2014.gada 27.maijā, Rīgā Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde

  • Published on
    30-Dec-2015

  • View
    53

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zvrintu revidentu atzinumu snieganas sistma pavaldbs un valsts kapitlsabiedrbs. Publisk prraudzbas sistma. 2014.gada 27.maij, Rg Saeimas Publisko izdevumu un revzijas komisijas sde. rjs revzijas pakalpojuma likumdoanas ietvars. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>PowerPoint Presentation</p> <p>Zvrintu revidentu atzinumu snieganas sistma pavaldbs un valsts kapitlsabiedrbs. Publisk prraudzbas sistma.2014.gada 27.maij, Rg</p> <p>Saeimas Publisko izdevumu un revzijas komisijas sdeEiropas Savienbas normatvais reguljums Revzijas direktva:prasbas revidentu pretendentu eksamincijai;Licencana un reistrcija;Revidenta iecelana, revzijas apjoms, ziojuma saturs, atbildbaPublisk prraudzbas un kvalittes nodroinanas sistma;Izmeklanas un sankciju sistmaStarptautisk sadarbba un revzijas standarti;Prasbu ldzvrtbas atzana.Revzijas regula:obligto revidentu un revzijas uzmumu obligt rotcija un iecelana;aizliegums sniegt ar revziju nesaisttus pakalpojumus;pastiprints sabiedriskas nozmes struktru revidentu monitorings un zioana, un uzraudzba; Paplaints revidenta ziojuma saturs Komercsabiedrbu gada prskatu revzija Komerclikums* un likums Par valsts un pavaldbu kapitla dam un kapitlsabiedrbm pamat noteic prasbas:komercsabiedrbas revidenta apstiprinanas krtbu;revzijas apjomu;Revidenta pienkumus un atbildbu;Revidenta neatkarbu.* Gadjumi, kad kapitlsabiedrbas gada prskats jprbauda zvrintam revidentam, ir noteikti Gada prskatu likum, finanu un kapitla tirgus dalbnieku darbbu reglamentjoos likumos.</p> <p>Pavaldbu saimniecisk prskata obligt revzijaLikums Par pavaldbm Likums Par budetu un finanu vadbu </p> <p>Likums Par zvrintiem revidentiem un ar to saisttie MK noteikumi:- regul zvrintu revidentu profesionls darbbas tiesiskos pamatus;prasbas zv.revidentu pretendentu eksamincijai;prasbas licencanai/sertificanai un reistranai;tikas (t.sk. neatkarbas) nosacjumi;Prasbas revidenta atzinumam un ziojuma saturam;Publisks prraudzbas un kvalittes nodroinanas prasbas;izmeklanas un disciplinro procedru veikanu un sodu piemroana;profesionls darbbas civiltiesisko apdroinana un ts limiti;starptautisk sadarbba uzraudzbas ietvaros. Latvijas Zvrintu revidentu asocicijas izdotie noteikumi un rekomendcijas </p> <p>Profesionlo grmatveu tikas kodekss </p> <p>Starptautiskie revzijas standarti, prbaudes uzdevumu standarti, apliecinjumu uzdevumu standarti, saistto pakalpojumu standarti </p> <p>rjs revzijas pakalpojuma likumdoanas ietvars 223Zvrintu revidentu sniegto atzinumu skaitsAvots: Latvijas Zvrintu revidentu asocicija 4Zvrintu revidentu sniegto atzinumu skaits2013.gad kop sniegti 7158 zvrintu revidentu atzinumi: - 119 atzinumi sniegti pavaldbm; - 47 atzinumi valsts un pavaldbu iestdm un aentrm 2012.gad kop sniegti 6719 zvrintu revidentu atzinumi: - 116 atzinumi sniegti pavaldbm; - 57 atzinumi valsts un pavaldbu iestdm un aentrm </p> <p>LZRA kvalittes kontroles prbaudes2013. gad - 35 krtjs kvalittes kontroles un 6 rkrtas kvalittes kontroles - 21 no tm ir veikta zvrintiem revidentiem, kuri ir sniegui revzijas pakalpojumus pavaldbm un valsts un pavaldbu iestdm un aentrm. - 8 valsts kapitlsabiedrbm un pavaldbm sniegto revzijas pakalpojumu kvalitte 2012.gad - 25 krtjs kvalittes kontroles un 9 rkrtas kvalittes kontroles: - 10 no tm ir veikta prbaudti zvrinti revidenti, kuri ir sniegui revzijas pakalpojumus pavaldbm un valsts un pavaldbu iestdm un aentrm. - 5 valsts kapitlsabiedrbm un pavaldbm sniegto revzijas pakalpojumu kvalitte.</p> <p>2012.-2013. gadam ierosintas 3 disciplinrlietas zvrintiem revidentiem, kuri ir sniegui revzijas pakalpojumus pavaldbm un valsts kapitlsabiedrbmPapildu statistisk informcija Avots: Latvijas Zvrintu revidentu asocicija </p> <p>5Zvrints revidents normatvajos aktos noteiktaj krtb par savu profesionlo darbbu ir disciplinri, civiltiesiski un kriminltiesiski atbildgs, taj skait, ir pilnb atbildgs par revidenta ziojum iekauto atzinumu. Zvrints revidents nav atbildgs par organizcijas vadbas (izpildvaras) vai tai pakauto struktru prkpumiem, izemot gadjumus, kad revidents par iem prkpumiem ir zinjis, bet nav informjis organizcijas prvaldbas struktru.</p> <p>Iekj audita un rjs revzijas organizcija iestd:</p> <p>Zvrintam revidentam ir jievro likum noteikts neatkarbas un konfidencialittes prasba un jsniedz revzijas pakalpojumi, ievrojot profesionls tikas normas. Neatkarbas princips attiecas ar uz zvrintu revidentu komercsabiedrbu. Revzijas lgums nosaka organizcijas un revidenta savstarpjas saistbas (t.i., darjuma mri, organizcijas pienkumus, revidenta pienkumus, atldzbu un darjuma robeas).</p> <p>Revidenta atbildba un neatkarba Audita organizcija Iekjais audits Obligt (rj) revzija Auditu veic neatkargs dienests (struktra), kas izveidots organizcij Revzija nav organizcijas kontrol un var neatbilst ts izvirztiem mriem 56Iekj kvalittes kontroles vide- Revzijas uzmums izstrd un uztur kvalittes kontroles sistmu, ko veido pamatprincipi un procedras, kuru elementi ir sekojoi:</p> <p>- Revidents ievro tikas prasbas (godgums, objektivitte, konfidencialitte, kompetence)</p> <p>rjs kvalittes kontrole- Zvrintu revidentu komercsabiedrbas un zvrinti revidenti ir pakauti Latvijas Zvrintu revidentu asocicijas kvalittes kontroles prbaudm: ne retk k reizi 5 gados; ne retk k reizi 3 gados, ja ir sniegti revzijas pakalpojumus finanu institcijm un komercsabiedrbm, kuru prvedami vrtspapri ir iekauti dalbvalstu regultaj tirg. Prbaudes Latvijas Zvrintu revidentu asocicija veic kop 2004.gada. </p> <p>Zvrintu revidentu komercsabiedrbas un zvrinti revidenti, kas sniegui revzijas pakalpojumus finanu institcijm un komercsabiedrbm, kuru prvedami vrtspapri ir iekauti dalbvalstu regultaj tirg, ir pakauti Finanu ministrijas krtjai prbaudei ne retk k reizi 3 gados.Prbaudes Finanu ministrija veic kop 2010.gada.</p> <p>! Zvrints revidents ir neatkargs un patstvgs savu profesionlo pienkumu izpild. Revzijas pakalpojuma kvalitte Vadbas atbildba par kvalitti revidentu uzmumtikas prasbasKlientu attiecbu un darba uzdevumu akceptana un turpinanaPersonla prvaldba Darba uzdevuma veikanaPrraudzba 7Revzijas maksas lielumsFinanu prskatu revzijas cena tiek noteikta emot vr:- revzijas darba apjoma;- izriet no organizcijas/uzmuma darbbas veida;- dokumentu aprites un grmatvedbas uzskaites automatizcijas pakpes. Izdevumus par revziju var samazint, ja organizcij ir spcga iekj audita sistma. </p> <p>Revzijas maksa un neatkarbazvrintam revidentam jbt neatkargam no revidjams organizcijas/uzmuma, lai nodrointu objektvu ts/t grmatvedbas un darbbas revziju. Zvrinta revidenta, ar atbildg zvrinta revidenta, un zvrintu revidentu komercsabiedrbas neatkarbu apdraud di apstki: (1) tieas vai netieas finansilas saistbas un ldzdalba klienta darjumos;(2) esoas vai pdjo triju gadu laik pastvjuas darba attiecbas ar klientu; (3) klienta vadbas funkciju pildana; (4) zvrinta revidenta vai via lault atraans radniecb vai svainb ldz otrajai pakpei ar klienta amatpersonu vai dalbnieku; (5) btiska atkarba iemumos no viena vai vairku savstarpji saisttu klientu apkalpoanas; (6) par revzijas pakalpojumiem saemts atldzbas atkarba no revzijas iznkuma vai sniegtajiem papildu pakalpojumiem; (7) dvanu, atlaiu vai citu labvlgu darjuma nosacjumu pieemana no klienta; (8) citi apstki, ko par tdiem atzinusi LZRA.! Iestjoties kaut vienam no mintajiem apstkiem, zvrints revidents un ar zvrintu revidentu komercsabiedrba nedrkst uzemties sniegt revzijas pakalpojumus attiecgi im klientam. </p> <p>Revzijas maksas politika 8Publisk prraudzbas sistma (2 lmeu uzraudzbas sistma pr zvrintiem revidentiem)Finanu ministrija (Revzijas uzraudzbas komisija) Revzijas konsultatv padome rvalstu kompetent institcija revzijas jom (Eiropas Savienb, Treajs valsts), uzraugu kolijas Latvijas Zvrintu revidentu asocicijaEksamincijas komiteja Kvalittes komiteja tikas komiteja Izgltbas komiteja LZRA ValdeLZRA biedru kopsapulce LZRA veic:Zvrintu revidentu un zvrintu revidentu komercsabiedrbu apstiprinanu un reistranu;Treo valstu revidentu un revzijas uzmumu reistranu;Tlkizgltbas un kvalittes (kvalittes kontroles prbaudes) nodroinanu; Izmeklanu un disciplinrlietu ierosinanu, izskatanu un sodu piemroanu.</p> <p>Revzijas komisijaValstisk uzraudzba Sadarbba prrobeu jautjumos RKP loceku nominana RKP darbbas tehnisk nodroinanaSniedz ieteikumus Sniedz ieteikumus 9Finanu ministrija:prbauda un atce vai groza LZRA lmumu, ja tas ir prettiesisks (apstrdanas, ar nejauas izlases krtb);veic FM izdoto lmumu pckontroli; pc nepiecieambas piedals LZRA kopsapulcs, valdes, komiteju un komisiju sds; caurskata LZRA izdotos normatvos aktus, sniedzot iebildumus vai komentrus, un tos saskao; veic krtjs un rkrtas revzijas pakalpojumu kvalittes kontroles prasbu ievroanas prbaudes zvrintu revidentu prakses viets.</p> <p>Saska ar Finanu ministrijas rkojumu:Latvijas Zvrintu revidentu asocicijas valstisko uzraudzbu nodroina Finanu ministrijas Revzijas uzraudzbas komisija;Ikgadjs revzijas pakalpojumu kvalittes kontroles prasbu ievroanas prbaudes veic 7 FM prstvji (FM 2013.gada 21.oktobra rkojumu Nr.446). </p> <p>FM stenots revzijas pakalpojumu kvalittes kontroles prasbu ievroanas prbaudes: 2010. gad 9 prbaudes zvrintu revidentu komercsabiedrbs; 2011. gad 6 prbaudes zvrintu revidentu komercsabiedrbs; 2012. gad 3 prbaudes zvrintu revidentu komercsabiedrbs; 2013. gad 12 prbaudes zvrintu revidentu komercsabiedrbm/revidentu praksm. </p> <p>FM pieemtie lmumi par apstrdtajiem LZRA lmumiem: 2008.gad 1 lmums; 2009.gad 3 lmumi (visi 3 prsdzti Administratvaj rajona ties); 2010.gad 1 lmums; 2011.-2013.gads 2 lmumi.</p> <p>Latvijas Zvrintu revidentu asocicijai deleto uzdevumu izpildes kontrole10Revzijas uzraudzbas koncepcija;Jauna datu savkanas un analzes sistmas ievieana (IT datu bze), lai veicintu statistikas, normatvo prasbu ievroanas kontroli, k ar datu nodoanu uzraudzbas iestdm; Informcija par zvrintiem revidentiem un zvrintu revidentu komercsabiedrbm piemrotajiem sodiem btu publiskojama;Sadarbbas ar Valsts kontroli un Valsts iemumu dienestu btiska stiprinana; Izvrtt iespju pavaldbu un valsts kapitlsabiedrbu revzijm noteikt tdas paas prasbas k sabiedrisks nozmes struktru revzijm saska ar Jauno Revzijas regulu; Izvrtt iespju finanu revzijas principus integrt lietderbas revzijas principos (lietderbas revziju veikt k finanu revzijas integrtu sastvdau);Izvrtt iespju noteikt vienotus parametrus (kritrijus) revzijas izlases veidoanai; Dialogs starp revidentu un publisko iestu un organizciju prvaldbas struktru; Revidentu iesaiste kukudoanas, kukuemanas darjumu identifican un zioan (saistb ar OECD Konvenciju);IT sistmas ievieanas jautjuma risinana mazajm revidentu praksm;Revidentu apmcbas starptautiskajos revzijas standartos, publisko iestu un organizciju revzijs. Prieklikumi sistmas uzlaboanai 11Paldies par uzmanbu!</p> <p>Finanu ministrijaRevzijas uzraudzbas komisijaSmilu iel 1Rg, LV 1919Tlr.: 67095615, Fax.: 67095421E-pasts: revkom@fm.gov.lv </p>

Recommended

View more >