3 MINGO 10konvencija ... Istraإ¾ivanje, tehnoloإ،ki razvoj I inovacije 334milijuna eura Podrإ،ka prijelazu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 3 MINGO 10konvencija ... Istraإ¾ivanje, tehnoloإ،ki razvoj I inovacije 334milijuna eura...

 • ESI fondovi

 • ESI fondovi

  Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo 1. razine

  Istraživanje, tehnološki razvoj I inovacije

  334 milijuna eura

  Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije

  CO2 u svim sektorima

  200 milijuna eura

 • Mogućnosti financiranja ESI Fondovi -ERDF

  TC 1

  Istraživanje,

  tehnološki razvoj i

  inovacije

  (MINGO)

  334mil EUR

  Europski fond za regionalni razvoj

  ERDF:

  • Istraživanje i tehnološki razvoj

  • Eksperimentalni razvoj (prototipovi)

  • RAZVOJ NOVIH PROIZVODA I POSLOVNIH USLUGA, PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA I POSLOVNIH PROCESA

  • Razvoj i unaprjeđenje inovacijske infrastrukture

 • Inovacijska strategija

  STRATEGIJA PAMETNE SPECIJALIZACIJE PRIJEDLOG PRIORITETNIH TEMATSKIH PODRUČJA ZA RH

  ZDRAVLJE I KVALITETA

  ŽIVOTA

  ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ

  PROMET I MOBILNOST

  SIGURNOST PREHRANA I

  BIO- EKONOMIJA

  Horizontalni sektori i tehnologije: Turizam i Kreativna i kulturna industrija, KET & ICT

 • ESI fondovi

  Vrste horizontalnih potpora u okviru

  natječaja

  Regionalne potpore

  Potpore za istraživanje,

  razvoj i inovacije

  Potpore za zaštitu okoliša i

  energetiku

 • ESI fondovi

  Aktivnost Alokacija iz ESI fondova Planirani rok provedbe i trajanje

  1. Podrška poslovnim ulaganjima za

  istraživanje, razvoj i inovacije u cilju stvaranja

  novih proizvoda i usluga

  100.000.000 € (I faza)

  105.000.000 € (II faza)

  II. kvartal 2015., do iskorištenosti sredstava

  IV.kvartal 2017. – do iskorištenosti sredstava

  2. Potpora razvoju centara kompetencija 105.000.000 € II. kvartal 2015. - do iskorištenosti sredstava

  3. Strateški projekt za podršku uspostavi

  Inovacijske mreže za industriju i razvoj

  tematskih inovacijskih platformi

  7.500.000 € III. kvartal 2015., 4 godine

  4. Strateški projekt Klaster inicijative 7.500.000 € II. kvartal 2015., 4 godine

 • ESI fondovi

  Način provedbe: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora (Otvoreni, trajni poziv– do iskorištenja

  sredstava)

  Objava i vrijednost poziva:

  Potencijalni korisnici: Poslovni sektor (vlastita, ugovorna I kolaborativna istraživanja)

  Vrsta aktivnosti: Istraživačka infrastuktura (izgradnja i opremanje), istraživačko-razvojni projekti Minimalna i maksimalna vrijednost potpore: 25.000 -7.500.000 milijuna eura

  I. Podrška poslovnim ulaganjima za I&R i

  inovacije u cilju stvaranja novih proizvoda i

  usluga

  1. horizontalni natječaj II. Kvartal 2015.

  100 milijuna eura

  2. vertikalni natječaj IV. kvartal 2017.

  105 milijuna eura

 • ESI fondovi

  I. Potpore za projekte istraživanja i razvoja

  Potpore će se dodjeljivati poduzećima koji žele provoditi projekte istraživanja i razvoja, a za

  koje je planirano da rezultiraju sa:

  • novim ili znatno poboljšanim proizvodom (dobrom ili uslugom), • Rezultat I&R projekata – isključivo u vlasništvu poslovnog sektora

  Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija

  istraživanja i razvoja. U slučaju da projektni prijedlog sadrži različite kategorije istraživanja i

  razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivati će se posebni kriteriji. Dio projekta istraživanja i

  razvoja za koji se daje potpora u potpunosti će pripadati u jednu od prethodno navedenih

  kategorija.

  II. Regionalne potpore za ulaganje izravno i isključivo vezane uz aktivnosti istraživanja i razvoja poduzeća

  Potpora se daje za početna ulaganja poduzeća izravno i isključivo vezana uz aktivnosti

  istraživanja i razvoja poduzeća. Regionalna potpora za ulaganja može služiti za razvijanje

  opsega aktivnosti istraživanja i razvoja kao takvih (poduzeća obavljaju ekonomsku djelatnost

  koja se sastoji od usluga istraživanja i razvoja), ili kao dio investicijskog projekta u kojem se

  istraživanje i razvoj smatra temeljnom komponentom.

  Vrste državnih potpora

 • ESI fondovi

  Prilikom dodjele potpora za projekte istraživanja i razvoja, prihvatljivi troškovi su sljedeći:

  • troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu; • troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti

  instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim

  troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta.

  • troškovi zgrada i zemljišta (do 10%), u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi.

  • troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;

  • dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta;

  • troškovi studije izvodljivosti.

  Prilikom dodjele regionalnih potpora za ulaganja, prihvatljivi troškovi su sljedeći:

  • troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu. • procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja, izračunani kroz

  razdoblje od dvije godine; ili

  • kombinacija troškova iz točaka (a) i (b), pod uvjetom da kombinirani iznos ne premašuje iznos iz točke (a) ili iznos iz točke (b), ovisno o tome koji je veći.

  Prihvatljivi troškovi

 • ESI fondovi

  Potpore istraživanja i razvoja – 2014-2020

 • ESI fondovi

  Način provedbe: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za centre kompetencija (ograničeni,trajni poziv – do

  iskorištenja sredstava)

  Vrijednost poziva : 105 milijuna eura Potencijalni korisnici: JRLS, Inovacijski klasteri I Organizacije za istraživanje I širenje znanja u suradnji sa poslovnim sektorom Vrsta aktivnosti: Istraživačka infrastuktura (izgradnja I opremanje), istraživačko-razvojni projekti (minimalno 50% vrijednosti potpore), operativni troškovi ako je CEKOM inovacijski klaster Minimalna i maksimalna vrijednost potpore: 1 milijun do 15 milijuna eura Objava poziva: I. Faza Pred-odabir centara kompetencija (lipanj 2015.) II. Faza odabira projekata (III. kvartal 2015.)

  II. Podrška razvoju centara kompetencija

 • ESI fondovi

  Način provedbe: Strateški projekt Ministarstva gospodarstva koji će se sufinancirati iz ESI fondova u iznosu 7,735 milijuna eura (ukupna vrijednost projekta 9,100 milijuna eura)

  Cilj projekta: Unaprijeđenje inovacijskog sustava RH I jačanje inovacijskog lanca vrijednosti

  Trajanje aktivnosti: III kvartal 2015. – III. kvartal 2018.

  Predviđene aktivnosti:

  1. Analiza i mapiranje kapaciteta poslovnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije

  2. Uspostava učinkovitog inovacijskog sustava za industriju (Inovacijsko vijeće za industriju i Tematska

  inovacijska vijeća za S3 tematska prioritetna područja i međusektorske teme)

  3. Izrada tematskih strategija istraživanja i razvoja za poslovni sektor – prema S3 odabranim područjima

  4. Podrška u pripremi zalihe projekata u okviru tematskih inovacijskih platformi

  5. Uspostava inovacijskih WEB platformi za suradnju prema odabranim područjima Strategije pametne

  specijalizacije (s osnovnim ciljem umrežavanja znanstveno-istraživačkog i poslovnog sektora)

  6. Uspostava sustava za evaluaciju i praćenje inovacijskih programa i potpora

  7. Jačanje znanja i vještina poslovnog sektora s glavnim ciljem podizanja svijesti primjene rezultata

  istraživanja i razvoja u cilju modernizacije i diverzifikacije proizvodnje

  8. Promocija inovacijske politike i širenja rezultata aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija – Izrada

  Komunikacijskog akcijskog plana Strategije poticanja inovacija RH 2014.-2020. i podrška provedbi mjera u

  okviru KAP-a.

  III. Uspostava Inovacijske mreže za industriju i

  razvoj tematskih inovacijskih platformi

 • ESI fondovi

  Način provedbe: Strateški projekt Ministarstva gospodarstva koji će se sufinancirati iz ESI fondova u iznosu 7,735 milijuna eura (ukupna vrijednost strateškog projekta 9,100 milijuna eura)

  Cilj projekta: Kroz projekt će se osigurati financijska sredstva za analizu komparativne prednosti klastera i razvojnih programa za klaster inicijative, kao što su: identifikacija i analiza pozicije Republike Hrvatske u

  globalnim lancima vrijednosti i opskrbe, utvrđivanje budućih p