2611 (Kertas 1) 2014 Ting 4

  • View
    39

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

exam

Text of 2611 (Kertas 1) 2014 Ting 4

SULIT

2611/1

Pendidikan

Seni Visual

Kertas 1

Tingkatan 4

Mei.

20141 jam15minit

SMK SIMPANG RENGAMKM 72, JALAN JOHOR, SIMPANG RENGGAM,

KLUANG, JOHOR.PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUNTINGKATAN 4PENDIDIKAN SENI VISUAL

KERTAS 1 (2611/1) TEORI Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan .

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan yang berhuruf A,B,C dan D. Bagi setiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Berfikirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar jawapan padam pada tanda yang tidak dikehendaki itu sehingga bersih dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baru._________________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak Lihat sebelah2611/1

SULITSULIT

2611/1

1. Apakah yang boleh ditunjukkan melalui olahan garisan?

A Rupa, ton dan bentuk

BJalinan, ton, rupa dan warna

C Pergerakan, jalinan dan ton

DJalinan, ton, rupa, bentuk dan

pergerakan

2.

Apakah yang dapat dihasilkan melalui penggunaan garisan dalam rajah di atas?

A Corak

BTon

C Bentuk

D Pergerakan

3. Asas seni reka manakah yang digunakan dalam ilustrasi di atas?

I Garisan

II Pergerakan

III Bentuk

IV Ruang

A I,II dan III

C I,III dan IV

B I,II dan IV

D II,III dan IV

4. Manakah antara rajah di bawah menunjukkan garisan berpusar ?

A

B

C

D

SULIT

2611/1

5.Apakah fungsi jalinan yang terdapat pada tayar kereta?

Imencengkam jalan IIImenampakkan ciri estetik

IImegurangkan kos IV memberi kepuasan kepada pemandu

A I,II dan III

C I,III dan IV

B I,II dan IV

D II,III dan IV

6.Apakah warna yang digunakan untuk mewarnakan bukit yang kelihatan jauh dalam gubahan pemandangan waktu tengah hari?

A biru kehitaman

B biru kelabu

C biru pekat

D biru

7.Apakah prinsip rekaan yang menjadi asas bagi reka bentuk struktur wau atau

layang-layang?

AKontra

BImbangan

CKesatuan

DKepelbagaian

8.Pernyataan yang manakah benar tentang karya catan?

APenggunaan pelbagai jenis garisan untuk menimbulkan ton dan bentuk.

BPengunaan campuran warna untuk menghasilkan suasana dan perasaan

CPenggunaan bentuk konkrit untuk menghasilkan ruang dan bentuk

DPenggunaan blok cetakan untuk mendapat lapisan warna

9 . Apakah fungsi utama penegasan dalam karya Seni Visual ?

AMemberi keseimbangan CMenimbulkan kesan keselesaan

BMenarik Perhatian

DMemberi kesan bertentangan

10.Berdasarkan gambarajah di sebelah, pasangan

manakah yang dapat menimbulkan ilusi pergerakan?

A I dan II C II dan III

B I dan III D IIdan IV

11.Berdasarkan gambar rajah di sebelah, apakah kesan

yang diperolehi hasil daripada teknik titik?

IBentuk

IIIRuang

IIWarna

IVJalinan

A I,II dan III

C I,III dan IV

B I,II dan IV

D II,III dan IV

SULIT

2611/1

12. Apakah unsur seni yang ditunjukkan dalam

gambar rajah di sebelah?

I jalinan III garisan

II ruang IV bentuk

A I,II dan III

C I,III dan IV

B I,II dan IV

D II,III dan IV

13. Manakah gambar yang tidak ada unsur penegasan?

Jimatkan AIR A C B

B D

14. Apakah fungsi lukisan yang terdapat di dinding gua pada zaman batu ?

ASebagai hiasan dinding gua

BSalah satu unsur pemujaan

CCatatan sesuatu peristiwa

DSebagai Tanda Amaran

15.Berdasarkan gambarajah di atas, pilih kenyataan yang benar.

A Cetakan dapat mewujukan lukisan yang bermutu.

B Penggunaan garisan dapat mewujudkan bentuk objek.

C Lukisan ini menitikberatkan unsur rupa dan jalinan.

D Kontra dapat diaplikasikan melalui bentuk-bentuk objek yang berlainan.SULIT

2611/1

16. Antara berikut elemen manakah yang perlu ada dalam rekabentuk setem?

I. Nama negara

II. Nilai harga

III.pengeluar

IV.ilustrasi

A. I,II dan III

C.I, III dan IV

B. I, II dan IV

D.II, III dan IV

17. Apakah bahan dan teknik yang sesuai digunakan untuk membina arca di sebelah?

BAHANJENIS ARCA

AKayuAcuan

BSimenLuakan

CLogamBinaan

Dpasirassemblaj

18. . Apakah jenis garisan yang digunakan dalam rajah di sebelah?

A. Beralun dan berlingkar

C. berlingkar dan berpancar.

B. Berpusing dan bergerigi

D. berpusar dan bergetar.

19. Berdasarkan gambarajah di bawah, bahagian manakah tempat yang paling sesuai untuk kandungan bahan?

A

B

C

D

20. Apakah ciri-ciri poster yang baik?

I. Mesej yang mudah difahami

II. Illustrasi yang relevan

III. Sarat dengan maklumat

IV. Menggunakan pelbagai jenis huruf

AI dan II

CI dan III

BI dan IV

DIII dan IVSULIT

2611/1

21.Apakah sumber ilham bagi logo di sebelah?

AKosmos

BGeometri

CFlora

D Fauna22.Apakah bahan yang digunakan untukmembungkus makanan tradisional di sebelah?

ADaun pisang CDaun mengkuang

BDaun kelapa DDaun pandan23.Antara berikut rupa yang manakah bersifat bebas tanpa sudut?

I. Rupa Geometrik

II. Rupa organik

III. Rupa negatif

IV. Rupa positif

A. I, II dan III

C. I, III dan IV

B. I, II dan IV

D. II, III dan IV24Apakah fungsi titik lenyap dalam lukisan perspektif?

A. Menjelaskan kedudukan sesuatu objek yang dilukis

B. Menentukan kedudukan aras mata dilukis

C. Mendapatkan kepuasan dalam berkarya

D. Memperlihatkan ruang yang jelas

25.Negeri yang manakah pelopor kepada perkembangan batik di Malaysia?

IKelantan

IISelangor

IIIMelaka

IVTerengganu

AI dan II

CIII dan IV

BII dan III

DI dan IVSULIT

2611/1

26Muka taip yang manakah yang lebih berkesan dengan ilustrasi dalam gambar rajah di atas?

A

C

B D

27.Susun proses membatik teknik canting mengikut susunan yang betul.

I mewarna II mencanting

III merebus kain IV memati warna

AI, II, III dan IV

CII, III, IV dan I

BII, I, IV dan III

DIII, IV, II dan I

28Namakan aspek Rekaan Hiasan Dalaman yang menentukan keceriaan sesebuah ruang atau bilik.

APeredaran angin dan udara

BPencahayaan

CWarna

DSusunan dan saiz perabot29.Siapakah artis yang telah menubuhkan Wednesday Art Group?

A Haron Mokhtar

B Peter Haris

C Ahmad Khalid Yusof

D Mohamad Hoessein EnasSULIT

2611/1

30 Antara rajah berikut yang manakah sesuai dengan pernyataan di atas?

31.Apakah unsur seni yang paling penting dan banyak digunakan untuk menghasilkan lukisan?

Atitik

Crupa

Bgarisan

Dwarna

32.Berdasarkan gambar rajah berikut , yang manakah poster gantung?

A

C B

D

33.Apakah jenis catan yang menggunakan

bahan dan alat di sebelah?

A. Cat air.

B. Cat emulsi

C. Cat poster

D. Cat minyakSULIT

2611/1

34.

AAmron Omar

BAbdul Ghani Ahmad

CMazli Mat Som

DMohammed Hoessein Enas

35Apakah teknik yang digunakan untuk menghasilkan

jalinan dalam gambar rajah di sebelah?

A. kolaj

B. Garisan

C. Gosokan

D. Tampalan36.Apakah unsur seni yang terdapat dalam ilustrasi di

sebelah?

A. Garisan grid

B. Titik lenyap

C. Perspektif

D. Corak

37. Apakah mesej yang hendak di sampaikan oleh pelukis melalui catan beliau seperti gambar rajah di sebelah?A. Semangat kebangsaan.B. Keindahan budaya tempatan.C. Kemakmuran dan ketenangan.D. Penghijrahan warisan budaya

38. Apakah teknik yang digunakan untuk

membuat tembikar di sebelah?