<j ML¼áFL^jæFcï<j.''

195 ¹º ��� 2014-1

Page 197: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

3 GH¿adÚOq¸

'ÔLk<FLj. FoFLj Ex¸$qFLj ¥qEc. JdÓjFLj ‚@~ Ec¿PyFo öCc$osSë Ä£j <_jò MLßbEc ¬MLlCLj¸Á¥qEc Ä£jOo MnÈ"GH^jæ¥y¸¨' '¬Oo ¼FLï ÄGRNqkÂï Pe$qÁ¤NqjŠ. öGHNnk×.FL¸ PoÍj. Fc <_jò Fc ®GRæ¸. GS¸JdÁsSë CnÓjGSjë¸Á ¥qGRæ¸. =i.Ä. ÔLkGSkë

JdÓjöCc$qjCLk ŠÓ¥q^¸ ¥cÍj GS¸JdÍFL¸=o.' 'Â×.Moj Ã.=n¥| ÔLÁÄ $qßfUBh$c °¸¨ MLjFLrS¿»FLMcÂ¥h AKcOqõ$c °¸@~ÓFLj¥yML^¸ Ä£j ÍßfRæPy ÔLjÓ¥qFc? MLÍjí Ä£j =cOqáO|

FoFLj AKL¿¸ÔLPoFLj ¯Oy×o MLk GHl=hæ¸=h¥h Mn+CcFLj.' 'Mn+j" Ä£j GHl=hæ¸=hMcOqj GHm^Š >Oh¥cFc PoÂMcOqj. μ¥qGHm^ À¸=o On¸@yGHm^ GHGSjë¸@~Æ. McOoEy MLjVO~×c �}IH MnjÎGSkO|

Pe$c ÃÓè}H ®¼á FLFLjï ¢ Mn¸^ öÀfHð¸ÔLjŠÂ ¼MLOqŠ FLFLjï ĤbÁPy¥h ¯¨á Fc ÔoCL CcÈ¥q=hæ¸ÔLjŠFcïM|. Fc Mc+"Š FoFLj ÍkOqMLjNqkFLj. ¥q^ï¸$c O~MLÓfSFL ÓXLÓFLj ¥yPyðNqkFLj. FcPy GSÿFL¸ FLǸ¼¸Á' FcÓj¥q ×cO~FLj. CLGHlð ×.¿»Jwtj¸Á.

�Mnj À£öML¸$c GSðÁ¸¼¸Á. FLFLjï FcMc¿Â FcFc MLk^Ó¸Á. FLFLjï Ôc¼rH=hæ ¥x=hæ¸Á. �MnjPy ¬¸CL=h �MoÍFL. �MoQL¸ °FcïNqj FoFLj ö$qfU¸ÔLPoÍj. � XL¸Py �MnjFLj ÔLkfS FoFLj AKLNqjGH@~èFLj. �Mnj $q<GHEc=h¸Á. FoFLj ĤbÁFL GH@~èFLj. °Eyõ$q¸ ÔoGSjëFcïFLj. ¿÷GHë¸$c OqMLjôFcïFLj. ö_CL¥cÆ¥qEc ½¡ÄGSjëFcïFLj. QZkFLõ¸$c. ²ML¿Â¢ GSOqøGSø¸$c AKcĸÔL‚<Íj. McOqj ÍkOqMLjtjCo MLjFLŠ MLjFLMoj ÍkOqMLjMLlCc¸. Â×.¸ FcŠ FoFLj ÍkOqMLjNqkFLj. ¯ ÄGRNqkÓÂ¢ï ²ML¿¥nÎFc ÔnÃCo FLFyï fHÔcá¨Pe ÔLkTdëOqj. `fSÆ£÷` ¬Â ¥x=hæJdOoTdëOqj. �<Ec ¬ÍjGHlPy rH^jæ¥yPoÂ

MnbÍML À<CcOqj. Fc Š^j¸_ GSAKLjõÓj � MLjjöÍFLj ³Fc@y MoQcOqj. FLFLjï MLÁPoTdOqj. �MnjŠ FcrHÎFL ösHMLj PoÍj? ²¸ÍjŠ PoÍj. FoFLj �MnjFLj ³ ³ GS¸ÍO~óPy÷ `²Pe °¸@~ÓÂ` ¥yOqjŠ¸=cFy �Mnj `¬Pe

FcŠ` ²ÍjOxGSjë¸Á. FoFLj �Mnj FLj¸¼ ³Äj `�ÇTdëFy` Ec �Mnj FcŠ `�FL¸Í¸$c` ¬¸ÁGSjë¸Á. �Mnj Fc EcfS, Fc MLj¸öÀ, AKcOqõ, sSïfUCLjO~Ój ¥c¢ FoFLj �MnjŠ ¬Pe °¸<$qÆ$cFc? �MnjFLj ¬Pe ÔLkTdFc?

MojMLjj ösHÄjŠÓFLj¸¼ AKcO~õ AKLOqëÓj$c MLk¿FL¸ÍjŠ �FL¸Á¸ÔcPy, ¬¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j ¥cPo¥qJwtjFL¸ÍjŠ ÄÔc¿¸ÔcPy CnÆNqjPoÍj.

FcŠ �Mnj ¥cMcÆ, �Mnj ösHMLj¥cMcÆ. � O~öÀ McÈ"¸=h¥h IJwF| ÔoTdFLj. FoFLj MLkO~FL ÔnGHð=cÂ¥h, XLMLkGH*Ój ¥yOq=cÂ¥h. Fc ösHMLjFLj CnÓGH=cÂ¥h, FoFLj

¢¥yGS¸ ¢MLl ¥éMLÓ¸ Fc¥yGSMoj ¬Â ÔnGHð=cÂ¥h. IJwF| ¿¸$qMLlCLj¸Á. MLk MLkMLjNqjõ$cOqj `ÿPy` ¬FcïOqj. `GSOy×. °¸Ec?` ¬FcïFLj. `PoÍj` MLkMLjNqjõ$c¿ $x¸CLj. `PoEc?` Fc �QLáOqõ¸ `Ä£j Í$qÜOq¥é CnPe÷OqFL$c _NqjÓjEo¿¸Á. ®¸¥c O~PoEc` FcPy �öCLjCL AKLNqj¸. $y<Ä£jÍ Mc¼ ÔLkGSjŠFcïFLj. GSMLjNqj¸ GHÍ¥x¸<j $q¸^Ój ¥cMLGSjëFcïÁ. �Mnj ²¥qÚ<Š MnÈ"¸Á. `³MLjNqkõ.. ¢MLl Â×.Moj Ôn_jCLjFcïMc?` MLk ¬CLë MLkMLjNqjõÓ $x¸CLjPy �¸Ey+FL �MoÍFL �ö¥yQL¸.` 'Â×.Moj Ôn_jCLjFcïFLj. Fc Ä£jÍ ¬Æ» MnÈ"Jwtj¸Á. Ä£j Í$qÜOq¥é Fc $x¸CLj Fc¥é ÄFL_<<¸PoÍj. FoFxGSjëFcïFLj.` $q_$qKc _NqjÓjEoO~FLj. MLk ¬CLë$c¿Á Ä×.NqjFL$qOqMoj. _¸¨Ä£jÍ _NqjÓjEoO~FLj.

196 ¹º ��� 2014-1

Page 198: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

4 GH¿adÚOq¸

$cÆ ÔLÆ$c °¸Á. MLOqú¸ CL»Ü¸Á. ´Fc MLjOqPe GH@oPe °¸Á. �¥cQL¸ MojIGHkMLßCLMnjÎ °FLï^jæ$c McCLMLOq* �»�» °OqjMLjjÓj MnjOqjGHlÓj.

EcEcGHl $q¸^ öGHNqk*¸ CLOqjMcCL Ä×.NqjFL$qOq¸ ÔoOqjŠFcïFLj. MLkMLjNqjõ$c¿¸=h¥h MnWc"FLj. 'ÂFLjï rHÈ"ÔoGSjŠFLïFc=h FLj¸¼ �MnjŠ GSj[¸ PoÍj, GS¸CyGR¸ PoÍj. fHPe÷ JdGH ¬¸CL¥qFcï PoOqj. ²¸ÍjŠ ösHÄjTdëOy

CnÆNqjÍj. ¢Mo Fc fHÓ÷FLj ³Ey ÔoTdMLl. ÔnGHl𠳸 ÔoTdMLl.?' ¬CLë$cOqj FLFLjï ÔLk<$cFo $c¸ö¨¸¼FL GHlÆPe Ä£jÍ GH@~èOqj. Ôx¥cÚGH^jæŠÂ ÍjÆsHTdOqj.

MLkMLjNqjõ$cOqj �MnjFLj ¶EcO~áOqj. GSMLjjEctj¸ÔcOqj. �Mnj GSOqj트Á. PyGHÓŠ MnÈ"Jwtj¸Á. '³¸ ×.¿»¸Ey EcGH¿¥q¸ PoŠ¸@~ ÔnGHlð' MLk MLkMLjNqjõ$c¿ MLk^Ój. FoFLj ÔnJdðFLj. '¬MLlFLNqkõ FcŠ CnÆNqj¥q<j$qjCcFLj. �<Mc+"¸=o MLjFL¥n¸Íj¥i ÔLjÓ¥qFL AKcML¸. McOqj ¥yGH»¸ÔLj¥y‚<Íj. ösHÄj¸ÔcÆ.

ösHÄj¸ÔL¥qJwCo ÔL¸GHlCc¸. ösHÄj¸¼ rHÈ" ÔoGSjŠFcï ÔL¸GHlCc¸ MLkFLfS¥q¸$c. ¥xÂï ¥éGSjPy÷ Qc¿¢Oq¥q¸$c. ögSë MLj$c¨¥éÄjMLøEy ÔnGHð$qÓMc? QL¿¢Oq¸, MLjFLGSj, öQLMLj, GSj[¸ ¬Â¢ï ®GSjë¸Á ¥qEc!. ²¸ÍjŠ GSOqjí¥yPo¥qJwCLjFcï¸? ¥q¢GS¸ μ¥qÚTdOnÎFc �Py¼¸ÔLMLk MLjFL¸? GSOo÷ ×.¿»¸Á.. ×.¿»Jwtj¸Á. OoGHl MLjbEcõÿï¸ MLOqŠ ÔLkEcí¸. O~¥qJwCo JwÆ£GSj ¥q¸GH÷tj¸=| ®Ecí¸ MnÈ"GH<j¥y. ' AKcOqõFLj fHƼ Fc GH<¥q ³O~ð^j÷ ÔoTdOqj.

MLOqú¸ öJdOq¸AKLMLjtjFL^j÷$c QL_íî¸. ¬Ccë MLkMLjNqjõÓj Mc¿ $qÁPy ¥nÈ"JwNqkOqj. μ¸^¿$c FoFLj. FcPyFoFLj. FcCy FoFLj. MLkFLML GS¸_¸bEcÓj ÔoÀPy ®GSj¥qPe¸=hÄ. ¬OqÔoÀPy °¸ÔLjŠFLï ®GSj¥q ¬Pe$o °¸^j¸Á. fH¨¥hÆ Ã»sSë Mo+"GS¸ÍjÓ

FLj¸¼ ÔcPe ®GSj¥q×c¿Jw..CLj¸..Á. � O~öÀ ÂöÍJwPoÍj.. ÂöÍO~PoÍj. CnPe÷¿¸Á. MLj_jòÓj �¥cQL¸Py Í^æ¸$c GHOqjÔLjŠFcïtj. _¸$cWc#eCL¸Py ¬ÓðgH<FL¸ ¬Á À£öMLOqkGH¸ EcPoá ¬ML¥cQL¸ °¸Í =i.Ĥ.Py Ôn_jCLjFcïOqj.

��� ¥cǤ. fU¸ÍjMLlÓŠ �bEcõCLô¥q bEcõFL¥é¸ö͸. Á¤Â¥h McOqBcfS, KnFcOq}S ¬Fo On¸<j sHOqj÷Fcïtj. GHÄöCL $q¸$c FLÁ¤À£O~FL

²<MLj$q^jæFL °FLï EcøÍQL ×yõÀ¿÷¸$cPy÷ ¬CLõ¸CL QL¥hëML¸CLMnjÎFL À£OqíîGSìÓ¸ McOqBcÇ GS¸GSÚßCL GH͸. Á¤Â ¬ÄMLjj¥që¥q, �FL¸Ec¥cFLFL, �FL¸ÍMLFL¸, OqjöÍMcGS¸, ÇMLGHl¿, MLjVQLôQcFL, GSjOq¸ÍFL, ö_ÿôMLOqíî, GSjÍOqùFL, OqMLjõ, ¥cǤ ¬Fo sHOqj÷ ‚@~ °Fcïtj.

AKLkÄjrHÎFL öGHGH¸ÔL¸ MnjjCLë¸ Ä£jÍ MoÓ GS¸MLCLûO~Ój$c GS½¡ML¸$cÜ °FLï ³¥nÎ¥q MLjVFL$qOq¸ ¥cǤ. ®¥qÚ< $cÆ£ �¥cQL¸ ¢Oqj AKLkÄj ¬Âï GHOqMLjGHÄöCLMnjÎFLÄ. ¯ FoÓrHÎ MLjOqBhsSë MnkXL¸ fSÁíîGSjë¸Í¸=cOqj. $q¸$c $q¸$oÀNqk ö_kNqjC| NnkïFcFc¸ QLCnÎOqfH / GSOqðJdrHι öGHMLjj[õCo ÄGRjêPy¥q¸ GS$qÔLáîÀ ¬¸=ctj °GHÂGRCLjëÓj ¥cǤ GHl*õXoöCL MLjfUMLjFLj $qj¿¸¼ GHEníÂÄjÁ MLjVGHlO~BcÓj GHEníÂÄjÁ °GHGHlO~BcÓj, GSÚ¸Í GHlO~*¸Py ML¸Í ¬bEcõNqkÓj, ÅÇ¢FcbÍ ÄOq¼CL ¥cǤ [¸<¸Py GHÁsUFLj MoÓ Qy÷¥cÓj ÄGHlÓ¸$c ÄML¿GSjëFcïtj.

197 ¹º ��� 2014-1

Page 199: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

5 GH¿adÚOq¸

'GSOo ¥c¢ MLjFLMnj¸ÍjŠ ¥cǤ ML¼áFL^j÷? ÇMLl ÍOqùFL¸ ¥yGSMLk? Po¥q MLjj¥hë¥yGSMLk? $q¸$c VOqÀ ÔLk<=cÂ¥c? EoÂ¥yGS¸? ÿ>OcCLjë$c FcÔoCL FnÓOy¾Ój rSÓMLl rH=h渼 ¢Cy �OqjFnÓÓj rSÓMLl rH^jæŠÂ ®¥qÚ@n¸ÍjŠ ML¼áFL^jæ OnÎPy÷ ÔcPeTdOqj÷ ¬¨$cFLj. ÔnGHðPoÍj. ®GHlð<j �=yPy ¬<j$qjCLjFcïFLj ÔnGHlð' Fc ÄjöCLj öGHQLïÓ QLOqGHOq¸GHOq.

'Ôn_jCcFLj. ¬¸Cc Ôn_jCcFLj. TdMLbEcFL¸$c °¸<j. MLjj¸Íj Pe¨ã¥h ÔoOqjŠÂ ¥cGSë örIHrRÎú Ôn_jCcFLj ¥cGSë ¶fH¥qGH^jæ.' 'GSOo ¬Pe¥cÚÂ' �=y ¶ Pe¨ã MLjj¸Ec»¸Á. MojMLjj Á» <_jòÆÔoáTd¥q �=yMnÈ"Jwtj¸Á. MLO~ú¥cÓ¸ ¥cML^¸ ÔoCL gS×.F| ¥c¥qJwML^¸ ÔoCL MLj¸¼ OqkMoj Ex¿¥h¸Á. TdMLkFLj OqkMLjjPy GH@ofS EcEcGHl μ¥q $q¸^ MLõMLbÁPy örIH}R$c CLNqkOqNqkMLjj. =hIfHF| ¥yGS¸ Oy<jèrHÎ¥h MLÔcáMLjj. EcEcGHl ¶ GHÁsUFLj ÿy^Ój÷ À¿$cMLjj. ®©÷, EyQL, ML<, ¥cIgH ML¸=hÄ ExOq¥qPoÍj. ¼FLïrSξ GHm¿¢Ój, ÔLJdÀ£Ój ¬¸CLŠ

Äj¸¼ ²ŠÚML �ǸÔLFL¥qÚOo÷Í MLkŠ CnÆfSJwtj¸Á. Mc=hCyFo ¬tjGRæ¸$cFo =hIfHF| GHm¿ëÔoTdMLjÂfH¸ÔLjŠÂ OqkMLjjŠ _NqjÓjEoO~MLjj.

¬Oq$q¸^ $q¨¼FL CLOqjMcCL FoFLj Fc GSk=|¥é}S FLj¸¼ ¶ °CLëOq¸ À£fS Fc ÄjöCLjÂ¥h ÔLkfH¸ÔcFLj. `¢ML¨»FL öGHQLïÓŠ GSMLkbEcFL¸ EcÂPy °¸¼ ÔLÍjMLl. ` 'FLMLjTdÚOq¸! FcŠ FoFLj$c Ä£j¥é¸ ÔnJdðPy ²Pe ÔnJdðPy Fc ¥qOqíî¸ ¥cML^¸ PoÍj. Ä£jOqj ÔLÍjMLlŠFLï MLjkOqjÛÓj. ¬Â¢ï

°FcïNqjFLï ¬ÿ¸¥cOq¸ ‚@~ °¸Á. Fc¥éÄ£j PoÍFo ÔLjÓ¥qFL AKcML¸ °¸Á. GSOqøTdbEcOq*¸$c ösHMLjŠ GS¸_¸bÁ¸¼ MLjFLjGRjÓj On¸<j Oq¥cÓ JvOqJd^j÷ ÔoGSjë¸=cOqj. μ¥q=h CcMLjj ¬¸Íj¥yPo Mc¿Â ösHÄj¸ÔL^¸, On¸<j CLMLj¥nÍjOqj$c °FLïMc¿Â ÂOq÷XLõ¸ ÔoNqj^¸. MLjÂÍíOq¸ ¯ JvOqJd^j÷ ÔoTdMLj MLjFL¸ rHÈ" ÔoGSjŠFLï CLOqjMcCL $qj¿ë¸ÔcMLjj. ¥c¢ ¬GHð=h¥é GSMLjNqj¸ Äj¸¼ Jwtj¸Á. ösHMLjTdìFL¸Py TdøOqíî¸, TdøOqíî¸ MLjkÓ¸$c ¬bÁ¥cOq¸ CLEcøO~ ö»}H GS¸JdÁ¸ÔLj¥yMcÓFo CLGHFL �Oq¸AKLMnjÎFctj. ¥qFLj¥q MLjFL MLjbÍõ °FLï GSjÂïCLMnjÎFL GS¸_¸bEcÓj Cn»JwNqktj. MLjÈ¢" ¥qÓjTdëNnk PoEy FoFLj ÔnGHðPoFLj. _ÿjQc Ä£jOqj ‚@~ ÔnGHðPoOoMnk! Fc ¥yGS¸ MnÁ¥é öGHNqjCcïÓj ÔoNqjMLÍjí. JwÆ£GSj ¥q¸GH÷tj¸=| ®MLøMLÍjí. �CLôÿCLõ ÔoGSjŠFo ¬MLGSOq¸ ¥c¢, bEnÎOqõ¸ ¥c¢ FcŠ PoMLl. FcŠ FoFLj$c ÂÓMcÓ Mn+jCLjFcïFLj. MLjFL MLjbÍõ ×.¿»¸Á TdbEcOq* ÄGRNqjMLj FoFLFLj¥yML^¸PoÍj. rH+"tjFL ¯ FcÓj$qjFnÓPy÷ MLjFLMLjbÍõ ¶ CnÆNqj CnOq ³Oqð¨¸Á. ¥qÓjEcí¸. ¬ML¥cQcÓj ŠÁ¿Co rSÓMLl..

GSOy×..' 'ÔL¥qÚ$c öMcfS¸Á. MLj¸¼ AKcMLl¥qCL °¸Á. ÂFLjï ¥qÓjGSj¥yMcÓFLï CLGHFL. CLFL CcFLj ÂOqkfH¸ÔLj¥yMcÓFLï �QLNqj¸ �Mnj

O~CLPy÷ ¥qÂfHGSjëFLïÁ. °CLëO~Â¥h MLjFL ¥cǤ öGHNqkBcÂ¥h GS¸_¸b͸.' °CLëOq¸ ÔLÁÄFL CLOqjMcCL Fc ÄjöCLj<j MofSFL öGHQLï. '¥qMLOqj Ä£jÍ ÔLk<j. Tdæ¸GHl McOqBcÇ ¬Â °¸Á. ¬¸=o °CLëOq¸ ®¥qÚ< FLj¸Ôo JwGRjæ ÔoNqj_¨¸Á. ¬FL$c �Mnj ®¥qÚ@o

°¸Á. ¶ �OqjFnÓÓj MLjFLÄ¥cÍFLjŠ¸=o $qÆ£÷ $qÆ£÷ ×.Pn÷< MosSë [¼áCL¸$c �Mnj ¥qFL_<jCLj¸Á. Fc GSOy×. FcŠ ¥cMcÆ. Fc AKcOqõ FcŠ ¥cMcÆ. ¢¥y ÄGRNqj¸ ÔnGHðFc. �Mnj ösHMLjPy GH¨FL CLOqjMcCLFo FoFLj Fc ½¡ÄCcÂï ösHÄj¸ÔL<¸ FoOqjáŠFcïFLj' Fc ¥q¸=hPy ¥q¢ïOqj. FoFLj CLj<MLÍÓÔLj¥yPoÍj. ¥q¢ïOqj ÿßÍNqkÂï CoÆ¥q GHOqjGSjë¸Á.

'GSOo öGHNqjCLï¸ ÔoEcí¸. ¥c¢ FcÁ öGHtjMo=| °Eyõ$q¸. μ¥qFnÓ IGHO~øPoÍj. PeTd}IH sH ¬¸CLŠ Äj¸¼Co ¥qGRæ¸.' 'FnÓ ¬MLGSOq¸ PoÍFLjŠ¸=cFLj.' '¢ �CLô ÄQcøTdÂ¥h ×yVOqj÷. ¯ Oy¾ FLj¸Ôo ¢My ÁŠÚFL FoFy ÁŠÚFL MnCLjŠEc¸. GSOoFc'

198 ¹º ��� 2014-1

Page 200: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

6 GH¿adÚOq¸

FoFLj. Vtj$c FLMcøFLj. MLj¸¼ sSïÿ¸. MLj¸¼ sSïfUCLj¨ MLÓFL ¥qÆ$o GH¿MLj+MLjÁ. ¥cǤPy.. ¬öÀ½¡ �öQLMLj¸ ÔLCLjOqöTd¥cOq¸Py ¿ôCLMnjÎ °¸Á. OqÿEc¿ ²ÍjOqj$c TdøÄ£j½ $qÁ. ²MLOqj ML¼áFc CnÓjGSjë¸Á �öQLMLj¸

MLjbÍõ AKc$q¸Py ÔL¥qÚ IJz¸=nF|, EcÂMLjbÍõ ÔL¥qÚ ¥cÈ¢Nqj MLjOqíîFL ÔoGSjëFLï ¼Âï¥qßGRjê JdÓO~À Äö$qÿ¸, ŠÍjOqj$c rH¸¼FL GHmÓMnjj¥qÚÓj.. ¬¥qÚ<Š ¥cǤ GS¸ÍOqíîFcOqíîMnjÎ ML¼áFc ²MLOnÎFc O~MLÔLjá. MLjk<jOy¾Ó MLOqŠ $qÁ °¼CL¸. CLOqjMcCL Oy¾Š ³AKnÎ MLGSkÓj ÔoTdëOqj. FnÓOy¾Ó MLOqŠ AKy×.FL¸ öIgH. ²¸ÍOn¸ÍOy ¬AKc$qjõÓj. ¬FcbÍÓj. ¬FcïOqjëÓŠ �öQLNqjÄj¼áFL öJd¸CL¸. ¬öÀ½¡ GSÿ×.¸$c $qj×.O~À£. ¼FLïCLFL¸PyFo �bEcõCLô¥q $cÆ CL»Æ ¥cǤ ML¼á ²¸ÍOn¸Í¿¥y QLjöQZkGR ÔofS ¥cǤ¥h GHÁsUFLj ¥hPyÄ£j^Oqj÷ ÍkOq¸Py ¶ MLkOqjMLjkÓ öGHQc¸CLMnjÎFL McCcMLOq*¸Py �öQLMLkÂï ¿ô¸ÔLjŠFcïOqj. Td¸¥éÀ¥qCLFLj ¬¸ÁGHlÔLjáŠFcïOqj. ®¸×.¢¿¸$|, ¬¥{¸=| ö=cF|ûJwO|æ ML¸=h ÄAKc$cÓFLj ÂOqøfUGSjëFcïOqj. �NqjFL �bÍøOqõ¸Py ¥n.½ FLj¸¼ fH.½ MLOqŠ ¥qWcQcÓÓjFcïtj. ®¸×.¢¿¸$| ¥qWcQcÓ ‚@~ °¸Á.

FoFLj Fc ÄjöCLj<j ®OqMnÎOy¾Ój ¬FL¸CLOq¸ ¬¥qÚ<Š ÔoOqjŠFcïMLjj. MLk ÂOq¸CLOq öQLMLjŠ CLjÁ ¬¸¥q¸ ®¥qÚ@o ¬Â MLk öGH$cb< FLMLjô¥q¸. fS¥|ë rSF|û Ôn_jCy¸Á. MojMLjj TdøÄ£j½¡¥h ¬Â¢ï GSCcõPo ÔnJdðMLjj. GSCLõ¸ MLjFLGSjŠ MLjÂfR¥h VtjÂGSjë¸Í CxÆTd¿$c ö$qfU¸ÔcMLjj. TdøÄ£j½¡Â �NqjFL �öQLMLkÂï ÔLkfSFL CLOqjMcCL �GSjëÓÂï ¬MLjjôŠÂ ®¥qÚ<Fo fSìCLGH¨JwMcÓFLï �QL ¥qÆ»¸Á.

μ¥qOy¾. GSMLjNqj¸ FcÓj$qj $q¸^Ój. öJdCL¹¥cÓ¸. ǤCc¥cÓ¸. MLj¸ÔLjÍjGHð=h Py¥cÂï Í^æ¸$c ¥qsHðfS¸Á. °CLëO~ÁPy ÔLÆ ²Pe

°¸^j¸Ey FoFLj CxÆTd¿$c ¬FLjAKLĸÔcFLj. ¥qFLjïJv<jÔLjŠFcï ²ÍjOqj$c °FLï MLõ¥hë ²MLOy $qj¿ë¸ÔLPoFL¸CL$c MLj¸ÔLj. FoFLj Po¼ $qÁ _Nqj^Š MLÔcáFLj. $q¨èrHÎFL ¬<j$qjMoTdFLj. ÔLÓ÷$c °¸Á. ÔLÆ$c ¬ÂfH¸¼¸Á. ÍkOq¸$c ²¥qÚ@y °FLï FnÎ=| ¥iøF| GSFLï×c¾Ó McGSFLÓj $cÆPy CoÆMLGSjëFcïtj. $q¨èrHÎFL MLj¸ÔLjøÍjMLlÓj ¬¿¥cÆ JdEcÓFLj Cc¥h ¥hCL¥hCLÓ ¬FLjAKLkÀ ¥qÆ»GSjëFcïtj. MLj¸ÔLjPy¥h FL¨ÔcFLj. MLjFLGSj öGHQc¸CLCLFLj GS¸CL¿¸ÔLjŠ¸Á. O~ML*j<j ®^jML¸=h GSMLjNqj¸Py öGH¥qßÀ MLjbÍõ $q¨fH °¸=o gSCLFLj O~MLjj MLÍí Á¸sHfS °¸@oMc<j. XLÄj¸ÔL$qÆ$o $qj*¸ öGH¥qßÀ FLj¸Ôo FoOqjá¥yMcÆ. FoFLj FoOqjŠFcïFo ¬FLjŠFcïFLj.

¶ MoŠML ¥hOq*¸ Cx¸» ÔLkfS¸Á. ¶ CLjadOq GSÄ£jOq¸ MLjFLGSjFLj Cc¥h¸Á. μ¥cMnj Fc MLjj¸Íj FLj¸¼ FL<jÔLjŠÂ Jwtj¸Á.

�Mnj Fc GSOy×…!! FcŠ CnÓjGSj. �Mnj Fc GSOy×.. CnÓ÷Mc¿¸Á. FoFLj TdøÄ£j½¡¥h ÄGRNqj¸ ÔnJdð. GHÁ$q¸^Ó öJd¸CL¸Py FoFLj �Mnj TdøÄ£j½¡ ²Íj^ �NqjFL ³¥c¸CL MLj¸ÁOq¸Py °FcïMLjj. 'ÔnGHðMLkô ¢ °°EoQLõ¸ �NqjFLCy Mn+CcMc?' �Mnj MLÙFL¸..!! ''¢MLl ÔnGHlð. �MnjFLj À£GSjŠMn+CcMc?' Fc Í$qÜOq GSðGRæMnjÎFL GSMLkbEcFL¸ PoÍj. '¢ ¬bÃöJdNqj¸ GSðGRæ¸$c ÔnGHlð. ' FLFLjï °EoíǸ¼ TdøÄ£j½¡ öGHQLï. 'FoFLj �MnjCy MLk=c÷@~Æ.'

199 ¹º ��� 2014-1

Page 201: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

7 GH¿adÚOq¸

TdøÄ£j½ MLkŠ ¬FLjMLjÀÔcáOqj. MojMLjj ³¥c¸CLMLj¸ÁOq¸ FLj¸¼ _Nqj^Š ML¼á ÍkOq¸$c Cy^ML¸=h öJd¸CL¸Py ‚OqjáFcïMLjj. μ¥q¿ÍíOqj MLjMLjôÆï ĸCL$c ÔLkTdOqj. ¬Á ‚@~ XL*¸ sSsH. CLOqjMcCL ¬¸Cc MLkMLjkPo.

'ÔnGHlð GSOqk.. ¬¥qÚ< MLjj» ®¥qÚ< ²Pe CoPeMLl?'' 'rUÎÍO~KcÍjPy °FLï Fc sSïfUCLjO~Æ Í$qÜOqŠ MnÈ" °Eyõ$q öGHNqjCLï¸ ÔoEcíMLjFLjŠFcïFLj. $yEcML¿Py TdbEcOq* =h¥n=| ¥xÂ

öGHNqk*MLjNqkFLj. FcÍ$qÜOqjFLï _¸$cOqj MLGSjëMLlÓ¢ï MLjFLŠ CnÓjGSjFLï _¸$cOqj ¥x^jæPy ¬MojôTdFLj. ¥éMLÓ¸ [OqjáÓŠ MLköCLMoj °¸ÔLjŠÂ Äj»ÆFL͸Cc Kcõ¸ŠPy MoTdFLj.

Fc Í$qÜOq ²PeFLk ³.=h.Nqj¸ ¥cOqjè °¸Á¥qEc. ¬Pe FoFLj _NqjÓjEo¿ bEnÎOqõ¸$c sSæGRF|Š MLÔcáFLj$c¢ AKLNqj¸$cFo °¸Á. μ¸^¿$c OnÎÓj¥yGS¸ ÔLkGSkë ‚OqjáFcïFLj. EoMLlÂrHÎFL AKcOq¸ MoTdFLj. ®¸CLPy TdøÄ£j½¡ fHÓjGSjëFcïOq ¶ TdbÍjMLl Fc Í$qÜOqŠ MLÔcáOqj. CLGHðÍj. ¿GSjÚ ÔoNqkÆ. Cn»¸¼ _Nqj^Š MLÔcáFLj. ¬EoEy TdøÄ£j½¡CyFo MnjjÍÓjrH=cæÆ. �NqjFL Í$qÜOqŠ MnWc"FLj. �NqjFL ÔLkGHl ¬MLjôÔLkGHlPe °¸Á. �NqjFL fHÓjGHl CL¸ö¨ fHÓjGHlPe °¸Á. EnÎML¸ MLkFLMLOqksH* ¬Â ²¸Íj¥qFcïOy Fc¥qOqíîMnjθÁ. �NqjFL Í$qÜOq ³Ä£jEcÔLPoÍj. EcÔcÓÂfH¸ÔLPoÍj. öKo¥qNqkFLj. �NqjFL GHÓjŠ_¨ °GHNnk»¸¼ FcŠ �NqjFL ‚gHPyFo gS^j ®fHð¸ÔcOqj. �NqjFL CLFL ÇGRjõÓŠ Ôn_jCLjFLï MLk^Ój ÄFcïFLj. ¬¸ÍjPy ¥xÂï ¬¸QcÓj FcŠ FLÔcátj. GSMLjGSõÓFLj ÔLkfS MLjjGSj$qjMoGSjŠÂ Íj¹º¸ÔL<¸ GSOnÎFL ÄbEcFL¸ ¥cÍj. GH¿fSìÀ Â×.¸$c ÔcPe EcOqj*¸$c °FLïGHlð<j ¥x¸CL¥cÓ¸ Íj¹º¸ÔcÆ. GH¿adÚOqMLkOqÜMLjjFcï ‚@~ Íj¹º¸ÔL<¸ MLj¸¼ ÓXL*¸ ¥cÍj. TdøÄj ÄMo¥cFL¸Í μ¥qÔy^ 'FoFLj GSMLjGSõFLj ²ÍjOxÚ¸=cFLj. PoŠ¸=o GSMLjGSõFo ²»¿JwNojPe ÔoTdëFLj' ¬Â ¬¸=cOqj. ¬Â TdøÄ£j½¡ ÔnfHðFL MLk^Ój FLFLjï �¥q¿ú¸Ôctj. Fc $qj¿¸¼ �NqjFL¥q¢ï ÔnJdðFLj. Fc ÔLÍjMLlŠ CL»FL Äb͸$c �NqjFL =n¥hï¥qP| ÄAKc$q¸Py °Eyõ$q¸ ®ÔcáOqj. ¬¸Í¿¥h FcPe MLj¸Ôo ×.Oqj$qjCLj¸Í ÔnGHðPoFLj. ¥c¢ bEnÎOqõ¸$c FoFLj À£GSjŠFLï ÂOqêNqj¸ FcŠ MLj¸¼ ÔofS¸ÍFo ÔnGHð$qÓFLj. TdøÄj½¡ ÇGRõ¿¥q¸Py ®GHlð<j FcŠ ¥yGHCcJdÓj PoMLl. Ä£jÄ£jÍ ‚@~ ¥yGH¸ Jwtj¸Á. QLöCLjMLlFLj GSfUCL¸ XLÄj¸ÔL$qÆ$o öGHQc¸CLCL ®¥qÚ< FcŠ Ex¿¥h¸Á. FcML¸=h GSMLjGSõCy ®Ój÷ MLÁÆFL McOq¸Cc Íßb<GS¸¥qÓð¸Cy öGHNqjCLï¸ ÔoNqkÓ ¼FLï ¼FLï GSOqEcÓŠ ®CLOqjÓ Jv$q<ëÓŠ Px¸$q‚<Í MLjj¸Íj CnÓjGSj¥yMcÆ. MLjj[õ¸$c AKLÄGRõCLjëFLj ±fU¸ÔLŠ¸@~ MLOqëMLkFL¸Py MLköCLMoj ösHMLjFLj ösHÄjsSë GHOqõMLGSFcÓj À£öML¸$c °¸=cNqj CnÓjGSj¥yMcÆ' �Mnj �»¸Á. ¶ °<CL MLk MLjbÍõŠ ML¼á AKLNqj¸$c ÔLkfS GHOqj$nÀë MnÈ"Jwtj¸Á.

'GSOo ®GHlð<j ¢ ÂOqêNqj¸ ³Äj=h FcCy O~Mc?' 'Ä£jOqj ÔnGH𸨠ģjCy À£GSjŠMn+CcO~?' ³¸ ÔnJdðPy Fc¥é CnÆNqjPoÍj. 'ÔLkTdO~ Ä£j Í$qÜOq GSðGRæMnjÎFL �PyÔLFLPoÍj. Fc¥yGS¸ MLÔcáOqj. FLFLjï À£GSjŠMn+CcOqj. FoFLj MLjOqPe GHmOqø¸Pe$qFo Ä£jÄ£jÍ

�bEcOqGH¨ °¸@~Æ. Ä£j¥qÁ GS¸CLßfHëÂGSjë¸Á. FnÓ$q¨¼FL CLOqjMcCL ¯Fc<j Ä£jPy ¥qÆ»FL MLkOqjð Nnjj¥qÚ Td¸öÍCL CL$qjÜCLj¸Á. On¸@yFnÓ FLj¸¼ MLjOqPe MLkMLjjPo. ¬GHlð<j FoFo¸ ÔoNqkÆ? MLjÈ¢" ®¥qÚ<Š O~McPe? μ¥qTd¿ CLGHlð ×.¿»Co JvOqJd^j. ¬Eo CLGHlð On¸@yTd¿ ÔosSë MLjkOqÛCLø¸ ¬MLlCLj¸Á.'

'MLj¿ ösHMLj rHÈ" MLjFL MLjbÍõ _¸b͸ MLjFL͸^k ¶ ®Ój÷..?' Fc MLk^Ój Fc¥é ÄFL_<FL¸CL KoÓ$c °Fcïtj. �Mnj GSFLï$c FLÄø¸Á. ²¸Íj¥y �MnjPy ÿj¸EcCLFL¸ MLjj¸Íj FoFLj ¶¨JwCLjFcïFoMnk ¬ÂfHGSjë¸Á. ¥c¢ �Mnj ¥q+j"

öGHQc¸CL¸$c °Fcïtj. �Mnj GSÿFcÂ¥h MLkOqjsHOqjPe °¸Á. �MnjrHÎFL FcŠ ®GRæ¸ MLj¿¸CL$c rHOqj$qjCLj¸Á. �Mnj FcŠ ¥cMcÆ. ²}S. �Mnj FcŠ ¥cMcÆ.

200 ¹º ��� 2014-1

Page 202: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

8 GH¿adÚOq¸

'FoFLj Ä£jŠ ²GHlð<k ÍkOq¸ ¥cFLj. Ä£jOq¸=o ¬FL¸CLMnjÎFL ösHMLjj¸Á, ¥qFLj¥qFo ®¸CLsSGHl Ä£jCy MLk=c÷<jCLjFcïFLj. Ä£jOqj FcŠ ¥cMcÆ. ¥c¢ GHmOqøGHl MLkÁ¿$c ¥cÍj. TdøOqíî¸ FLj¸¼ ¢MLl _Nqj^GH¨, ®CLOqjÓŠ.. ¥q¢GS¸ ¢Mc¿¥nÎFc ¢ MLÓFL MojÓj ×.Oqj$qjCLj¸Ec? ¬Â öGHÇï¸ÔLjŠ¸=o '¬MLlFLj' ¬Fo GSMLkbEcFL¸ ®MLø$qÆ»Co ¬Á $xGHð$qj*¸. QZkFLõMc͸ FLj¸¨ _Nqj^GH¨ ÂQLáNqjMnjÎFL ¥cOqõTdbÍFL ÄbEcFcÂï ¬MLӸüFL^÷tjCo ¬Á ¬AKLjõÍNqj¸ ¬MLlCLj¸Á. ¬^jML¸=h Ä£jOqj FcŠ ¥cMcÆ. �Py¼¸ÔLj¥y¸¨. OqMLjô¸=o Ä£jCy MLÔoáTdëFLj. Mn+EcMLk? TdøÄ£j½¡ MLjFL¥yGS¸ ÔLkGSjë¸=cOqj.' `MLjFL¥yGS¸` ¬Â �Mnj μÀëGHÓ¥q^¸ FoFLj $qMLj¸ÔcFLj.

�Mnj MLjßÍjMLl$c FLÄø¸Á Vtj$c FLÄø¸Á. FoFLj ‚@~ �MnjPe FLMLø$qÓ$cÆ. MojMLjj TdøÄ£j½¡Â ¥qÆTdMLjj. �NqjFL _jÍjíÂPe ÔLÓ÷$c ¥qFLjÓCy FLMcøOqj. FoFLj FLMLjGSÚ¿¸ÔcFLj. ÔoCLjPnÀë FLFLjï �ǤOqøÁ¸ÔcOqj.

��� ¥cǤ OnÎPoø sSæGRF|. ¢PeÔLÓ ²¥|ûörH}S _NqjÓjEoOq=cÂ¥h fSÍíî¸$c °¸Á. FoFLj Fc ÄjöCLj<j. MLk Fn¸_Oqj÷FLï Ky» MLjj¸Íj ÂÓjÔLjFcïFLj. TdøÄ£j, GSOy×c MLÔcáOqj. Mc¿ Mn¸^ FLÓj$qjOnÎÍj$qjOqj ÇGRjõÓjFcïOqj. McOq¸Cc MLkŠ GH¸<÷FLj _ÿj¥q¿¸ÔcOqj. MojÄjÍíOq¸ TdøÄj½¡ ¥c+"Š FLMLjGSÚ¿¸ÔcMLjj. '¢Mx¥qÚ¨Mo Mn+jCLjFcïMLl. ¢ AKcOqõFLj À£GSjŠMn+"Mc?' TdøÄ£j½¡ öGHQLï. 'FcCyFo À£GSjŠMn+jCLjFcïFLj. FoFLj �Mnj ¥qÆfS Mn+jCLjFcï¸ TdøÄj' �Mnj FcMnÎGHl ÄöbKq¸$c ÔLkfS¸Á. �FL¸Í¸$c FLÄø¸Á. GS¸CLßfHë$c Fc ÔoÀ GH^jæŠÂ $q=hæ$c Fx¥hÚ MLÁÆrH=hæ¸Á. On¸<j öGHMLßCLjëÓj μ¥qEc MLjOx¥q=h ¥qÓjGHlŠ¸^k μ¥qEcÂMLÓ÷ MLjOx¥q=h GS¸GHÍø¸CL¸ ¬Nojõ öGHö¥hNoj ösHMLj. ²¸CL ÔL¥qÚÂ

ÂOqøÔLFL¸. OnÎÓj ¥qÁƸÁ. ¥qFLjÔLkGHl MLjOqj$qNoj¸CLMLOqŠ �Mnj FcŠ FoFLj �MnjŠ Ôotj ±GHlCLkFo °FcïMLjj. Fc ÄjöCLj<j Fc AKLj×.¸rHÎFL Ôotj MofS GSFLï$c Fx¥cÚ<j. Fc AKcML¸.. Fc MLjFLGSj.. Fc ÄjöCLjÂ¥h CnÓjGSj. OnÎÓj Mo$q¸ GHl¸¾Š¸Á.

201 ¹º ��� 2014-1

Page 203: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

1 $y¿¸=cŠ! $y¸$qkOq GHÔLá¨!

$y¿¸=cŠ! - $y¸$qkOq GHÔLá¨! Nqj}S.ÄMo¥cFL¸Í

���������������������������� !"#$�� %&'(56�78��9.*0�����9:�;<�.�=�>�������?

Fc ÅÇ¢MLjÀ¥h $y¿¸=c¥qFcï $y¸$qkOq GHÔLá<Fcï MLjV ®GRæ¸. ®ML¸=o GH¨ ÔLGSjë¸Í¸=o FLMLjô¸¨. Ec QL¿¢OqÕÔcNqj

®¸ÔLjÄj¸ÔLj Ĥ=h Oq¸$qjPyFo °¸^j¸Á. ®Eo MLk^ FoFL¸=o Fc Ä£jÍ ÄOqjÔLjŠGH<jCLj¸Í¸Co! CnÓj$qj, ®¸»¤÷sR ¥cÍj AKcOqÀ£Nqj AKcGRÓÂ¢ï ¥qÓ$cGHlÓ$q¸ ÔofSFL CnÓj$qj fSÂMLk Jd^Pe °¸=ctj Ec À^j÷. À=hæ À=hæ ¬ÆfSJwtj ML¸^ÔoNqj^¸ MLkFoGSjë¸Á. � Oy×.¸Cc GHsSë.

ÅÇ¢MLjÀ GHl=hæÓj÷ ¶ GHPn÷. � ±Wy" Kc$c �fSëJdGSjëÓjFLï Š^j¸_¸ Ĥ¿Eo. rHÍí Py»Æ ¥x¸GH. ®¸=hÔLj^kæ KyPn<¸CL #eÈ¢ GSìÓ¸. Ex@y÷ $y¿¸=cŠ Ôn^÷ rH¸GH¥q¸ ¶ ¼FLï rSξ Š=iOq GH¿öQLMLjPe$q °¸^j¸Á. JdÀ¥q ²¥qO~Ój MLk$cBh JvÓ¸. MLjOy GHEn¥qO~Ój Mnj^æFoÓ ¥cML=cFL ¥q¸ÍjÓj rHGSÓj ÄjFLjMLjÓj GH¸¨GSjë¸=cOqj. öGHCoõ¥q¸$c μ¥q ²¥qOq¸Py $y¸$qkOq GH¸^ ¥q¸=h¥h ¥qÂfHGSkë¸^k¸Á.

¬CLëMc¿¸=y÷ $y¸$qkOq ±Oq$cNqj (°GHlð GHÔLá¨) ³=h¥é@~Á GSMLjßÁíî$c °¸^j¸Á. ®¸=h¥h ML¼áJwNoj _¸bÍjMLlÓ‚ GH¼á $y¸$qkOq MLjk^ ¥q=hæ ®¼á GH¸GH^¸ ¬ÓMc^j.

MLk MLkMLj$c¿ ÔoPy $y¸$qkOq GHlÓjGHlOx<jè. ²¥q@n¥qÚ¨Mc+j" Mc+" ÔoPy $y¸$qkOq ¥yGS¸ ²$q_<jCLk¸=cOqj. Fc AKcOqõ μ¥qÚCo GS¸CcFL¸. $cO~_¸$c rH¿»¸Á. ²ÆMnj¸^¿¢ GSkÚÓj ÔLÍjMLl ÔcÓ _¨ MLkÂð¸ÔoQcOqj. ÔLÍML^¸

O~Nqj^¸ MLsSë ÔcÓFLjŠFcïOqj. ±ÿ CnÆfSFL Fc=h FLj¸¨ Ex@y÷ $y¿¸=cŠ ¥ytj¸¼ OqjÃò¸¼ MLjjÍjí$c μ¨Py ‚OyárH^jæŠÂ ÔoCLjÓŠ ¥c+"Š

$y¿¸=cŠ rH=oæÁ^ MLk ¬CLë$cOqj. ÂCLõ rHÈ" ‚CLj¿Pe On¸<j ³CLjÓk ³@~Á Jv<MLlFc ²öOq$c °¸@~Æû¸Eo. ¥c+"Š JdO~Bh rH=hæFL^jæ $y¿¸=cŠ

rH=hæ¸ÔLjŠÂ Oy¾e GHmÓ ×.<Motj¸ÔLjŠÂ Cn$qMLjj¿sSÍ^ Fc ÅÇ¢MLjÀ. ÔLÍjMLl GS¸bÍõ Po¥qJwML^¸Cy ®Oqj$qj JvOqj$qj fHÓ÷ÓCy CxŠÚ<jÃ+", ÔnMLjôÔn¥qÚ, °GHlðÓŠGHð �^Pe÷¸=hÄ �<jŠFoÁ.

(¯ ÄGRNqj¸ Fc ÅÇ¢MLjCo ÔnfHð¸Á)

202 ¹º ��� 2014-1

Page 204: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

2 $y¿¸=cŠ! $y¸$qkOq GHÔLá¨!

®¥q ¥q¸ÔL¸ MLjj¸Íj ‚Oqjá¸=o MnjjÍ=h ´^M|j ¬FLï¸Py ¥qÓjGHlŠFoÁ $y¸$qkOq ±Oq$cNnj. ¬Á ÀFL¸Eo MLjjÍíMLjj^æÍj. $y¸$qkOq GH¼á PoÍk ±OqKn=hæFL �ŠCy JdÀ¥q Oq¥cÓ GHÔLá+j" ÔoGSjë¸Á MLk ¬CLë$cOqj. Oy=h GHÔLᨥh �Mnj Ôntjõ CL»Poë

¬ÍjóCLMnjÎFL Oqj¼. μ¥qÚTd¿ Oqj¼ ÔLkfSFLMc+j" � Oqj¼Â ½¡ÄCc¸CL¸ MLj¿áJwPoOqj. $y¸$qkOq GHÔLá+j" Oq¥qOq¥cÓj$c FLkOq^¸PyFLk ¬CLë$cOqj �Mnj¥cMoj Td=h.

®¸=y÷ ×c©Ó ¥xÁ¤í ®CLOq ±Oq$cNqjÓjFLïGHð=h¥i $y¸$qkOq¥é ²ŠÚML ¨MLk¸<j. Äj$qCcÄ ML¼áJwNoj ÔLj=cæÓ¥yGS¸. ÅÇ¢MLjÀ¥h $y¸$qkOq GHÔLᨠGHWn"¸Py ¥qÂfH¸ÔL¥qJwNojGS¿¥h $q¸$qMnöOqjPnÀëFL^jæ ¼¸ÍjPoGSjë¸Á. ¥q¸ÔcÂï ¥cÆCy CLÂï

JdOoGSjë¸Á. AKy×.FL¸ ÔoNqjFL¸^k ¬Ó¥q. $y¸$qkOq GHÔLá¨$c¢, Oy=y÷ FLkOo GHÔLá¨$c ¥éMLÓ¸ AKy×.FL¸Py¥é GH¿ÄjCL¸ ¥cÍFoÁ MLk ¬Cc뿸=y÷ CnÆfS

�QLáOqõJwNqkFLj. ®©÷, EyGS, °Jdô Pe¸=h ´^M|jûPy ‚Ú@~ $y¸$qkOo FL¸¾¨¥h ÔL=iï. rHÈ" ¬tjFL ¥xCLëPy÷ ®Á ÔLk¼ ÄGSjëJwNqkFLj.

=hIfHF|Py¥h MLjOy Oq¥q¸ ÔL=iï ÔoNqj^¸ MLk ¬CLë$c¿¥h ÔoCLFnÎ ÔcMLÍj. � ¥cOq*¸$cFo $y¸$qkOqFLj Oq¥qOq¥cÓ OqjÔLjPy÷ CLNqkOqj ÔofS ML¨èGSjë¸EcMnj.

Oq¥qOq¥cÓj$c ÄbÃFLï OqjÔLjPy÷ CLNqkOqjÔofSFL $y¸$qkOq GHÔLá+j" ÀFLMLj Fc öJd*¸ À£sSMcOqj ¬CLë$cOqj, Fc ÅÇ¢MLjÀ CcNqkOqj.

¬GSÓj $y¸$qkOq¸=oFo ²Ó¿¢ã. Fc ML¸=h¥h GH¨ ³<MLÍj. ¬Pe¸=h FcŠ ¬CLëMc¿¸^ AKy×.FL¸Py GS$q¸ $y¸$qkOq ´^M|jûCy ÀFcÆû ML¼áFL¸ÍjŠ Cn$q KcbÍGH@~Æû MLÔoáÁ. MLÍí bâfRô¸ÔLjŠ¸=o ³MnjÎFc ¬FLjŠ¸=cOoMnk μ¥q=h On¸<j MLjjÍíÓj $y¸$qkOq ÔL=iïCy ÀFL¥q CLsHðÁ ¥cÍj.

MLk ®¸=y÷ À¸¨ ÄGRNqkÂ¥xsSë ¬¸Í¿¥i $y¸$qkOq GH^÷ ÄMLjj[Co. @~© MLkOnÚ=| ¥nÈ"FLGHlð<Pe÷ ²Âï Oq¥cÓ �Š‚OqÓj, ¥cNqj$qkOqÓj Cn¼áFc JvOqJd^jFL ‚@~ $y¸$qkOq CnÔoáMc<j ¥cÍj. MLk CcCLNqjõ$cOqj $y¸$qkOqFLj ¥cǤPy MLÁÆrH=oæQcOq^. ¬GHð=hï¸Ôi ®¸=hÓ÷JdÁ¤ $y¸$qkOqŠ ÍkOq¸. EcÂï MLjj^æOqj. EcÂï ®¸=h¥h CoML^¸ _¸E§. ÀFL^¸ _¸E§.

_¸bÍjMLlPnMLOnÎFc ®¸=h¥xsSë AKy×.FL GSMLjNqj¸Py `¥cGSë¸CL $y¸$qkOq GHÔLᨠML¨èÍkí` ¬FL¨»Co MLk ®¸=y÷ � GHEcOqíî¸ Â¸<jŠFLïÍ ¥x¸Í¿¥h ÂfRÍíMLj¸^k MLj¿ ¥x¸Í¿¥h MLjÄ£jô GSjÂïCL¸$c ÔnGHð^¸ CnÓjGSj.

ÅÇ¢MLjÀ ¥cGHlO~Â¥xGSkë FcÓj$qj ×c©Ó ÂÓøMLl¸¼FL $y¸$qkOq ±Oq$cNqjÓj Mn¸^ CnÔLjኸÁ. ®¸=y÷ McOnMLøOqk EcÂï MLjj^æOqFo ÄGRNqj¸ ö$qfU¸¼Fc CLFL¥cÚMLÓfS¸Á CcFLj Oqk=y÷ FLkOqjŠÂ ¶ ¼FLï ×c¨Py rH^jæŠÂ (EcÔLjŠÂ) CLFLjMLköCL¸ _fUOq¸$q¸$cFo AKy×.FL¸Py MoGSjŠÂ Px^æPoGSkë ÀFoÁ.

¥xCLë ¥y<ÓFLj ³Ä£j ¬FLPo¥q $qj<j÷Äj^¥q¿¸ÔoMcOq¸. MLk GSOqGSFL ‚Oqjá ÅÇ¢MLjÀ ¬FLï¸Py FLk¿FL $y¸$qkOq GHÔLᨠ¥qÓjGHlŠÀ¸^k¸=o Ec McGSFL �öIGHkBh¸ÔL^¸ ®GRæ¸Po¥q MLk ML¸=h¥h GS¿GH<¥qJwML=cFL IJdõÄjÆ£ Mnj¸_O|ûCy ¥cŠ¸@~ Ĩ$c ÅÇ¢MLjÀ¥h μ¥qÚEcÂ¥h ML¨è¸ÔoÁ MLk ¬MLjô.

¥q¢GS¸ FcCy Jd=nÎFc AKy×.FcÂ¥h ‚Oqjá¸=cFL¸^k Mnjj¸¨¥ésSÁ CcNqkOqj. ¬Á $y¸$qkOq ÔL=iïNoj ¥cÍj ¼MLOqŠ $q¨è ÔL=iï ÀFcï Ec GSOqGSFL ‚Oqjá FoFLk AKy×.FL¸ ÔoNqkÆûFL ÍjfSìÀ ³Oqð¨¸Á.

$y¿¸=cŠ ®Oqj$qj JvOqj$qj Mc¿ Ex<÷Py ¥nÈ" GSøNqj¸$c ¥xGSj¥x¼á CcFo Oy=y÷ �Š MLj½ã$q ÔLj¥qÚ ¥cGSë¸CL ¼¸CLGH¸<j MofS Oqj_jòŠÂ MoWcJdWc GSMLjNqj¸ GS¸ÍOqó¸ PoŠ¸@~ ÔoÀMo+"Š ¥c+"Š rH^jæŠFoÁ.

203 ¹º ��� 2014-1

Page 205: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

3 $y¿¸=cŠ! $y¸$qkOq GHÔLá¨!

��� FcÓj$o+j" $qj¸^kOqjPy ÔoQc¥q ¬FLj¥yŠ¸@~ FLFLjï rUÎÍO~KcE§ rU@~èIgHGSjŠ ö=cF|ûIGHO| ÔoNqj^¸Cy MLjj¸Íj FoFLj

ML¸^¿$c MnÈ" ×ctjFnÎ ¶ fS¸»P| JwOqúF| μ¥q ®¸=y÷ ¬EníŠ À£GSjŠÂ Ó$o×|Cy Jd^j ÅÇ¢MLjÀ¢ fS=i¥h CnÔcáFLj. μ¸^¿ ¥cGHlOq¸ ¥cML=cFL ÅÇ¢MLjÀ MLj¿¢ _¿Cn»¸¼¸Á. CLFLŠ ¬FoMcOqj, ¬<jèŠFoMcOqj Po¥qJwML^¸Cy Ec ®adæO~×.õ¸$c

MLõMLÿ¿¸ÔL^¸ MnjjÍPnθÁ. ¬CLëJwOqj, �<GH<jÔLjÓ ¬ÁƸGHl, MLkMLj$c¿ ¥q¸ö=yP| Po¥qJwML^¸Cy MLj¿¢ On¼áJwTd»¸Á. ®GRæMnjÎFLÄ ¥cMLÓfSFLÄ ¬Âï Oq¥cÓj ÔoGSjŠ Äj¸$qjCLk FcrHÎ rHCLëFL¸ ÔnPetj¸ÔL Td»¸Á.

Fc GS¸$qÀ GSOo GS¿. ¬Eo¸ ÔofSFc ²=c÷ ÔofSFc FyOnCoë ¬ÓMc^j PoÍj. FyOqj MLjkGSjŠÂ ¬Eo¸ rH¨Co ¬Á ÀFoNqj^Moj Fc ML¸CLj.

¬ÍßGRæMojÄj^¸=o CLFLFLj ¬¥qÚ¨¥h À£GSj¥nÈ" ®Á ÔLkfH¸ÔLj, ¬Á ¥cMcÆ, ®Á ¥cMcÓFo GSCctj¸GHl Po¥qJwML^¸Cy ö_À¥hJwCLjFcïFLj. ²¥nû}IHæ $y¸$qkOq ´^M|j ÅÇ¢MLjÀ ³¸ ML¸¨rH=hæFc ÀFoTdëFLj. Fy ¬_ã¥qúF|.

FoFLj OnÎCLj _×cOqj¥nWx"Ôcá¥q ‚OqÓ GS¸¼ ÁMLjô¿¸¼ `³¨fSFL=oæ °¸Á. ®Âï ‚OqÓj CnÔcáOqj ¥c¢ Fc¥hGRæMnjÎFL $y¸$qkOoÁ? ` ³<jGHl MLjj[¸ rH=hæ ÂÓÁ¤fS¸Á.

`®Á rUÎÍO~KcEo. ®¥qÚ< MLjFL MnÎGHlPe$q $y¸$qkOq Ex¿¥é<MLÍj` FxGSÓj ¼=h÷¸ÔcFLj. FcMLk^ Ä£jÍ FLMLjô¥q¸ ŠÍOo÷EoMnk CcNqkOqj OqjGSOqjGSPe¨¸Á. Ec gS¿Nqj}S ÔLkGHlÓj FLFLjï ®_ò¸Á rH=hæFLN|j.

¸ÁCLj¨Pe CLPx¸ÔLj¥yMLÓfS ML¼á¸Á. FoFLj ²Âï ÄbEcÓj$c FLÔLá ÔnfHð ÔLk¼Fc $y¸$qkOq CoFL¸ÍjŠ FLFLjï Oy×.¸Cc TdbÁGSkëFo °¸Á.

Á¤ÂCy fS=iPy ¥cGHlOq¸ ÔoNqj^¸ ¥qGRæMoj ¬ÂfH¸¼¸Á. CcFx¼á FLÓAKnÎ ²ÂÄjÁ $q¸^PnÎFc ¥c¥qMLjj¸Eo `³MLj¸© $y¿¸=cŠCoOqk?` $yMLjj$c ¬¨»¸Á. ÔLÔcáöFc EoMLl@yN|j. ®¸¥c ¬<$qPoEo ¬FLjŠ¸^j¸<$c $y¿¸=cŠ Kc¸_j sHÆá¸Á. ³¸ ÔnJdðPy CyÔL¥q _jöOq$yŠÚ¸^k `®Á MLjFL ±Oqj ¥cEo. MLjFL¸ ¥yOqjŠFoMoĤ Ex¿¥h ÔcMLM|` FLÔLáÔnGHðKyNqkFLj. `³¨fSFL=oæ °¸Á. ®Eo¸ fS=i ¬¸¨. MnbÍMLÁ Í¿öÍGHl $x^jæ fS=i... Í¿öÍGHl$x^jæ fS=i. $y¿¸=cŠ, $y¸$qkOq ExOq¥qÚJwCo

²Pe? - FcŠ fS=i MLõMLVOq¸ KxÀë$q FLÔLáPoÍj - MLjFL¸ ¯ fS=hPy °¸<Íjí. MLjFL ±Oqj MLjFL¸ MnÈ"JwEc¸ Mn¸^Fo _ÁÆ£ Ôotj¸ÔLjŠOq¸¨ TdNqj¸öCL¸ �IgHGSj FLj¸¨ MLGSkë Fo¢Py$c MLjk=c MLjjPn÷ GS¿íMLl¸ÔLjCcFLj. Fc¥h¥qÚ< μ¥qÚ XL*¸ ‚@~ °¸@~ÓÂfH¸ÔL^¸PoÍj GSjMLk'' ÍjÆsHfS¸Á.

`fS=iPy ¬Â¢ï ¬JdO|æMnj¸=oû - Mc¥hÆ MLjj¸Íj MnFLj¥q #eÈ¢ GSìÓ¸ °¸<Eo $y¿¸=cŠ, $y¸$qkOq Mnjj¥qÚÓj rH¸ÔLj¥yML=cÂ¥h` FcŠ CnÆfS¸Á MLk=c÷@~FLj EcFyïOqj MLjktj¸ÔcÓÂ.

`¥c¥qMLjô ¥q_jOqj÷ ÔnGHð¥q¸¨. OogHJd=h¥qPe÷ MLjFL¸ $qj¸^kOy÷ °¸@~Ó¸Co` `ö=cF|ûIGHOq¸=o FLjMLlø ¬FLï¸Py $y¸$qkOq ¥qÓjGHlŠÂ MLjjÍíÓj Äj¸»FL¸CL ¯½¡ ¥cEo. ¥q¢GS¸ MLjk@o+"tjFc GHm¿ë ¥cÂEo

®¥qڨ︼ ¥qÍÓáOqj CcNqkOqk ¬FLï^jæ, ®¥qÚ< GH¼á $y¿¸=cŠ ¥qOqjMnÎFc OqjÃòFL $y¿¸=cŠ `¥yF|û` ¬MLjjôCcOq ÄFcïFLj. EcÂï CnTdëPo MLGSkë`

`³Ey=h Cn¸¨. FcŠ OqjKoò Ôc¥hOnÎFc CLGHlðCLj¸Á. O~öÀ¥h ²=hæ GH¿fSìCLjPy÷FLk FoFLj $y¿¸=cŠ ÔoÀ¥h ¥c+"Š rH^jæ¥yMcÆ À£GSjŠO~Nqj¥qJwNqkOy FoFLj ML¸^ ÔosSÁ PoÍj. ®ÍíOq¸ GHsSë. `

204 ¹º ��� 2014-1

Page 206: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

4 $y¿¸=cŠ! $y¸$qkOq GHÔLá¨!

`McMnjkô! ¬Pe¸=h QLGHbEcÓj ÔnNqjõŠ. FoFLGSPo �¥qÆ MLjÂfRÂ. GHGSjë¸ÔcML¸=o ¢Š GHGSjGHl Š¸ŠMLjÓj ÍkOqMnjÎJwCctj. fS=i ¬¸Cc $cƸÔnÎFc GSOo ¢Š Mnjÿ¸Á¤ ¥yFLj÷ ¶ JdÀ¥q ¥xFLj¥xÚ¼á GH@oTdëPo` FcPy CLFLjï¥xGSjëFLï ÄGSj$qj. ¥yJdÂï öGHÍ¿ù¸ÔLŠ¸@~ FLÔLáÔnsHð öGHNqjCLï¸Py MLk=c÷<^¸Cy CcNqkOqj ¥cGSë MnjCLë_¨¸Á.

��� `³MLj¸© OoGHl ¬^÷CLÁí. Ä£jOqj �IgHGSjŠ rSÓMLl rH=hæ ®¸=y÷ °¸@~Æ` AKy×.FL¸ ML¨èGSkë ¬¸Á CcNqkOqj. `�<Mc+" GH¸<j$qŠ FoFn¸ÍjŠ Æ£MLl rH=cæÆ^?` CLPnÀë ÅÇ¢MLjÀ MLjj[¸Py¥h ÔLkQcFLj. `GH¸<j$q MLk �<Mc¿Eo ¬tjFc Ä£j MLj$c+j" ÔoNqkÆûFL GH KyPn<j¸^j¸Á. ` `GH..Fc?` FyOqj KcO~÷ Cn¿ÔcFLj. `Ä£jÁ MLj¿¢ _@~tj. FcŠ $y¿¸=cŠ ÔoCLjÓ‚, ¥c+"‚ rH=cæPe? FLFLjï KcC|OqkMLjjŠ ²CLjëŠÂ À£GSjŠJwMcPe?

®¸=y÷ MLjk@y MLjÂfRPoÍj ¥c_=hæ ML¸^ Ä£jOo ÔoNqkPe? FoFLj $y¿¸=cŠ rH^jæ‚ÚOqjá¸=o ®¸=y÷ GHFLjÓ¢ï Ä£jOqj ¥c¥qJwCo ²MLOqj ÔoTdëOqj?` CcadMLjOqJd Mctj¸ÔofS¸Á.

`McMnjkô Fc Íj¸GH Cn¸ÔcMLl ¥qEo. �<¸» GHFL÷¢ï Fc ÔoCL Ôotj¸ÔL^¸ FcŠ KxÀë$c FLÔLáPoÍj.` `Ä£jOqj MLj¿¢FLj Ä£jŠ FoFLj, FcŠ Ä£jOqj KcbÍõCL sRO| ÔoGSj¥y¥q CLGHðÍj¥qEc MLj¿. ¬FLï^jæ MLj¿ÔcFLj. ®¸Ec¥q Jw}SæPy

Pn^Ox¥q=x¼á¸Á. Ä£j sHOqjCy °¸Á¥qEc FoFo ¶rHF| ÔoQcFLj. MLk FcFLï Pn^O| öMcQc<¸¨. Pn^O|Cy Jd^j Pe¿¢ OqgSÍj ‚@~ GH¸fH¸Ôc<j.`

`OqgSEoÄ£j=o?` ¬FcïFLj ÄGSjëJwtj `¬EoFL¸©.. On¸<j ×c©Ó $y¸$qkOq rH=h渼 Mc=h Jd¿ûP| ÔofS Pe¿¢ ö=cF|ûJwO|æPy GH¸GHlCLjFLï^jæ Pn^Oy÷ öMcQcOqj FcFLï.

ÔLÍML¸¨ Ä£j¥é KybÍGH<jCLj¸Á` `GSOo GSOo CLO~øCL ÔLÁMo<jTdëPo. MLjj¸Íj À¸¨ ÀFL^¸ GHm¿ë¥c¢. ÔLk<k ¥cGSë¸CL ¥q¸ÁGHÔLᨠML¨è¸ÔLk. ` `³Äj=c ¥qÓGH^¸? ¥y¨¥nÆ¥hFL^jæ. ÔoCyë GHÔLᨠ¬FLï¸ fHGS¥cÆ. ÔcOn<j Fntjõ ML¨è¸ÔLjŠÂ MLjjÍíÓj ÔofS Á^æ¸$c ¥q<jGHl

¸@~ ÀFcÆ. ¬GHlð<j $c¢ μ+j" ÔofS ÄjGSÄjGSPe<Oqj. Ä£jOqPe fH^æ À¸¨ À¸=o GH ÔoNqjFLj QL¥éëMLjj¸^j¸Á?` ¥q¸Á GHÔLᨠML¨è¸¼ Fntjõ ¥q¸ÔL¸Py Ôn¸ÔcCy ¥cŠ¸@~ »FnïPy °FLï͸Cc ÁMLjô¿¸¼¸Á.

`μsSM| μsSM|. ®Pe À¸=o μ¸=y÷ ¥xPnöTdæP| rHOqj$qjCLj¸Eo � CLO~øCL $qj¸@n ×._jò MLÔoáGSjë¸Á. FoFLj ¥cTdë >OqgHMLj¸=o FLjMLlø $y¿¸=cŠ rH^jæŠFo Nnk$qõCL °¸<Eo.`

`¬=c÷MLk=c÷<¥q¸¨. ¬¿GRæ¸. ö¥qMLj¸$c ¥q<jGHl¸@~ AKy×.FL¸ ÔoNqkÆû¸Eo. ®GHlð<j ÀFL¥qJwCo MLjjGSPe+"¸ ¬tjFc¥q ÀFL$qÓMLk? ®¸Í ¯ $q<è rHOqj$qj ¬FLï¸Py ¥qÓjGHl¥y¸¨ Px^æPoGSjŠ¸^k ÀFL¸¨.`

Fc À¸¨ GHm¿ë ¬tj¸Á. Fc ²¸»Æ ¥q¸ÔL¸PyFo ¬Á AKy×.FL¸ ÔoNqj^¸ ÔLk¼` ®Eo¸ JdÀöMLCLõMoj? MLjOy ¥q¸ÔL¸Py FcCyJd=o ÀFLMLÔLjá$c.`

`Ä£j¥é¸ CnÆ£Íj Ä£jOqkOyÚ¸¨ Fc AKy×.FL¸ ¬NojõPy$c Ä£jOqj =iJdN|j Ä£jÍjFLï Pn^Oqj. ¬Eo ®¸Ec¥q ÔnJdðFo MLk FcFLï O~fS¸Á. EcÂï ¬XLOq¸ JvÓj÷ JwŠ¸@~ ÔLÍML¸¨.` �OqèOqj ×c¿¢ ÔofSFL^jæ MLk=c÷¨¸Á CcNqkOqj.

���

205 ¹º ��� 2014-1

Page 207: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC ���� �

5 $y¿¸=cŠ! $y¸$qkOq GHÔLá¨!

�IgHGSj¥x¼á gS=y÷ ‚Oqjá MLO|Ú ÔoNqj^¸ MnjjÍÓjrH=hæ $q¸^tjFc ¥cPoÍj. ®¸CLPy IJwFx¼á¸Í¸^k Kc}S ¥éÃF|Py¸¼ fHÓj.

MLOqjÚ ¨GSæO|ò ¬tjFL¸ÍjŠ ÄGSjŠÚ¸^k gS=y÷¸¼ Po¼MnÈ" ¿gSMLO| ¬¸ÍjŠFcïFLj. `¬KcòN|j GHOq¸bEcMLjj<k Ä£j �Ä< Mc¸CLjÓj ÄOyÔLFcÓCy MnjÆ¥qÓj À¿» JwCLj¸=oFLk. MLj¸=h ¼MLOqFL °FLï FL¿û¸$|

ÿy¸Py ²¨ô=| ÔoNqkÆû ML¼á¸Á. FLjMLlø Mn¸^Fo °FLïGH+¸$c _NqjPoí¿O~` ¿gSMLO| rH=oæfS¸Á GH¥hÚ¸=h fHÂï$cOqj. Kc}SFLj GH¿ôGRF| ¬¨» GSkÚ^O| Ä£jÍ Oq†N|jFL _NqjÓjEoO~FLj. ö=cIfH¥| fS$qïP|û $yÓCy FL¿û¸$| ÿyM|j ÔoOq=cÂ¥h $q¸^

GH=hæ¸Á. GSkÚ^O| Tdæ¸@| MofS Pe¥| ÔofS PyGHÆ¥h GHOqj$qjrH=cæFLj. `Kc_k ¬MLkôtj ®¥qÚ<j¸Á Kn@| Ä£jÍ` FLFLjï ÔLkfS Ã$qÜOq$c ¥é¥éfS ÔnfHð¸Á. FLFLjï ÔLkGSkë `¥q¸$cOqj GH<¥q¸¨. öJdBcJdNqj¸ ³Ä£jPoÍj. GSæMLj¥| Mc}R Ôotj¸¼ rSPnÎF| ²¥hÚGSjëFcïOqj` gUFLGSøOq¸Cy ¬¸Á

CcNqkOqj. `Mc¸CLjPo¸=h CcNqkOqj? ¬GSPo¸ ×.¿»¸Á?` Kn@| Í$qÜOq$c ÂÓ_¨ MLjj[¸Py MLjj[¸ rH=hæ ML¸» ¬¨$cFLj. `¶ ¼FLï JvOqJd^j ×.¿»Jwtj¸Á. Ä£jOqj �IgHGSj¥n+"$cFo FoFLj À¸EcMLj ¥q¸ÔL¸Py AKy×.FL¸ ML¨è¸ÔLjŠÂ` ÔnGHlCLk

�»¸Á. `�†! ML¨è¸ÔLjŠÂ?` `$y¸$qkOq GHÔLᨠ¬FLjŠÂ GH¥qÚ »FnïPy °FLï $y¿¸=cŠ ¬FLï¸Py ¥qÓjGHlŠÂ ÀFcïFLj JvOqJd^jFL. On¸<k μ¥é ¥qÓOy÷

°¸<^¸Cy $qMLj¸ÔLPoÍj.. Td¿¢ ¬¸©` ¬¸Á. `®¥qrHÎ � On¸<k MLkFnN|j. ¬GHlð<j ®Pe¸=h JvOqJd=o MLjÈ¢" ×.Oq$qÍj` ¬FcïFLj. fS$qjÜCy MLjj#eÂï GH¥qÚŠ ÀGHlðŠ¸Á.

206 ¹º ��� 2014-1

Page 208: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

1 ¬¼�>f�½ ¾¿h

�NY��I M ��� �� �����

À# Á-3y89 ÃÄEÅ¿ �­J�Æ ½9W�#, Ä¿ÈÉEÅ¿ �­J�- ½9W�#, ÊÁ� Ë-�E8�

ÌÍÎ Ï c� �­J�- ÊÌ; Ð3Ñ À� Ò�>IÓ¿Ì� Ô~Î?T¿�. À ½9W Ì"ÎÀ {Z Õ¿Ây j;� Ê¿Ì ÕÖ [E× Ê; ÀÅ¿­#, Ê¿Ø�Ù ÌÍÎ; EÁTE;. ­ÚJ­J r¿Ó �¿Z� vÓ[EÛ; ÁÛ� U©T#. ÊÌ� �¢¿ Õ� EÁTп 6Z, Ê;. j#� D?�½. �ÜÅ¿ Ê¿­Y, ʽ¼Ý 6Z Þ gE;� ©� [y �¿ß�Y.

*****

Á-3y89 á#; Ì⹿� á?T-.Y, c� ã©f� äå#>¹>8J æ¿ç Õ�J 5z¿Ì¿� æ¿çÁ��

è鿼;~¿� �½.� ½9W�-.Y. Ê#Z� ê�é ÊØë��;. ��=, ��=� ÞvW�¿�Û; ZÍÎì; �Ò�� ¹VÎ�-.í {î EïH�¼ é¹ ;Ë<k=;. ð��T �;~¿�¿�

“Ïпíò! ã c� Ä¿ÈÉEÅ¿...À ÍÈf ¹Û×~ ôZ ;��J Ìe3ÅÐW¿�, ÄõH {Í{Ø; - ÀØ ½?�>¿­#”

Ê¿Ø÷½ ¹Û ¹�ÎÅ¿× ¹�Ó[\¿Ø½. æøå¿ “ÕØ-3ù¿! Ê#V�, ÞÅT-j� {¹[Æ è�¿ú Ê��-.�” Ê; ûE�� Ê��Y. “Ï�y½ü�¿� À ×&�> ~ÛJÛ� ;½.f ý�6ÛV þÛÐ� Ê¿Zé ÒÿÒVÎY {�¿�

ÍY�-.#..¹�8J~ ÌWÅ� ÔÐÛ¿�” “Ê¿Ì �Z=� U©Î6, Ìe3Åй ÒvT-” Ê; k�³J� #¿��¿� �ïHY, åÐcJ Á��

Ê\[\¿Ø� �8¹>¿� �Á# ;� U�¿Ø� kÑ �ÉH +Å ¹Iy[\¿�. �>¾�� �>¹> Í� �Ó¿� Ú��, �üJ, þ��, 6Q �ï� Ð#Á� Þ +×J ÊÄ#��¿� j²;� Á� ÌTÄe3Y.

207 ¹º ��� 2014-1

Page 209: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

2 ¬¼�>f�½ ¾¿h

�-° ¥Å�� �#��;. ÌÛ~¿¥ Á;.°Ë¿, Ï��×J¿f g« �¯. .è�, ���×J¿f �½. 6#�, Õ¿�;�Ù ;¿�[\½ E�-Û; á¼�� Á-3y89 �¿� ÊÅUh���¿�. Õ� ÄÜgÅÌÄ\Æ æÌTÅ��#� ©¢ �¿ß�; �×v� ©�[�EY, Õ� ©¢� {; ;Ì3 gÅÌ¿ ¹�¹ ��§J �ù¿, �ù¿� v�� Þ�?� ¥#�-.Y.

Ï �¢¿ �?�kü {; �½ÒÅ3 Á-3y89� �?�i ØÛ\3, �Ý� ���� �� ��ÃT¿�. �Å3¿ ¥y æî3È¿ �½{Y Õ¿§ æî3È¿ �S�>� ��¹ {Z. ÏÀ ©�[; ÞÒ½Û ÁÌÄÌÄ9S¿¼� r�Y Ï6¿¾Å¿ �#V× ��vY. Ï6¿¾Å¿ �ü�� Õ¿ J¿� Í; ¥vTY, æî3È¿ ¹¿� !¿Ì Í�� k� á?�¿­Y, ¡��;. ̽ "I zyvTY. Þ ÁÐ3v� ©jÛ# Í� Ïî ¹ �Åi¿ áÍÄ; ʼ�Û��-.Y, ÞÒ$��½ Ä#�%¿ Ê· &¿­i ¹ÛEI8 Ê¿� ' ã�\� �­�Y.

*****

vù¿¢¿ �³�ùn �n �vT(½ �ÌT �)H�S�× æ¿�, Þ �×vÛ �¼I 6Û�©;.

*�­>#¸Â ��E# UÛ`Ó[S-.#. ' ͹> �Z3+ =Í &,�� ÊÛ�?T-., �ÄB½-9� Þ�Jj;. ��BS-. Á-3y89 Íf�¿ß�� y .h {Y. ÊÌ; ¾#/½ ½¼¹§ ?�9 6EI, ð¹f� Â?T½. ��å3ST§ ��� 6EI, Ê� áÍÈÛ r�� §Á¿ Þ¢¿� �Z#á?T-.Y.

ÊÅÈ¿0� ©�>¿� Ï6¿¾Å¿ ¹½Í¼�� �Z·)H ÍÛ¹�¿�Y, ÕØ=� �Z#� æ½. 6� Z6%¿ ' DÛ y .ÅÍ�#.

“Ï¿� Ê· &¿ü� ¹ÛEÛ-.9, Ê¿� 'é-?” “é� �¢¿ {�8....�1¿h {; Í#�� æ�>���>� ¥?T-.\, 2� ͼü�¿� - ¡�Ì¿” “Ê��6 ÊÛEü 56Å¿ Ê��� 6� "å¿­J¿f � EÛ¹¿ á3T ¹Ñ ÊŲÄ\[¿�” “ʹ>¼Ù 濼¾0�{¹ E8;§ c� Õ¿ J¿� Í; ¥vT½; Ý�û�. |Ä3¿� Þ���, - �0  �T6¹

�¿â Þ�¼ ½4. �¼¹Û× áy, ¹¿�� ©Û� VΧØ; Ô,y U~ο�” “Õ¹>� ¹¿��Û�. Ê¿Æ8, ÏÄ�Ó- ©Û� Ê;, ¹��3T Í�Ä¿� ÊY��Å; �6\vT#... Ä`¿

¥j=Ä; � ÞÒ½?” “ÊVÎ�VÎí Õ¿f�¿� Í;¥3 ,yå�w À ¹¿Í� æ-.ù; U©Î9, �#T¿j?” “Ê9� U©Î�, 6� ÊVÎY �9W �Ø=� ÞÁ�T áÍ{Z” “ÊÍÎf Í�y .h °#, ÕÍÎf Zy .h °#, -6 æî3È¿ �×5- 6EI8” “-� ÔI� Ê׿f ,yå�w êŹ¼¿ ¹å�Ý” “6ÁT Èf�� 5ùh.¿� á¼8, � J6” r�� +½ÁWÅ¿ Ï6¿¾8;. +8 7Ò½ Íçy¿�, 6�  ÅT�3j6 ÕØ=� ÄÑ3½ �0� ÍÛ�¾�\

208 ¹º ��� 2014-1

Page 210: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

3 ¬¼�>f�½ ¾¿h

“� �0Û; ¾f� �× ÐhT� æ-.Ð; Ô�ÃT¿�, -� ÔIy ‘ÐQ> 8¿ l¿’ ,yå�w � ¹¿Í� {9 6¾f� - [yå;> ;�. y9#w ¥vT�. Ä;Ø=� :6.Û¡ ©J­�Å¿, Ê��п Õ¿ßr¿ß ¹� 6¾f� - æî3È¿ ��?T¿Ø; - ½ÄB¹¿”

“�½�Ó¿ârf? �9W U"Îârf? �� � æî3È¿ ʼÈ{Z...;õ æ¿� 5ùh.¿ÒÄ-.�” “Í8W{Z8, Ľ 3.Ü¿ §Á¿ Þ �¢¿ Uù3{-?” “Ä� � æî3È¿ -�¥�y �°W¿ ¥vT9?” “U©Î� ¹j Í8W{Ø;..ô �n ��6 ” Á-3y89� Ï6¿¾Å¿ �0� ÊŲ¿ 6¹[\-, ÊÌ; �3È¿ ¹<H UÄ`�× ¥y¿�. ' �Û �ÌT

æî3�;� vWÈÌ¿, ©Ì æî3�;� ÒÅÄ=Ì¿ ©çvY.

******

æØù¿ ¹¿ 30Q �¿Z �#�; ì ��S-.Y Á-3y89. Õ¿f¾ù0 Eܽ˾=¿, ÞÈ; þ�� >Ì Ï6@Ì; �¿ÈÍ#?T¿� �fÙ ¾ù0� ávY. ?;� �¹�� È�;. Õ�� Ä��[� E� Á-3y89 ¹Y. Ù Õ��½ AÄB×J Í�BYS½. Õ#�,#�; áy “ã ù¿�� Í�B�� Ë�T ÌÓi½ c� �� §Î\½ C�ùÛ ��Ð Ô�?�¿­#” Ê; �06Å¿� ½9W�-.Y.

ÞÐÌÛ Ð3�T Èf� ~¿¼¿, Êâ Í;� D� Uù3¼¿Â Á-3y89� ½¿¾Q á¼¹ ÌÍÎ{Z. Þ é¹� Ä·Ð�¦ 6Z, ÊÌ; Ì�BY ��Íh�, ã �ÑÐ E�F á?T½.Vç ¥vT¼; ½?�>¿� D� ��TY

“ʽ.e3! �× æ-.9 ?” “�� 6Z8 ���>× æ¿î UVÎ, Å+ = ��>�½.VÎGZ �¢Ý �HTvT�, ÕÍÎf� Ð¿Ø v#J

U©Î�.. IJ ¥�T �­JKZ=, �­JKØ=;... ” “Ï¿ Uù3�, - ¡�Ì¿ ׯϿLn c¼J� Ê¿�Ì¿ Ê\,\¿�. �­J�Û� æâ=Ë¿ æ-.

ÁÄù¿ êŹ; Í�y .h, ã 6nw �� ��3T Ľ ÄÑ3 �0�¿¼9” “À Êâ M¼Ð8... ¡�;. ¡�Ì¿Â �� �¼�#, Êâ ½�. áY.. ' c� ,Z=�. {� ã N¹>

æî3È¿ -¹¹> JØ; ¹¿�� �½ 8¡-� �­��. Õ× �­�4 {î, Õ¿§ ¹¿��� ÔIy[\.. kk�� À��>Ð ¡ÌrvT�, �¹>�;¿O- Í; Uù3¿¼¿� �½6Û Í�¿�. MÍÎ UVΧм¿ 6Z��, â;P- �Å3¿ 6EI”

“ʽ.e3 ��, -� [Iérf? Øf.¿ð � ÍØ²Æ °#, �Å3Ý °#... -¹¿Ì �åù¿ {Ø; �� Ô�?... Ïî -׿f E<H æ½. j¿ J� Ê×, Ê× �ü��; 8EI”

“- �½ÒÅ3 U©T ��.. �9W D� ¥y½VY �Ðc E�F ÞYS¿� áv�, Í�¿f� !¿Ì¿� v��� Þ¼��, ÄÑ3 ÄÑ3 §� ���Y �I� ·¿Y ÍÐQ ©\¿üJ � Ý�ûQ �½ �¼��, Õ¹ ʼ© ؼ© ì Q��, ͧÿ Q��.... Õ�8 ¡�ÌÄ¿�... 3WÒ�; Íx× Ê���¿�I, Ê�>Íx× ���¿�� Ê¿�Ì¿ Uù3§¼Z”

209 ¹º ��� 2014-1

Page 211: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

4 ¬¼�>f�½ ¾¿h

“Ïпíò! �& &; �>n j6 �ÈÚf� Ê×, Ð�T, Ð�T 6y; R� �, ©� Ô¿�” gÅ3 �0 �½�� Ê5ùÌ.¿� {� Ì�B� ØÈiÅ þÛÐ �?�-.Y. ©Q� S¿ æî3�;� Ê©Î\¿:B¿F

�?�-.Y ‘ÐQ> 8¿ l¿’ Á-3y89. Ï Å¿®{; Á-3y89 ¡�Ì¿,  î0 ��§¹��¹× �Ûc�J ��[\¿�. Ê¿� Ï6¿¾Å¿�� ÒÛÐ, ÊÁ× c� E�; ¹Ûм¿ ;û¿� ÊØëå�Ä; Íîv� Ê��-.Y 6� c�Û�. é× æ¿¼Ð� �½. �åe;. Ä��[eY ÄhÄ#V Á-3y89.

**** Þ# ��J È��6, ' ÊÌ3ÐÁÅ Àf¿¬J ¹¿�� T·¹�Q “�#3Y Ľ� ÞØÅ<¿, Þù;. �¿¾�¿�I” Ê;

5¹f¿�Y, ;-Ø¿ �½�;� k9-. Á-3y89� Á��i ÊŲ¿ 6¹ “Êâ¿f Ê¿� Ò¿�Ä¿¼×;� ¹j �UH� ĽE<H �#3¼¿ü-.#?” Ê; Ý�û�. Ê�ù¹¿� Ê��Y. Êù½ �¿0� “�V - MW.... j½Å²¿, �#3Y, Ò¿X¼; 6Z, �¿Ò6> ÕÅ/ -�Èi¿0] Í; Uù3¿¼; ÊÅ.¿” Þ-.Y.

Þ c� �¿ÿ Á-3y89 Þ0�YV �ùÄ\3¿� Í; Y# ;ùÄ\3¿�. ÔÛJEÅ�� E�F 6Z, ¹¿ 30Q �¿Z ��wF �ü��; ÞDZcT ¹º¹), 8� NrB�¿f� 6ID�.e [­�×i �Ó3�.

Õ¹ c� �Z#� ¹;~¿¥ �ÅT; á3T Ï gÅ3P- �ÌT� �TÛ;~?T¿�, Õ¹ Þ�Û^ ÊÐ6z;. Ê¿�Vß��� Íh\Ì - “Ïп� �) J 6ÁT ©�, R� � ÔvT�” Ê; �Z=� Ê�Ó¿�.

��wF �]B­J �ü��½. Á-3y89 “�� ÕÍÎf� Û�v#J U©Î�, - Í; Õ�ÐŹ­J {Z.. Z¿Í Ô¿¥?T-.#. ,Z=½. Ï�¿f �¿� 8� NrBj=6 �Z#� Ì��Y�, ¼k�� ÌY��¿� ¹½Í� �9W ¹;~¿Ò½�� ½f¿�I.... �Å�ù� �?�8, UÌT Í�\3 Ê¿� UÌT Í�� UÍÎ�” Ê; ûE� U©ÎY.

“¹>hT� Õ¿f Í��, ~ÛJÛ� á?�¿­�, Ïî �½. Í; UÍÎ�� ]¹�#J Ø]¼�#, ¹>c� !¿Ì¿� ~ÛJI. Ἷ� Ô�?T¿�“ Ê; ¹<H SYß�¿�, ¹Û¹¿^ ¹¿0 ¹�.# á¼�� Á-3y89� h¹>`Ó¿�.

“Þ�Û_! �½. �åe;. ìè y�ùn Uù3�, �� cû¿� ¹¿ 30Q �¿Z �¿� ¹ØÛ�¼Z, ¹�IÆ � Ý�ûQ ÊÅ ;�å¿ Í��vTY...Õ¿ J¿� Í; Uù3¼Ä¿� Õ¿f Í�� Uù3¼¿ 6Z”

“À`¿ ¥vTc -� k� Ô�?, Þ �V y;� «`3�, E�F Ã>#�, v���.... Õ¿6 ;õ ê��Æ - ÀØ �ÌT½¿ ¥vT#”

“-6>â, � Ý�ûQ �¿¾Q ÕvT�, Þù½� T·��� D� ¥y Ê�. �ÐÅ¿� UVÎ, a¾�� æî3È¿¿� �é3T Ë$Z�S¿�” Ê; #Á, #Á×Y� �)H[eY.

8�, 8� Á-3y89 ¡�Ì¿ �{J; ð¹f È� Á¿�ÉH ¾¿b¿�½ü�¿�, c� ©Ì c�� �HT?T-.\. Álî3�Û �f �fÙ 6� Q��, �I ¹�ÅJ ÁÅj� È��[��. ©Ì Ý�ûQ �Z#� ;Û¾� �?�>-. ÏÀ Ê;~¿¥� 6Z. ã �ÌT Ý�ûQ Í¿" Ä¿ØI¿V ÝCÁ¿âz� ð¹ J �­×J ��S-.\. ½.f� ½. “À ~ÛJÛ

210 ¹º ��� 2014-1

Page 212: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

5 ¬¼�>f�½ ¾¿h

Ê#V� Ľ 6½�·�w 6J ÁÎå�¿� �½ÍYS-.\ ÕF c¿F �F deå½n” Ê; Ê¿Ø��¿Z �Ò��¿Ò�� ÌÛ§��y½0�\¿�. �VÎY, �¹>�.¿� Ê ¿Ì� ͼ�f ÔIù¹ Á-3y89 �ùͼv�Y.

***** 9�J¤¿ú g�eh c�Û ¹É¹É×Y¿�. Á-3y89, Þ�Û^ D §Á¿ Ð��½ ÞØÅ< û¿0× ' DÛ

�#�; ÌÄ ~�V §Á¿ �Z# á?T-.#. “Ê©Î\¿:B¿F ·¿�f� Ê¿­#, -�È\- ��> {Z..ã �Z#áV� - ÐÛJ 6Z Õ¿f� [j¿

ÍØ” “Ľ¿ S�BÛ�, Ø�iÛ� 8{Ø¿� Õå���½ü� �)H[�;�.. 6ÁT '~¹ Í0�¿�” “'~�i �Z#á3T Ä¿ZÛ ÊÐÁÅ¿ {�¿� c�� ½ùÄ\[�\” Ê; �V YF °ví {î, ͹>�¿� EÉH �0� �½.ü� ½ÅwÄB 5Ì3�Ä\3 “Á-.y8J”, “Á-.y8J” Ê; §#� ~I�½ü� ~I�,

¹½w{�å� �³J �c��f� �ùÄ\¿�. 63Í0� ÔÛJf Þi4J ϼY�Û Ð3�T ÍÛ��� ÍÛ¹�¿V� ½EWY, �«� y .ÅÍ� 5Ë.�

Ø��­�Y. “rÁ�Q 89 6ÁT �ÍÑ3¿ U��8?” “�¹�8i# �ÍÑ3¿ 6Z, À� '~�¿� - ÞÌB¹Ñ U���” “ÞÌB¹Ñ ÐZ=]¿�, ÄõH À# �#�½. j0 �� �c�EI” Ê; �I~ Á�+½r��Y �¹�Q. “�× Ï<H� e¿�¹÷½ �½ÒÅ3 �yÓ[e�, Þ ÁÄù¿ - 3.sSY Ï6¿¾Å¿ Ê��Û÷½

æî3Èr�� Á�ù¿ ¥vY. Ø J Õå���½VY ;� {м¿, °�Û ÊÐÁÅ¿ {�¿� #û� hÅȼ¿ �{ ÁÅj� æ¿ç�. �IJ, �IJ� Í; ÐhT� ��Ó¿�, cû¿� ¹¿ 30Q �¿Z �c�м¿Â Êî Ź÷½ eìk ØÛ\3¿�. åÐcJ æ½.VY þ�� �¿0Í� >�S½.ü�, ;� ã�\� ~I�½ü� ŹÅ6Û �e� ØÛe3\... j; 5gп Õ¿ J á~¿Ò¼¿ Ø��­��, ðf� �fÙ ~ÛJÛ# ÊÅм¿.. �½¿� -é �ù¿� æ¿� �¹�Q”

Þ�Û^ Ê¿�Vß��; “�¹�8i#, 8� æI�>Í� ש�l á?§Ð¼¿, ;� ��wF �ü��; hÅȼ¿×¿f� á?T¿� �× �ù¿� æ¿�, À` Ϧ Ä¿ZI�� ãù;. �D� Ä;m; Ue3I”

“�r¿Ò¿� �� Õ¿�ù� "#J Á��i ÍÛ¹{�, À 3.sS� "# �¹>í �½.ü�� æ¿�, ÄõH UÍο�” “Ï6¿¾Å¿ ” “Ê+ Á¿Èh.. Þù½ � "n¿�” “Ê9-?”

211 ¹º ��� 2014-1

Page 213: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

6 ¬¼�>f�½ ¾¿h

“Ý� ÕÌÅ "å¿F �Ð8� UÍΧ¼Z 6� À �åù¿ K@ÌT� �½¿�, Õ¿ J¿� Í; Uù3¼¿ Ä¿� |¹Å3Ý 6� È¿0Û Ìž� Álî3�Û 5Ì3�¿� 6�¿� vÑ-Û jW8 Í; Uù3¼¿ Ê¿Ì Ä¿�� 6Z, j;� Õ¿ J; Ê-cÈ3 Í�y.h �� ÂT À# �\ÐhT�� ½9S-.#”

“Ê¿� Õ¹ Ê¿Æ- �¹�8i#” “{Ø�B Ê¿Æ 6Z, Ľ¿ ·¿Y Å6Û h:B¿üJ 5ùh.¿oß�, Øf� Í� �¢� Dç<H ÞÍ�¿�

E¼¿�, pIÌ¿ æ¿Kß�, 濼¹[Ðß� Ê¿� ÖEq½¿, gú �eF�r æ¿­ù; �¢¿ s��Ì¿� UÍÎÈÛ�... Õ¹ ·¿¼Ð h:B¿F ..... À� Ï� Õå�³ UÍο�, Þ 56Å¿ ¥j=�”

“�¹�8i#, À# U~ν E J ·¿¼Ð� Ú08i æ¿�, Êâ 5ùh.vT�” “5ùh.¿� pIÌ¿ UÍο�, ;K;� ·¿í h:B¿F À 3.sS��# �ûùп̿� Í;¥y¿�” “º¿Fw �¹�8i#” “ ÞQ �Û>¿, �� ¹��y �ÉH¿�” Ê; ½EWY **** Á-3y89 Ò¹>� B¼¿ =?�;, ÀÁ¿ Á�¥?�; ÊØ=¿ á?�¿� Ðù? Íâ<H �½�> �) J½ü�¿�,

�Û�� ÞØÅ% {¹ �¿ÈÅJ� °ïJYS½. ¾0�Û Z�B ZI~ °?�;, 6ÁT þ¿ü Øf�¿� t�#� Þ�?� ¾ù�â8Y. 6Q �¹>u� ß� � á3T NI,Z= Ê�ù¹¿�, Ê¿Ø¿� ÊÌ; éy áÃT¿�, �Z#� ÍÒ�f Þ�Û ÄÑ3½ y�i� �Ó½ �×�  Û; ÍÛ¹�¿�Y, �I Þ6z;. ÞvW��T zWÁ �?§�� Ïî �ÌT Ë�T ÊÌ; 5°�¿�¿�.

�°# Eܽ ÁDÜ¿ æÄB� �ü¿¾¿× ÊÌ; 8¹ §Á¿ °� æ¿�, Õ�ÐŹf �?��, �068� Ä�� Å+ = ¹½Í¼ �Û� ÍÛ¹�¿V� ½EWY. Ê¿� Ì½× �ü¿¾¿ §Á¿ ¹å�Íç vÄ¡9�, ̽�¿ç Ê|¹Å3¿ E�Ù æ¿ü¿Ø� gп Øfv� ¹IÓ¿�. æ�wÜ¿ Þ�f Y# �¿Ò�� 1Ð3÷½ ÁW8Û 6# ;¿�[\¿�, Þ 8�Û� ̽ gE� Y�¿� 2Ü6Û, ©Ì K£Í6Û 'Û×YS¿¼� �Z#� Þ�? ¹;~¿�¿�.

�× c�Û È��6 Ï6¿¾Å¿ �3È¿ Uù3{Z, æî3È¿ ��vT½¿� ÊÌ; v.½¿ °H¹# �«T Ê�3j6 �ÉHØ=; ¹¿�� §�¿Ø;, Êâ ÁÄù¿ Ì� ¾I Íw9× ê�6½; ÔIy¿�. ÊÍÎfé Á-3y89 Øë¹ÎÑ¿ ��[м¿Â Þ EÅT �; �Ø=� ÒI¿Ò{Z. �f� á3T ÁÄÁ3� Í��>Å�¿ü¿�, �ùÍ� ©�[Æ ¬¼§>f�½ ¾¿h× �ÌT ÁÄÁ3Û ÄÑ3 2ÓÁ×�Û; Ê��п jW8 Ô�?�-.Y È�¹ Ï6¿¾8;� º¿Fw UVÎ�-.Y.

*****

212 ¹º ��� 2014-1

Page 214: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

1 �.8.�

*.�.> @~. k�� m��>u

¹¿?�� ¹ÅÒÅ�� Á��i Þ¼0¿{Z. âÐ� �;rî ÈÅx¿ V��EY ̽; Ò¿V�¼; ¹ ��Ì÷-, Vf�½� �D� Þ¼~{J Ê��-.Y. Ì½é¿ Ô�� Õ× fÈ�ù Ê�? ̽; Ò¿"EY °` j0 �#�S-.¼; ¹y U~ο�? Þ ~×J�. �Ø=Ð�¿�� Ò¿~¿¥3T �� [S¿� ¹j? �Ø=�3Á�� ÄõH E�¿Ì ¾ÛпSz�í? ã Í;  Ì½ ¹>ÆT ¥ùÈÛØ;~ÃT¿�. ã ©f� Ðß�¿�{?.... ÞÒ½I. ÔM iY� ÍÛ� Ð��½ �üY U"ÎY, "À# ~I~¿�½  Ì½ Ð��¿� Ä�8K." "ÅÄB�."  Ì½ ÍÛ� Ð¥�¹ U"ÎY ¹¿?Y, "�9W �¿|� �)H ¬�Û¿ �#�S½. �w9Û½¿Ø«. Ò¿"y 8EI. ¾ù{=Å�;� �¿Ì ÁÄù¿ 6EI ��?"  Ì½ ¹>v� S)HÍ�¿�. {�� {�¿â Í#� ʽ.� � �ÉHÄ¿� �×? "ÄÜ8K - ~ÛJI. á�;� ¹�. áy �ü�§EI. Ð¥� EÅ¿ ¾ù{=ÅÐ��?" "Ð¥� EÅ�? Vf�½EY âE¿Ì�Y. ½�.VÎY Ò¿V�í �Ð�� Ô�?? �� ¹½¹ [Æ, �`W {9, � æî3ÈD {Z. Þ�¿ß§ Ä�." "Á` Ê\Æ. rÄB{. Ò¿"0¿Ì� EY ½�. Ò¿~Æ? À� - EÅT �Ð# U©T# �½�>?" "Þ �¢¿ Þ�¿��{. ½�. Ò¿Í�;� Vf�½E� "# �� ÔIùZ Ľ�. Ê\Æ EY Vf�½j0 Á¹Û wg� æ¿­ù; æ¿­#. Êê¹ �¿¼ �#T Ê�§. �}Y �ÁIET,�Y. 8�?ç Ê\- ùÐW½¿ ¥y½ vÜv� ÕVÎY ¥ù{Y. Þ ��, �w9; �#T� �ü�§Ð�;Ù, ã �ÁI 8�?Y �}´�, �.8.�. Ê¿j¿ ã 5ùÌ.¿ ÕÍÎü.¿ð. �.8.� �� Á�ù¿� ÐvTY. Þù;¥� ÁÛ�� ©f¿ß. �éÖ- Ê\Æ -� �½�> UÍÎ�;� �.8.� ÐvTY. �� á�T æ¿­� c� EÅTÛ §Á¿. �ÐŹ>¼? �.8.� ; ÍÛ� Í¿~¿ß" U"ÎY ¹¿?Y.

213 ¹º ��� 2014-1

Page 215: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

2 �.8.�

�ÁI 8�?Y �}Y ÍI�¥�Y. “Ê\Æ ÕÐ�. Þ�¿ß�� ½�. ~{�¼½.�0 ãù½,” ÍÛ Ê��¿�  Ì½. “�¿Z§ ã ÄÑ3½ ¹¿?Y ̽;  �T� ½�BS½.ü� {Z. {¹[Æ �.8.�; �� Â�¿Z� Í¿~?T-.Y? �� 6� i�� [Mü�§� ¹j?..”  Ì½ Þ�ÃT¿�. "  Ì-, �9W `V ¾ù{=#S-.E?" ¹¿?Y Ê�,Y. "À# Ê¿Ì U©Î¹ 6ؽÈÛ-? �.8.« `V rÄBI. ¹�?�¿­ ¾ù{=`�¿Z. ¹Iy ¾ù{=#j¿. �Û9"  Ì½ ;~>r¿�¿�. "Ä�8K,  Ì½ ¹½¹ Þ �w9; Ò¿ÍÈIiÆ Á` {¹[Æ Ì8WÌ Ä½¿ ÐÅÁ� �>¹>`. Í¿©Iw½ 8�?Û ��¿� ¹ 5�I¹ yز¿ ¥v�. �¿­8?" " UVÎ Ïr­ 5�I¹?" ¹¿?Y Ê�,Y �.8.� ;. "Ľ¿ °` 8�?Û; Ìe#� æ¿�I Ä�8K, �¿Z¹¿� -ÅZÛ E# U~ν� �, Vf�½EY ĽI. Ê¿Ì¿ ¥ù�;�¥�Y. Ê¿Ì ?Û�¿� �м; -¹;~ÃT¿�." "Ê9�.  Ì½ ¹½¹ �½�> 8¹[Æ Ì8WÌ �UH� �Ð#?" "Ê¿Ø«. é �Í¿ Í¿~Æ ¬�Û¿ Ê¿Ø�Ù ÔIy[Ðß�. Ê¿Z¥Ì �>¹>´� �>¹>�Í¿ Í¿~Æ Ä¿�Ø; - ÞÒ½." "Ä¿� ÞÒ½ �.8.�. UVÎ.." "Ì8WÌ �ÉHu�� ˹­?#Y. ¬�Û¿ æ½. Ê�¹ �¼J ¾ÉH ¹f� ¹½Í¼�Y. �Ð�Ù Ê��½¿ 8Z.." "ʳC¿. Ì8WÌ?" "Ì8WÌ Á¿Èh �>¹>f À` ávT#�?" �¿Z èÉH; �ÉH�ù¿�. è)HØ=cJ ¹# Ľ ËÌë9; Ò¿ÍÈÛÅ; - ½ÄB¹¿. è)HØ=� Ò��[Æ ÊVÎY áj=¿. �� �)H æ¿çE�. 6� ã Ðù?w..." �<H ½r{Y �.8.�. "-� ÔIùj? ÏÀ Ľ? �ü�§¹ `V  Ì½ �� �)H vù¿�;� -� EÅT U©ÎI. Á`-?"

* * * * * * * Ä8.Y vù¿�;� EÅT �?�¥�Y �.8.�.  Ì½ �D�� �Ð{Z. ÊZxÌ÷½ Ê¿ØÈÔT� ½¿Ø¬V� �Y�> ©IÐW�;� ÍI È�� �)H½  Ì½ Ä� j#%¿� Ò��Í�[\¿� ̽ ÁW¿Ì �6Å÷½ �Í¿Â. j; Ëп ��BJ Í0�{Z ¾ù0� �ù�;�. ŹÅ6Û Þ +� 5fÓ¿� ËE;. �¹>� �¹>�� ½�� 2�¾ù0 Øܽ¿ ¥v#. �.8.� ÊØëË3¿� ʹ>ç ;Û¾� ávY ÕØ¿�. ÕØ¿� U~Î ¹¿?� Ê-.Y �.8.�. "-� ÊŲ¿ 6; �åù¿ ¹>� Ä�8K!"

214 ¹º ��� 2014-1

Page 216: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

3 �.8.�

"Ïr0�?" " Ì½¿Ìf 8�y; ÌÈÛÚYS¿� j; Ë«Å¿¿� ?È¿Ñ �E3Û EÁ½ Ð��¿�. ÊÁ� Ê� 8�y� Vf��� j; п J¿� ?EÁ½ 8м¿ Ïr ?" ¹¿?Y Ïî ʽu�Y. Õ¿Ì "-8ù%, -8ù%" Ê¿� ÍÛ� Ð¥�Y -ÅZY. ¹¿?Y -ÅZ�� û�Ó½� U~Î "ã ?EÁ½ 8м¿ Þ¿ÌÅ3¿ Ï÷ æ¿Kß� vWÀ?" Ê; Ê�,Y. -ÅZY U"ÎY �#½9WÂ, "Õ¿Z �¿Ì Ï�¿�? Vf�½EY v��T �× ��å �@tT½ oÜ�. Þù½ ÍÅ?°�׿fEY. Õ�� j;� ÌÈÛ�� ¾¿�Å¿� ��½ü�,  Ì½ î�Û�. Þù½ �{�y Þ�¼� ³�¿ Ê�@s¿�Y.  Ì½ û½B ѽ3÷¿�. �.8.« Õ¿érf ¬�Û¿ ����?" " Ì½ Øܽ¿ û#��¿� ʹ>¼ ,È Þ6Ë¿� �� �ST½ {�¿� vWÀ. ¹�.ÉH �� Ê× á�T¿�, ¹>v� -� �#½9W �ȲÄ4ÜÅ÷½ Ü¿ ¹;~¿�¿�. Ê� ¹ ;û³ ÔIùZ6�, '�� Õ¿6 ÁÄù¿ ÞÁ½.¿ 6{Z �}�' ʽ.� � �;~¿�¿�. ¹>v� ß� � á3Á�� �Ð� {#. �Í«Ì÷½ �ù¿, j; ©ü Þ Ä4ÜÅ÷½ �Í¿ Ľ? ¹Z]T 濼� Õ× Í#��f� Ð��� Ä�8�� EÅT Ê¿�¿Ò�;�.” “� û½B �� ѽ3÷½��. Þ ¹;~¿�½EY Ä� ���9. ÌWÅ ÕÐ�.À� ÔIy ÐvT\. -8ù%, -8ù%" -ÅZY Ð��½EY Ð��½�� �)H[�Y.  Ì½¿Ìf 8�y [�Á�� ¹¿?Y ÿ× Í�[�Y. ¹¿?� Ü¿ ¹ÝB �I �¼� áy �.8.� U"ÎY, "ÕVÎY  Ì½ ��¿� Þ�¿Ò¼¿ ʽÐÁÅ¿ Ä�8K. �;. c�×Ó Ë¹­?#� �� ¾ù{=#S-.�. À# ;��¿Ì� 濼¿�. ËÌë�å¿ {�¿� ¥ù�;� �× �ST� °eI. ÕÐ�. ز¿ ¹ gÈÝ ¹j." "ãv� Ïrì �ST?" "�¿ê¹v� U©Î� ¹j? ¾¿�� �� ��� ØÓiÅ�¥�¹ ÀØ� êÅJ¼¿. �Ð�Ù Ê��½¿ 8Z. ~×JY Ò;[�� ʹ>Y.¿� Ò� ÒVÎ� {�¿� �½�> Ð¥�ù¼Ý." "Á` 6ÁT Ê5ÄÌT¿� 濼¿�. �¿ZP- Ä¿��."

* * * * * * * �Û� È��¹ �.8.� �½�> Ð��Y ¹¿?� �­J¼­;�. Ü¿ á3T� ÔIy[¿� Ï¿ UÍÎØ���-.í. "ã v� Ï÷¿�?" ¹¿?Y Ê�,Y ÞZ8=�. "jjV ËÌë9; ;�BI¿�½�� Ê��-.� �� ˹­?#Y ~ÛJE�� Êh ÁÀÍ¿� Ð¥�Á��. 6� ¹<H Dy Ô�¥¿Ì ¾¿� ÀØ ¹ Ì�. Ì�.Y Þ �½.EY. ~ÛJÛ¿Ø� Ê× 6<H ¹Øͼ¿ �D{ ¹j Ê; �� 2#�-.�. Ä# �%¿ ˹­?#� i�� �I ¹Iy[�\. EY �.8.«, Ê; -éî UÍÎu�Y 6� Þ Ì8WÌ �0 8{Z

215 ¹º ��� 2014-1

Page 217: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

4 �.8.�

4 J¿�." ��Å¿� U"ÎY �.8.�. ¹¿?Y §Í¿� á3Y. "�.8.« ;�. ½�B�¿� Õ׿f ʾj²� Þ¼�Ð; Ê�§{Z. �½. ~ÛJEY 6IÂ Ì¿Æ ¾¿� �Åȼ¿ �¹>T- �-.�? ʾj²� �; ;û¿ UVÎ. Ï÷¿�? �¿Z� ÀÅ¿� - ÀØ Õ× ¹y �#��¿ü-.#? �� À Ê¿Ø«. �¿Ì6Û¿ �¿� Ï � {�¿� á?�¿ü-.�? Õâ- À vWr ��T?" �.8.� U9� D?�-.Y �½{½½.� �. "Ä�8K Ýr¿6 Ê¿Ìf ��;� �ÈKÅ{Z. 6ÐI3T À �#Û; Í¿~¿� ���¿Ò¿�. û�Ó½� �¢¿ Ê�. -ÅZÛ E# U~ν� � Ľ ËÌë9 oÜ` Ê\ æ¿KÒ�; - Ê��½¿. {¹[Æ �½. �w9� Ê¿Ìf Ë�T �¹>Y.¿� 8ÈÛZ? Ê\- Á` - 5ùÌ.¿ �� ¥�T� æ-.�." +; ¹¿?Y 6ÁT ÒÛJ¾�Y. "Á` ã v� �Ð� пS?" ÕVÎY Ľ¿ 6ÁT Þȼ¿ Ä¿��. ÐÅÁ� jY� û#��¿� ÕÐ�. ¹¿?ç 6EÛ; ¥\?T-.¼; Ê��½¿ 8cß�. �¿Ì6Û¿ Þ�¹ �� Ê�?Å, Ð�w?Å, ��6?Å, ¾6?Å 5Û¿k?ÅÛ ¾ù{=#S-.�. �>¹><H §> �Í¿ ÕÌ;. Äü� �0��;� 5ùÌ.¿ ¥vT¿. �� �ÍÎf¹VÎY À� û�,� U T æ¿­�. Þ Ì8WÌ ÍÅÝËW#� Øù �× æ¿� Ê× û#�S¿�. Ê\Æ À ¹ �0 UVΧEIw æ¿�." "UVÎ. Ïr0�? Õ¿Ì ¾S� ¾h� �)H Ð?â9Y 6<H Íü�§Ä¿­E?" §Í¿�� Ê-.Y ¹¿?Y. "{Z Ä�8K, U©=Ä��½. �åù¿ - ��¿�.  Ì½ ÄÅ%¿ Ì8WÌ -� ¹;~¿�½ Ä4ÜÅ÷½ �Í¿ ˹­?#� ÄÅ%¿ ÄõH Ì8WÌ ¹;~¿�¿�. ã v� Ê� - �e;. �¿�¿�. - ÞcÈ3¿ �� �´ÃT¿�. Ê� 6ÁT À� U©=Ä�. ÊÁT�� Ľ� -ÅZÛ E# ¹;~¿Ò# ¹½¹ ʹ�#�. Ê�ÓÆ +; ��å¿ ÔIùÐ¥�³. Þù½ �×� oÜ� ��Tç ¹j? " "ÐZ={. ʹ�#Y U"Î� �VÎ� ¹�. ½�. �)H Ð?â9´� Ë#� ʽĿ­Y. ¹¿?Y �Ð��- ËÅ� ʼȼ�? �¿Ì ÌÛпV?" "À Õå�¿ Ä�8K. Õ¿¹ �Û9."

* * * * * * * Ï<H ÈY?T-.\. ¹¿?� �¿�J ¾] J¿×� ÌeÅ�3Y ¹ë��Y. ¹¿?� ÞÒ½J ÕVÎY `\¿¾Ð�H ¹ë��ç. Þ�?T-.Y ¹¿?Y, "Ïrì ��� ¾Û¿? �¹>Y.¿� ÐÃT¿� Ê¿Ì ¾Û¿? Ïî Þ¼�  Ì½; Ò¿"Y Ê��¿� ÐÅÁ� Ê¿Ø� [S-.# j; j��. �.8.�.  Ϳ~½ Ê�?Å, ¾6?Å, 5Û¿k?Å, ��6?#� Ê¿Ì�¿¥#. �.8.� ÜJ ½9W áy �;. Á¿ÐÌw8�¿�? ¹VÎY ËÌë9; û\¿Ò�� Ð�� ̽ U~Î Á¿Âå�f�½ - Ä¿� Ðù? æ½.- �}Y ÕVÎY {Y. ÕVÎY½.� �ù¿ �ù¿� ��>�á3 �.8.�. ã c� Ð�� Ï¿ U©Tí á�I….” ÍÛ� Ð¥�Y �.8.�. Ü¿ �9 ¹É ÁÎå�¿� ¹;~ÃT¿�. ¹¿?�Ù, �.8.� Ù û�, Á¿gå% v+Å%¿� Õâ - ¹ë��´� �× Ê¿S �f�¿Ò¼¿? ÍÈ] 8� {�¿� Õâ ÞÒ½. ¹ç ËÌë9 ¹� ÞÒ½. ¹� ÁBÅ%¿ - oÜ�!

216 ¹º ��� 2014-1

Page 218: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

5 �.8.�

Á .¿�¿¿� Ð¥�Y0 sÅ%3¹�V�; Ò¿Í�;�. ÕÍÎf� �� Í¿~½ 8�?J ¹>Y �� h�Ó8{Z. �½�> Ð¥�� �¢¿ �.8.� ¹>ç - �9 EÅT Íü��;. Õ¿Æy 8�?Û; Ò¿"y½ E�ÀØ� �½. �½. 8�?Û; Ϳͼ¿ ʽÐÁÅ¿. Õ¿¹ rÓI½� é� ¹ç-? U"ÎY �.8.� “ã v� é�; �?�<T-.� Ä�8K. -ÅZÛ E# �¿â U"Î#. À# 6Û�r ÊÐ�Å¿ Ê;. �� ¥ùÈI¿Ø¿� ¥�T� æ-.�. - ÞcÈ3¿ k� �´¿�[\¿�. Ï �åÑ¿ E�- Ä4�h [¹[Æ cÈ¿ ÌÈiØ; Þ�#3ÛE# U©Î#. - �Z#� �ëS3� ��T æ¿� Ä4�h [м¿ �×? ¹ë��Y oÜ� ÊÐ�ÅÄ; Ä; ÕÍÎf� ?ÁÎå�¿; �¿Z¹¿� Þù½ ¬ÐŲ½Ó� �hT½VÎç ã Á¿Èh âËâz� ©�¿�. ã v� é� ©� - i�� �� �vTç³. ¹f �¢¿ û½¿ UVÎ��� À� UVT-.� �½¿�. Þù½ ¥h Ò��½E�� ³�Ý Ê; Ê¿ü-.#.  Ì½ [\½VÎç -ÅZÛE# ã Á¿Èh Ľ� U©Î# ¹j? Ê\Æ ÕÍÎfj6 �� �?�)H½ EÉH¿Ø«. Ò¿~- -éy Ê× ½9W� Ä4ÜÅ¿� á?T-.ç 6� ½�. Ò¿Í{Z. ã v� - пS 8Ð¥�³, À� Ô�?T¿� ]¿�. ¹f �¢¿ ;û¿, À� §Í¿ Ð��-Á`. �� À� ¹�# Ê¿�¿Ò�;� 8¹[Æ, Þ Ì8WÌ Ð¿S Àâ. Õ¿¹ �)H8-?" ÕØ¿� �½. ¹¿?� ¹<H �¿Ì;VÎ×J �I�\. "�.8.«" Ê; Ê�¥Y, 6� ÊÍÎfé �.8.� ¾ù0� �)H[�Y.

* * * * * * * �.8.� é�  U"ÎY ¾ù{=`�¿Z. "è� K@ÌT -ù-. ÕÍÎfé Ľ EÉH; �× Ä¿�; Ò¿"vY. �9W [�Ð; 6Z 6� Ðù?w #¾�¹ ÕVÎY 5�j;Ù - Ľ?w ÙY Ë¿�ÃT¿�." "��, �°WÀ �ùͼ�. �ûù³ èÅÁWÅi³. �� ¹½¹ Õ¹>¼� 8¹[Æ ¹¿?Y ½�. Ò¿~ æ¿çEY �0 �½½¿Z�. ÕVÎY ¹½¹ �� Ò��[Æ Ê¿Ø� Ê��½.� � -� ³�Ý 8cß�. ¹¿?� ¥h �м¿ ¹-. èÉH¿Ø� Ê��� oÜ� ¥h �Ð¼Ý Ý� 6y? ��i-, ¹¿?�� ØÓiÅE����. �× áy- Õ� - Ä¿�é." �.8.� ¹<H UÄBÓ{J\, é� }û¿ Ì��Y �ß��¿ü½.� �. é� �D� ��¿×� ¾ù{=� ¹½Í�½Ø¿� Ó0�T Ì�.� Á�I¿Ò¼¿ iÅ¿�¿¥Y. ØÓiÅ���½ Þ9y¼I. Ò¿~ ��¹� �?#T-.Y ß� �. yÅ¿� Uü��¿Ø ½ÛJ½ù3! ÊÌ;. á¼�� ̽ �¿Z �¿ÌÄ¿�; Ò¿©í �#T��� é� §Í¿ ·f�¿#¿�. Á�I¿V� Õ¿6 ��>Ð¥y ØÓiÅ ØÓiÅ� ¹Z�T-.Y. �Åõ E\?T½. ¹ë��Y Ïr �ÅȽ� � {� �¿ß; <H �#ß�-.Y. ¹�W?T½.ü� ØÓiÅ��� ¹>v� é� 4f ���Y �� ¥\. éy Þ½¿j;� ÜZ= {�¿� [\¿�. �� ØÓiÅ� �)H Ó0�T Né>j=Ä��¿� ã �V ��ç Ð�� 4 J ���Y U\3! Ê`, ã ¥\ æ¿ç �+ = ×9 Ê9S½.ü�¿â? ¥\ ��Ó ��Ó é�� 2~� ÁÛÍ�¿� [\¿�. ÊVÎY ávY é� ��� п¹. ½ÛJ½ù3 Ü¿ Êî ���. -I¹; Íü��; ¹>v� ×,Y ¹ë��Y. 6<H �ü��¿� Êh �ù¿¹Å¿� cؽ ¥�T �Û ÀØ Í�Y é�. �Ð� áV ¹;~¿�¿� v�t ���°-? {¹[Æ Í¹>�½. -ÅZ� -8ù% ÁBÅ%¿ D×½ Ê× Ê;~¿�¿j? Ï÷- é� i�� �I ¹Iy[�\. Ï �©��.Æ f�� Ë«Å¿ Ð�{0VÎY Ľ? �#T �ü�§Ð�;� ¡��¿Ì¿ ¹å�ͼ�c

217 ¹º ��� 2014-1

Page 219: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

6 �.8.�

Þ �Í¿ ¹�J, Þù½ -ÄÁBÅ%¿ U9J �½ÍY�¿¼� é� Ì�9 �I¿� �Û rØ Í�Y. ÊÍÎfÐÅ� ÊØëË3¿� á?T½. �.8.� ;û �Í¿ Ñ�¿� Ð��� ¹ë��� �¿Z� Ð¥�Y. ¹ë��Y ½9W� �.8.� Ê-.Y, "ϳò À 8��# ¹¿?Y �ËÛÝ-?" ¿ J ÁSTÐ [�¿� ;Û¾¼{¹ �¿ØÍ�[�Y �.8.�. i%¿ ¹¼ÈY¿Ø; #é Ô�?T½. �åù¿. "- éz� DÛ¿��, ÕVÎY ã é�; ҿͼ¿ Ð×J ½�. éË9¼; Ê¿­#. �о¿+� NÛÓ¿� ÊK£½¿ [M�� E�; ¹½¹ �8�;. �#¼� 8�?�. Ò¿~½¿ZÐÛJ �� �8��. �� �.8.� "# �f� ¹¿?Y ÊÜ�.Ë] ½�. Ì���¿ü-.Y. - -Ä ÁBÅ% E�� ÌWÅ ��T Û�¿Òu¿�. ÕÍÎfP- ÔIw¿j ��Ðc.?" ¹ë��Y ÊY�S-.Y. ¾Ûп̿� ¹<H Ô�� Ê�,Y �.8.�, "�9W �ÈпS¼Ð; �¿ÌÄ¿� U~Î- Íf�¿ß§¹ ¹¿?Y Õ×È �ÀØ� ÄÄBI. Í¿~?T-.Y. ÊÌ; æVÎ h½.¿Z� �� ÌÓ½ �� � ¥SJ ÍY¿�. ¹> ÑÅB Á¿âÜ¿ �#� - i%¿ [��¿Z.  Ì½  Ø��f� 5h 8�?� �� �� Ð�T� æ-.�. �>¹>� Ò�T 濼�� �9W -� �× �¢¿� ¹;~�T� æ-.9. �� � ¥h [\ æ¿� ã ©f� ³�¿ ,¿� æ¿çE´�. 6� ÕVÎY �� �9W ½�. ҿͼ¿ {Z. - i%¿ Êâ [¿� � vÜÁ ¹ë�3� áy �ù¿¥Ì. ÕÍÎfj6 ½�. Ò¿Í�¿� �¿Z� ����­�9?" "�� �.8.«,  Ì½Â k� ;�. �� Ò¿"3T ¹¿?�� EÅT ¥ÅZ �¿|�. Ì8WÌ 8EIw½ ˹­?Å, Ê�?Å, Ìë�ÐÅT, ¾6?Å, ��6?Å, 5Û¿k?ÅÛ� - ¥h �9 8cy=? EÉH¿Ø�Ù - ¥h Áî3��T 8y�f� æ¿�. EÉH6 Èh ¹IοÒ�;� �9W 6Å%¿. Ê¿Z§Á¿ �9W ã é� Ò��[�j6 ¾h�¿�Iw½ ÊÐÁÅ¿ æ¿�. ;�. á�T - "# �8� ; Ì���¿� ¹¿?Y - -Ä ÁBÅ% ¥ùÐIw½ ÊÐÁÅ¿ �� æ¿�. ÕÐ�. ÕÍÎf�  ÅTe3\. ÕÐ�. 6¹ Õ¿�¹> 6Å%¿ UV�� ��. �9W �ÁIE¼/[�9. �;. 5�I¹� °y- �9W -ÀØ 5Ì3�¿� �VÎY j�¥ù{â? Þ �Ñ¿� áy- ;�. ҿͼ¿ Ä¿�� 6Z. ¹ÅB Í�©¹¿ 6�¿� �Ð� ¥ùÈIÓ¿� ÏÀ {Z. {¹[Æ ¹¿?�. �� V0��� Ò¿~ æ¿çE�; 6j? �9W K¼3¿ ¥Ì Ê\Æ�¿, ¹¿?� ÐÛJ Ê\Æ�¿ - "# Õ-.�H ~Û¾�9. ;�. ~�?T½.� � ¹¿?Y �� - "#�, ½�. Ê��%¿ Ì���¿� æ-.Y. � Ä4�h ÐÛJ ÕVÎY �� - ÁÎÅ< {¹[\- ��T Û�¿Òu¿�. ÌWÅ ¹¿?�Ù Õâ Èh. ½�. Ľ? �#T¿ß§Ð¼¿ Ê�â �s3¿. �× �#T¿ß�-.н.� Ê¿Ì �s3¿ 6Z. ½�. á�T i%¿ ��¥\." U"ÎY ¹ë��Y. ʹ>ç æ½. -ÅZY �¿|� Ê¿Z�-.Y. z. 6³Ì>¿|Ì ¬~¹n, �ù�½¿ È¿?¿Y, /ÅEe v��� �w©Û�s3 ½ëÍSn, Á¿¾¿�� Ðë���¿, QÄ� ÀÅ�, ��T ��, ;a ÒE¿È¿f; �:� J½ � j²Ä+3½È����T½ Ü�� L¿Ø� Ðß� +�ËW8! [[̽ gÈÐÌ¿. 7-18]

218 ¹º ��� 2014-1

Page 220: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net��������������������������������BC��� �

7 �.8.�

"¹ë�� ��¿j �8«, ûù ¬�¿Ø ¾ë¿j ��«, ¹ë�� ��¿j �8«" Ê; ©ç -ÅZ� �½¿ U9J Ó¿Ó#J h#��¿¼� �.8.� i�� �J ¹Iy[�\. ------ [�Ð�¹: ÕØ¿� Ò�°¹ �ÁI 8�?Y �}Y (�.8.� ) gÈÐÌ¿ �¹>� {¼; - ÀØ a¾�×0� 8¹¿ç¿? �.8.� - ÁW¹[Û ¹Ûν Ê; ÄõH UÍι> JØ��¿­. :-) ]

219 ¹º ��� 2014-1

Page 221: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�����������������������������������BC ��� �

1 :�;:�; �<=>?�<=>? :@%' ,:@%' ,

:�;:�; �<=>?�<=>? :@%' ,:@%' , AB� C'�%�AB� C'�%� � _| w� #��)}� a{R � (G~j 31, 2014) #�m���{

���> ���D� @� <=>? [� $� &�9M 19 � a{R a)� �^M� �� u

��)�� a)� ,�$, ��� �)u ****

Þ ©Ì 8ÉH 6W«; �;. Á¿ÐÌw8�� �Ð� E¼{Z. ʹ>í Õ�Í Ð¿Ô½ æ¿�. j;ÀØ �� Ê�Å3¿� ;¿ß-.� ÌÌTÅ©ü �¿Ø� á�T. ÆI�i -�5Z пØÛ À0#J S æ¿ü¿�. y�Æ ��¹� ��& ��& Êм¿ ;ù¿.

ÒÛJ; ½Ð¿¾# æØù¿. ¡�w,  ¯, þW0Q °?�-.�. �� ¥ùu� Í;� ÌÓ½ С+Å¢. Ê\- Ð��S-.�. �� ;û¿� ã ~�� Í; ¥?T-.½¿� ½ÄB{¹[S-.�. - ¡�Ì¿ ÕÍÎfj6 Ê�. Ê��½.�� û�Ó-

Õ� �¢¿ �VÎ� Ê�§{Z. ÊÁ� �� `3ÜÅÒ½ °?�½. Í�Û Íf�¹ Õ� {� {Z. �;.v#J ¡�Ì¿ �× Ì�� Þ0� ÞYS¿� ĽÂ. �;.v#J Ê� ~��i, �Ò¿�, &STÛ���, �-˹ſ� æ¿ü¿�. �;.v#J ½�> ½�> пҽ ¥?T¿�. ·ÍΩü Ê� Ľ; �ÍÎfÙ Êп, 6{¿ Ê��½. �åe�� �`�?T¿�.

æjÜÅ%� ã c�×. ,Z=�. ¡�Ì¿ ½�. ;� {~ U� 4# �f� Ê��¿� "Á·�Î6! �� e£ Ð��\ Ê¿�!"

v«. Ä« ÊhËùÄ; ÔIy[\¿� ¹y? 2�é U©Î. Ê× ûÅÈ{Z.

220 ¹º ��� 2014-1

Page 222: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�����������������������������������BC ��� �

2 :�;:�; �<=>?�<=>? :@%' ,:@%' ,

;K;� ½�. - �ÅT ;� {©Y "�3� ¾QT ç" Ê; cÌ Vf�¿¥ 8È¿ ©Y�. �Ø8k¤ Ì� ¾Á ¥y½ l0n È�¿� D� ¥zY. DY c�Û ©ü �&�¯ þr-Q §Á¿ �ïHY. §Í¿ ½�. �?�ÉH{Ø; 6Z. ¹<H U�` Ê¿ØÈÔT, Ä¿� Í;Ä¿S8� Ê\½ ̽ ÕÅ/ ÏçÉH þ*0«Â ¹Iy �)H½¿Z�!

ÒZ9�� ~ÛJÛ� Í;�¥� È%½ ù¿¢ ÄëZv�� (¹¿ 30Q v¥�¦Q) Ìe# ¥3 ¹ Á¿Á .� - �ÅT 5+½ Êb6�. 6¾f� ã þr-Q Ì� �ÉH�¿� 濼{; �;. Õ¾�¿�¹Å �åeJ ¹0; ÆI� U~Î ��½¿ �6>Y. '�\� �)H Å¿� Ï¿ pÅE{Z' Ê; Þù½�, Þù;. K@ÌT� á?§Ä; �\Q lþ�¯ � U~Î Ä« ��>¿� Ð��. #� 'e£ Ï<H ÏÄ¿Ì MÍÎ �åù¿ 6Z C½¿� ¥?§Ð�;�' Ê; ÆI�i Ê�z.

e£ Ê�� Vf�½c� 6Z - �ù¿. Õ¿Ì �Ø= Á¿s3;, Á�3;. �Zc>EÛ; {Z. Ê\- Ï¿ ¥vT¿ �Ð�� Õ¹>�� j� �y¿�.... пԽ ÀZ� ÒÛJ�.. Ê×.. ' ~ÛJ�I Ð��¿� ÍÛ¹�¿Ò­;�... 6<H hrB·6>\ Þ ÒÛJØ-;�. 'ÊŲË�¾=¿' Ê��-.� ¹ÛÌ ��½ ÞË�Å3¿ ÐÛJ Ð��½ Ú¿ÈÂ, ��T�, �ù¿�. Þ EÁTE;. �

Õ¿¹;���, Þ½E� {�¿� �ù÷[S¿Ø� ÞËÂ. h½.� - ,0� j6 �)H ʹ>í �Á¿ �Ø=× Ä6¿ °?�¿�. �¿Z½. Ê�§¿� á?T¿� �HT��¿� Þ�? Ê¿Ø�Ù ½Û£ �;râ½; U©Î�. ÕVμ;~ÃT¿� Ê×

UVο�Iw¿� 6Ø;. ÊÍ�͹WÌ... Íy~ÛJÛ 5Æ3¹ Ü�>... - Ðù? Ð��½EÉH 濼�¼;�. -� ʾj²� UÍμ¿ Õå�¿ 濼Z �¼.

Õ�¬ À ;û¿ UVT-. - �� ÊÍ8+;., �¿�kü;, y�i;, ;8Ë� Ìü�§{�. Ê��Ð 8sÌ3¿ ÐÛJ. "ÊÁ� - ¡�w k{°³. Vf�½VÎç û�39� ÌVÎ� ̼¹�� æ¿Y¿­\" M´�� �IÂ. Ðù? æ½.VÎY Õå�¿ Ð��½ü� È�"z�. §> c�; æ�wÜ¿� EY�; S¿� Íçz�. Ê× �¿Â

ÆI�i, �Á3¿� 6�¿� Õ¿�¿U¿ È¿�Å¿� È�~ æ¿�Iw¿�. 5h �åe�. �¿U¿ ��ù¯ � �?�; æ¿�Iw¿�. ÌÍÎ�¿� Ïî ¹ �åù¿ Í¿�S8. {j ¨�6�´4 Ê 3¿çj;.. 6{¡ c�J Ê¿ÌQ &×JÛ �-T�¿k [ìJ ·¿ç<H Ð#Á� �©Ì� ��. ÊVÎY �¿Ì ÊZxÌ¿� Þçj;.! ªÄ, �)H, �ÌëÌW¿ §Á¿ E0;.f� �3È¿ ¥3z...

ÀÙ ©f� ÊÅ.Ä�3 æ¿ü¿� - �VÎ� �� Á¿Â�;. Íü�� °×¼­;é 5ùh.¿��. �¼� Vf�½VY «Û� 5ÁE½¿ÌÅ¿ ÁÜû¿� ¹I, �\ ;8Ë� �� �ÅÐW{Z. ÊÁ{¿ ûÅȽ�� �#½9W UØÅ;ÐW{Z �s¿ #½.

- ÕØ=# ~ÛJÛÙ - û�3Í¿ Á¿�r¿�¿î Ï¿ . �¿Z¹¿� Vf�½c�½ ¾tÄS� ÏÀ ÐZ= Ê; U©Î�. Ê\- 2#§�¿� ¹f Õ��#. "�9W Á¿Âå¿� 濼0Ý ¹Ø�B �6>EIw¿�" Ê-.# �ÑÐ� ½�. �׬ �ù©y ~ο�¹.

KIMI" �åùÝ¿0¿� j;. Þ½¿Ø¿� �W¹�¿Ò{� ÕVÎY. - �¿� ¼VÎ× ¼¾¼¾ �ü��¿ ¿�. �¿Ø� áz�. ¹<H h��\ ÓÅÓ8. �Å3¿ �¹>¾ü�§Ð�;�

ÍØ¿�� ]¹>�¼jÄ��-.�. 6Z 6Z, e£ j6 ]¹>�­�{³!? ϳ Õ¹ -ÐÛJ 6Z.. Ê��½.� Ê��½.ü�� Uù3{�³ Ê; Ê��½ ¬Ì¿ ÂT¿� ¿0�� æ-.½½. �Ih {�¿�.

221 ¹º ��� 2014-1

Page 223: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net�����������������������������������BC ��� �

3 :�;:�; �<=>?�<=>? :@%' ,:@%' ,

Õ¿6 ÞË �й ½�. �� 5�.¿ß�-.�: ;û¿� +;. Ð�{y ���Å�Û��¿ü-.E? ûE�: Õ¿6 - Í<H 2�[\ �Èi� �¿0� Í�[{Z. - �ü� 8I[\ û¼ Â¹× ��[{Z.

�¿­¹Û ½�V c� w®¿� �¿ Â #�=- [Ð�JZ.... Õ¿6 �� ¾hé æ-.�. Õ¿6 �� -×� æ-.�. ÊØëå�пS8{.. �� ��.

Á��i Þ �%¿� Þ Í; ¥3z�. ¹> 2V ½�. �� Á¿b¿ß�-.�. �f� ~ß�¹× пԽÀ¿� #�Ó�, �J� ÆI, ¯½3¿¿� ½Û¹× 8I[S½.üJ.. ¬r Ê�¿Ì¿ r¿,?T¿â³ ʽ.ü�.. 2~� ȼ¸ ¹ü��[�ü�.. Ê¿Ì �ù¿, ÊhË\¿�½ Á¿¾Å¿ ½�. Uc Í6> ð{��T - i�� Âç�T �Û ÀØ� Â3?T¿¼�... ¹<H Èf�� D3y rÓI½ Ë�T½¿� �¼Èf� �Ø=� Ê��� Ë�Tпҽ {�¿�.

Á��i ÊVÎç ļÄÛ� æ½. ¾�nw ��?�; ½�. �¿Ø ͼ;ÐW�¿� Þ©\, ½ÄB˹3¿�; Ê;��h °×¼+z\!

- 0�Øf ¾¿= û¿l  · �T¿�. 'üÜ�> Ð¥�y½ - ÕØ=# ~ÛJ] ½9W� é�¿Ì� �Y� - Vf�½c�� E���½ Ê�Ü3 ¾tÄh

�ûùпÌ÷½¿Z� Þ½¿Ø¿Â Ì�y �Ø=9S-.#. Þ M¿SÛ ©ü Õ¿§f �¼. Êâ¿f? �� ½9WS-.�? Þ - ½9W Ü�0¿�, �V�, ÊÍvBŹ¿ æ½.ü�...?

Ì8WÌ Ê¿ØÅ¿ æØùV Ê×Î�8;� (Q6�¯� �) �ïH¿. ÄõH �Û ÀØ ©j� Þ;¿�½¿Z� -� �Û Á¿Âå¿� æ¿�. �ÌT� ÊY�{?T½. �& & ©©\× ÌY��; ½Y?T-.�. �� �¿� }�� ÕVÎç �Ó½ ÊÍwÅ× K@ÌT� ½Y?T-.�. ��² Ì�>/ �ùÍ��. -� ½Û£ �;râ½; 3.sSÛ� �¿Z� U©Î4 ÕVÎY �Ð�¿Ò0¿ ¹å�¿. E�� ;û¿ �VÎY �× U©T4? ÊÁ� UÍÎÈÛ½¿­8?

�� 2s¿�½ j;¹¿� �¿â Ð��¿j ÊÐ6Ë¿. ~ÛJ� IJ ¥�T ½�. Õ¿f� �?�UHÍÎf� k� ,Z=[\¿�. ð¹f� ÊY� �­�4 {î Ü°ST�

ÕÛJ¿� ��S# ÐÅØ. ¹<H ��I¿� áy½ -� - �ÅT ' æØ3Ä -ù��× ~��I �Ó¿� U�3hT ¹;~¿�Y. Þù½ �½6 �¿V. ½�. á¼�� Ê¿Ø� 'Á·�Î6 Á·�Î6' Ê¿� ;-j;. Ê¿Z�-.#. Þù½ þ*0« �� æ¿� �¿V ̽ �ÅT Á�. Õ#�,#�, Þ�? 3.sS� @�B¿¼¿� Õ�I?T-.#...

��¹ ¬¼� ' �Ø= k3½Q ¹f� æ¿�. EÉH Á�s3â³. j;ÀØ 'ÊŲË�¾=V û½B�½ wg6¿��' Ê; "ز "ز Ê�8J 8?¿�. ½ÐW�¿� 濼{¹[e� Ê� ;ûݽ; Ô�? 6¾f�.

տ̹¿� Á¿ÂåÝ¿ 6EI? �;.v#J ¡�Ì¿ �{ Ì��� ¥?T¿� ¹y?

222 ¹º ��� 2014-1

Page 224: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net������������������������������������BC��� �

1 hS(/�� ©�z

>DE(�� +>DE(�� + ����F����F �� _| w� #��)}� a{R (G~j 31, 2014) #�m���{

���> ���D� @� <=>? [� $� &�9M 19 � a{R a)u � �^M� ��

��)�� - a)u � ,�$, ��� �) ****

�× 6HÎ`F ¹¿��×J�� � Þ�? �� ÅÄ3¿� �����=½ �ìÅ¿× æ¿ü¿�. �;. °Û Ä¿�

æî3�� Í; ¥?T-. Ï �¢¿ ˾= 6�å3¿ {�¿� 5z¿Ì¿� æ¿ü¿�. Í; ¥3 EÉH¿Ø� �� Ä¼Ì ½ÛÈ; Ä] JV9W×J¿f Z?TJ h#�� Ê¿Ì­ ÁWÒ±Ì �IJ�#?T½.ü�¿ü¿�. Õ¹>¼ �b ;ÅWÜ% Íç ¹���, Í; hT�, Þ¿îɽ, ÁÄÁ3� Ð58 Ê�. �� ��ÉH ÀZ½. +Å7ÒSŲ6Å �:�Û�, �¼ ÀZ½. �¿³f �:�� ÌÍÎ ¾ù0 5Í¿�;� Ï �¢¿ ¹½Í¼; Ê¿Ø÷½ �e ûÈST Õ�.

Ê¿Ø� Ä��Û �Í¿ æ½. ÄÅÄ��×J �©¿ÌÅ¿ U¿� §>v� ͹>½ �Ð#-.#, Ï¿ h¿ü-.¿, �VÎY ;�[e¿ ׿f� �� ÈÄ;¿Ò½¿Ì 6Å3y�² �;Ó[\ æ¿­#. ÊÌ3¿Ì Ê�-̽¿� ;�B¿�½ �пSÛ ß� � �ľز¿� ÏÅÎ��½ �zÛ÷½ Í��¹ ¾ù<H, ,¿��i �¿�½ ¹>�, �Ä��%�  ¥  ���, ʹ>¼¹>� ÒÛJØ-;. Í¿¥ E0Q ´¿:�J, �¹>¼¿� ʹ>¼ 63V �\� �#�; Þ ÍÒ�ؽ¿ Äݹ÷[ÈI,× 5� e£ ÊY�Û§ Ú¿ð.. Õ× �× Þ�JØ¿� æ¿ü¿� � Ì[н¿.

Õ¿6 [ú §Q�, &µ, vÎ Û ØÈi#.¿ð "J ¶¿ú, yWrB¿k  n j6 Á¹Û |¹83� Ê¿Zkü æ¿­\. Êâî v�Ì U~νü� ¹ÉH �¿â Ê�. æ-.\ �� Õ¹>¼ Í; ¥3 ��Ð�Ù y .rÌ¿� 63V �#�; Õ°è Ê���¿¥ ��é 濼Z. �VÎT- 2�é á¼­;� Ð��½ E<H Þ� ÁWÅi¿× æ¿� À Þ�?, Õ׿f j0J Í; Uù3�;� �f� V­�Û;

223 ¹º ��� 2014-1

Page 225: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net������������������������������������BC��� �

2 hS(/�� ©�z

��y[S¿­#. �� �¢¿ ã Ê¿j;. ¹"Î3 ��� �4. ¹;~?T¿­\. Ïî zÍ¿× ã �åù¿ Á¿�¿ ãZS½. �é Ô�?T¿� ÌÍÎ Y½ ;Û¾� á3 EÉH� ' Í­�½ ÊÅ.¿ 6Z.

�� ã ��9 ¥� ·¿ç<H È��[e\. ã ·¿çÉH §>c� Í�, Í�.¿Y È¿0Û ¹-. ��>Ð Í; ¥y½ c�� �� æ-.\. Ê¿Ì ÁÄù¿ Õ¹>ç È�~- Á` ã 5âË¿Â -�½. Ê��E�, K£Í6Û�. éÐÛ¿ Í;� Á¿¾¿b¿�½° Ê 3¿­\. ìµ ÐQ> "# c�Û Ìž� �× Ä¿� ¹Iy Í; ¥y- Ľ? E�I j6 Ð�� ÍÛ¹�¿�½ 3.�� �¢¿ �× Ê#Ø� U©ÎI. Ê¿Z� Ïf� �Z# ½YvT� ʽ.ü� ½��� ©ü �IEü� [�¿� Õ¿é¦ ��>Û /V á�T ;¿ß¿­�³.. -�× Ê;~¿Ò¼¿ ÞË�Å3¿ Ï�¿ü¿�!

¹¿ 30#J, §�¿k, ·¼F� ��6, �ú ��w, �� J¿F Àf¿kw, ìµ Àf¿kw.. Õ� ÌÍÎ ¹¿ �s3÷½� Ä�¿é¿ {°³½;  �T� ½ÝBy Þ îþY �ÉH� ;�W8Ä¿� ãZS½. -# ��y½ ' 3.ÜV û�J Õ�ÐÅ�½.� ��#È; �¿MÌT Þ½¿jÛ �8;� j� á~¿�¿�.

jjV Þ# �ÛÛ EÌ¿ Ïî Ê· &¿F ÐQ> Õ 3 Ð�� Þ c� Ë;EÅ¿ Ê\- cû¿� Í; Ue3Iw Ð��¿�. vù¿�;� ÌÛ$~Π©ü �?� �� Ð�� �¯> ÀØ Í; Ê×, Ð�{y [ú §Q� � �ïH�. ÌT¿� �Ø= ½��6Å¿ Ð¥�×, ½�¢V Ê¿ß½ 5� §%¿ ¹ �Ø= Á .¿�¿ Ð¥�× Ä¿� ¹ï�V%3¿Â ¹­�# � [ú §Q�. 5� ·¿Y ÁT¿gÛ� ¹�V� ÄÑ3 �c��;� èÛ�¿Ì �ST Ê#�×J¿f� ¹f� # ¹VÎ j6 ;õ� Ð�{v#. Þ ÁT¿gÛ;.f٠ŹÅ6Û  Û �ÈÛ; �¹>� ÊIJ¿�#. ß� � �½. Â0 �� æ¿�. �VÎT- Õ¹>¼��� �#�½.VÎY c� 63V Õ× Ð3T �\� 3Ø ��½ü� æ¿ü¿� ¹j Ê;~?T¿�. 6� ÄõH Ï �Û§ Õ¹>��¥�j6 Ê× Ê��½. Á¿ÈÆ �#T¿¼Z. -� c� ì, 6� �, ÊÛEü {¹[м¿ j;§ 6Å%÷Æ 6� "# ���i �#�; ¹�8Jç¿Ì 3.sS]Ð� -�¹>¼ {¹[м¿ Äc 6Å%Ä��¿­�.

Þ vù¿¢¿ ÌÛ$~Î Ð�I¿ß§EÛ; �)H½ �� �Ø= 6� ¹VÎ Íü��; ' ÁT¿g;� Ê�J�½. ‘��JF /�’ �È� ØÈiÅ� Â0 /V h�Ó Ê#� ÀØ �#�-.. °� 6� ¹VÎ ÊÅ¥SJ ÊZ=S½. �Ò�Ø-;.,  �ÈÛ ÀØ �¿� Â?�ÃT½. ~ÛJ�I ÒÛJØ-;. Ϲ6Û¿ Ê����T ÄÑ3 ÄÑ3 �I� ¸½¿� 2�� ÁÐW� Uù3; È¿0×J ?��Å¿� æ½. Þ 2j Å¿�  Û �STI., yÅ¿� Â0 Í; ¥?T½. �·¸� v�¹ ; ��� ��� á�T �#�-..

“�� �� Õ¹>¼ �c�Ð��?” ' �ÌT M¿S �;~¿�¿�. �½�> h�Ó á3T þ�> �J ¹ÛQ ÀØ �¿U¿ �Q> �J UFw åQ� Õ� ¥y½ kJF ©¿F ¹;~¿�¿�. o6>�

�ÍÎf�¿� �­JYS-.ùk� Ê; ÞË�Å3[� Ì]hT áv�. Êâ Øfv� ̽; á¼0¿! 6ÁT Ê� Õ�� ÞÅY��¿­ç³.. �� �#�; á¼0¿ ÐÛJ Ä« Ê¿ÔST½ æ½.ü� ¹;~¿�Y. Ä«

Ê¿Ì Á½.D, Ê¿Ì ×` 6Z. Ä« Ê¿Ì Å¿� 6Z. Ê×È; �Ľºù �� 6Z. �½. ¹UH �� �× ß#P½ áV�. Þ ¹ÉHJ ¹;~¿¥ Ø8Î;� Ì�¿ U~Î- �# �­J¼�¿� ¥3vT·Ð»-. �� �� �¿0� “2..” Ê�v�.

"#J, ÒZ9�, æî3È kÑ3Ì� Ì�ÌÅ �Ð8Û ÍÅÁÎÅ Í�Òe� û��\. v+Å%¿� �ÌTEÉH ÁÄ�¿ �gп� æ¿� ÊÅ�Å� �­Jç �� ̽ ����� �­Jçv�.

�0Û ÄÑ3 ùº×Í¿� “ �J � �« �JL¿F þ�Bn..” Ê-.Y �ß�§��.

224 ¹º ��� 2014-1

Page 226: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net������������������������������������BC��� �

3 hS(/�� ©�z

�VÎ� Ïî Ź÷½ ,ȼT� �� �� �?BhT[\ æ-.�³ ‘ã Êk�\ ��-..’ ʽ.ü� 6ÁT �9�>Ä;~¿�¿� Ľ?�.

Ì� - Ľ? Ò�°y½ü� “Ê¿Ø�Ù ½¥� Ê¿j;. Ľ¿ �� Õå�ͼ0¿, áy Þ½¿�¿Ò¼¿ ÏÄ-. ÌVοj?” Ê; oÅÐ� Ê�Ó½ �#� ÞË�Å3[e�.

2s¿Ò; Þ 5Ë.� ¾Z� UÍÎ�;� ÊÍÎf¹VÎY ÏÀ ÂÒ¹ “æ¼” Ê; �¢¿ ʽÈI��. “Õ¿�¿U¿ ½ÐW¿� Ä�..” Ê-.Y ÆI�i ½°W�T. ÊVμ¿� Ê× Ê��-.� �� Ì8WÌ � Þ#�ÛÛ 3.Ü¿ ÔIy¿�. ̽Á� ,È�Iw½ ÊÐÁÅ¿ æ½.

j0 �� â�. Ê¿Ì ?�9� ,ȼ½¿Ì ,ȼTÛ ,ZÍ� Ê;. Þ c� � ÕØ=� ÄÑ3 û�Ó½ Þ ÊÅÈ¿0 Á¿gå% ̽ ÀØ -�>¿U¿ ÞÁ�T; ¹IÓ¿�¿�. ̽ �0�

�¿ü¿� ̽ ÔI�Æ0Û ÀØ, ½½ ÞÒ-Í�b ÀØ 6ÁT ��ÜÛ¿ ¹IÓ¿�. 6ÁT �Û�%÷½ Ð3�TÌWV ºù� ¹;~¿� ‘Õ¿0·y�¿k Êk�\..’ Ê��-.� ÌÍΠʿ̹¿� ��>Ð Õ¿é¿ Þ�¿Ò{Z.

Ì8WÌ ¹ Í� c�Û� ̽ ØÈi#.¿� - ¹¿�� �\n ôÿ � ¹ ã�\n Ð��¿�. Ê¿Z “6�?” Ê; æ¿�. “À# Í� c�Û§v� 6� ��S¿­8?” ��� J Õ���. “æ¼.. c�� ¹�Á¿ Êżû� vÅJ-. ����. 6� ‘��JF /�’ ͹>½ �Ó½ 6� ÕEU �HT��¿�.” “'l.. Í� c��- Uü� "# k� �#T¿â. �� 6� �Ƚ¿�?” “V9WÛ¿� Õå�Íç ¹ Ê�B\ k� �#T¿�[�× U~ο�]¿�. 6� ÐØ=-. ô¾>µ � Ê\Æ ‘4’ UÍÎ#

¹j..” Õ× vÓ¿� � ÄÑ3 Á¿gå%. -�>� ÄõH ̽ 63V �­J�Û;~¿Ò¼¿Â Ê�� Úü� Uù3�¿�

Á`½-.�. Ê× Ø�½ � ÕØ=� 3.Ü¿ �;. Ê¿Ø÷½ vù¿6×J ‘��JF /�’ �¼ 6� 3н¿Â �Z��,

ã�\nw, Þ�¯ ¹D3;é0Q �f¿�Û vù¿Â ¾ÛÍ�¿�. Õ;. �ÛÛ 3.Ü¿ � ¹�·JVÎ� Ð3�TÈÌ �Ð8�, �åeÛ ÀØ� �Ø=� �UH� 6Z. ÐÅT�½¿ û#�S½. EÅT� ���Û ØÈi#.¿� :6.Û¡, g�w, ÃÎQ�r, Ä��, â9<H, Ò�¢, �×Á�Û j6 6â+ ÒÅ�� ʽſ¿ ʽ.ü� �­JY��EÉH¿. �;.v#J EîÍEj�, Ä� �;.v#J Ï6�ie�, ÊVμVÎ� ÝÀħ-�, ÁÅj ½9W�, ÄÑ3 ÄÑ3 �� U"Î ¹>�, V9WÛ 6J?�.. Õ× æ�wÜ¿� æ×JÁ¿� È��[v�\ - c�Û�..

§v� -�5Z c�� Ì� ¹;~¿¥EY 6Z. ã �\nw � �� ¾Z� Ð¥�� 6Z. ÏÖ- �s3÷½ iLF� Í; ÌÛ�½¹�� æ½.VÎY 5Í¿�;.  �T� Ä��[м¿ ̽ ÊÛEü. Ø J Õ� �Ø= �åù¿× Ê;~¿¥� 6Z �� c�� È�¥ �+ = Ì� ¹;~¿Ò¹[Æ -� ��� �#�S¿çÁ�� �� ̽ 3.�;� k� ÊÛEü Í�[S-.½;, ̽# Õå�¿ �¿ß�¿ü-.½; ÊÅ.ÄÐWvÓ¿�.

225 ¹º ��� 2014-1

Page 227: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net������������������������������������BC��� �

4 hS(/�� ©�z

¹ c� Ê�B\� Êk�\Û Ê¿ØÒ¿j�, |¿ØÅ3[å% ��¿� ÕØ=Å¿ ÁÅj� E�¿ß�¿� “À`Ä-. Ì�>E? �¿Ì vز Þ Á¹ ÀØ. �VÎT- �Ø= �IE½ Ì��½VÎY rÄBI. á�Û�¿�. ÊÁ� -§ Á¿âÜ¿. ©Í¿ �ü�; �� À þ� �J Ú��¿� �0 ��ü� ¥?T¿­8?” Ê-.� Þ0 Íf��T.

“-é¿ Ê¿Ì vز {Z. � Þ�ç c� ©9È¿0 3V �c�Úf� ÌÛ Z9WS¿�” �%¿ ÞÛÁ3¿ {�¿� y?���¿� ûE�.

Þ �0 �½�� ÊÁw{ �¢¿ ÞÒ½ {�¿� “Ê¿� À� �ÉH\[\¿j?” Ê; Ê�,y - N¿ØÅ©ü� ½�. �� Ľ? hü��-.�.

“2.. Êe3\� ¹ ·¿í..” ̽ �0J, Ü¿ �VÎ� Êâ �D�̽¿. ̽ Ê¿ÌÅ¿�;. [��§{¹ �Zf Ä;m

ÊfÄù¿ Í�[�×.. �� ÈS�>Ä; ' �%¿ ¹�·ÍÎ� �ù3¼¿ Ä��[\ Ê×� áv� ̽ Ü¿�. ¾tz ʹ>¼ Á»½

Á�+½¿ ê#�S¿Ø½. ÞË 6u�. 6� ̽ ¹<H, ³� ̽; �VÎ� Íf�¿Ò9. �� ¸½¿� æ¿�[�Á�� “Ï¿ì.. ¹¿�#Í�8?” Ê; ÆI�i ½°WvY. -� yÈi;~¿� j;. j¥ 5ùÌ.¿ ¥�T “Êf3 ©Í¿ À� ·¿Y �)HïH..” Ê-.� KI� Ü¿ �f�. “2.. Ê9�. ©Í¿ ¹j ��. Ê¿Zé �Ò�0� Dív»- Á»½ Ê�B\; �S§>EÛ��¿ü-..

Àé÷- Ä¿� Á¿¾¿Ñ¿ ÔI3T U©T# ¹y” Ê-.Y Ê�.¿V�. �� ¹å�Í� Í{ Ê�r�YS½. æø�;.�×5- ¾ùf� Ô¥�j6 2#��× {Y ¿�C0¿.. Ê;

hü��¿� Õ¾�¿�� ½EW�. Ì� - Ü¿� á�T Èf�� ½°WvY. Ê× ½9W�� æ-.Y �×3Íf j6. Þ c� ̽; á�T... �½.VÎY ý�6ÛV NI ,Z=J V-.È Uü� �¿Ø ¥� ¹å�Í� �h� �h� §> V`W

Ï#�¿ü¿� æ½.ü�¿� Èf�� �I è� 8¢¿� Ä¿ß Ì�y½ V-.È  Û�. Uü� ÀØ �¿ð év� û�J× ��y ;��×J Ì�"y½ K£Í¹¿ ÌÛV���¿�. ;ÅBÛ¿�, ;¿Y�, éÐÛ¿ ½�. ��~¿Ò�;é Vf�½¿Ì ÊV�Í¿�, ½�. Þû-B¿Ì¿ ¹f�Íç3×, ��.Û 8�J �¿� ¹�B�¿ü½. V-.È  Û Í�ÄÉ¿×... �¿Ì Á³Bܽ¿� æ¿î ̽ ½9W!

-�� E8Û EÌ¿ �0Û ÄÑ3 ùº×Í¿� “�VÎT- �� ¹;~¿Ò�¿� æ½.ü�¿� �ù¿

Êe3½�§¿�. ÊVÎç¿ ¥vT#?” Ê; Ê��Y. “Þ�¯ �\n, D� æ¿ü¿��..” Ê-.� q��. “Ê� Þ�ÃJ æ½.¿Ì ÐÅé�..” ̽ ¹ÉHJ ÊÛJ�̽¿ N¿Ó áÃT¿�.

226 ¹º ��� 2014-1

Page 228: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net������������������������������������BC��� �

5 hS(/�� ©�z

ÕÌ��é¿ �VÎ� - ã Þ0. Õ× ��>J Íç3 5Ë.� Ê�,y ���i �#�; - ¹ÉH æ½.âî ÒØEÛ; 5ùh.?T¿­Y Ä� ÈY?�.. Ê��¿� �¿0� ÔI� Ôß��; “Ä� �� �ù¿ Ê\[Æ �×?” Ê; 5Ë.� 5�. ¾ZI���.

“�ù¿ Ê\- �� rÄBI. �h� Íü�§ÈÛ�” Ê-.Y �× ÆI�i. ÞË�Å3¿� ¹<H �©Î�� “�×?” Ê-.�.�. “�× Ê¿�.. -� Ý&F Ðß��” ½EWY - îy J V-.È� ;¿"�T... ̽ °� Íü��; V-.ÈÛ ¹¿� �ÉHuS½. ½�. ã ¹¿� ×�>�T “Õ� - (n ½¿¾Q.

�VÎT- 6n Uù3¿�. ÊÐÁÅ÷Æ� ?�..” Ê-.Y 6ÁT¿Ì È¿�Å¿�. ÊVÎY æøå¿ 6Z §ÍÝ Ð¥�y¿�. ÊÐÁÅ÷Æ� Ue3Û0. Ê¿� Õ¿¹ -é¿ Í; {½ü� ̽� D� ¥�T

�#�¿­-.. Ê��-. cå¿�. �� 6þ�T- Úü� Ue3Û; “Ä� - ½¿¾Q Ðj=?” Ê-.� D��. “æ¼.. ʹ> JZ” Ê-.Y. ãv� �¢¿ §Í¿Â ©ü h¹> �� Ð��¿�. Ï¿ �­J¼�¿� ��>� á�T ;¿ß-.. “À# Í�JF :�D� �t �¿� 6n ¥vT8?” Ì� Ê��Y. Ì�Ä-.í ÊÅ.¿ 6Ð�;� �¿Â3V Í0�{Z. “Ä� -é¿ ÊÐÁÅ¿ 8¹ �� 6n Uù3¹[Æ ÊVÎ�×? À� ÊÐÁÅÝ æ¿¼Ø-?” Ê-.� ‘ÊÐÁÅ¿’ Ê�

Íj;. ÐhT Í���. Ì� -× æY§>�¿� “U©Î�� -� Ý&F ÐÒ�;..” Ê; ' �%¿ ÞÓ “Á` Ä�.. -� Àf¿k S÷¿�

�ïT�” Ê; {�Y. -� <H Ä¿�[\¿�. �� 63V Õ¹>ç æ¿­½-.�. Êk� �¿Ì ,È# 6¹[Æ ��Ä-. ̽ D� ½¿¾Q Ê��-, #� ÊÐÁÅ÷Æ� 6n Ue3Û0, ÄõH Ý&F

ÐÒ�; �Ø= Dùf. ʹ>�� ��î Ì� {¹[Æ æ¿¼{½ü�. ÊÁ� �� 6n Uù3�¿� æ¿� Á�. ÊVÎY ÔI!?T¿� Êk�\ ���.. Ê��-.� Í¿Ì¿�. 6� ̽ Íü�ØÛ ��¿� k� ÔIy½ -� ;û¿�� ÆI�i �?�; Ì� Íf�¿ß§�¿� 2#�¿­ç³ ʽ. �ù¿ {¹[{Z. 6� ÊVÎY §Í¿ �+ = Þ /V Þ�¿Ò�;� Õå�ͼ{Z.

**********

-�� E8� -�� �×J È��\. Þ Á¿C0½ Ì8WÌ �� ̽; D4J 6Z ¹j ¹�Á¿ �\J�- ÍÛ¹�¿¥ 5ùÌ.¿ Uù3{Z. ̽; �×

rÁw9S-.½½. Ú¿È�, Íâ Íâ ̽; á�Û; Ì~¿�[� Ľ? Þ8­�., Ì� ½�. �­J�¿¥ 5ùÌ.¿ Uù3¼¿{Z� ʽ. kÑ BI� �� 8y½ �\nw Ê�. Ĺ �r � ;�[�× ¥y¿�. Õ;. °Û Ä¿� Í; ¥3 j0 Ê¿Ì

227 ¹º ��� 2014-1

Page 229: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net������������������������������������BC��� �

6 hS(/�� ©�z

?�9� û�, Í; 6Ø; ÔIy- Þ�¯ 63¿Í¯ �VÎí ÊVÎY �¹>í j0 Êjü��- Ì� �Z#ͼ¹[�� Ê; ÞË� �Z# áv�. Ê+ ûÅÈ{Z.

ÊÍÎf §Í¿, Í¿Ì¿, æøå¿ Ê�. ÕÅ/ -�� È¿0Û� r¿� � ÐÛJ 6Ø¿� +� �År¿¥y ½�. ¿0�̽¿ Íçv\. �� 5h c� ÕÅ/ -�� È¿0Û; ·¿K¿ØÛ ½Û£ È¿0×J ��� gÅ¿� á?�¿� 6� Àj, 6� ¹VÎÛ Àj j²� 5¹f�T, Ä¿Ò¿ Àj, �fÙ �¿y È¿0Û Ìž� +3-� ¥�T, ¹½Í�½ 5h Uü�� V-.È  Û; �S�>¿� ���� æ¿�[e�. Ì� yÅ÷½ ØÈi#.¿ð c�c�٠̽ ÀØ �¿ß�¿ü½. Õå�¿ 3.ÜV ÜZ= j�y ªÄ� �� - jߧ{½¿Ì� ��Ó �Ø=Ö[¿Ø; @s¿V�ÃT¿�.

Í; Í� ôZ c�] �×4 Í�B¼�\ 6� Ë-�E8Û �{ s¿Á. �¹>�Ù �ïHÛ;~¿ÒZ. �Ð�Â� �­J¼Û;~¿ÒZ. ̽ K£Í6Û�. ¹0� Èü��; È�eÅ¿ hå� °?�>#�; 6×;. Ê�� ¹ØÛ;ÐW�¿� ¹0�� ¥?T¿­\. ¹ØÛ½; ¿�é?T½. 6×;. �× Ê�I¿� Ô�¹ ÔÈ ÁÌÄÌ÷[� ��!

Þ�EÅ¿ Ä+3Ü. °É kÛ>� �¿ÿJ æ½.  Û¹>Û k¬�I. á�T �#�-.�. ‘�¿Ô¿Ì yÅ¿ ½�. [[Ä-. Ê¿Ì¿Ì ¥#/ � æ-.’½¿� - D� ~�ÃT¿�. ÕVμÁ� �Ð� �­Jç Dú {Ø; �½½ü� 2#�-.�. ��W¿Ì [,ÄB-. - 8¹ ÌÍÎØ¿� ÄõH

ÄõH M¿S �¿ß� Ê#ÃT¿� D�. Õ¹ ×�¿ {Ø; ��  Û �¿ÿÛ ØÈi#.¿� {��. ���i Äf� ¥S� ¹Y�>; �UHj6 Õ¿6 Ê#�T�

æ¿� D�. ¾>� ÀØ 'V-.ÈÛ Êk�\' Ê; á¼�� �¿� Å�JÄ¿�. ¹ ;û³ ÊÅ.¿ 6{Z. ¹¿�# �� D�

Þ½wQ Ue3Û½. Á¿Èh Ä��[e�. 5 r¯¸ 6nw Ê; æ�wÅ¿� þn D�. æ½.ÍÉ¿� �«� �Û¾� j; ©ü �� ;� �8��.

Ì� D� ¥v�, -§Á¿ Ì� ¥v�, ÊÁ� Ì�¿Z� D� ¥vY, - ½¿¾Q �× ÔIy¿�, ;û¿�� Ý&F Ð�� Ï¿f, Ê\- �Û c��� �­ Ä¿� {; Êk�\ ��� ÕVÎY �¢¿ �¿Z� �HT��4, ÕÍÎfé ôZ v#J 6n ¥3T Þ½wQ Uù3�¿� Ð�{v� ¹j, ÄõH 6n ¥vT� {¹[Æ [Æ [�{ Ê; 2#�¿­�.. ŹÅ6Û 2��-Û ÞË�Å3¿, Þ½¿Ø¿, Í¿Ì¿, §Í¿, ���, ÞË, ;8ËÛ ÄÑ3 �ü��×Y¿� Ľ?.

- ÞÒ½Û�. ¥b�T Í� ;r�J ÄõH ³Ó¿� D�. ÊV�Í÷½ ÊØëå�Ýî ¥K�[S¿Ø½.ü� ÒVν D� ��T�.

ÊÐÌI �¿� “Ü” Ê¿� ̽ M¿S �;~¿�¿�. Þ ÁWÅ¿ �Å=п, � §ÁÝ Ð��½½.ü� Ê�½ù¿.. Õ-.ÉH Ì8WÌ Ì½ M¿S U�½ ͼ�� Õ-.<H

�¿�J ®Y ¹ü��½. ��Û¿� �» ¹ÉHJ¿� I�[¿�. �� �¿0� ¾Z� ÍÛ¹>[�Á�� ÄõH ~I�Y Ì�. - ¸½¿ ã Þ½¿j;. �ù¿ ¥?T¿â³½½. �ù¿ �+ = Êh ¹å�¿ ÀØ �0 �ÓI¿�.

228 ¹º ��� 2014-1

Page 230: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net������������������������������������BC��� �

7 hS(/�� ©�z

“Ï¿0¿ÿ.. Õ;. v#J ¥3T �� D� Þ½wQ Uù3{Z. -�� E8Ûé Ä��[e8?” ̽ M¿S �ÍÎf×, Êâ �D�̽¿, U�>UØÅ; 5z¿ÌÌ.

-�� E8Ûé Ê; �¿Ì �D�� Ê¿ü-.Y. Õâ -� -�� �×J È��¿Ø; ̽�× Ô�?T¿�? “½�. 6Z - M¿S; �� Ä��[eŽ.�0. �Vμ-. �Z#Í�Æ Ü Ê\- U©Tc {î” Ì½

�0J ÊVμVÎ� N¿Ó á3 ÊÛJ� ¹�WÃT¿�. “æ¼ Êâ¿ 6Z. ;� �¿� È��>½ {� Ð¥�Á��...” ÊÁw� Ê̹; ʾز¿ Þçv�. “'.. ÍÈf ¹Û� ¹¿ü-.8 Ê�B\ �#.. Ä¿� ¹Û U¼M­�- �� ÄÑ3 Ð��..” ½�. �ÍÎf×

�­J�¿�Û½. ̽ 5ùÌ.¿ ¹;~ÃT¿�. “Õ¿ÌÙ ÕVÎY À� - Ͽ ÊÐÁÅ¿ Ð��¿Ø; Õ× � ÀØ Øù á~¿�#?” �¿Ì ÐØ=��-. -

�0J ;  �Å¿ �R ���½ü� Ô�ÃT¿�. Ì� ½9WS-.Y. ÔÅ� ÔÅ�� V-.È  Û û�J �#ÃT¿�. Õ;. c�Û ©ü Ľ? [,y½ ���½¿�

�ù¿ ¥3�T �¹>f V-.È �� - ß� �, ÈØ¿�, ÕÛJ¿�, 2Å¿�, 㠹Ŀ� ÊÛ��¿ ¿�. ½9WÛ ÊÛ� ÞÓ[\ �0� �;~?T-.\.

“- ‘ÊÐÁÅ¿’ Ä« Õ¿Ì Í; ¥?T¿Ø�§{Z. [�]¿� À kÙ �`�vT�. -§ ÊÐ6Ë¿ ÕvT8 Ä�?” �� 2 ʽ{Z æ¼ Ê½{Z. - Á�+½¿ §Á¿ �Z# á¼�¿� Ì� U©ÎY. “ô¾>µ? À ͹> èb æ½. ‘¨µ Ã��’ .. :� ��µ Þp �Q ÐQ �½.Q.. �Z# ávT�. Á` Õ¹ 濼-

Ä�..” Ïî Ä¿¢¿ °y½ü� “2..” Ê�v�. “� âQ..” 6n ¹F Ê\¿�. Þ ;˾=¿ �� Ì-�½ �0Û �]� ÁWÅûS{¦ 5hÑW;?T½.ü� �� 63Íf j6 D� Íü��;

Ê×� æ¿�[e�. Ì8WÌ ©j� �¹>� �%÷- ;Ûй Õ¿ J 5h Ê�Ð�9Ù - Á¿¾8;. �f U©Î\. �ÉH� Ê�,¥�j6 Ì×8 v.½¿ ¥!�� �ü� ÞÅÚü��¿� 93� �¿Ø �#�-.. ��;§ Ź÷½ ÌÛV

Â?��� ŹÅ6Û gE� ¹Û�VÛÈ÷[S-.\. ã Êk�\� �¿Ì ,Èc ÊÁ�.. �� �¢¿ ̽ §Á¿ Ì~¿�[S¿� Ì� �¢¿ Êâ¿ Í0�½ü� �×

y .rÌ¿� ¹;~vTY. ̽ Ľ? Ô�?§Ð¼¿ �× ¹å�¿. �× Ì½; êŹ�ß�§Ð¼¿? ÊÁ� ̽ ;ù¿¢% Ê¿� Þ ¹ÉHJ� ¥� ØÅο Û¹u?T¿ü¿�. ¹> �%÷- Þ ¹ÉH; ��~¿� áV ÄÅÛ�ÈIÓÆ4? ʽ.ü� Êk�\ �# ,ȼTÛ� ¾t yÅ¿ ¹y.. ×�¿ {Z �×5- Á` ÕEÉ Ì½ ¥Ì ,Ó�¿ß§EI.

Õ× v�S½. - ÞÒ½Û� -é ½cW��¿�. �½.� Uù3; �¿Ì Í�Û�. ¥�T -� �� �ÌT� ¹;~?T-.. Õ-.�H 5h ¹>� -éy ÊV�Í¿� á�T ,ȼT� ��~?T¿� ,ȼTÛ¿�� Ü¿ ÆTy¿�. �¢¿�

229 ¹º ��� 2014-1

Page 231: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net������������������������������������BC��� �

8 hS(/�� ©�z

ÕVÎÿ ,È#uS ~×J� ,Ó�¿ß§EÛ; Þ80Í�[S-.. ª� ~ð� ¹�½; �Ðc ¹� �Ž. �0 ;û¿� ;ûÝ�³!

“ÊÌ�Y 4# Ô�� ¹> �0 �ß�§�� ʽ¼Ý ÈȽ¿. Õ¹ ,ȼT� ��-.. æ¼ � 5h½� U{J� 69” ]ÄB; Ê¿Ì8ÌB �â=E ¥ÃT¿� ÊØ=¿ �IÓ[S½. Ê¿j;� Æ#å¿ Ð¥�y¿�.

Á` Ê+ áj=Ä; �)H §JLF Ô�3T Ê�. k� æ½.ü�, Ê\- Ï+ k{½ü� Ê;~?T-.\. ê¿ÌÅ� ê¿ÌÅ�� "��½ ¡�w, ]Ói¿kw, ßÿj�J, Á>Q�r.. æ¼ Ï+ ½Ò��JZ. �¿Â Þ� �� �¿­� Ê\- ÕVÎY ¹> û� ½��¿� ¹½Í¼âÄ; ÊÁܽ¿� æ¿�. ÕÍÎf�VÎY - Õ��\��I× ��[S¿� ©Í¿ Ê°¿ ¥vT\{ Ê��¿ü¿¼� �VÎí ÌÍÎ �� ÔÅÐ; ðÅÛ ÊÅ ¹ÉHJ Í�¿�.

Ê� Ô�� ðÅÛ�. Í«�� á?T¿� “Ïî �)H� �)H½ü� ô¾>µ ©ÅJQ � ðÅ ¹ü�� �)Æ h¹>ÛÄB× æ¿­�³.. ÊÁ{ ã Ä;m Ä� ÔI/½ C0¿. - Ľ? æ½.Ð�. �3¯ "ÍQ Ò��½¿Ì ��� Ò��ù3ÈÛY. Ä�VÎ�×?” Ê; "Ø= Á¿âÜ¿. Ï ¾0�� °?§E Æ��§¼¿ �� Õ¿Ì ¹å�÷½ ͽ; Øfv� ÔI!��¿�.

Õ¿Ì Ê;.f¹-. �ÐŽ ' DÛ½ j�>; æ½. ÔÛJ ðÅ ¹;~¿�¿�. Ê� Ô�V �� 6Z ©Û ÀØ ÍÛ�� ¹f�½ Àȼ ÌÅ¹× æ¿ÿ {½ü�� ÅÐW¿Ì Í?V Å¿� ÊZ=�½. ׿f Ô�V. ©Û�#� ׿f ÆIP½ ðÅ ÀØ Ê¹>¼¹>� �#�T ¾¿�# Å¿� jÅ¿Â �f�½ �;. V9W�. �VÎí ¹v� ¹ �n D ¹;~¿�½ ðÅ; áy �× �Ò�0Í� �-.� 6� ÕÍÎfj6 ¹ü�§�{Z. æ¼.. Þ ðÅ [ì Íç¿Ì Ê¿Ø÷½ Á¿ØÅx¿ ÕÍÎfÐÅ� 8�{Z. ÕVÎ� ðŠ̽� ¹;~¿�Û;~ÃT¿�. ª�.. ~ð�.. ÄõH Õ¿§v� ©Y�-..

¬¼ È�eÅ¿ NrB� á~ÃT¿�. ̽; á�Û¿� Õ¿6 È¿03V �Z# á�× Ê; Þ¢Í�[¿� Ľ?. -¹¿� Þ¹�, Ø~Î6 �×4 ÔI3× {9 �� ©Í¿ È�e8;� -× �ÌT ~¥�¿ Íü�§{Z�. Ê¿Zé Ê� ���� ½YÃT¿� Ï �¢¿ Þ¢¿ {�¿�. ' -�� È¿0Û EÌ¿ ÁÅW¿ §Î\½ü� �¿Ì ;8Ë æ-.�, 63Í J �¿Ì �#Î.. �Û c�Û �¿ð æ½. §Í¿, Í¿Ì¿ Ê�. �ü ©�[ef.. �ù�Y!

D� Ê¿Z�; ̽� �36 �­��. “�ú ��Ð� �ÐQ n ØF ÞQ �ú �F �;V3{f¿k �Vn?” ÊÅÈ¿0� ûE� Ð��¿� “4.. ¾F ô 4 Êeµ” Ê;. “Êu�.. �¿Ì ÊhËù³..” Ê; æY�>-.�. S¿ Í� ;r�Û Ì�>Ð Í� Ê�3j¹ ¹å�Í� �Z# áy Õ�J �É¿ °y �¿Ø����. �UH� ͹> èb

j6� Ê\- ã S¿ ¾¿� �?T¿� Çe¿¹ ji “/ �ú uòw ÈJ Þn Ø p�?” eú �HT�� ½cW��¿�. Ê9�.. ÊÁ� ̽� � Õ¿f ʳ¯ �× Ô�w, Õ¿f ͹>½ ‘¨µ Ã��’ Ê; Ê¿Ì ¹ÅF� � U©Îç.. Ê;

ÞÛÁ3¿� �IÓ¿� Õ¿§ Á¿âÜV �ü. 'l �¿½- ‘Ý&F Ý�’ ¹j.. Ê��-. ��¹�. ‘¨µ Ã��’ ÊY� �Y� ¥h�½. E� á?�¿� Õ¿6 ·¿Y ;r��¿� ÍØÐ�;�. ÍI� Ð�T� - ¹<H ß� � �hé?T-.\ ̽ §Á¿. Ì;¿6 8{Ø; æøåͼu�¿Ì “�ò” Ê;

�;~¿�¿� ��¹ �¿�.

230 ¹º ��� 2014-1

Page 232: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net������������������������������������BC��� �

9 hS(/�� ©�z

ÒVν h�Ó á3Á�� Á��i é ÊY� yÅ¿ - �½é Ì�.. 2s¿Ò; �Ñ¿� ̽� Ê¿Ì ¥#Ð ;¿ß�Á�� ¹ÛÐÅÍ� ¹ØÛ�¿� AÄB× ;¿ß¿�[e�. Ì� ͹>� û�, V Ì]hT ̽ Ü¿� á¼{¹ ��>��>Ä¿� ¹<H �Û¹ÍÎÓ¿¥v�. vù¿¢¿ Õ¿ J ÍI�½ 5È×xÛ�. �#T ¥y Ê¿Ì8ÌB Í��Á¿� ½�W¿�.

ʹ>¼ �#�¿jÄ¿� Ì� �¿Z� ¹Z�S¿� ¸½¿� Ê�Á�¿��. “Ï¿f À`¿ �­J¼0¿ {Z. �;¿6 ¹ST ÈØ �?��� - ÀØ Ø²¿ ¥vTÅ��-.�” Ê-.Y. �½.� ½�W Ì]hT áy “3µ ~¿�” Ê�y -�¹>#ß�-.. “3µ ~¿�..” Ê; ' �%¿ ÞÓ Ì½ åQ� éy á?�; “'l ÕØ=Å¿ é ¹ÛQ ³¯ Ê-..” ÄõH ̽ ½9WÂ

V-.È  Û Â0� �?�<S-.Y ½�.. “ÀÅÁ� �¿¼Q �·¸4J æ¿�Iw½ E<H. ,Å©ü½ Õ¿û�Q Ê\[e#” Õ¿6 ½9W�� æ-.Y. �¢¿� -¹Á� æøå¿ 8Ð�JZ. °` ÏØ-. �­J�Û; “À`¿f �Z# ávT½; U~Î -¹-. ÞÛÁ3¿� Ð��#?” ávE � ¹ ÌVÎ

êŹ�ß��-.� ʽ.ü� 6ÁT q�� ¹ÉHhT Ê���. “�� �0 ÌÍÎ{Z�. Í�.¿Y ;r�� �Z# áv� À §Á¿.” ÞË�Å3[e�. “Í�.¿Y ;r�×.. -§Á�.. �VÎ�?” �¿U¿ Èf��� Ê�,v�. “À Õ¿f �¿â. À# ¾ù�â8¹ À �½é Ð���.” “� Õ¿f ØÈi8.. Ä� ½�. ~ÛÐ{â¿? Ê\- �Z# á¼0¿ �¿Z�? #� 8EIw¿� ¹j..” 6ÁT

$ß��-.�. “·Ê¿ Õ¹>¼ ¹�j=Ä; ¹j; #� 8{Z. 63" ¹j.. ¥h D� æ¿�. uQ �0�{Z ]¿�.” “ÊÅ.¿ 6{Z. Õ¹>¼ ¹�j=Ä��¿� � Õ¿f ØÈiÅ �¿Z� �Z# áv#?” “' Êj.. 8� Í�¿f� ÀH¹>` 8EI ¹j; 6ÁT ÂY� �½é Ð��]¿�.” “-� Â� §Á�..” “ÞÈ¿�È¿�.. À6 �¢¿ �Å3¿ {Ø; 6Z. 2�é ô û � en� �F �\¿k ÕF. Ê¿Æ..” - �0  �T

6�¿� ÄÑ3� Þ~ �ÐÅ% Õ¥�vY. ‘ÊÐÁÅ¿’ �åù¿ Ê��E;. ¾f� �� 5�j;� Õ× Ó¿��; �¿�� ¬Û ¥vT½; Ê��¿ü-.ç³.

©Í¿ �� Ä« ��>Ð Íü�ØÛ� [\ ̽; Õ¾�¿� �­�-? �� �¿Z ̽� D� ¥y æ¿�Iw¿â³.. ��¿ ̽; ;ÅJ�¤¿ Uù3{Ø; U"Îa×? ÊÁ� Ì�¿ Ê��¿ü-.í - ��¿�.. 2�é Ä¿� 3.sS8� Ê��¿ü-.�.. {¹[Æ ;û¿� ̽� ¹ ·¿í �)H<H Ê\[ ¿­e? - ÞÒ½� Èü� ÔÓ½ Ï#× ' Íز� ©� {�¿� Ì j�� �ü��[S-.\.

“ðÅ �× k9-.#. À ¥h ÀØ ¾¿�Å¿ [ì ͼ{¹ �Û�Ûu¿�” - ¥h�½. ��éy á�T U©ÎY.

231 ¹º ��� 2014-1

Page 233: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net������������������������������������BC��� �

10 hS(/�� ©�z

2s¿Ò; ̽ ,ȼT� ½�. ÊÍÎfj6 Þ¿îɽ �YS½. ÞÒ½Û Á¿Èh Ä��[\ ÄõH ÞË�Å3¿� Ð�� Í��.

“Ô�V À�å��? ã ðÅ á?T¿�...” Ê; ' �%¿ Þ�Y. Õ�ÐÅ�VÎ� ̽ ¹ÉH á¼; �I~Ì-;. �ÌT� áv�. 6� Ê� �%¿ ÁÈ¿ 3".. “�)H ã Å¿� ð` ¹ü��¿­# ¹j.. À� Êâ- �HT��¿�?” Ê-.Y vÑ3÷½¿Ì Ê�ù¹ÌW¿

æf�Íç×. - Ü¿ ¹�{ gEI. �y Í�� 5ùÌ.¿ ¥?T-.¼; Ô�ÃT¿�. “2.. ÌÛ¿ËÛ ðÅ ã Å¿�� æ¿ü¿� 6� Õ׿f� ¹ü�§# �)H. Íü�ðÅ{ ¹ü��¿­#” Ê� ��

Ô�ؽ.ü� Þ�Í%� Ê-.�. “ϳ{ -é¿ Ô�? ðÅÛ ��¿�. Ê\- �VÎ� À# ��>Ð �­J�Æ �� ��E�;. À# g]¿F �

æ¿çÁ�� �� Ïî ¹f �­J�Iw ÐÃT¿�” �× ÆI�i Ê�vY. Ê¿� Ïî¹f �­J�I ¹j; -Ù �ß�§×.. ©ÍÄ; -§ ,ȼT j½¿ Õ��½ü� �Ø= D�. ÉH¿�

,È`.. Èf��� hü��-.� ãv�. Þ §Í¿¿� “�Û c�Û ;¿ð Ï÷[e#. ÊÁ� ¹½Í¼{â¿?” Ê; Èf�� ¹�,v�. “Þ�¯ ÐQ> ÀØ Ú¿È�# �ïH�. ÕEÉ æØùÝ Ð���” ��²� U©ÎY Á�+½¿. ÕÌ�� ÊÁT�� ÞË�Å3[¼Ý - Í; ʽ.ü�¿�. 6ÁT Æ#�; “2·ïH8.. Ä� - ¹> �S- UÍÎ{â¿?” ʽ���. “Ê¿Zé� Þ c� À� D� ½¿¾Q Õ���. À# 6n ¥vTÅ��-.�. Õ×  �T� Ä��[\

Íf�¿ß§Å�§{Z” ½�. �� ÌÍÎü���× Á¿b¿�Y Ê¡¿. “Ê×È; -� Ô�Z� Ä�..” Ì~οß�¿jÄ; �pÛ 5ùÌ.¿ ¥v�. “D� ¥?¿� ÔI3��..” ̽ ¹<H ½�. áy ½9WS-.\. Êf3 8�.. Ï+ h½.� UÍÎ� ã Êk�\. ÊVÎç Á��i U~Î æ¿Kß��. Õ¿� ¥y ã �Û c��

kÑÍ�¿� 6¹ �Ð�� +½¿ÌfÙ 6Å%¿ �� �� Êe3-? ʳB ;û¿�� Ý&F Ðß�× æ¿�. ½�. - ¥Ì ÌÍÎ;~¿¥?T-.Y�!

ÌB.. Ì,ÎVÎÛ Á¿Èh �× æ-. ̽¿� -�¿Ì Õå�³, Ì� {¼; ��¿Ì Ú¿ÈÍ�4 ̽� ÊÅ.Ä�3× UÍμ�×? ÄõH ÞÒ½J K�[e�.

“[�J¿�. Ê\[\¿��.. À# Ä��[\- �� ÄõH Ð�� ¹;~¿���” �ÍέJ, Êh ���� U"ÎvY -�, - ÞÒ½ÛÙ ¹I~ ¹UH� °�T.

Þ Ì8WÌ Þ�¯, ÐQ>, �Fw, y;�� Õ¿6 Ï°¦ �0� ê�J �× ÁÄùÝ È��[\¿�. E� éy á?�¿� ÍØ�¿Y ½Û£ Ê\¿�. Õ¿¹ �ï=Ä; {� ¾ù0 Í�¿. - �½é Õ¿fj6 Ð�� �¿©Y. ÊVÎç �)H[E×

232 ¹º ��� 2014-1

Page 234: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net������������������������������������BC��� �

11 hS(/�� ©�z

Ê; Ä� ���� æ¿�. ̽; Ð�I ¹ØÛ½; ©j� ¿�é?T-.\. ̽ �¢¿ Ï ��Î {Z. �ÍέJ, Ê¿Æ y .rÌ¿. ‘�ú �F’ U"Îy �½��>- h�Ó á¼�¿� �)H[eY.

ÌB... Ïî ÊÅ.¿ ÊÍ3 6½ü� ĽÁ¿� Þ½¿Ø³, kÀ ¹Iy[\ ÊÁ¿ Å�¿� æ¿�. �� ̽; ÊÛ�¤¿

Uù3{Ø�, ̽� - Ľ? i%Á�½÷½ ��Ð æ¿Ø; ̽é+ �ÐÅ% ÕÐW{¹[e�. �� ÕEWÛ��-. Ì� Þ�¿Ò¼¿ {Z�!

̽ ¹Iy §> ÊY� °3 �+ = Ä�¿Ì ¾Û¿� ̽ /V� ×�>¿ü-.Y. c� c�Ù Ä�¿Ì ��> 5Ë.× ��[S-.Y. ã Êk�\ #� ¹;~¿¥�, �0J �;~¿¥� 6�¿� ÍÛ ÌT¿� °` Õ¿§ Ð3�T æ-.¼;~?T¿�. ̽ ß� � æ½. ¾Û÷½ Ð3�TÌWV ,ÅÛ�. jü�; Ľ?� ØÈiÅ� �)H ÌÅ� á3T ÌÍÎ ¹;~¿Òj ?;.ÌÌW¿.. 6� Ê¿Ì ¥#Ð� Ì� 8;EWI ¹j!

ÞÒ½J �;Ó Æ�� �ÛJ� �:J�> �ÄB¿ �¿Z��� �É¿ �j=Ä; �F °v�. �ÄB¿ ͹>½ jjV - ÁÈ¿ �ST½. �Ø= Ê0��:� ¹;~¿�¿�. Ï¿­ Ê; á3T #½ - "# �½. {�n 8?¿�. ÞË�Å3[\ ÍÛ� �?�ïH�.

Ä« �Ø= ¾#°¿ {Z ÍÛ Ï�¿î½; Ô�� áZ=� ¹j.. u]¼;. �� �׶�.. ÏÀ ÊÅ.¿ 6¹ ÊfÄù¿� á?T¿� ���×¶Û ÄÑ3½ �½. æÌTÅ¿ ¹;~¿�¿�. �ÛJ� ³6ÉH ÀØ �#�; Ô�� áv�.

“ô �� �ÐQ οú e� ÞÛ�`.fJ pQ . ÞQ Ø '� J Ð� Þ¹ � P¿ú Õ� �¯ ÐÅn. �ÍÎfÙ - æ¿�[..”

¹ÉHJ ;¿�½ �<H +8©Ì¿� ��y Ê�8Û; Ì�"?T-.\. Ê¿S{; ÞË�Å3¿, ʽ¿Ì÷½ Þ½¿Ø¿, Õ¿éî ÍjJ ØÈ{½¿Ì, �0J UÍÎ{½¿Ì ÊZxÌ÷½ Ê�¬h ¹�B��� ÌÄ� ¹�.# ÌÍÎ Äc gå Ô�Ø¿ü-.\. Ê¿Ìf Á¿¾Å¿�.. �׿f �9W Õ¿�¹>� êŹ°³ 6¾f� �9W 6EÛ; UÍμ¿, - 濭E Ê; Ê�Äh §Á¿ �Z# á¼�¿� - æ¿�,ÄB; Ê¿Ì Êb6Å¿� UÍμ¿ áy.. Êk� �¿Ì ,È� 2 2... Ê; ÔÅ� ÔÅ�� ½9W...

�¢¿� ÕVÎY - ½9WJ� V-.È  Û û�J �#ÃT¿�.. ã ��.Û `\ �IÓ[�!

233 ¹º ��� 2014-1

Page 235: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������BC��� �

1 ÊÍ��SY

GH #�<�E +I'&'JGH #�<�E +I'&'J �K�K..��..�LMN +1'9�LMN +1'9 �� _| w� #��)}� a{R (G~j 31, 2014) #�m���{

���> ���D� @� <=>? [� $� &�9M 19 � a{R a)u � �^M� ��

��)�� a)u � ,�$, ��� - 5� k�x5)� � ****

Õ¿f ��¹ æ½. ×� �#�; Ïî VÁT¹¿ +�� ÒZ9S-.Y 5vØ89. �#�; ÊÅÈ¿0 6¹�¿â Þù½ gÅ3 Å�â�- “ÏÄ¿ÿ... ÏÄ¿íò... 'v�× ÐvT8? ÄõH ��=#��...”

Ê¿� Ð��¿�. Ê� �; �¿0� {Ð{jù½. ÌÛ �¢¿ Êüh~Î Ê��Y- “Ï÷¿â..? Ïr­ ¹¿�#? ÏÖ- ÊÅ&¿­..?” Ïî Í; æ¿� Ð��¿â³- ��=� U��½ �¿�#I. ¥h°ÉHÂ� �½�> Z9W�¿� Ð�� “�Ðc 6�¼

Ð��¿Ø¿ÿ... zÅØ0! Þ� �Ðc, �¹>Y.¿� Ð��¿î, �¿Z���¿î ��¿Ì Ê�Ó- UÍÎ0¿ {Z. ÀÂ� �­J�Û0!!” Ê¿� �VÛ¿�.

‘z...Å...Ø..! zÅØ !!’ – Þù½ �Ø9� ÊÁÎå�¿� Í���¿¼�... ÊÁ¿¹IÎÌ¿�� Þù½ �ë�f ��Ð�¿�. ÐëhT«�3 Þù½ ÌÅá 63¿VÛÙ, °`W# 2ÉJÙ h#��¿­Y. Þ 5v.½¿ �¿Øc �ÅÁ ÍY�¿­#. ÍÛ¹�¿Ì�4, Í�Òù¿ §Á³ �¿ÌÄ¿î ̽ �­JYT¿­#.

�>¹>� ¡Ð½Íù½¿ �4. Å6Û Á¿C0½�, ����, �¿Øc Ð3�T� �ÅÁ ÍYS¿­#. Ê×, E� K£Í6� �� Ð�T[� æ¿­\. Ef Ê�. �#T¿¼¹[Ðß�. Ef ÜëØe;. ��½ Á¿ÈS� �� 濼Ðß�. 6� Ef; �ÛJ6ÛD Í�Û¿� Ľ? æ¿ß§{¿ ¹j! ̽ ¡Ð½Íù½¿ Ê׿f Á¿C0½{÷- û�Ó9¿�... Ä�, ã ‘ zÅØ ’ Ê� "# �¢¿ �¿0� �#T8м¿ {Z.

234 ¹º ��� 2014-1

Page 236: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������BC��� �

2 ÊÍ��SY

Þ�¼ �¢¿ ̽� �Z�>¿� Õ¿fÐÅ� Ð��¿Ø¿�..?! “ʾ��... ÌWÅ� Å¿� – Ì8WÌ ÒZ9�¿Z# ��...” Å�â� �?�>¿� ÍI���¿�. 5vØ89 ʽ3ĽÁ>¿�� �«�¿� {� ¾ùf���Y. }û¿ ß� � �¿� ¹VÎ�; �ÄB¿ ØÈiÅ �½ù¿� ;Û¾�9½. ‘Þ�’ �s¿� Í«�� ázY. ;ûÝ, 6î

Ô�Z6�... ¡�Ì¿ �4. �ZY�Û� �» Ê;.f� jü�¿� S� ÐÅ���½ vÄ �]� �ûù¿ Þ ¹ÉH ¹½¾YT½.üJ� Ê;~ÃT¿� Þ�; á?T¿�.

“½Äv>Å¿ vQ...” ·¿Y ¥S] Y�¿� ½ÄÁ>��T ʽ.j�. ¹>�%¿ Ì0Í­\¿�, Õ¿fj6 Ð��½ Ð3�T �лÆ�¿- ÊhÐ× g�¿� Õ¿ J �c�Ú0��¿� 濼¼¿ gÐ3¿

6Ø;~¿�¿�. Ê¿Zé Þ�; “ÍI� Å¿¼�B... �#�; �­J¼j¿!” Ê; ÍI� ½��Y. Þù½ �½é Þ� ÍI� ÊY��f� �J; Ã9 �#�½.Ì8WÌ Ì� Þ� �Z#� �#�-.Y 5vØ89. ßü�5¹>Û �� á¼0¿ {j�. Þù½ Ð¿é ¹-.ÅÎ�¿� áÃT¿�. Þ� ¹ÉH;¿� ¹ëÌû£�gп Á��¿×

;¿�9¿�. Ê� ÈÄ;¿� 6ÁT Õ¾�¿�� ¹�×Y 5vØ89. Þ Ì8WÌ ÌÛh~Î – “Å�... 6ÁT Ä¿��<H �?�8 !” Ê;

U©ÎY. “Þ�... Þ�... Ê×, !” Í�.¿¥ ¾ZI��¿� Å�â�. ̽� �� Á#=�¿� �#�-.Y 5vØ89. Þ� �Ðc ̽�¿6 �#T8¹[\-... Þ�� Ì� k� ÔIy½Eç

ʽ. �åù¿ Þ� EÛ6;. á�T¿� ÊÅ .Ä9¿�. “2�... UÍÎ�B...” Ê-.Y �åù¿� Ð?T½.üJ�. “� Ê�B\ ‘�WÌ’ ÕVÎY Ä¿� �� � �½wÅ\3¿� vQ ! ÕÍÎfj6 �0e£ 5ØÅ<½I��¿�. Ef ��¿�

ÔIy Û¿¼� EÉH0... EÉH âË¿ ·Ê¿ ÕÐWÄ; Ê��#. Ð¥� �Û Ê¹>�� �ÉHuS-.¿...” Ò¹Ò6 UVÎ�[S½. Þ� �0� �-.ç6�, ‘ÊÁw� Þ�� ̽ Í�rf ?’ ʽ. �åù¿ �¢¿ ÊÅ.¿6{Z 5vØ89�.

‘�WÌ..? ã "# �½.üJ�� æ¿�. ÊÁ� ;-., -. ̽ �0J �� ã ‘�WÌ’ Ê� "# ê�J½üJ�� Ê;~ÃT¿�. 6;, �Ðc �#T8м¿ {Z. �Ð8 �WÌ? ‘� Ê�B\’ Ê; ã�¼ U[T¿� 6�... -� �¢¿ ÊÁw� �#T8м¿ {â? ÊÁ{¿f �åù¿?’ Ê��¿� Ï¿ �­J� Ô�¹ ¸½¿� Þ� U"Î� �½v�Y 5vØ89. Ê� ÔIù; zÅØ Þù½� ̽ ��¿� Ê¿� Ô�Á� Ê��; �¹>hVΧ�¿� UÍÎvÓ¿�.

Ê¿Ì... Í�.¿� Å�â� ·¿Y Ä¿��ÉH �J?�, ·¿Y 6�¹VÎ� Ñ �ü��; �?�Ð�� E� �¿Z½. ì©ò # �f�¿�.

“�?§¿¼�B...” Ê-.Y 5vØ89- ËÅØ /V á�T. 6�, �?§{j�. Ì� U"Î �0Û� Þù½ Ï �Ñ¿�� Áο�¿Ò¹[м¿ ÈÄ;¿�½ zÅØ� 6ÁT Ê��½¿ ¹IÓ¿�. 63V

Þù½� Í�ýÛ½� áy¿� – “vQ... ��Ðc À� �#T�8{j ?” ʽ�Ó¿� Á¿âÜ¿�.

235 ¹º ��� 2014-1

Page 237: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������BC��� �

3 ÊÍ��SY

UÍι ÌÍÎ{jù½�- “�r¿Ò�B... ;û¿�� -� �#T8м¿ {Z...” Ê-.Y. Ê� �½. �¿0� Þ� Ľ? $ß��¿�. Å�â� �� �ÅT 5¹>� �#�¿� �åù¿ Ô�?§Ð�;�. “ÍØ�`ÉH E¿Øf �åù¿ vQ...” �#T ¥?T½.üJ� Ø��f�¿� zÅØ. g83�ÅTIØ=� ÞÁ�T� �½v�#. “�ÌT"0; ‘Á¿¡Ð;’ �yÎ0n �� ÊkÅZ� §Á¿ Ê�BF Êe3�. ÊVÎç - Úú 5¹>� À� ÔIy½ "n¿F

�Ðc. Í8Ä�<¿Ò�;� ÀH��#. -� Ì]hT½ Í�y .h# �½���?T½. �½y¹ Ò��, j;� Í��>Å¿ {; ÞÒ½Û �Ð�� ÞÌBÜÌ3 ¥?§EÛ½. - kÑ; � ÊÄB� �� �Ð��T ÌÛJ�IJ[S½.VÎY- Ï DÛ Ï ÖÐË�T -# Øù ÌÛ�¿î ʽ.üJ� À# �83;.�T U~ν -�� �0� -� @S�# ÞË ¹IÓ¿�\. - �ÅT ½�., - �¼¸� [m¿Ò{; ÊÁÄ# .Y �¢Ý 6Z- ÊÌ$¹ Ð3Á½Í#Y, Ð3�TÌW¿ {;EY. - Á¿vÅ¡�Ì¿ �`<H ÒÛJ� æ¿ü¿Ø; �4. ÞË� �ü��½. -�- �ÉH\½ DçÉHé ½Å¹¿ á~¿�Y. ¹ �¼� û½B;��½ Ì8WÌ - @S� Ä�¿Ì �ÈK�[\¿�. Ì� Á¿©�¿Ò¹[� Õ¿ J; ��/½ Ð?T9Û;.¿f� ̽ ��Yé ÌÈÛÚ­�Y. Ê¿Æ6Z, Õ�J È�¥¿Z� Í�Ä¿� ÕÉH ��« ¥y �� Ô¥� -�� ¼��I. �� ÓÅ&½3¿� ×�>; �,3EY. ÞÌBÜÌ3�  ��� y .h� Ð��½ - ÁÄÁ3� Ê¿Ø�Ù �× ÆI¹� Ê;~¿�Ðß�. 6�, -� Ê× Ê;~¿Ò¹[м¿ Ð{J Þ 5ùÌ.¿ ¥z�.

� ÊÄB �� ÅÜÁ3¿� UVÎ�¿ü½. - k+, °Ø- Ê�. �-.# À#. Þ Ì8WÌ � ÊÄB -� �Å3¿ U��¿�... ÄÑ3 À# ¹ÛÈ©?�;, ‘¡�Ì¿’ ��Ð ��¿� -� ÊÅ .Ä�3üJ U©Î#. ‘á¼�B... Ò;[Ð�;� �9W á~¿�½ �Å3¿, Ô�E- @̹�;� á~¿ß. ÊVÎY � ¡�Ì¿; ¹��� NÛÓ[�\!’ Ê; Þc� À# ʽ.�0� -� �ÌT �83;. Õ��\. Þ Ì8WÌ ¿��Å3¿ Ôß��;, - �¼� �?�; - �ÅT�¿� yÅ¿� Ð¥�z�. ʹ>�, Õ¹>� -�ÓÉH Í; ¥?�¿� - �S# �WÌ� Ò��¿ß�¿� �¿� �Ø= ¥z�. Ì� ÕVÎY Ä¿� �� � �½wQ Ê\3¿�...” Ê;, æâW�;. ÞV�� 5ùÌ.¿ ·¿Y ��� ÞÓ¿j�.

5vØ89 ÞË�Å3¿� �½v�Y... Þ� ÄõH UÍÎvÓ¿�- “vQ! Õ�.ÉH -� �4.v#J kÑ], ¹��] �ZÅe3\. 6�, �VÎ� ~��j;× Ò;[EÛ; �¢¿

Ê�§{Z vQ! 5h ¹å�¿� ‘Ò;[Ð�;� �9W á~¿�½ �Å3¿, Ô�E- @̹�;� á~¿�. ÊVÎY � ¡�Ì¿; ¹��� NÛÓ [�\!’ ʽ. À �0{ �#T Ôß���j;;. ÊVÎY - �¹>¼{; �¿��Å3¿ ¹I,�. Þ �Å3¿Â� 5h ¹���. jü�¿� Ð��� vQ! ÕVÎY -� ��å3ST �� Á¿Âå¿� ¹½¾YS¿�...” Ê; ' �%¿ ÞÓ, “ÕVÎY � Ê�B\ Ä¿� �� � �½wQ �¢Ý 6Z vQ... ½. û�Ó½ ÍØÐ ÌÅÈh Í«�J 8Ô¿ ÌT¿ÀØ Ê¿Ø�¹¿� ��>Ð �#>� Ôß��; p¯� ½ ©Á\3¿�...”

5vØ89 ½ÄB{¹[eY. Ïî vfÄ;m� ¹ Êg�38I� �83;.ÐW�;� �� U~ν -�� �0� Þ Ð3�T ÀØ �¿Ìf 5gE;. á~¿�f- ¹ÉH�¿â ÁÎå�¿� ¹;~?T¿�... Ê;ÅWÒ�ùÄ Ê�¬h ÊÌ� Ý� ûÛØ�¿�¿�.

�¿0� Æ#�;- “Ê9��... À Ê�B\ "`r0-.J?” ʽ��Y.

236 ¹º ��� 2014-1

Page 238: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������BC��� �

4 ÊÍ��SY

“�WÌ... �WÌ vQ!” Ê¿j� æâWÈ¿�. ÊVÎY �HT��¿� 5vØ89�- Í�c�Û EÌ¿ Ê;. �½Í�¹J ÍØÐ ÌÅÈh pI�� 5¹f�T ‘ 3 �F p¯� ’ Ð��½ ‘

�WÌ ’ Ê� Ê�B\ D 5ß�¿�½ �åù¿! Ê¿Æ6Z, Þc� 8� ì.è.�3¯ º½nw Þ Ê�B\; Õ¿0�W¤ ¥�T -�� �0� �­J�?T½. ÁÄù¿- Þ ÍØÐ ÌÅÈh Í«�J e\�½ ̽ ĽÐ�� Ê� á~�T “Þ Ê�B\; áy ��= Ôß�§8!” Ê; Ì� ʽ.�0� �� �HT��ò. Ê\Æ, Þ ‘ �WÌ ’ Ê� Ê�B\ ã ‘ zÅØ ’ �S# ʽ.�0!

“vQ... ” Ê¿� zÅØ ~I�½ ~�V� ÞÒ½J¿� Æ#�;, Þ� /V ázY 5vØ89. “vQ! 3 �F p¯� 83¿� Ð��½ Á¿ØÅx¿ ãc� vù¿¢¿ Åè¿�gÅh Þ� �ù¿ � �WÌ� �s3Ä¿�

¥SÛ ÀZ� Á�>Å¿, 5Ë¿vÍ¢¿ Õ?T-.#. À# ÌÍÎ�¿� Ð��½ - �¼¸� À +�½� Ê¿�¿Ò¿� vQ! Õ¿Zé Õ;. Á¿ÐÌw8Û Ì8WÌ rÄBI. �S�>¿� Ð���. À �0� - ¡��;. ;ÛÚ­�\... À Þý8WØ¿ - �S# ��å3ST; ����Z=S¿Ø; - ½ÄB¹¿!” ¹ÉHJ �f ?Y� ¹�B�¿�¿¼� Ê�3Å.½� Ê¿� zÅØ.

5vØ89 �¿0� ¾ZIÐW{Z. vÒ½� � á�T ¸½¿� æ¿�[eY. Þù½ Áοؽ ÊÅ .¿6¹- æâWÈ¿� Þù½ �s¿é á¼vÓ¿� zÅØ.

��=3Íf Ì8WÌ- Ľ?; gEÛ;.f� ' �Í¿ Ð��½üJ� ÌÛ Í¿��T... zÅØ /V h�Ó Ê-.Y 5vØ89 – “á¼�B zÅj! Þ-Y � U~νüJ� ¹��J æ½. �×Ä¿�� �83;.¥� �0� �� �¿ÂÄ¿�� U©Î�.

EÉH¿Ø� - �0I. �× �W¹�¿�c -PÆ Ô�Z 6�- �� U~ν Þ -�� �0ÛÂ� � ¡��;. ;ÛÚü�§Ð¼Ý 6¹- � �S�. �� Ò¹>� �¿�, 5hgпS8I� ����j=9. Ê¿Z� ;�. Ľ���T� Ê�½¿�?T-.�. - �0I. Ðë+ [�ù¹- Õ¿Ìf 5fû¹�W;. ¥��� á©9. �9W vb¿�½ ã 5fû¹�W;. ªÅ�¿�Iw½ kÑ3Ì �� -ÀØ æ¿�¹j!”

zÅØ ÊÅ.¿6½üJ ÊfÄù¿� áy¿�. ÊÍÎfÐÅ� 5vØ89 5¹>� �H�;, û�,Ø¿� ¸½¿� á�T, �¿� 9½. Å�â� ÊVÎY �Ø� ¹�~¿� – “Ï¿ {Z zÅj! 3 �F p¯� 83¿� vb¿�½ À �WÌ; ½. ì.è. Õ¿0�W¤ ¥�T½. e¿¹Q Ê�Ó½ 5Ë.� ‘-�

�¹�Q 6EÛ; æ¿�. 6�, � Þ�.¹ Í�y.h ÐÛJ �� �¹�Q §Qw ¥ù{�’ Ê; �WÌ UÍμ¿ ÝD áz¿. Õ¹ Þ ��� �ü�§ÐØ=; À Ê�B\� UVÎ. À �WÌ �¹�Q §Qw Ò�°¿Z� Ê�3 s#� ÌT¿ Ý� ��vT¿. Ê× � kÑ3Ì; �Å°#vT¿... Á`-?”

zÅØ� �¿0� ÊÅ.¿6{Z. 63Íf� Å�â� �0J; vÅ¿  �T� ÊÐÈÌÄe3¹- Ľ?; æâWÈ¿, Þ½¿Ø¿ ¹>v�� �<H½

@Ø=Û�3Á��- “vQ... Ê�B...” Ê¿� Õ#Ä¿� �¿Z��� ·¿Y ¥ST� Þ g83�ÅTÛ 6ÉH� ß��y, Þ½¿Øk�ÎÛ ¹�.#��.ÅÐvÓ¿�.

5vØ89 Þ�; E�¿¥ 5ùÌ.¿ ¥ù{Z... ‘ Ê8 .¿Ó ’ ʽ. Íj;� ;û÷½ ;ÅWÒ½¿×... ̽ Ľ?�, �0{. 6Z- ̽ 2~�; gÌ¿ �0J� Ê�Ð�¿�

ÍI�½ gÅ3 Å�â� п¹ 5Ë¿v ÅW¹¿� á�T æ¿�[eY. ******

237 ¹º ��� 2014-1

Page 239: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������BC��� �

1 ÊÍ��SY

:O7&PQ:O7&PQ %RS TU�V %RS TU�V �� _| w� #��)}� a{R (G~j 31, 2014) #�m���{

���> ���D� @� <=>? [� $� &�9M 19 � a{R a)u � �^M� ��

��)�� a)u � ,�$, ��� - 5� k�x5)� � ****

Ä��I. Ἷ�!! �Ð� �¡ E#-.#. Á¿Á>ëh Á¿5jeJ ÁÜû�W;. §Î\ �½Ð ù¿���

ÌeÅ9S-.#. ¹ë�Ä¿� ¾hé?T-.#. -�� 8< J Á¿©�¿¥¿Z� -- e̽ ÍYS-.#. Í�>¿f E·Ðc Íf�¿ß��¿Ì ÁÄù¿, ��¹ �� êŹ¼¿ {Z.

ʽ.üJ.. - "# �Ð. Í] J�# V­��. ¹å�Í� Ò�E�. �Ø8k¤ Ä¿� æî3È¿ Á¿©�¿��. �ÌT "0 t� 6¿�JFw ¹ 9 JF �� �-.�. - gÅ3 Çe ÌÍÎ -¹¿� �Ð� {#. ªr¿� �) J ¥?�-.¿. VΧ¹ [Æ �Ø=I. 6Ø; Ð¥�z¿. k�� ¾S�S-.¿.

k� ¾Ì¹¼¿ Ê¿� k� Á¿©�¿Ò¼¿ 6Z. ½��� ¹Ûм¿.. ½9W� ¾Ì¹¼¿ Ê; �½��¿­�. 6� � Ê©Q� �¿F Õ¿Z� �½.¿. ¹��¹# ¹�?�; �­JY��¿Ì ÁÄù¿ �� �×Ä¿��

濼Z. ¹> � Ê©Q� �¿F Ï¿f.. �Ø8k¤ Õ׿f Ê©Q� �¿Fw �×� æ¿Kß�. Ê¿Ô¿Z� �Û c�Û EÌ¿ � Í�>¿ J� ' �ÌT û¿0 Êa=� �Ó¿�. ÊÌ; "# �4¤. ' ��¢÷½

Ð3�T. �ÐW�Â� �­J¼Y. ,Z=½½� �ïTY. Ï ÊÅ.8Ö�� Õ¿f� h�Ó8Y. ȼ¿ =?��¿Ì Sµ �� 濼Z

238 ¹º ��� 2014-1

Page 240: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������BC��� �

2 ÊÍ��SY

6u�.. �VÎ� �y½ ȼ¿Â� ¹;~vTY. EÉJ� �� ÛJ �3`©½0. E) J¿fÙ �VÎ� �Ð� Ð��½üJ ¹;~¿Ò#. - gÅ3 ÐÛJ ã �åeÛ�. -� ÔIz\.

�4¤ Þ�¯ � �ïJ¹ Þù½ gÅ3 Ê�� 6Û�Í¿ � Þ�ç. �4¤ ��¿�.. EÉJ ªÄ ��¿�, ̽ §Á¿ �4¤ ÁÄù¿ é­\¿Ò¹ [м¿ ��¿�.. Ê�, Çe�

U�� æ¿ü¿�. ã ÄÑ3 �4¤, Ê� c� M¼Ð ÍYS-.Å0. Õ�J, �ïJ;. Íf�¿ß§�¿� �4¤ Þ�?� ��>Ð�

濼�;. Ê� Ìü�§{¹[¿�. Þ Õ�J ¹ ×�×.. Þ� ¹ Ø+× g�ÃT¿Ø0. � Çe �4 �Ø= g6Û&?� Ê\½üJ Ê�� ÊVμVÎ� ��wI¿k �� Õ�T æ¿ü¿�.

--- ¹ c�.. ��, Çe kÛ>� �#�; ��.Û; á�T �­JY�¿ü-.¿. �4¤ EÉJ Õ¿f 6I¿k Ún ³Ó¿�. � í#J Ê�. ÔÅ� 濼¼¿ ÐÛJ Ê� �� ÁÎå�¿� �;~¿�¿�. Ê� íQ �y¿�. ‘‘8.. 8.. Õ� �� -� �ÆT¿ 6Z�. �;.v#J

Ê���. ¹>c×- ÌWÅ� Ð��E? Õ¿ J �ïJ¿ �#T¿¼Z. �VÎY áY.. Þ�¯.. Þ�¯.. - Ø��¿.. ’’ Ê; Ì�V ��T� Ê� ÊÅм¿ Ø]f�¿�.

‘‘�¿Z¹× Ê#?T-.J? ��÷- �M��-? c¼J ÀØ h�M��-?’’ �4¤ �IJ�� Ê-.Y. ‘‘Þ.. Ê9� Ä�.. Ê׿ �� Ä� �) J, �ïJ¿.. �¿Z§? Þ�?� ÌÈÛKß��?’’ ‘‘Ê�! �� Ľ§ÁÝ ¹j ¹å�ÍYS-.�. vù¿¢¿ 6�� Õ¿f� 8м¿ -� �ØÅZ. - Í;

Ê׿f�. ÊÅ.¿ ¥?§’’ ‘‘Þ.. Ê9�. �� ~��j;.. �� ÊÅ.¿ ¥?§EI. �§Á¿ ÊÄB;, -½.; Ê¿Ø«. Ð�I Ð¥�z áY. Ê¿Zé.. �� ÊÅ.¿ ¥?§EI? ã Õ�J -§ ×� Ê\[\¿�’’ - Ê� Èf�� Ê��¿�. ‘‘Ïò.. �¿Z¹× Ê#?T-.J? ßü�͹>Û EÅ¿Ø�Ù �;~¿�×?’’ - �4¤ �� Èf�� Ê��Y. ‘‘Þ.. �½�ò. E< J �¿� �é¿f? EÉJ× ��WVÎT- ÌWÅ� Õ¿f�?T-.E? ¹> �åù¿ UVÎ.. - '

È¿0 þοú ¥y �;.c��¿�?’’ ‘‘Ê` Ê�! Ð�]ò. SÝ ¹j. `V ÌWÅ� ÐvT{’’ ‘‘Þ Ð��½�J.. áj=¿’’ Þ 8�� M¼Ð ÁZ=Ä´Ó¿�.

---

239 ¹º ��� 2014-1

Page 241: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������BC��� �

3 ÊÍ��SY

�� á�T� æ-.�. Ä8.Y �4¤ ôZ È¿0Ûé Ð��Y. 6I¿k Ún �­�Y. Ê� Õ¿ J {Z. D� ¥zY. I¹ � ¥ù{Z. DY v#J 5ùh.¿�Y. Ê� Õ¿6 D� I¹ � Uù3½üJ¿�. I¹ � �¿�� ��Y. �� �0J À� �¿� �¿�� ���. - (F # �4¤ 6#; Ê�Á�¿��. �4¤ Á�Q ½ÈQ ¹0� ÀØ 6# Þ©Y. �Ó.. ·\I¿k Íü��-.Y. 63V U#9�

ázY. ÊVμVÎ� D� /  á�T� æ-.Y. �� 6ÁT yÅ¿ (F Þ~.. y�¿F Ú¿ð ÀØ �#�; ÈÄ;?T-.�. 6n ¹�F� Ê\½üJ¿�.. ‘‘`�! Ê� Ð��¿j? �¿Ì D� ¥y- I¹ � Uù3¼¿ {Z. �� Ï÷- Ô�v? �cW¹v� Ù ¥y áY’’ Ê;

D� ���zY. 6# ØÈiÅ��� Þ��-.Y. ¯½3¿� á�T Þ�?T-.Y. �� ØÈi�� �) J ‘‘�ò’’ Ê; ÍÛ¹�¿��. 6� ÊÌY Áο�¿Ò{Z. Ïî ¹f �­J�j=Ä; ‘‘D �vTE?’’ Ê; Ê���. §Í¿� ázç ÌÍÎ �­J¼{Z. ‘‘�½« k9¿�. 6ÁT D hù38Z’’ - ¾h�×�. Ïî �8�i Ð�� �zY. ‘‘º3¿Fw’’ U~Î- �Ø� �ÍÎ{Z. áy áy ��.. ‘‘vQ! ¹f U©T�. ÏÀ Ê�§ÐZ=. �c3Øe� �83ÁTÄe� �{ Ê¿Ø¿� æ¿­\ ¹j. �Ð# D �y- k� ÐvT\. 6� À# �3T �¢¿ Ï¿ Õ× Ð��¿�?’’ Ê; Èɽ ¥z�. ÊÁ{ Ä¿0 ÀØ æ¿� �� �Ú� Ò×J�. �4¤ ¹ÉJJ Þ < J Ä¿0 ¹;~¿�¿�. ‘‘'é.. é.. û¯� ��¸¿k. Õ× Ê¿�½-. �­J¼�`³½; Ê-.�. yÈ·F ÊÛEü¿j?‘‘ Ê; ©�¿�

©3�F �z�. {ؽ.üJ ÌÛ 2©Y. ÄõJ D� ¥h� �?�; 6n ¥?T-.Y. �� yÈ·F Ê¿f¿��. �4¤ :½Z� ÍY�� æ-.Y. ̽ ͹>� �) J ;��-.�. Ø�B �I� 2Z�.. ‘‘Á�Q ½ÈQ.. r� ­3¿F ¾¿ú.. Á� þF.. �¹w]¿F ¹J\�F... k9¿� k¯ �½«. �Ø8k¤ Õ׿f vÎüJ �×� æ-.\

¹j?’’

240 ¹º ��� 2014-1

Page 242: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������BC��� �

4 ÊÍ��SY

Ì�¿ ʽ{Z. �ÐÄ èY.. - ¬Û -�¿� è�ÐY -� Ì���-.¼; Ê��¿� æ¿Kß�. ÄõJ D� �zY ‘’`Û.. Ê� Ï÷- D� Il � ¥y¿j?.... {Z.. {Z.. Ê׿fâ¿ {Z.. ;½. �½.

M¼/¿�. ã c� ÌWÅ� Ð�� ̽ þοú ¥vT½; U©Î�... æØù¿ �� k�� �­J�¿�..’’- D� ���zY. �4¤ :½Z� Ä�¿Ì ��Ó[¿�. ̽ ͹>� �) J 6#�Þ��;.. ‘‘k¯! Õ¿j¹f �¿� á?T-.�. À`î :½Z� æ½.ü�-.#? Ï� i¾Jµ

? ��÷- �nÎ ¥ù-?’’ Ê; Ê���. ‘‘Ï¿f vQ À kÑ? Ï¿ 6EI À¹Á�. - :½Z� -�¿� ÀH¹#. Á�\?T-.#’’ Ê; §ÍÎ�Y. ‘‘�¿Z� vQ §Íμ�#? Ľ? ÏÖ- kÑ æ¿�.. �Zf E�� UVÎ�¿� �¿Ì �#S¿�? �� Ê�ÓÆ

D �z#�. À# -� �nÎ ¥z#. Ê¿Zé �� À� �nÎ ¥vT�’’. ‘‘Þ.. 8..8 - ©3¿ü� ©� y�¿� �Z=9 ��..’’ �8�i Êü /V h��Y. ‘‘'é k¯. 'é.. À ©3¿ü ©� y�¿î {î -� ÔIùZ ��.. À Þ�¼ Õ¿ J {Ø;.. Ê¿Zé À#

:½Z� ÍYS-.Å; �¢¿ -� Ô�?. ¹·é�-?’’ Ê; Ê���. Êü h�Ó D� Ù ¥?T½.EY.. �ÛJ� Õü h��Y. ÊÌ; �¿� ®�n þQ� Ê\¿�. -�× Ô�?.. Ê;

Ê¿Z �S�S½.üJ ÊÌ; ¹< J ¹Z�� ¹;~¿�\. 6� 4f �¿¥ �0 8{Z. ‘‘Ï¿ vQ.. À Þ�¼ Õ¿ J æ¿j.. {j? Ê\- À Þ�¼ Õ¿ J {¹[Æ DY v J D� Ù ¥vT8? À`¿ Üþ�¿ú vQ?’’ ÄõJ �� Ê���. �4¤ �¿� Á�+½¿ {Z. - /V.. ̽ D� /V ·¿Y DYv#J ázY. �Ð�§ 6n

¥?T-.Y. Þ 6n ¹��Ì¿� ̽ gÅ3 Ê�é. D� �¿k Ê\¿�. - ©� /Qå� æ½. þn �y 6Q u�F ÀØ �­��. �4¤ Ü¿ ÀØ �\3 �ÛÅJ 5Ë. ¹;~¿�¿�. (n ¥h� �?�;

ázY. �4¤ 6I¿k... Ê; Þ¿�J�8�. ̽ ¥SJ; ·¿Y D½J /V ��� ��� ázY. Ì8WÌ - /V ázY. ÞË�Å3¿, Þ¿îɽ, ްؽ, ÞÅT-§¿×¿f E0;.¿f� Ü¿¼Q °y rFw ¥y �4¤ �½  y½üJ

Ê;~¿�¿�. ¸½¿ ÌÍÎ ÊÌ; 4f �¿� ÍjÛ� ©¯ [Q� êŹ{Z. ‘‘�4¤.. Ðù? 30. t� 6¿�JFw ÊÄë� �� éJJ.. ©JF �¿¾Q 305. gÅ3 Ê�. Ðù? 25. �3� �3«ú. ÛJ �3`6. ,Z=�. 8 Õ¿f� Þ�

¯ �ïTJ. 8� Í� jfÆ �� h�Ó 8J. �¡ �¹. Ý�¿k ¥?§Ð�;� �� Sµ 濼Z. Ê׿f�..À Þ�¼Â ÈYVjÄ; ã c�.. ô�¿fé Ð��J. 6� À Þ�¼ Õ¿ J {Z. ¹·é�- k¯?’’ - �� �èn ¥z�.

�4¤ �¿� "I[EIw¿�. Ü¿ ©I[\¿�.

241 ¹º ��� 2014-1

Page 243: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������BC��� �

5 ÊÍ��SY

‘‘�ÐÄ �9W? - /¹ ; Ï¿ ¥zJ? UVÎ. Ê� D� � ØÈi�� �× Ð��¿�. Ê� �¹>¼. UÍÎ8 UVÎ? ÊÁ� ÄÄBI. �¿Z� 9 Ê9S-.J?’’ §Í¿ ¥SJ��� - 6ÛQ Íü��-.\.

‘‘�n �4¤. �n. �¿Z¹¿Ì :½Z� ÍYS-.J? � /¹ 3¹ �� æ¿�. �� ��.l ¥z! � gÅ3 D� Íü��; � ØÈiÅ ;Û¾�½¿�.. �� �׿f Eí. ÊÅ.¿ ¥?§. �s3¿� � /¹ - ØÈiÅ æ¿Ø; Ä��[�..’’ ‘‘'é.. 'é.. Õ¿ÌÙ �é¿ 6E UVÎ..’’ 6ÛQ ÐZ�� Ê��Y �4¤. ‘‘Í� Û��.. û¯� 10 ×Fw.. Õ�� � /¹ ; �?�< J. Ê¿Ì� r¿� ~��� Õ¿é¿ ©J� ¥ù�’’ ‘‘Í� Û�× - ØÈiÅ Ê¿Ì ¼�� {Z’’ ‘‘k�.. ã V�? ¹§�.. -� Ô�?.. ã Ä�3 ' ©h¹ Û�Û 6¿�F� ÀØ Á¿Ì¹¿ ¥zÐ; -�

Ô�?. Sµ {Z. Ì8WÌ � Õå�¿. Þ�¿ß§.. ¼Ú�× ÆE. ½�. Þn ¥eÛ; á¼�. � ��¿� 5h+ -� Ô�?.’’ �Ò��¿��.

‘‘Á`.. Á`.. ¼�� �× Á8= Þ�vT�. ¾F.. �¿Z �� Ê� �­J�I. Ì� �Ä¿� æ¿Ø; -� ÔIeI. Þ Ì8WÆ �ÐW�Ó½ ¼�� Ï8Îü ¥vT�’’ Ê; °Y�-.Y.

‘‘-� Ô�? k¯ �9W ¼�� ÔvTÐ;. ̽ §Á¿ �9W Ï÷- ¥vT9. ªÄ �EÜ¿ ¹j. Ì� � ��¿� �× U~ο�. �VÎ� � ��¿¥ Þ��T

æ¿ü¿�’’ ‘‘Ê�.. U~οj? �Â? Ì� ��× Ô�??’’ ‘‘�F { k¯. Ľ� ¥¯ �F �¿Â Ä¿� 3.sS�¿­#. 6� �Ы. ¹�?§¿. Ê©Q� �¿F ͹> 9 J J �Ð#¿­c ��

Ľ¿ Íf�¿ß§¿. 5Í¿Ò¿ ¬J¾n �{6 Êe3¹.. Ä;mÙ Ä;mÙ ÄÑ3 yÅ¿ ��Ó[¿�. Õ¿6 ÊÅ.¿ 6{Z ¹y.¹¿�# ͼ�. - "# �Ð. À ͹> 9 J J æ¿­�. ©JF �¿¾Q 304. ô eµ ÐQ �¾Q ÁQ’’

‘‘EF...? ã6 ÕF ß?’’- Ê; ÞË�Å3¿Â ��½ �ù¿ ÐÛJ Ð��½ 5Ë. Ê��Y. ‘‘ù¯.. Õßwà. ½ÄB˹3¿� {Z ¹j. ��Ðc À� ÔIùZ. 6� À# -� Ô�?. À Þ�¼ � Þ�¼ á¿

úw. À# Þ�¯ � �ïJ¹ Ê� ��>Ð� � Õ¿ J� æ¿ü¿�. ÏÖ- � Çe ÝQ ¥?�¿ü¿�. ã c� ,Z=½ ��.. ;½. ÀÕ¿ J û�Ó½ M¼Ð ��¿�.. U~ο�. À# ̽ Sµ þοú ¥ù{¹[S½.¿Z� �× kÑ Í�¿�. � Í; áy KI Í�¿�’’

‘‘Õ¿ÌÙ Ê� �¹>¼. ¹v� �­J�Û; æ¿�’’ - �4¤ °Y�-.Y. ‘‘�­J�vT k¯. �­J�vT. Ê�, Çe - 6#� �~¿k � �ïJ#. è�¿ú ¹j. -� Þ�¯

{Z. Õ¿ J� æ-.�. À� Ù ÕÄB; -� Õ��

242 ¹º ��� 2014-1

Page 244: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������BC��� �

6 ÊÍ��SY

�) J¿�. ÊVÎç -§ ÞÒ½ Ð��¿�. Ù �¢Ý 6Z.. À (n �� ÕÐW¿�.. �½. Ì�� á~vT Ê-.�. Ê� Ø J 6ÁT ¹¿�# Í�¿�. 6� Ì8WÌ ÊÅ .¿ ¥?�¿�. À �#Î 8EÛ; §#�¿�. Øf �¿ð rÄBI. ÈÄ;�T� æ-.. �Ð� �­J¼#. ÁÄÁ3] Ê¿Ø�Ù æ¿­\ k¯. Ê� Í¿ß�¿�� ÌÓi[�\. Ä;m� Ä;Ý vù¿ ¹j. ã ÁÄÁ3 Àâ 6Z.. Ê©Q� �¿F Û.. Êa= ÕÉJ æ¿ü½. �¿Â Ä¿�+ Õâ Í�y .h. yì �¹ Ê× Ìe»¿�. Í�>¿ J �Ð#¿ü-.c �� Ô�?§{½¿Ì Sµ �� 濼j k¯ Ľ�?

‘‘À·Ð# vQ ½�. ¹WË�� ¥ù�;�? - Í; -�. - ¾Séî �� ¾S�S-.�. -� Õ¿�¹� Í;{Z. - �¹, - /¹.. - Õå�¿. Àé¿f i¾Jµ?’’

“Êâ!k¯.. ã c�J �׿f Ä��Û�.. y;�� m6#J.. �~¿k �nw..... Õ׿f ÛÈ&« �¹ æ¿ü¿� 6�.. Í�>¿fE# �Ðc.. Ï¿ ¥?T¿­c Ô�?��¿Ì Sµ �¢¿ 濼Z. ©¯ [Q� ���éå� §, ©� 6Q¸ Ê~Jéå� § ÊÐÁÅ¿ Í�½VÎçÍ�>¿f E� Í;. ͹>½ æ½.� ê¿�? ê8? ô�¯ ô ÏL¿­? Ï+ Íf�¿ß§¹[Æ �× k¯? Õ� rÄBI. kÑ �0��;§, �ù�0 ��;§ UÍμ¿ {Z. û¯� Þ�¿ÒÄ; U�S-.� Ê¿Æ. Ý¿ �� À×, ÛJ �3·6 ¥?�; Õ¹>��

Ð��¿.�� �Ð� {#. 8# ��. �� À#, À� Ý¿ ÌÍÎ Õ¿�Ð#-.# vQ. Ê¿Zé �4¤. 4 ÐQ �¾Q. Õ� UÍÎ�;é ã ,µ’’

‘‘'é.. À# U~ο� »F. �� �ù�6 Êe3�. ÕVÎT- ¹>v� Ê� �­J�vT8?’’ Ê; Ê��Y �4¤.

‘‘Õ¿6 ½�. ½ÄB¼¿ {Z ¹j? ÕØ=# �~¿k � �ïJ#. Çe þn � 6n ¥y Ê� �­J�vT�’’ Ê¿� 6n ¹I©�..

6�.. Ê� �� 2s¿Ò; Í��Ä¿.. - Ü¿ Ò¹Ò6 Å¿�� �8\. UÄ0� Í­�\. ‘‘;�. á¼�� �f� �¿� Èf��� �ü��½.â..’’ Çe (n �¿k �. - �½6Û ³�¿�. ¹>v�� Êü h�ÓÆ �¿� ÞÓ[�â³. Ê¿Zé �ÛJ� h���.. �4¤ ©3¿ü ©�J ¥S� �ü��; ;��-.Y. �¿k � ˾²¿ ÊÌ; �¼Ä ¥h ØÈi� �¿� ÐÃT¿�. ÊÌ; Ü¿ Õ¿Ì� �¿Z½. ¹¿�# {Z. Ïî

��I ½9W �]� Þ½E< J. ©�¿� D� �y - (F ÀØ �­�Y.

243 ¹º ��� 2014-1

Page 245: 2014 Katha Koumudi Part 01ప డ గ జడ చ మర త శ త 122 2014 05 స క ష శ ర శ ట ట క త ర వ 126 ఆహ ఆజయ చ ట ట బ బ 136 క షమయ

����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������BC��� �

7 ÊÍ��SY

4�e �re 502.. ·ú ¹ÛQ D�. Ê� Çeâ. �4¤ -� ØÈiÅ� Ð��.. - Ü¿ Ü¿ �­�Y. - ìå#�� �f�½ ��nw �?�;.. Ì� �ü��-.Y

. ½�. á�T ½EWY. �ÈiÅ� ½EWY. ‘‘� kn ã6 Õ� ÷ §Q�. ¹��6 Êe3E? ÕFw ÷ 0Q... ÁÅj� ,µ Ø� �f�¿� �9W 6Z... ��. ��ù¯ � ©J�

¥y¿� ��. ã â ÕVÎY -�’’ �4¤ Õ¿Ì� �¿Z �� �­J�½ �#; Ê�¹�?T-.Y. ‘‘8µ Ê¿ú Çe. �3��3·ú. ªr¿ß�; ©�[\ Ð��#. �Ð� Á[Q� {Z. Ê¿Zé Çe Í�Òù¿ �¿ß�-.¿. Ý¿ M¼Ð ͼ¼¿.. À# �½¼¿.. Ê¿� ,µ. Þ M¼ÐÛÂ� Çe, Ê� ØÈiÅe3#. � ©h¹ Û�Û 6¿�F� ��¿� ÔIy¿�.. þ>� °z¿. ã... c�...-�. �6 ã6 ÷ �k ç.’’

Ê¿� ÊfÄù¿� æ¿�. -é¿ ÊÅ.¿ 6м¿ {Z. Çe D� �4¤ ØÈi�� �× Ð��¿�??? Êâ Ê���. ‘‘Êâ �9W ¥y½ �Ø= ÌVÎ. Ê�, Çe 6# �~¿k � ¾ù�â8#. 6� E#

�) J¿� �~¿k � 6Z.. Çe� ÄST Õ�� ��.l ¥z¿. Çe D� - ¥h� Ê¿jé �� Õ¿f� Ð���. 6.30� Ý¿ ÄõJ ¹�vT¿. ÊÍÎf ÐÅ� ;�. �¿,6 ¥ù¼Ý - Í;. �9W D� �?�¿�.. Ì��� ,µ Þ¼�½½.�.. Ê�. -� Ô�?. 6.30 ÐÅ� ;�. TÐQ� ¥eI. Êâ

- ­·iF. � Sµ ã6 6.30.’’ Ê¿� �4¤ ̽ (n � Ð��½ �¯�µ�¯ á~¿�Y.. ‘‘Çe Õ� ÷ ¹Á�ÿ. è «� ÊÐQ "J¯ 3µ �.. ¹µ ��.. ’’ Ê� Í¿~½ �36 Ê�. ‘‘ã È¿0 ;�. �× �¿,6 ¥e× ?.. Ê; �� á?T-.�. �9W ,µ Þ� j;. Õ¿6 ã¡ ¥zJ. D @�

.. Í�>¿f E� ��¿� ÍÅÄwZ²�.. ©� 6#.. ©¯ [#�.. EÌ E.. k� U©ÎJ. Á�û¿ ��¿�... Ä��Û ��¿�.. 6� �9W U"Î!�J Õ¹>¼ �Ð� �½Y. Ã... 20 Û�I�� � /¹ ; �?�< J’’ Ê; 6Q v�Q� ¥zY.

íQ r�Q z� ¥y.. ‘‘e.. k¯.. ¹ �åù¿ UÍμ¿ Ä��[e�. � Í�>¿f EY �Ðí 6Z.. �׿f Eí �9W Ô�?§. 4 ÐQ �¾Q ÁQ’’ Ê; �) J[eY.

;3Tû¿� ;Û¾¼¼¿ ÌÍÎ �� ¥ùÈIÓ¿� ÏÀ {Z. Çe ̽ ØÈiÅ æ¿�. ¼��I�� Ôß�§Ð¼¿ ÌÍÎ Õ¿§ �Åi¿ {Z.

�� ̽; �ù�6 ¥j=Ä��-.�. 6� ÕVÎY �� �ù�6 Êe3�. Ä��� ¹j. �Å�#, �#j=¿ Ê��-.�.

******

244 ¹º ��� 2014-1