2n de batxillerat cient£­fic-tecnol£² CATALANA I LITERATURA CURS 2n BATXILLERAT DEPARTAMENT LLENGUA

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2n de batxillerat cient£­fic-tecnol£² CATALANA I LITERATURA CURS 2n BATXILLERAT...

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  ELABORAT Montserrat Perpinyà Solà DAT A 6/09/15

  REVISAT M. Rosa Salinas (Cap de Departament) DAT A 26/09/15

  APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 01/10/15

  Pàgina 1 de 37 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  Criteris d’avaluació i recuperació

  Curs 2015-16

  2n de batxillerat

  científic-tecnològic

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1

  08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA LLENGUA

  CATALANA I LITERATURA CURS 2n BATXILLERAT

  DEPARTAMENT LLENGUA CATALANA CURS 2015-16 1.2

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_btx_mLCT

  _2nbtx_depCAT

  ca_btx_mLCT

  _2nbtx_depCAT_v1.2

  ELABORAT Montserrat Perpinyà Solà DAT A 6/09/15

  REVISAT M. Rosa Salinas (Cap de Departament) DAT A 26/09/15

  APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 01/10/15

  Pàgina 2 de 37 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  1. CONTEXTUALITZACIÓ

  DEPARTAMENT : LLENGUA I LITERATURA CATALANA

  MATÈRIA : LLENGUA I LITERATURA CATALANA CURS : 2015-16

  PROFESSORA: MONTSERRAT PERPINYÀ SOLÀ

  ETAPA EDUCATIVA : BATXILLERAT

  HORES TOTALS SETMANALS : 2 (una desdoblada)

  2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA

  1. Criteris d’avaluació.

  L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat serà contínua i diferenciada.

  S’han de prendre en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe i l’

  interès i esforç a progressar demostrat per l’alumnat. S’hauran d’establir pautes per a

  l’observació sistemàtica i el seguiment de cada alumne/a al llarg del seu procés

  d’aprenentatge. Quan durant el procés d’avaluació continuada es detecti que l’alumnat no

  progressa adequadament, el professorat pot establir les mesures pertinents de reforç educatiu i

  la realització d’activitats de recuperació.

  Tal com estableix el decret del departament l’avaluació de la matèria és i té en compte els

  instruments següents:

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1

  08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA LLENGUA

  CATALANA I LITERATURA CURS 2n BATXILLERAT

  DEPARTAMENT LLENGUA CATALANA CURS 2015-16 1.2

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_btx_mLCT

  _2nbtx_depCAT

  ca_btx_mLCT

  _2nbtx_depCAT_v1.2

  ELABORAT Montserrat Perpinyà Solà DAT A 6/09/15

  REVISAT M. Rosa Salinas (Cap de Departament) DAT A 26/09/15

  APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 01/10/15

  Pàgina 3 de 37 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  a. Activitats de consolidació competencial, 20% de la nota, que inclouen:

   Intervencions adequades a l’aula.

   Redaccions i petits treballs.

  b. L’actitud, 10% de la nota, que inclou:

   L’actitud de treball i atenció.

   Exercicis fets a classe o encomanats per fer a casa.

   L’assistència a classe i la puntualitat. Si l’alumne/a perd, de manera justificada o

  injustificada, el 25 % de les classes del trimestre, perd el dret a l’avaluació

  contínua (d’acord amb els criteris de batxillerat de l’ institut).

   Preparar adequadament a casa les parts dels temes que s’indiqui.

  c. Proves avaluatives competencials: Dos exàmens trimestrals sobre els continguts de la

  matèria donada, en el primer dels quals hi haurà les preguntes de comprovació de la

  lectura d’aquell trimestre. Aquesta part dels coneixements comptarà el 70 % de la nota

  de l’alumne/a (50% continguts de la matèria i 20%, llibre prescriptiu).

  Si per qualsevol motiu, un alumne no pot examinar-se el dia previst, haurà de comunicar-ho

  prèviament si pot ser i, en tot cas, presentar un justificant (mèdic, judicial...)que serà validat

  per la professora de la matèria. Només en aquests casos l’alumne/a es podrà examinar un

  altre dia, normalment fora del seu horari lectiu.

  d. Lectures obligatòries.

   Les lectures marcades pel Departament d’Educació tenen caràcter d’obligatòries, per

  tant, la lectura del llibre assignat és un requisit previ per aprovar cada trimestre. Se’n

  farà un examen on es comprovarà que l’alumne ha llegit el llibre i se n’avaluarà la seva

  comprensió. L’alumne/a que no llegeixi el llibre corresponent suspèn el trimestre, encara

  que aprovi tots els altres continguts. En aquests casos, es guardarà la nota de les proves

  fins que l’alumne demostri que ha fet la lectura.

   Un cop aprovat l’examen, el llibre de lectura és un element més d’avaluació trimestral.

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1

  08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA LLENGUA

  CATALANA I LITERATURA CURS 2n BATXILLERAT

  DEPARTAMENT LLENGUA CATALANA CURS 2015-16 1.2

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_btx_mLCT

  _2nbtx_depCAT

  ca_btx_mLCT

  _2nbtx_depCAT_v1.2

  ELABORAT Montserrat Perpinyà Solà DAT A 6/09/15

  REVISAT M. Rosa Salinas (Cap de Departament) DAT A 26/09/15

  APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 01/10/15

  Pàgina 4 de 37 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  2. Criteris per aprovar la matèria del curs i càlcul de nota:

  La nota final de curs de 2n s’obtindrà de la mitjana de les notes de les tres avaluacions (es tindrà

  en compte la nota dels exàmens de recuperació). Si la mitjana d’aquestes notes no arriba al 5,

  s’entendrà que la matèria queda suspesa.

  Es descomptaran punts per faltes als exàmens, treballs i altres exercicis seguint els criteris

  establerts pel Departament d’Educació de cara als exàmens de selectivitat:

  “Es descomptaran totes les faltes comeses en totes les respostes de l’examen. Tant si es tracta

  d’errors gramaticals o lèxics, com errors ortogràfics, es descomptaran 0.1 punts per cada falta,

  sense limitació. El còmput total de la qualificació de cadascuna de les parts mai no podrà ser,

  en qualsevol cas, inferior a 0.”

  La nota final de Batxillerat s’obtindrà de la mitjana de la nota de 1r i de 2n de Batxillerat tenint

  en compte el següent percentatge: 1r Batxillerat (40 %) i 2n Batxilletat (60%) sempre i quan el 2n

  de batxillerat estigui aprovat.

  3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

  Les avaluacions suspeses es recuperaran amb els exàmens de recuperació (si s’escau, fora de

  l’horari lectiu). Hi haurà una convocatòria per recuperar la 1a i la 2a avaluació. En cas de

  suspendre-les, l’alumne/a s’haurà de presentar a la convocatòria de juny. En aquesta

  convocatòria l’alumne/a s’haurà de presentar a un trimestre, o bé, a tot el curs, en cas que hagi

  suspès dues o tres avaluacions.

  Si encara no té aprovada la matèria encara té la possibilitat de presentar-se a l’examen

  extraordinari, però en aquest cas s’haurà d’examinar de tot el temari.

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1

  08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA LLENGUA

  CATALANA I LITERATURA CURS 2n BATXILLERAT

  DEPARTAMENT LLENGUA CATALANA CURS 2015-16 1.2

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_btx_mLCT

  _2nbtx_depCAT

  ca_btx_mLCT

  _2nbtx_depCAT_v1.2

  ELABORAT Montserrat Perpinyà Solà DAT A 6/09/15

  REVISAT M. Rosa Salinas (Cap de Departament) DAT A 26/09/15

  APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 01/10/15

  Pàgina 5 de 37 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  4. CRITERIS I ACTIVITAS DE RECUPERACIÓ FINAL

  Els mateixos que en el punt 3.

  5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

  Examen relacionat amb els continguts de tot el curs

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1

  08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA CASTELLÀ

  CURS2012-13 DEP LENGUA Y LITERATURA

  CASTELLANA 3.3

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_eso_mcast_b

  tx_depcast

  ca_btx_mcast_castbtx_d