2n de Batxillerat A, curs 2014 Ciأ¨ncies Naturals ... Maria Cardona Solأ© 2n de Batxillerat A, curs

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2n de Batxillerat A, curs 2014 Ciأ¨ncies Naturals ... Maria Cardona Solأ© 2n de Batxillerat A,...

 • Maria Cardona Solé

  2n de Batxillerat A, curs 2014 – 2015

  Ciències Naturals

  Ciències de la Terra i el Medi Ambient

  Maria Josep Figueras

  Institut Francesc Ribata

  17.10.2014

 • Estudi sismològic del Solsonès Maria Cardona Solé

  1

  ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................... 2

  1.1 MOTIVACIÓ ........................................................................................................ 2

  1.2 OBJECTIUS ........................................................................................................ 3

  1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA ....................................................................... 4

  2. CONCEPTES BÀSICS DE SISMOLOGIA ............................................................. 5

  2.1 QUÈ ÉS LA SISMOLOGIA .................................................................................. 5

  2.2 TERRATRÈMOL ................................................................................................. 5

  2.3 PERILLOSITAT SÍSMICA ................................................................................... 6

  2.4 VULNERABILITAT SÍSMICA ............................................................................... 7

  2.5 RISC SÍSMIC ...................................................................................................... 7

  3. ZONA D’ESTUDI ................................................................................................... 9

  3.1 LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA ........................................................................ 10

  3.2 GEOLOGIA DEL SOLSONÈS ........................................................................... 12

  3.3 PERFIL GEOLÒGIC .......................................................................................... 13

  3.4 CONTEXT SISMOTECTÒNIC ........................................................................... 17

  4. AVALUACIÓ DE LA VULNERABILITAT SÍSMICA ............................................... 18

  4.1 CENS D’EDIFICIS I POBLACIÓ ........................................................................ 20

  4.2 NOMBRE D’HABITATGES PER TIPUS DE VULNERABILITAT ........................ 23

  4.3 TIPUS DE VULNERABILITAT ........................................................................... 25

  5. AVALUACIÓ DE LA PERILLOSITAT SÍSMICA.................................................... 28

  5.1 SISME 1428 ...................................................................................................... 29

  6. ESCENARI SÍSMIC ............................................................................................. 32

  6.1 ESTIMACIÓ DE DANYS ALS EDIFICIS ....................................................... 35

  6.2 CATEGORIA DE DANY .................................................................................... 37

  6.3 DANYS A LA POBLACIÓ .................................................................................. 39

  6.4 TAULA RESUM PER MUNICIPI I COMARCA ................................................... 43

  7. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS ............................................................................ 45

  8. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES .................................................................. 47

  9. AGRAÏMENTS ..................................................................................................... 49

  ANNEX 1,2,3,4,5

 • Estudi sismològic del Solsonès Maria Cardona Solé

  2

  1. INTRODUCCIÓ

  1.1 MOTIVACIÓ

  Després d’haver acabat l’ESO, em trobo a primer de batxillerat, preparada per

  dur a terme un Treball de Recerca. Crec que és un treball el qual té molta

  importància i molt de pes.

  El batxillerat ja no és com l’ESO que anaves fent per tirar endavant i superar-

  ho, batxillerat és el camí cap a teu futur i, per això, he escollit un treball que em

  motivi, que pugui aprendre sobre el que m’agrada.

  Al començar el curs, vaig adonar-me que l’assignatura de Ciències de la Terra

  m’agradava molt. De fet, penso que la natura i el medi ambient tenen una gran

  importància, ja que la Terra és la nostra casa i, per tant, s’ha de cuidar. També

  penso que és extraordinari tot el que fa la Terra sense pensar, és a dir, els

  humans necessitem intel·ligència per desenvolupar màquines, necessitem

  intel·ligència per dur a terme tasques, ella, en canvi, no. S’autoregula sola i

  posa cada cosa al seu lloc.

  Sempre m’ha agradat molt anar per la muntanya, tot i així mai m’havia fixat

  amb tot el que la Terra m’exposava. Així doncs, les ganes d’aprendre més

  sobre la nostra Terra, m’han anat venint a poc a poc i especialment gràcies a la

  meva professora de l’assignatura de Ciències de la Terra. Va ser parlant amb

  ella que va sorgir la proposta de fer un projecte de recerca consistent en un

  estudi sismològic del Solsonès.

 • Estudi sismològic del Solsonès Maria Cardona Solé

  3

  1.2 OBJECTIUS

  L’objectiu principal d’aquest treball és realitzar un escenari sísmic al Solsonès,

  és a dir, avaluar quins serien els efectes d’un terratrèmol sobre la població i els

  edificis dels diferents municipis de la Comarca.

  La realització d’un escenari sísmic implica un estudi de risc sísmic que inclogui

  tant la avaluació de la probabilitat de que el sisme es produeixi, o perillositat,

  com la estimació de la vulnerabilitat dels edificis i persones.

  La metodologia emprada per assolir aquest objectiu consisteix en els següents

  passos:

  - Recopilació bibliogràfica d’informació relativa als conceptes de

  sismològics que permetin tenir un coneixement bàsic des terratrèmols,

  com es produeixen, quins son els seus efectes i com es quantifiquen.

  - Consulta a les bases de dades disponibles de terratrèmols de Catalunya

  per a tenir un coneixement del nivell de sismicitat del territori, és a dir, on

  s’han produït i es produeixen a l’actualitat els terratrèmols que poden

  afectar a la comarca del Solsonès quina és la seva magnitud i els seus

  efectes. Amb aquesta informació s’estimarà la perillositat sísmica.

  - Estudi geològic de la comarca per a conèixer el tipus de roques i sòls

  predominants a cada municipi, l’estructura del subsòl i com pot afectar la

  propagació de les ones sísmiques en aquest tipus de terreny. Com a

  resultat tindrem una estimació de la perillositat sísmica a escala local.

  - Recopilació d’informació referent als edificis de la comarca: tipologia

  constructiva, edat, numero de pisos, etc.. per a analitzar estadísticament

  la seva vulnerabilitat i de la informació relativa a la densitat de població.

  - Càlcul del risc sísmic combinant els resultats del estudi de perillositat i

  vulnerabilitat

  - Realització d’un escenari de danys al Solsonès per diferents intensitats

  sísmiques.

  - Visitar l’Insitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 • Estudi sismològic del Solsonès Maria Cardona Solé

  4

  1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA

  Després d’aquest capítol introductori on s’ha presentat el projecte, els objectius

  i la motivació del treball de recerca, es recullen, en el capítol 2 els conceptes

  bàsics de sismologia que s’utilitzaran per al desenvolupament del treball, una

  part dels quals es troben a l’Annex 1. Al capítol 3 es presenta la zona d’estudi, i

  es descriu la seva geologia i el context sismotectònic en el que es troba. En els

  capítols 4 i 5 es duu a terme una avaluació de la perillositat i vulnerabilitat

  sísmica del Solsonès que permet realitzar els escenaris sísmics al Solsonès

  que es presenten al capítol 6. Finalment, Al capítol 7 s’analitzen els resultats

  obtinguts i es presenten les conclusions derivades del desenvolupament del

  projecte i de l’experiència adquirida. La bibliografia consultada per a la

  realització del treball es llista al capítol 8 i els agraïments es presenten al

  capítol 9.

  El treball conté també els annexos següents:

  - Annex 1: conceptes bàsics de sismologia

  - Annex 2: avaluació de la vulnerabilitat sísmica, escenari de danys i talls

  geològics

  - Annex 3: escala Richter – magnitud i escala d’intensitats MSK

  - Annex 4: zona sismotectònica, matrius de probabilitat de danys, carta als

  ajuntaments i visita a l’ICGC

  - Annex 5: pla d’emergència sísmica SISMICAT

 • Estudi sismològic del Solsonès Maria Cardona Solé

  5

  2. CONCEPTES BÀSICS DE

  SISMOLOGIA

  2.1 QUÈ É